Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊
Family Legends
(реклама)

Архив г. Луцк

Волынская губерния - вопросы, просьбы, рекомендации по поиску

    Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 * 19 20 21 Вперед →
aaaskir

aaaskir

Частный специалист

Ровно
Сообщений: 525
На сайте с 2013 г.
Рейтинг: 749

pink_carrot написал:
[q]
Подскажите пожалуйста, в каких фондах могут содержаться документы о выкупе земли? Интересует Ковельский уезд.
[/q]


Ковельский уездный предводитель дворянства, ф. 250, 1 спр., 1858, 1892 – 1897,
1900, 1901, 1907 рр. Опис. Рос. мова.
.
Діяли на підставі «Установлення про губернії» 1775 р. та «Жалуваної грамоти
дворянству» 1785 р. Обиралися повітовими дворянськими зібраннями кожні три
роки, з 1831 р. – затверджувались губернатором. Представляли орган місцевого
станового самоврядування. Входили до складу найважливіших установ повіту.
Справи про визнання селян вільними людьми та про надання права вику-
пу землі
за законом від 21 березня 1888 р. Листування з Селянським поземель-
ним банком про розширення селянських землеволодінь.


Ковельско-Владимир-Волынский съезд мировых посредников, ф. 188, 1 спр., 1858,
1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр. Опис. Рос. мова.

Інститут мирових посередників був створений після селянської реформи 1861 р.
для введення уставних грамот та розгляду спірних питань щодо поземельних
стосунків між поміщиками і селянами. Підпорядковувався Волинському гу-
бернському у селянських справах присутствію. Мирові посередники повіту чи
двох суміжних повітів складали з’їзд, який очолював повітовий предводитель
дворянства. З’їзд розглядав скарги на дії та рішення мирових посередників, роз-
бирав окремі справи щодо спорів між поміщиками та селянськими громадами.
Справи щодо клопотання громадян про визнання за ними права викупу
землі
за законом від 21 березня 1888 р.

Ковельско-Владимир-Волынское уездное по чиншевым делам присутствие,
ф. 265, 16 спр., 1880, 1887 – 1895, 1901, 1910 рр. Описи. Рос. мова.

Створювались на підставі закону від 9 червня 1886 р. для проведення чиншо-
вої реформи. За реформою чиншовики отримали право викупу за допомогою
урядової позики у власність землю, на яку мали право спадкового володіння,
користування та розпорядження зі згоди верховного власника, який отримував
постійний оброк (чинш) за ту землю. У чиншових справах присутствія виноси-
ли рішення щодо встановлення прав чиншовиків на землю, визначення розміру
чиншових ділянок, грошового еквіваленту всіх повинностей, викупної суми та
розміру урядової позики, оформляли викупні акти. Скарги на рішення повітових
присутствій розглядались у Волинському губернському у селянських справах
присутствії.
Рішення Луцько-Дубенського присутствія про передачу чиншових зе-
мель і стягнення заборгованості (1887). Постанови та протоколи мирових по-
середників про чиншові права на землю. Паспорти на чиншову землю (1887).
Справи про визнання чиншового права на землю. Акти на викуп чиншових
земель. Журнали Волинського губернського у селянських справах присутствія.
Заяви, клопотання, скарги селян про визнання чиншового права та викуп чин-
шової землі. Геодезичний опис, плани ділянок чиншових земель. Списки чин-
шовиків.


Ковельская уездная землеустроительная комиссия, ф. 263, 417 спр., 1906 –
1915 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Засновані згідно з указом Сенату від 4 березня 1906 р. для здійснення столи-
пінської аграрної реформи. Відали проведенням землеустрою, організовували
розверстання землі та перехід селян на хутори і відруби, координували операції
з купівлі й продажу землі, організовували та надавали допомогу у справі пере-
селення селян на вільні землі в східні райони Російської імперії.
Повітові землевпорядні комісії складалися з голови – повітового предводителя
дворянства і членів – голови повітової земської управи та голови з’їзду миро-
вих суддів, мирового посередника і 3 членів, обраних від волосних сходів, щодо
яких розглядалася справа. Склад комісій не був постійним. Підпорядковувались
Волинській губернській землевпорядній комісії.
Циркуляри Головного управління землевпорядкування та землеробства,
Волинської губернської землевпорядної комісії про «Положення про землеус-
трій», переселення селян у Сибір та азіатську частину Росії, надання позик
селянам при перенесенні будівель на хутори, агрономічної допомоги селянам,
продаж казенних земель та ін. Директивні вказівки, розпорядження Головного
управління землевпорядкування та землеробства, волинського губернатора про
складання планів проведення земельної реформи, запобігання та обмеження
дроблення дрібної земельної власності, передачу в оренду землі з держфонду,
порядок переселення селян на хутори, надання позик та агрономічної допомо-
ги селянам, подання звітності із землевпорядкування, проведення гідротехніч-
них робіт, з організаційних питань. Інструкції Головного управління землевпо-
рядкування і землеробства про ліквідацію пасовищних сервітутів та ін. (1913
– 1915). Записка Головного управління землевпорядкування і землеробства про
заходи щодо обмеження дроблення дрібної земельної власності і проект пра-
вил про запобігання дробленню дрібної земельної власності. Постанови, про-
токоли та журнали засідань Волинської губернської землевпорядної комісії,
повітових землевпорядних комісій про перехід до хутірського та відрубного
володіння землею, про поділ, відведення земельних ділянок, затвердження ак-
тів купівлі-продажу маєтків, продаж землі, ліквідацію маєтків, про право влас-
ності на землю, що переходила у спадок, обмін землі на казенну, про пересе-
лення селян до Сибіру та інші регіони Росії, видачу позик селянам, розгляд
заяв та скарг селян. Документи (Проект Закону, правила про скасування па-
совищних і лісових сервітутів, циркуляри Волинського губернатора, журнали
нарад Волинської губернської землевпорядної комісії, журнали агрономічної
наради, відомості) про ліквідацію сервітутів. Ухвали сільських сходів, сільсь-
ких товариств про поділ землі на хутори, перехід до хутірського та відрубного
землекористування. Протоколи засідань наради Агрономічного бюро північно-
західного району Волинської губернії про поділ Ковельського повіту на агро-
номічні ділянки і складання кошторисів агрономічних заходів (1913). Плани,
відомості про землевпорядні роботи в повіті. Звіти про діяльність повітових
землевпорядних комісій. Відомості про діяльність Луцької повітової земле-
впорядної комісії з покращення умов землеволодіння та землекористування
(1907 – 1914). Відомості про хід виконання плану роботи Ковельської повіто-
вої землевпорядної комісії з розподілу землі на хутори та відруби (1913), про
реєстрацію майна переселенців (1908), видачу позики селянам (1909 – 1911) та
ін. Фінансові звіти Володимир-Волинської та Ковельської повітових землевпо-
рядних комісій. Листування з Головним управлінням землевпорядкування та
землеробства, Волинським губернським у селянських справах присутствієм,
Волинською губернською землевпорядною комісією, Волинським відділенням
Селянського поземельного банку про поділ землі на відрубні та хутірські ді-
лянки, про продаж і здачу в оренду казенних земель, проведення землевпо-
рядкування, висушування боліт, переселення селян у Саратовську і Самарську
губернії, надання агрономічної допомоги, позик селянам, дозвіл німцям на
придбання ділянок землі, про передплату періодичних видань, з фінансових
та кадрових питань. Вимогові відомості на видачу платні службовцям землев-
порядних комісій. Статистичні відомості про проведення земельної реформи в
Ковельському повіті (1908), про діяльність Ковельської повітової землевпоряд-
ної комісії (1908 – 1911). Відомості про особовий склад та списки службовців
Луцької повітової землевпорядної комісії. Список та посвідчення працівників
Володимир-Волинської повітової землевпорядної комісії. Списки працівни-
ків повітової землевпорядної комісії, селян. Посімейні списки переселенців.
Посімейні списки орендарів. Списки селянських господарств. Плани і списки
ділянок землі північно-східних районів Росії, призначених для переселенців
(1914). Прохання, заяви селян про розподіл, виділення, купівлю, оренду, осу-
шування землі, надання позик, переселення в північно-східні райони Росії та
ін. Скарги.

---
https://t.me/aaaskir
Лайк (1)
pink_carrot

Сообщений: 299
На сайте с 2014 г.
Рейтинг: 105
aaaskir, спасибо! не нашла своих деревень(((
magnnum92
Новичок

magnnum92

г. Минск, Беларусь
Сообщений: 19
На сайте с 2020 г.
Рейтинг: -26
Здраствуйте ув. форумчане!
Ищу любую информацию о м. Несвич, Луцкий район в настоящее время. Интересует период времени 1387 год. Может кто-то подскажет что-то о княжеском роде Несвицких. Любая информация.
С уважением Юрий.
---
Беларусь
Goncharuk

Сургут
Сообщений: 131
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 24
Добрый день.
Я ищу предков из с. Озеряны Новодворской волости Владимир-Волынского повита. В этом селе была церковь Успения Пресвятой Богородицы. Все, что я нашла в Луцком архиве, так это метрические книги по этому приходу за 1841, 1848, 1861, 1864 гг., а меня интересуют 1896, 1898, 1901, 1902гг. Подскажите, где искать эти годы?
aaaskir

aaaskir

Частный специалист

Ровно
Сообщений: 525
На сайте с 2013 г.
Рейтинг: 749

Goncharuk написал:
[q]
Добрый день.
Я ищу предков из с. Озеряны Новодворской волости Владимир-Волынского повита. В этом селе была церковь Успения Пресвятой Богородицы. Все, что я нашла в Луцком архиве, так это метрические книги по этому приходу за 1841, 1848, 1861, 1864 гг., а меня интересуют 1896, 1898, 1901, 1902гг. Подскажите, где искать эти годы?
[/q]

Здравствуйте!
По Вашим Озерянам есть ещё метрические книги и в Житомирском архиве.. Но не за интересующие Вас годы. За эти, похоже, нет вообще.

---
https://t.me/aaaskir
aaaskir

aaaskir

Частный специалист

Ровно
Сообщений: 525
На сайте с 2013 г.
Рейтинг: 749

aaaskir написал:
[q]

Goncharuk написал:
[q]

Добрый день.
Я ищу предков из с. Озеряны Новодворской волости Владимир-Волынского повита. В этом селе была церковь Успения Пресвятой Богородицы. Все, что я нашла в Луцком архиве, так это метрические книги по этому приходу за 1841, 1848, 1861, 1864 гг., а меня интересуют 1896, 1898, 1901, 1902гг. Подскажите, где искать эти годы?
[/q]


Здравствуйте!
По Вашим Озерянам есть ещё метрические книги и в Житомирском архиве.. Но не за интересующие Вас годы. За эти, похоже, нет вообще.

[/q]


В Волынском архиве, в Луцке который, Озеряны есть и по другой церкви:

Церква Преображення Господнього, с. Купичів Новодвірської волості
Володимир-Волинського повіту
м-ко Озеряни, сс. Дажва, Ловища, Нири, Новий Двір, Осьмиговичі,
Сушибаба, Голобської волості Ковельського повіту с. Солотвин,
Турійської волості Ковельського повіту с. Літин, Щуринської волості
Луцького повіту с. Вітоніж
Народження: 1841: ф. 35, оп. 10, спр. 94; 1848: ф. 193, оп. 1, спр. 19;
1861: ф. 193, оп. 1, спр. 53; 1862: ф. 193, оп. 1, спр. 55; 1864: ф. 35, оп. 10,
спр. 215; 1892, 1899, 1909, 1928–1929: ф. 35, оп. 9, спр. 2418; 1898: ф. 35,
оп. 1, спр. 435;
1921–1923: ф. 35, оп. 9, спр. 1460; 1924: ф. 35, оп. 9, спр.
1461; 1925: ф. 35, оп. 9, спр. 1462; 1926: ф. 35, оп. 9, спр. 2359; 1926–1927:
ф. 35, оп. 9, спр. 2379; 1928: ф. 35, оп. 9, спр. 2398; 1929–1930: ф. 35, оп.
9, спр. 2438; 1930–1931: ф. 35, оп. 9, спр. 2974; 1931–1932: ф. 35, оп. 9,
спр. 2995
Шлюб: 1841: ф. 35, оп. 10, спр. 94; 1848: ф. 193, оп. 1, спр. 19; 1861:
ф. 193, оп. 1, спр. 53; 1862: ф. 193, оп. 1, спр. 55; 1864: ф. 35, оп. 10, спр.
215; 1898: ф. 35, оп. 1, спр. 435; 1921–1923: ф. 35, оп. 9, спр. 1460; 1924:
ф. 35, оп. 9, спр. 1461; 1925: ф. 35, оп. 9, спр. 1462; 1926: ф. 35, оп. 9, спр.
2359; 1927: ф. 35, оп. 9, спр. 2379; 1928: ф. 35, оп. 9, спр. 2398; 1929: ф. 35,
оп. 9, спр. 2418; 1930: ф. 35, оп. 9, спр. 2438; 1931: ф. 35, оп. 9, спр. 2974;
1932: ф. 35, оп. 9, спр. 2995
Смерть: 1841: ф. 35, оп. 10, спр. 94; 1848: ф. 193, оп. 1, спр. 19; 1861:
ф. 193, оп. 1, спр. 53; 1862: ф. 193, оп. 1, спр. 55; 1864: ф. 35, оп. 10, спр.
215; 1898: ф. 35, оп. 1, спр. 435; 1921–1923: ф. 35, оп. 9, спр. 1460; 1924:
ф. 35, оп. 9, спр. 1461; 1925: ф. 35, оп. 9, спр. 1462; 1926: ф. 35, оп. 9, спр.
2359; 1927: ф. 35, оп. 9, спр. 2379; 1928: ф. 35, оп. 9, спр. 2398; 1929: ф. 35,
оп. 9, спр. 2418; 1930: ф. 35, оп. 9, спр. 2438; 1931: ф. 35, оп. 9, спр. 2974;
1932: ф. 35, оп. 9, спр. 2995
Сповідальні відомості: 1936: ф. 35, оп. 2, спр. 1037; 1938: ф. 35, оп. 2,
спр. 1194
---
https://t.me/aaaskir
Goncharuk

Сургут
Сообщений: 131
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 24

aaaskir написал:
[q]Здравствуйте!
По Вашим Озерянам есть ещё метрические книги и в Житомирском архиве.. Но не за интересующие Вас годы. За эти, похоже, нет вообще.

[/q]Спасибо. Ориентиры , если знаете, по Житомирскому архиву не подскажите?
aaaskir

aaaskir

Частный специалист

Ровно
Сообщений: 525
На сайте с 2013 г.
Рейтинг: 749

Goncharuk написал:
[q]

aaaskir написал:
[q]
Здравствуйте!
По Вашим Озерянам есть ещё метрические книги и в Житомирском архиве.. Но не за интересующие Вас годы. За эти, похоже, нет вообще.


[/q]
Спасибо. Ориентиры , если знаете, по Житомирскому архиву не подскажите?
[/q]


Житомирский архив
Каталог метрических книг, том 2 с. 36

Озеряни, м-ко Новодворської волості, церква Успіння Пресвятої Бо
городиц
і
П: сс. Вітоніж (Луцького пов.), Солотвин (Ковельського пов.)
Народження, шлюб, смерть: 1797 – 1802 (1/80, спр.1, 3, 2, 4, 5, 7);
1803 (1/78/532; 80/6); 1804 (1/78/533; 80/8); 1805 (1/78/
536; 80/9); 1806 – 1810 (1/78/537, 539, 541, 544, 545); 1811 –
1815 (1/78/548, 549, 552, 554, 555); 1816 – 1822 (1/78/558,
559, 561, 562, 564, 566, 568); 1824 – 1828 (1/78/572, 573, 575,
578, 580); 1829 – 1833 (1/78/581, 584, 585, 587, 589); 1834 –
1840(1/78/592, 594, 595, 597, 600, 602, 604); 1842, 1843 (1/78/
609, 611); 1845 – 1847 (1/78/613, 614, 617); 1849 – 1853 (1/
78/621, 624, 626, 629, 631); 1854 – 1860 (1/78/634, 636, 625,
639, 641, 643, 646); 1865 (1/78/648)
---
https://t.me/aaaskir
Igvard

Igvard

г. Славянск
Сообщений: 367
На сайте с 2009 г.
Рейтинг: 284
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Находятся ли на хранении в ДАВО партийные документы 1940-х - 1950-х годов?
---
Ищу Гулько и Человьян из Славянска, Покойных из Алексеевки Змеевского уезда Харьк. губ., Емельяновых в Белгороде.
aaaskir

aaaskir

Частный специалист

Ровно
Сообщений: 525
На сайте с 2013 г.
Рейтинг: 749

Igvard написал:
[q]
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Находятся ли на хранении в ДАВО партийные документы 1940-х - 1950-х годов?
[/q]Здравствуйте!
Державний архів Волинської області:
Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України (1939-1991) / Державний комітет архівів України; Державний архів Волинської області. - Луцьк: Надстир'я, 2006. - 788 с.
https://volyn.archives.gov.ua/...n-2006.pdf
---
https://t.me/aaaskir
    Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 * 19 20 21 Вперед →
Вверх ⇈