Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

  Jurowski
Профиль
Отзывы
Сообщения
Геометки
Друзья
В друзьях
Древа


Jurowski

Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные

Сообщения Jurowski (11)

Тема: Северщина - выходцы служилой корпорации в Россию 1618/34 гг.
25.12.2023, 17:57


TanyAelensKaya написал:
[q]
>> Ответ на сообщение пользователя Jurowski от 16 декабря 2023 17:39

Наверное это Путивль, Сумская область.
[/q]


Спасибо, но я думаю, что это не Путилово я ищу
Путивльские князья родом из Путивля a не бояре Пуцилковичове (Путилковичове)

https://drevo-info.ru/articles/13679898.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B2%D0%BE
Тема: Северщина - выходцы служилой корпорации в Россию 1618/34 гг.
16.12.2023, 17:39

Ищу Путилово, расположенную на бывшей Севёрской земле

В королевском пожаловании польского короля Владислава IV Вазы от 1633 года упоминается о даровании боярам Пуциловичам Пуцилок, ныне находящихся недалеко от Сокулки (ныне Польша), в обмен на утраченное Путилово, которое должно было находиться в Северской земле под Смоленском. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%BD%D0%B0

Первые пожалования бояре Пуциловичи должны были получить во времена королей Сигизмунда I Старого (великий князь литовский в 1506-1548 гг.) и Сигизмунда II Августа (великий князь литовский в 1548-1572 гг.). Вероятно, изначально Путилово было утеряно в начале XVI века, в период между потерей Великим княжеством Литовским Брянска (1500 г.) и Смоленска (1514 г.).

В течение долгого времени ищу данную местность, но, к сожалению, безуспешно. Если информация, приведенная в жаловании, правдива, Путилово должно располагаться где-то между Брянском и Смоленском, вероятно, между реками Десна, Угра, Жыздра и Ока.

В Википедии есть места с такими названиями, но ни одно из них не соответствует указанной в жаловании территории:

https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B2%D0%BE

Где можно найти информацию о Путилове или городе с похожим названием? Может быть, у вас есть идеи, где может находиться Путилово? Большое спасибо за вашу помощь и любые предложения.

Пожалование польского короля

"WPIS DO METRYKI LITEWSKIEJ
Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki w Molawicach w Leśnictwie Kryńskim

Władysław IV Król [...]

Oznajmujemy tym Listem naszym, komu to wiedzieć należy, iż co Św. Pamięci Królowie Ichmości Zygmunt y August, Puciłkowiczom Bojarom w nagrodę odiętey im oyczyzny przez Kniazia Wielkiego Moskiewskiego Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej niedaleko Smoleńska leżącey, włok cztery w Molawicach na wolności szlacheckiey osobliwemi Przywilejami swemi dać y conferować raczyli. A potem takowe Przywileia oryginalne y z inszemi munimentami [potwierdzeniami – przyp. mój, L.D.], tym że Puciłkowiczom przez ogień zgorzały, iako Protestatia ich oto w księgach grodzkich Grodzieńskich zaszła przed nami y Actami Cancelariey naszey pokładana szerzey w sobie opiewa. Tedy suplikowali nam Paweł, Trochim, Wasko y Siemion Puciłkowie Bojarowie, abyśmy ich przy tych czterech włokach przy wsi na tey Molawice w Puciłkach w Leśnictwie Kryńskim będących zachowali y prawo dawne im na te dobra służące odnowili, stwierdzili y na wolności Szlacheckiej uwolniwszy te włóki y ich samych iako dzierżących od wszelakich powinności, czynszow, płatow y ciężarow krom służby wojenney, podług dawnego zwyczaju y że w łowy, przy bytności naszej iść mają. I na potomne czasy zostawali łaskawieśmy y się do tego na przyczynę Panów Rady Urzędników Dworu naszego skłonili, y te włóki od wszelakich powinności, Czynszow, Płatow y ciężarów uwalniamy y na wolności Szlacheckiej pomienionym Puciłkom y Potomkom ich daiemy y conferujemy. Tak jednak aby conditiey y powinności wyżej strony służby Woienney y łowów opisaney dosie czynili y przysięgę o zgorzenie Przywileiow w Urzędzie należnym iako prawo ukaże uczynili. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy Pieczęć Wielkiego Xtwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w Grodnie dnia dwudziestego piątego mca maia Roku Pańskiego Tysiąc sześć set trzydziestego trzeciego. Panowania naszego Polskiego pierwszego, Szwedzkiego wtórego roku. [25.05.1633r.]

Vladislaus Rex"

Тема: Пуцыло Андрей Иванович
7.05.2023, 16:58

W okolicy Puciłki na Podlasiu (Polska) swoje gniazdo ma ród Puciłowskich. Ród ten to wcześniejsi bojarzy Puciłkowicze, który po utraceniu przez Rzeczypospolitą ziemi siewierskiej na początki XVI wieku przybyli z Putyłowa właśnie do Puciłek. Putyłowo miało znajdować się na ziemi siewierskiej niedaleko Smoleńska. Może ród Puciłowskich ma jakiś związek z jakimiś przedstawicielami rodu Puciłło ?

Może ktoś z Was ma pomysł, gdzie może znajdować się Putyłowo, o którym napisano w nadaniu królewskim?

Czy ktoś zrobił może badania DNA osoby o nazwisku Puciłło?

Informacja o próbce Puciłowskich znajduje się tutaj.


https://www.familytreedna.com/...ycolorized


WPIS DO METRYKI LITEWSKIEJ
Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki w Molawicach w Leśnictwie Kryńskim

Władysław IV Król [...]

Oznajmujemy tym Listem naszym, komu to wiedzieć należy, iż co Św. Pamięci Królowie Ichmości Zygmunt y August, Puciłkowiczom Bojarom w nagrodę odiętey im oyczyzny przez Kniazia Wielkiego Moskiewskiego Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej niedaleko Smoleńska leżącey, włok cztery w Molawicach na wolności szlacheckiey osobliwemi Przywilejami swemi dać y conferować raczyli. A potem takowe Przywileia oryginalne y z inszemi munimentami [potwierdzeniami – przyp. mój, L.D.], tym że Puciłkowiczom przez ogień zgorzały, iako Protestatia ich oto w księgach grodzkich Grodzieńskich zaszła przed nami y Actami Cancelariey naszey pokładana szerzey w sobie opiewa. Tedy suplikowali nam Paweł, Trochim, Wasko y Siemion Puciłkowie Bojarowie, abyśmy ich przy tych czterech włokach przy wsi na tey Molawice w Puciłkach w Leśnictwie Kryńskim będących zachowali y prawo dawne im na te dobra służące odnowili, stwierdzili y na wolności Szlacheckiej uwolniwszy te włóki y ich samych iako dzierżących od wszelakich powinności, czynszow, płatow y ciężarow krom służby wojenney, podług dawnego zwyczaju y że w łowy, przy bytności naszej iść mają. I na potomne czasy zostawali łaskawieśmy y się do tego na przyczynę Panów Rady Urzędników Dworu naszego skłonili, y te włóki od wszelakich powinności, Czynszow, Płatow y ciężarów uwalniamy y na wolności Szlacheckiej pomienionym Puciłkom y Potomkom ich daiemy y conferujemy. Tak jednak aby conditiey y powinności wyżej strony służby Woienney y łowów opisaney dosie czynili y przysięgę o zgorzenie Przywileiow w Urzędzie należnym iako prawo ukaże uczynili. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy Pieczęć Wielkiego Xtwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w Grodnie dnia dwudziestego piątego mca maia Roku Pańskiego Tysiąc sześć set trzydziestego trzeciego. Panowania naszego Polskiego pierwszego, Szwedzkiego wtórego roku. [25.05.1633r.]


Vladislaus Rex

Переведено с помощью https://translate.google.pl/


В Пуцилках на Подлясье (Польша) гнездится семья Пуциловских. Эта семья - ранние бояре Пуцилковичи, которые после того, как Речь Посполитая потеряла севежскую землю в начале 16 века, пришли из Путилова в Пуцилки. Путилув должен был располагаться в Севежской земле недалеко от Смоленска. Может быть, семья Пуциловских имеет какое-то отношение к некоторым представителям семьи Пуцилло?

Может быть, у кого-то из вас есть идея, где может находиться Путылув, о котором писалось в королевском пожаловании?

Кто-нибудь делал ДНК-тест человека по имени Пуцилло?

Информацию о образце Пуциловского можно найти здесь.

https://www.familytreedna.com/...ycolorized

ЗАПИСЬ В ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКЕ
Реновация Привилегии Пуцилкома для четырех тралов в Молавицах в Крынском лесничестве

Владислав IV Король [...]

Этим нашим письмом мы сообщаем тем, кому нужно знать, что то, что св. В память их величества королей Зигмунта и Августа Пуцилковичей Бояры в награду отлученные от родины великим князем Московским Путыво именуемые в Северской земле под Смоленском, лежащие четверо в Молавицах на волю дворян, изволили дать и наделяют их особыми привилегиями. А потом те же Первоначальные Привилегии с другими боеприпасами [подтверждения – прим. мой, Л.Д.], что Пуцилковичи были сожжены огнем, так как их Protestatia проходила до нас в гродненских городских книгах и в наших Актах об отмене, нам это широко доверено. Тогда Павел, Трохим, Васко и Семен Пуцилковы Бояры предложили нам сохранить и возобновить старое право на эти товары, служащие им, освободив шляхетку от этих тягот их самих, так как они владеют всеми пошлинами, рентой и груз военной службы, по старому обычаю, что они должны пойти на охоту во время нашего пребывания. И для потомков, они были милостивы, и по делу Лордов Совета Чиновников нашего Двора мы побудили их сделать это, и мы освобождаем этих волокит от всех обязанностей, Рента, Плательщик обременений, и на свободе дворянства мы даем и передаем своим потомкам. Тем не менее, так что условия и обязанности вышеназванных участников службы в Армии и охоты, описанные досье, сделаны и присяги на предоставление привилегий в канцелярии должным образом и они поступили как закон. На что мы для верности подписали своей рукой Печать Великой Литовской Империи и приказали ее прижать.

Дано в Гродно двадцать пятого мая в год от Рождества Христова тысяча шестьсот тридцать третий. Царствование нашего польского первый, шведского второй год. [25 мая 1633 г.]

Владислав Рекс

.

Тема: ПАВЛОВИЧ
7.02.2020, 18:29

Привет,

Возможно, среди вас Павловиче герба Przyjaciel (Пржияцель, Дружба) возможно Jasieńczyk (Ясенчик) ?

https://genealodzy.pl/PNphpBB2...t-30.phtml

Рафал Юровски (Rafał Jurowski)

Тема: Павлович
7.02.2020, 18:29

Привет,

Возможно, среди вас Павловиче герба Przyjaciel (Пржияцель, Дружба) возможно Jasieńczyk (Ясенчик) ?

https://genealodzy.pl/PNphpBB2...t-30.phtml

Рафал Юровски (Rafał Jurowski)

Тема: Юровский - Jurowski
3.03.2015, 1:43

Здравствуйте !

Брат моего прадеда Адам Петрович Юровский был железнодорожником. В начале ХХ века работал при стройке железной дороги в Маньчурии (Борзя забайкалская). За время этой работы осталась одна фотография от 1907 года, на которой находится Адам и его друзья.

http://jurowscy.pl/page3ff9e.h...p;image=42
http://jurowscy.pl/page3d06e.h...p;image=43

К счастью эта фотография подписана.

Адам Петрович Юровский (Adam Piotrowicz Jurowski),
Егор Иванович Звельбург (Igor Iwanowicz Zwelburg),
Антон Игнатьевич Карпинский (Anton Ignatiewicz Karpiński),
Юрий Юрьевич Эглит (Jurii Jurewicz Eglit),
Михаил Федоров (теперь "-ич") Бердинский с сыном Санькою (Александром) или Семкою (Семеном),

"Хорошие друзья" (Dobrzy przyjaciele)

Сняты 1907 года, 26 Августа"

Адам Юровский находится с правой стороны фотографии:

http://jurowscy.pl/page35b97.h...p;image=44

Может быть кто-то из читатателей моего обьявления найдет здесь своего родственника. Может быть, кто-то из вас обладает другими фотографиями. Я надеюсь, что удастся узнать побольше о работе моего родственника в Борзии и о его друзях.

Адам в 1911 г. уехал в США (Кливленд) где погиб при каком-то несчастном случае, вероятно в 30 годах.

Буду благодарен за информацию.

Pozdrawiam
Rafał Jurowski

Тема: Белоруссия
23.10.2013, 14:47

Здравствуйте!

Посмотрите пожалуйста: Юровский, Радзивановский.

Спасибо.

Тема: фонд 1343 - Дела о дворянстве
27.09.2013, 10:48

Здравствуйте.

Слышал, что в дворянских делах, которые находятся в Санкт-Петербурге, должны быть цветные рисунки гербов, такие, как эти:

http://genealogia.lt/kulesza.pdf
http://genealogia.lt/czerniawski.pdf
http://genealogia.lt/cieszejko.jpg

К сожалению, в папках (РГИА Ф. 1343 Оп. 34.), которые есть в Санкт-Петербурге, имеющих отношение к моим предкам (Юровским), происходящим из Гродненской губернии, таких рисунков нет. Может кто-то знает, где такие рисунки могут находиться?
Хочу сразу сообщить,что документы Гродненского депутатского Дворянского собрания не сохранились...

Рафал Юровски (Rafał Jurowski)

Тема: Вопросы к гербоведам и геральдистам
26.09.2013, 14:50

Здравствуйте.

Слышал, что в дворянских делах, которые находятся в Санкт-Петербурге, должны быть цветные рисунки гербов, такие, как эти:

http://genealogia.lt/kulesza.pdf
http://genealogia.lt/czerniawski.pdf
http://genealogia.lt/cieszejko.jpg

К сожалению, в папках (РГИА Ф. 1343 Оп. 34.), которые есть в Санкт-Петербурге, имеющих отношение к моим предкам (Юровским), происходящим из Гродненской губернии, таких рисунков нет. Может кто-то знает, где такие рисунки могут находиться?
Хочу сразу сообщить,что документы Гродненского депутатского Дворянского собрания не сохранились...

Рафал Юровски (Rafał Jurowski)

Тема: ИЩУ КНИГУ
14.06.2012, 21:10

Уважаемые коллеги!

Я живу в Польше. Ищу книгу "Сборник портретов участников обороны Севастополя в 1854-1855 гг. / Сост. и изд. П. Ф. Рерберг. СПб., 1904" http://chigirin.narod.ru/sevast1.html . На 44 стр. находиться отметка о каком -то Юровском.
Буду благодарен за фотографию либо скан целой книги, или хотя изображение этой одной стр. с информацией о Юровском.
В замен я могу сделать фотохрафии книг находящихся в силезской библиотеке в г.Катовице. Здесь находиться каталог этой библиотеки http://opacwww.bs.katowice.pl/

передаю приветы

Rafał JurowskiТема: Крымская война 1853-1856
7.02.2010, 17:32

Приветствую,
Обращаюсь к Вам с поxожой просьбой как г-н Дмитрий Бетковский.
В индексе книги "Сборник портретов участников обороны Севастополя..."
я нашел фамилию Юровский, которого портрет находится на стр. 44.
Буду благодарен за скан или хотя бы информацию, о том что там написано.
Спасибо