ÂÃÄ òðåáóåòñÿ âåäóùèé (àäìèí)   [õ]
Âñåðîññèéñêîå Ãåíåàëîãè÷åñêîå Äðåâî
Íà ñàéòå ÂÃÄ ñîáèðàþòñÿ ëþäè, óâëå÷åííûå ãåíåàëîãèåé, èñòîðèåé, ãåðàëüäèêîé è ò.ä. Çäåñü âû íàéäåòå ñîáåñåäíèêîâ, ýêñïåðòîâ, óìåëûõ ïîìîùíèêîâ â ïîèñêàõ ïðåäêîâ è ðîäñòâåííèêîâ. Âàì ïîäñêàæóò ãäå èñêàòü äîêóìåíòû î ïàâøèõ â áîÿõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, â êàêîé àðõèâ îáðàòèòüñÿ ïðè èññëåäîâàíèè ðîäîñëîâíîé ñâîåé ñåìüè, ïîìîãóò îïðåäåëèòü ïî ñòàðîé ôîòîãðàôèè ïðèíàäëåæíîñòü ê âîèíñêèì ÷àñòÿì, âåäîìñòâàì è ÷èíó. ÂÃÄ - ïîèñê ëþäåé â ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì!
Âíèç ⇊

Urzędnicy wojewódstw èç ïîëüñêîé øëÿõòû

Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego (Warszawa 1899-1913).
oprac. M.J. Minakowski ---
http://www.wielcy.pl/boniecki/pl/ind_urz/now.xml

← Íàçàä    Âïåðåä →Ñòðàíèöû:  1 2 Âïåðåä →
Ìîäåðàòîð: john1
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
àëôàâèò
------
Îñíîâàíî íà òåêñòå ïåðâîãî èçäàíèÿ Ãåðáîâ Ïîëüñêèõ \ Àäàì Boniecki (Âàðøàâà 1899-1913). Íå âíåñåíî èçìåíåíèé â èñõîäíûé òåêñò (èñïðàâëåíû íåêîòîðûå îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïóáëèêàöèè ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíâåíöèé, òàêèõ êàê ðàçäåëåíèå íà àáçàöû). Ñàìûì âàæíûì áûëî âíåñåíèå îïå÷àòîê â îðèãèíàëüíûé òåêñò. Ýòî îñîáåííî äëÿ òîìà äîïîëíåíèé , "èñ÷åçíóâøèõ" â ïåðâûõ äâóõ òîìàõ.

oprac. M.J. Minakowski ---
http://www.wielcy.pl/boniecki/pl/ind_urz/now.xml

-------
Boniecki Adam. Genealogia elit polsko-litewskich, powiat Lidzki
-----
Urzędnicy wojewódstw èç ïîëüñêîé øëÿõòû

----------------------------
Wielkie Księstwo Litewskie

wojewódstwo Brzeskie-lit.
wojewódstwo Mińskie
woj. Mścisławskie
woj. Nowogródzkie
woj. Połockie
woj. Smoleńskie
woj. Trockie
woj. Wileńskie
woj. Witebskie
ŻmudźKorona
wojewódstwo Bełskie
woj. Bracławskie
woj. Brzeskie-kuj.
woj. Chełmińskie
woj. Czernihowskie
woj. inowrocławskie
woj. kaliskie
woj. kijowskie
woj. krakowskie
woj. lubelskie
woj. łęczyckie
woj. malborskie
woj. mazowieckie
woj. płockie
woj. podlaskie
woj. podolskie
woj. pomorskie
woj. poznańskie
woj. rawskie
woj. ruskie
woj. sandomierskie
woj. sieradzkie
woj. wołyńskie
Inflanty

woj. derpskie
woj. inflanckie
woj. parnawskie
woj. wendeńskie


Urzędy centralne

Terytoria należące do Korony
Kurlandia
Prusy
Warmia
ziemia chełmska
---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy ŻmudzcyBerżany
Berżany — ciwun
Dominik Billewicz h. Mogiła * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Billewicz h. Mogiła * ca. 1505 † ca. 1550

Józef Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1703 † ca. 1748

Stefan Karp h. Karp * ca. 1602 † ca. 1652

Stefan Kazimierz Karp h. Karp * ca. 1667 † 1712

Samuel Jan Lacki h. Lacki * ca. 1619 † ca. 1668

Teodor Aleksander Jan Lacki h. Lacki * ca. 1623 † ca. 1698

Andrzej * ca. 1494 † ca. 1539

Andrzej * ca. 1504 † ca. 1549

Stefan Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1608 † ca. 1662

Szymon Goniprowski * ca. 1735 † ca. 1803

Tadeusz Jagmin z Jagmin h. Pelikan * ca. 1743 † 1795

Berżany — porucznik
Antoni Burniewicz * ca. 1745 † ca. 1790

Dyrwiany
Dyrwiany — chorąży
Maciej Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1756 † ca. 1801

Dyrwiany — ciwun
Wacław Bartoszewicz * ca. 1492 † ca. 1537

Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1568 † ca. 1613

Dyrwiany — porucznik
Sykstus Grodecki * ca. 1756 † ca. 1801


Ejragoła
Ejragoła — ciwun
Mikołaj Billewicz h. Mogiła * ca. 1535 † ca. 1580

Tadeusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1746 † ca. 1801

Kazimierz "Zaranek" Horbowski h. Korczak * ca. 1664 † ca. 1709

Franciszek Antoni Karp h. Karp * ca. 1680 † ca. 1748

Józef Karp h. Karp * ca. 1729 † ca. 1774

Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1559 † ca. 1609

Jan Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1533 † 1591

Hieronim Lacki h. Lacki * ca. 1639 † 1703
,
Ejragoła — porucznik
Wincenty Bejnart h. Bejnart * ca. 1768 † ca. 1813


Korszew
Korszew — ciwun
Adam Bejnarowicz h. Ślepowron * ca. 1504 † ca. 1549

Michał ks. Borowski * ca. 1556 † ca. 1601

Aleksander Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1624 † ca. 1674

Adam Hanusowicz * ca. 1504 † ca. 1549

Józef Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1735 † ca. 1780

Korszew — porucznik
Ignacy Bucewicz z Monczy h. Korczak * ca. 1756 † ca. 1820

Józef Gobiatto * ca. 1756 † ca. 1801

Józef Gruzdź * ca. 1756 † ca. 1801

Korszew — rotmistrz
Dominik Bunar * ca. 1756 † ca. 1801

Małe Dyrwiany
Małe Dyrwiany — ciwun
Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Krzysztof Czajewski h. Świnka * ca. 1644 † ca. 1689

Stanisław Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1667 † ca. 1712

Michał "Lubecki" Kniaziewicz h. Kniaziewicz * ca. 1667 † 1710


Pojurze
Pojurze — chorąży
Kazimierz Jagowd * ca. 1756 † ca. 1801

Pojurze — ciwun
Adam Bejnarowicz h. Ślepowron * ca. 1504 † ca. 1549

Jerzy Billewicz h. Mogiła

Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Adam Hanusowicz * ca. 1504 † ca. 1549

N. Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby

Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1618 † ca. 1691

Michał Antoni Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † ca. 1702

Antoni Jan Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1693 † ca. 1748

Tadeusz Białozor h. Wieniawa * ca. 1733 † ca. 1834

Jan Karol Billewicz h. Mogiła * ca. 1638 † ca. 1683

Jan Malcher Billewicz h. Mogiła * ca. 1643 † ca. 1689

Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Piotr Billewicz h. Mogiła * ca. 1497 † ca. 1542

Ludwik Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1754 † ca. 1804

Stanisław Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1753 † ca. 1798

Adam Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1734 † ca. 1779

Pojurze — podciwun
Tomasz Bury * ca. 1644 † ca. 1689

Rosienie
Rosienie — chorąży
Jerzy Kupść h. Kościesza

Rosienie — chorąży wojskowy
4.734.307 Bartłomiej Dowgiałło h. Zadora * ca. 1756 † ca. 1801

Rosienie — krajczy
Józef Zachariasz Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1757 † ca. 1832

Rosienie — marszałek
1.997.68 Józef Billewicz h. Mogiła * ca. 1820 † ca. 1865

Rosienie — pisarz grodzki
Wincenty Leonard Billewicz h. Mogiła * ca. 1778 † ca. 1823

Kazimierz Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1754 † ca. 1806

Antoni Wawrzyniec Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1752 † ca. 1829

Rosienie — pisarz ziemski
Antoni Białozor h. Wieniawa * ca. 1722 † ca. 1794

Antoni Białozor h. Wieniawa * ca. 1735 † ca. 1780

Ignacy Ludkiewicz h. Doliwa * ca. 1756 † ca. 1822

Rosienie — podkomorzy
N. Przeciszewski * ca. 1784 † ca. 1834

Rosienie — podsędek
Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Rosienie — podstarości
Kazimierz Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1754 † ca. 1806

Jerzy Gojżewski h. Łabędź * ca. 1737 † ca. 1800

Ludwik Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1754 † ca. 1804

Rosienie — prezydent grodzki
Antoni Wawrzyniec Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1752 † ca. 1829

Rosienie — prezydent sądu
Józef Jeleński h. Korczak * ca. 1753 † ca. 1824

Rosienie — pułkownik powiatowy
Wiktor Jarud * ca. 1745 † ca. 1806

Rosienie — regent graniczny
Stanisław Jamont h. Pobóg * 1794 † ca. 1844

Rosienie — regent grodzki
Kajetan Broszel * ca. 1751 † ca. 1804

Rosienie — regent ziemski
Andrzej Białobrzeski h. Bończa * ca. 1737 † ca. 1782

Wincenty Białozor h. Wieniawa * ca. 1755 † ca. 1800

Wiktor Jarud * ca. 1745 † ca. 1806

Rosienie — rotmistrz
Norbert Blinstrub h. Łabędź * ca. 1734 † ca. 1801

Jan Katerla h. Poraj * ca. 1756 † ca. 1801

Rosienie — rotmistrz powiatu
Antoni Białozor h. Wieniawa * ca. 1734 † ca. 1779

Rosienie — sędzia grodzki
Tomasz Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1735 † ca. 1799

Jakub Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † ca. 1829

Karol Koryzna h. Koryzna * ca. 1735 † ca. 1782

Rosienie — sędzia ziemski
Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1735 † ca. 1790

Antoni Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1734 † ca. 1795

Szymon Goniprowski * ca. 1735 † ca. 1803

Felicjan Karp h. Karp * ca. 1750 † ca. 1822

Ignacy Karp h. Karp * ca. 1734 † ca. 1814

Rosienie — starosta
Aleksander Billewicz h. Mogiła * ca. 1718 † ca. 1763

Jerzy Billewicz h. Mogiła

Jerzy Józef Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1644 † ca. 1712

Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Rosienie — strażnik
Kazimierz Białozor h. Wieniawa * ca. 1760 † ca. 1809

Szawdów
Szawdów — ciwun
Jan Billewicz h. Mogiła * ca. 1577 † ca. 1646

Wojciech Billewicz h. Mogiła * ca. 1543 † ca. 1588

Szawle
Szawle — administrator
Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł h. Trąby * 1594 † 1654

Szawle — chorąży
Ignacy Junowicz * ca. 1769 † ca. 1819

Szawle — ekonom
Wojciech Stanisław ks. Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu h. Trąby * 1595 † 1656

Szawle — marszałek
N. Buniewicz * ca. 1772 † ca. 1822

Eligiusz Kownacki * ca. 1779 † ca. 1829

Franciszek Kownacki * ca. 1745 † ca. 1808

Onufry Ludkiewicz h. Doliwa * ca. 1782 † ca. 1834

Szawle — marszałek powiatowy
Antoni Burba h. Burba * ca. 1775 † 1825

Kalikst Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * 1776 † 1861

Tytus Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1812 † ca. 1862

Szawle — marszałek szlachty powiatu
Ignacy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1754 † ca. 1847

Szawle — namiestnik
Jan Grużewski h. Lubicz * ca. 1561 † ca. 1624

Stanisław "Olechnowicz" Kuchmistrzowicz h. Leliwa * ca. 1498 † ca. 1543

Szawle — pisarz grodzki
Jakub Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † ca. 1829

Jerzy Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1708 † ca. 1799

Szawle — pisarz ziemski
Jan Białozor h. Wieniawa * ca. 1760 † ca. 1805

Szawle — podkomorzy
Jan Burba h. Burba * ca. 1754 † ca. 1823

Kazimierz Bystram h. Tarnawa * ca. 1760 † ca. 1809

Szawle — podstarości
Jerzy Gojżewski h. Łabędź * ca. 1737 † ca. 1800

Józef Gojżewski h. Łabędź * ca. 1754 † ca. 1799

Szawle — prezydent miasta
Aleksander Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * 1844 † ca. 1894

Szawle — prezydent sądu
Adam Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1793 † ca. 1838

Szawle — prezydent sądu grodzkiego
Jerzy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1741 † ca. 1819

Szawle — prezydent sądu powiatowego
Aleksander Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * 1810 † 1868

Szawle — regent
Jan Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1756 † ca. 1801

Szawle — regent grodzki
Jan Broszel * ca. 1754 † ca. 1799

Kajetan Broszel * ca. 1751 † ca. 1804

Antoni Giedgowd h. Łabędź * ca. 1740 † ca. 1792

Szawle — regent ziemski
Franciszek Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1748 † ca. 1793

Ignacy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1754 † ca. 1847

Ignacy Giedgowd h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1792

Antoni Jan Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1747 † ca. 1792

Szawle — sędzia
Michał Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1787 † 1837

Szawle — sędzia graniczny
Leon Bitofft h. Gryf * ca. 1802 † ca. 1847

Jan Gasztowt * 1800 † ca. 1850

Ludwik Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1753 † ca. 1803

Szawle — sędzia graniczny powiatu
Kajetan Feliks Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * 1811 † ca. 1861

Szawle — sędzia grodzki
Antoni Burba h. Burba * ca. 1735 † ca. 1790

Jan Burba h. Burba * ca. 1754 † ca. 1823

Jerzy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1741 † ca. 1819
,
Antoni Giedgowd h. Łabędź * ca. 1740 † ca. 1792

Jan Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1737 † ca. 1791

Stanisław Styrpejka * ca. 1769 † ca. 1819

Szawle — sędzia ziemski
Jan Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1755 † ca. 1800

Franciszek Kownacki * ca. 1745 † ca. 1808

Szawle — starosta
Jerzy Chwalczewski z Chwalczewa h. Trąby * ca. 1506 † ca. 1561

Jan "z książąt litewskich" Jagiellon * ca. 1489 † 1538

Szawle — stolnik
Józef Doboszewicz * ca. 1762 † ca. 1807

Szawle — wojski
Antoni ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1753 † ca. 1807

Telsze
Telsze — asesor sądowy
Franciszek Kiełpsz

Telsze — chorąży
Stanisław Kamieński h. Cholewa * ca. 1793 † ca. 1841

Szymon Klementt Klementt * ca. 1756 † ca. 1801

Bartłomiej Krzyżewicz h. Prawdzic * ca. 1771 † ca. 1816

Telsze — dzierżawca
Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1513 † ca. 1558

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Telsze — krajczy
Józef Franciszek Gawryłowicz h. Bronic * 1762 † ca. 1814

Telsze — marszałek
Piotr Dymsza h. Dymsza * 1761 † ca. 1836

Włodzimierz Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1792 † 1842

Telsze — marszałek powiatowy
Kalikst Daniłowicz h. Sas * ca. 1765 † ca. 1815

Leopold Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1795 † ca. 1845

Tytus Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1812 † ca. 1862

Telsze — marszałek szlachty powiatu
5.870.46 Michał Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1802 † ca. 1852

Telsze — pisarz grodzki
Jerzy Gojżewski h. Łabędź * ca. 1737 † ca. 1800

Stanisław Grothus h. Grothus * ca. 1740 † ca. 1785

Telsze — pisarz ziemski
Marcin Gosztowt h. Syrokomla * 1788 † ca. 1832

Telsze — porucznik powiatowy
Jan Huszcza h. Podkowa * ca. 1756 † ca. 1810

Telsze — prezydent miasta
Józef Kamieński h. Cholewa * ca. 1866 † ca. 1911

Telsze — prezydent sądu
Michał Burczak-Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1768 † ca. 1837

Telsze — pułkownik powiatowy
Jan Kazimierz Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1676 † ca. 1726

Telsze — regent
Marcin Gosztowt h. Syrokomla * 1788 † ca. 1832

Telsze — regent graniczny
Stanisław Bieniuszewicz h. Junosza * 1796 † ca. 1836

Zenon Jamont h. Pobóg * 1810 † ca. 1860

Telsze — regent ziemski
Szymon Bejnart h. Bejnart * ca. 1737 † ca. 1785

Antoni Giedgowd h. Łabędź * ca. 1740 † ca. 1792

Antoni Giełgud h. Giełgud * ca. 1737 † ca. 1782

Telsze — sędzia graniczny
Józef Daniłowicz h. Sas * ca. 1765 † ca. 1815

Feliks Huszcza h. Podkowa * ca. 1790 † ca. 1840

Antoni Jan Krzyżewicz h. Prawdzic * 1804 † ca. 1845

Telsze — sędzia graniczny apelacyjny
Tadeusz Girdwoyń h. Jastrzębiec * ca. 1787 † ca. 1832

Telsze — sędzia graniczny powiatowy
Ignacy Huszcza h. Podkowa * ca. 1790 † ca. 1840

Telsze — sędzia graniczny powiatu
Stanisław Kamieński h. Cholewa * ca. 1793 † ca. 1841

Telsze — sędzia grodzki
Antoni Burba h. Burba * ca. 1735 † ca. 1790

Marcin Gosztowt h. Syrokomla * 1788 † ca. 1832

Jan Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1737 † ca. 1791

Antoni Houwalt h. Houwalt * ca. 1738 † ca. 1788

Telsze — sędzia ziemski
Ignacy Antoni Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1734 † ca. 1780

Antoni Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1734 † ca. 1795

Jan Stefan Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1735 † ca. 1780

Jerzy Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1735 † ca. 1780

Telsze — sędzic ziemski
5.812.28 Ignacy Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1743 † ca. 1788

Telsze — starosta
Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Jan Hieronim hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * ca. 1526 † 1579

Ernest Magnus Denhoff h. Denhoff * 1581 † 1642

Gerhard Gerard Denhoff h. Denhoff * ca. 1631 † 1685

N. Górski * ca. 1700 † ca. 1750

Grzegorz Antoni ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1654 † 1709

Paweł Stefan Sapieha h. Lis * 1565 † 1635

Tendziagoła
Tendziagoła — ciwun
Tadeusz Białozor h. Wieniawa * ca. 1733 † ca. 1834

Walerian Billewicz h. Mogiła * ca. 1743 † ca. 1803

Szymon Goniprowski * ca. 1735 † ca. 1803

Michał Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1713 † 1776

Tadeusz Jagmin z Jagmin h. Pelikan * ca. 1743 † 1795

Kazimierz Królikowski h. Poraj * ca. 1682 † ca. 1748

Twery
Twery — archiepiskop
N. Łopatyński h. Łopot * ca. 1695 † 1741

Twery — chorąży
Teodor Jamont h. Pobóg * ca. 1756 † ca. 1801

Twery — ciwun
Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Walerian Billewicz h. Mogiła * ca. 1743 † ca. 1803

Mikołaj Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1615 † ca. 1665

Andrzej Iłgowski h. Iłgowski * ca. 1539 † ca. 1603

Eliasz Iłgowski h. Iłgowski * ca. 1575 † ca. 1620

Tadeusz Jagmin z Jagmin h. Pelikan * ca. 1743 † 1795

Twery — pleban
Jerzy Antoni Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1693 † ca. 1750

Twery — porucznik
Klemens Drabowicz z Drabówki h. Odyniec * ca. 1756 † ca. 1801

^^ top ^^
Wielkie Dyrwiany
Wielkie Dyrwiany — ciwun
Aleksander Billewicz h. Mogiła * ca. 1718 † ca. 1763

Tadeusz Billewicz h. Mogiła

Teodor Billewicz h. Mogiła

Jan Grużewski h. Lubicz * ca. 1624 † ca. 1683

Jerzy Grużewski h. Lubicz * ca. 1599 † 1651

Teodor Billewicz h. Mogiła * ca. 1735 † ca. 1780

Kasper Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1684 † ca. 1734

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1633 † ca. 1678

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † 1693

Jan Iłgowski h. Iłgowski * ca. 1539 † ca. 1584

Żmudź
Żmudź — administrator diecezji
6.26.416 Szymon ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1762 † 1844

Żmudź — archidiakon
Józef ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1760 † ca. 1805

Maciej Kłodziński z Kłodna h. Łada * ca. 1546 † ca. 1597

Stanisław Kłodziński z Kłodna h. Łada * ca. 1553 † ca. 1603

Żmudź — biskup
Bartłomiej

Bartłomiej

Jerzy * ca. 1414 † 1464

Jan Domanowski z Domanowa * ca. 1516 † 1563

Melchior "Gejsz" Eliaszewicz h. Giejsz * ca. 1600 † 1633

Józef ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1760 † ca. 1805

Melchior ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1545 † 1609

Stefan ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1734 † 1801

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1680 † 1735

Józef Michał Karp h. Karp * ca. 1673 † 1739

Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1578 † 1626

Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1657 † 1708

Jan Dominik Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1709 † 1778

Żmudź — budowniczy
Antoni Barberyusz * ca. 1715 † ca. 1760

Maciej Barberyusz * ca. 1708 † ca. 1753

Żmudź — chorąży
Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1735 † ca. 1790

Felicjan Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1768 † ca. 1818

Antoni Giełgud h. Giełgud * ca. 1729 † ca. 1798

Antoni Andrzej Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1682 † 1736

Michał Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1713 † 1776

Jan Grużewski h. Lubicz * ca. 1624 † ca. 1683

Kazimierz "Zaranek" Horbowski h. Korczak * ca. 1664 † ca. 1709

Jan Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1626 † 1670

Żmudź — cześnik
Konstanty Dulski z Dulska h. Przeginia * ca. 1667 † ca. 1716

Michał Herubowicz * ca. 1700 † ca. 1750

Szymon Piotr Herubowicz * ca. 1734 † ca. 1790

Jan Karp h. Karp * ca. 1678 † ca. 1716

Jan Kołyszko h. Kotwica * ca. 1705 † ca. 1750

Józef Kołyszko h. Kotwica * ca. 1710 † ca. 1755

Kazimierz Piotr Koryzna h. Koryzna * ca. 1670 † ca. 1715

Józef Kudrewicz h. Łabędź

Żmudź — horodniczy
Aleksander Billewicz h. Mogiła

Felicjan Paweł Karp h. Karp * ca. 1696 † ca. 1741

Franciszek Antoni Karp h. Karp * ca. 1680 † ca. 1748

Ignacy Ludkiewicz h. Doliwa * ca. 1756 † ca. 1822

Żmudź — kanclerz katedralny
Michał Jordan h. Trąby * ca. 1748 † ca. 1793

Żmudź — kanonik
Kasper ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1760 † ca. 1805

Jan Nepomucen Januszewski z Januszewa h. Łada * ca. 1772 † ca. 1817

Adam Józef Kościa h. Leliwa * ca. 1751 † 1801

Jan Krzyżewicz h. Prawdzic * ca. 1799 † ca. 1849

Józef Leon Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1751 † 1803

Żmudź — kantor
Ignacy Houwalt h. Houwalt * ca. 1745 † ca. 1790

Żmudź — kasztelan
Jan Mikołaj Chodkiewicz h. Kościesza * 1738 † 1781

Jerzy Chreptowicz h. Odrowąż * 1586 † ca. 1661

Daniel Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1618 † ca. 1663

Antoni Giełgud h. Giełgud * ca. 1729 † ca. 1798

Michał Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1713 † 1776

Stefan Karol hr. Grothus h. Grothus * ca. 1662 † ca. 1717

Wilhelm Eustachy Grothus h. Grothus * ca. 1644 † ca. 1725

Aleksander ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1574 † 1617

Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Jerzy Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1667 † 1737

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Jan Alfons Lacki h. Lacki * ca. 1581 † 1645

N. Naruszewicz

N. Naruszewicz

Józef Pac h. Gozdawa * ca. 1694 † 1764

N. Talwosz * ca. 1552 † ca. 1602

Mikołaj Talwosz * ca. 1540 † ca. 1590

Józef Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1694 † 1754

Żmudź — koadiutor biskupa
6.26.417 Ignacy ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1794 † 1829

Żmudź — komisarz cywilno-wojskowy
Wincenty Białozor h. Wieniawa * ca. 1760 † ca. 1805

Żmudź — komornik
Piotr Budryk * ca. 1644 † ca. 1689

Jerzy Lauksmin h. Dąbrowa

Hilary Poszyłski-Ławrynowicz h. Białynia * ca. 1743 † ca. 1793

Żmudź — koniuszy
Krzysztof Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1656 † ca. 1701

Jan Józef Kukiewicz z Pycha h. Prawdzic * ca. 1732 † ca. 1777

Żmudź — krajczy
Antoni Beyner * ca. 1710 † ca. 1755

Józef Białozor h. Wieniawa * ca. 1773 † ca. 1823

Stanisław Dowgird * ca. 1748 † ca. 1793

Karol Koryzna h. Koryzna * ca. 1735 † ca. 1782

Żmudź — kuchmistrz
Szymon Bejnart h. Bejnart * ca. 1737 † ca. 1785

Żmudź — łowczy
Dominik Bogdanowicz h. Mogiła * ca. 1685 † ca. 1730

Jerzy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1741 † ca. 1819

Tadeusz Jerzy Gojżewski h. Łabędź * ca. 1755 † ca. 1800

Żmudź — marszałek
Jan Hieronim hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * ca. 1526 † 1579

Żmudź — miecznik
Dominik Bogdanowicz h. Mogiła * ca. 1685 † ca. 1730

Daniel Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1618 † ca. 1663

Samuel Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1639 † ca. 1684

Michał Dowgiałło h. Zadora * ca. 1696 † ca. 1741

Żmudź — mieczny
Jan Kazimierz Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1676 † ca. 1726

Żmudź — mostowniczy
Jan Tomasz Hryszkiewicz * ca. 1750 † ca. 1795

Żmudź — mytnik
Jan Kuncewicz * ca. 1506 † ca. 1574

Żmudź — oboźny
Kazimierz Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1756 † ca. 1801

Jerzy Jucewicz * ca. 1555 † ca. 1600

Andrzej Mikołaj Karp h. Karp * ca. 1675 † 1710

Żmudź — oficjał generalny
Adam Józef Kościa h. Leliwa * ca. 1751 † 1801

Żmudź — pisarz
Antoni Grothus h. Grothus * ca. 1743 † ca. 1817

Żmudź — pisarz grodzki
Antoni Grothus h. Grothus * ca. 1743 † ca. 1817

Stefan Kazimierz Karp h. Karp * ca. 1667 † 1712

Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1601 † ca. 1646

Żmudź — pisarz ziemski
Mikołaj Burba h. Burba * ca. 1566 † ca. 1611

Żmudź — piwniczy
Jerzy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1741 † ca. 1819

Jan Gobiatto * ca. 1748 † ca. 1795

Ludwik Jucewicz * ca. 1746 † ca. 1791

Żmudź — poborca
Jan Billewicz h. Mogiła * ca. 1577 † ca. 1646

Zygmunt Kamiński * ca. 1548 † ca. 1593

Antoni Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1714 † ca. 1792

Żmudź — podczaszy
Michał Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1713 † 1776

Reinhold Grothus h. Grothus * ca. 1680 † ca. 1725

Tomasz Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1735 † ca. 1799

Jan Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1533 † 1591

Wawrzyniec Kroczyński h. Grabie * ca. 1734 † ca. 1779

Wawrzyniec Kruczyński h. Rawicz * ca. 1734 † ca. 1779

Żmudź — podkomorzy
Chwalibóg Billewicz h. Mogiła * ca. 1659 † ca. 1704

Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1586 † ca. 1638

Jan Grużewski h. Lubicz * ca. 1624 † ca. 1683

Jerzy Grużewski h. Lubicz * ca. 1599 † 1651

Hieronim Lacki h. Lacki * ca. 1639 † 1703

Jan Michał Lacki h. Lacki * ca. 1684 † ca. 1734

Żmudź — podsędek
Piotr Adamkowicz h. Wadwicz * ca. 1565 † ca. 1610

Krzysztof "Stankiewicz" Billewicz h. Mogiła * ca. 1551 † ca. 1596

Stefan Kazimierz Karp h. Karp * ca. 1667 † 1712

Żmudź — podstarości
Salomon Dawidowicz z Gania h. Trąby * ca. 1608 † ca. 1653

Jan Hieronim Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1626 † ca. 1671

Tadeusz Jerzy Gojżewski h. Łabędź * ca. 1755 † ca. 1800

Stanisław Grajewski * ca. 1503 † ca. 1555

Michał "Lubecki" Kniaziewicz h. Kniaziewicz * ca. 1667 † 1710

Żmudź — podstoli
Jan Billewicz h. Mogiła

Jarosław Billewicz h. Mogiła * ca. 1617 † ca. 1662

Mikołaj ks. Borowski * ca. 1589 † ca. 1647

Ignacy Antoni Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1734 † ca. 1780

Jan Kazimierz Chrząstowski h. Krzywda

Józef Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1763 † ca. 1808

Stefan Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1608 † ca. 1662

Andrzej Kazimierz Giełgud z Giełgudowa h. Giełgud * ca. 1638 † ca. 1725

Franciszek Gorski * ca. 1701 † ca. 1751

Wilhelm Eustachy Grothus h. Grothus * ca. 1644 † ca. 1725

Mateusz Jeleński h. Korczak * ca. 1740 † ca. 1793

Bogusław Kiełpsz * ca. 1735 † ca. 1780

Józef Antoni Koryzna h. Koryzna * ca. 1713 † ca. 1758

Żmudź — porucznik
Józef Dąbrowski h. Junosza * 1758 † ca. 1816

Kajetan Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1758 † 1813

Żmudź — prałat katedralny
Wiktoryn Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * ca. 1716 † ca. 1782

Antoni Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1771 † ca. 1816

Żmudź — prezydent komisji cywilno-wojskowej
Antoni Wawrzyniec Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1752 † ca. 1829

Żmudź — proboszcz
Szymon ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1762 † 1844

Żmudź — pułkownik
Jan Grothus h. Grothus * ca. 1734 † ca. 1791

Żmudź — regent graniczny
Józef Kamieński h. Cholewa * ca. 1756 † ca. 1801

Żmudź — regent grodzki
Wincenty Białozor h. Wieniawa * ca. 1760 † ca. 1805

Michał Bunar * ca. 1718 † ca. 1763

Żmudź — regent ziemski
Tomasz Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1734 † ca. 1779

Wiktoryn Jande?? * ca. 1556 † ca. 1601

Żmudź — rotmistrz
Józef Białozor h. Wieniawa * ca. 1740 † ca. 1789

Walerian Billewicz h. Mogiła

Karol Bogdanowicz h. Mogiła * ca. 1756 † ca. 1801

Ignacy Bucewicz z Monczy h. Korczak * ca. 1756 † ca. 1820

Michał Chlewiński z Chlewni h. Radwan

Ignacy Antoni Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1734 † ca. 1780

Jerzy Chrząstowski h. Krzywda * ca. 1745 † ca. 1790

Antoni Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec * ca. 1734 † ca. 1795

Ignacy Gedgowd * ca. 1758 † ca. 1803

Jan Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1749 † ca. 1794

Józef Kamieński h. Cholewa * ca. 1756 † ca. 1801

Żmudź — sędzia
N. Billewicz h. Mogiła * ca. 1658 † ca. 1705

Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1568 † ca. 1613

Żmudź — sędzia grodzki
Jan Melchior Bulewicz * ca. 1639 † ca. 1684

Michał Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1713 † 1776

Michał "Lubecki" Kniaziewicz h. Kniaziewicz * ca. 1667 † 1710

Karol Koryzna h. Koryzna * ca. 1735 † ca. 1782

Żmudź — sędzia kapturowy
Michał "Lubecki" Kniaziewicz h. Kniaziewicz * ca. 1667 † 1710

Żmudź — sędzia ziemski
Teodor Billewicz h. Mogiła

Sebastian Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1571 † ca. 1616

Jerzy Grużewski h. Lubicz * ca. 1599 † 1651

Krzysztof Grużewski h. Lubicz * ca. 1644 † ca. 1689

Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1559 † ca. 1609

Łukasz Szemec * ca. 1661 † ca. 1711

Konstanty Szemet * ca. 1661 † ca. 1711

Żmudź — skarbnik
Adam Billewicz h. Mogiła * ca. 1745 † ca. 1790

Stanisław Billewicz h. Mogiła

Kajetan Broszel * ca. 1751 † ca. 1804

Aleksander Estka h. Estken * ca. 1710 † ca. 1755

Szymon Goniprowski * ca. 1735 † ca. 1803

Jan Junowicz h. Leliwa * ca. 1803 † ca. 1853

Jerzy Antoni Kontrym h. Konopacki

Żmudź — starosta
Augustyn Bieniuszewicz h. Junosza * ca. 1524 † ca. 1608
Jerzy Billewicz h. Mogiła * ca. 1513 † ca. 1558
Piotr Butkiewicz

Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1572

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561
Jan Mikołaj Chodkiewicz h. Kościesza * 1738 † 1781
Jerzy Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1558 † 1595
Jan Hieronim hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * ca. 1526 † 1579
Jan Karol hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * 1561 † 1621

Piotr Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1485 † 1534
Antoni Giełgud h. Giełgud * ca. 1729 † ca. 1798
Michał Giełgud h. Giełgud * ca. 1756 † ca. 1808
Jerzy Karol Hlebowicz na Dąbrownie i Zasławiu h. Leliwa * ca. 1603 † 1669

Kazimierz Jan "Zaranek" Horbowski * ca. 1683 † ca. 1733
Rumbold Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1371 † ca. 1447
Jan Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1499

Kieżgał Michał Kieżgaiło Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1380 † ca. 1463
Stanisław Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1542
Stanisław Janowicz-Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1497 † ca. 1544
Jan Kiszka * ca. 1533 † ca. 1578
Jan Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1533 † 1591

Maciej Matys "Ochmistrzowicz" Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1492 † ca. 1557

Jan Alfons Lacki h. Lacki * ca. 1581 † 1645
N. Mleczko * ca. 1602 † ca. 1652

Wiktoryn Konstanty Mleczko * ca. 1618 † ca. 1668
Grzegorz Antoni ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1654 † 1709

Piotr Michał Pac h. Gozdawa * ca. 1645 † 1696
N. Radziwiłł

Jan Radziwiłł h. Trąby * ca. 1492 † 1542
Józef Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1694 † 1754 Dworz.
Żmudź — stolnik
Stefan Billewicz h. Mogiła * ca. 1610 † ca. 1660

Teodor Stefan Billewicz h. Mogiła * ca. 1655 † ca. 1700

Jakub Grużewski h. Lubicz * ca. 1672 † ca. 1719

Marcin Grużewski h. Lubicz * ca. 1672 † 1717

Marcin Grużewski h. Lubicz * ca. 1680 † ca. 1725

Jan Isajkowski h. Prus * ca. 1583 † ca. 1633

Jan Isajkowski h. Prus * ca. 1617 † ca. 1662

Dominik Korwin-Kossakowski h. Ślepowron

Dominik Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1711 † 1743

Jerzy Antoni Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1693 † ca. 1750

Żmudź — strażnik
Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Antoni Burba h. Burba * ca. 1735 † ca. 1790

Jan Burba h. Burba * ca. 1754 † ca. 1823

Leon Kociełł h. Pelikan * ca. 1658 † ca. 1725

Samuel Kociełł h. Pelikan * ca. 1697 † ca. 1742

Żmudź — strukczaszy
Benedykt Dyrda * ca. 1747 † ca. 1792

Dominik Gabszewicz * ca. 1740 † ca. 1785

Mikołaj Naczko-Iłłakowicz h. Doliwa * ca. 1695 † ca. 1740

Żmudź — sufragan
Tadeusz Bukaty h. Bukaty * ca. 1759 † ca. 1809

Michał Chomiński h. Lis * ca. 1734 † ca. 1805

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1732 † 1774

Jerzy Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1618 † ca. 1663

Józef Leon Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1751 † 1803

Żmudź — superintendent celny
Rajmund Sowa-Korsak h. Lis * 1768 † 1817

Żmudź — surrogator
Kazimierz Stefan Białozor h. Wieniawa * ca. 1685 † ca. 1753

Żmudź — wiceregent ziemski
Andrzej Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1754 † ca. 1811

Żmudź — wojski
Józef Billewicz h. Mogiła * ca. 1736 † ca. 1804

Mateusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1734 † ca. 1798

Adam Florian Eperyeszy * ca. 1640 † ca. 1689

Krzysztof Eperyeszy * ca. 1667 † ca. 1717

Ignacy Karp h. Karp * ca. 1734 † ca. 1814

Józef Karp h. Karp * ca. 1708 † ca. 1758

Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1559 † ca. 1609

Jerzy Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1708 † ca. 1799


---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
woj. Mścisławskie


Mścisław
Mścisław — archiepiskop
Jerzy Herman Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1511 † ca. 1566

Mścisław — arcybiskup
Jerzy Gabriel Kolenda h. Bełty * ca. 1606 † 1674

Mścisław — biskup
Jan Jozafat Kuncewicz h. Poraj * 1580 † 1623

Mścisław — budowniczy
Kazimierz Chodźkiewicz * ca. 1737 † ca. 1782

Benedykt Kociełł h. Pelikan * ca. 1670 † ca. 1727

Konstanty Kociełł h. Pelikan

Mścisław — chorąży
Jan Dziboni * ca. 1656 † ca. 1706

Włodzimierz Kamieński h. Ślepowron * ca. 1577 † ca. 1627

Włodzimierz Dadźbog Kamieński h. Ślepowron * ca. 1618 † ca. 1683

Marcin Wołłowicz * ca. 1662 † ca. 1707

Mścisław — cześnik
Józef Bielawski z Bielawy h. Jelita * ca. 1706 † ca. 1751

Kajetan Borawski z Borawic h. Bojcza * ca. 1733 † ca. 1783

Stefan Cedrowski z Cedrowic h. Odrowąż

Stanisław Chrościński z Chrościnka i Woli Chrościńskiej h. J * ca. 1716 † ca. 1766

N. Czechowski h. Oksza * ca. 1639 † ca. 1684

Franciszek Dardecki * ca. 1689 † ca. 1739

Ignacy Ilinicz h. Korczak * ca. 1737 † ca. 1784

Jan Kierjacki * ca. 1712 † ca. 1757

Jan Kazimierz Kirkor h. Kirkor * ca. 1638 † ca. 1724

Tomasz Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * ca. 1653 † ca. 1698

Zygmunt Lasocki z Lasotek h. Dołęga * ca. 1703 † ca. 1765

Maciej Łuszczewski z Łuszczowa h. Nałęcz * ca. 1752 † ca. 1797

Piotr Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1774 † ca. 1824

Franciszek Żardecki * ca. 1681 † ca. 1731

Mścisław — episkop
Józef Horbacki z Horbacewicz * ca. 1620 † 1653

Sylwester Kossow h. Kossow * ca. 1605 † 1658

Mścisław — episkop obrządku wschodniego
Josif Bobrykiewicz * ca. 1603 † ca. 1648

Mścisław — generał wojewódzki
Marcin Kisiel h. Kisiel * ca. 1624 † ca. 1692

Mścisław — horodniczy
Leo Dewicz h. Trąby * ca. 1737 † ca. 1782

Antoni Gimbut h. Nałęcz

Jan Michał Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1686 † ca. 1734

Stefan Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1639 † ca. 1716

Bazyli Ilinicz h. Korczak * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Kontrym h. Konopacki * ca. 1758 † ca. 1803

Mścisław — kasztelan
Mikołaj Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1604 † ca. 1662

Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1610 † ca. 1677

Tadeusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1746 † ca. 1801

Konstanty Benedykt Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * 1682 † 1722

Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1734 † ca. 1802

Krzysztof Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1597 † ca. 1669

Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Konstanty ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1583 † 1620

Grzegorz ks. Horski h. Druck * ca. 1601 † 1659

Wojna Hryczyna h. Trąby * ca. 1494 † ca. 1596

N. Kamieński h. Ślepowron

Jan Kamieński h. Ślepowron * ca. 1611 † 1644

Michał Kamieński h. Ślepowron * ca. 1667 † 1715

Jan Eustachy Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1597 † ca. 1664

Samuel Łazowy * ca. 1677 † 1738

Fryderyk Teodor ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1560 † 1611

Stanisław Naruszewicz * ca. 1553 † ca. 1598

Marcin Antoni ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1673 † 1703

Paweł Ryszkowski * ca. 1624 † ca. 1674

Szymon Woyna

Szymon Woyna * ca. 1554 † ca. 1604

N. Zabiełło * ca. 1710 † ca. 1760

Mścisław — koniuszy
Jerzy Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1774 † ca. 1824

Marcin Poniatowski * ca. 1655 † ca. 1705

Mścisław — krajczy
Nereusz Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1758 † ca. 1803

Józef Horbacki z Horbacewicz * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1725 † ca. 1770

Mścisław — książę
Jan ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1451 † ca. 1496
.
Mścisław — landwójt
Józef Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1566 † ca. 1658

Jan Kurek * ca. 1733 † ca. 1778

Mścisław — łowczy
N. Bal * ca. 1730 † ca. 1775

Dominik Bohdaszewski * ca. 1745 † ca. 1790

Wacław Władysław Bohdaszewski * ca. 1726 † ca. 1776

Michał Dakiszewicz * ca. 1759 † ca. 1804

Mikołaj Górski h. Radwan * ca. 1673 † ca. 1723

Józef Hawryłowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Paweł Kasza * ca. 1633 † ca. 1678

Antoni Łucki z Łuki h. Sas * ca. 1719 † ca. 1769

Mścisław — łowczy województwa
A. Kurowski z Kurowa h. Nałęcz * ca. 1734 † ca. 1779

Mścisław — marszałek
Jan Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1740 † ca. 1790

Mścisław — marszałek kapturowy wojewódzki
Antoni Tadeusz Ilinicz h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1748

Mścisław — miecznik
Mikołaj Walerian Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1616 † ca. 1684

Mikołaj Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1618 † ca. 1663

Tadeusz Domeyko h. Dangiel * ca. 1758 † ca. 1832

Felicjan Dorożyński h. Krzywda * ca. 1736 † ca. 1817

Tomasz Józef Głogowski z Głogowca h. Grzymała * ca. 1690 † 1760

Jakub Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1672 † ca. 1722

Jerzy Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1692 † ca. 1737

Aleksander Jenicz h. Dryja * ca. 1673 † ca. 1723

Jerzy Jerlicz h. Lis * ca. 1724 † ca. 1769

Władysław Kopeć h. Kroje * ca. 1649 † ca. 1705

Aleksander Okołow-Kułak h. Kułak * ca. 1670 † ca. 1715

Mateusz Eustachy Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1758 † 1789

N. Suchodolski * ca. 1668 † ca. 1718

Jan Suchodolski * ca. 1637 † ca. 1687

Piotr Trzciński * ca. 1713 † ca. 1763

Mścisław — mostowniczy
A. B. Chodźkiewicz * ca. 1733 † ca. 1778

Leo Chodźkiewicz * ca. 1743 † ca. 1788

Jan Pińkowski-Hawryłowicz * ca. 1667 † ca. 1712

Leon Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1653 † 1732

Mścisław — namiestnik grodzki
Jan Okołow-Kułak h. Kułak * ca. 1633 † ca. 1678

Mścisław — nominat episkop prawosławny
Stefan Sylwester ks. Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska * ca. 1672 † 1728

Mścisław — oboźny
Dominik Hordyna * ca. 1758 † ca. 1803

Jan Kisiel h. Kisiel * ca. 1751 † ca. 1796

Jerzy Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * ca. 1754 † ca. 1799

Tadeusz Maćkiewicz h. Lubicz * ca. 1759 † ca. 1804

Mścisław — opat
Barłaam Koziński * ca. 1635 † ca. 1680

Mścisław — pisarz grodzki
Dawid Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1611 † ca. 1660

Stefan Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1639 † ca. 1716

Jerzy Ilinicz h. Korczak * ca. 1735 † ca. 1780

Kazimierz Ilinicz h. Korczak * ca. 1729 † ca. 1774

Leon Ilinicz h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1748

Hieronim Kociełł h. Pelikan * ca. 1611 † ca. 1669

Augustyn "Pohozy v. Pokoz" Konstantynowicz h. Lis * ca. 1644 † ca. 1712

Mścisław — pisarz ziemski
Samuel Kazimierz Ilinicz h. Korczak * ca. 1694 † ca. 1739

Aleksander Kamieński h. Ślepowron * ca. 1574 † ca. 1619

Mścisław — poborca
Paweł Kopeć h. Kroje * ca. 1559 † ca. 1631

Jan Kurosz h. Ostoja * ca. 1579 † ca. 1624

Mścisław — podczaszy
Mikołaj Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1633 † ca. 1678

Wincenty Borzobochaty * ca. 1738 † ca. 1788

Stanisław Borzobohaty h. Jelita * ca. 1667 † ca. 1712

Kazimierz Stanisław Chreptowicz h. Odrowąż

Krzysztof Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba

Ignacy Fergis h. Fergis * 1762 † ca. 1819

Mikołaj Rawa-Gawroński z Gawron h. Rawicz * ca. 1714 † ca. 1759

Andrzej Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1747 † ca. 1792

Antoni Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1691 † ca. 1736

N. Hołyński

Antoni Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1690 † ca. 1735

Jakub Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1665 † ca. 1710

Jerzy Michał Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1683 † ca. 1735

Józef Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1740 † ca. 1790

Stefan Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1639 † ca. 1716

Jan Nepomucen Ilinicz h. Korczak * ca. 1743 † ca. 1788

Mikołaj Ilinicz h. Korczak * ca. 1740 † ca. 1787

Antoni Kamieński h. Ślepowron * ca. 1687 † ca. 1732

Jan Kamieński h. Ślepowron * ca. 1611 † 1644

Krzysztof Kamieński h. Ślepowron * ca. 1614 † ca. 1659

Krzysztof Kociełł h. Pelikan * ca. 1701 † ca. 1751

Konstanty Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1651 † ca. 1726

Adam Hleb-Koszański h. Koszański * ca. 1629 † ca. 1679

Władysław Łazowy * ca. 1660 † ca. 1705

Mikołaj Tadeusz Bernard Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1715 † 1778

Mikołaj Łuszczyk h. Łukocz * ca. 1624 † ca. 1689

Jan Szulborski * ca. 1691 † ca. 1736

Mścisław — podkomorzy
Samuel Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa

Jan Kirkor h. Kirkor * ca. 1735 † ca. 1780

Maciej Suchodolski * ca. 1556 † ca. 1606

N. Swatkowski * ca. 1764 † ca. 1814

N. Taran * ca. 1583 † ca. 1633

Bogdan Wilhelmowicz * ca. 1601 † ca. 1651

Mścisław — podsędek
Jan Czudowski h. Leliwa * ca. 1593 † ca. 1638

Kazimierz Hajko h. Ogończyk * ca. 1618 † ca. 1677

Jan Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1680 † ca. 1737

Norbert Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1740 † ca. 1790

Bazyli Konstanty Ilinicz h. Korczak

Teodor Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1505 † ca. 1555

Mścisław — podstarości
Paweł Stanisław Bajkowski h. Lubicz * ca. 1621 † ca. 1674

Michał Baka h. Massalski * ca. 1609 † ca. 1654

N. Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1700 † ca. 1750

Józef Antoni Tadeusz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1729 † ca. 1779

Stefan Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1639 † ca. 1716

Heliasz Władysław Suryn

Mścisław — podstarości grodzki
Józef Antoni Tadeusz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1729 † ca. 1779

Mścisław — podstoli
Paweł Stanisław Bajkowski h. Lubicz * ca. 1621 † ca. 1674

Paweł Bajkowski h. Lubicz * ca. 1630 † ca. 1675

Franciszek Bartnicki z Bartnik h. Dołęga * ca. 1671 † ca. 1716

Sebastian Antoni Bielacki * ca. 1667 † ca. 1712

Krzysztof Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1597 † ca. 1669

Krzysztof Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba

N. Górski h. Radwan * ca. 1631 † ca. 1676

Franciszek Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1744 † ca. 1789

Tomasz Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1745 † ca. 1799

Józef Janulewicz * ca. 1762 † ca. 1807

Kazimierz Jeziernicki * ca. 1672 † ca. 1717

Mikołaj Jeziernicki * ca. 1667 † ca. 1712

Antoni Andrzej Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1742 † ca. 1787

Teodor Komnacki * ca. 1683 † ca. 1728

Paweł Kopeć h. Kroje * ca. 1559 † ca. 1631

Dominik Lachowski z Lachowa h. Pilawa * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Jan Ladziński * ca. 1638 † ca. 1709

Piotr Łaniewski h. Korczak * ca. 1650 † ca. 1700

Adam Grad-Potocki z Potoka h. Śreniawa * ca. 1732 † ca. 1788

Michał Grad-Potocki z Potoka h. Śreniawa * ca. 1698 † ca. 1748

Antoni Urbanowicz

Mścisław — porucznik wojewódzki
N. Korytko z Koryt h. Jelita * ca. 1686 † ca. 1731

Mścisław — pułkownik
Jan Michał Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1686 † ca. 1734

Mścisław — regent grodzki
Stefan Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1740 † ca. 1798

Ignacy Fergis h. Fergis * 1762 † ca. 1819

Mścisław — regent ziemski
Ignacy Długokański * ca. 1731 † ca. 1792

Mścisław — rotmistrz
Kazimierz Dalecki h. Junosza * ca. 1785 † ca. 1830

Józef Antoni Tadeusz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1729 † ca. 1779

Michał Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1756 † ca. 1819

Tadeusz Kirkor h. Kirkor * ca. 1756 † ca. 1801

Leon Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1653 † 1732

Franciszek Święcicki * ca. 1738 † ca. 1783

Mścisław — rotmistrz wojewódzki
Jerzy Dalecki h. Junosza * ca. 1740 † ca. 1785

Mścisław — rotmistrz województwa
Michał Chludziński z Chludni h. Cholewa * ca. 1775 † ca. 1825

Atanazy Anastazy Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1774 † ca. 1819

Tadeusz Ignacy Kirkor h. Kirkor * ca. 1734 † ca. 1779

Mścisław — sędzia
N. Kasperowicz h. Janina * ca. 1685 † ca. 1731

Franciszek Wojna * ca. 1662 † ca. 1712

Mścisław — sędzia grodzki
Adam Pleskaczewski-Halcewicz * ca. 1694 † ca. 1739

Józef Horbacki z Horbacewicz * ca. 1749 † ca. 1794

Stefan Horski * ca. 1641 † ca. 1686

Kazimierz Kamieński h. Ślepowron

Benedykt Kociełł h. Pelikan * ca. 1670 † ca. 1727

Konstanty Kociełł h. Pelikan

Sylwester Kopeć h. Kroje * ca. 1602 † ca. 1647

Mścisław — sędzia kapturowy wojewódzki
Jan Komar h. Komar * ca. 1595 † ca. 1663

Mścisław — sędzia pograniczny wojewódzki
Leon Antoni Dewicz h. Trąby * ca. 1733 † ca. 1778

Mścisław — sędzia powiatowy
Jerzy Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1774 † ca. 1824

Mścisław — sędzia ziemski
Krzysztof Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa

Samuel Czudowski h. Leliwa * ca. 1644 † ca. 1689

Klemens Glinka z Glinek h. Trzaska * ca. 1735 † ca. 1780

Tadeusz Hajko h. Ogończyk * ca. 1733 † ca. 1780

Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1725 † ca. 1785

N. Kociełł h. Pelikan * ca. 1637 † ca. 1687

Mścisław — skarbnik
Feliks Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1758 † ca. 1803

Jan Bądzyński z Bądzyna h. Junosza * ca. 1680 † ca. 1752

Józef Chołkowski * ca. 1710 † ca. 1755

Michał Czaplic h. Kierdeja * ca. 1720 † ca. 1793

Józef Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * 1763 † ca. 1813

Michał Józef Filipowicz h. Pobóg * ca. 1667 † ca. 1737

Kazimierz Ilinicz h. Korczak * ca. 1697 † ca. 1742

Samuel Kazimierz Ilinicz h. Korczak * ca. 1694 † ca. 1739

Bogdan Kociełł h. Pelikan * ca. 1605 † ca. 1650

Stefan Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1644 † ca. 1689

Wincenty Mikołaj Krukowski h. Ślepowron * ca. 1644 † ca. 1689

Zachariasz Krukowski h. Ślepowron * ca. 1616 † ca. 1669

Bazyli Lewkowski z Lewkowic * ca. 1712 † 1762

Stanisław Bazyli Lityński z Lityni v. Litynia v. Letynia h. Sas * ca. 1703 † ca. 1748

Tomasz Łazarowicz h. Kościesza * ca. 1686 † ca. 1731

Antoni Mysłowski * ca. 1722 † ca. 1772

Kazimierz Mysłowski * ca. 1730 † ca. 1775

Mścisław — starosta
Ignacy Eugeniusz hr. Cetner h. Przerowa * ca. 1745 † ca. 1819

N. Ciechanowiecki

Feliks Nikodem Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1702 † ca. 1747
Krzysztof Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1597 † ca. 1669

Mikołaj Walerian Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1616 † ca. 1684
Mikołaj Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1583 † ca. 1632

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1486 † 1549

Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1644 † 1722

Michał Bogusław Kociełł h. Pelikan * ca. 1667 † 1716

Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1673 † 1716

Józef Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1566 † ca. 1658

Jan Kazimierz Lindorf h. Linda * ca. 1667 † ca. 1739

Jan Nikodem Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1807

Mikołaj Tadeusz Bernard Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1715 † 1778

Jan ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1620 † 1684

Leon Kazimierz ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1659 † 1700

Paweł Pac h. Gozdawa * ca. 1536 † 1595

Piotr Pac h. Gozdawa * ca. 1583 † 1642

Krzysztof Stefan Sapieha h. Lis * 1590 † 1627

Jan Sokoliński

N. Wołłowicz

Mścisław — stolnik
Franciszek Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1750 † ca. 1795

Stanisław Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1644 † ca. 1689

Władysław Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1645 † ca. 1690

Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1660 † ca. 1714

Dominik Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1647 † ca. 1694
Michał Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1735 † ca. 1782
Józef Dydyński z Dedni h. Gozdawa * ca. 1750 † ca. 1796

Izydor Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1634 † ca. 1680

Michał Antoni Gimbut h. Nałęcz * ca. 1686 † ca. 1731

Michał Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron

Stanisław Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1615 † ca. 1665

Kazimierz Władysław Homszej h. Sulima * ca. 1633 † ca. 1683

Stanisław Horbacki z Horbacewicz * ca. 1758 † ca. 1803

Ludwik Ilinicz * ca. 1695 † ca. 1745

Antoni Tadeusz Ilinicz h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1748

Krzysztof Ilski * ca. 1618 † ca. 1663

Krzysztof Jelski h. Pielesz * ca. 1595 † ca. 1663

Jan Jodkowski h. Nałęcz * ca. 1628 † ca. 1673

Stanisław Koszka h. Dołęga * ca. 1693 † ca. 1738

Mikołaj Ledóchowski z Leduchowa h. Szaława * ca. 1673 † 1747

Jan Kazimierz Lehndorf * ca. 1670 † ca. 1715

Mścisław — strażnik
N. Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1737 † ca. 1782

Jan Rafał Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza

Jan Rafał Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1645 † ca. 1700

Stanisław Krzywkowski z Krzywek * ca. 1667 † ca. 1712

N. Święcicki * ca. 1689 † ca. 1739

Mścisław — strukczaszy
Aleksander Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1665 † ca. 1735

Teodor Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1692 † ca. 1737

Mścisław — surrogator wojewódzki
Ignacy Długokański * ca. 1731 † ca. 1792

Mścisław — wojewoda
Mikołaj Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1604 † ca. 1662

Tadeusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1746 † ca. 1801

Kazimierz Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1705 † ca. 1750

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * 1560 † 1617

Franciszek Ksawery Chomiński h. Lis * ca. 1746 † 1809

Mikołaj Walerian Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1616 † ca. 1684

Piotr Dorohostajski h. Leliwa * ca. 1569 † ca. 1620

Marcin ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1556 † 1621

Maurycy ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1592 † ca. 1647

Józef Jerzy Hilzen h. Hilzen * ca. 1730 † ca. 1785

Aleksander ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1574 † 1617

Grzegorz ks. Horski h. Druck * ca. 1601 † 1659

Mikołaj Kiszka z Ciechanowa h. Dąbrowa * ca. 1587 † 1644

Krzysztof Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1601 † ca. 1654

Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1583 † 1617

Józef Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1566 † ca. 1658

Stanisław Narbut * ca. 1533 † ca. 1583

Jan ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1620 † 1684

Karol Szymon Symeon ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1624 † ca. 1704

Paweł Pac h. Gozdawa * ca. 1536 † 1595

N. Puzyna

Fryderyk Sapieha h. Lis * ca. 1590 † 1650

Ignacy Piotr Sapieha h. Lis * ca. 1701 † 1758

Jerzy Felicjan Sapieha h. Lis * ca. 1712 † 1750

Jan "Skumin" Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1572 † 1642

Jan Eustachy Łohojski-Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1571 † 1631

Mścisław — wojski
Konstanty Bykowski z Byków h. Gryf

N. Ciechanowiecki

Samuel Kazimierz ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1739 † ca. 1804

Józef Antoni Tadeusz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1729 † ca. 1779

Kazimierz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1672 † ca. 1752

Aleksander Michał Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1618 † ca. 1691

Jakub Karol Madaliński h. Larysza * ca. 1591 † ca. 1653

N. Markowicz * ca. 1687 † ca. 1737

Mścisław — wójt
Józef Antoni Tadeusz Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1729 † ca. 1779---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Mińskiego


Bobrujsk

Bobrujsk — chorąży
Józef Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1773 † ca. 1818

Tadeusz Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * 1790 † 1845

Bobrujsk — marszałek
Ignacy Bułhak h. Syrokomla * ca. 1788 † ca. 1838

Jan Antoni Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1767 † 1818

Bobrujsk — marszałek powiatowy
Aleksander Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1829 † ca. 1878

Bobrujsk — marszałek szlachty powiatu
Stefan Daszkiewicz h. Korybut * 1782 † ca. 1835

Bobrujsk — prezydent
Florian Kazimierz Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1744 † ca. 1794

Bobrujsk — sędzia ziemski
Jan Antoni Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1767 † 1818

Kasper Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * 1793 † 1847

Bobrujsk — starosta
Jan Bojanowski z Bojanowa h. Junosza * ca. 1549 † ca. 1607

Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1580 † 1652

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1486 † 1549

Michał Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1739 † ca. 1810

Stanisław Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1703 † ca. 1773

Franciszek Leon Stefan Sapieha h. Lis * ca. 1636 † 1686

Bazyli Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1492 † 1571


Mińsk

Mińsk — administrator diecezji
Bolesław Kłopotowski * 1848 † 1903

Mińsk — archimandryta
Antoni Augustyn Lubieniecki z Lubieńca h. Sas * ca. 1691 † ca. 1736

Mińsk — biskup
Jakub Ignacy Dederko h. Dederkało * 1751 † 1829

Mateusz Lipski z Lipego h. Grabie * 1768 † 1842

Mińsk — budowniczy
Bogdan Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1759 † ca. 1804

Kazimierz Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1754 † ca. 1799

Mińsk — chorąży
Florian Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1785

Piotr Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1735 † ca. 1780

N. Hładki * ca. 1565 † ca. 1610

Kazimierz Krzysztof Kłokocki z Kłokocka h. Nałęcz * ca. 1618 † ca. 1699

Adam Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1601 † ca. 1657

Tichno Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1545 † ca. 1590

Tadeusz Matuszewicz * ca. 1730 † ca. 1775

N. Unichowski

Mińsk — cześnik
Józef Gościmski z Gościmina h. Grabie * ca. 1697 † ca. 1742

Michał Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1710 † ca. 1755

Karol Antoni Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1714 † ca. 1759

N. Matuszewicz

Mińsk — dyrektor sejmiku relacyjnego i przedelekcyjnego województwa
Andrzej Benedykt Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza * ca. 1677 † ca. 1748

Mińsk — gubernator
Wincenty Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1758 † 1840

Mińsk — horodniczy
N. Święcicki * ca. 1669 † ca. 1719

Mińsk — kanonik
Józef Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1796 † ca. 1841

Mińsk — kasztelan
Wacław Jan Agryppa * ca. 1544 † ca. 1607

Adam Chmara h. Krzywda * ca. 1718 † ca. 1799

Mikołaj ks. Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska * ca. 1604 † ca. 1664

Piotr Dorohostajski h. Leliwa * ca. 1569 † ca. 1620

Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1529 † 1586

N. Hlebowicz * ca. 1520 † ca. 1570

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1532 † 1590

Szczęsny ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1551 † ca. 1615

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1639 † 1697

Aleksander Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1755

Aleksander Judycki h. Judycki * ca. 1613 † ca. 1692

Jan Paweł Judycki h. Judycki * ca. 1664 † ca. 1709

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1699 † ca. 1792

Michał Judycki h. Judycki * ca. 1685 † 1758

Stefan Kędzierżawski z Kędzierżawic h. Nowina * ca. 1628 † ca. 1678

Józef Sowa-Korsak z Zalesia h. Korsak * ca. 1525 † ca. 1638

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Jan Alfons Lacki h. Lacki * ca. 1581 † 1645

Symeon Dominik Szymon ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1665 † 1710

Andrzej Sapieha h. Lis * ca. 1539 † 1621

Piotr Łohojski-Tyszkiewicz z Łohojska h. Leliwa * ca. 1581 † 1631

Mińsk — komornik
Ignacy Arciszewski z Arciszewa h. Prawdzic * ca. 1756 † ca. 1801

Michał Grabowski * ca. 1760 † ca. 1810

Jan Kuściński z Kuścina h. Hołownia * ca. 1747 † ca. 1792

Mikołaj Mickiewicz

Mińsk — komornik ziemski
Antoni Walerian Gordziałkowski-Gorkański h. Leliwa * ca. 1746 † ca. 1791

Mińsk — koniuszy
Krzysztof Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1720 † ca. 1767

N. Gnatowski z Gnatów h. Łada * ca. 1711 † ca. 1761

Krzysztof Maćkiewicz h. Pobóg * ca. 1702 † ca. 1752

Grzegorz Matuszewicz * ca. 1623 † ca. 1668

Mińsk — łowczy
Jerzy Bereśniewicz h. Bereśniewicz * ca. 1650 † ca. 1700

Tadeusz Bogdanowicz h. Łada * ca. 1757 † ca. 1802

N. Bohdanowicz * ca. 1739 † ca. 1789

Benedykt Bułhak h. Syrokomla

Samuel Gudziejewski * ca. 1640 † ca. 1685

Franciszek Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1672 † ca. 1717

Antoni Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza

Franciszek Rembieliński * ca. 1730 † ca. 1775

Sebastian Święcicki * ca. 1688 † ca. 1738

N. Woroniec * ca. 1770 † ca. 1820

Mińsk — marszałek
Hipolit Chmara h. Krzywda * ca. 1784 † ca. 1834

Aleksander Łęski h. Ostoja * 1799 † 1876

Mińsk — marszałek gubernialny
Aleksander Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1829 † ca. 1878

Mińsk — marszałek powiatowy
Ignacy Bohdaszewski * ca. 1804 † ca. 1849

Karol Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1808 † 1858

Mińsk — marszałek szlachty gubernii
Otto Horwatt h. Pobóg * ca. 1818 † ca. 1863

Leon Osztorp * ca. 1786 † ca. 1847

Mińsk — marszałek szlachty powiatu
Karol Czapski h. Leliwa * ca. 1785 † ca. 1835

Mińsk — miecznik
Michał Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1681 † ca. 1730

Aleksander Krzysztof Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1613 † ca. 1671

Andrzej Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza

Mińsk — mostowniczy
Antoni Walerian Gordziałkowski-Gorkański h. Leliwa * ca. 1746 † ca. 1791

N. Majewski h. Mogiła

Mińsk — namiestnik
Jan "Krasny" ks. Drucki h. Druck * ca. 1456 † ca. 1531

Mikołaj Ilinicz h. Korczak * ca. 1464 † ca. 1514

Bogdan Bohdan ks. Zasławski * ca. 1457 † ca. 1507

Mińsk — namiestnik ziemski
Feliks Felicjan Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1732 † ca. 1794

Mińsk — oboźny
Jan Hryszkiewicz * ca. 1675 † ca. 1720

Mińsk — opat
Barłaam Koziński * ca. 1635 † ca. 1680

Mińsk — pisarz grodzki
Joachim Chmara h. Krzywda * ca. 1735 † ca. 1804

N. Iwanowski

Franciszek Stanisław Janiszewski * ca. 1704 † ca. 1754

N. Januszowski z Januszowic h. Dąbrowa * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Rafał Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1645 † ca. 1700

Stanisław Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1757 † ca. 1807

Mińsk — pisarz ziemiański
Stanisław Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1757 † ca. 1807

Mińsk — pisarz ziemski
Stefan Hładki * ca. 1561 † ca. 1606

N. Wołodkowicz

Marcin Wołodkowicz * ca. 1555 † ca. 1605

Mińsk — pleban
Andrzej Kosacki z Kosaćca h. Rawicz * ca. 1550 † 1609

Kazimierz Kudrewicz h. Łabędź * ca. 1634 † ca. 1679

Mińsk — poborca
Jan Kurcz h. Radwan * ca. 1548 † ca. 1593

Jan Kurosz h. Ostoja * ca. 1548 † ca. 1593

Grzegorz Iwaszeńcewicz-Makarewicz h. Makarewicz * ca. 1539 † ca. 1628

Mińsk — podczaszy
Chryzostom Billewicz * ca. 1644 † ca. 1689

Chryzostom Billewicz h. Mogiła

Władysław Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1685 † ca. 1761

Adam Chmara h. Krzywda * ca. 1718 † ca. 1799

Joachim Chmara h. Krzywda * ca. 1735 † ca. 1804

Franciszek Jan Eysmont h. Korab * ca. 1651 † ca. 1696

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1633 † ca. 1678

Cyprian Jesman * ca. 1630 † ca. 1675

Mikołaj Jesman h. Korczak * ca. 1605 † ca. 1650

Władysław Cyprian Jesman h. Korczak * ca. 1621 † ca. 1675

N. Jodko h. Lis

Antoni Lachowski z Lachowa h. Pilawa * ca. 1686 † ca. 1736

Dadźbog Jerzy ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1641 † ca. 1705

Grzegorz Maćkiewicz

Hieronim Maćkiewicz * ca. 1680 † ca. 1744

Mińsk — poddziekani
Jan Lewicki z Lewiczyna h. Rogala * ca. 1772 † ca. 1817

Mińsk — podkomorzy
Teodor Karol ks. Drucki-Horski h. Druck * ca. 1639 † ca. 1714

Enoch Kaweczyński z Kawęczyna h. Ostoja * ca. 1579 † ca. 1624

Tomasz ks. Żyżemski * ca. 1625 † ca. 1675

Mińsk — podsędek
Jan Rafał Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1645 † ca. 1700

N. Wiazewicz * ca. 1549 † ca. 1599

Mińsk — podsędek sądu powiatowego
Józef Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1760 † ca. 1847

Mińsk — podsędek ziemski
Wawrzyniec Kostrowicki * ca. 1650 † ca. 1700

Mińsk — podstarości
Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Andrzej Benedykt Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza * ca. 1677 † ca. 1748

Jan Kurosz h. Ostoja * ca. 1569 † ca. 1614

Szymon Maciejewicz * ca. 1562 † ca. 1610

Mińsk — podstoli
Antoni Hrebnicki * ca. 1714 † ca. 1759

Jan Kęsowski h. Poraj * ca. 1644 † ca. 1689

Antoni Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1688 † ca. 1747

Mińsk — prezes izby cywilnej
Jan Chodźko h. Kościesza * ca. 1821 † ca. 1866

Mińsk — prezydent gubernialny
Michał Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1781 † ca. 1831

Mińsk — prezydent miasta
Karol hr. Czapski h. Leliwa * 1860 † ca. 1905

Mińsk — prezydent sądu głównego
Józef Marceli Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1765 † ca. 1835

Mińsk — prezydent sądu granicznego
Antoni Łęski h. Ostoja * 1797 † 1873

Mińsk — radca rządu gubernialnego
Wincenty Michał Fribes h. Rawicz * ca. 1792 † ca. 1842

Mińsk — regent
Jan Baczymalski * ca. 1751 † ca. 1796

Mińsk — regent grodzki
Bogusław Boharewicz h. Leliwa * ca. 1753 † ca. 1798

Aleksander Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1757 † ca. 1802

Antoni Gnatowski z Gnatów h. Łada * ca. 1753 † ca. 1798

Antoni Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1736 † ca. 1790

Jan Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1760 † ca. 1809

Stanisław Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1757 † ca. 1807

Mińsk — regent ziemski
Michał "Narwoysz" Dyszlewicz h. Gozdawa * ca. 1737 † ca. 1782

Stanisław Jesman h. Korczak * ca. 1750 † ca. 1795

Mińsk — rotmistrz
Franciszek Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1770 † ca. 1815

Stanisław Bohuszewicz h. Gozdawa * ca. 1747 † ca. 1802

Antoni Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1771 † ca. 1821


Stefan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1785

Maksymilian Filipowicz h. Prawdzic * ca. 1775 † ca. 1825

Władysław Jurcewicz h. Lubicz * ca. 1754 † ca. 1799

Tadeusz Korobowicz * ca. 1756 † ca. 1801

Antoni Zyzemski * ca. 1727 † ca. 1777

Mińsk — sędzia
Szymon Łętowski z Łętowa h. Ogończyk * ca. 1808 † ca. 1853

Mińsk — sędzia grodzki
1.176.42 Jan Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1725 † ca. 1782

Stanisław Bohuszewicz h. Gozdawa * ca. 1747 † ca. 1802

Mikołaj Dominik Bułhak h. Syrokomla

Jan Burba h. Burba * ca. 1744 † ca. 1794

Stefan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1785

Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Józef Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1749 † ca. 1794

Michał Józef Filipowicz h. Pobóg * ca. 1667 † ca. 1737

N. Iwanowski h. Rogala * ca. 1710 † ca. 1755

Ignacy Janiszewski * ca. 1738 † ca. 1784

Piotr Jawoysz h. Grabie * ca. 1562 † ca. 1609

Paweł Jesman h. Korczak * ca. 1579 † ca. 1630

Kazimierz Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1743 † ca. 1788

Mińsk — sędzia sądu apelacyjnego granicznego gubernji
Kasper Krzyżanowski * 1789 † 1869

Mińsk — sędzia sądu głównego gubernii
Józef Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1760 † ca. 1847

Mińsk — sędzia ziemski
Ignacy Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza * ca. 1735 † ca. 1790

Grzegorz Iwaszeńcewicz-Makarewicz h. Makarewicz * ca. 1539 † ca. 1628

Mińsk — skarbnik
N. Bohuszewicz h. Gozdawa * ca. 1669 † ca. 1719

Władysław Bujnowski h. Ślepowron * ca. 1666 † ca. 1711

Stefan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1785

Antoni Dyszlewicz h. Gozdawa * ca. 1753 † ca. 1802

Michał Dyszlewicz h. Gozdawa * ca. 1742 † ca. 1787

Józef Gedroic * ca. 1670 † ca. 1720

Jan Gierzodowicz * ca. 1731 † ca. 1790


N. Gordziałkowski-Gorkański h. Leliwa * ca. 1724 † ca. 1774

N. Janiszewski * ca. 1700 † ca. 1750

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1657 † ca. 1702

Grzegorz Matuszewicz * ca. 1623 † ca. 1668

N. Woroniec * ca. 1735 † ca. 1785

Mińsk — starosta
Michał Hieronim Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * 1762 † ca. 1805

Jan Cybulka * ca. 1503 † ca. 1548

Gabriel Gawryło Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1536 † ca. 1591

Ignacy Iwanowski h. Rogala * ca. 1735 † ca. 1780

Józef Iwanowski h. Rogala * ca. 1710 † ca. 1755

Jan Nikodem Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1807

Bazyli Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1492 † 1571

Mikołaj Zienowicz * ca. 1579 † ca. 1629

Mińsk — stolnik
Mikołaj Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1601 † ca. 1646

Jan Leon Buchowiecki * ca. 1742 † ca. 1792

Stefan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1785

Piotr Dąbrowski * ca. 1644 † ca. 1689

Krzysztof "Lichodziejewski" ks. Gliński h. Gliński * ca. 1763 † ca. 1808

Józef Jackowski * ca. 1723 † ca. 1768

N. Janiszowski

Jerzy Kapuszczewski * ca. 1587 † ca. 1632

Andrzej Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * 1634 † ca. 1674

Mikołaj Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1668 † ca. 1713

Krzysztof "Gliński" ks. Lichodziejewski z Lichodziej h. Gliński * ca. 1744 † ca. 1808

N. Woyniłłowicz

Mińsk — strażnik
Mikołaj Cedrowski z Cedrowic h. Odrowąż

Grzegorz Downar * ca. 1700 † ca. 1750

Jan Kazimierz Hryszkiewicz * ca. 1673 † ca. 1718

Jan Łapa z Łap h. Lubicz

Hieronim Maćkiewicz * ca. 1680 † ca. 1744

Mińsk — wicegubernator
Jan Ludwik Kamieński h. Rola * ca. 1777 † ca. 1827

Mińsk — wizytator szkół gubernii
Jan Chodźko h. Kościesza * ca. 1821 † ca. 1866

Mińsk — wojewoda
Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1540 † ca. 1611

Kazimierz Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1631 † ca. 1682

Tadeusz Burzyński h. Trzywdar * ca. 1733 † ca. 1785

Krzysztof Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1597 † ca. 1669

Mikołaj Walerian Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1616 † ca. 1684

Jan August Hilzen h. Hilzen * ca. 1691 † 1767

Józef Jerzy Hilzen h. Hilzen * ca. 1730 † ca. 1785

Gabriel Gawryło Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1536 † ca. 1591

Jan Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1626 † 1670

Aleksander ks. Massalski h. Massalski * ca. 1593 † 1643

Aleksander Ogiński h. Ogiński * ca. 1596 † 1667

Jan Pac h. Gozdawa * ca. 1550 † 1610

N. Rudomina * ca. 1584 † ca. 1634

Bogdan Bohdan Sapieha h. Lis * ca. 1536 † 1593

Mikołaj Sapieha h. Lis * ca. 1558 † 1638

Mikołaj Sapieha h. Lis * ca. 1581 † 1644

Władysław Józef Józefat Sapieha h. Lis * ca. 1648 † 1733

Baltazar Strawiński * ca. 1597 † ca. 1647

Piotr Łohojski-Tyszkiewicz z Łohojska h. Leliwa * ca. 1581 † 1631

N. Zawisza

N. Żaba * ca. 1688 † ca. 1738

Jan Żaba

Mińsk — wojski
Aleksander Jaksa-Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1780

Jan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1518 † ca. 1563

Jan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1556 † ca. 1613

Joachim Chmara h. Krzywda * ca. 1735 † ca. 1804

Jan Józef Kłokocki z Kłokocka h. Nałęcz * ca. 1725 † ca. 1787

Kasper Komorowski h. Ciołek * ca. 1656 † ca. 1701

Mińsk — woźny generalny
13.436.8 Mikołaj Kurowicz * ca. 1649 † ca. 1694

Mińsk — wójt
Samuel ks. Drucki-Horski h. Druck * ca. 1566 † ca. 1611

Teodor ks. Drucki-Horski h. Druck * ca. 1613 † ca. 1664

Abraham Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † 1519

Konstanty Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1506 † ca. 1551

Konstanty Kociełł h. Pelikan * ca. 1630 † ca. 1680

Antoni Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1688 † ca. 1747 11.479.9,

Mozyrz
Mozyrz — asesor sądu ziemskiego
Karol Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * 1795 † ca. 1852

Mozyrz — chorąży
Mikołaj Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1603 † ca. 1653

Józef Budziło * ca. 1575 † ca. 1628

N. Bułharyn h. Bułat

Kazimierz Jeleński h. Korczak * 1780 † 1860

Paweł Jeleński h. Korczak * 1776 † ca. 1849

Hieronim Kieniewicz * 1796 † 1884

Bazyli Korczak h. Grzymała * ca. 1550 † ca. 1595

Grzegorz Kurniewicz h. Kornic * ca. 1647 † ca. 1692

N. Lenkiewicz * ca. 1777 † ca. 1822

Wincenty Łaszkiewicz * ca. 1787 † ca. 1832

Jan Łowejko h. Łowejko * ca. 1555 † ca. 1613

Wacław Łowinicki z Łowinicy h. Topór

Mozyrz — cześnik
N. Bryndz * ca. 1729 † ca. 1779

Jan Nacki-Bryndza * ca. 1736 † ca. 1781

Wincenty Bułhak h. Syrokomla

Wojciech Frankowski ze wsi Franki, Franki Chrościele v. Dąb * ca. 1677 † ca. 1722

Michał Hercyk h. Hercyk * ca. 1697 † ca. 1774

Stanisław Hercyk h. Hercyk * ca. 1637 † ca. 1704

Gedeon Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1798

Kazimierz Jeleński h. Korczak * ca. 1691 † ca. 1777

Jerzy Kunowski h. Łodzia * ca. 1628 † ca. 1684

N. Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1756 † ca. 1801

Bazyli Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1715 † ca. 1765

Jan Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1747 † ca. 1808

Roman Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1641 † ca. 1705

Jan Ipohorski-Lenkiewicz ze Strupina * ca. 1700 † ca. 1745

Aleksander Łowinicki z Łowinicy h. Topór * ca. 1618 † ca. 1663

Mozyrz — horodniczy
Mikołaj Hordyna * ca. 1667 † ca. 1712

Mozyrz — koniuszy
Antoni Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1750 † ca. 1795

Józef Jeleński h. Korczak * ca. 1738 † ca. 1808

Mozyrz — krajczy
Ignacy Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1742 † ca. 1787

Joachim Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1739 † ca. 1784

Józef Jeleński de Furszty h. Korczak * ca. 1733 † ca. 1783

Mozyrz — łowczy
Stefan * ca. 1515 † ca. 1565

Bazyli Aleksander Alkimowicz h. Doliwa * ca. 1716 † ca. 1761

Dominik Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1739 † ca. 1784

Wincenty Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1735 † ca. 1780

Bazyli Iwanowski * ca. 1656 † ca. 1706

Ignacy Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * ca. 1714 † ca. 1764

Antoni Królikiewicz h. Knut * ca. 1734 † ca. 1789

Mozyrz — marszałek

Jan Babiński z Babina h. Babiński * ca. 1602 † ca. 1665

Feliks Jeleński h. Korczak * ca. 1776 † ca. 1826

Kazimierz Jeleński h. Korczak * 1780 † 1860

Jan Kolecki h. Trąby * ca. 1618 † ca. 1678

Kazimierz Władysław "Zaleski" Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1612 † 1657

Florian Leon Kotowski z Kotowic h. Pomian * ca. 1658 † 1704

Konstanty Kotowski z Kotowic h. Pomian * ca. 1627 † ca. 1672

Stanisław Jan Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1628 † ca. 1691

Jan Łowejko h. Łowejko * ca. 1555 † ca. 1613

Józef Łozka h. Łozka * ca. 1583 † ca. 1646

Stefan Łozka h. Łozka * ca. 1548 † ca. 1624

Mozyrz — miecznik
Stanisław Bułhak h. Syrokomla * ca. 1618 † ca. 1663

N. Chojecki h. Lubicz * ca. 1697 † ca. 1742

Andrzej Stanisław Chomętowski * ca. 1641 † ca. 1686

Józef "Lekta" Jajkowski * ca. 1716 † ca. 1761

Andrzej Jaworski z Jawory i Turki h. Sas * ca. 1695 † ca. 1745

Ignacy Jeleński h. Korczak * ca. 1760 † ca. 1805

Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † 1807

Konstanty Ludwik Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1829

Krzysztof Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1779

Stanisław Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1667 † ca. 1714

Krzysztof Michał Łącki z Łąki h. Jelita * ca. 1652 † ca. 1697

Mozyrz — namiestnik
Michał Hahin * ca. 1474 † ca. 1523

Jakub Iwaszeńcowicz * ca. 1476 † ca. 1524

Jerzy Radziwiłł h. Trąby * ca. 1480 † 1541

Mozyrz — oboźny
Kazimierz Bujalski * ca. 1741 † ca. 1800

N. Jachimowicz

Kazimierz Jachimowicz * ca. 1735 † ca. 1780

Mozyrz — pisarz
Teodor Balakier * ca. 1548 † ca. 1593

Mozyrz — pisarz grodzki
Józef Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1692 † ca. 1751

Mozyrz — pisarz ziemski
Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1631 † ca. 1692

Jan Komar h. Komar * ca. 1704 † ca. 1749

Jan Kazimierz Komorowski z Żywca h. Dołęga * ca. 1660 † ca. 1720

Adam Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1718 † ca. 1796

Ignacy Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1752 † ca. 1810

Teofil Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1667 † ca. 1732

Mozyrz — poborca
Bazyli Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1546 † 1618

Stefan Łowejko h. Łowejko * ca. 1547 † ca. 1604

Mozyrz — podczaszy
Maciej Jan Gieszkowski * ca. 1631 † ca. 1676

Hieronim Hordziejowski h. Korab * ca. 1633 † ca. 1678

Krzysztof Hordziejowski h. Korab * ca. 1644 † ca. 1689

Konstanty Janiszewski * ca. 1718 † ca. 1763

Ignacy Jeleński * ca. 1706 † ca. 1756

Dadźbog Jeleński h. Korczak * ca. 1667 † ca. 1757

Ignacy Jeleński h. Korczak * ca. 1735 † ca. 1787

Konstanty Jeleński h. Korczak * ca. 1632 † ca. 1712

Michał Jeleński h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1769

Mikołaj Kmita h. Chorągwie * ca. 1710 † ca. 1755

Kazimierz Aleksander Kruniewicz h. Kruniewicz * ca. 1618 † ca. 1663

Roman Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1641 † ca. 1705

Teofil Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1667 † ca. 1732

Mozyrz — podkomorzy
NN.

Konstanty Ludwik Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1829

Michał Jeleński h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1769

Samuel Kazimierz Jeleński h. Korczak * ca. 1732 † ca. 1841

Franciszek Kieniewicz * ca. 1787 † ca. 1832

Hieronim Kossowski h. Jelita * ca. 1682 † ca. 1727

Jan Kruniewicz h. Kruniewicz * ca. 1602 † ca. 1647

Roman Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1641 † ca. 1705

Władysław Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1644 † ca. 1689

Mozyrz — podsędek
Romuald Jeleński h. Korczak * ca. 1775 † ca. 1822

Adam Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1718 † ca. 1796

Stefan Łowejko h. Łowejko * ca. 1547 † ca. 1604

Mozyrz — podsędek ziemski
Aleksander Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1617 † ca. 1684

14.126.7 Teodor Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1539 † ca. 1584

Mozyrz — podstarości
Józef Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1692 † ca. 1751

Gedeon Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1798

Stanisław Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1779

Wiktor Jeleński h. Korczak

Bogusław Jan Ipohorski-Lenkiewicz

Aleksander Łowinicki z Łowinicy h. Topór * ca. 1618 † ca. 1663

Walentian Wolski * ca. 1603 † ca. 1696

Mozyrz — podstoli
Franciszek "Miedźwiecki" Bal h. Gozdawa * ca. 1711 † ca. 1756

Andrzej Bereśniewicz h. Bereśniewicz * ca. 1677 † ca. 1722

Jan Kazimierz Dłużniewski z Dłużniewa v. Dłużnowa Wielkiego i Ma * ca. 1643 † ca. 1688

Hieronim Dudziński * ca. 1618 † ca. 1663

Paweł Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1639 † ca. 1689

Jakub Rawa-Gawroński z Gawron h. Rawicz * ca. 1766 † ca. 1811

Kazimierz Hieronim Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1667 † ca. 1712

Andrzej Jeleński h. Korczak * ca. 1667 † ca. 1712

Władysław Kamieński h. Jastrzębiec * ca. 1690 † 1731

Hieronim Komar h. Komar * ca. 1671 † ca. 1722

Ludwik Komar h. Komar * ca. 1700 † ca. 1750

Onufry Komar h. Komar * ca. 1725 † ca. 1775

Krzysztof Komoniaka h. Komoniaka * ca. 1637 † ca. 1683

Adam Franciszek Stanisław Kownacki z Kownat h. Suchekomnaty * ca. 1656 † ca. 1706

Sebastian Kruniewicz h. Kruniewicz * ca. 1579 † ca. 1624

Łukasz Krzyżanowski * ca. 1721 † 1756

Antoni Krzyżanowski h. Krucyni * ca. 1728 † ca. 1773

Aleksander Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1678 † ca. 1725

Samuel Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1639 † ca. 1684

Antoni Ipohorski-Lenkiewicz ze Strupina * ca. 1732 † ca. 1777

Mozyrz — regent ziemski i grodzki
Ludwik Klukowski * ca. 1754 † ca. 1799

Stefan Kulpowicz h. Lubicz * ca. 1744 † ca. 1789

Mozyrz — rotmistrz
Kazimierz Bandinelli * ca. 1741 † ca. 1786

Antoni Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1734 † ca. 1779

Kazimierz Bujalski * ca. 1741 † ca. 1800

Tadeusz Horwatt h. Pobóg * 1737 † ca. 1786

Marcin Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1786

Aleksander Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1738 † ca. 1788

Joachim Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1734 † ca. 1844

Stanisław Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1742 † ca. 1787

Joachim Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1733 † ca. 1807

Mozyrz — rotmistrz powiatu
Michał Lewicki z Lewiczyna h. Rogala * ca. 1772 † ca. 1822

Mozyrz — sędzia
Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1631 † ca. 1692

Wawrzyniec Lewonowicz h. Ostoja * ca. 1787 † ca. 1832

Mozyrz — sędzia graniczny
Rafał Jeleński h. Korczak * 1778 † ca. 1834


Szymon Komornicki z Komornik h. Nałęcz * ca. 1787 † ca. 1832

Józef Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * 1763 † ca. 1822

Mozyrz — sędzia grodzki
Ignacy Horwatt h. Pobóg * 1764 † ca. 1802

Stefan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1675 † ca. 1725

N. Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1759 † ca. 1808

Ignacy Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1742 † ca. 1791

Ignacy Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1748 † ca. 1796

Mozyrz — sędzia ziemski
Stanisław Andruszewicz h. Doliwa * ca. 1618 † ca. 1663

Dadźbog Jeleński h. Korczak * ca. 1667 † ca. 1757

Gedeon Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1798

Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † 1807

Stanisław Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1804

Ludwik Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1723 † ca. 1787

Michał Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1737 † ca. 1792

Dawid Łozka h. Łozka

Samuel Oskierka * ca. 1624 † ca. 1669

Mozyrz — skarbnik
Jan Stanisław Kosiorek-Bekierski na Kosiorkach h. Jastrzębiec * ca. 1661 † ca. 1706

Andrzej Biesiadecki h. Jelita * ca. 1703 † ca. 1748

Jan Chojecki h. Lubicz * ca. 1691 † ca. 1736

Adam Ignatowski h. Nowina * ca. 1695 † ca. 1745

Tomasz Janiszewski * ca. 1721 † ca. 1766

Bogusław Jeleński h. Korczak * ca. 1665 † ca. 1715

Aleksander Kozaryn h. Dryja * ca. 1668 † ca. 1713

Łukasz Kozaryn h. Dryja * ca. 1718 † ca. 1768

Jan Krzczonowicz h. Szeliga * ca. 1644 † ca. 1689

Franciszek Kuszel z Hulidowa h. Ogończyk * ca. 1751 † ca. 1796

Józef Limont h. Limont

Mikołaj Kazimierz Łukiański h. Przyjaciel * ca. 1689 † ca. 1734

N. Piwcewicz * ca. 1730 † ca. 1780

Jan Józef Wołkowski * ca. 1747 † ca. 1797

Mozyrz — starosta
Kazimierz Karol Chalecki h. Chalecki * ca. 1638 † ca. 1683 Dworz.

Michał Chalecki h. Chalecki * ca. 1679 † ca. 1724

Władysław Jerzy Chalecki h. Chalecki * ca. 1626 † ca. 1671
Hieronim Karol Chodkiewicz h. Kościesza * 1621 † 1650

Stanisław Denhoff h. Denhoff * ca. 1667 † 1728

Matias Marcin Frąckiewicz-Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1618 † ca. 1669 1.19.15,

Wojciech Gasztołd Gasztold h. Awdaniec * ca. 1470 † 1539

Jakub Iwaszencowicz

Gedeon Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1798

Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † 1807

Tadeusz Kościałkowski z Zyndrama h. Syrokomla * ca. 1746 † ca. 1796 11.349.27, Dworz.

Piotr Karol Kotowski * ca. 1666 † ca. 1711

Karol Kotowski z Kotowic h. Pomian * ca. 1666 † 1701

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Mikołaj Radziwiłł h. Trąby * 1546 † 1589

Jan Eustachy Łohojski-Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1571 † 1631

Mozyrz — stolnik
Jakub Benet * ca. 1683 † ca. 1728

Anastazy Brzozowski z Brzozowa h. Belina * ca. 1752 † 1816

Ludwik Brzozowski z Brzozowa h. Belina * ca. 1722 † ca. 1776
Jan Krzysztof Hornowski h. Korczak * ca. 1618 † ca. 1663

Jan Iskra h. Kopacz * ca. 1675 † ca. 1720

Stanisław Jachimowicz * ca. 1718 † ca. 1763

Jan Jaworski z Jawory i Turki h. Sas * ca. 1680 † ca. 1725

Józef Jelski h. Pielesz * ca. 1646 † ca. 1725

Aleksander Jerlicz h. Lis * ca. 1694 † ca. 1739

Gabriel Hieronim Konarski h. Gryf * ca. 1668 † ca. 1713


Jan Teodor Konarski h. Gryf * ca. 1719 † ca. 1764

Bogusław Jan Ipohorski-Lenkiewicz

Tomasz Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1718 † ca. 1780

N. Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1669 † ca. 1714

Jan Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1644 † ca. 1689

Chryzostom Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1644 † ca. 1689

Zygmunt Kazimierz Łodziata h. Wadwicz * ca. 1660 † ca. 1714

N. Obuchowicz * ca. 1750 † ca. 1800

Wojciech Szornel * ca. 1683 † ca. 1728

Konstanty Zaborowski * ca. 1671 † ca. 1716

Mozyrz — strażnik
Chryzostom Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1671 † ca. 1721

Jerzy Hatowski z Hatowic h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1712

Marcin Jeleński h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1786

Mozyrz — strukczaszy
Tadeusz Doroszkiewicz h. Doroszkiewicz * ca. 1743 † ca. 1788

Mozyrz — wojski
Ludwik Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1752 † ca. 1797

Eustachy Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1592 † ca. 1645

Jerzy "Godziała" Cyprykowski * ca. 1662 † ca. 1707

Kazimierz Dobroniski z Dobroniża * ca. 1666 † ca. 1712

Jan Furs h. Wąż * ca. 1549 † ca. 1594

Hieronim Krzysztof Hornowski h. Korczak * ca. 1621 † ca. 1666

Konstanty Jeleński h. Korczak * ca. 1632 † ca. 1712

Mikołaj Jeziorkowski h. Rawicz * ca. 1633 † ca. 1678

Krzysztof Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1644 † 1699

Józef Antoni Kotlewicz h. Pobóg * ca. 1734 † ca. 1779

Kazimierz Kraniewicz * ca. 1639 † ca. 1684

Kazimierz Kruniewicz h. Kruniewicz * ca. 1635 † ca. 1689

Wincenty Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1727 † ca. 1785

Daniel Wołk-Łaniewski h. Korczak * ca. 1667 † ca. 1726

Stefan Łowejko h. Łowejko * ca. 1547 † ca. 1604

Mozyrz — wójt
Stefan Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1738

Marcin Jerzy ks. Lubomirski z Lubomierza h. Śreniawa * ca. 1718 † 1811 8.50.7,

Rzeczyca
Rzeczyca — budowniczy
Mateusz Antoszewicz * ca. 1749 † ca. 1794

Rzeczyca — chorąży
Teofil Bispink von Gallen h. Bispink

Dominik Chalecki

Dominik Chalecki h. Chalecki * ca. 1683 † ca. 1728

Leon Józef Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1732 † ca. 1793

Antoni Lewald-Górski h. Rogala * ca. 1734 † ca. 1779

Mikołaj Horodyski h. Łabędź * ca. 1588 † ca. 1633

Aleksander Horwatt h. Pobóg * ca. 1818 † ca. 1868

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1699 † ca. 1792

Michał Judycki h. Judycki * ca. 1685 † 1758

Mikołaj Judycki h. Judycki * ca. 1593 † ca. 1651

N. Kłokocki z Kłokocka h. Nałęcz * ca. 1675 † ca. 1720

Rzeczyca — cześnik
Samuel Piotrowicki-Bóbr h. Pilawa * ca. 1677 † ca. 1722

Seweryn Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1753 † ca. 1808

Kazimierz Duszewski h. Pobóg * ca. 1669 † ca. 1714

Andrzej Jan Eysmont h. Korab * ca. 1639 † ca. 1684

Wojciech Horain h. Śreniawa * 1723 † ca. 1798

Aleksy Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1752 † ca. 1798

Michał Kotowicz h. Korczak * ca. 1666 † ca. 1716

Ludwik Wojna-Orański

Józef Szczepanowski * ca. 1736 † ca. 1786

N. Szeluci * ca. 1720 † ca. 1770

Rzeczyca — dziekan
Józef Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1796 † ca. 1841

Rzeczyca — dzierżawca
Roman ks. Sanguszko h. Pogoń Litewska * ca. 1536 † 1571

Rzeczyca — horodniczy
Michał Józef Filipowicz h. Pobóg * ca. 1667 † ca. 1737

Rzeczyca — komornik

Franciszek Antuszewicz h. Krzywda * ca. 1741 † ca. 1786

Antoni Danilewicz h. Ostoja * ca. 1787 † ca. 1832

Franciszek Krzywicki h. Strzemię * ca. 1707 † ca. 1752

Rzeczyca — komornik ziemski
Apolinary Korotkiewicz z Korotek h. Ślepowron * ca. 1771 † ca. 1821

Rzeczyca — koniuszy
Anzelm Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1748 † ca. 1802

Rzeczyca — łowczy
Jan Arciszewski z Arciszewa h. Prawdzic

Jan Bogusławski * ca. 1758 † ca. 1803

Aleksander Kazimierz Brzoska ze Rzwienia (Rzewni) i

Brzozy h. Nowina * ca. 1631 † ca. 1676

Antoni Chajęcki h. Korab * ca. 1754 † ca. 1804

Jan Chalecki h. Chalecki * ca. 1735 † ca. 1781

Józef Chalecki h. Chalecki * ca. 1740 † ca. 1785

Jan Horbaczewski h. Łabędź

Hieronim ks. Horski h. Druck * ca. 1618 † ca. 1665

Ignacy Kontowt * ca. 1734 † ca. 1779

Rzeczyca — marszałek
Kazimierz Chalecki h. Chalecki * ca. 1734 † ca. 1793

Kazimierz Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1807

Adam Judycki h. Judycki * ca. 1577 † 1627

Antoni Judycki h. Judycki * ca. 1658 † 1729

Filon Aleksander Judycki h. Judycki * ca. 1618 † 1652

Grzegorz Judycki h. Judycki * ca. 1574 † ca. 1653

Jerzy Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1656

Michał Judycki h. Judycki * ca. 1685 † 1758

Rzeczyca — miecznik
Jan Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1628 † ca. 1689

Aleksander Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1647 † ca. 1697

Józef Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1695 † ca. 1745

Antoni Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1736 † ca. 1790

Dominik Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1664 † 1713

Franciszek Krzysztof Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1683 † ca. 1743

Józef Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1729 † ca. 1790

Mikołaj Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1736 † ca. 1781

Rzeczyca — mostowniczy
Władysław Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1672 † ca. 1717


Rzeczyca — namiestnik
Kwacz * ca. 1451 † ca. 1496

Michał Chalecki h. Chalecki * ca. 1481 † ca. 1526

Rzeczyca — pisarz grodzki
Michał Jeleński h. Korczak

N. Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1708 † ca. 1758

Paweł Hieronim Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1727

Rzeczyca — pisarz ziemski
Seweryn Dernałowicz * ca. 1757 † ca. 1802

Dadźbog Bogdan Judycki h. Judycki * ca. 1606 † ca. 1651

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1563 † 1613

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1644 † ca. 1711

Piotr Judycki h. Judycki * ca. 1663 † 1713


Karol Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1711 † ca. 1761

Andrzej Kiszka * ca. 1795 † ca. 1840

Aleksander "Wołk" Lewonowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1808

Rzeczyca — pisarzewicz ziemski
Michał Judycki h. Judycki * ca. 1706 † ca. 1751

Rzeczyca — pisarzewicz ziemski??
Leopold Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec

Rzeczyca — poborca
Filip Judycki h. Judycki * ca. 1579 † ca. 1624

Jan Kurowski z Kurowa h. Nałęcz * ca. 1581 † ca. 1630

Stefan Łozka h. Łozka * ca. 1548 † ca. 1624

Rzeczyca — podczaszy
7.5.16 Wojciech Grabowski h. Kemlada * ca. 1711 † ca. 1792

Aleksander Gruzdź * ca. 1644 † ca. 1689

Benedykt Horbacki z Horbacewicz

Jan Hubiński h. Łodzia * ca. 1680 † ca. 1730

Piotr Iwański z Iwań h. Jastrzębiec * ca. 1687 † ca. 1732

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1602 † 1649

Piotr Judycki h. Judycki * ca. 1605 † 1650

Wilhelm Klat * ca. 1632 † ca. 1695

Jan Krasuski z Krasus-Łączno-Woli, na Zbludowicach h. * ca. 1709 † ca. 1754

Adam Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1701 † ca. 1751

Konstanty Michał "Piotuch" Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1611 † ca. 1702

Michał Kazimierz Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1680 † ca. 1743

Stanisław Konstanty Łaźniński h. Jelita * ca. 1660 † ca. 1705

1.1356.69 Franciszek Narewski * ca. 1728 † ca. 1773

Franciszek Szeluta * ca. 1724 † ca. 1774

Rzeczyca — podkomorzy

Antoni Chalecki h. Chalecki * ca. 1729 † ca. 1774

Bogusław Chalecki h. Chalecki

Bolesław Aleksander Chalecki h. Chalecki * ca. 1639 † ca. 1684

Antoni Judycki h. Judycki * ca. 1658 † 1729

Hieronim Judycki h. Judycki * ca. 1595 † ca. 1644

Kazimierz Judycki h. Judycki * ca. 1680 † 1713

Stanisław Michał Judycki h. Judycki * ca. 1631 † 1701

N. Oskierka * ca. 1777 † ca. 1822

N. Wołłowicz * ca. 1772 † ca. 1822

Rzeczyca — podsędek
Tomasz Sebastian Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1663

Aleksander Judycki h. Judycki * ca. 1559 † ca. 1604

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1644 † ca. 1711

Rzeczyca — podstarości
Antoni Kazimierz Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1710 † ca. 1755

Jan Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1747 † ca. 1793

Jan Kurowski z Kurowa h. Nałęcz * ca. 1581 † ca. 1630

Rzeczyca — podstoli
Jan Bieniecki z Bieniędzic h. Korab * ca. 1734 † ca. 1779

Michał Bieniecki z Bieniędzic h. Łodzia * ca. 1714 † ca. 1764

Ignacy Chalecki h. Chalecki * ca. 1735 † ca. 1781

Jan Chalecki h. Chalecki * ca. 1714 † ca. 1764

Jan Giec h. Gierałt * ca. 1643 † ca. 1705

Jerzy Konstanty Judycki h. Judycki * ca. 1643 † ca. 1689

Leon Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1710 † ca. 1803

Krzysztof Klat * ca. 1685 † ca. 1730

Krzysztof Klott h. Klott * ca. 1675 † ca. 1725

Adam Korsak h. Korsak * ca. 1671 † ca. 1716

Adam Michał Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1694

Kazimierz Józef Anto Kaz Lutomski z Lutomia h. Lutomski * ca. 1705 † ca. 1784

N. Łukaszewski h. Odrowąż * ca. 1703 † ca. 1748

Rzeczyca — proboszcz
Andrzej Kitowicz * 1728 † 1804

Rzeczyca — regent
Konstanty Antoni Grużewski h. Lubicz * ca. 1683 † ca. 1728

Rzeczyca — regent grodzki
Dominik Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1738 † ca. 1799

Rzeczyca — regent powiatowy
Feliks Jan Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1772 † ca. 1818

Rzeczyca — rotmistrz
Maciej Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1759 † ca. 1804

Rzeczyca — rotmistrz powiatu
Władysław Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1672 † ca. 1717

Rzeczyca — sędzia
Michał Giżycki z Giżyc h. Gozdawa * ca. 1644 † ca. 1689

Daniel Jesieniecki * ca. 1626 † ca. 1676

Jan Korń h. Korń * ca. 1750 † ca. 1800

Wincenty Kozaryn h. Dryja * ca. 1787 † ca. 1832

Rzeczyca — sędzia graniczny
Jan Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * 1772 † ca. 1838

Rzeczyca — sędzia grodzki
Aleksander Bykowski * ca. 1605 † ca. 1650

Jan Chaćkowski * ca. 1667 † ca. 1712

Marcin Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1780

Franciszek Kazimierz Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1700 † ca. 1757

Ignacy Długokański * ca. 1731 † ca. 1792

Józef Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Kamieński h. Ślepowron * ca. 1639 † ca. 1684

Rzeczyca — sędzia powiatowy
Józef Korń h. Korń * ca. 1770 † ca. 1820

Rzeczyca — sędzia ziemski
Andrzej Chalecki h. Chalecki * ca. 1532 † ca. 1599

Faustyn Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1761 † ca. 1808

Dominik Faszcz z Faszczów h. Prus * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1747 † ca. 1793

Filon Judycki h. Judycki * ca. 1579 † 1627

Michał Judycki h. Judycki * ca. 1706 † ca. 1751

Antoni Mikołaj Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1755 † ca. 1800

Rzeczyca — sędzic grodzki
N. Jeleński h. Korczak * ca. 1746 † ca. 1791

Rzeczyca — skarbnik
Jerzy Adamkowicz h. Wadwicz

Teodor Boratyński z Boratynia h. Korczak * ca. 1725 † ca. 1775

Antoni Kazimierz Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1710 † ca. 1755

Jan Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1700 † ca. 1745

Józef Dubrawski z Dubrawki h. Sas * ca. 1682 † ca. 1727

Grzegorz Faszcz z Faszczów h. Prus

Józef Grzegorzewski z Grzegorzewic h. Lis * ca. 1717 † 1781

Władysław Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1767 † ca. 1812

Tomasz Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1762 † ca. 1807

Aleksander Irecki z Irki h. Awdaniec * ca. 1607 † ca. 1652

Antoni Jankowski z Janek h. Korab * ca. 1742 † ca. 1799

9.95.1 Jan Michał Joduszko * ca. 1674 † ca. 1719

Mikołaj Władysław Judycki h. Judycki * ca. 1606 † 1670

Stanisław Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Konstanty Kościa h. Leliwa * ca. 1633 † ca. 1683

Władysław Krassowski * ca. 1666 † ca. 1711

Jerzy Skoryna

Rzeczyca — starosta
Michał Brunidz * ca. 1576 † ca. 1621

Michał "Myszka" Chołoniewski h. Korczak

Adam Drzewicki z Drzewicy h. Ciołek * ca. 1483 † ca. 1555

Piotr Garwaski z Garwarza h. Grzymała * ca. 1599 † ca. 1664

Ignacy Sariusz-Gomoliński z Gomolina h. Jelita * ca. 1742 † ca. 1802 6.533.69,

Onikiej Onikej Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1499 † 1566

Stefan Humiecki z Humięcina h. Junosza * ca. 1665 † 1736

Jan Humieniecki * ca. 1685 † ca. 1730

Józef Judycki h. Judycki * ca. 1714 † ca. 1805


Hieronim Jan Kłokocki z Kłokocka h. Nałęcz * ca. 1663 † 1721 10.384.20, 10.384.48,

Komar Komar h. Komar * ca. 1451 † ca. 1496

Wojciech Konarski * ca. 1588 † ca. 1643

Michał Lasocki z Lasocina z linji Wolfganga h. Dołęga * 1656 † ca. 1711

Aleksander Feliks hr. Lipski z Lipia h. Łada * ca. 1644 † ca. 1717

Kazimierz Pakosz * ca. 1698 † ca. 1743

Wojciech ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1717 † 1762

N. Słuszko * ca. 1528 † ca. 1578

Rzeczyca — stolnik
Kazimierz Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1661 † ca. 1706

Franciszek Bieniedzki * ca. 1708 † ca. 1758

Jakub Chalecki h. Chalecki

Józef Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1780

Mikołaj Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1759 † ca. 1804

Leon Józef Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1732 † ca. 1793

Michał Szokal-Eygird h. Awdaniec * ca. 1753 † ca. 1798

N. Filipowicz h. Pobóg

Bazyli Filipowicz h. Pobóg

Jakub Grzegorzewski z Grzegorzewic h. Lis * ca. 1696 † ca. 1756

Grzegorz Judycki h. Judycki * ca. 1574 † ca. 1653

Konstanty Judycki h. Judycki * ca. 1579 † ca. 1629

Mikołaj Władysław Judycki h. Judycki * ca. 1606 † 1670

Michał Jerzy Karłowicz h. Karłowicz * ca. 1720 † ca. 1770

Łukasz Kłoczowski z Kłoczowa h. Rawicz * ca. 1734 † ca. 1793

Stanisław Kozubski z Kozub h. Awdaniec * ca. 1646 † ca. 1691

Józef Franciszek Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1725 † 1775

Kazimierz Józef Anto Kaz Lutomski z Lutomia h. Lutomski * ca. 1705 † ca. 1784

Franciszek Łochowski z Łochowa Wielkiego h. Belina * ca. 1671 † ca. 1748

Trojan Łopowski * ca. 1707 † ca. 1756

Rzeczyca — wojski
Andrzej Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1603 † ca. 1648

Jan Arciszewski z Arciszewa v. Erciszewa, v. Horciszew * ca. 1686 † ca. 1731

Michał Baranowicz h. Baranowicz * ca. 1670 † ca. 1715

Florian Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1667 † ca. 1712

Ludwik Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1781

Samuel Michał Horbaczewski h. Łabędź * ca. 1668 † ca. 1715

Stanisław Michał Horbaczewski h. Łabędź

N. Judycki * ca. 1634 † ca. 1684

Aleksander Judycki h. Judycki * ca. 1613 † ca. 1692

Krzysztof Judycki h. Judycki * ca. 1597 † ca. 1642

Stanisław Michał Judycki h. Judycki * ca. 1631 † 1701

Jerzy Kamiński h. Łuk * ca. 1642 † ca. 1687

N. Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1708 † ca. 1758

Michał Daniel Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1706 † ca. 1751

Daniel Samuel Kmita h. Chorągwie * ca. 1655 † ca. 1700

Samuel Kmita h. Chorągwie * ca. 1689 † ca. 1739

Jakub Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1737 † ca. 1782

Stefan Łozka h. Łozka * ca. 1548 † ca. 1624
---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Nowogródzkie


Nowogródek
Nowogródek — budowniczy
Jan Chmielewski h. Wieniawa * ca. 1717 † ca. 1762

Marcin Chmielewski h. Wieniawa * ca. 1751 † ca. 1796

Nowogródek — burgrabia
Patrycy Łobaczewski h. Jastrzębiec * ca. 1755 † ca. 1809

Piotr Łobaczewski h. Jastrzębiec * ca. 1756 † ca. 1805

Nowogródek — burgrabia grodzki
Cyprian Czyżewski z Czyżewa h. Pobóg * ca. 1758 † ca. 1803

Nowogródek — chorąży
Michał Ankwicz z Postawic h. Awdaniec * ca. 1655 † 1718

Aleksy Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1487 † ca. 1532

Jan Charytonowicz h. Charytonowicz * ca. 1511 † 1582

Aleksander Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga

Ignacy Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1737 † ca. 1803

Józef Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1688 † ca. 1780

Krzysztof Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1686 † ca. 1731

Stefan Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1618 † ca. 1689

Matias Marcin Frąckiewicz-Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1618 † ca. 1669

Mikołaj Gromnicki h. Prawdzic * ca. 1638 † ca. 1688

Jerzy Hołownia h. Hołownia * ca. 1575 † ca. 1620

Kazimierz Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1686 † ca. 1748

Stefan Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1683 † ca. 1745

Antoni Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1708 † 1787

Piotr Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1710 † ca. 1755

Gabriel Kakowski z Kaków h. Kościesza * ca. 1707 † ca. 1752

Szymon Krzysztof Kawiecki h. Dołęga * ca. 1626 † ca. 1691

Mikołaj Kisiel h. Kisiel * ca. 1604 † 1651

Wojciech Jan Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron * ca. 1708 † ca. 1753

N. Korowicki z Korowic * ca. 1681 † 1731

Marcin Sowa-Korsak h. Lis

Piotr Józef Sowa-Korsak h. Lis * 1682 † ca. 1748

Stanisław Jerzy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1667 † ca. 1732

Jan Korytko z Koryt h. Jelita * ca. 1629 † ca. 1681

Kazimierz Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1716 † ca. 1774

Kazimierz Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1671 † ca. 1716

Jan Paweł Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1667 † ca. 1719

Wojciech Miastkowski * ca. 1622 † ca. 1672

Piotr Piasecki * ca. 1685 † ca. 1730

Piotr Piasecki * ca. 1695 † ca. 1740

N. Pociej * ca. 1603 † ca. 1653

Jan Śliźni

Nowogródek — chorąży (chorążyc)
Paweł Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1639 † ca. 1689

Nowogródek — cześnik
Kasper Dunin h. Łabędź * ca. 1657 † ca. 1702

Michał Beyzym h. Beyzym * ca. 1724 † ca. 1769

Jan Paweł Borejko h. Borejko * ca. 1744 † ca. 1799

Adam Bukar z Juńczy * ca. 1736 † ca. 1805

Marcin Bukar z Juńczy * ca. 1754 † ca. 1820

Samuel Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1700 † ca. 1745

Wiktoryn Bykowski z Byków h. Gryf

Kazimierz Stanisław Ciborowski * ca. 1718 † ca. 1763

Józef Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1688 † ca. 1780

Konstanty Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga

Aleksander Czerski h. Ogończyk

Michał Dąmbski z Dąbia h. Godziemba * ca. 1664 † 1718

Sebastian Dembiński z Dembian h. Nieczuja * ca. 1738 † 1801

Jan Drużbacki z Drużbaków Górnych h. Lew * ca. 1695 † ca. 1740

Ludwik Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1669 † ca. 1714

Franciszek Głogowski z Głogowca h. Grzymała * ca. 1639 † ca. 1684

Jan Krzysztof Hondorff h. Nabram * ca. 1655 † ca. 1733

Krzysztof Hondorff h. Nabram * ca. 1719 † 1769

Mikołaj Hondorff h. Nabram * ca. 1717 † ca. 1762

Konstanty Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1663 † ca. 1728

Adam Jabłoński z Jabłoni h. Jasieńczyk * ca. 1715 † ca. 1804

Aleksander Jundziłł h. Łabędź * ca. 1605 † ca. 1650

N. Kamiński h. Łuk * ca. 1717 † ca. 1767

Maksymilian Kawiecki h. Dołęga * ca. 1709 † ca. 1754

N. Kęsicki z Kęsic v. Kąsic h. Iłgowski * ca. 1664 † ca. 1709

Paweł Kęsicki z Kęsic v. Kąsic h. Iłgowski * ca. 1647 † ca. 1692

Józef Kluczewski h. Ozdoba * ca. 1748 † ca. 1793

Adam Komorowski h. Ciołek * ca. 1693 † ca. 1738

Józef Karaffa-Korbut h. Korczak * ca. 1733 † ca. 1800

Michał Henryk Korsak h. Korsak * ca. 1729 † ca. 1774

Aleksander Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1730

Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1712

Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1701 † ca. 1751

Stanisław Jerzy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1667 † ca. 1732

Stanisław Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1643 † 1693

Kazimierz Kozłowski z Kozłowa h. Jastrzębiec * ca. 1705 † ca. 1750

Jan Antoni Krzeczetowski * ca. 1664 † ca. 1709

Jan Krzewski z Krzeska h. Bończa * ca. 1732 † ca. 1782

Władysław Krzewski z Krzeska h. Bończa * ca. 1701 † ca. 1746

Franciszek Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1690 † ca. 1735

Ludwik Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1701 † ca. 1748

N. Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1711 † ca. 1761

Jan Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1696 † ca. 1772

Kazimierz Lubowiecki z Lubowca h. Kuszaba * ca. 1666 † ca. 1711

Wacław Lula * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Łaski * ca. 1703 † 1784

Kazimierz Łowiecki z Łowczego h. Ostoja * ca. 1721 † 1781

Stefan Łowiecki z Łowczego h. Ostoja * ca. 1686 † ca. 1736

Michał Majewski * ca. 1699 † ca. 1753

Sebastian Małuski * ca. 1632 † ca. 1677

Mateusz Rakowski * ca. 1743 † ca. 1793

Kazimierz Twardzicki * ca. 1720 † ca. 1765

N. Wojutyński

Michał Zalewski * ca. 1733 † ca. 1783

Nowogródek — dworzanin wojewody
Kalisz Krotycz h. Pobóg * ca. 1547 † ca. 1592

Nowogródek — dzierżawca
Aleksy Dowojna h. Szeliga * ca. 1402 † ca. 1474

Nowogródek — ekonom
Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Nowogródek — horodniczy
Marcin Arciechowski h. Grabie * ca. 1591 † ca. 1636

Jan Boguchwał * ca. 1519 † ca. 1564

Tadeusz Gutkowski z Gutkowa * ca. 1735 † ca. 1794

Aleksander Wojna-Jasieniecki * ca. 1636 † ca. 1681

Zeńko Jewłaszko h. Korczak * ca. 1458 † ca. 1513

Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1712

Stefan Kuncewicz h. Łabędź * 1746 † ca. 1811

Karol Lasota h. Rawicz * ca. 1749 † ca. 1806

Jan Łaniewski h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1748

Nowogródek — kasztelan
Stefan Eustachy Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1644 † ca. 1713

Michał Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1667 † ca. 1774

Stefan Jarnowski z Wielkiego i Małego Jarnowa h. Topór * ca. 1632 † ca. 1696

Aleksander Wojna-Jasienicki

Gedeon Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1798

Rafał Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1780

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1626 † 1687

Mikołaj Władysław Judycki h. Judycki * ca. 1606 † 1670

Bazyli Kopeć h. Kroje * ca. 1560 † ca. 1641

Antoni Nowosielski * ca. 1676 † 1726

N. Przezdziecki

N. Rdułtowski

N. Rudomina

N. Stetkiewicz * ca. 1598 † ca. 1648

Bogdan Stetkiewicz * ca. 1598 † ca. 1648

Michał Samuel? Stetkiewicz * ca. 1624 † ca. 1674

Samuel Stetkiewicz * ca. 1595 † ca. 1645

N. Wołłowicz

Grzegorz Hrihory Wołłowicz * ca. 1512 † ca. 1562

Samuel Wołłowicz * ca. 1573 † ca. 1618

N. Zenowicz * ca. 1622 † ca. 1672

Nowogródek — klucznik
Zeńko Jewłaszko h. Korczak * ca. 1458 † ca. 1513

Nowogródek — komisarz cywilno-wojskowy
Jan Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1739 † 1804

Nowogródek — komornik
Franciszek Bruski * ca. 1755 † ca. 1800

Tomasz Adam Kondratowicz h. Syrokomla * 1800 † ca. 1835

Franciszek Kundzicz h. Pogonia * ca. 1795 † ca. 1845

Kasper Lewandowski * ca. 1777 † ca. 1822

Nowogródek — komornik graniczny
Piotr Charzewski h. Śreniawa * ca. 1743 † ca. 1788

Antoni Dąbrowski * ca. 1750 † ca. 1795

Jan Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron * ca. 1744 † ca. 1792

Mikołaj Lutostański z Lutostania * ca. 1737 † ca. 1793

Nowogródek — komornik powiatu
Wincenty Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1776 † ca. 1821

Nowogródek — komornik ziemski
Alojzy Bartoszewicz * ca. 1762 † ca. 1807

Tomasz Chajęcki h. Korab * ca. 1737 † ca. 1798

Adam Chamiec h. Gryf * ca. 1744 † ca. 1789

Andrzej Dogiel-Cyryna h. Działosza * ca. 1735 † ca. 1780

Leo Leon Hulewicz h. Nowina * ca. 1744 † ca. 1806

Antoni Kisiel h. Kisiel * ca. 1732 † ca. 1782

Nowogródek — koniuszy
N. Jesman * ca. 1698 † ca. 1748

Kazimierz Jesman h. Korczak * ca. 1687 † ca. 1732

Michał Jan Jesman h. Korczak * ca. 1667 † 1717

Zeńko Jan Jewłaszko h. Korczak * ca. 1451 † ca. 1496

Michał Krzyszyłowski * ca. 1725 † ca. 1770

Nowogródek — krajczy
Ignacy Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1700 † ca. 1750

Antoni Łodziata h. Wadwicz

Nowogródek — łowczy
Krzysztof Baliński z Balina h. Przosna * ca. 1680 † ca. 1727

Jerzy Bogdanowicz h. Łada * ca. 1710 † ca. 1760

N. Bułhak h. Syrokomla * ca. 1656 † ca. 1701

N. Bułhak h. Syrokomla * ca. 1706 † ca. 1756

Michał Cellary z Birkowa * ca. 1663 † ca. 1719

Jan Michał Charlęski z Charlęża h. Bończa * ca. 1613 † ca. 1688

Józef Charzewski h. Śreniawa * ca. 1738 † ca. 1787

Wiktoryn Aleksander Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1703 † ca. 1753
Andrzej Darowski h. Ostoja * ca. 1644 † ca. 1689

Ludwik Kazimierz "Korybut" Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1725 † ca. 1798

Mikołaj Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1701 † ca. 1746

N. Haraburda h. Awdaniec * ca. 1711 † ca. 1761

Jan Haraburda h. Awdaniec * ca. 1681 † ca. 1731

Stanisław Haraburda h. Awdaniec * ca. 1689 † ca. 1734

Stefan Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1738

Bazyli Nieczaj-Hruziewicz * ca. 1682 † ca. 1733

Józef Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1691 † ca. 1747

Józef Konstanty Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1709 † ca. 1799

Konstanty Józef Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1709 † ca. 1759

Paweł Janowski z Janowic h. Topór * ca. 1676 † 1726

Aleksander Jarocki z Jaroszyna h. Rawicz * ca. 1694 † ca. 1739

Jan Kisiel h. Kisiel * ca. 1683 † ca. 1728

Samuel Kisiel h. Kisiel * ca. 1723 † ca. 1768

Włodzimierz Kisiel h. Kisiel * ca. 1664 † ca. 1709

Włodzimierz Kiślański h. Kisiel * ca. 1640 † ca. 1690

Jan Kosmowski h. Lis * ca. 1702 † ca. 1747

Józef Ipohorski-Lenkiewicz ze Strupina * ca. 1731 † ca. 1776

Tomasz Leżeński z Leżenic h. Nałęcz

Mikołaj Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1706 † ca. 1781

N. Milewski * ca. 1702 † ca. 1752

Antoni Milewski * ca. 1712 † ca. 1762

Jan Olszewski * ca. 1731 † ca. 1781

Michał Zaleski * ca. 1759 † ca. 1809

Nowogródek — marszałek powiatowy
Józef Kaszyc h. Kaszyc * 1795 † 1868

Nowogródek — miecznik
Mikołaj Bałaban * ca. 1721 † ca. 1766

Andrzej Błędowski z Błędowa h. Półkozic * ca. 1671 † ca. 1733

Michał Błędowski z Błędowa h. Półkozic * ca. 1718 † ca. 1763

Kazimierz Stanisław Ciborowski h. Pielesz * ca. 1733 † ca. 1778

N. Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1719 † ca. 1769

Jerzy Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1628 † ca. 1684

Aleksander Dunin-Goździkowski z Goździkowa h. Łabędź * ca. 1693 † ca. 1761

Aleksander Gruszecki z Gruszki h. Lubicz * ca. 1728 † ca. 1773

Andrzej Gruszecki z Gruszki h. Lubicz * ca. 1706 † ca. 1764

Jerzy Hordyna * ca. 1751 † ca. 1796

Aleksander Jagniątkowski z Jagniątek h. Lubicz * ca. 1706 † ca. 1751

Jan Krzysztof Kamieński * ca. 1661 † ca. 1711

Krzysztof Kamiński h. Łuk * ca. 1605 † ca. 1655

Józef Kondracki h. Kałuszowski * ca. 1736 † ca. 1793

N. Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1633 † ca. 1683

Kazimierz Władysław Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1667 † ca. 1715

Stanisław Kropiński h. Sulima * ca. 1714 † ca. 1779

Wojciech Księski z Wronowa i Książa h. Topór * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Kuczyński z Kuczyna h. Ślepowron * ca. 1698 † ca. 1748

Sebastian Józef Kuczyński z Kuczyna h. Ślepowron * ca. 1692 † 1723

Michał Liniewski z Liniewa h. Liniewski * ca. 1658 † ca. 1717

Jan Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1696 † ca. 1772

Andrzej Machnacki z Machnatki h. Rogala * ca. 1648 † ca. 1700

Stanisław Orański * ca. 1677 † ca. 1727

Franciszek Woyna-Orański * ca. 1650 † ca. 1700

Nowogródek — mostowniczy
Michał Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1755 † ca. 1800

Michał Buywid * ca. 1762 † ca. 1807

Władysław Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1672 † ca. 1717

Nowogródek — namiestnik
Jan Boguchwał * ca. 1519 † ca. 1564
Teodor Bogusz * ca. 1566 † ca. 1611
Jan Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1456 † 1514
Aleksander ks. Czartoryski h. Pogoń Litewska * ca. 1410 † ca. 1491
Marcin Gasztold h. Awdaniec * ca. 1434 † 1483
Wojciech Gasztołd Gasztold h. Awdaniec * ca. 1470 † 1539
Grzegorz Gorłow * ca. 1522 † ca. 1567
Piotr Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1472 † ca. 1531
Jacek Łozka h. Łozka * ca. 1477 † ca. 1544
Nowogródek — oboźny
Jan Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1720 † ca. 1765

Stanisław ks. Juraha-Juraha * ca. 1728 † ca. 1773

Nowogródek — pisarz
Stefan Jaworowski z Jaworówki h. Lubicz * ca. 1685 † ca. 1735

Joachim Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1733 † ca. 1807

Nowogródek — pisarz grodzki
Antoni Socha-Chomętowski h. Bończa * ca. 1716 † ca. 1781

Jan Droczyłowski * ca. 1587 † ca. 1632

Piotr Jan Kanderowski * ca. 1608 † ca. 1653

Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Kazimierz Ignacy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1718 † ca. 1780

Mikołaj Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1740 † ca. 1788

Stanisław Hieronim Koziebrodzki z Koziebród h. Jastrzębiec * ca. 1669 † 1751

Michał Lesiecki ze wsi Leszcze, dziś Lejsce h. Nałęcz * ca. 1736 † ca. 1791

Antoni Limiński h. Limont * ca. 1756 † ca. 1806

Stanisław Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1703 † ca. 1773

Samuel Maćkiewicz * ca. 1602 † ca. 1647

Nowogródek — pisarz ziemski
Michał Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1616 † ca. 1661

Andrzej Gostyński z Gostynek h. Lubicz * ca. 1710 † ca. 1755

Jan Hołownia h. Hołownia * ca. 1567 † ca. 1612

Hieronim Jewłaszewski h. Topór * ca. 1576 † ca. 1621

Kazimierz Ignacy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1718 † ca. 1780

Andrzej Kurcz h. Radwan * ca. 1599 † 1635

Nowogródek — poborca
Hieronim Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1560 † ca. 1605

Nowogródek — podczaszy
N. Bułhak h. Syrokomla * ca. 1656 † ca. 1701

Franciszek Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1686 † ca. 1731

Jan Cedrowski z Cedrowic h. Odrowąż

Jan Cedrowski z Cedrowic h. Odrowąż

Stefan Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1668 † 1718

Kazimierz Dąbrowski * ca. 1729 † ca. 1774

Tomasz Dąmbski z Dąbia h. Godziemba * ca. 1761 † ca. 1811

Mikołaj de Castellati-Dzianott h. Dzianott * ca. 1667 † ca. 1712

Leopold Falęcki * ca. 1738 † ca. 1783

Jakub Gąsowski * ca. 1735 † ca. 1785

Stefan Giebułtowski z Giebułtowa h. Lis * ca. 1712 † ca. 1762

Michał Hondorff h. Nabram * ca. 1687 † ca. 1737

Stanisław Hondorff h. Nabram * ca. 1684 † ca. 1729

Krzysztof Jarnowski z Wielkiego i Małego Jarnowa h. Topór * ca. 1666 † 1701

Marcin Kakowski z Kaków h. Kościesza * ca. 1714 † ca. 1759

Michał Kakowski z Kaków h. Kościesza * ca. 1658 † 1709

Zygmunt Kamieński h. Ślepowron * ca. 1657 † ca. 1718

Franciszek Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron * ca. 1669 † ca. 1746

Marcin Kokowski h. Korab * ca. 1714 † ca. 1780

Aleksander Komorowski h. Ciołek * ca. 1615 † ca. 1712

Bogusław Ścibor Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1684 † 1745

Krzysztof Ścibor Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1667 † 1715

Stanisław Ścibor Ścibor-Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1707 † 1776

Franciszek Krukowiecki h. Pomian * ca. 1572 † ca. 1617

Józef Krzelczycki z Krzelczyc h. Ostoja * ca. 1711 † ca. 1756

Augustyn Wincenty Locci h. Lew * ca. 1643 † ca. 1740

Hieronim Felicjan Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1690 † ca. 1735

Józef Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1696 † 1744

Maciej Jaxa-Otfinowski z Otwinowa h. Gryf * ca. 1745 † 1797

N. Popiel * ca. 1706 † ca. 1756

Aleksander Popiel * ca. 1675 † ca. 1725

Mikołaj Popiel * ca. 1676 † ca. 1726

Kajetan Skotnicki * ca. 1719 † ca. 1769

Adam Strzałkowski * ca. 1670 † ca. 1715

Wojciech Szczepanowski z Siekluki h. Prus * ca. 1723 † 1773

Jan Wojna * ca. 1664 † ca. 1714

Józef Złotnicki * ca. 1730 † ca. 1775

Franciszek Żukowski * ca. 1662 † ca. 1707

Nowogródek — podkomorzy
Jan Charzewski h. Śreniawa * ca. 1643 † ca. 1688

Adam Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1563 † ca. 1635

Eliasz Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1629 † ca. 1674

Eustachy Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1618 † 1650

Ignacy Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1737 † ca. 1803

Jan Mikołaj Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1701 † ca. 1767

Jan Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1703 † ca. 1753

Andrzej "Chorążyc" Iwanowicz * ca. 1551 † ca. 1596

Antoni Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1708 † 1787

Piotr Kłokocki z Kłokocka h. Nałęcz * ca. 1559 † ca. 1604

Aleksander Michał Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1618 † ca. 1691

Jan Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1551 † ca. 1597

Andrzej Łączyński * ca. 1653 † ca. 1700

Andrzej Obryński * ca. 1539 † ca. 1604

N. Ronikier * ca. 1745 † ca. 1790

Hieronim Żaba * ca. 1691 † ca. 1741

Nowogródek — podsędek
Hieronim Bruchański * ca. 1644 † ca. 1689

Szymon Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1708 † ca. 1753

Samuel Głogowski z Głogowca h. Grzymała * ca. 1635 † ca. 1681

Teodor Jewłaszewski h. Topór * ca. 1536 † ca. 1607

Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1598 † ca. 1643

Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1622 † ca. 1685

Kasper Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1542 † 1592

Jan Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1628 † ca. 1685

Karol Wojciech Koryciński z Korytna h. Topór * ca. 1746 † ca. 1791

Nowogródek — podstarości
Antoni Socha-Chomętowski h. Bończa * ca. 1716 † ca. 1781

Jan Daneyko h. Sas * ca. 1672 † ca. 1717

Jan Daneyko h. Sas * 1868 † ca. 1918

Józef Kazimierz Daneyko h. Sas * ca. 1716 † ca. 1761

Mikołaj Jesman h. Korczak * ca. 1554 † ca. 1607

Mikołaj Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1546 † 1625

Nowogródek — podstoli
Marcin Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1648 † 1705

Władysław Borowski * ca. 1668 † ca. 1718

Jan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1660 † ca. 1705

Wojciech Dąbrowski

Aleksander Faszcz z Faszczów h. Prus * ca. 1639 † ca. 1684

Antoni Gadomski z Gadomca v. Gadomia h. Rola * ca. 1701 † ca. 1746

Samuel Gize h. Gize * ca. 1671 † ca. 1716

Bernard Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1620 † ca. 1683

Kazimierz Gumieniecki z Gumienic h. Gryf * ca. 1735 † ca. 1785

Adam Iżycki h. Bończa * ca. 1695 † ca. 1744

Józef Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1736 † ca. 1798

Krzysztof "Radziwonowicz" Kamiński h. Łuk * ca. 1602 † ca. 1647

Jerzy Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1641 † ca. 1686

Mikołaj Andrzej Konopacki h. Trzaska * ca. 1668 † ca. 1715

Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Hipolit Sowa-Korsak h. Lis * 1723 † 1787

Józef Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1754 † ca. 1799

Antoni Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1718 † 1787

Jakub Krępski * ca. 1707 † ca. 1757

Stanisław Krępski z Krępy h. Poraj * ca. 1674 † ca. 1719

Felicjan Dominik Lacki h. Lacki * ca. 1655 † ca. 1713

Józef Leszczyński z Leśnej h. Korczak * ca. 1709 † ca. 1763

Karol Leszczyński z Leśnej h. Korczak * ca. 1674 † ca. 1724

Mikołaj Lutostański z Lutostania

Józef Łepkowski * ca. 1728 † ca. 1773

Michał Józef Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1728 † ca. 1779

Aleksander Stanisław Łuszczewski z Łuszczowa h. Nałęcz * ca. 1606 † ca. 1651

Stanisław Minwid * ca. 1610 † ca. 1660

Konstanty Młodecki * ca. 1640 † ca. 1690

Jerzy Pietruszewski * ca. 1691 † ca. 1741

N. Rakowski * ca. 1637 † ca. 1687

Stanisław Zaklika * ca. 1645 † ca. 1695

Nowogródek — podstoli województwa
N. Goszyński h. Goszyński * ca. 1727 † ca. 1772

Nowogródek — podwojewodzi
Jan Józef Bułharyn h. Bułat

Jan Michał Charlęski z Charlęża h. Bończa * ca. 1613 † ca. 1688

Stanisław Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1618 † ca. 1671

Krzysztof Kiernoski z Kiernozi h. Junosza * ca. 1643 † ca. 1688

Krzysztof Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg

Krzysztof Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1574 † ca. 1619

Krzysztof Michał Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1670 † 1734

Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1712

Leon Kotowicz h. Korczak * ca. 1494 † ca. 1556

Nowogródek — prezydent ziemstwa
Felicjan Daneyko h. Sas * ca. 1725 † ca. 1805
,
Nowogródek — proboszcz
Marcin Krajewski z Krajewa h. Jasieńczyk * ca. 1742 † ca. 1823

Nowogródek — pułkownik wojewódzki
Piotr Józef Sowa-Korsak h. Lis * 1682 † ca. 1748

Nowogródek — regent grodzki
Ignacy Bułhak h. Syrokomla * ca. 1740 † ca. 1785

Wincenty Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1734 † ca. 1785

Leon Godaczewski z Godaczów h. Gozdawa * ca. 1747 † ca. 1792

Antoni Gostyński z Gostynek h. Lubicz * ca. 1751 † ca. 1796

Jerzy Haraburda h. Awdaniec * ca. 1743 † ca. 1788

Stanisław Kozłowski z Kozłowa h. Jastrzębiec * ca. 1737 † ca. 1782

Nowogródek — regent grodzki województwa
Maciej Janowicz h. Radwan * ca. 1733 † ca. 1778

Nowogródek — regent ziemski
Tadeusz Czeczot h. Ostoja * ca. 1766 † ca. 1811

Ignacy Gorecki h. Dołęga * ca. 1746 † ca. 1791

Walenty Gorecki h. Dołęga * ca. 1741 † ca. 1786

Joachim Haraburda h. Awdaniec * ca. 1740 † ca. 1785

Wiktor Jeleński h. Korczak * ca. 1703 † ca. 1748

Mikołaj Łowiecki z Łowczego h. Ostoja * ca. 1749 † ca. 1801

Nowogródek — rotmistrz
Romuald Bochwic h. Radwan * ca. 1745 † ca. 1803

Rafał Hordyna * ca. 1755 † ca. 1800

Kazimierz Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1751 † ca. 1796

Stanisław Jerzy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1667 † ca. 1732

Tadeusz Krzyszyłowski * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1703 † ca. 1781

Antoni Lewkowicz h. Ogończyk * ca. 1755 † ca. 1800

Nowogródek — rotmistrz wojewódzki
5.93.79 Ignacy Drozdowski z Drozdowa h. Jezierza

Nowogródek — rotmistrz województwa
Maciej Bielakowski h. Zaremba * ca. 1747 † ca. 1792

Jan Bułhak h. Syrokomla * ca. 1726 † ca. 1771

Szymon Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * ca. 1717 † ca. 1767

Marcin Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1726 † ca. 1771

Nowogródek — sędzia
Michał Ancuta h. Ancuta * ca. 1785 † ca. 1835

Jakow Hołownia h. Hołownia * ca. 1517 † ca. 1562

Józef Hołownia h. Hołownia * ca. 1558 † ca. 1603

Aleksander Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1644 † ca. 1730

Gedeon Łaniewski h. Korczak * ca. 1633 † ca. 1683

Jan Protasowicz * ca. 1589 † ca. 1639

Nowogródek — sędzia graniczny
Michał Abłamowicz h. Awdaniec * 1775 † ca. 1831

Jerzy Jodko h. Lis * 1796 † 1875

Józef Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * ca. 1787 † ca. 1836

Nowogródek — sędzia grodzki
Jerzy Białopiotrowicz h. Awdaniec * ca. 1734 † ca. 1802

Michał Bykowski z Byków h. Gryf

Antoni Socha-Chomętowski h. Bończa * ca. 1716 † ca. 1781

Ignacy Haraburda h. Awdaniec * ca. 1749 † ca. 1794

Joachim Kmita h. Chorągwie * ca. 1740 † ca. 1790

Krzysztof Michał Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1670 † 1734

Adam Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1587 † ca. 1632

Stanisław Jerzy Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1667 † ca. 1732

Nowogródek — sędzia powiatowy
Benedykt ks. Juraha * ca. 1530 † ca. 1584

Nowogródek — sędzia ziemski
Franciszek Dunin h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1712

Michał Bernowicz h. Bernowicz * 1734 † ca. 1817

Franciszek Dogiel-Cyryna z Łyczkowa h. Działosza * ca. 1698 † ca. 1746

Felicjan Daneyko h. Sas * ca. 1725 † ca. 1805

Józef Hołownia h. Hołownia * ca. 1558 † ca. 1603

Jerzy Wojciech Iwanowski * ca. 1721 † ca. 1771

Jerzy Iwanowski h. Łodzia * ca. 1730 † ca. 1789

Franciszek Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1729 † ca. 1807

N. Kiersnowski * ca. 1741 † ca. 1791

Bogusław Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1789 † ca. 1834

Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1622 † ca. 1685

Jan Samuel Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1628 † ca. 1685

Michał Krzyszyłowski * ca. 1735 † ca. 1780

Paweł ks. Kurcewicz z Pińska h. Kurcz * ca. 1583 † ca. 1641

Jan Rdułtowski * ca. 1657 † ca. 1707

N. Woyniłłowicz * ca. 1664 † ca. 1714

Nowogródek — skarbnik
Mikołaj Budzyński * ca. 1687 † ca. 1732

Jerzy Kazimierz Bułhak h. Syrokomla * ca. 1639 † ca. 1684

N. Bystrzykowski * ca. 1667 † ca. 1712

Adam Cichocki h. Nałęcz * ca. 1735 † ca. 1794

Mikołaj Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga * ca. 1668 † 1718

N. Darowski h. Ostoja * ca. 1719 † ca. 1769

Jan Michał Dubrawski z Dubrawki h. Sas * ca. 1641 † ca. 1686

Jan Fedkiewicz h. Jastrzębiec * ca. 1672 † ca. 1717

N. Gosławski z Bebelna h. Oksza * ca. 1725 † ca. 1775

Jan Grocholski * ca. 1689 † ca. 1734

Antoni Gutkowski z Gutkowa * ca. 1734 † 1784

Hieronim Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † 1716

Jacek Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1667 † ca. 1734

Ludwik Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1721 † ca. 1766

Michał Jankowski * ca. 1616 † ca. 1661

Jan Kamiński h. Łuk * ca. 1681 † ca. 1726

Tomasz Kanigowski z Kanigowa h. Lis * ca. 1727 † ca. 1776

Seweryn Kleszczowski z Kleszczowa v. Kliszczowa * ca. 1638 † ca. 1683

Michał Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1677 † ca. 1722

Teodor Krzywc * ca. 1679 † 1729

N. ks. Kurcewicz h. Kurcz * ca. 1706 † 1756

Michał Lanckoroński z Brzezia h. Zadora * ca. 1609 † 1659

Mikołaj Luboradzki z Luberadza h. Pobóg * ca. 1745 † ca. 1795

Patrycy Łobaczewski h. Jastrzębiec * ca. 1755 † ca. 1809

N. Mijakowski

N. Okołowicz * ca. 1640 † ca. 1690

Teodor Okołowicz * ca. 1664 † ca. 1714

Franciszek Oraczowski z Brzozówki h. Śreniawa * ca. 1723 † 1773

Nowogródek — starosta
Jan Bagieński h. Ślepowron * ca. 1452 † ca. 1497

Jan Bucholtz * ca. 1605 † ca. 1650

Feliks Szczęsny Czacki z Czacza h. Świnka * ca. 1714 † ca. 1798
Franciszek Czacki z Czacza h. Świnka * ca. 1717 † ca. 1798
Michał Hieronim Czacki z Czacza h. Świnka * 1755 † 1828
Tadeusz Czacki z Czacza h. Świnka * 1765 † 1813

Jan Kczewski z Kczewa h. Kczewski * ca. 1697 † ca. 1742
Józef Kisielnicki z Kisielnicy h. Topór * ca. 1452 † ca. 1519
Maciej Kisielnicki z Kisielnicy h. Topór * ca. 1428 † ca. 1504
Paweł Kisielnicki z Kisielnicy h. Topór * ca. 1431 † ca. 1517
Mikołaj "Pirog" Kobyliński z Kobylina h. Pobóg * ca. 1439 † ca. 1489
Józef Kuczewski z Kuczowa h. Poraj * ca. 1767 † ca. 1817
N. Piaseczyński * ca. 1646 † ca. 1696

Antoni Szembek ze Słupowa h. Szembek * ca. 1695 † ca. 1760
N. Żuliński * ca. 1717 † ca. 1767

Nowogródek — starosta wojewódzki
Jan Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1725 † ca. 1770

Nowogródek — stolnik
Józef Bierzyński z Bierzyna * ca. 1748 † ca. 1800

Antoni Boczkowski z Boczkowic h. Gozdawa * ca. 1707 † ca. 1774

Józef Borzęcki z Borzęcina h. Półkozic * ca. 1716 † ca. 1774

Ludwik Borzęcki z Borzęcina h. Półkozic * ca. 1734 † ca. 1779

Piotr Borzęcki z Borzęcina h. Półkozic * ca. 1658 † ca. 1703

Aleksander Janota-Bzowski z Bzowa h. Ostoja * ca. 1674 † 1704

Adam Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1633 † ca. 1683

Joachim Chreptowicz h. Odrowąż * 1729 † 1812

Michał Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1667 † ca. 1774

Antoni Cieciszowski z Cieciszewa h. Pierzchała * ca. 1724 † ca. 1798

Franciszek Czosnowski z Czosnowa h. Pierzchała * ca. 1667 † 1706

Stanisław Czosnowski z Czosnowa h. Pierzchała * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Czyżowski h. Topór * ca. 1780 † ca. 1830

Wojciech Dembowski h. Jelita * ca. 1618 † ca. 1663

Michał Deszert h. Kłosy * ca. 1723 † ca. 1773

Maciej "Hubal" Dobrzański z Dobrej h. Leliwa * ca. 1734 † ca. 1795

Stanisław Dramiński z Borzewia h. Suchekomnaty * ca. 1685 † ca. 1735

Antoni Duczymiński z Duczymina h. Rogala * ca. 1730 † ca. 1800

Paweł Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1553 † ca. 1608

Michał Ginter h. Ginter * ca. 1734 † ca. 1805

Jan Stanisław Glinka z Glinek h. Trzaska * ca. 1644 † ca. 1703

Krzysztof Gołuchowski z Gołuchowa h. Leliwa * ca. 1723 † ca. 1768

Hieronim Gostyński z Gostynek h. Lubicz * ca. 1701 † ca. 1794

Aleksander Michał Goździkowski z Goździkowa h. Łabędź * ca. 1672 † ca. 1717

Aleksander Dunin-Goździkowski z Goździkowa h. Łabędź * ca. 1693 † ca. 1761

Abraham Grabowiecki z Grabonogu h. Grzymała * ca. 1632 † ca. 1685

Andrzej Seweryn Gurowski z Gurowa h. Wczele * ca. 1691 † 1752

Antoni Hilchen h. Jelita * ca. 1729 † ca. 1774

Józef Hulewicz h. Nowina * ca. 1706 † ca. 1761

Samuel Hulewicz h. Nowina * ca. 1651 † ca. 1701

Wawrzyniec Iskrzycki h. Jelita * ca. 1574 † ca. 1619

Stefan Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1683 † ca. 1745

Jan Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1710 † ca. 1755

Wacław Jaruzelski z Jaruzel h. Ślepowron * ca. 1657 † 1706

Bogusław Saryusz-Jaworski z Jawory h. Jelita * ca. 1720 † ca. 1766

Wincenty Saryusz-Jaworski z Jawory h. Jelita * ca. 1761 † ca. 1821

Samuel Jaźwiński z Jaźwin h. Grzymała * ca. 1716 † ca. 1761

N. Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1711 † ca. 1761

Konstanty Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1687 † ca. 1732

Mikołaj Aleksander Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1638 † ca. 1687

Stanisław Jodko h. Lis * ca. 1672 † ca. 1722

N. Karliński z Karlina h. Ostoja * ca. 1688 † 1738

Władysław Kazimierz Kawiecki h. Dołęga * ca. 1674 † ca. 1719

Jan Kleszczowski z Kleszczowa v. Kliszczowa * ca. 1697 † ca. 1742

Mikołaj Kłodnicki z Kłodna h. Łada * ca. 1696 † ca. 1759

Jan Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1670 † ca. 1716

Krzysztof Michał Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1670 † 1734

Samuel Kostrowicki

N. Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1670 † ca. 1715

Kasper Lisiecki z Liszek h. Lis * ca. 1703 † ca. 1751

Felicjan Łabęcki z Łabędzi h. Korab * ca. 1726 † 1773

Franciszek Łada h. Łada * ca. 1695 † ca. 1749

Konstanty Łada na Ładach h. Łada * ca. 1750 † ca. 1795

Piotr Wołk-Łaniewski h. Korczak * ca. 1674 † 1724

Stanisław Łaźniowski * ca. 1703 † ca. 1757

Kazimierz Jan Łochowski z Łochowa Wielkiego h. Belina * ca. 1672 † ca. 1717

Mikołaj Mieleszki na Omietyńcach * ca. 1603 † ca. 1653

Wojciech Pilichowski * ca. 1712 † ca. 1757

N. Radecki * ca. 1729 † ca. 1779

Remigian Sołtyk * ca. 1645 † ca. 1695

Stanisław Prandota Trzciński * ca. 1704 † ca. 1754

Stanisław Dunin-Wąsowicz * ca. 1744 † ca. 1794

Nowogródek — strażnik
Kazimierz Haraburda h. Awdaniec * ca. 1735 † ca. 1792

Jan Hordyna * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1736 † ca. 1798

Stefan Juniewicz h. Łabędź * ca. 1684 † ca. 1729

Jan Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1688 † ca. 1733

Krzysztof Michał Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1670 † 1734

Stanisław Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1700 † ca. 1745

Jerzy Łodziata h. Wadwicz * ca. 1661 † ca. 1706

Nowogródek — strukczaszy
Jakub Czeczot h. Ostoja * ca. 1757 † ca. 1802

Nowogródek — sukkolektor
N. Gasztołd

Nowogródek — surrogator
Hieronim Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † 1716

Nowogródek — surrogator wojewódzki
Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Nowogródek — wicemarszałek
Józef Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1763 † ca. 1819

Nowogródek — wiceregent grodzki
Wincenty Iwanicki h. Iwanicki * ca. 1758 † ca. 1806

Nowogródek — wicesgerent grodzki
Feliks Łobaczewski h. Jastrzębiec * ca. 1758 † ca. 1818

Nowogródek — wicesgerent sądowy
Maciej Łopatyński z Łopatyniec h. Ślepowron * ca. 1755 † ca. 1809

Nowogródek — wojewoda
Krzysztof Chalecki h. Chalecki * ca. 1585 † ca. 1665
Aleksander Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1457 † 1549

Jerzy Chreptowicz h. Odrowąż * 1586 † ca. 1661

Stanisław Gasztold h. Awdaniec * ca. 1492 † 1542
Wojciech Gasztołd Gasztold h. Awdaniec * ca. 1470 † 1539

Jan ks. Gliński h. Gliński * ca. 1465 † ca. 1524

Jan Gojcewicz * ca. 1422 † ca. 1467
Szymon ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1453 † ca. 1525
Jan Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1478 † ca. 1573

Józef Aleksander ks. Jabłonowski z Jabłonowa h. Prus * 1711 † 1777
Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1622 † ca. 1685
Dymitr Samuel ks. Połubiński * ca. 1615 † ca. 1665

N. Radziwiłł * ca. 1515 † ca. 1565
Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Mikołaj Radziwiłł h. Trąby * 1546 † 1589

Jan Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1681 † 1729
Mikołaj Sapieha h. Lis * ca. 1558 † 1638
Paweł Sapieha h. Lis * ca. 1527 † 1579
Tomasz Sapieha h. Lis * 1598 † 1646
Teodor Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1538 † 1618

N. Tyzenhauz

Krzysztof Wołodkowicz * ca. 1595 † ca. 1645
Nowogródek — wojski
Teodor Bogusz * ca. 1566 † ca. 1611

Teodor Bohusz h. Odyniec * ca. 1562 † ca. 1607

Jan Dunin-Brzeziński z Brzezinki h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1712

Michał Cellary z Birkowa * ca. 1663 † ca. 1719

Antoni Socha-Chomentowski * ca. 1710 † ca. 1760

Antoni Socha-Chomętowski h. Bończa * ca. 1752 † ca. 1797

Stanisław Czarkowski h. Awdaniec

Mikołaj Dzierżanowski z Dzierżanowa h. Grzymała * ca. 1675 † ca. 1720

Jan Gorczyński z Gorczyny * ca. 1638 † ca. 1693

Jan Samuel Grocholski * ca. 1656 † ca. 1710

Mikołaj Grocholski

Samuel Grocholski * ca. 1634 † ca. 1684

Hieronim Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † 1716

Józef Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1736 † ca. 1798

Franciszek Janiszewski h. Jastrzębiec * ca. 1733 † ca. 1802

Jan Jarzyna h. Trzaska * ca. 1668 † ca. 1713

Jerzy Jarzyna h. Trzaska * ca. 1698 † ca. 1743

Dymitr Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1681 † ca. 1734

Mikołaj Stanisław Karp h. Karp * ca. 1667 † ca. 1725

Jan Antoni Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1685 † ca. 1748

Stefan Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1668 † ca. 1719

Michał Ledóchowski z Leduchowa h. Szaława * ca. 1634 † ca. 1691

Stanisław Ledóchowski z Leduchowa h. Szaława * ca. 1650 † 1702

Antoni Lubliński z Lubliniec h. Rola?? * ca. 1734 † ca. 1784

Adam Peretyatkowicz * ca. 1685 † ca. 1730

Antoni Woyniłłowicz * ca. 1691 † ca. 1741

Nowogródek — wojski ziemski
Stanisław Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1703 † ca. 1773

Nowogródek — wójt
Jan Michał Charlęski z Charlęża h. Bończa * ca. 1613 † ca. 1688

Stefan Michał Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1738

Aleksander Piotr Sowa-Korsak h. Lis * 1686 † 1748

Piotr Józef Sowa-Korsak h. Lis * 1682 † ca. 1748

Piotr Aleksander Olszewski * ca. 1661 † ca. 1711

Słonim
Słonim — adwokat
Joachim Czeczot h. Ostoja * ca. 1771 † ca. 1816

Słonim — budowniczy
Adam Czernik h. Orwat * ca. 1737 † ca. 1782

Słonim — chorąży
Aleksander Bykowski * ca. 1647 † ca. 1697

Aleksander Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1700 † ca. 1745

Michał Karol Haraburda h. Awdaniec * ca. 1636 † ca. 1714

N. Jesman h. Korczak * ca. 1637 † ca. 1687

Damian Jesman h. Korczak

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1626 † 1687

Jan Chryzostom Leon Michał Kuncewicz h. Łabędź * 1783 † ca. 1852

Ignacy Wołk-Łaniewski h. Korczak * ca. 1706 † 1761

N. Połubiński * ca. 1693 † ca. 1743

Słonim — cześnik
Marcin Andrzejewski h. Prus * ca. 1669 † ca. 1719

Kazimierz Władysław Bielecki h. Janina * ca. 1644 † ca. 1689

Adam Bułhak h. Syrokomla * ca. 1735 † ca. 1780

Andrzej Michał Bułhak h. Syrokomla * ca. 1675 † ca. 1720

Maciej Bułhak h. Syrokomla

Matys Bułhak h. Syrokomla * ca. 1613 † ca. 1658

Mikołaj Ciechanowicz h. Mogiła

Kazimierz Gojrzewski h. Sas * 1727 † 1777

Tomasz Korczyc h. Brochwicz * ca. 1745 † ca. 1793

Stanisław Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1703 † ca. 1748

Słonim — dzierżawca
Bogusz Michał Bohowityn h. Pelikan * ca. 1476 † ca. 1537

Jan ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1458 † ca. 1526

Słonim — horodniczy
Stanisław Mateusz Brodowski z Brodowa h. Łada * ca. 1734 † ca. 1802

Stanisław Czernik h. Orwat * ca. 1734 † ca. 1779

Leon Józef Jacynicz h. Odrowąż * ca. 1727 † ca. 1772

Franciszek Korczyc h. Brochwicz * ca. 1734 † ca. 1780

Słonim — komisarz cywilno-wojskowy powiatu
Wincenty Gojrzewski h. Sas * ca. 1756 † ca. 1806

Słonim — komornik
Dydak Bronic h. Bronic * ca. 1745 † ca. 1790

Michał "Dachno" Hacicki * ca. 1750 † ca. 1795

Tomasz Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1775 † ca. 1820

Słonim — komornik graniczny
Antoni Bronic h. Bronic * ca. 1733 † ca. 1778

Słonim — komornik ziemski
Teodor Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1569 † ca. 1614

Słonim — koniuszy
Ludwik Broński z Bronna * ca. 1733 † ca. 1780

Stanisław Karp h. Karp * ca. 1735 † ca. 1785

Jan Kowalski * ca. 1540 † ca. 1585

Słonim — krajczy
Józef Czudowski h. Leliwa * ca. 1743 † ca. 1788

Piotr Korczyc h. Brochwicz * ca. 1696 † ca. 1765

Piotr Koszczyc h. Poraj * ca. 1719 † ca. 1764

Słonim — leśniczy
Stanisław Komorowski h. Ciołek

Słonim — łowczy
Maciej Jelec h. Leliwa

Konstanty Jundziłł h. Łabędź * ca. 1755 † ca. 1802

Jan Łosowski h. Prus * ca. 1715 † ca. 1760

Michał Łosowski h. Prus * ca. 1644 † ca. 1693

Stefan Rajmund Sasulicz * ca. 1671 † ca. 1721

Słonim — marszałek
Jan Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1456 † 1514

Michał Karol Haraburda h. Awdaniec * ca. 1636 † ca. 1714

Jan Jacynicz h. Odrowąż * ca. 1515 † ca. 1580

Piotr Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1625 † ca. 1675

Słonim — miecznik
Karol Grocholski * ca. 1678 † ca. 1723

Piotr Korczyc h. Brochwicz * ca. 1644 † ca. 1689

Stefan Korczyc h. Brochwicz * ca. 1667 † ca. 1722

Stefan Koreywa h. Dębno * ca. 1677 † ca. 1722

Słonim — mostowniczy
Benedykt Czeczot h. Ostoja * ca. 1759 † ca. 1804

Joachim Czeczot h. Ostoja * ca. 1771 † ca. 1816

Jan Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1736 † ca. 1781

Słonim — namiestnik
Jan Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1456 † 1514
Bazyli ks. Gliński h. Gliński * ca. 1469 † ca. 1522
Słonim — oboźny
Antoni Leon Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1780

Józef Czudowski h. Leliwa * ca. 1743 † ca. 1788

Mikołaj Karp h. Karp * ca. 1718 † ca. 1773

Jan Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1698 † ca. 1748

Słonim — pisarz ziemski
Jan Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1601 † ca. 1651

Jan Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1540 † ca. 1585

Daniel Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1560 † ca. 1605

Jerzy Ciszkiewicz * ca. 1571 † ca. 1616

Ignacy Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1705 † ca. 1750

Krzysztof "Synkowski" Jesman h. Korczak * ca. 1591 † ca. 1663

Mateusz Michał Jesman h. Korczak * ca. 1671 † 1748

Jan "Synkowski" Synkowski-Jesman h. Korczak * ca. 1580 † 1613

Słonim — pisarzewicz ziemski
Adam Jesman h. Korczak

Słonim — poborca
Mikołaj Jundziłł h. Łabędź * ca. 1525 † ca. 1585

Słonim — podczaszy
Hieronim Andrzejewski h. Prus * ca. 1628 † ca. 1673

Jan Bogdanowicz h. Mogiła * ca. 1682 † ca. 1727

Józef Bułhak h. Syrokomla * ca. 1735 † ca. 1780

N. Bułharyn * ca. 1774 † ca. 1819

Jerzy Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1663 † ca. 1708

N. Littaw

N. Littaw

Słonim — podkomorzy
Adam Tyszkiewicz * ca. 1681 † ca. 1731

Dominik Aleksander Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1659 † ca. 1702

Słonim — podsędek
Stefan Brzuchański h. Brzuchański * ca. 1639 † ca. 1689

Pociej Jelec h. Leliwa * ca. 1535 † ca. 1580

Krzysztof "Synkowski" Jesman h. Korczak * ca. 1591 † ca. 1663

Dominik Aleksander Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1659 † ca. 1702

Słonim — podskarbi ziemski
Jan Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1478 † ca. 1573

Słonim — podstarości
Michał Bułhak h. Syrokomla * ca. 1711 † ca. 1756

Samuel Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1628 † ca. 1673

Aleksander Stanisław Jaksa-Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1639 † ca. 1708

Aleksander Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1618 † ca. 1663

Krzysztof Jundziłł h. Łabędź * ca. 1589 † ca. 1641

Mikołaj Kędzierżawski z Kędzierżawic h. Nowina * ca. 1601 † ca. 1663

Słonim — podstoli
N. Brodowski * ca. 1745 † ca. 1795

Ignacy Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1750 † ca. 1796

Dominik Głuchowski z Głóchówka h. Radwan * ca. 1734 † ca. 1784

Dominik Głuchowski z Głóchówka h. Radwan * ca. 1738 † ca. 1792

Józef Iwanowski h. Rogala * ca. 1728 † ca. 1773

Mikołaj Kanderowski * ca. 1601 † ca. 1646

Adam Łukaszewicz h. Łuk

Słonim — regent grodzki
Jan Kamiński h. Łuk * ca. 1757 † ca. 1802

Franciszek Korczyc h. Brochwicz * ca. 1740 † ca. 1785

Słonim — regent ziemski
Franciszek Biały h. Biały * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Biały h. Biały * ca. 1691 † ca. 1736

Słonim — regent ziemski i graniczny
Antoni Bronic h. Bronic * ca. 1733 † ca. 1778

Słonim — rotmistrz
Dominik Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * 1748 † ca. 1818

Antoni Dybowski * ca. 1736 † ca. 1786

Michał Jahlicki * ca. 1755 † ca. 1800

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1626 † 1687

Karol Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1731 † ca. 1776

Franciszek Korczyc h. Brochwicz * ca. 1740 † ca. 1785

Nazary Kunicki h. Łabędź * ca. 1753 † ca. 1806

Adam Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1734 † ca. 1779

Słonim — rotmistrz powiatu
Ignacy Jurewicz h. Lubicz * 1742 † ca. 1792

Słonim — sędzia grodzki
Teodor "Tuszewicki" Bohuszewicz h. Odrowąż * ca. 1556 † ca. 1601

Jerzy Rostocki-Bołbas h. Bołbas * ca. 1602 † ca. 1652

Tadeusz Borzymowski h. Lubicz * ca. 1767 † ca. 1812

Andrzej Michał Bułhak h. Syrokomla * ca. 1675 † ca. 1720

Tadeusz Burzymowski h. Lubicz * ca. 1757 † ca. 1802

Tadeusz Czudowski h. Leliwa * ca. 1733 † ca. 1802

Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg

Słonim — sędzia kapturowy
Antoni Leon Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1780

Adam Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1734 † ca. 1779

Słonim — sędzia kapturowy powiatu
Jan Bułhak h. Syrokomla * ca. 1734 † ca. 1779

Słonim — sędzia ziemski
Ludwik Broński z Bronna * ca. 1733 † ca. 1780

Jan Bujaklewicz h. Isiora * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Leon Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1780

Jan Wiktoryn ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1522 † ca. 1570

Krzysztof Haraburda h. Awdaniec * ca. 1568 † 1616

Mikołaj Jundziłł h. Łabędź * ca. 1525 † ca. 1585

Stefan Kędzierżawski z Kędzierżawic h. Nowina * ca. 1628 † ca. 1678

N. Połubiński * ca. 1640 † ca. 1690

Michał ks. Połubiński * ca. 1610 † ca. 1655

Słonim — skarbnik
Franciszek Brodowski z Brodowa h. Łada * ca. 1728 † ca. 1773

Stanisław Mateusz Brodowski z Brodowa h. Łada * ca. 1734 † ca. 1802

Ludwik Gryfin h. Gryf * ca. 1709 † ca. 1759

Samuel Kazimierz Jarcewicz * ca. 1639 † ca. 1684

Kazimierz Jurcewicz h. Lubicz * ca. 1655 † ca. 1700

Piotr Krzywkowski z Krzywek * ca. 1677 † ca. 1722

Franciszek Kuszel z Hulidowa h. Ogończyk * ca. 1682 † ca. 1727

Słonim — starosta
Gedeon Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † ca. 1712
Stefan Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1618 † ca. 1689
Jan Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1478 † ca. 1573
Michał Jerzy Mniszech z Wielkich Kończyc h. Mniszech * 1748 † 1806

Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł h. Trąby * 1594 † 1654

Jan Mikołaj Radziwiłł h. Trąby * ca. 1462 † 1522
Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584
Ignacy Sadowski * ca. 1673 † ca. 1723

Jan Stanisław Sapieha h. Lis * 1589 † 1635
Jan Fryderyk Sapieha h. Lis * 1618 † 1664
Leon Sapieha h. Lis * 1557 † 1633

Michał Wołowicz * ca. 1533 † ca. 1583

Słonim — stolnik
Jan Florian Bułhak h. Syrokomla * ca. 1682 † ca. 1727

Jan Bułhak h. Syrokomla * ca. 1734 † ca. 1779

Adam Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1647 † ca. 1697

Bazyli Szyszka

Dominik Aleksander Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1659 † ca. 1702

Słonim — strażnik
Antoni Krzywkowski z Krzywek

Ignacy Wołk-Łaniewski h. Korczak * ca. 1706 † 1761

Słonim — surrogator ziemski
Karol Jesman h. Korczak

Słonim — wicemarszałek powiatowy
Ignacy Domeyko h. Dangiel * ca. 1762 † ca. 1832

Słonim — wojski
Andrzej Bułhak h. Syrokomla * ca. 1721 † ca. 1766

Michał Bułhak h. Syrokomla * ca. 1711 † ca. 1756

Mikołaj Kędzierżawski z Kędzierżawic h. Nowina * ca. 1601 † ca. 1663

Antoni Jan Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * ca. 1729 † ca. 1782

Stanisław Koszczyc h. Poraj * ca. 1605 † ca. 1654

Antoni Krassowski z Domanowa * ca. 1703 † ca. 1748

Grzegorz Krzywiec h. Ostoja * ca. 1506 † ca. 1551

Słonim — woźny generalny
Bazyli ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1716 † ca. 1766

Słuck
Słuck — archimandryta
Teofan Teodor Krechowiecki z Krechowiec h. Sas * ca. 1629 † ca. 1697

Słuck — horodniczy
Leon Czajkowski h. Dębno * ca. 1557 † ca. 1602

Słuck — marszałek
Michał Bernowicz h. Bernowicz * 1734 † ca. 1817

Mieczysław Bernowicz h. Bernowicz * 1810 † ca. 1832

Słuck — marszałek szlachty powiatu
Józef Woyniłłowicz * ca. 1817 † ca. 1867

Słuck — pisarz ziemstwa
Alojzy Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1757 † ca. 1807

Słuck — pleban
Jan Konopka z Konopek * ca. 1588 † ca. 1633

Słuck — podkomorzy
Jozafat Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1757 † ca. 1807

Słuck — wrotny
Leon Czajkowski h. Dębno * ca. 1557 † ca. 1602

^
Wołkowysk
Wołkowysk — budowniczy
Ignacy Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1745 † ca. 1810

Sylwester Michał Horodelski * ca. 1667 † ca. 1712

Wołkowysk — chorąży
Kazimierz Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1705 † ca. 1750

Michał Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1717 † ca. 1767

Malcher Kazimierz Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1640 † ca. 1693

Józef Antoni Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1726 † ca. 1780

Hieronim Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1700 † ca. 1750

Jan ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1620 † 1684

N. Wojna * ca. 1600 † ca. 1650

Wołkowysk — cześnik
Antoni Chłasowicz z Chłasowa * ca. 1733 † ca. 1778

Mikołaj Czeski z Czech h. Leliwa * ca. 1653 † ca. 1698

Jerzy Doweyko h. Wieruszowa * ca. 1741 † ca. 1791

Hieronim Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1700 † ca. 1750

Hieronim Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1740 † ca. 1785

Wołkowysk — dziekan
Mateusz Ignacy Kulikowski z Kulikówka h. Drogomir * ca. 1652 † ca. 1697

Wołkowysk — dzierżawca
Jan Hoziusz z Bezdan h. Hoziusz * 1502 † 1595

Maciej Matys "Ochmistrzowicz" Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1492 † ca. 1557

Wołkowysk — horodniczy
Tomasz Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1735 † ca. 1799

N. Hełmowski

Antoni Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby * ca. 1734 † ca. 1779

Wołkowysk — kasztelan
Mikołaj Bułharyn h. Bułat * ca. 1735 † ca. 1808

Wołkowysk — komornik
Tadeusz Ambroszklewicz * ca. 1755 † ca. 1800

Paweł Czaplejewski h. Radwan * ca. 1755 † ca. 1800

Ludwik Dołobowski h. Dołęga * ca. 1755 † ca. 1800

Wołkowysk — komornik graniczny
Andrzej Cedroński * ca. 1725 † ca. 1770

Wołkowysk — koniuszy
Gabriel Bęklewski h. Nałęcz * ca. 1710 † ca. 1755

Władysław Bęklewski h. Nałęcz * ca. 1670 † ca. 1720

Jan Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1735 † ca. 1780

Paweł Bułharyn h. Bułat

Paweł Bułharyn h. Bułat * ca. 1734 † ca. 1779

Wołkowysk — krajczy
Jan Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1682 † ca. 1732

Jan Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1750 † ca. 1795

Krzysztof Karp h. Karp * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Bykowski-Łopot h. Łopot

Wołkowysk — łowczy
Antoni Bielawski z Bielaw h. Jastrzębiec * ca. 1703 † ca. 1748

Michał Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1753 † ca. 1801

Józef Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1740 † ca. 1802

Michał Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1713 † ca. 1763

Samuel Kołątaj h. Kołątaj

Wołkowysk — marszałek
Piotr Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1775 † 1840

N. Bułharyn * ca. 1707 † ca. 1757

Paweł Bułharyn h. Bułat * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1734 † ca. 1784

Ezeasz Ezeusz ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1587 † ca. 1640

Kazimierz Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1772 † ca. 1817

Ksawery Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1784 † ca. 1834

Andrzej Jundziłł h. Łabędź * ca. 1540 † ca. 1609

Jan Jundziłł na Zelwie h. Łabędź * ca. 1573 † 1625

Józef Karp h. Karp * ca. 1599 † 1637

Stefan Karp h. Karp * ca. 1607 † 1657

Franciszek Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1760 † ca. 1812

Stefan Ogiński * ca. 1614 † ca. 1664

Jan ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1620 † 1684

Mikołaj Franciszek ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1649 † 1715

Teofil Olędzki * ca. 1639 † ca. 1689

Dominik Oskierka * ca. 1818 † ca. 1868

Wołkowysk — marszałek kapturowy
Paweł Bułharyn h. Bułat

Wołkowysk — miecznik
Michał Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1667 † ca. 1712

Stanisław Michał Brodowski z Brodowa h. Łada * ca. 1694 † ca. 1739

Florian Bułharyn h. Bułat * ca. 1700 † ca. 1745

Mikołaj Bułharyn h. Bułat

Tadeusz Bułharyn h. Bułat * ca. 1735 † ca. 1780

Ignacy Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1745 † ca. 1802

Jan Dąbrowski

Adam Giedrowicz * ca. 1644 † ca. 1689

Samuel Jurewicz h. Lubicz * ca. 1671 † ca. 1725

N. Kapuściński * ca. 1705 † ca. 1750

N. Komajewski h. Trąby * ca. 1711 † ca. 1761

Antoni Komar h. Komar * ca. 1735 † ca. 1791

Wołkowysk — mostowniczy
Jakub Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1737 † ca. 1782

Michał Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1755 † ca. 1800

Ignacy Korsak h. Korsak * ca. 1722 † ca. 1767

Wołkowysk — namiestnik
Jan Dowojna h. Szeliga * ca. 1445 † ca. 1514

Jan ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1458 † ca. 1526

Wojciech Kuczuk * ca. 1464 † ca. 1521

Wołkowysk — oboźny
Paweł Bułharyn h. Bułat * ca. 1757 † ca. 1805

Jan Kazimierz Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1747 † ca. 1792

Józef Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1714 † ca. 1759

Kazimierz Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1734 † ca. 1779

Jerzy Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała

Dominik Komajewski h. Trąby * ca. 1745 † ca. 1805

Wołkowysk — pisarz grodzki
Tadeusz Bułharyn h. Bułat * ca. 1735 † ca. 1780

Hieronim Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1740 † ca. 1785

Wołkowysk — pisarz ziemski
Michał Bułharyn

Michał Bułharyn h. Bułat * ca. 1739 † ca. 1803

Kazimierz Leo Chłusowicz z Chłusewa h. Gozdawa * ca. 1682 † ca. 1727

N. Chodakowski z Chodakowa h. Dołęga * ca. 1540 † ca. 1585

N. Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1647 † ca. 1692

Paweł Suchodolski * ca. 1609 † 1659

Wołkowysk — poborca
Paweł Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1548 † ca. 1593

Wołkowysk — podczaszy
Rafał Bułharyn h. Bułat * ca. 1734 † ca. 1780

Franciszek ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1729 † ca. 1783

Antoni Gzowski h. Junosza * ca. 1697 † ca. 1747

N. Zaranek

Wołkowysk — podkomorzy
Kazimierz Bielawski z Bielaw h. Jastrzębiec * ca. 1735 † ca. 1783

Michał Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1694 † ca. 1759

Andrzej ks. Dolski

Andrzej ks. Dolski h. Dolski * ca. 1597 † ca. 1647

Jerzy Jundziłł h. Łabędź * ca. 1533 † ca. 1595

Mikołaj Karp h. Karp * ca. 1575 † 1621

Wołkowysk — podsędek
Marcin Bogdanowicz h. Łada * ca. 1648 † ca. 1698

Jan Kisielewski z Kisielewa h. Junosza * ca. 1605 † ca. 1650

Wołkowysk — podstarości
Teofil Domasławski z Domosławia h. Nałęcz * ca. 1689 † ca. 1756

Franciszek Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1734 † ca. 1800

Andrzej Łazowski z Łazowa h. Krzywda

Wołkowysk — podstoli
Dominik Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1646 † ca. 1691

Józef Bułharyn h. Bułat * ca. 1745 † ca. 1796

Ignacy Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1750 † ca. 1796

Michał Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1694 † ca. 1759

Stanisław Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1686 † ca. 1731

Michał Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1690 † ca. 1774

Adam Kolenda h. Bełty * ca. 1636 † ca. 1686

Antoni Kolenda h. Bełty * ca. 1721 † ca. 1771

Adam Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1605 † ca. 1650

Samuel Dobrogost Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1735 † ca. 1788

Erazm Radowicki * ca. 1709 † ca. 1759

Wołkowysk — prezydent graniczny
Antoni Stuart-Haliburton h. Morton * ca. 1766 † ca. 1840

Wołkowysk — regent grodzki
Michał Krupowicz h. Lubicz * ca. 1761 † ca. 1806

Wołkowysk — regent ziemski
Franciszek Kołupajło h. Bożawola * ca. 1740 † ca. 1799

Wołkowysk — regent ziemski i grodzki
Franciszek Biały h. Biały * ca. 1739 † ca. 1784

Wołkowysk — rotmistrz
Adam Stanisław Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1749 † ca. 1806

Mikołaj Bułharyn h. Bułat

Józef Dziekoński h. Korab * ca. 1734 † ca. 1788

Jan Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby * ca. 1745 † ca. 1803

Wołkowysk — rotmistrz powiatu
Andrzej Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1763 † ca. 1808

Ludwik Czartoszewski h. Ślepowron * ca. 1758 † ca. 1803

Norbert Doliński z Doliny h. Sas * ca. 1761 † ca. 1806

Jerzy Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała

Jerzy Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1739 † ca. 1784

Kazimierz Krahelski h. Przeginia * ca. 1762 † ca. 1807

Wołkowysk — sędzia grodzki
Jerzy Karol Bielawski z Bielaw h. Jastrzębiec * ca. 1685 † ca. 1730

Jan Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1735 † ca. 1780

Kazimierz Jan Chlusiński z Chlusowa * ca. 1661 † ca. 1711

Prokop ks. Dolski h. Dolski * ca. 1534 † ca. 1579

Onufry Dziekoński h. Korab * ca. 1739 † ca. 1870

N. Grabski z Grabi h. Pomian * ca. 1757 † ca. 1802

Stanisław Grabski z Grabi h. Pomian * ca. 1734 † ca. 1784

Jerzy Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1753 † ca. 1798

Tomasz Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1735 † ca. 1799

Józef Jelec h. Leliwa * ca. 1745 † ca. 1790

Jan Jesman h. Korczak * ca. 1610 † ca. 1655

Adam Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1605 † ca. 1650

Wołkowysk — sędzia kapturowy
Jan Bykowski z Byków h. Gryf

Wołkowysk — sędzia powiatowy
Dominik Ignacy Stuart-Haliburton h. Morton * 1807 † ca. 1871

Wołkowysk — sędzia ziemski
Ignacy Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1740 † ca. 1788

Władysław Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1685 † ca. 1761

Prokop ks. Dolski h. Dolski * ca. 1579 † ca. 1624

Kazimierz Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1735 † ca. 1780

Franciszek Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1735 † ca. 1780

Michał Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1734 † ca. 1780

Władysław Korzeniowski h. Nałęcz * ca. 1657 † ca. 1702

Kazimierz Żółkowski * ca. 1732 † ca. 1782

Wołkowysk — skarbnik
Piotr Gnojski * ca. 1644 † ca. 1689

Marcin Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby

Jan Kazimierz Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1670 † ca. 1715

Wołkowysk — starosta
Adam Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1711 † ca. 1789

Aleksander Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1749 † ca. 1806

Jan Karol ks. Dolski na Dolsku, Dąbrowicy i Komarnie h. Dols * ca. 1632 † ca. 1710

Krzysztof Dorohostajski h. Leliwa * ca. 1558 † ca. 1620

Mikołaj Dorohostajski h. Leliwa * ca. 1536 † ca. 1591

Paweł Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1753 † ca. 1811

Jerzy Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † ca. 1540

Samuel Hryniewiecki z Hryniewic h. Przeginia * ca. 1717 † ca. 1762

Mikołaj Kiszka z Ciechanowa h. Dąbrowa * ca. 1587 † 1644

Krzysztof Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1710

Antoni Pociej h. Waga * ca. 1685 † 1749

Andrzej Stanisław Sapieha h. Lis * ca. 1593 † 1646

Bazyli Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1492 † 1571

Michał Serwacy ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1680 † 1743

Wołkowysk — stolnik
Jan Drozdowicz h. Jastrzębiec * ca. 1639 † ca. 1684

Antoni Dziekoński h. Korab * ca. 1736 † ca. 1802

Stefan Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1726 † ca. 1781

Piotr Kazimierz Guzelf * ca. 1674 † ca. 1719

Mikołaj Jurowski h. Przyjaciel * ca. 1618 † ca. 1663

Samuel Eustachy ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * 1605 † 1680

Michał Berlicz-Strutyński h. Sas * ca. 1699 † ca. 1744

Teodor Woroszyła * ca. 1685 † ca. 1730

Wołkowysk — strażnik
Jan Głuski z Głuska h. Ciołek * ca. 1686 † ca. 1731

Michał Kołątaj h. Kołątaj

Wołkowysk — wojski
Szymon Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1566 † ca. 1611

Paweł ks. Dolski h. Dolski * ca. 1613 † ca. 1652

Teofil Domasławski z Domosławia h. Nałęcz * ca. 1689 † ca. 1756

Adam Jelski h. Pielesz * ca. 1744 † ca. 1807

Adam Jundziłł h. Łabędź * ca. 1590 † ca. 1657

Józef Antoni Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1726 † ca. 1780

Piotr Karp h. Karp * ca. 1613 † ca. 1658

Andrzej Kołątaj h. Kołątaj

Hieronim Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1669 † ca. 1714

Bronisław Przysiecki * ca. 1629 † ca. 1674

N. Smogorzowski * ca. 1750 † ca. 1800

Wołkowysk — wójt
Grzegorz Kaczanowski h. Nałęcz * ca. 1757 † ca. 1819


---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Smoleńskiego

Smoleńsk

Smoleńsk — administrator diecezji
Mikołaj Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1597 † ca. 1645

Smoleńsk — archiepiskop
Barłaam Koziński * ca. 1635 † ca. 1680

Smoleńsk — arcybiskup
Andrzej Złoty-Kwaśnicki h. Pielesz * ca. 1610 † 1655

Herakliusz Lisański h. Lisański * ca. 1713 † 1771

Smoleńsk — arcybiskup grekokatolicki
15.433.180 Józef Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1737 † 1778

Smoleńsk — biskup
Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1628 † 1665

Konstanty Kazimierz Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1631 † 1722

Tymoteusz Paweł Gorzeński z Gorzenia h. Nałęcz * ca. 1744 † 1825

Bogusław Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1670 † 1744

Jerzy Mikołaj Hilzen h. Hilzen * ca. 1662 † 1775

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1680 † 1735

Franciszek Isajkowski h. Prus * ca. 1593 † 1654

Aleksander Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † 1686

Eustachy Kotowicz h. Korczak * ca. 1646 † 1700

Smoleńsk — budowniczy
7.645.1 Stefan Hewelski * ca. 1656 † ca. 1701

13.640.1 Jakub Larski * ca. 1597 † ca. 1647

Smoleńsk — celnik
Abraham Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † 1519

Smoleńsk — chorąży
Wojciech Brzeziński * ca. 1732 † ca. 1782

Jan Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1618 † ca. 1699

Marcin Dembiński z Dembian h. Nieczuja * ca. 1687 † 1760

Antoni Dembiński z Dembian h. Rawicz * ca. 1732 † ca. 1782

Krzysztof Drewnowski z Drewnowa h. Junosza * ca. 1747 † ca. 1794

Antoni Dzierżanowski z Dzierżanowa h. Gozdawa * ca. 1682 † ca. 1732

Dominik Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1746 † 1795

Karol Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1721 † ca. 1780

Stanisław Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1658 † ca. 1733

Stanisław Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1734 † ca. 1798

Paweł Humieniecki * ca. 1720 † ca. 1765

Michał Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1699 † ca. 1774

Marcin Karliński z Karlina h. Ostoja * ca. 1581 † 1650

Stanisław Kolczyński z Kolczyna h. Rogala * ca. 1718 † ca. 1767

Ignacy Sowa-Korsak h. Korsak

Karol Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1640 † ca. 1733

Paweł Józef Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1720 † ca. 1765

Bazyli Borzobohaty-Krasieński h. Jelita * ca. 1650 † ca. 1695

Bazyli Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * ca. 1640 † ca. 1695

N. Peretjatkowicz * ca. 1702 † ca. 1752

Smoleńsk — cześnik
Jerzy Abramowicz h. Leliwa * ca. 1664 † ca. 1709

Leon Burczak-Abramowicz h. Lubicz * ca. 1742 † ca. 1817

Walerian Bielicki h. Pobóg * ca. 1707 † ca. 1757

Mikołaj Skarbek-Borowski z Borowej h. Awdaniec * ca. 1680 † ca. 1730

Józef Piotrowicki-Bóbr h. Pilawa * ca. 1731 † ca. 1781

Franciszek Bucholtz * ca. 1668 † ca. 1713

Aleksander Józef Bury * ca. 1684 † ca. 1729

Adrian Ciesielski h. Jastrzębiec * ca. 1702 † ca. 1747

Kazimierz Czeszejko

Michał Czeszejko * ca. 1671 † 1721

Aleksander Dobrzański z Dobrej h. Leliwa * ca. 1714 † ca. 1759

Franciszek Domaszewski z Domaszewnicy h. Jastrzębiec * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1641 † ca. 1686

Jan Głowniewski h. Hołobok * ca. 1735 † ca. 1780

Tadeusz Gniewosz h. Rawicz * ca. 1734 † ca. 1781

Michał Golejewski z Golejewa v. Golejowa h. Kościesza * ca. 1721 † ca. 1813

Jan Gorczyński z Gorczyny * ca. 1706 † ca. 1751

Andrzej Górski z Górek-Borze h. Szeliga * ca. 1629 † ca. 1679

Benedykt Grądzki z Grąd h. Rawicz * ca. 1726 † 1776

Józef Izbiński * ca. 1696 † ca. 1741

Kazimierz Jagocki * ca. 1658 † ca. 1703

Adam Jordan h. Trąby * ca. 1733 † ca. 1778

Kazimierz Jordan h. Trąby * ca. 1752 † ca. 1797

Adam Kapliński * ca. 1714 † ca. 1764

Karol Teodor Kasztelli * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1723 † ca. 1781

Krzysztof Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1725 † ca. 1770

Józef Klimowicz h. Kościesza * ca. 1756 † ca. 1801

Michał Klimowicz h. Kościesza * ca. 1699 † ca. 1757

Józef Kojen h. Kojen * ca. 1736 † ca. 1781

Seweryn Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1677 † ca. 1727

Konstanty Korzeniewski * ca. 1664 † ca. 1714

Ignacy Kownacki z Kownat h. Suchekomnaty * ca. 1727 † ca. 1772

Artur Bolesław Ryszard Kozierowski z Koziroga h. Dołęga * ca. 1735 † ca. 1797

Michał Kraszkowski z Kraszkowic h. Nałęcz * ca. 1754 † ca. 1799

N. Kwiatkowski z Kwiatkowic h. Gryf * ca. 1691 † ca. 1741

Stefan Lubieniecki z Lubieńca h. Sas * ca. 1693 † ca. 1743

Franciszek Luboradzki z Luboradza * ca. 1732 † ca. 1777

Antoni Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1677 † ca. 1727

Eliasz Łopatyński z Łopatyniec h. Ślepowron * ca. 1760 † ca. 1809

Kazimierz Ossowski

Smoleńsk — dziekan
Franciszek Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1684 † ca. 1729

Smoleńsk — horodniczy
Aleksander Ciechanowicz h. Mogiła

Hieronim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1640 † ca. 1703

Tomasz ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1745 † ca. 1790

Władysław ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1637 † ca. 1682

Wojciech Gnojnicki h. Drogomir * ca. 1649 † ca. 1699

N. Juchnowski h. Prus

Jan Stanisław Kaczanowski h. Ostoja

N. Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1735 † ca. 1780

Rafał Kisarzewski * ca. 1687 † ca. 1746

Smoleńsk — kanonik
Maciej Józef Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1738

Andrzej Babecki z Babca h. Cholewa * ca. 1629 † ca. 1674

Jan Kazimierz Jaksa-Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1663 † ca. 1708

Franciszek Domański z Domanina h. Larysza * ca. 1745 † ca. 1806

Mikołaj Dowgiałło h. Zadora

N. Eysmont h. Korab * ca. 1745 † ca. 1790

Bazyli Fedorowicz * ca. 1767 † ca. 1817

Michał Fedorowicz * ca. 1733 † ca. 1783

Franciszek Gzowski h. Junosza * ca. 1744 † ca. 1797

Wincenty Hacicki * ca. 1729 † ca. 1774

Józef Hołyński z Hołyna h. Klamry * ca. 1774 † ca. 1819

Ignacy Hrebnicki * ca. 1755 † ca. 1800

Wojciech Izdebski z Izdebek h. Pomian * ca. 1619 † ca. 1664

N. Judycki h. Judycki * ca. 1683 † ca. 1728

Michał Kalkstein h. Kos * ca. 1750 † ca. 1800

Ignacy Kondratowicz h. Syrokomla * ca. 1765 † ca. 1815

Franciszek Kononowicz-Siemionowicz h. Radwan * ca. 1738 † ca. 1788

Józef Korsak h. Korsak * ca. 1745 † ca. 1790

Aleksander Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † 1686

Michał Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1676 † ca. 1726

Jan Duklan Leśniewicz h. Półkozic * 1754 † ca. 1804

Antoni Chryzanty Łapczyński h. Jelita * ca. 1678 † ca. 1741

Adam Łempicki z Łempic h. Junosza * ca. 1617 † ca. 1662

Smoleńsk — kasztelan
Wacław Jan Agryppa * ca. 1544 † ca. 1607

Stanisław Antoni Burzyński h. Trzywdar * ca. 1701 † 1775

Tadeusz Burzyński h. Trzywdar * ca. 1733 † ca. 1785

Krzysztof Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1667 † ca. 1712

Jerzy Chreptowicz h. Odrowąż * 1586 † ca. 1661

Jan Isajkowski h. Prus * ca. 1629 † ca. 1675

Kazimierz Ludwik Jewłaszewski h. Topór * ca. 1612 † ca. 1679

Stefan Kędzierżawski z Kędzierżawic h. Nowina * ca. 1628 † ca. 1678

Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Samuel Łazowy * ca. 1677 † 1738

Krzysztof Benedykt Niemirowicz * ca. 1625 † ca. 1675

Dominik Pac h. Gozdawa * ca. 1539 † 1579

Piotr Rudomina * ca. 1594 † ca. 1644

Bogdan Bohdan Sapieha h. Lis * ca. 1536 † 1593

Jan Scipion * ca. 1661 † ca. 1711

N. Sołomerecki * ca. 1603 † ca. 1653

N. Sołomerecki * ca. 1605 † ca. 1655

Mikołaj Leon ks. Sołomerecki * ca. 1596 † ca. 1646

Wacław Szemiot * ca. 1553 † ca. 1603

N. Tryzna * ca. 1529 † ca. 1579

Piotr Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1625 † ca. 1675

N. Zenowicz

Jan Zenowicz * ca. 1553 † ca. 1603

Smoleńsk — komornik
Ignacy Bukaty h. Bukaty * ca. 1751 † ca. 1796

Jerzy Hacicki * ca. 1755 † ca. 1800

Aleksander Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1721 † ca. 1788

Franciszek Koreywa h. Dębno * ca. 1753 † ca. 1801

Józef Korsak h. Korsak * ca. 1745 † ca. 1790

Smoleńsk — komornik wojewódzki
Jan Daniłowicz h. Sas * ca. 1738 † ca. 1788

Smoleńsk — koniuszy
Jan Delawal h. Delalicz * ca. 1710 † ca. 1760

Leonard Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1757 † ca. 1802

Bazyli Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1755 † ca. 1800

Józef Kozierowski z Koziroga h. Dołęga

Józef Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1729 † ca. 1789

Smoleńsk — krajczy
Andrzej Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1725 † ca. 1770

Józef Górski h. Radwan * ca. 1719 † ca. 1769

Ignacy Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1761 † ca. 1806

Jozafat Kisarzewski * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Koziejko * ca. 1724 † ca. 1774

Smoleńsk — kustosz
Walerian Stanisław Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1673

Smoleńsk — łowczy
Stefan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1667 † ca. 1712

Maksymilian Biejkowski h. Jastrzębiec * ca. 1634 † ca. 1708

Michał Błażewicz * ca. 1680 † ca. 1725

Józef Bobiński h. Bobiński * ca. 1757 † ca. 1802

Franciszek Salezy Choiński z Chojna i Chojeńca h. Korczak * ca. 1727 † ca. 1774

Krzysztof Chymiński * ca. 1644 † ca. 1689

Aleksander Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1612 † ca. 1657

Stanisław Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1635 † ca. 1710

Józef Cywiński

Mikołaj Czarnołuski z Czarnołozy h. Ciołek * ca. 1671 † ca. 1716

Dominik Danilewicz h. Ostoja * ca. 1745 † ca. 1795

Antoni Dąbrowski * ca. 1692 † 1742

Adam Dembowski h. Jelita * ca. 1731 † ca. 1796

Józef Drużbacki z Drużbaków Górnych h. Lew * ca. 1701 † 1764

Jan Frankowski ze wsi Franki, Franki Chrościele v. Dąb * ca. 1760 † ca. 1805

Michał Gałecki z Gałek h. Junosza * ca. 1752 † ca. 1797

Szymon Grodzki z Grodzkiego h. Rola * ca. 1731 † ca. 1776

Kazimierz Hajko h. Ogończyk * ca. 1618 † ca. 1677

Michał Hoziusz h. Hoziusz * ca. 1686 † ca. 1731

Wojciech Janiszewski * ca. 1748 † ca. 1831

Michał Jeziernicki z Milewa * ca. 1718 † ca. 1768

Stanisław Florian Kisarzewski * ca. 1648 † ca. 1693

Jan Kondracki h. Kałuszowski * ca. 1724 † ca. 1769

Jan Kruszyński * ca. 1634 † ca. 1682

Stanisław Krzesz h. Leliwa * ca. 1708 † ca. 1753

Marcin Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1669 † ca. 1719

Józef Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1729 † ca. 1789

N. Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1688 † 1738

Michał Makarski * ca. 1731 † ca. 1776

Karol Rostkowski * ca. 1757 † ca. 1802

N. Sławkowski * ca. 1674 † ca. 1724

N. Woronicz

Stanisław Zybułtowski * ca. 1682 † ca. 1732

N. Żaba

Smoleńsk — łowczy wojewódzki
7.80.1 Jerzy Gregier * ca. 1733 † ca. 1778

Smoleńsk — miecznik
Krzysztof Berg z Karmelu h. Berg * ca. 1737 † ca. 1782

Stefan Białobłocki h. Lubicz * ca. 1738 † ca. 1783

Jan Jerzy Boguszewski z Hrebina h. Juńczyk * ca. 1654 † ca. 1705

Walerian Bukar z Juńczy * ca. 1667 † ca. 1712

N. Czarnołuski z Czarnołozy h. Ciołek * ca. 1695 † ca. 1740

Józef Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1711 † ca. 1761

Stanisław Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1678 † ca. 1723

Jan Dybowski z Dybówki h. Nałęcz * ca. 1619 † ca. 1664

Tomasz Gąsowski h. Prus * ca. 1729 † ca. 1774

Stefan Grekowicz * ca. 1710 † ca. 1755

Kazimierz Dunin-Karwicki z Karwic h. Łabędź * ca. 1637 † ca. 1682

Marcin Zbigniew Dunin-Karwicki z Karwic h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1740

Antoni Marcin Kostewicz h. Leliwa * ca. 1725 † ca. 1770

Piotr Kośnicki * ca. 1752 † ca. 1797

Krzysztof Maćkiewicz * ca. 1660 † ca. 1713

Józef Młodzianowski * ca. 1703 † ca. 1753

Paweł Śliwoński * ca. 1647 † ca. 1697

Smoleńsk — namiestnik
Szymon ks. Bielski * ca. 1454 † ca. 1537
Jan Butrym h. Topór * ca. 1392 † ca. 1437
Jan Gasztold h. Awdaniec * ca. 1383 † 1458
Jerzy Gedygołd Gedygołd * ca. 1385 † ca. 1447
Szymon Gedygołd * ca. 1421 † ca. 1466
Jerzy Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † ca. 1540
Jan Ilinicz h. Korczak * ca. 1443 † ca. 1504
Jan Ilinicz h. Korczak * ca. 1471 † 1527
Mikołaj Ilinicz h. Korczak * ca. 1464 † ca. 1514
Michał Kieżgajło z Dawiłtowa h. Łabędź * ca. 1416 † ca. 1491
Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1459 † ca. 1522
Smoleńsk — oboźny
Michał Bułhak h. Syrokomla * ca. 1754 † ca. 1799

Jan Dylewski h. Kościesza * ca. 1710 † ca. 1755

Jan Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1745 † ca. 1802

N. Klott

N. Klott * ca. 1735 † ca. 1785

Michał Klott h. Klott * ca. 1745 † ca. 1790

Smoleńsk — okolniczy
NN. * ca. 1456 † ca. 1501

Andrzej * ca. 1494 † ca. 1539

Borys * ca. 1469 † ca. 1516

Jan Basa * ca. 1496 † ca. 1561

Michał Basa * ca. 1484 † 1525

Aleksy ks. Hłazyna * ca. 1456 † ca. 1515

Jan Koszka h. Dołęga * ca. 1462 † ca. 1522

Konstanty ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1452 † ca. 1538

Tymoteusz ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1468 † ca. 1543

Borys Semenowicz * ca. 1467 † ca. 1517

Smoleńsk — pisarz grodzki
Krzysztof Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1604 † ca. 1654

Jan Jeleński h. Korczak * ca. 1739 † 1807

Piotr Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1753 † ca. 1798

Stanisław Bykowski-Łopot h. Łopot * ca. 1703 † ca. 1773

Smoleńsk — pisarz ziemski
Hieronim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1640 † ca. 1703

Leonard Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1757 † ca. 1802

Tadeusz Antoni Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1735 † ca. 1780

Smoleńsk — poborca
Jakub Larski * ca. 1597 † ca. 1647

Smoleńsk — poborca celny
Abraham Józefowicz z Kijowa * ca. 1477 † ca. 1522

Smoleńsk — podczaszy
Franciszek

Aleksander Burczak-Abramowicz h. Lubicz * ca. 1667 † ca. 1744

Kazimierz Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1713 † ca. 1758

Krzysztof Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1631 † ca. 1708

Tomasz Jaxa-Bąkowski z Bąkowa i Zaborowa h. Gryf * ca. 1735 † ca. 1780

Rafał Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1686 † ca. 1731

Antoni Bielski * ca. 1704 † ca. 1749

Jan Borejko z Knierut h. Borejko * ca. 1685 † ca. 1730

Marcin Ciechanowicz h. Mogiła

Hilary Michał Ciszkiewicz * ca. 1711 † ca. 1756

Bonifacy Doboszyński h. Awdaniec

Łukasz Domaszewski z Domaszewnicy h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1808

Jan Drobysz h. Drobysz * ca. 1602 † ca. 1647

Michał Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1692 † ca. 1742

Benedykt Fijałkowski h. Ślepowron * ca. 1675 † ca. 1720

Michał Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1683 † ca. 1728

Adam Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1689 † ca. 1734

Jan Guzelf * ca. 1700 † ca. 1745

Wincenty Hornowski h. Korczak * ca. 1669 † ca. 1714

Zygmunt Kazimierz Hornowski h. Korczak * ca. 1644 † ca. 1698

Stanisław Humieniecki * ca. 1701 † ca. 1746

Jan Iwański z Iwań h. Jastrzębiec * ca. 1730 † ca. 1775

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1792

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1740 † ca. 1792

Tomasz Jasieński h. Dołęga * ca. 1649 † 1699

Jan Judycki h. Judycki * ca. 1639 † ca. 1684

Anastazy Konopacki z Konopatu h. Konopacki * ca. 1723 † ca. 1768

Andrzej Korsak h. Korsak * ca. 1705 † ca. 1753

Franciszek Ksawery Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1757 † ca. 1802

Augustyn Koziorowicz h. Ogończyk * ca. 1726 † ca. 1771

Tomasz Krupienicz * ca. 1690 † ca. 1736

Antoni Krzysztoporski * ca. 1742 † ca. 1792

Józef Onufry Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1729 † ca. 1808

Antoni Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1752 † ca. 1797

Krzysztof Łosowski h. Prus * ca. 1656 † ca. 1701

Franciszek Magnuski z Magnus v. Magnuszów h. Awdaniec * ca. 1685 † ca. 1735

Józef Sciborowski * ca. 1721 † ca. 1766

Stanisław Wańkowicz * ca. 1654 † ca. 1699

Smoleńsk — podczaszy lub cześnik
Józef Kwiatkowski z Kwiatkowic h. Gryf * ca. 1711 † ca. 1761

Smoleńsk — podkomorzy
Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1722 † 1760

Jan Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1618 † ca. 1699

Stefan Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1666 † ca. 1734

Owsiej Łomski * ca. 1578 † ca. 1628

Smoleńsk — podsędek
Hieronim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1593 † ca. 1664

N. Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

N. Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Józef Onufry Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1729 † ca. 1808

Smoleńsk — podstoli
Michał Bajkowski h. Lubicz * ca. 1733 † ca. 1778

Bazyli Bakanowski h. Lubicz * ca. 1644 † ca. 1689

Dominik Brzeszkowski * ca. 1716 † ca. 1761

Piotr Hładunowicz-Dubiski * ca. 1723 † ca. 1768

Michał Dylewski h. Kościesza * ca. 1721 † ca. 1766

Józef Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1691 † ca. 1736

Antoni Gajewski * ca. 1743 † ca. 1788

N. Grajewski * ca. 1722 † ca. 1772

Antoni Grajewski

Jan Jerzy Grothus h. Grothus * ca. 1637 † ca. 1695

Kazimierz Grothus h. Grothus * ca. 1701 † ca. 1746

Antoni Hornowski h. Korczak * ca. 1669 † ca. 1729

N. Hrebnicki * ca. 1729 † ca. 1774

Felicjan Hrebnicki * ca. 1690 † ca. 1735

Ignacy Jabłonowski z Jabłonowa h. Grzymała * ca. 1731 † ca. 1776

N. Januszowski z Januszowic h. Dąbrowa * ca. 1667 † ca. 1712

Maksymilian Jelec h. Leliwa

Michał Jurzyński * ca. 1697 † ca. 1742

Józef Michał Karp h. Karp * ca. 1673 † 1739

Franciszek "Talat" Kiełpsz * ca. 1733 † ca. 1778

Hieronim Komar h. Komar * ca. 1671 † ca. 1722

Stanisław Konarzewski * ca. 1701 † ca. 1751

Ignacy Konarzewski z Konarzewa h. Pobóg * ca. 1708 † ca. 1753

Jan Konopacki h. Trzaska * ca. 1753 † ca. 1798

Hieronim Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1669 † ca. 1719

Franciszek Kownacki z Kownat h. Suchekomnaty * ca. 1729 † ca. 1806

Jan Krosnowski h. Junosza * ca. 1752 † ca. 1797

Mikołaj Listowski h. Listowski * ca. 1721 † ca. 1766

Krzysztof Siellawa * ca. 1653 † ca. 1698

Jerzy Stetkiewicz * ca. 1643 † ca. 1693

N. Tatarowicz

N. Tatarowicz * ca. 1703 † ca. 1753

Franciszek Sebastian Tatarowicz * ca. 1708 † ca. 1758

Kazimierz Trzecieski * ca. 1703 † ca. 1753

Smoleńsk — podwojewodzi
Józef Dąbrowski h. Junosza * ca. 1733 † ca. 1796

Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1745 † ca. 1790

Smoleńsk — porucznik powiatowy
Adam Lugajło * ca. 1755 † ca. 1804

Smoleńsk — prałat kantor
Maciej Alojzy Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1637 † ca. 1682

Smoleńsk — proboszcz
Adam Łempicki z Łempic h. Junosza * ca. 1617 † ca. 1662

Smoleńsk — regent
Ignacy Elsner h. Elsner

Smoleńsk — regent grodzki
Mikołaj Kossowicz h. Wieniawa * ca. 1758 † ca. 1803

N. Kunicki h. Łabędź * ca. 1703 † ca. 1748

Szymon Łopata h. Mogiła * ca. 1752 † ca. 1798

Smoleńsk — regent sądu podkomorskiego
Andrzej Apanowicz h. Gozdawa * ca. 1738 † ca. 1789

Smoleńsk — regent sądu podkomorskiego województwa
Mikołaj Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1745 † ca. 1790

Smoleńsk — regent ziemski
Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1740 † ca. 1792

Smoleńsk — regent ziemski i grodzki
4.734.309 Ignacy Dowgiałło h. Zadora * ca. 1755 † ca. 1800

Smoleńsk — rotmistrz
Antoni Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1746 † ca. 1806

Ignacy Wiłłojć-Dowiatt z Willi h. Gryf * ca. 1754 † ca. 1847

Jan Dyakiewicz * ca. 1755 † ca. 1800

Kazimierz Dylewski h. Kościesza * ca. 1745 † ca. 1801

Maciej Klimonowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Kajetan Dominik Kobyliński z Kobylina h. Łodzia * 1755 † ca. 1805

Hieronim Kociełł h. Pelikan * ca. 1611 † ca. 1669

Józef Kozierowski z Koziroga h. Dołęga * ca. 1754 † ca. 1799

Józef Krecz * ca. 1734 † ca. 1788

Jan Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1673 † ca. 1718

Kazimierz Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1755 † ca. 1800

Jan Łyko h. Cielątkowa * ca. 1756 † ca. 1801

Smoleńsk — rotmistrz województwa
Karol Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1743 † ca. 1795

Jan Łaniewski h. Korczak * ca. 1747 † ca. 1792

Smoleńsk — sędzia
N. Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1700 † ca. 1750

N. Pomarnacki * ca. 1729 † ca. 1779

Smoleńsk — sędzia grodzki
Ignacy Bohuszewicz h. Gozdawa * ca. 1737 † ca. 1793

Jan Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1740 † ca. 1785

Jan Czudowski h. Leliwa * ca. 1735 † ca. 1787

Mikołaj Danilewicz h. Ostoja * ca. 1759 † ca. 1804

Stefan Gihont * ca. 1614 † ca. 1664

Tomasz Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1749 † ca. 1804

Leon Hłasko h. Leliwa * ca. 1735 † ca. 1780

Józef Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1725 † ca. 1775

Paweł Władysław Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1687 † ca. 1747

Stefan Kołb h. Koło * ca. 1752 † ca. 1802

Jan Młądzki * ca. 1619 † ca. 1664

Smoleńsk — sędzia ziemski
Marcin Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1734 † ca. 1802

Hieronim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1593 † ca. 1664

Maciej Dylewski h. Kościesza * ca. 1735 † ca. 1780

Michał Dylewski h. Kościesza * ca. 1751 † ca. 1796

Karol Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1721 † ca. 1780

Józef Michał Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1638 † ca. 1705

Józef Onufry Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1729 † ca. 1808

N. Połubiński * ca. 1593 † ca. 1643

Maciej Wiesiołowski * ca. 1604 † ca. 1649

Smoleńsk — skarbnik
Jakub Józef Abramowski h. Waga * ca. 1728 † ca. 1773

Adam Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Kazimierz Budryk

Franciszek Burdzicki h. Syrokomla * ca. 1724 † ca. 1769

Tomasz Bury * ca. 1644 † ca. 1689

Stanisław Antoni Burzyński h. Trzywdar * ca. 1701 † 1775

N. Chełchowski z Chełchów h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1780

N. Cissowski * ca. 1686 † ca. 1736

Michał Cissowski * ca. 1727 † ca. 1772

Maciej Dniestrzański * ca. 1732 † ca. 1777

N. Dylewski h. Kościesza * ca. 1700 † ca. 1750

Ludwik Dylewski h. Kościesza * ca. 1720 † ca. 1765

Michał Dylewski h. Kościesza * ca. 1743 † ca. 1788

Marcin Dzwonowski z Dzwonowic h. Prawdzic * ca. 1736 † ca. 1781

Karol Fabrycyusz

Ludwik Frącewicz h. Nowina * ca. 1692 † ca. 1737

Jan Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1672 † ca. 1722

Jan Huszcza h. Podkowa * ca. 1737 † ca. 1782

Roch Janikowski * ca. 1727 † ca. 1772

Franciszek Janiszewski * ca. 1776 † ca. 1821

Andrzej Kisarzewski * ca. 1637 † ca. 1687

Kazimierz Kisarzewski * ca. 1639 † ca. 1684

Rafał Kisarzewski * ca. 1687 † ca. 1746

Trojan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1745 † 1816

Jan Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1635 † ca. 1698

Paweł Kozłowski z Kozłowa h. Jastrzębiec * ca. 1702 † ca. 1747

Konstanty ks. Kroszyński * ca. 1486 † ca. 1536

Marceli Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1805 † ca. 1850

Józef Lasota Lasota h. Rawicz * ca. 1734 † ca. 1779

Michał Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1710 † ca. 1755

Józef Sielawa * ca. 1763 † ca. 1808

N. Szawliński * ca. 1725 † ca. 1775

Feliks Turbiński * ca. 1708 † ca. 1758

Smoleńsk — skarbny
Konstanty ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1452 † ca. 1538

Tymoteusz ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1468 † ca. 1543

Smoleńsk — starosta
Józef Grabiński z Grabna h. Pomian * ca. 1725 † ca. 1775

Jan Larski * ca. 1680 † ca. 1725

Smoleńsk — starosta miasta
Abraham Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † 1519

Smoleńsk — stolnik
Samuel Bakanowski h. Lubicz * ca. 1628 † ca. 1673

Stanisław Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Burzyński h. Trzywdar * ca. 1678 † ca. 1723

Jan Michał Charlęski z Charlęża h. Bończa * ca. 1613 † ca. 1688

Samuel Ciechanowiecki * ca. 1640 † ca. 1685

Samuel Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa

N. Cierpicki

Antoni Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1692 † ca. 1742

Konstanty Czerski h. Ogończyk * ca. 1670 † ca. 1715

Hieronim Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1656 † ca. 1701

Paweł Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1729 † ca. 1774

Michał Dominik Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1640 † 1726

Michał Dłuski * ca. 1727 † ca. 1772

Stefan Domaradzki * ca. 1734 † ca. 1779

Piotr Estka h. Estken * ca. 1740 † ca. 1792

Tadeusz Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1733 † ca. 1778

Tadeusz Antoni Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1735 † ca. 1780

Józef Falęcki z Falęt, Falęcinka i Falęcina * ca. 1734 † 1781

Józef Gałecki z Gałek h. Junosza * ca. 1671 † ca. 1716

Józef Gałecki z Gałek h. Junosza * ca. 1839 † ca. 1889

Marcin Gardocki z Gardot h. Jacyna * ca. 1705 † 1755

Jan Grodzicki * ca. 1737 † ca. 1782

Jan Władysław Hilbrandt * ca. 1668 † ca. 1713

Jan Husarzewski * ca. 1729 † 1786

Franciszek Janiszewski * ca. 1670 † ca. 1715

Ignacy Janiszewski * ca. 1756 † ca. 1806

Tomasz Karłowski h. Prawdzic

Bazyli Kiślański h. Kisiel * ca. 1640 † ca. 1690

Jan Kazimierz Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1653 † ca. 1705

Józef Korzeniowski h. Nałęcz * ca. 1721 † ca. 1771

Michał Kosielski h. Topór * ca. 1741 † ca. 1793

Adam Krzywc

Adam Krzywiec h. Ostoja * ca. 1706 † ca. 1784

Antoni Krzywkowski z Krzywek

Jan Kulnow h. Lubicz * ca. 1638 † ca. 1694

Samuel Ledóchowski z Leduchowa h. Szaława * ca. 1687 † 1744

Franciszek Leszczyński z Leśnej h. Korczak * ca. 1711 † ca. 1761

Michał Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1703 † ca. 1748

Władysław Luboradzki z Luberadza h. Pobóg * ca. 1740 † ca. 1797

Kazimierz Łaski * ca. 1701 † ca. 1746

Prokop Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1678 † ca. 1723

N. Ostrowski

Ignacy Pieścioroski * ca. 1713 † ca. 1763

N. Wisłocki * ca. 1709 † ca. 1759

Mamert Wisłocki

Mikołaj Witkowski * ca. 1678 † ca. 1728

Smoleńsk — strażnik
Jakub Abramowicz h. Leliwa * ca. 1688 † ca. 1738

Marcin Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1720 † ca. 1780

Marcin Antorowicz * ca. 1733 † ca. 1778

Ludwik Dylewski h. Kościesza * ca. 1720 † ca. 1765

Antoni Huszcza h. Podkowa * ca. 1689 † ca. 1734

Kazimierz Izdebski z Izdebek h. Pomian * ca. 1664 † ca. 1709

N. Karaczewski * ca. 1669 † ca. 1719

Leon Korbut h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1779

Karol Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1640 † ca. 1733

Ludwik Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1711 † ca. 1787

Józef Koszka h. Dołęga * ca. 1728 † ca. 1773

Piotr Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1593 † ca. 1648

Kazimierz Kulikowski z Kulikówka h. Drogomir

Gabriel Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1686 † ca. 1737

Zygmunt Kazimierz Łodziata h. Wadwicz * ca. 1660 † ca. 1714

Smoleńsk — sufragan
Aleksander Kościuszko h. Pierzchała

Smoleńsk — władyka
Jakim * ca. 1445 † ca. 1490

Bazyli ks. Horski h. Druck * ca. 1469 † ca. 1514

Misajło Iwanowicz

Smoleńsk — wojewoda
Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1540 † ca. 1611

Franciszek Cetner h. Przerowa * ca. 1670 † ca. 1745

Franciszek Chodor z Chodor * ca. 1725 † ca. 1770

Piotr Dorohostajski h. Leliwa * ca. 1569 † ca. 1620

Jan Dorohostajski z Dorohostaja h. Leliwa * ca. 1539 † ca. 1584

Aleksander Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1567 † ca. 1646

Krzysztof Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1595 † ca. 1654

Jerzy Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † ca. 1540

Mikołaj Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1574 † 1632

Jerzy Karol Hlebowicz na Dąbrownie i Zasławiu h. Leliwa * ca. 1603 † 1669

Krzysztof Jesman h. Korczak * ca. 1626 † 1687

Filon Kmita h. Chorągwie * ca. 1527 † ca. 1594

Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1560 † 1625

Jan Koss h. Koss * ca. 1671 † ca. 1733

Stefan Konstanty Jan Piasoczyński * ca. 1635 † ca. 1685

N. Podbereski

Aleksander Jan Potocki h. Pilawa * ca. 1662 † 1714

Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa * ca. 1698 † 1760

N. Sakowicz

Adam Maciej Sakowicz * ca. 1631 † ca. 1676

Andrzej Sapieha h. Lis * ca. 1539 † 1621

Ignacy Piotr Sapieha h. Lis * ca. 1701 † 1758

N. Sokoliński * ca. 1556 † ca. 1606

Bazyli Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1492 † 1571

Grzegorz Wołowicz * ca. 1535 † ca. 1580

Michał Zdzisław Zamojski z Zamościa h. Jelita * ca. 1673 † 1735

Smoleńsk — wojski
N. Bielecki h. Janina * ca. 1669 † ca. 1719

Teodor Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1653 † ca. 1736

N. Bykowski * ca. 1735 † ca. 1780

Bogusław Bystram h. Tarnawa * ca. 1694 † ca. 1744

Michał Franciszek Dylewski h. Kościesza

Dominik Gawłowicki * ca. 1699 † ca. 1744

Łukasz Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1644 † ca. 1689

Malcher Kazimierz Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1640 † ca. 1693

N. Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1735 † ca. 1780

Marcin Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1595 † ca. 1640

N. Iwski * ca. 1658 † ca. 1703

Marcin Zbigniew Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1631 † ca. 1689

Smoleńsk — woskowniczy
Jan Kościuszkowicz * ca. 1478 † ca. 1523


Starodub
Starodub — budowniczy
Ignacy Borodzicz h. Brodzic * ca. 1735 † ca. 1780

Rafał Erdmann h. Szczaplina * ca. 1735 † ca. 1780

Ignacy Imbra * ca. 1757 † ca. 1802

Kazimierz Makarski * ca. 1754 † ca. 1801

Starodub — chorąży
Jan Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1735 † ca. 1780

Samuel Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1643 † ca. 1693

Grzegorz Dołmat h. Rozmiar * ca. 1597 † ca. 1642

Jan Bogusław Gimbut h. Nałęcz

Grzegorz Isajkowski h. Prus * ca. 1593 † ca. 1638

Michał Łaniewski h. Korczak * ca. 1684 † ca. 1762

Starodub — cześnik
Andrzej Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1745 † ca. 1790

Kazimierz Dawszkiewicz h. Sas * ca. 1681 † ca. 1726

Jan Bogusław Gimbut h. Nałęcz

Ignacy Skarbek-Hromyka h. Awdaniec * ca. 1734 † ca. 1779

Szymon Iliński z Ilińska h. Lis * ca. 1719 † ca. 1764

Michał Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1688 † ca. 1733

Stanisław Kiełpsz * ca. 1745 † ca. 1790

Maksymilian Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1656 † ca. 1701

Krzysztof Lachowicz h. Łodzia * ca. 1640 † ca. 1685

Starodub — horodniczy
Gabriel Gintowt h. Leliwa * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron * ca. 1599 † ca. 1644

Antoni "Białojezierski" Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1734 † 1786

Starodub — kasztelan
Jan Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1735 † 1822

Starodub — komornik
Franciszek Bułharowski * ca. 1756 † ca. 1801

Wincenty Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1754 † ca. 1803

Adam Kozielski h. Lubicz * ca. 1532 † ca. 1577

Starodub — komornik ziemski
Jan Habich h. Habich * ca. 1748 † ca. 1815

Starodub — koniuszy
Stanisław Babecki z Babca h. Cholewa * ca. 1755 † ca. 1800

Dominik Dylewski h. Kościesza * ca. 1750 † ca. 1795

Starodub — krajczy
Władysław Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1741 † ca. 1786

Antoni Imbra * ca. 1734 † ca. 1779

Starodub — książę
Aleksander ks. Korecki h. Pogoń Litewska * ca. 1378 † ca. 1428

Starodub — łowczy
Jerzy Kaszuba h. Poraj

Ludwik Michał Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg

Antoni Komar h. Komar * ca. 1734 † ca. 1779

Michał Kazimierz Koryzna h. Koryzna * ca. 1667 † ca. 1712

Jerzy Mikołaj Kozerski z Kozer h. Prawdzic * ca. 1680 † ca. 1725

N. Majewski h. Mogiła * ca. 1745 † ca. 1790

Antoni Makarski * ca. 1734 † ca. 1809

Michał Kazimierz Rudomina

Starodub — marszałek
Bolesław Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1729 † 1785

Jan Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1735 † 1822

Zygmunt Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1695 † ca. 1745

Kazimierz Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1602 † ca. 1647

Seweryn Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1753 † ca. 1808

Andrzej Kierło * ca. 1644 † ca. 1689

Gabriel Kierło * ca. 1605 † ca. 1689

Jakub Kierło * ca. 1625 † ca. 1675

Aleksander Jerzy Lettaw h. Lettaw * ca. 1632 † ca. 1718

Krzysztof Zbigniew Wiktoryn Lettaw h. Lettaw * ca. 1632 † ca. 1705

Starodub — miecznik
Teofil Bispink von Gallen h. Bispink

Łukasz Kamieński h. Ślepowron * ca. 1722 † ca. 1767

Ignacy Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1735 † ca. 1784

Krzysztof Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1750 † ca. 1809

Starodub — mostowniczy
Józef Kopański z Kopany h. Łada * ca. 1751 † ca. 1802

Michał Kopański z Kopany h. Łada * ca. 1751 † ca. 1796

Starodub — oboźny
Leon Bouffał h. Bouffał * ca. 1747 † 1802

N. Buszczyński h. Strzemię * ca. 1738 † ca. 1783

N. Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1734 † ca. 1784

N. Kopański z Kopany h. Łada * ca. 1735 † ca. 1780

Starodub — pisarz grodzki
Bazyli Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1703 † ca. 1762

Starodub — pisarz ziemski
Krzysztof Antoni Pruszak-Bieniewski h. Leliwa * ca. 1688 † ca. 1733

Stanisław Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1605 † ca. 1655

Tomasz Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1729 † ca. 1801

Starodub — piwniczy
Karol Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * ca. 1706 † ca. 1755

Starodub — podczaszy
Ludwik Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1725 † ca. 1770

Kazimierz Chrząszcz z Chrząszczowej Woli h. Salamandra * ca. 1667 † ca. 1716

Dominik Hładunowicz-Dubiski * ca. 1745 † ca. 1790

Konstanty Duszkowski * ca. 1639 † ca. 1684

Tadeusz Erdmann h. Szczaplina * ca. 1751 † ca. 1799

Kazimierz Kropiwnicki z Kropiwnika h. Sas

Grzegorz Kunicki z Kunic Wielkich h. Bończa * ca. 1612 † ca. 1657

Andrzej Kwiatkowski z Kwiatkowic h. Gryf * ca. 1722 † ca. 1772

N. Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1784

Ludwik Stabrowski * ca. 1661 † ca. 1711

Jakub Worłowski * ca. 1652 † ca. 1697

Starodub — podkomorzy
Andrzej Mikołaj Gimbut h. Nałęcz * ca. 1673 † ca. 1723

Grzegorz Antoni Gimbut h. Nałęcz * ca. 1722 † ca. 1767

Franciszek Jelski h. Pielesz * ca. 1747 † ca. 1827

Michał Leon Sołtan * ca. 1658 † ca. 1703

Kazimierz Strawiński * ca. 1626 † ca. 1671

Starodub — podsędek
Michał Faszcz z Faszczów h. Prus * ca. 1667 † ca. 1712

Teodor Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1640 † ca. 1685

Starodub — podstarości
Antoni Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1729 † ca. 1774

Eustachy Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1735 † ca. 1794

Michał Jabłoński z Jabłoni-Samsony h. Samson * ca. 1688 † ca. 1733

Piotr "Udzielski" Korsak h. Korsak * ca. 1703 † ca. 1779

Józef Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1750 † ca. 1795

Starodub — podstoli
Krzysztof Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1626 † ca. 1676

Michał Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1757 † ca. 1802

Daniel Stanisław Chlewiński z Chlewni h. Radwan

Jan Aleksander "Oksza" Czechowski h. Oksza * ca. 1694 † ca. 1739

Konstanty Jeleński h. Korczak * ca. 1721 † ca. 1800

Karol Jelski h. Pielesz * ca. 1752 † ca. 1797

Gabriel Jan Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1750 † ca. 1795

N. Makarski

Starodub — regent
Maciej Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1750 † ca. 1795

Starodub — regent graniczny
Aleksander Chaniewski * ca. 1791 † ca. 1836

Starodub — regent grodzki
Wincenty Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1758 † ca. 1809

Starodub — regent podkomorski
Bogumił Fergen * ca. 1758 † ca. 1808

Starodub — regent ziemski
Stefan Czaplejewski h. Radwan * ca. 1752 † ca. 1797

Ignacy Kazimierski z Małej Kazimierzy h. Biberstein * ca. 1756 † ca. 1801

Dominik Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1754 † ca. 1799

Starodub — rotmistrz
Jan Rafał Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * 1764 † ca. 1833

Jan Daniłowicz h. Sas * ca. 1738 † ca. 1788

Piotr Łukaszewicz h. Łuk

Kazimierz Makarski * ca. 1734 † ca. 1779

Andrzej Olędzki * ca. 1749 † ca. 1794

Ignacy Tołłoczko * ca. 1735 † ca. 1785

Starodub — sędzia grodzki
Justyn Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1744 † ca. 1804

Józef Bouffał h. Bouffał * ca. 1748 † ca. 1793

Jan Burba h. Burba * ca. 1744 † ca. 1794

Kazimierz Dylewski h. Kościesza * ca. 1745 † ca. 1801

Jan Dziwlewski z Dziwli * ca. 1659 † ca. 1704

Zygmunt Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1793

Franciszek Aleksander Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1719 † ca. 1788

Józef Kopański z Kopany h. Łada * ca. 1751 † ca. 1802

Jerzy Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1610 † ca. 1655

Starodub — sędzia ziemski
Dominik Babecki z Babca h. Cholewa * ca. 1755 † ca. 1803

Samuel Gabriel Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1667 † ca. 1712

Antoni "Białojezierski" Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1734 † 1786

Starodub — skarbnik
Samuel Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1644 † ca. 1689

Antoni Boban h. Pobóg * ca. 1724 † ca. 1769

Jan Borecki z Borcza h. Hołobok * ca. 1703 † ca. 1748

Stanisław Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1751 † ca. 1796

Aleksander Janowski h. Pilawa * ca. 1646 † ca. 1696

Walerian Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1738 † ca. 1811

Tadeusz Kolankowski z Kolankowa * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Jozafat Korsak h. Korsak * ca. 1702 † ca. 1752

Jakub Lisowski z Lisowa Komorników h. Odrowąż * ca. 1696 † ca. 1774

Michał Lisowski h. Ślepowron * ca. 1780 † ca. 1830

Józef Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1671 † ca. 1716

Michał Lubieniecki z Lubieńca h. Rola * ca. 1682 † ca. 1731

Michał Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1740 † 1792

Starodub — starosta
Jerzy Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1720 † 1763

Mikołaj Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1604 † ca. 1662

Samuel Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1638 † ca. 1688

Jan Kazimierz Biegański * ca. 1654 † ca. 1704

Jan Kazimierz Biegański h. Prawdzic * ca. 1667 † ca. 1728

Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1758 † ca. 1803

Eustachy Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1735 † ca. 1794

Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1747 † ca. 1800

Joachim Chreptowicz h. Odrowąż * 1729 † 1812

Piotr Rudomina * ca. 1651 † ca. 1701

Bogdan Steckiewicz * ca. 1555 † ca. 1605

Tomasz Straszewicz * ca. 1699 † ca. 1749

Starodub — stolnik
Franciszek Michał Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1725 † ca. 1770

Józef Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1743 † ca. 1798

Jerzy Blinstrub h. Łabędź * ca. 1696 † ca. 1741

Michał Teodor Borejsza h. Wadwicz * ca. 1733 † ca. 1778

Aleksander Jaksa-Bykowski z Byków h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1780

Jerzy Gimbut h. Nałęcz

N. Hordyna * ca. 1674 † ca. 1724

Konstanty Jelski h. Pielesz * ca. 1750 † ca. 1807

Piotr "Udzielski" Korsak h. Korsak * ca. 1703 † ca. 1779

N. Kotowski * ca. 1660 † ca. 1710

Aleksander Kotowski z Kotowic h. Pomian * ca. 1610 † ca. 1660

Samuel Lipiński z Lipna h. Poraj * ca. 1648 † ca. 1698

Józef Łazarowicz h. Kościesza * ca. 1693 † ca. 1738

Starodub — strażnik
Justyn Amforowicz h. Śreniawa * ca. 1744 † ca. 1804

Tomasz Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Chrzanowski h. Rogala * ca. 1735 † ca. 1780

Adam Hordyn * ca. 1711 † ca. 1761

N. Hordyna * ca. 1711 † ca. 1761

Władysław Kamiński h. Łuk * ca. 1733 † ca. 1778

Adam Kiełpsz * ca. 1712 † ca. 1757

Macin Florian Karaffa-Korbut h. Korczak * ca. 1671 † ca. 1718

Jan Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Łabowski * ca. 1665 † ca. 1710

Franciszek ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1724 † 1790

Kazimierz Zagórski h. Ostoja * ca. 1711 † ca. 1761

Starodub — wojski
Mikołaj Ancuta h. Ancuta * ca. 1703 † ca. 1748

Józef Bieniuński * ca. 1720 † ca. 1782

Władysław Bispink von Gallen h. Bispink * ca. 1702 † ca. 1747

Bazyli Stanisław Borejsza h. Wadwicz

Michał Borejsza h. Wadwicz * ca. 1667 † ca. 1728

Jerzy Dowgiałło h. Zadora * ca. 1696 † ca. 1766

Andrzej Mikołaj Gimbut h. Nałęcz * ca. 1673 † ca. 1723

Kazimierz Gimbut h. Nałęcz * ca. 1644 † ca. 1689

Józef Kazimierz Gliniecki z Glinek h. Korab

Józef Kazimierz Hliniecki * ca. 1644 † ca. 1711

Jan Kamieński h. Ślepowron * ca. 1605 † ca. 1650

Adam Jerzy Kociełł h. Pelikan * ca. 1639 † ca. 1689

Samuel Hieronim Kociełł h. Pelikan * ca. 1618 † 1686

Jan Kuniński z Kunina * ca. 1597 † ca. 1663

Krzysztof Zbigniew Wiktoryn Lettaw h. Lettaw * ca. 1632 † ca. 1705

Starodub — woźny
Piotr Kwieciński z Kwiecina h. Nieczuja * ca. 1722 † ca. 1767---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Witebskiego

Orsza

Orsza — budowniczy
Michał Dworzecki h. Ostoja * ca. 1686 † ca. 1731

Orsza — chorąży
Piotr Chludziński z Chludni h. Cholewa * ca. 1770 † ca. 1815

Jan Władysław Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1644 † ca. 1705

Jerzy Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1729 † ca. 1780

Mikołaj ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1614 † 1658

Samuel ks. Hołowczyński na Kniażycach h. Łabędź * ca. 1610 † ca. 1659

Jerzy ks. Horski h. Druck * ca. 1609 † ca. 1655

Antoni Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1731 † ca. 1798

Samuel Kmicic h. Radzic * ca. 1625 † ca. 1691

Piotr Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1756 † ca. 1801

Michał Kroger h. Kościesza * ca. 1735 † ca. 1789

Franciszek Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1797 † ca. 1842

N. Łotkowski * ca. 1565 † ca. 1610

Orsza — cześnik
Gabriel Borejsza h. Wadwicz * ca. 1718 † ca. 1763

Aleksander Chołchowski * ca. 1628 † ca. 1673

Marcin Czechowicz h. Ostoja * ca. 1755 † ca. 1800

Jan Dmochowski h. Pobóg * ca. 1656 † ca. 1701

Jan Drzewoszewski z Drzewoszewic h. Zaremba * ca. 1681 † ca. 1726

Stanisław Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1754 † ca. 1804

Macin Florian Karaffa-Korbut h. Korczak * ca. 1671 † ca. 1718

Józef Krajewski z Krajewa h. Jasieńczyk * ca. 1672 † ca. 1717

Aleksander Ladziński * ca. 1656 † ca. 1702
,
Jan Stanisław Łyko h. Cielątkowa * ca. 1621 † ca. 1683

Wincenty Rabiej

Michał ks. Sokoliński * ca. 1629 † ca. 1674

Orsza — dzierżawca
Piotr Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1527 † ca. 1578

Orsza — episkop
Józef Horbacki z Horbacewicz * ca. 1620 † 1653

Sylwester Kossow h. Kossow * ca. 1605 † 1658

Orsza — episkop obrządku wschodniego
Josif Bobrykiewicz * ca. 1603 † ca. 1648

Orsza — horodniczy
Walerian Chłusowicz * ca. 1633 † ca. 1683

Krzysztof Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1632 † ca. 1677

Hieronim Choroszcza * ca. 1686 † ca. 1731

Krzysztof Chudowicki * ca. 1632 † ca. 1678

Zygmunt Czerejski h. Zaremba * ca. 1733 † ca. 1778

Wojciech Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza * ca. 1581 † ca. 1633

N. Kmita h. Chorągwie * ca. 1716 † ca. 1766

Orsza — kasztelan
Mikołaj Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1735 † ca. 1808

Orsza — komisarz cywilno-wojskowy
Eliasz Ciundziewicki h. Następ-Rudnica * ca. 1761 † ca. 1806

Orsza — komornik
Piotr Dobrowolski h. Odyniec * ca. 1768 † ca. 1818

Wincenty Józef Hattowski h. Pierzchała * ca. 1764 † 1814

Orsza — komornik graniczny
Franciszek Dąbrowski h. Junosza * ca. 1761 † ca. 1806

Orsza — komornik powiatu
7.404.58 Stefan Gutowski * ca. 1688 † ca. 1733

Orsza — koniuszy
Ludwik Ambrok h. Odrowąż * ca. 1682 † ca. 1736

Jan Kazimierz Dederko h. Dederkało * ca. 1667 † ca. 1712

Paweł Piotr Dłuski z Długiego * ca. 1700 † ca. 1745

Michał Klimański * ca. 1731 † ca. 1776

Antoni Możejko-Korzeniowski h. Waga * 1743 † ca. 1793

Karol Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1671 † ca. 1721

Jan Kukiewicz h. Prawdzic * ca. 1741 † ca. 1787

Jan Józef Kukiewicz h. Prawdzic * ca. 1743 † ca. 1808

Stanisław Kukiewicz h. Prawdzic * ca. 1735 † ca. 1785

Krzysztof Ladziński * ca. 1611 † ca. 1665

Orsza — krajczy
Tadeusz Buczyński * ca. 1734 † ca. 1779

Franciszek Możejko-Korzeniowski h. Waga

Orsza — leśniczy
Jerzy Chreptowicz h. Odrowąż * 1586 † ca. 1661

Eliasz Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1681 † ca. 1726

Orsza — łowczy
N. Aleksandrowicz * ca. 1710 † ca. 1760

Stefan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1709 † ca. 1759

Antoni Garlikowski h. Pobóg * ca. 1739 † ca. 1790

Tadeusz Hornowski h. Korczak * ca. 1750 † ca. 1795

Stanisław Kiciński z Kicina h. Rogala * ca. 1685 † ca. 1730

Aleksander Ladziński * ca. 1656 † ca. 1702

Krzysztof Ladziński * ca. 1644 † ca. 1689

Antoni Lasocki h. Dołęga * ca. 1720 † ca. 1765

Karol "Rędziejewski" Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1703 † ca. 1761

Aleksander Piersicki-Łukaszewicz * ca. 1691 † 1740

Antoni Piersicki-Łukaszewicz * ca. 1729 † 1808

Kazimierz Łyczkowski * ca. 1692 † ca. 1737

N. Wiszniewski * ca. 1707 † ca. 1757

Orsza — marszałek
Mikołaj Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1735 † ca. 1808

Wojciech Konstanty Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1627 † ca. 1689

Jan ks. Horski h. Druck * ca. 1570 † 1619

Marcin Michał Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † 1700

Jan Kurcz h. Radwan * ca. 1572 † ca. 1634

Jan Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1777 † ca. 1822

Bogdan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1534 † ca. 1635

Maciej Zadorski * ca. 1620 † ca. 1670

Orsza — marszałek szlachty powiatu
Władysław Jan Włodzimierz ks. Lubomirski z Lubomierza h. Śreniawa * 1824 † 1882

Orsza — miecznik
N. Adamowicz h. Adamowicz

Eliasz Ciundziewicki h. Następ-Rudnica * ca. 1761 † ca. 1806

N. Galimski

Bazyli Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1643 † ca. 1693

Władysław Komar h. Komar * ca. 1723 † ca. 1768

Grzegorz Laskowicz * ca. 1728 † ca. 1773

Rafał Lipiński z Lipna h. Poraj * ca. 1718 † ca. 1768

Jan Łętkowski z Łętkowa h. Jastrzębiec * ca. 1595 † 1645

Orsza — mostowniczy
N. Borodzicz h. Brodzic * ca. 1699 † ca. 1749

Ignacy Jakowicki z Jakowic h. Jelita * ca. 1726 † ca. 1780

Stanisław Łopata h. Mogiła * ca. 1684 † ca. 1729

Orsza — namiestnik
Jerzy Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † ca. 1540

Orsza — namiestnik grodzki
Mikołaj Józef "Wojutyński" Hulewicz h. Nowina * ca. 1678 † ca. 1744

Orsza — nominat episkop prawosławny
Stefan Sylwester ks. Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska * ca. 1672 † 1728

Orsza — pisarz
Mikołaj Bohuszewicz * ca. 1684 † ca. 1734

Orsza — pisarz grodzki
Stanisław Kazimierz Bartoszewicz * ca. 1666 † ca. 1734

Ignacy Boguszewski h. Juńczyk * ca. 1743 † ca. 1796

Bogdan Bury * ca. 1569 † ca. 1614

Piotr Bury * ca. 1551 † ca. 1596

Zachariasz Krukowski h. Ślepowron * ca. 1616 † ca. 1669

Jan Kuściński z Kuścina h. Hołownia * ca. 1595 † ca. 1641

Aleksander Ladziński * ca. 1656 † ca. 1702

Orsza — pisarz ziemski
Antoni Leśniewski z Leśniewa h. Grzymała * ca. 1699 † ca. 1744

Samuel Jan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1660 † 1696

Orsza — poborca
Jan ks. Boratyński * ca. 1548 † ca. 1593

Piotr Krzywicki h. Strzemię * ca. 1633 † ca. 1678

Jan Kurcz h. Radwan * ca. 1572 † ca. 1634

Krzysztof Ladziński * ca. 1611 † ca. 1665

Jan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1556 † ca. 1620

Jan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1563 † 1627

Jan Władysław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1618 † ca. 1686

Roman ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1575 † ca. 1624

Jerzy Antoni Łyko h. Cielątkowa * ca. 1688 † ca. 1745

Orsza — podczaszy
Paweł Bartoszewicz * ca. 1734 † ca. 1780

N. Boguszewski h. Juńczyk * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Eysmont h. Korab * ca. 1686 † ca. 1731

Kazimierz Eysmont h. Korab * ca. 1656 † ca. 1701

Władysław Kazimierz Gieczewicz z Gieczan h. Leliwa * ca. 1682 † ca. 1727

Stanisław Tadeusz Kirkor h. Kirkor * ca. 1731 † ca. 1776

Antoni Krukowski h. Ślepowron * ca. 1717 † ca. 1762

Stanisław Łużecki ze wsi Łużki h. Lubicz * ca. 1703 † ca. 1748

Piotr Rudomina

Jerzy Sakowicz * ca. 1725 † ca. 1770

Florian ks. Drucki-Sokoliński * ca. 1655 † ca. 1705

Orsza — podkomorzy
Stanisław Kazimierz ks. Boratyński * ca. 1638 † ca. 1728

Jan ks. Horski h. Druck * ca. 1570 † 1619

Fryderyk Teodor ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1560 † 1611

Jan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1563 † 1627

N. Stetkiewicz * ca. 1626 † ca. 1676

Orsza — podsędek
N. Baka h. Massalski * ca. 1643 † ca. 1693

Mikołaj ks. Boratyński * ca. 1574 † ca. 1663

Stanisław Kazimierz ks. Boratyński * ca. 1638 † ca. 1728

Jan Aleksander Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1637 † ca. 1689

Piotr Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1559 † ca. 1609

Orsza — podsędek ziemski
Mikołaj ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1576 † ca. 1621

Orsza — podstarości
Jan? Buczacki-Tworowski h. Pilawa * ca. 1644 † ca. 1689

Hieronim Roman Buczacki-Buczacki-Tworowski h. Pilawa * ca. 1639 † ca. 1704

Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1619 † ca. 1674

Aleksander Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1721 † ca. 1788

Fabian Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1734 † 1807

Piotr Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1563 † ca. 1614

Jan ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1589 † ca. 1663

Abraham Podbereski * ca. 1582 † ca. 1627

Orsza — podstoli
Jan? Buczacki-Tworowski h. Pilawa * ca. 1644 † ca. 1689

Hieronim Roman Buczacki-Buczacki-Tworowski h. Pilawa * ca. 1639 † ca. 1704

Stanisław Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Hordyna * ca. 1673 † ca. 1718

Kazimierz Iwanowski h. Łodzia * ca. 1748 † ca. 1798

Dominik Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1736

Samuel Karling * ca. 1667 † ca. 1712

Jeronim Komar * ca. 1621 † ca. 1666

Konstanty Michał "Piotuch" Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1611 † ca. 1702

Anzelm Kurcz h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1795

N. Wadarzycki * ca. 1607 † ca. 1657

Orsza — porucznik powiatowy
Feliks Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1743 † ca. 1808

Orsza — pułkownik
Aleksander Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1721 † ca. 1788

N. Larski * ca. 1681 † ca. 1726

Orsza — pułkownik powiatowy
Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1722 † 1760

Gabriel Gordziałkowski-Gorkański h. Leliwa * ca. 1758 † ca. 1803

Orsza — regent
Jan Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * 1772 † ca. 1838

Orsza — regent grodzki
Alojzy Antoni Bagieński * ca. 1751 † ca. 1796

Kazimierz Chludziński z Chludni h. Cholewa * ca. 1736 † ca. 1786

Kazimierz Dzierożyński h. Jastrzębiec * ca. 1743 † ca. 1788

Kazimierz Dzierżyński * ca. 1741 † ca. 1786

Orsza — regent ziemski
Ignacy Kluszewski z Kluszewa h. Jasieńczyk * ca. 1748 † ca. 1793

Orsza — rotmistrz
Adam Bartoszewicz

Józef ks. Boratyński * ca. 1751 † ca. 1796

Antoni Chludziński z Chludni h. Cholewa * ca. 1742 † ca. 1787

Antoni Czechowski h. Oksza * ca. 1690 † ca. 1740

Kazimierz Dederko h. Dederkało * ca. 1738 † ca. 1799

Antoni Maksymilian Dłuski * ca. 1734 † ca. 1788

Michał Dłuski * ca. 1733 † ca. 1778

Stanisław Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1686 † ca. 1731

Ignacy Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1752 † ca. 1797

Ignacy Jakowicki z Jakowic h. Jelita * ca. 1726 † ca. 1780

Józef Jakowicki z Jakowic h. Jelita * ca. 1736 † ca. 1790

Franciszek Kaciuciewicz * ca. 1734 † ca. 1779

Benedykt Karp h. Karp * ca. 1734 † ca. 1780

Aleksander Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1711 † ca. 1796

Władysław Możejko-Korzeniowski h. Waga * ca. 1675 † ca. 1726

Michał Kazimierz Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1680 † ca. 1743

Michał Łepkowski h. Dąbrowa * ca. 1703 † ca. 1773

Jozafat ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1686 † ca. 1740

Adam Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1753 † ca. 1798

Orsza — rotmistrz powiatu
Antoni Maksymilian Dłuski * ca. 1734 † ca. 1788

Orsza — sędzia
Bogdan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1526 † ca. 1576

Orsza — sędzia grodzki
Jan Kazimierz "Suroż" Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1676 † 1715

Stanisław Mikołaj Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1657 † ca. 1702

Ignacy Jakowicki z Jakowic h. Jelita * ca. 1726 † ca. 1780

Jan Piotr Judkowski * ca. 1621 † ca. 1666

Jan Kozielecki z Kozłowa * ca. 1620 † ca. 1669

Michał Kroger h. Kościesza * ca. 1735 † ca. 1789

Jan Władysław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1618 † ca. 1686

Orsza — sędzia pograniczny
Antoni Borch h. Trzy Kawki * ca. 1740 † ca. 1785

Michał Kotowicz h. Korczak * ca. 1755 † ca. 1800

Orsza — sędzia ziemski
Tadeusz Bartoszewicz * ca. 1745 † ca. 1805

Adam Bartoszewski * ca. 1735 † ca. 1780

Mikołaj ks. Boratyński * ca. 1514 † ca. 1564

Mikołaj ks. Boratyński * ca. 1574 † ca. 1663

Mikołaj Boratyński h. Ostoja * ca. 1608 † ca. 1653

Jan Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1599 † ca. 1644

Hieronim Komar h. Komar * ca. 1621 † ca. 1689

Wincenty Korsak h. Korsak * ca. 1762 † ca. 1807

Idzi Kazimierz Kurcz h. Radwan * ca. 1735 † ca. 1794

Jan Larski * ca. 1684 † ca. 1734

Andrzej ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1498 † ca. 1581

Bogdan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1534 † ca. 1635

Jan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1563 † 1627

Hieronim Wolan * ca. 1583 † ca. 1633

Orsza — sędzia ziemski prowincjalny
Aleksander Hołowczyc h. Pierzchała * ca. 1721 † ca. 1788

Orsza — skarbnik
Dominik Ambrok h. Odrowąż * ca. 1682 † ca. 1727

Michał ks. Boratyński * ca. 1686 † ca. 1731

Michał Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa

Andrzej Daniłowski z Daniłowa h. Sas * ca. 1677 † ca. 1722

Karol Dederko h. Dederkało * ca. 1745 † ca. 1790

Bazyli Antoni Dworzecki h. Ostoja * ca. 1735 † ca. 1780

N. Galimski * ca. 1696 † ca. 1746

Eustachy Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1695 † ca. 1740

N. Gosławski z Bebelna h. Oksza * ca. 1725 † ca. 1775

Kazimierz Hornowski h. Korczak * ca. 1745 † ca. 1790

Kajetan Iwanowski h. Rogala * ca. 1732 † ca. 1777

Władysław Jastrzębski z Jastrzębników h. Zaremba * ca. 1706 † ca. 1756

Wincenty Kaciuciewicz * ca. 1743 † ca. 1795

Fabian Kondracki h. Kałuszowski * ca. 1710 † ca. 1755

Aleksander Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1711 † ca. 1796

Jakub Mikołaj Łomski * ca. 1612 † ca. 1669

Jan Łyko h. Cielątkowa * ca. 1644 † ca. 1689

Jerzy Antoni Łyko h. Cielątkowa * ca. 1688 † ca. 1745

Mikołaj Miładowski * ca. 1648 † ca. 1693

Orsza — starosta
Epimach Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1568 † 1618

Joachim Chreptowicz h. Odrowąż * 1729 † 1812

Wojciech Konstanty Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1627 † ca. 1689

N. Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1604 † ca. 1654

Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1619 † ca. 1674

Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1668 † ca. 1719

Grzegorz ks. Horski h. Druck * ca. 1601 † 1659

Michał Jerzy ks. Horski h. Druck * ca. 1618 † 1651

Aleksander Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1755

Jan Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1711 † ca. 1779

Filon Kmita h. Chorągwie * ca. 1527 † ca. 1594

Piotr Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1527 † ca. 1578

Jerzy Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1667 † 1737

Marcin Michał Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † 1700

Józef Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1729 † ca. 1774

Andrzej ks. Odyńcewicz * ca. 1533 † ca. 1583

Aleksander Bohdan Dadźbóg Sapieha h. Lis * 1585 † 1633

Orsza — stolnik
Hieronim Brzuchański h. Brzuchański

Andrzej Kazimierz Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1631 † ca. 1684

Jan Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1657 † ca. 1702

Stanisław Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1563 † ca. 1608

Gedeon Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † ca. 1712

Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1619 † ca. 1674

Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1667 † ca. 1712

Stanisław Gzowski h. Junosza * ca. 1647 † ca. 1692

Jan Kmicic h. Radzic * ca. 1632 † ca. 1677

Jan Kotowicz h. Korczak * ca. 1639 † ca. 1697

Piotr Liniewski z Liniewa h. Liniewski * ca. 1687 † ca. 1732

Bogdan Kazimierz ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1658 † ca. 1745

Józef ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1691 † ca. 1738

N. Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1719 † ca. 1769

Michał Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1644 † ca. 1709

Mikołaj Szemiot * ca. 1678 † ca. 1723

Orsza — strażnik
Michał Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1703 † ca. 1748

Michał Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1694 † ca. 1759

Antoni Czechowski h. Oksza * ca. 1690 † ca. 1740

Aleksander Dederko h. Dederkało

Franciszek Kazimierz Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1700 † ca. 1757

Dominik Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1736

Marcin Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1700 † ca. 1750

N. Koziełło * ca. 1687 † ca. 1737

N. Krocz * ca. 1699 † ca. 1749

Orsza — strukczaszy
Jan Dzierżyński * ca. 1740 † ca. 1785

Orsza — surrogator grodzki
Franciszek ks. Boratyński * ca. 1686 † ca. 1731

Orsza — wojski
Marceli Drozdowski z Drozdowa h. Jezierza * ca. 1732 † ca. 1777

N. Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1695 † ca. 1745

Jan Władysław Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1644 † ca. 1705

Józef Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1708 † ca. 1753

Mikołaj Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1638 † ca. 1703

Stefan Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1643 † ca. 1693

Jan Kurcz h. Radwan * ca. 1572 † ca. 1634

N. Wołczek * ca. 1714 † ca. 1764

Orsza — woźny generalny powiatowy
Jan Łapiński z Łap h. Jelita * ca. 1648 † ca. 1693

Orsza — woźny powiatowy
Stefan "Sańkiewicz" Leszewicz * ca. 1612 † ca. 1657

Wieliż
Wieliż — pisarz
Jan Kolabiński * ca. 1571 † 1621

Wieliż — proboszcz
Franciszek Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1684 † ca. 1729

Wieliż — starosta
Kazimierz ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Lit * 1674 † 1741
,
Witebsk
Witebsk — administrator hibernowy wojewódzki
Michał Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1683 † ca. 1728

Michał Kazimierz Czaplic h. Kierdeja * ca. 1678 † ca. 1723

Witebsk — administrator komory
Stefan Jasieński * ca. 1690 † ca. 1735

Witebsk — archiepiskop
Jerzy Herman Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1511 † ca. 1566

Witebsk — arcybiskup
Jerzy Gabriel Kolenda h. Bełty * ca. 1606 † 1674

Witebsk — biskup
Jan Jozafat Kuncewicz h. Poraj * 1580 † 1623

Witebsk — biskup grekokatolicki
Mikołaj Nicefor Łosowski h. Prus * ca. 1607 † 1649

Witebsk — budowniczy
Jan Kakowski z Kaków h. Kościesza * ca. 1737 † ca. 1782

Witebsk — burmistrz
Dawid Łytko-Feliński * ca. 1640 † 1690

Witebsk — chorąży
Jan * ca. 1546 † ca. 1591

Jan Chrapowicki * ca. 1592 † ca. 1637

Jan Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1559 † ca. 1607

Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1625 † ca. 1689

Teodor Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1532 † ca. 1591

Roman Harasimowicz * ca. 1470 † ca. 1561

Wincenty Hłasko h. Leliwa * ca. 1756 † ca. 1802

Kazimierz Hurko h. Hurko * ca. 1678 † ca. 1728

Kazimierz Hurko h. Hurko * ca. 1689 † ca. 1734

Adam Franciszek Kisiel h. Kisiel * ca. 1644 † 1719

Samuel Kazimierz Kisiel h. Kisiel * ca. 1663 † 1714

N. Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1708 † ca. 1753

N. Starosielski * ca. 1678 † ca. 1728

Witebsk — chorąży powiatowy
Antoni Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1734 † ca. 1779

Witebsk — cześnik
Stanisław Bogusz z Ziemblic h. Półkozic * ca. 1758 † ca. 1803

Stefan "Okmiański" Bohusz h. Odyniec * ca. 1654 † ca. 1699

Jan Paweł Borejko h. Borejko * ca. 1738 † ca. 1783

Michał Hryniewiecki z Hryniewic h. Przeginia * ca. 1732 † ca. 1787

Ferdynand Kontrym h. Konopacki * ca. 1759 † ca. 1808

Franciszek Żaba * ca. 1715 † ca. 1765

Mikołaj Antoni Żaba * ca. 1683 † ca. 1728

Witebsk — dyrektor sejmiku
Jan Hurko h. Hurko * ca. 1683 † ca. 1737

Witebsk — ekonom wojewódzki
Mikołaj Melchior Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1618 † ca. 1670

Witebsk — episkop
7.813.10 Józef Horbacki z Horbacewicz * ca. 1620 † 1653

Witebsk — gubernator
Jan Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1811 † 1861

Witebsk — horodniczy
Szymon Bystrzejski * ca. 1435 † ca. 1485

Jerzy Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1607 † ca. 1656

Szymon Daszkowicz * ca. 1492 † ca. 1542

Jerzy Władysław Grabiński z Grabna h. Pomian * ca. 1636 † ca. 1686

Paweł Harasimowicz * ca. 1450 † ca. 1495

Roman Harasimowicz * ca. 1470 † ca. 1561

Jan Hurko h. Hurko * ca. 1731 † ca. 1788

Kazimierz Hurko h. Hurko * ca. 1739 † ca. 1784

Marcin Hurko h. Hurko * ca. 1734 † ca. 1780

Bogdan Januszkowski * ca. 1564 † ca. 1609

Piotr Kisiel h. Kisiel * ca. 1537 † ca. 1592

Stefan Antoni Kossow h. Kossow * ca. 1644 † ca. 1689

Józef Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1683 † ca. 1738

Mikołaj Wasilewski * ca. 1586 † ca. 1631

Witebsk — kasztelan
Kazimierz Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1631 † ca. 1682

Hieronim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1593 † ca. 1664

Jan Denhoff h. Denhoff * ca. 1618 † 1685

Adam Felkerzamb * ca. 1754 † 1794

Józef Klonowski z Klonowa h. Leszczyc * ca. 1597 † ca. 1667

Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1644 † 1722

Tomasz Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1601 † ca. 1666

Michał Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1733 † 1798

Eustachy Kurcz h. Radwan * ca. 1564 † ca. 1662

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1808

Marcin Limont h. Limont * ca. 1622 † ca. 1684

Marcin Michał ks. Ogiński h. Ogiński * 1672 † 1750

Paweł Pac h. Gozdawa * ca. 1536 † 1595

Kazimierz Aleksander Pociej h. Waga * ca. 1666 † 1728

Adam Wawrzyniec Rzewuski h. Krzywda * 1760 † 1825

Aleksander Bohdan Dadźbóg Sapieha h. Lis * 1585 † 1633

Melchior Snowski * ca. 1559 † ca. 1604

Marcin Strawiński * ca. 1542 † ca. 1592

Jerzy Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1698 † 1735

Mikołaj Kieżgajło-Zawisza * ca. 1598 † ca. 1643

Witebsk — klucznik
Jan Daszkiewicz * ca. 1450 † ca. 1495

Jan Hutor h. Hutor * ca. 1562 † ca. 1609

Grzegorz Iwaszkowicz * ca. 1494 † ca. 1539

Grzegorz Olifierewicz * ca. 1500 † ca. 1548

Witebsk — komornik
Franciszek Konoplański h. Nowina * ca. 1734 † ca. 1790

Witebsk — koniuszy
Teodor * ca. 1469 † ca. 1514

Józef Bohomolec h. Bogoria * ca. 1739 † ca. 1784

Piotr Hoziusz h. Hoziusz * ca. 1682 † ca. 1755

Jan Ilinicz h. Korczak * ca. 1443 † ca. 1504

Tymoteusz Iwaszkowicz

Michał Jakowicki z Jakowic h. Jelita * ca. 1762 † ca. 1807

Andrzej Kopeć h. Kroje * ca. 1450 † ca. 1495

Bazyli Kopeć h. Kroje * ca. 1500 † ca. 1562

Bogdan Kopeć h. Kroje * ca. 1496 † ca. 1548

Grzegorz Olifierewicz * ca. 1500 † ca. 1548

Witebsk — krajczy
Stefan Kowerski h. Białynia * 1744 † ca. 1814

Trojan Luboszczyński h. Gozdawa * ca. 1739 † ca. 1784

Witebsk — kwatermistrz
Adrian Hrebnicki * ca. 1633 † ca. 1678

Aleksander Hurko h. Hurko

Jan Ladachowiec z Leduchowa * ca. 1624 † ca. 1670

Witebsk — landwójt
Daniel Zaranek * ca. 1691 † ca. 1736

Witebsk — leśniczy
Piotr Birula-Białynicki * ca. 1691 † ca. 1736

Witebsk — łowczy
Michał Antoni Białynicki

Michał Antoni Birula-Białynicki * ca. 1682 † ca. 1733

Aleksy Daszkiewicz * ca. 1450 † ca. 1500

Mikołaj ks. Gedrojc h. Gedrojc

Adam Pleskaczewski-Halcewicz * ca. 1694 † ca. 1739

Bazyli Hołownia h. Hołownia * ca. 1624 † ca. 1669

Hieronim Hołownia h. Hołownia * ca. 1606 † ca. 1651

Bazyli "Hołownia" Jachimowicz * ca. 1624 † ca. 1669

Marcin Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1710 † ca. 1755

Stefan Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1528 † ca. 1609

Witebsk — marszałek
N. Białozor h. Wieniawa * ca. 1643 † ca. 1688

N. Bohomolec

Ignacy Chludziński z Chludni h. Cholewa * 1807 † ca. 1859

Aloizy Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1821 † 1871

Ignacy Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1784 † ca. 1837

Witebsk — marszałek szlachty gubernii
Romuald Bohomolec z Dołż h. Bogoria * ca. 1768 † ca. 1818

Józef hr. Borch h. Trzy Kawki * ca. 1758 † ca. 1807

Karol hr. Borch h. Trzy Kawki * ca. 1756 † ca. 1801

Michał hr. Borch h. Trzy Kawki * ca. 1816 † ca. 1866

Ignacy Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1819 † ca. 1869

Michał Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1809 † ca. 1859

Feliks Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1800 † 1850

Mikołaj Hrebnicki * 1791 † 1866

Marcin Siestrzanek-Karnicki z Karnic h. Kościesza * ca. 1796 † ca. 1841

Witebsk — marszałek szlachty powiatu
1.1326.34 Stanisław Bohomolec z Dołż h. Bogoria * ca. 1768 † ca. 1818
1.1326.36,

Witebsk — miecznik
Sylwester Gośliński * ca. 1687 † ca. 1732

Franciszek Hrebnicki * ca. 1703 † ca. 1748

Jan Kossow h. Kossow * ca. 1683 † ca. 1737

Tomasz Kossow h. Kossow * ca. 1639 † ca. 1684

Michał Antoni Luboszczyński h. Gozdawa * ca. 1683 † ca. 1728

Witebsk — mostowniczy
Nikodem Białkowski h. Biberstein * ca. 1761 † ca. 1806

Franciszek Antoni Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1692 † ca. 1737

Grzegorz Januszkowski * ca. 1583 † ca. 1628

Szymon Krupienicz * ca. 1687 † ca. 1735

Józef Krzemiński h. Prus * ca. 1684 † ca. 1729

Andrzej Zaranowski-Łuskin h. Łuskin

Witebsk — namiestnik
Jan Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1429 † 1484

Jan Gojcewicz * ca. 1422 † ca. 1467

Jerzy Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † ca. 1540

Stanisław "Połoński" Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1462 † 1513

Jan Ilinicz h. Korczak * ca. 1443 † ca. 1504

Aleksander Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1643 † ca. 1688

Jan Kisiel h. Kisiel * ca. 1569 † ca. 1614

Jan Krzeczetowski * ca. 1631 † ca. 1676

Michał Łopata h. Mogiła * ca. 1659 † ca. 1709

Jan ks. Zasławski * ca. 1455 † ca. 1500

Witebsk — namiestnik grodzki
Mikołaj Dzierążyński * ca. 1564 † ca. 1604

Witebsk — nominat archiepiskop
Grzegorz Zagórski * ca. 1564 † ca. 1610

Witebsk — oboźny
Alojzy Bagieński * ca. 1754 † ca. 1799

Sylwester Ferdynand Gośliński * ca. 1682 † ca. 1750

Sylwester Gozliński z Gozlina * ca. 1705 † ca. 1750

Tomasz Krassowski * ca. 1765 † ca. 1810

Michał Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1725 † ca. 1782

Witebsk — oficjał diecezjalny
Antoni Augustyn Lubieniecki z Lubieńca h. Sas * ca. 1691 † ca. 1736

Witebsk — pisarz grodzki
Michał Antoni Białynicki

Krzysztof Bielecki h. Janina * ca. 1620 † ca. 1665

Michał Antoni Birula-Białynicki * ca. 1682 † ca. 1733

Jan Bohomolec h. Bogoria * ca. 1644 † ca. 1689

Krzysztof Brański * ca. 1625 † ca. 1670

Jan Bujnowski h. Ślepowron * ca. 1603 † ca. 1648

Franciszek Antoni Bułhak h. Syrokomla * ca. 1689 † ca. 1736

Krzysztof Eydziatowicz h. Łuk * ca. 1604 † ca. 1654

Jan Hurko h. Hurko * ca. 1731 † ca. 1788

Kuźminicz Iwanowicz h. Iłgowski * ca. 1553 † ca. 1598

Jerzy Januszkowski * ca. 1658 † ca. 1703

Adam Kossow h. Kossow * ca. 1593 † ca. 1638

Jan "Iwanowicz" Kuźmiński z Kuźmina * ca. 1561 † ca. 1604

Witebsk — pisarz komory
Kazimierz Koźliński h. Prus

Witebsk — pisarz ziemski
Bazyli Bohdanowicz * ca. 1528 † ca. 1578

Piotr Tadeusz Bohomolec z Dołż h. Bogoria * ca. 1734 † ca. 1779

Andrzej Hurko h. Hurko * ca. 1607 † ca. 1663

Mikołaj Michał Hurko h. Hurko * ca. 1596 † ca. 1663

Adam Franciszek Kisiel h. Kisiel * ca. 1644 † 1719

Jan Kisiel h. Kisiel * ca. 1644 † ca. 1720

Mikołaj "Dorohinicki" Kisiel h. Kisiel * ca. 1600 † ca. 1671

Kmita Kmita h. Chorągwie * ca. 1653 † ca. 1698

Kazimierz Sakowicz * ca. 1686 † ca. 1731

Witebsk — poborca
Jan Bobojed * ca. 1548 † ca. 1593

Piotr Hoziusz h. Hoziusz * ca. 1682 † ca. 1755

Leon "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1587 † ca. 1651

Hieronim Jachimowicz * ca. 1579 † ca. 1624

Grzegorz Kościa h. Leliwa * ca. 1566 † ca. 1611

Grzegorz Majkowicz * ca. 1571 † ca. 1616

Witebsk — podczaszy
Kazimierz Ambrok h. Odrowąż * ca. 1683 † ca. 1728

Jan Kazimierz Bielecki h. Janina

Kazimierz Bitofft h. Gryf * ca. 1644 † ca. 1689

Antoni Boguszewski h. Juńczyk * ca. 1760 † ca. 1805

Bartłomiej Władysław Brzuchański * ca. 1634 † ca. 1679

Rafał Buszczyński h. Strzemię * ca. 1762 † ca. 1807

Samuel Czaplic h. Kierdeja * ca. 1657 † ca. 1702

Henryk de Raes * ca. 1631 † ca. 1676

Ignacy Mieloch-Drozdowski h. Ślepowron * ca. 1736 † ca. 1786

Ludwik Gutakowski h. Gutag * ca. 1736 † 1811

Konstanty Hurk * ca. 1716 † ca. 1766

Franciszek Ksawery Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1719 † ca. 1764

Jerzy Poklewski-Koziełł h. Kozieł

Eustachy Franciszek ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1667 † ca. 1715

Onufry Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1735 † ca. 1802

Witebsk — podkomorzy
Stanisław Bujnicki * ca. 1757 † ca. 1805

Teodor Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1532 † ca. 1591

Kazimierz Mikołaj Horodyski h. Łabędź * ca. 1613 † ca. 1662

Aleksander Hurko h. Hurko * ca. 1751 † ca. 1796

Józef Hurko h. Hurko * ca. 1729 † ca. 1788

N. Kisiel * ca. 1689 † ca. 1734

Adam Franciszek Kisiel h. Kisiel * ca. 1644 † 1719

Franciszek Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1722 † 1762

Karol Szymon Symeon ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1624 † ca. 1704

Aleksander Bohdan Dadźbóg Sapieha h. Lis * 1585 † 1633

Fryderyk Sapieha h. Lis * ca. 1590 † 1650

Paweł ks. Sokoliński * ca. 1538 † ca. 1583

N. Szwykowski

Daniel Wojna * ca. 1649 † ca. 1694

Witebsk — podsędek
N. Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1571 † ca. 1621

Jan Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1593 † ca. 1638

Bazyli Hurko h. Hurko * ca. 1532 † ca. 1594

Józef Kazimierz "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1644 † ca. 1711

Tymoteusz "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1533 † ca. 1585

Mikołaj "Dorohinicki" Kisiel h. Kisiel * ca. 1600 † ca. 1671

Grzegorz Kossow h. Kossow * ca. 1562 † ca. 1613

Grzegorz Kościa h. Leliwa * ca. 1566 † ca. 1611

Bogdan Starosielski * ca. 1684 † ca. 1729

Witebsk — podstarości
Jan Widlica-Domaszewski z Domaszewnicy h. Nieczuja * ca. 1623 † ca. 1671

Witebsk — podstoli
Hurko * ca. 1692 † ca. 1737

Andrzej Bielecki * ca. 1702 † ca. 1752

Kazimierz Bouffał h. Bouffał

Andrzej Kazimierz Brański * ca. 1644 † ca. 1689

Onufry Wawrzyniec Chlewiński

Bazyli Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1637 † ca. 1682

Wawrzyniec Onufry Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1710 † ca. 1755

Hieronim Czaplic h. Kierdeja * ca. 1667 † ca. 1715

Franciszek Ksawery Czarnocki z Czarnot h. Lis * 1757 † 1842

Tomasz Dederko h. Dederkało * ca. 1752 † 1816

Michał Hrebnicki * ca. 1649 † 1699

Andrzej Hurko h. Hurko * ca. 1607 † ca. 1663

Jan Hurko h. Hurko * ca. 1683 † ca. 1737

Demetrian Michał Huryn h. Kalinowa * ca. 1665 † ca. 1710

Kazimierz Iwanowski h. Rogala * ca. 1753 † ca. 1798

Jerzy Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1637 † ca. 1733

Jan Jurewicz h. Lubicz * ca. 1647 † ca. 1697

Jozafat ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1760 † 1824

Kazimierz Jerzy Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1730 † 1790

N. Szwykowski * ca. 1651 † ca. 1701

Witebsk — podwojewodzi
Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1625 † ca. 1689 3.195.40,

Kazimierz Stanisław Horodyski h. Łabędź * ca. 1610 † ca. 1655
Samuel Kazimierz Kisiel h. Kisiel * ca. 1663 † 1714
Stefan Kossow h. Kossow * ca. 1729 † ca. 1774
Samuel Eustachy ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * 1605 † 1680
Kazimierz Jerzy Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1730 † 1790
N. Reutt * ca. 1759 † ca. 1809
Kazimierz Strawiński * ca. 1626 † ca. 1671
Witebsk — podwojewodzi wojewódzki
Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1625 † ca. 1689

Witebsk — porucznik wojewódzki
Jan Delawal h. Delalicz * ca. 1792 † ca. 1837

Witebsk — proboszcz
Michał Rostocki-Bołbas h. Bołbas * ca. 1602 † ca. 1652

Witebsk — regent grodzki
Alojzy Bagieński * ca. 1754 † ca. 1799

Antoni Franciszek Buczyński * ca. 1731 † ca. 1776

Jan Łytko-Feliński * ca. 1668 † ca. 1713

Jerzy Piotr "Kwaczyński" Jaroszewicz h. Prus * ca. 1683 † ca. 1737

Józef Kurniewicz h. Kornic * ca. 1729 † ca. 1778

Jerzy Jaroszewicz-Kwaczyński h. Przyjaciel * ca. 1680 † ca. 1725

Józef Lasota Lasota h. Rawicz * ca. 1734 † ca. 1779

Witebsk — rotmistrz
Stanisław Chałaim h. Kościesza * ca. 1669 † ca. 1719

Józef Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1625 † ca. 1689

Leonard Czadliński h. Chomąto * ca. 1762 † ca. 1807

Jan Hurko h. Hurko * ca. 1683 † ca. 1737

Leonard Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1765 † ca. 1815

Piotr Korzeniowski h. Waga * ca. 1775 † ca. 1825

Antoni Krzeczetowski * ca. 1662 † 1712

Florian Łaparewicz * ca. 1762 † ca. 1807

Samuel Jan Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1638 † ca. 1683

Krzysztof Osipowski

Witebsk — sędzia
Jan Bohuszewicz h. Gozdawa

Mikołaj Starosielski * ca. 1563 † ca. 1613

Witebsk — sędzia grodzki
N. Bogusz z Ziemblic h. Półkozic

N. Bohusz h. Odyniec * ca. 1640 † ca. 1685

Stefan "Okmiański" Bohusz h. Odyniec * ca. 1654 † ca. 1699

Tomasz Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1610 † ca. 1655

Jan Hurko h. Hurko * ca. 1733 † ca. 1788

Marcin Kazimierz "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1682 † ca. 1732

Michał "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1686 † ca. 1737

Mikołaj Michał Hurko h. Hurko * ca. 1596 † ca. 1663

Jan Hutor h. Hutor * ca. 1562 † ca. 1609

Mateusz Kakowski z Kaków h. Kościesza

Jan Antoni Krzeczetowski * ca. 1664 † ca. 1709

Ignacy Luboszczyński h. Gozdawa * ca. 1739 † ca. 1801

Witebsk — sędzia kapturowy
Jan Kulnow h. Lubicz * ca. 1638 † ca. 1694

Witebsk — sędzia skarbowy
Jan Dederko h. Dederkało * ca. 1683 † ca. 1728

Witebsk — sędzia skarbowy wojewódzki
Michał Antoni Luboszczyński h. Gozdawa * ca. 1683 † ca. 1728

Witebsk — sędzia ziemski
Mikołaj Hinek h. Topór

Mikołaj Hurko h. Hurko * ca. 1714 † ca. 1769

Ludwik Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1735 † ca. 1780

Teodor Feliks Felicjan ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1636 † ca. 1725

Antoni Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1703 † ca. 1801

N. Nowacki * ca. 1675 † ca. 1725

Ignacy Nowacki * ca. 1650 † ca. 1700

Mikołaj Reutt * ca. 1735 † ca. 1785

Witebsk — skarbnik
Paweł Dakiszewicz * ca. 1755 † ca. 1800

Antoni Hrebnicki

Antoni Hrebnicki * ca. 1715 † ca. 1760
7.890.60,

Marcin Kazimierz "Romejko" Hurko h. Hurko * ca. 1682 † ca. 1732
8.19.239,

Jerzy Januszkowski * ca. 1658 † ca. 1703

Antoni Kossow h. Kossow * ca. 1710 † ca. 1776

Stanisław Koszczyc h. Poraj * ca. 1702 † ca. 1752

Antoni Kowerski h. Białynia * ca. 1755 † 1796

Antoni Krzeczetowski * ca. 1662 † 1712

Fabian Łaniewski h. Korczak * ca. 1733 † ca. 1803

Samuel Zaranowski-Łuskin h. Łuskin

Witebsk — stolnik
Leon Bohomolec * ca. 1688 † ca. 1738

Leo Bohomolec h. Bogoria * ca. 1682 † ca. 1727

Piotr Tadeusz Bohomolec z Dołż h. Bogoria * ca. 1734 † ca. 1779

Kazimierz Bujnicki * ca. 1758 † ca. 1803

Piotr Szafraniec-Bystrzanowski z Bystrzanowic h. Staryko * ca. 1708 † ca. 1784

Aleksander Chełchowski z Chełchów h. Lubicz * ca. 1618 † ca. 1689

Andrzej Kazimierz Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1631 † ca. 1684

Krzysztof Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1604 † ca. 1669

Józef Dydyński z Dedni h. Gozdawa * ca. 1750 † ca. 1796

Marcin Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1644 † ca. 1689

Jerzy Łukasz "Łubiański" Ihnatowicz h. Ihnatowicz * ca. 1635 † ca. 1689

Michał Jundziłł h. Łabędź * ca. 1638 † ca. 1689

Joachim Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1733 † ca. 1807

Jan Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1759 † ca. 1804

Nazary Kunicki h. Łabędź * ca. 1753 † ca. 1806

Jerzy Łukasz Lubiański h. Godziemba * ca. 1635 † ca. 1689

N. Luboszczyński h. Gozdawa * ca. 1559 † ca. 1604

Aleksander Jan Wołłowicz * ca. 1620 † ca. 1670

Witebsk — strażnik
Jan Hrebnicki * ca. 1624 † ca. 1669

Jan Hrebnicki * ca. 1724 † ca. 1769

Piotr Hrebnicki * ca. 1698 † ca. 1748

Tadeusz Nikodem Hrebnicki * ca. 1732 † ca. 1782

Paweł ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1658 † 1709

Witebsk — surrogator grodzki
Kazimierz Jerzy Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1730 † 1790

Witebsk — władyka
Łuka * ca. 1465 † ca. 1510

Gedeon Brolnicki h. Gozdawa * ca. 1571 † ca. 1616

Witebsk — wojewoda
Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1572

N. Chrapowicki

N. Chrapowicki * ca. 1627 † ca. 1677

Jan Antoni Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1618 † ca. 1699

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1486 † 1549

N. Kiszka * ca. 1584 † ca. 1634

Stanisław Kiszka

Krzysztof Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1601 † ca. 1654

Piotr Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1518 † 1550

Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1492 † 1554

Maciej Matys "Ochmistrzowicz" Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1492 † ca. 1557

Jan Kostewicz h. Leliwa * ca. 1468 † ca. 1541

Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1644 † 1704
Marcin Michał ks. Ogiński h. Ogiński * 1672 † 1750

Stanisław Pac h. Gozdawa * ca. 1522 † 1588

Kazimierz Aleksander Pociej h. Waga * ca. 1666 † 1728

Leonard Pociej h. Waga * ca. 1646 † 1695

N. Prozor * ca. 1740 † ca. 1790

Jan Rakowski * ca. 1567 † ca. 1617

N. Sapieha

Jan Sapieha h. Lis * ca. 1476 † ca. 1526

Jan Sapieha h. Lis * ca. 1481 † 1546

Paweł Jan Sapieha h. Lis * ca. 1605 † 1665

Władysław Wołłowicz * ca. 1630 † ca. 1680

Stefan ks. Korybut-Zbaraski h. Korybut * ca. 1513 † 1585

Witebsk — wojewodzic
Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1583 † 1617

Witebsk — wojski
Mojżesz Blinstrub h. Łabędź * ca. 1733 † ca. 1778

Karol Adam Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1656 † 1698

Karol Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1712 † ca. 1757

Mojżesz Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1696 † ca. 1741

Samuel Mojżesz Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1623 † ca. 1687

Jerzy Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1597 † ca. 1649

Marcin Kurcz h. Radwan * ca. 1543 † ca. 1617

Dadźbog Jerzy ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * ca. 1641 † ca. 1705

Leon Sapieha h. Lis * ca. 1554 † 1611

Paweł Wasilewski * ca. 1611 † ca. 1656

Witebsk — woźny generalny
Jerzy Jegor Jankowski * ca. 1609 † ca. 1706

Witebsk — woźny generalny wojewódzki
Nicefor Karbowski h. Sas * ca. 1763 † ca. 1808

Witebsk — wójt
Stefan Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1528 † ca. 1609---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Brześć Litewski


Brześć Litewski — archidiakon
Jakub Glinka z Glinek h. Trzaska * ca. 1728 † ca. 1854

Brześć Litewski — biskup
Jerzy Chwalczewski z Chwalczewa h. Trąby * ca. 1506 † ca. 1561

Franciszek Kobielski z Dmenina h. Poraj * ca. 1679 † 1755

Brześć Litewski — chorąży
Bernard Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1744 † ca. 1789

Bazyli Bukraba h. Bukraba * ca. 1570 † ca. 1615

Hieronim Kazimierz Jeleński z Jelnej h. Odrowąż odm. * ca. 1604 † ca. 1670

Kierdej "Krzyczowski" Kierdej h. Kierdeja * ca. 1532 † ca. 1584

Kierdej Krzyczewski h. Krzyczewski * ca. 1532 † ca. 1583

N. Szujski

Brześć Litewski — cześnik
Stanisław Bielski na Bielsku * ca. 1669 † ca. 1714

Stanisław Bielski na Bielsku * ca. 1737 † ca. 1802

Zygmunt Benedykt Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1666 † 1734

Stefan Antoni Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1666 † ca. 1711

Franciszek Gryfin h. Gryf * ca. 1703 † ca. 1753

N. Hornowski h. Korczak * ca. 1694 † ca. 1744

Jan Hornowski h. Korczak

Józef Bruno Hornowski h. Korczak * ca. 1702 † ca. 1747

N. Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1719 † ca. 1764

N. Kurendowicz * ca. 1736 † ca. 1786

Filip Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1694 † ca. 1739

N. Paprocki

Brześć Litewski — episkop
Józefat Bułhak h. Syrokomla * ca. 1757 † 1835

Brześć Litewski — hajewnik
N. Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1507 † ca. 1555

Brześć Litewski — horodniczy
Jan Antoni Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1759 † ca. 1804

Józef Dulęba h. Alabanda * ca. 1717 † ca. 1788

Wawrzyniec Eysmont h. Korab * ca. 1696 † ca. 1741

Florian Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1699 † ca. 1755

Franciszek Aleksander Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1707 † ca. 1752

Józef Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1679 † ca. 1724

Krystian Jerzy Krzysztof Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1640 † 1711

Joachim Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1753 † ca. 1808

Brześć Litewski — intendent komory
Jan Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1760 † ca. 1805

Brześć Litewski — kanonik
Benedykt Hordziejowski h. Korab * ca. 1760 † ca. 1805

Brześć Litewski — kasztelan
Józef Bystry * ca. 1717 † ca. 1798

Michał Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1667 † ca. 1774

N. Czartoryski * ca. 1727 † ca. 1772

Michał ks. Dolski h. Dolski * ca. 1559 † ca. 1636

Jan Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1690 † 1777

Aleksander Kopeć h. Kroje * ca. 1613 † ca. 1663

Franciszek Aleksander Kopeć h. Kroje * ca. 1639 † ca. 1689

Łukasz Kopeć h. Kroje * ca. 1580 † ca. 1630

Stefan Kurcz h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1700

Adam Pociej h. Waga * 1541 † 1613

Brześć Litewski — komisarz cywilno-wojskowy
Wiktoryn Wiktor Bogusławski * ca. 1755 † ca. 1807

Stanisław Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1762 † ca. 1807

Brześć Litewski — komisarz cywilno-wojskowy województwa
Feliks Bogusławski * ca. 1762 † ca. 1807

Jan Dulęba h. Alabanda * ca. 1762 † ca. 1807

Brześć Litewski — komornik
Bazyli Hornowski h. Korczak * ca. 1637 † ca. 1682

Jan Korzeniowski * ca. 1733 † ca. 1778

N. Lachowicz h. Łodzia * ca. 1703 † ca. 1753

N. Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1722 † ca. 1767

Brześć Litewski — komornik graniczny
Antoni Belina h. Belina * ca. 1758 † ca. 1803

Antoni Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1736 † ca. 1805

Jerzy Korzeniowski h. Waga

Piotr Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1705 † ca. 1750

Henryk Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1726 † ca. 1771

Konstanty Łuniewski z Łuniewa h. Łukocz * ca. 1753 † ca. 1802

Brześć Litewski — komornik ziemski
Aleksander Eysmont h. Korab * ca. 1657 † 1697

Antoni Henryk Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1736 † ca. 1781

Henryk Michał Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1732 † ca. 1777

Tomasz Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1745 † ca. 1790

Brześć Litewski — koniuszy
Antoni Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1734 † ca. 1779

Franciszek Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1710 † ca. 1755

Franciszek Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1751 † ca. 1796

Brześć Litewski — krajczy
N. Bogusławski * ca. 1735 † ca. 1780

Karol Bosiacki * ca. 1690 † ca. 1735

Andrzej Jozafat Józefat Jeziernicki z Milewa * ca. 1688 † ca. 1733

Marcin Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1702 † ca. 1747

Brześć Litewski — łowczy
Jan Bogusławski * ca. 1760 † ca. 1805

Antoni Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina

Franciszek Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1672 † ca. 1735

Piotr Dobroniski z Dobroniża * ca. 1602 † 1681

Ignacy Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1758 † ca. 1803

Paweł Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1680 † ca. 1731

N. Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1719 † ca. 1769

Tomasz Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1755 † ca. 1800

Brześć Litewski — marszałek
Feliks Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1799 † ca. 1849

Brześć Litewski — marszałek powiatowy
Paweł Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1794 † 1865

Franciszek Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1796 † ca. 1844

Brześć Litewski — marszałek sejmiku
Kalikst Hornowski h. Korczak * ca. 1710 † ca. 1760

Brześć Litewski — miecznik
Józef Bieniecki z Bienicy h. Natarcz * ca. 1748 † ca. 1806

Ludwik Tadeusz Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1709 † ca. 1756

Brześć Litewski — mostowniczy
Józef Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1754 † ca. 1799

Józef Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1761 † ca. 1806

Kazimierz Kolczyra * ca. 1669 † ca. 1714

Brześć Litewski — mytnik
Michał Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1478 † ca. 1540

Brześć Litewski — namiestnik
Aleksy Dowojna h. Szeliga * ca. 1402 † ca. 1474

Kazimierz Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1716 † ca. 1774

Brześć Litewski — namiestnik wojewódzki
Jan Hornowski h. Korczak

Brześć Litewski — oboźny
Roch Bentkowski h. Prawdzic * ca. 1742 † ca. 1794

Michał "Starzyk" Buczyński * ca. 1703 † ca. 1758

Aleksander Dąbrowski * ca. 1684 † ca. 1729

Franciszek Aleksander Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1719 † ca. 1788

Wincenty Hornowski h. Korczak * ca. 1669 † ca. 1714

Stanisław Koiszewski * ca. 1719 † ca. 1767

Józef Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1742 † ca. 1787

Brześć Litewski — oficjał
Andrzej Bieniecki z Bienicy h. Natarcz * ca. 1706 † ca. 1763

Brześć Litewski — pisarz grodzki
Jerzy Bobrowicz h. Gryf * ca. 1549 † ca. 1594

Jan Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1676 † ca. 1721

Feliks Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1753 † ca. 1798

Hieronim Kazimierz Dąbrowski * ca. 1663 † ca. 1710

Józef Dulęba h. Alabanda * ca. 1717 † ca. 1788

Wawrzyniec Fiedziuszko h. Radwan * ca. 1579 † ca. 1624

Krzysztof Gieckowski * ca. 1588 † ca. 1633

Przecław Korbowski * ca. 1566 † ca. 1611

Hieronim Kazimierz Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1602 † ca. 1684

Maciej Zborowski

Brześć Litewski — pisarz komory celnej
Grzegorz Bukraba h. Bukraba * ca. 1575 † ca. 1620

Brześć Litewski — pisarz ziemski
Paweł Buchowiecki h. Ogończyk

Rafał Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1745 † ca. 1790

Zygmunt Kazimierz Hornowski h. Korczak * ca. 1644 † ca. 1698

Ambroży Kazimierz Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1676 † ca. 1729

Piotr Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1628 † ca. 1673

Adam Pociej h. Waga * 1541 † 1613

Leonard Pociej h. Waga * ca. 1646 † 1695

Ludwik Konstanty Pociej h. Waga * ca. 1667 † 1730

Piotr Pociej h. Waga * ca. 1613 † ca. 1652

Jan Włodek * ca. 1753 † ca. 1798

Brześć Litewski — pisarzewicz grodzki
Paweł Dąbrowski * ca. 1737 † ca. 1782

Brześć Litewski — podczaszy
Benedykt Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1666 † ca. 1711

Paweł Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1702 † ca. 1755

Kazimierz Chmielewski h. Wieniawa * ca. 1668 † ca. 1713

Emanuel Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1728 † ca. 1773

Paweł Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1734 † ca. 1793

Piotr Stanisław Grek h. Grek * ca. 1639 † ca. 1699

Michał Guzelf * ca. 1684 † ca. 1729

Antoni Hulewicz h. Nowina * ca. 1689 † ca. 1734

Józef "Merło" Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1779

Mikołaj Krolewski z Krolowic, dawniej zwanych Królewicami * ca. 1666 † ca. 1714

Brześć Litewski — podkomorzy
Zygmunt Benedykt Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1666 † 1734

Bazyli Kopeć h. Kroje * ca. 1560 † ca. 1641

Łukasz Kopeć h. Kroje * ca. 1580 † ca. 1630

Władysław Leszczyński z Leszna h. Wieniawa * ca. 1605 † ca. 1664

Ludwik Konstanty Pociej h. Waga * ca. 1667 † 1730

Brześć Litewski — podsędek
Marcin Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1598 † ca. 1643

N. Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1624 † ca. 1669

Teodor Stanisław Bukraba h. Bukraba * ca. 1594 † ca. 1647

Jakub Hryczyna h. Trąby * ca. 1538 † ca. 1583

Bogdan Jamiński z Jamny h. Sas * ca. 1584 † ca. 1629

Wincenty Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1663 † ca. 1711

Brześć Litewski — podsędek ziemski
Hieronim Kazimierz Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1602 † ca. 1684

Kazimierz Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1639 † ca. 1704

Leonard Pociej h. Waga * ca. 1646 † 1695

Brześć Litewski — podstarości
Tomasz Bęklewski h. Nałęcz * ca. 1650 † ca. 1704

Benedykt Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1591 † ca. 1636

Franciszek Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1672 † ca. 1735

Zygmunt Kazimierz Hornowski h. Korczak * ca. 1644 † ca. 1698

Hieronim Kazimierz Jeleński z Jelnej h. Odrowąż odm. * ca. 1604 † ca. 1670

N. Karacz * ca. 1477 † ca. 1522

Karol Wleszczycki

Brześć Litewski — podstoli
NN.

Aleksy Chyliński

Aleksy Chyliński ze wsi Chylino h. Jastrzębiec * ca. 1690 † ca. 1744

Jan Chyliński ze wsi Chylino h. Jastrzębiec

Ludwik Jeziorkowski h. Rawicz * ca. 1641 † ca. 1700

Faustyn Benedykt "Siechnowicki" Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1712 † ca. 1763

Jan Michał Kurcz h. Radwan * ca. 1695 † ca. 1740

Franciszek Michał ks. Szujski * ca. 1679 † 1746

Karol Wleszczycki

Brześć Litewski — regent grodzki
Franciszek Gronostajski z Gronostaj h. Jezierza * ca. 1756 † ca. 1801

Tadeusz Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1745 † ca. 1798

Brześć Litewski — regent wojewódzki
Julian Kazimierz Czechowski h. Oksza * ca. 1768 † ca. 1813

Brześć Litewski — regent ziemski
Franciszek Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1757 † ca. 1808

Tomasz Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1744 † ca. 1791

Ludwik Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1769 † ca. 1814

Brześć Litewski — rotmistrz
Tadeusz Lachowicz h. Łodzia * ca. 1745 † ca. 1790

Kajetan Laskowski * ca. 1749 † ca. 1794

Brześć Litewski — rotmistrz wojewódzki
Ignacy Błocki z Błocka h. Leliwa * ca. 1758 † ca. 1803

Brześć Litewski — rotmistrz województwa
Józef Grzegorz Bęklewski h. Nałęcz

Stanisław Bielski na Bielsku * ca. 1737 † ca. 1802

Wincenty Bułhak h. Syrokomla * ca. 1761 † ca. 1806

Brześć Litewski — sędzia
N. Hornowski h. Korczak

Kierdej "Krzyczowski" Kierdej h. Kierdeja * ca. 1532 † ca. 1584

Brześć Litewski — sędzia grodzki
Ignacy Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1745 † ca. 1810

Zygmunt Benedykt Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1666 † 1734

Paweł Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1734 † ca. 1793

Florian Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1699 † ca. 1755

Franciszek Aleksander Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1719 † ca. 1788

Piotr Hornowski h. Korczak * ca. 1616 † ca. 1661

Teodor Koiszewski * ca. 1749 † ca. 1794

Ambroży Kazimierz Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1676 † ca. 1729

Stanisław Kropiński h. Sulima * ca. 1714 † ca. 1779

Ignacy Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1744 † ca. 1802

Hieronim Kazimierz Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1602 † ca. 1684

Brześć Litewski — sędzia kapturowy województwa
Józef Bęklewski h. Nałęcz

Paweł Dąbrowski

Piotr Stanisław Grek h. Grek * ca. 1639 † ca. 1699

Franciszek Janiszewski * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Korowicki z Korowic * ca. 1703 † ca. 1748

Brześć Litewski — sędzia skarbowy wojewódzki
Piotr Galiński z Galin h. Rawicz * ca. 1668 † ca. 1719

Brześć Litewski — sędzia ziemski
Jan Grabowski z Grabówki h. Oksza

Krystian Jerzy Krzysztof Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1640 † 1711

Wojciech Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1703 † ca. 1748

Ksawery Hornowski h. Korczak * ca. 1745 † ca. 1790

Gabriel Jeleński z Jelnej h. Odrowąż odm. * ca. 1596 † ca. 1643

Tomasz Koiszewski * ca. 1745 † ca. 1795

Adam Krzyczewski h. Krzyczewski * ca. 1560 † ca. 1605

Krzysztof Krzyczewski h. Krzyczewski * ca. 1601 † ca. 1646

Mikołaj Kazimierz Machwic h. Machwic * ca. 1663 † ca. 1735

Adam Pociej h. Waga * 1541 † 1613

Leonard Pociej h. Waga * ca. 1646 † 1695

Brześć Litewski — skarbnik
Antoni Stanisław Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1710 † ca. 1755

Antoni Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1739 † ca. 1784

Benedykt Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1702 † ca. 1747

Jan Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1683 † ca. 1728

Antoni Czernicki h. Jastrzębiec * ca. 1764 † ca. 1809

Jan Władysław Ilewski * ca. 1628 † ca. 1673

Karol Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1667 † ca. 1712

Augustyn Dominik Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1680 † ca. 1725

Franciszek Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1681 † ca. 1731

Jan Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1759 † ca. 1811

Sebastian Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1735 † ca. 1796

Brześć Litewski — starosta
Józef Białozor h. Wieniawa * ca. 1720 † ca. 1770

Aleksander Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1457 † 1549

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * 1560 † 1617

Jerzy hr. Flemming z Detlofu h. Flemming * ca. 1694 † ca. 1781

Aleksander ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1455 † 1511

Jerzy Ilinicz

Jerzy Ilinicz h. Korczak * ca. 1471 † ca. 1551

Jan Karol Kopeć h. Kroje * ca. 1611 † 1680

Brześć Litewski — stolnik
Paweł Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1711 † ca. 1761

Jan Fiedziuszko h. Radwan * ca. 1657 † ca. 1702

Paweł "Zaranek" Horbowski * ca. 1654 † ca. 1699

Ludwik Jeziorkowski h. Rawicz * ca. 1641 † ca. 1700

Andrzej Jurewicz h. Lubicz * ca. 1750 † ca. 1795

Kazimierz Kadłubowski * ca. 1640 † ca. 1690

Aleksander Kampowski * ca. 1661 † ca. 1725

Władysław Karp h. Karp * ca. 1636 † ca. 1686

Adam Pociej h. Waga * ca. 1646 † ca. 1700

Franciszek Michał ks. Szujski * ca. 1679 † 1746

Brześć Litewski — strażnik
Wawrzyniec Bogusławski * ca. 1743 † ca. 1788

Kazimierz Borzęcki z Borzęcina h. Półkozic * ca. 1688 † ca. 1733

Aleksander Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1702 † ca. 1770

N. Koiszewski * ca. 1711 † ca. 1761

Brześć Litewski — wiceregent grodzki
Augustyn Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1711 † ca. 1756

Florian Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1714 † 1788

Brześć Litewski — władyka
Arseni * ca. 1504 † ca. 1549

Jona * ca. 1491 † ca. 1536

Melenty Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1546 † ca. 1608

Teofil Godebski h. Godziemba * ca. 1689 † 1755

Jan Jona "Borzobohacicz" Borzobohaty-Krasieński h. Jelita * ca. 1518 † 1585

Brześć Litewski — wojewoda
Maksymilian Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1604 † ca. 1669

Adam Tadeusz Chodkiewicz h. Kościesza * 1711 † 1745

Gabriel Gawryło Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1536 † ca. 1591

Kazimierz Ludwik Jewłaszewski h. Topór * ca. 1612 † ca. 1679

N. Klonowski * ca. 1579 † ca. 1629

Józef Klonowski z Klonowa h. Leszczyc * ca. 1597 † ca. 1667

Krzysztof Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1710

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Jan Walerian Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1637 † ca. 1704

Stefan Kurcz h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1700

Mikołaj Tadeusz Bernard Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1715 † 1778

N. Mosiewicz * ca. 1636 † ca. 1686

Andrzej ks. Ogiński h. Ogiński * 1739 † 1787

Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł h. Trąby * 1594 † 1654

N. Sapieha * ca. 1577 † ca. 1627

Władysław Józef Józefat Sapieha h. Lis * ca. 1648 † 1733

Teofil Tryzna * ca. 1654 † ca. 1704

Jan Eustachy Łohojski-Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1571 † 1631

Brześć Litewski — wojski
Benedykt Buchowiecki * ca. 1579 † ca. 1629

Aleksander Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1702 † ca. 1770

Benedykt Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1591 † ca. 1636

Paweł Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1734 † ca. 1793

Tworzjan Drzemlik h. Korczak * ca. 1467 † ca. 1515

Jerzy Jodko h. Lis * ca. 1568 † ca. 1618

Jerzy "Pietkiewicz" Jodko z Wysokiego h. Lis * ca. 1509 † ca. 1563

Piotr Kochlewski z Kochlewa * ca. 1604 † ca. 1653

Stanisław Aleksander Łoknicki z Łoknicy h. Nieczuja * ca. 1557 † ca. 1647

Brześć Litewski — wójt
Paweł "Czarny" Schwarcemberg-Czerny z Witowic h. Nowina * ca. 1463 † ca. 1527

Bazyli Jan Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1488 † ca. 1538

Kobryń
Kobryń — archimandryta
Grzegorz * ca. 1582 † 1632

Jonas * ca. 1565 † ca. 1610

Jan Jona Gogol * ca. 1556 † ca. 1611

Kobryń — budowniczy
Wiktoryn Wiktor Bogusławski * ca. 1755 † ca. 1807

Kobryń — chorąży
Paweł Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1747 † ca. 1810

Kobryń — dzierżawca
Wacław Kostewicz h. Leliwa * ca. 1478 † 1532

Kobryń — ekonom
Wojciech Stanisław ks. Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu h. Trąby * 1595 † 1656

Kobryń — krajczy
Tobiasz Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1748 † ca. 1807

Kobryń — landwójt
Piotr Antoni Tadeusz Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1715 † ca. 1777

Kobryń — marszałek
Paweł Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1747 † ca. 1810
Stanisław Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1796 † 1864
Wacław Kostewicz h. Leliwa * ca. 1478 † 1532
Kobryń — marszałek szlachty powiatu
Mikołaj Orzeszko z Ludwinowa * ca. 1776 † ca. 1826

Kobryń — mostowniczy
Adam Bielski * ca. 1719 † ca. 1807

Kobryń — namiestnik
Jan Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1456 † 1514

Kobryń — opat
Andrzej Bieniecki z Bienicy h. Natarcz * ca. 1706 † ca. 1763

Kobryń — podczaszy
Ignacy Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1745 † ca. 1810

Kobryń — podstarości
Ilia Kucza * ca. 1533 † ca. 1591

Kobryń — rotmistrz
Józef Dalewski h. Krucyni * 1748 † ca. 1807

Kobryń — sędzia
Paweł Kościa h. Leliwa * ca. 1813 † 1863

Kobryń — sędzia graniczny powiatu
Józef Kraszewski h. Jastrzębiec * ca. 1779 † ca. 1829

Kobryń — starosta
Stanisław Chwalczewski z Chwalczewa h. Trąby * ca. 1509 † ca. 1575

Stanisław Dowojna h. Szeliga * ca. 1511 † 1566
Stanisław Kostewicz h. Leliwa * ca. 1456 † ca. 1513
Wacław Kostewicz h. Leliwa * ca. 1478 † 1532
Jan Adam "Chorejewicz" Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1493 † ca. 1556
Jan Michajłowicz * ca. 1490 † ca. 1551

Kobryń — wojski
Makary * ca. 1527 † ca. 1572

Stanisław Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1762 † ca. 1807

Kobryń — wójt
Ambroży Kazimierz Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1676 † ca. 1729

Pińsk
Pińsk — asesor sądu
Kazimierz Abramowski h. Waga * 1790 † ca. 1827

Ksawery Mikołaj Abramowski h. Waga * 1796 † ca. 1839

Pińsk — biskup
Marcin Michał Białozor h. Wieniawa * ca. 1635 † 1707

Jerzy Bułhak h. Syrokomla * ca. 1700 † 1769

Gedeon Horbacki z Horbacewicz * ca. 1736 † 1784

Joachim Horbacki z Horbacewicz * ca. 1754 † ca. 1819

Piotr Porfiry Kulczycki z Kulczyc h. Sas * ca. 1673 † 1716

Pińsk — burgrabia
Jan Korzeniowski * ca. 1733 † ca. 1778

Pińsk — burgrabia zamku
Jerzy Korzeniowski h. Waga

Pińsk — chorąży
Stanisław Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1635 † ca. 1710

Mikołaj ks. Dolski h. Dolski * ca. 1603 † 1647

Bazyli Fiedziuszko h. Radwan * ca. 1529 † ca. 1583

Jan Fiedziuszko h. Radwan

Konstanty Fiedziuszko h. Radwan * ca. 1577 † ca. 1622

Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1667 † ca. 1712

Piotr Stanisław Godebski h. Godziemba * ca. 1666 † ca. 1718

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1808

Adam Lewicki z Lewiczyna h. Rogala * ca. 1709 † ca. 1759

Pińsk — cześnik
Samuel Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic * ca. 1632 † ca. 1677

Wojciech Budny z Budnego h. Jastrzębiec * ca. 1670 † ca. 1715

Andrzej Godebski h. Godziemba

Kajetan Korzeniowski h. Lis * ca. 1734 † ca. 1805

Pińsk — episkop
Kiryło * ca. 1554 † ca. 1599

Jan Józefat Joachim Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1675 † ca. 1725

Pińsk — horodniczy
Franciszek Hołowka * ca. 1734 † ca. 1779

Wawrzyniec Koczanowski h. Nałęcz * ca. 1586 † ca. 1631

Pińsk — kasztelan
Franciszek ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1732 † ca. 1813

Pińsk — koadiutor biskupa
Gedeon Horbacki z Horbacewicz * ca. 1736 † 1784

Pińsk — koadiutor biskupi
Józefat Bułhak h. Syrokomla * ca. 1757 † 1835

Pińsk — komisarz cywilno-wojskowy powiatu
Franciszek Ksawery Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1764 † ca. 1814

Pińsk — komornik
Maurycy Bylewski * ca. 1755 † ca. 1800

Andrzej Daszkiewicz h. Korybut * 1765 † ca. 1822

Aleksander Karolewicz * ca. 1755 † ca. 1800

Franciszek "Wątróbka" Kibiński * ca. 1755 † ca. 1800

Andrzej Kieniewicz * ca. 1755 † ca. 1800

Wiktor Lubański z Lubani h. Grzymała * ca. 1734 † ca. 1795

Marcin Łotocki * ca. 1750 † ca. 1795

Pińsk — komornik ziemski
Paweł Dubieniecki * ca. 1755 † ca. 1800

Pińsk — koniuszy
Roch Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1749 † ca. 1797

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1703 † ca. 1748

Pińsk — krajczy
Piotr Hołowka * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Kołb h. Koło * ca. 1689 † ca. 1734

N. Uszak-Kulikowski z Kulikowa h. Nałęcz * ca. 1711 † ca. 1761

Antoni Uszak-Kulikowski z Kulikowa h. Nałęcz * ca. 1745 † ca. 1805

Wincenty Lubański z Lubani h. Grzymała * ca. 1755 † ca. 1806

Pińsk — leśniczy
Jakub ks. Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska * ca. 1540 † ca. 1623

Pińsk — łowczy
Mateusz Butrym h. Topór * ca. 1745 † ca. 1805

Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1667 † ca. 1712

Kazimierz Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1716 † ca. 1774

Pińsk — marszałek
Jan Karol ks. Dolski na Dolsku, Dąbrowicy i Komarnie h. Dols * ca. 1632 † ca. 1710

Piotr Dostojewski h. Dostojewski * ca. 1568 † ca. 1613

Łukasz Jelski h. Pielesz * ca. 1620 † ca. 1677

Józef Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1701 † 1781

Edwin ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1828 † 1901

N. Orzeszko * ca. 1757 † ca. 1807

Józef Twardowski * ca. 1793 † ca. 1843

Pińsk — marszałek kapturowy
Kajetan Korzeniowski h. Lis * ca. 1734 † ca. 1805

Pińsk — marszałek powiatowy
Hieronim ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1772 † 1844

Karol Józef Idzi ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1777 † ca. 1826

Onufry ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * ca. 1769 † 1840

Pińsk — miecznik
Michał Charewicz * ca. 1701 † ca. 1751

Benedykt Dołgierd h. Łabędź * ca. 1616 † ca. 1666

Arnolf ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1611 † ca. 1671

Jan Gniewosz Iwaszkowski * ca. 1697 † ca. 1742

Teofil Stanisław Kierdej h. Bełty * ca. 1693 † ca. 1748

Aleksander Sowa-Korsak h. Lis * ca. 1602 † ca. 1651

Jan Michał Korzeniowski h. Lis * ca. 1651 † ca. 1701

Pińsk — mostowniczy
Aleksander Fedorowicz * ca. 1711 † ca. 1761

Konstanty Fedorowicz * ca. 1666 † ca. 1732

Teodor Jewłaszewski h. Topór * ca. 1536 † ca. 1607

Michał Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1478 † ca. 1540

Stanisław Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1624 † ca. 1686

Bogdan Juraha * ca. 1510 † ca. 1567

Antoni Kołb h. Koło * ca. 1735 † ca. 1780

Pińsk — namiestnik
Jerzy ks. Semenowicz

Pińsk — oboźny
Paweł Boryczewski * ca. 1707 † ca. 1752

Franciszek Gutowski * ca. 1732 † ca. 1777

Michał Antoni Kopeć h. Kroje * ca. 1671 † 1727

Wiktor Lubański z Lubani h. Grzymała * ca. 1734 † ca. 1795

Pińsk — pisarz grodzki
Andrzej Jan Budny z Budnego h. Jastrzębiec * ca. 1649 † ca. 1694

Aleksander Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1570 † ca. 1615

Michał Uszak-Kublewski * ca. 1681 † ca. 1726

Michał Kazimierz Uszak-Kulikowski z Kulikowa h. Nałęcz * ca. 1671 † ca. 1732

Pińsk — pisarz ziemski
Huryn Furs h. Wąż * ca. 1536 † ca. 1585

Bazyli Hreczyna-Kierdej h. Trąby * ca. 1556 † ca. 1601

Tomasz Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1730 † ca. 1803

Pińsk — podczaszy
Antoni Gierłowicz h. Gierałt * ca. 1710 † ca. 1755

Zenon Godebski h. Godziemba * ca. 1614 † ca. 1659

Feliks Hłasko h. Leliwa

Kleofas Tadeusz Hłasko h. Leliwa * ca. 1724 † ca. 1769

Roman Hieronim Hołownia h. Hołownia * ca. 1657 † ca. 1702

Stanisław Klembowski z Klembowa h. Jastrzębiec * ca. 1667 † ca. 1712

Aleksander Komorowski h. Ciołek * ca. 1643 † ca. 1688

Dawid Kościuszko h. Pierzchała

Kazimierz Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1667 † ca. 1723

Józef Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1701 † 1781

Ludwik Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1794

Wiktor Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1748 † ca. 1830

Wincenty Wiktor? Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1752 † ca. 1798

N. Wiśniewski * ca. 1711 † ca. 1761

Pińsk — podkomorzy
NN.

Michał Stanisław Ciechanowicz

Krzysztof ks. Dolski h. Dolski * ca. 1601 † ca. 1646

Jan Karol ks. Dolski na Dolsku, Dąbrowicy i Komarnie h. Dols * ca. 1632 † ca. 1710

N. ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1665 † ca. 1715

Arnolf ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1729 † ca. 1774

Arnolf Giedrojć * ca. 1607 † ca. 1657

Falko Hryczyna h. Trąby * ca. 1560 † ca. 1605

Jakub Hryczyna h. Trąby * ca. 1561 † 1634

Wojna Hryczyna h. Trąby * ca. 1494 † ca. 1596

Mikołaj Kuncewicz * ca. 1602 † ca. 1656

Stefan Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1667 † ca. 1737

Pińsk — podsędek
Jan Bajerski z Bajerza h. Bajerski * ca. 1734 † ca. 1779

Aleksander Buszkowski * ca. 1647 † ca. 1692

Stefan Stanisław Chrzanowski z Chrzanowa h. Nowina * ca. 1671 † ca. 1716

Wojciech Dejniński * ca. 1632 † ca. 1677

Michał ks. Dolski h. Dolski * ca. 1559 † ca. 1636

Jan Domanowicz * ca. 1540 † ca. 1585

Jan "Kierdej" Hryczyna h. Trąby * ca. 1607 † ca. 1652

Jan Maćkiewicz * ca. 1586 † ca. 1631

N. Tokarski * ca. 1641 † ca. 1691

Pińsk — podstarości
Adam Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic * ca. 1618 † ca. 1663

Mateusz Butrym h. Topór * ca. 1745 † ca. 1805

Walenty Czarkowski h. Awdaniec * ca. 1526 † ca. 1571

Piotr Tadeusz Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1779

N. Godebski h. Godziemba * ca. 1729 † ca. 1774

Jan Goworowski z Goworowa h. Prus * ca. 1494 † ca. 1539

Ofanas Hawryłowicz * ca. 1540 † ca. 1585

Mikołaj Jelski h. Pielesz * ca. 1586 † ca. 1646

Ilia Kucza * ca. 1533 † ca. 1591

Mikołaj Kuncewicz * ca. 1602 † ca. 1656

Pińsk — podstoli
Władysław Bajerski z Bajerza h. Bajerski * ca. 1666 † ca. 1711

Tomasz Rafał Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic * ca. 1649 † ca. 1694

Michał ks. Dolski h. Dolski * ca. 1559 † ca. 1636

Michał Dowski * ca. 1560 † ca. 1605

Piotr Tadeusz Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1779

N. Godebski * ca. 1677 † ca. 1727

Bazyli Kazimierz Godebski h. Godziemba * ca. 1588 † ca. 1651

Samuel Godebski h. Godziemba * ca. 1629 † ca. 1674

Ludwik Jeziorkowski h. Rawicz * ca. 1641 † ca. 1700

N. Plaskowicki * ca. 1666 † ca. 1716

Grzegorz Terlecki * ca. 1563 † ca. 1613

Pińsk — prezydent sądu powiatowego
Leon Kraszewski h. Jastrzębiec * ca. 1805 † ca. 1855

Pińsk — protopop
Teodor Karpowicz * ca. 1567 † ca. 1612

Pińsk — regent graniczny
Kazimierz Abramowski h. Waga * 1790 † ca. 1827

Pińsk — regent ziemski i grodzki
Paweł Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1761 † ca. 1806

Pińsk — rotmistrz
Tadeusz Cholewiński h. Cholewa * ca. 1755 † ca. 1800

Józef Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1754 † ca. 1804

Józef Horbaczewski h. Łabędź * ca. 1755 † ca. 1806

Józef Hornicz * ca. 1755 † ca. 1800

Stanisław Jurewicz h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1785

Andrzej Kieniewicz * ca. 1750 † ca. 1807

Andrzej Komar h. Radwan * ca. 1742 † ca. 1793

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1703 † ca. 1748

Aleksander Ławrynowicz * ca. 1755 † ca. 1800

Mikołaj Łukomski * ca. 1760 † ca. 1805

Pińsk — rotmistrz powiatowy
Stanisław Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1763 † 1809

Michał Jabłonowski z Jabłonowa h. Prus

Pińsk — rotmistrz powiatu
Aleksander Hołownia h. Hołownia * ca. 1739 † ca. 1784

Pińsk — sędzia
Michał Barowski * ca. 1605 † ca. 1650

W. Billewicz h. Mogiła * ca. 1682 † ca. 1727

Eustachy Czarnecki h. Prus * ca. 1797 † 1847

N. Godebski h. Godziemba * ca. 1632 † ca. 1682

Pińsk — sędzia graniczny
Serafin Sowa-Korsak h. Korsak * 1797 † ca. 1847

Andrzej Laskowicz h. Korab * ca. 1767 † ca. 1812

Pińsk — sędzia graniczny powiatu
Ignacy Kraszewski h. Jastrzębiec * ca. 1805 † ca. 1855

Pińsk — sędzia grodzki
Szymon Domanowicz * ca. 1518 † ca. 1563

Piotr Dostojewski h. Dostojewski * ca. 1597 † ca. 1642

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1808

Ludwik Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1794

Stefan Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1667 † ca. 1737

Stefan Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1707 † ca. 1790

N. Skokowski

N. Skokowski * ca. 1716 † ca. 1766

Pińsk — sędzia kapturowy
Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1667 † ca. 1712

Pińsk — sędzia ziemiański
Franciszek Józef Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1732 † ca. 1809

Pińsk — sędzia ziemski
Michał ks. Dolski h. Dolski * ca. 1559 † ca. 1636

Jan Furs h. Wąż * ca. 1549 † ca. 1594

Jan "Huryn" Furs h. Wąż * ca. 1568 † ca. 1613

Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1644 † ca. 1689

Filon Godebski h. Godziemba * ca. 1608 † ca. 1677

Michał Płaskowicki * ca. 1792 † ca. 1837

Pińsk — skarbnik
N. Hołowka * ca. 1720 † ca. 1770

N. Hryczyna h. Trąby * ca. 1677 † ca. 1722

Eustachy Hryczyna h. Trąby * ca. 1636 † ca. 1686

Eustachy Kierdej h. Bełty

Piotr Kołątaj h. Kołątaj

Michał Kotowski

Pińsk — starosta
Franciszek Ksawery Chomiński h. Lis * ca. 1746 † 1809

Jan Karol ks. Dolski na Dolsku, Dąbrowicy i Komarnie h. Dols * ca. 1632 † ca. 1710

Stanisław Dowojna h. Szeliga * ca. 1511 † 1566

Władysław Jelski h. Pielesz * ca. 1703 † ca. 1748

Piotr Kierdej h. Kierdeja * ca. 1494 † ca. 1577

Aleksander Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1477 † ca. 1582

Jan Adam "Chorejewicz" Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1493 † ca. 1556

Hieronim Lacki h. Lacki * ca. 1639 † 1703

Jan Lgocki * ca. 1641 † ca. 1691

Jan Michajłowicz * ca. 1490 † ca. 1551

Dominik Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1643 † 1697

Wojciech Stanisław ks. Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu h. Trąby * 1595 † 1656

Bazyli Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1492 † 1571

Jan Antoni ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1678 † 1741

Michał Serwacy ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1680 † 1743

Jan ks. Korybut-Zbaraski h. Korybut * ca. 1546 † 1608

Pińsk — stolnik
Ignacy Burczak-Abramowicz h. Lubicz * ca. 1756 † ca. 1817

Mikołaj Sasin-Barcikowski z Barcikowa h. Jasieńczyk * ca. 1710 † ca. 1760

Adam Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic * ca. 1618 † ca. 1663

Andrzej Godebski h. Godziemba

Bazyli Kazimierz Godebski h. Godziemba * ca. 1588 † ca. 1651

Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1725 † ca. 1780

Teodor Godebski h. Godziemba * ca. 1568 † ca. 1613

Mikołaj Jelski h. Pielesz * ca. 1586 † ca. 1646

Konstanty Bożeniec-Jełowicki h. Jełowicki * ca. 1688 † ca. 1734

Michał Kopycki h. Kopycki * ca. 1724 † ca. 1769

N. Koskowski z Kosek h. Junosza * ca. 1720 † ca. 1770

Felicjan Orzeszko * ca. 1701 † ca. 1746

Michał Rodkiewicz * ca. 1709 † ca. 1759

Pińsk — strażnik
Dominik Hłasko h. Leliwa * ca. 1681 † ca. 1731

Kazimierz Hryszkiewicz * ca. 1684 † ca. 1734

Pińsk — sufragan
Adrian Butrym h. Topór * ca. 1763 † ca. 1808

Pińsk — władyka
Arseni * ca. 1484 † ca. 1529

Eufimiusz * ca. 1385 † ca. 1430

Jona * ca. 1483 † ca. 1528

Jonas * ca. 1565 † ca. 1610

Józef * ca. 1504 † ca. 1549

Makary * ca. 1498 † ca. 1549

Makary * ca. 1522 † ca. 1575

Teofil Godebski h. Godziemba * ca. 1689 † 1755

Jan Jona Gogol * ca. 1556 † ca. 1611

Leon Leontiej Iliaszowicz * ca. 1555 † ca. 1600

Makary Jewłaszewski h. Topór * ca. 1543 † 1575

Rafał Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1598 † 1642

Pińsk — wojski
Michał Kazimierz Bielecki z Bilczy h. Topór * ca. 1653 † ca. 1698

Stanisław Ciechanowicz h. Mogiła * ca. 1635 † ca. 1710

Arnolf ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1611 † ca. 1671

Bazyli Godebski h. Godziemba * ca. 1725 † ca. 1780

Mikołaj Jelski h. Pielesz * ca. 1586 † ca. 1646

Roman Jelski h. Pielesz * ca. 1587 † ca. 1634

Michał Uszak-Kublewski * ca. 1681 † ca. 1726

Michał Kazimierz Uszak-Kulikowski z Kulikowa h. Nałęcz * ca. 1671 † ca. 1732

Jan Tadeusz Orzeszko * ca. 1743 † ca. 1793


---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Wileńskiego

Brasław
Brasław — archimandryta
Bogdan Klemens Godkiński * ca. 1561 † ca. 1606

Brasław — budowniczy
Józef Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1760 † ca. 1805

N. Prewysz-Kwinto h. Dryja

Kazimierz Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1737 † ca. 1785

Marcin Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1672 † ca. 1717

Brasław — chorąży
Piotr Abramowski h. Waga * ca. 1734 † ca. 1779

Feliks Nikodem Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1702 † ca. 1747

Ignacy Maciej Leszczyński h. Awdaniec * ca. 1745 † ca. 1795

Romuald Strutyński * ca. 1737 † ca. 1782

Brasław — cześnik
Franciszek Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Stefan Józefat Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1718 † ca. 1763

Władysław Biesiecki h. Kornic * ca. 1672 † ca. 1717

Jan Butler h. Butler * ca. 1706 † ca. 1756

Hieronim Kazimierz Dąbrowski * ca. 1663 † ca. 1710

Franciszek Dąbrowski ze Strzembowia * ca. 1684 † ca. 1729

Andrzej Kamiński

Andrzej Kazimierz Kamiński h. Odrowąż * ca. 1678 † ca. 1723

Jerzy Kimbar h. Siekierz * ca. 1635 † ca. 1684

Ludwik Klimaszewski h. Wieniawa * ca. 1734 † ca. 1779

N. Kuczewski z Kuczowa h. Poraj

Jan Łapczyński h. Jelita * ca. 1725 † ca. 1775

Florian Pruski * ca. 1674 † ca. 1719

Brasław — cześnik??
Ludwik Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Brasław — komornik
Jan Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1734 † 1784

Józef Kajetan Goydymowicz h. Korab * ca. 1722 † ca. 1772

Franciszek Konoplański h. Nowina * ca. 1734 † ca. 1790

Brasław — komornik graniczny
Antoni Fergis h. Fergis * ca. 1750 † ca. 1795

Brasław — komornik ziemski
Kazimierz Łapczyński h. Jelita * ca. 1755 † ca. 1805

Brasław — koniuszy
Leonard Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Stanisław Hłasko h. Leliwa * ca. 1630 † ca. 1675

Brasław — krajczy
N. Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1711 † ca. 1761

Kazimierz Józef Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1703 † ca. 1748

Brasław — krajczy (pewno krajczyc)
Kazimierz Prewysz-Kwinto h. Dryja

Brasław — łowczy
Teodozy Bogdan Daszkiewicz h. Korybut

N. Żaba

Brasław — marszałek
Bogdan * ca. 1444 † ca. 1489

Kazimierz Władysław Biegański h. Prawdzic * ca. 1640 † ca. 1705

Gabriel Kazimierz Górski h. Radwan * ca. 1640 † ca. 1685

Bogusz Kopeć h. Kroje * ca. 1534 † 1611

Jan Mikołaj Rudomina * ca. 1618 † ca. 1668

Krzysztof Rudomina * ca. 1629 † ca. 1679

Benedykt Wawrzecki * ca. 1795 † ca. 1845

Brasław — miecznik
Gabriel Alchimowicz h. Jastrzębiec * ca. 1700 † ca. 1757

Daniel Dąbrowa h. Dąbrowa * ca. 1719 † ca. 1769

Jerzy Dąbrowa h. Dąbrowa * ca. 1639 † ca. 1684

Franciszek Hrebnicki * ca. 1716 † ca. 1761

Władysław Kopeć h. Kroje * ca. 1649 † ca. 1705

N. Prewysz-Kwinto h. Dryja

Jerzy Józef Stanisław Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1735 † ca. 1784

Józef Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1721 † ca. 1794

Brasław — namiestnik ziemstwa
9.182.64 Jan Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1745 † ca. 1790

Brasław — oboźny
Józef Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1735 † ca. 1780

Franciszek Aleksander Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1707 † ca. 1752

Franciszek Kiełpsz * ca. 1740 † ca. 1785

Stanisław Klott h. Klott * ca. 1718 † ca. 1763

Brasław — pisarz grodzki
Stefan Józefat Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1718 † ca. 1763

Stefan Jan Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1729 † ca. 1777

Józef Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1767 † ca. 1817

Antoni "Talat" Kiełpsz

Samuel Komarowski h. Ciołek * ca. 1635 † ca. 1680

Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1777 † ca. 1822

Brasław — pisarz ziemski
Kazimierz Władysław Biegański h. Prawdzic * ca. 1640 † ca. 1705

Bogusz Kopeć h. Kroje * ca. 1534 † 1611

Seweryn Kropiwnicki * ca. 1552 † ca. 1597

Antoni Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1734 † ca. 1808

Brasław — podczaszy
Józef Biegański h. Prawdzic * ca. 1733 † ca. 1781

Michał Kazimierz Borodzicz h. Brodzic * ca. 1667 † ca. 1712

Piotr Krzysztof Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1670 † ca. 1715

Krzysztof Komar h. Komar * ca. 1653 † ca. 1705

Władysław Komar h. Komar * ca. 1618 † ca. 1712

Michał Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1682 † ca. 1781

Stanisław Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1729 † ca. 1817

Brasław — podkomorzy
Jan ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1516 † ca. 1583

Piotr Jerzy ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1618 † ca. 1668

N. Mirski

Brasław — podsędek
Stefan Czerniewski h. Śreniawa * ca. 1637 † 1687

Józef Grek h. Grek * ca. 1749 † ca. 1813

Brasław — podstarości
Stefan Bielawski z Bielaw h. Jastrzębiec * ca. 1538 † 1596

Mikołaj Kazimierz Chmielnicki * ca. 1691 † ca. 1736

Brasław — podstoli
Tomasz Bęklewski h. Nałęcz * ca. 1650 † ca. 1704

Józef Biegański h. Prawdzic * ca. 1733 † ca. 1781

Jan Brunnow h. Trzy Belki * ca. 1705 † ca. 1750

Jan Haraburda h. Awdaniec * ca. 1670 † ca. 1715

Gabriel "Sakowicz??" Komorowski * ca. 1666 † ca. 1711

Mikołaj Korff h. Korff

Jan ks. Massalski * ca. 1591 † ca. 1636

Brasław — prezydent komisji cywilno-wojskowej
Stanisław Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * ca. 1752 † ca. 1818

Brasław — regent
Józef Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1767 † ca. 1817

Michał Dalecki h. Junosza * ca. 1750 † ca. 1795

Brasław — regent graniczny
Michał Dalecki h. Junosza * ca. 1801 † ca. 1851

Brasław — regent grodzki
Jakub Honesty * ca. 1694 † ca. 1739

Nikodem Kassianowicz h. Oracz * ca. 1757 † ca. 1802

Brasław — regent komisji cywilno-wojskowej
Mikołaj Kassianowicz h. Oracz * ca. 1762 † ca. 1807

Brasław — regent podkomorski
Kalikst Daniłowicz h. Sas * ca. 1765 † ca. 1815

Brasław — regent ziemski
Michał Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * 1789 † ca. 1823

Brasław — regent ziemski i grodzki
Józef Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1746 † ca. 1791

Brasław — rotmistrz
Antoni Bortkiewicz h. Lubicz * ca. 1740 † ca. 1785

Samuel Danilewicz h. Ostoja * ca. 1640 † ca. 1685

Mateusz Grossman * ca. 1756 † ca. 1801

Antoni Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * ca. 1754 † ca. 1799

Stanisław Kimbar h. Siekierz

Fabian Krajewski-Kukiel h. Leliwa * ca. 1786 † ca. 1831

Józef Prewysz-Kwinto h. Dryja

Józef Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1721 † ca. 1794

Piotr Maćkiewicz

Brasław — rotmistrz powiatu
Józef Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1721 † ca. 1794

Brasław — sędzia
Paweł Dąbrowa h. Dąbrowa * ca. 1800 † 1856

Józef Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1800 † 1840

Brasław — sędzia graniczny
Wiktor Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * 1791 † ca. 1845

Wincenty Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * ca. 1791 † ca. 1836

Antoni Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1800 † ca. 1845

Brasław — sędzia grodzki
Jan Bury * ca. 1758 † ca. 1803

Krzysztof Butler h. Butler * ca. 1672 † ca. 1717

Stanisław Talko-Hryncewicz h. Iłgowski * ca. 1752 † ca. 1818

Mikołaj Kopeć h. Kroje * ca. 1696 † 1735

Ignacy Błażej Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1722 † 1776

Brasław — sędzia ziemski
Wincenty Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1734 † ca. 1805

Joachim Kiełpsz * ca. 1777 † ca. 1822

Władysław Kimbar h. Siekierz * ca. 1657 † ca. 1702

Adam Klott h. Klott * ca. 1755 † ca. 1800

Brasław — sędzia ziemski powiatowy
Jan Horodecki h. Świnka * ca. 1768 † ca. 1813

Brasław — skarbnik
Krzysztof Glewski z Glewa * ca. 1668 † ca. 1713

Antoni Hoppen * ca. 1688 † ca. 1733

Maciej Kazimierz Jeleński z Jelnej h. Odrowąż odm. * ca. 1659 † ca. 1704

Dominik Komorowski h. Dołęga * ca. 1683 † ca. 1728

Samuel Teodor Kononowicz-Siemionowicz h. Radwan * ca. 1724 † ca. 1774

Michał Konoplański h. Nowina * ca. 1723 † ca. 1768

Stanisław Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1720 † ca. 1778

N. Rodziewicz * ca. 1698 † ca. 1748

Brasław — starosta
Bogdan * ca. 1444 † ca. 1489

Ignacy Burzyński h. Trzywdar * ca. 1756 † ca. 1805

Idzi Józef Hilzen h. Hilzen * 1772 † ca. 1810

Jan August Hilzen h. Hilzen * ca. 1691 † 1767

Józef Jerzy Hilzen h. Hilzen * ca. 1730 † ca. 1785

N. Jasienicki * ca. 1651 † ca. 1701

Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1492 † 1554

Jan ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1516 † ca. 1583

Jan Zawisza * ca. 1644 † ca. 1689

Brasław — stolnik
Jan Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1725 † ca. 1782

Mikołaj Kazimierz Chmielnicki * ca. 1691 † ca. 1736

Michał "Lubecki" Kniaziewicz h. Kniaziewicz * ca. 1667 † 1710

Paweł Kopeć h. Kroje * ca. 1559 † ca. 1631

Kazimierz Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1751 † ca. 1796

Brasław — strażnik
Aleksander Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1750 † ca. 1795

Adam Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1736 † ca. 1781

Józef Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1732 † ca. 1810

Józef Czarnocki z Czarnot h. Lis * ca. 1767 † ca. 1817

Antoni Prewysz-Kwinto h. Dryja

Brasław — strażnik (strażnikowicz??)
Benedykt Prewysz-Kwinto h. Dryja

Brasław — wicemarszałek
Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1777 † ca. 1822

Brasław — wiceregent ziemski
Józef Grek h. Grek * ca. 1749 † ca. 1813

Brasław — wojewoda
Michał Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1733 † 1798

Brasław — wojski
Bazyli Bohusławski * ca. 1700 † ca. 1745

Filon Aleksander Judycki h. Judycki * ca. 1618 † 1652

Andrzej Kimbar h. Siekierz * ca. 1649 † ca. 1699

Jan Rudomina * ca. 1552 † ca. 1602

Lida
Lida — budowniczy
Dominik Kołyszko h. Kotwica * ca. 1734 † ca. 1779

Lida — burgrabia
Franciszek Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * 1756 † ca. 1806

Lida — chorąży
Bogdan * ca. 1494 † ca. 1539

Michał * ca. 1585 † ca. 1635

Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1733 † ca. 1808

Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1684 † ca. 1763

Stanisław Berdowski * ca. 1520 † ca. 1565

Jan Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1605 † ca. 1650

Władysław Jawornicki z Obic h. Gozdawa * ca. 1702 † ca. 1747

Dawid Jodko h. Lis * ca. 1706 † ca. 1756

Jan Jodko h. Lis

Jerzy Jundziłł na Zelwie h. Łabędź * ca. 1594 † ca. 1648

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Kazimierz Teofil Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1635 † ca. 1705

Jan Kurcz h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1690

Lida — cześnik
Jan Aleksander Brzeski z Brześca i Baboszewa h. Prawdzic * ca. 1656 † ca. 1701

Jan Michał Chrzanowski h. Rogala * ca. 1667 † ca. 1712

Jakub Czechnicki * ca. 1741 † ca. 1791

Hilary Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1611 † ca. 1668

Andrzej Dziakiewicz * ca. 1708 † ca. 1753

Jan Dzieżyc h. Lubicz

N. Godlewski * ca. 1640 † ca. 1690

Stefan Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1657 † ca. 1708

Franciszek Jodko h. Lis

Adam "Ryło" Ryłło-Jundziłł h. Wieniawa * ca. 1669 † ca. 1714

Fulgenty Kamieński h. Rola * ca. 1734 † ca. 1801

Maciej Korzyb * ca. 1647 † ca. 1692

Jerzy Piotr Limont h. Limont * ca. 1618 † ca. 1663

Lida — dzierżawca
Jerzy Radziwiłł h. Trąby * ca. 1480 † 1541

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Lida — horodniczy
Jakub Dowgiałło h. Zadora * ca. 1730 † ca. 1775

Fulgenty Kamieński h. Rola * ca. 1734 † ca. 1801

Jan Samuel Korkuć h. Nałęcz

Kazimierz Macewicz h. Leliwa * ca. 1702 † ca. 1748

Lida — kasztelan
Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1733 † ca. 1808

Lida — komornik
Szymon Bieńkiewicz * ca. 1748 † ca. 1793

Krzysztof Faszcz z Faszczów h. Prus * ca. 1768 † ca. 1818

Maciej Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1748 † ca. 1793

Franciszek Jodko h. Lis * ca. 1748 † ca. 1793

Lida — komornik powiatu
Jerzy Kępiński z Kęmpna h. Niesobia * ca. 1734 † ca. 1797

Lida — komornik ziemski
Konstanty Kolesiński h. Kojen * ca. 1644 † ca. 1689

Lida — koniuszy
Józef Dłuski * ca. 1737 † ca. 1782

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1792

Wincenty Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1754 † ca. 1799

Józef Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Maciej Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1715 † ca. 1765

N. Woydag * ca. 1656 † ca. 1706

Lida — krajczy
Adam "Kuncewicz" Ginett h. Zaremba * ca. 1746 † ca. 1791

Jerzy Antoni Jodko h. Lis * ca. 1708 † ca. 1759

Lida — łowczy
Jerzy Białopiotrowicz h. Awdaniec * ca. 1734 † ca. 1802

Wincenty Białopiotrowicz h. Awdaniec * ca. 1753 † ca. 1814

Felicjan Daneyko h. Sas * ca. 1725 † ca. 1805

Adam Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1734 † ca. 1779

Wojciech Michowski * ca. 1536 † ca. 1586

Jerzy Porzecki * ca. 1649 † ca. 1694

Michał Puciata * ca. 1647 † ca. 1692

Lida — marszałek
Michał Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1682 † ca. 1727

Teofil Bajecki * ca. 1646 † ca. 1691

Aleksander Chalecki

Aleksander Chalecki h. Chalecki * ca. 1597 † ca. 1642

Jerzy Jodko h. Lis * ca. 1715 † ca. 1789

Filon Ilon Kopeć h. Kroje * 1574 † 1623

Romuald Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza

Franciszek Mosiewicz * ca. 1670 † ca. 1715

N. Rajecki * ca. 1622 † ca. 1672

Teofil Rajecki * ca. 1650 † ca. 1695

Lida — miecznik
Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Łada * ca. 1689 † ca. 1734

Łukasz Antoni Bogdanowicz h. Mogiła * ca. 1689 † ca. 1734

Michał Broniewski * ca. 1740 † ca. 1785

Hieronim Dzieżyc h. Lubicz * ca. 1618 † ca. 1663

Michał Dzieżyc h. Lubicz * ca. 1639 † ca. 1684

Stefan Łoknicki z Łoknicy h. Nieczuja * ca. 1660 † ca. 1705

Lida — mostowniczy
Antoni Huryn h. Kalinowa * ca. 1735 † ca. 1780

Antoni Huryn h. Kalinowa * ca. 1743 † ca. 1788

Kazimierz Huryn h. Kalinowa * ca. 1740 † ca. 1785

Aleksander Arawinko-Huryn h. Kalinowa * ca. 1734 † ca. 1779

Lida — namiestnik
Andrzej Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1475 † ca. 1522
Piotr "Biały" Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1409 † ca. 1498
Andrzej Drozcza * ca. 1466 † ca. 1520
Jerzy Ilinicz h. Korczak * ca. 1471 † ca. 1551
Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1459 † ca. 1522 3.348.24, 3.348.30, 3.348.269,

Jan Kuczuk * ca. 1440 † ca. 1493

Lida — oboźny
Leon Antoni Jakimowicz-Hołownia h. Hołownia * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Hubarowicz * ca. 1735 † ca. 1780

Stefan Kamieński h. Rola * ca. 1676 † ca. 1721

N. Ryłło * ca. 1708 † ca. 1758

Lida — pisarz grodzki
Stanisław Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1628 † ca. 1673

Józef Korkuć h. Nałęcz * ca. 1682 † ca. 1727

Samuel Kostrowicki z Kostrowicz h. Baybuza * ca. 1729 † ca. 1780

Jan Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1746 † ca. 1796

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1733 † ca. 1818

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1781 † ca. 1828

Konstanty Michał Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1639 † ca. 1724

Józef Laskowicz h. Korab * ca. 1767 † ca. 1812

Lida — pisarz ziemski
Dominik Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1729 † ca. 1799

Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1673 † ca. 1718

Benedykt Tadeusz Kamieński h. Rola * ca. 1737 † ca. 1803

Jakub Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź * ca. 1606 † ca. 1651

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Samuel Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1588 † 1643

Lida — pleban
Kazimierz Ancuta h. Ancuta * ca. 1737 † ca. 1787

Lida — poborca
Jerzy Jundziłł na Zelwie h. Łabędź * ca. 1594 † ca. 1648

Lida — podczaszy
Kazimierz Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1687 † ca. 1732

Benedykt Barwiński h. Achinger * ca. 1677 † ca. 1718

Teofil Borowski * ca. 1667 † ca. 1712

Michał Borzymowski h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1779

N. Dłuski * ca. 1713 † ca. 1763

Wojciech Golimont h. Ślepowron * ca. 1610 † ca. 1663

Antoni "Ryło" Ryłło-Jundziłł h. Wieniawa * ca. 1691 † ca. 1736

Józef Kamieński h. Rola * ca. 1743 † ca. 1800

Mikołaj Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg

Jan Limont h. Limont * ca. 1653 † ca. 1703

Krzysztof Łosowski h. Prus * ca. 1627 † ca. 1672

Lida — podkomorzy
Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † 1693

Jakub Teodor Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1597 † ca. 1679

Stefan Kurcz h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1700

Jarosław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * 1563 † ca. 1614

N. Narbut * ca. 1722 † ca. 1772

Lida — podsędek
Jan Kamieński h. Rola * ca. 1729 † ca. 1780

Jarosław ks. Łukomski z Łukomli h. Łukomski * 1563 † ca. 1614

Lida — podskarbi sądu kapturowego powiatu
Józef Dłuski * ca. 1734 † ca. 1779

Lida — podstarości
Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1684 † ca. 1763

Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † ca. 1702

Józef Kamieński h. Rola * ca. 1744 † ca. 1795

Lida — podstoli
Józef Skarbek-Abramowicz h. Awdaniec

Konstanty Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1638 † ca. 1683

Konstanty Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1652 † ca. 1697

N. Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1716 † ca. 1766

Zedersok Zygmunt Kibert * ca. 1667 † ca. 1712

Romuald Leparski z Hannusza h. Leparski * ca. 1728 † ca. 1787

Lida — prezydent sądu grodzkiego
Aleksander Krydel h. Odsiecz * 1784 † ca. 1841

Lida — pułkownik
Franciszek Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1733 † ca. 1808

Lida — regent
Jerzy Józef Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1733 † ca. 1778

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1792

Jerzy Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1781 † ca. 1828

Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1783 † ca. 1833

Lida — regent graniczny
Maciej Kobyliński h. Krzywda * ca. 1787 † ca. 1832

Lida — regent graniczny powiatowy
Rafał Lipiński z Lipnej h. Rawicz * ca. 1789 † ca. 1839

Lida — regent grodzki
Wincenty Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1757 † ca. 1802

Lida — regent ziemski
Jan Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1746 † ca. 1791

Justyn Kamieński h. Rola * ca. 1757 † ca. 1802

Lida — rotmistrz
Jerzy Boniecki z Bończy h. Bończa * ca. 1761 † ca. 1811

Michał Borodzicz h. Brodzic * ca. 1745 † ca. 1800

Áîðîäè÷ Ìèõàèë Ãåðîíèì 1778-1787 ñìîë, ðîò 1., 23.02.1784 èçá. â ëèä. ñòðàæ, äî 1792 ã. ôë. Ìèðàáåëü2, 1794 ýéø. ñòðàæ 3.
1/ô. 1842,ä. 5,ë. 1, ô. 1755,ä. 72ë. 604,2/. ÐÃÀÄÀ, Ô-389,ä. 551,ë. 858, ô. 1767, ä. 28, ë. 161, Ç/.ô. 1767, ä. 26, ë. 44Gabriel Bułhak h. Syrokomla * ca. 1754 † ca. 1799

Michał Burzymowski h. Lubicz * ca. 1754 † ca. 1799

Ignacy Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Kondratowicz h. Syrokomla * 1747 † ca. 1804

Lida — rotmistrz powiatowy
Tadeusz Kamieński h. Ślepowron * ca. 1771 † ca. 1821

Jan Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1704 † ca. 1754

Lida — rotmistrz powiatu
Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1733 † ca. 1778

Florian Baranowski h. Ostoja * ca. 1757 † ca. 1802

Fulgenty Kamieński h. Rola * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Korzeniowski h. Nałęcz * ca. 1734 † ca. 1779

Lida — sędzia
Józef Dłuski * ca. 1734 † ca. 1779

Stanisław Gzowski h. Junosza * ca. 1753 † ca. 1803

Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1783 † ca. 1833

Karol Laskowski z Laskowa h. Korab * ca. 1782 † ca. 1832

Lida — sędzia apelacyjny
Karol Rafał Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1796 † 1857

Lida — sędzia graniczny
Bartłomiej Jundziłł h. Łabędź * ca. 1790 † ca. 1840

Lida — sędzia graniczny powiatu
Antoni Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1777 † ca. 1827

Lida — sędzia grodzki
Jerzy Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1761 † ca. 1806

Mateusz Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1745 † ca. 1790

Józef Hawryłkiewicz
* ca. 1735 † ca. 1783

Piotr Jerzy Radobylski-Hubarowicz * ca. 1734 † ca. 1795

Michał Kazimierz "Pollewicz" Jamont h. Pobóg * ca. 1653 † ca. 1708

Mateusz Marcinkiewicz * ca. 1708 † ca. 1758

Michał Tukałł * ca. 1749 † ca. 1799

Lida — sędzia kapturowy
Jan Dowgird

Józef Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1734 † ca. 1779

Piotr Jerzy Radobylski-Hubarowicz * ca. 1734 † ca. 1795

Antoni Arawinko-Huryn h. Kalinowa * ca. 1734 † ca. 1779

Fulgenty Kamieński h. Rola * ca. 1734 † ca. 1801

Kazimierz Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Lida — sędzia kapturowy powiatu
Michał Borzymowski h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Kazimierz "Kuncewicz" Ginett h. Zaremba * ca. 1734 † ca. 1779

Leon Antoni Jakimowicz-Hołownia h. Hołownia * ca. 1734 † ca. 1779

Lida — sędzia powiatowy
Tomasz Grzymała z Zalesia-Grzymały h. Grzymała * ca. 1787 † ca. 1837

Józef Kamieński h. Rola * ca. 1799 † ca. 1844

Lida — sędzia ziemski
Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1757 † ca. 1802

Józef Borzymowski h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1780

Jerzy Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1580 † ca. 1630

Kazimierz Kamieński h. Rola * ca. 1793 † ca. 1838

Samuel Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź

Józef Kuncewicz h. Łabędź * 1786 † ca. 1836

Marcin Limont h. Limont * ca. 1622 † ca. 1684

Lida — skarbnik
Jan Adamkowicz h. Wadwicz * ca. 1644 † ca. 1689

Dominik Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1719 † ca. 1764

Michał Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1733 † ca. 1778

Franciszek Brzozowski h. Brzozowski * ca. 1746 † ca. 1796

Kazimierz Budkiewicz h. Trzaska * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Dowgiałło h. Zadora * ca. 1658 † ca. 1703

Walenty Gorecki h. Dołęga * ca. 1747 † ca. 1815

Jan Jaskołd z Jaskołdów h. Trąby * ca. 1745 † ca. 1803

Konstanty Jan Kazimierz Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1639 † ca. 1713

Franciszek Kurowski z Kurowa h. Nałęcz * ca. 1689 † ca. 1734

Lida — starosta
Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1540 † ca. 1611
Piotr "Biały" Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1409 † ca. 1498
Aleksy Dowojna h. Szeliga * ca. 1402 † ca. 1474
Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † 1693
Aleksander ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1574 † 1617
Jerzy Ilinicz h. Korczak * ca. 1471 † ca. 1551
Aleksander Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1755
Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1459 † ca. 1522
Dominik Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1643 † 1697

Jan Mikołaj ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1681 † 1729
Krzysztof Stefan Sapieha h. Lis * 1590 † 1627

Lida — stolnik
Łukasz Antoni Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1684 † ca. 1763

Jerzy Jodko h. Lis * ca. 1715 † ca. 1789

Benedykt Tadeusz Kamieński h. Rola * ca. 1737 † ca. 1803

Szymon Kątkowski h. Ostoja * ca. 1674 † ca. 1724

Lida — strażnik
Jerzy Białopiotrowicz h. Awdaniec * ca. 1734 † ca. 1802

Michał Borodzicz h. Brodzic * ca. 1745 † ca. 1800

Piotr Stanisław Hawryłkiewicz
* ca. 1705 † ca. 1750

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1792

Tomasz Pietkiewicz * ca. 1719 † ca. 1769

Lida — strukczaszy
Jakub Bykowski * ca. 1740 † ca. 1785

Florian Cydzik * ca. 1743 † ca. 1788

Lida — wojski
Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1644 † ca. 1702

Józef Franciszek Godebski h. Godziemba * ca. 1725 † ca. 1790

Michał Kazimierz "Pollewicz" Jamont h. Pobóg * ca. 1653 † ca. 1708

Bogusław Kęsowski h. Poraj * ca. 1648 † ca. 1693

Kazimierz Teofil Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1635 † ca. 1705

Stefan Kurcz h. Radwan * ca. 1618 † ca. 1700

Mikołaj Limont h. Limont * ca. 1602 † ca. 1647

Oszmiana
Oszmiana — budowniczy
Antoni Weryha-Darewski h. Śreniawa * ca. 1718 † ca. 1763

Kazimierz Dederko h. Dederkało * ca. 1738 † ca. 1799

Józef Halka h. Szaława * ca. 1754 † ca. 1802

Krzysztof Antoni Hromyka h. Awdaniec * ca. 1703 † ca. 1748

Jakub Tadeusz Hutor h. Hutor * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Hutor h. Hutor * ca. 1720 † ca. 1765

Tomasz Maćkiewicz * ca. 1698 † 1748

Oszmiana — chorąży
Florian * ca. 1512 † ca. 1557

Hilary Chomiński * ca. 1705 † ca. 1755

Ludwik Chomiński na Baksztach h. Lis * ca. 1670 † 1739

Franciszek Tadeusz Danilewicz h. Ostoja * ca. 1735 † ca. 1780

Roman Danilewicz h. Ostoja * ca. 1644 † ca. 1695

Ambroży Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1768 † ca. 1813

Ambroży Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1746 † ca. 1806

Fabian Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1588 † ca. 1664

Jerzy Michał Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1637 † ca. 1694

N. Poźniak * ca. 1726 † ca. 1776

N. Rudomiński

Piotr Stecki * ca. 1590 † ca. 1640

Oszmiana — ciwun
Leon Łabęcki * ca. 1647 † ca. 1692

Oszmiana — cześnik
Aleksander Benianon Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1685 † ca. 1730

Tomasz Biesiecki h. Kornic * ca. 1644 † ca. 1689

Daniel Buczyński * ca. 1756 † ca. 1819

Ludwik Buczyński * ca. 1745 † ca. 1793

Franciszek Józef Downarowicz h. Przyjaciel

Józef Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Kazimierz Frąckiewicz h. Brodzic

Jan Horain h. Śreniawa * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Władysław Hromyka h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1712

Eustachy Władysław Ihnatowicz h. Ihnatowicz

Józef Kamieniecki z Oleska h. Pilawa * ca. 1705 † ca. 1755

Aleksander Kierdej h. Bełty * ca. 1631 † ca. 1681

Kazimierz Kleczkowski z Kleczewa h. Trzaska * ca. 1711 † ca. 1761

Michał Koreywa h. Dębno * ca. 1692 † ca. 1737

Jan Krupski z Krupego h. Korczak * ca. 1644 † ca. 1689

Eustachy Władysław Lubiański h. Godziemba * ca. 1638 † ca. 1689

Oszmiana — dziekan
Jan Nepomucen Kundzicz h. Pogonia * 1796 † 1869

Oszmiana — dzierżawca
Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Jerzy Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1519 † 1569

Jan Hajko h. Ogończyk * ca. 1516 † ca. 1592

Oszmiana — horodniczy
Władysław Michał Ambrożewicz h. Ambrożewicz * ca. 1718 † ca. 1763

Kazimierz Biesiecki h. Kornic * ca. 1660 † ca. 1705

Tadeusz Gąsowski h. Prus * ca. 1734 † ca. 1779

Tomasz Gąsowski h. Prus * ca. 1715 † ca. 1760

Florian Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1670 † ca. 1715

Adam Tadeusz Kuncewicz h. Żnin * ca. 1745 † ca. 1809

Marcin Kuncewicz h. Żnin * ca. 1681 † ca. 1737

Marcin Antoni Michał Kuncewicz h. Żnin * ca. 1695 † ca. 1750

Wincenty Kazimierz Łomieński h. Suchekomnaty * ca. 1674 † ca. 1721

Oszmiana — kasztelan
N. Oskierka * ca. 1729 † ca. 1779

Oszmiana — komornik
Dominik Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1742 † ca. 1787

Dominik Abramowicz h. Ślepa Podkowa?? * 1746 † ca. 1786

Dominik Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * 1748 † ca. 1818

Józef Gliński z Glinnika h. Jastrzębiec * ca. 1756 † ca. 1806

Konstanty Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1669 † ca. 1714

Izydor Jasiewicz

Aleksander Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1742 † ca. 1787

Mikołaj Leszczyński h. Awdaniec * ca. 1807 † ca. 1857

Kazimierz Lipiński z Lipna h. Poraj * ca. 1741 † ca. 1786

Stefan Franciszek Maćkiewicz

Oszmiana — komornik powiatu
N. Chodźko h. Kościesza * ca. 1756 † ca. 1801

Oszmiana — komornik ziemski
Franciszek Koreywa h. Dębno * ca. 1753 † ca. 1801

Józef Kozubowski z Kozub * ca. 1733 † ca. 1778

Oszmiana — koniuszy
Ignacy Czechowicz h. Ostoja * ca. 1749 † ca. 1812

Kazimierz Dederko h. Dederkało * ca. 1738 † ca. 1799

Antoni Hutor h. Hutor * ca. 1745 † ca. 1790

Józefat Naramowski * ca. 1703 † ca. 1753

Oszmiana — krajczy
Bogusław Leon Blus z Olechna h. Kościesza * ca. 1692 † ca. 1737

Dionizy Chomski * ca. 1748 † ca. 1793

Józef ks. Juraha-Juraha * ca. 1709 † ca. 1754

Antoni J. F. "Rędziejewski" Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1703 † ca. 1750

N. Wildziewicz * ca. 1733 † ca. 1783

Oszmiana — łowczy
Kazimierz Chodźko h. Kościesza * ca. 1753 † ca. 1798

Stanisław Czyż * ca. 1750 † ca. 1795

Jan Hutor h. Hutor * ca. 1735 † ca. 1780

N. Klimański

Stanisław Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1761 † ca. 1806

N. Łomieński h. Suchekomnaty * ca. 1720 † ca. 1770

Aleksander Piersicki * ca. 1704 † ca. 1749

Oszmiana — marszałek
N. Chomiński * ca. 1660 † ca. 1710

Ludwik Chomiński na Baksztach h. Lis * ca. 1670 † 1739

Kazimierz Czechowicz h. Ostoja * ca. 1784 † 1834

Stanisław Furs h. Wąż * ca. 1566 † ca. 1616

Samuel Hieronim Kociełł h. Pelikan * ca. 1618 † 1686

Jan Lubański z Lubani h. Grzymała * ca. 1823 † 1884

N. Maćkiewicz * ca. 1630 † ca. 1675

Marcin Oskierka

N. Przeciszewski * ca. 1760 † ca. 1810

N. Zenowicz * ca. 1607 † ca. 1657

Oszmiana — marszałek kapturowy
Antoni Hutor h. Hutor

Oszmiana — marszałek powiatowy
Ambroży Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * 1786 † 1828

Oszmiana — marszałek sądów kapturowych powiatu
Antoni Hutor h. Hutor

Oszmiana — miecznik
Wojciech Czechowicz h. Ostoja * ca. 1749 † ca. 1802

Mikołaj Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1753 † ca. 1798

Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1673 † 1716

Józef Komar h. Komar * ca. 1723 † ca. 1768

Jan Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1640 † ca. 1690

Kazimierz Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1606 † ca. 1690

Oszmiana — mierniczy
Grzegorz Łążyński z Łążyna h. Nałęcz

Oszmiana — mostowniczy
Józef Bartnikowski * ca. 1726 † ca. 1771

Michał Bieńkuński h. Bajbuza * ca. 1725 † ca. 1770

Tadeusz Chodźko h. Kościesza * ca. 1757 † ca. 1802

Tadeusz Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1779

Oszmiana — namiestnik
Wołodko ks. Horski h. Druck * ca. 1485 † ca. 1559

Oszmiana — oboźny
Andrzej Michał Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1695 † ca. 1745

Kazimierz Chodźko-Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1748 † ca. 1793

Andrzej Chodźko h. Kościesza * ca. 1684 † ca. 1729

Andrzej Michał Borejko-Chodźko h. Kościesza * ca. 1710 † ca. 1760

Józef Komar h. Komar * ca. 1735 † ca. 1780

Adam Łokuciejewski h. Żnin * ca. 1734 † ca. 1798

Jacek Maćkiewicz * ca. 1722 † 1783

Oszmiana — pisarz grodzki
N. Halka h. Szaława * ca. 1726 † ca. 1771

Aleksander Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1625 † ca. 1672

Teodor Łastowski z Łastoj h. Sas * ca. 1576 † ca. 1621

Aleksander Strumiłło * ca. 1682 † ca. 1727

Oszmiana — pisarz ziemski
Dominik Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1735 † ca. 1780

Tomasz Michał Czechowicz h. Ostoja * ca. 1703 † ca. 1757

Piotr Drowinicki * ca. 1547 † ca. 1592

Jan Kierdej h. Bełty * ca. 1589 † ca. 1646

Jan Mikołaj Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1563 † ca. 1631

Stefan Ślizień * ca. 1663 † ca. 1713

Andrzej Zabłocki * ca. 1767 † ca. 1812

Oszmiana — poborca
Samuel Doria-Dernałowicz h. Lubicz * ca. 1631 † ca. 1676

Oszmiana — podczaszy
N. Bielikowicz * ca. 1641 † ca. 1686

Stefan Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1621 † ca. 1666

Konstanty Chomiński h. Lis * ca. 1672 † ca. 1717

Jan Dołgierd h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1712

Kazimierz Mikołaj Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1639 † ca. 1684

N. Hermanowski z Hermanowic h. Junosza * ca. 1688 † ca. 1738

Jan Kirkor h. Kirkor * ca. 1680 † ca. 1725

Marcin Klimański * ca. 1734 † ca. 1795

Michał Antoni Kopeć h. Kroje * ca. 1671 † 1727

Aleksander Strumiłło * ca. 1682 † ca. 1727

Oszmiana — podkomorzy
Roman Danilewicz h. Ostoja * ca. 1644 † ca. 1695

Jan "Dołmat" Isajkowski h. Prus * ca. 1562 † ca. 1638

Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1644 † 1722

Samuel Hieronim Kociełł h. Pelikan * ca. 1618 † 1686

Franciszek Zyndram Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1723 † ca. 1779

Oszmiana — podsędek
Andrzej Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1559 † ca. 1604

Mikołaj "Dorohinicki" Kisiel h. Kisiel * ca. 1600 † ca. 1671

N. Naramowski

N. Sulistrowski

Oszmiana — podstarości
Andrzej Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1714 † ca. 1764

Andrzej Michał Borejko-Chodźko h. Kościesza * ca. 1710 † ca. 1760

N. Frąckiewicz * ca. 1659 † ca. 1709

Stefan Michał Frąckiewicz-Frąckiewicz * ca. 1656 † ca. 1706

Stefan Michał Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1675 † ca. 1733

Antoni Hutor h. Hutor

Eustachy Władysław Ihnatowicz h. Ihnatowicz

Stanisław "Talat" Kiełpsz * ca. 1683 † ca. 1728

Michał Jan Kierdej h. Bełty * ca. 1665 † ca. 1718

Michał Kolenda h. Bełty * ca. 1549 † ca. 1594

Hieronim Komar h. Komar * ca. 1671 † ca. 1722

N. Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1574 † ca. 1621

Baltazar Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1607 † ca. 1652

Marcin Antoni Michał Kuncewicz h. Żnin * ca. 1695 † ca. 1750

Eustachy Władysław Lubiański h. Godziemba * ca. 1638 † ca. 1689

Oszmiana — podstarości sądowy
Antoni Hutor h. Hutor

Oszmiana — podstoli
Mikołaj Andrzeykowicz * ca. 1736 † ca. 1786

Mikołaj Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1648 † ca. 1697

Marcin Czechowicz h. Ostoja * ca. 1758 † ca. 1803

Roman Danilewicz h. Ostoja * ca. 1644 † ca. 1695

Karol Piotr Isajkowski h. Prus * ca. 1598 † ca. 1652

Kazimierz Michał "Piotrawin" Janiszewski * ca. 1726 † ca. 1771

Piotr Samuel ks. Juraha-Juraha * ca. 1644 † ca. 1698

Michał Bogusław Kociełł h. Pelikan * ca. 1667 † 1716

Fabian Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1588 † ca. 1664

Fabian Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1725 † ca. 1770

Kazimierz Minkiewicz * ca. 1625 † ca. 1675

Krzysztof Sulistrowski * ca. 1685 † ca. 1735

N. Wołczek * ca. 1570 † ca. 1620

Oszmiana — prezydent sądu grodzkiego
Antoni Łappa * ca. 1775 † ca. 1820

Oszmiana — pułkownik
Joachim Chomiński h. Lis * ca. 1745 † ca. 1790

Oszmiana — referendarz
Cyprian Paweł Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1574 † 1688

Oszmiana — regent
Adam Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1779

Andrzej Kazanowski z Kazanowa h. Grzymała * ca. 1766 † ca. 1811

Józef Leszczyński h. Awdaniec * ca. 1807 † ca. 1852

Oszmiana — regent graniczny
Michał Kundzicz h. Pogonia * ca. 1804 † ca. 1854

Oszmiana — regent grodzki
Ignacy Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1733 † ca. 1794

Tomasz Gano z Ganów h. Rawicz * ca. 1767 † ca. 1812

Aleksander Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1744 † ca. 1789

Andrzej Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1592 † ca. 1653

Andrzej Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1737 † ca. 1782

Mikołaj Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1750 † ca. 1795

Wojciech Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1720 † ca. 1765

Oszmiana — regent grodzki i sądów kapturowych powiatu
Marcin Gumiński z Gumina h. Rola * ca. 1734 † ca. 1779

Oszmiana — regent sądowy
Franciszek Gałecki z Gałek h. Junosza

Oszmiana — regent ziemski
Ignacy Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1733 † ca. 1794

Antoni Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1726 † ca. 1776

Konstanty Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1669 † ca. 1714

Oszmiana — rotmistrz
Jan Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1749 † 1799

Antoni Bartoszewicz * ca. 1756 † ca. 1801

Tadeusz Charewicz h. Sas * ca. 1745 † ca. 1790

Andrzej Michał Borejko-Chodźko h. Kościesza * ca. 1710 † ca. 1760

Franciszek Czeszejko * ca. 1756 † ca. 1801

Stanisław Czyż

Józef Darowski h. Ostoja

Szymon Dmochowski h. Pobóg * ca. 1756 † ca. 1801

Michał Dzieszuk h. Kościesza * ca. 1760 † ca. 1805

Dominik Dziwlewski z Dziwli * ca. 1756 † ca. 1801

Józef Fedorowicz * ca. 1746 † ca. 1791

Jan Giryn h. Dołęga * ca. 1791 † ca. 1841

Piotr Golejewski z Golejewa v. Golejowa h. Kościesza * ca. 1734 † ca. 1779

N. Hołub * ca. 1759 † ca. 1809

Andrzej Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Stefan Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Jan Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1728 † ca. 1777

Józef Kamieński h. Jastrzębiec * ca. 1756 † ca. 1801

Piotr Kiełpsz * ca. 1756 † ca. 1801

Józef Kociełł h. Pelikan * ca. 1753 † ca. 1798

Jerzy Tadeusz Komar h. Komar * ca. 1715 † ca. 1760

Jerzy Komar h. Komar * ca. 1758 † ca. 1803

Piotr Kosiński z Kosianki h. Rawicz

Szymon Kuncewicz h. Żnin * ca. 1733 † ca. 1779

Teodor Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1753 † ca. 1798

Jan Łastowski z Łastoj h. Sas * ca. 1730 † ca. 1775

Oszmiana — rotmistrz powiatu
Antoni Hutor h. Hutor

Jakub Kazimierz Kijanowski * ca. 1670 † ca. 1715

Tomasz Koryzna h. Koryzna * ca. 1733 † ca. 1778

Wincenty Łaniewski h. Korczak

Oszmiana — sędzia
Antoni Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1734 † ca. 1779

Wincenty Gałecki z Gałek h. Junosza

Oszmiana — sędzia graniczny
Jan Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * ca. 1749 † 1799

Piotr Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * 1787 † ca. 1844

Wincenty Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1760 † ca. 1810

Józef Karczewski z Karczewa h. Samson * ca. 1807 † ca. 1857

Stanisław Karczewski z Karczewa h. Samson * ca. 1807 † ca. 1857

Michał Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1800 † ca. 1845

Leon Kuncewicz h. Żnin * ca. 1770 † ca. 1815

Oszmiana — sędzia graniczny powiatowy
Adam Antoni Ignacy Kosacki z Kosaćca h. Rawicz * ca. 1736 † ca. 1786

Oszmiana — sędzia grodzki
Józef Chodźko-Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1729 † ca. 1774

Michał Chodźko h. Kościesza * ca. 1744 † ca. 1799

Ignacy Czechowicz h. Ostoja * ca. 1749 † ca. 1812

Józef Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1737 † ca. 1782

Antoni Tadeusz Hutor h. Hutor * ca. 1750 † ca. 1795

Andrzej Michał ks. Juraha-Juraha * ca. 1679 † ca. 1738

Krzysztof Komar h. Komar * ca. 1653 † ca. 1705

Aleksander Jan Koreywa h. Dębno * ca. 1627 † ca. 1672

Jan Łastowski z Łastoj h. Sas * ca. 1741 † ca. 1790

Wincenty Kazimierz Łomieński h. Suchekomnaty * ca. 1674 † ca. 1721

Oszmiana — sędzia kapturowy
Stefan Tadeusz "Sachnowicki" Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1779

Adam Łokuciejewski h. Żnin * ca. 1734 † ca. 1798

Oszmiana — sędzia prezydujący
Adam Ignacy Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1754 † ca. 1809

Oszmiana — sędzia ziemski
Ignacy Chomiński h. Lis * ca. 1758 † ca. 1803

Wiktor "Lachowicki" Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † 1795

Mateusz Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1720 † ca. 1765

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1792

Franciszek Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1758 † ca. 1803

Dominik Kamiński * ca. 1699 † ca. 1744

Jan Kierdej h. Bełty * ca. 1589 † ca. 1646

Kazimierz Komar h. Komar * ca. 1676 † ca. 1721

Władysław Komar h. Komar * ca. 1601 † ca. 1689

Stanisław Koreywa h. Dębno * ca. 1583 † ca. 1645

Jan Mikołaj Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1563 † ca. 1631

Adam Tadeusz Kuncewicz h. Żnin * ca. 1745 † ca. 1809

Jacek Maćkiewicz * ca. 1722 † 1783

Oszmiana — sędzic ziemski
Jerzy Frąckiewicz h. Brodzic * ca. 1734 † ca. 1779

Oszmiana — skarbnik
Franciszek Andruszkiewicz h. Mogiła * ca. 1692 † ca. 1737

Antoni Czechowicz h. Ostoja * ca. 1734 † ca. 1780

Aleksander Hilchen h. Jelita * ca. 1702 † ca. 1752

Jakub Kazimierz Kijanowski * ca. 1670 † ca. 1715

Kazimierz Klimański * ca. 1735 † ca. 1782

Samuel Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1661 † ca. 1718

Maciej Wilkaniec

Oszmiana — starosta
Cyprian Paweł Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1574 † 1688

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Jerzy Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1519 † 1569

Ludwik Chomiński na Baksztach h. Lis * ca. 1670 † 1739

Gedygołd Gedygołd h. Rawicz * ca. 1357 † ca. 1426

Jan Jundziłł h. Łabędź * ca. 1490 † ca. 1557

Mikołaj Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1490 † 1523

Tadeusz Kociełł h. Pelikan * ca. 1734 † ca. 1806

Andrzej ks. Ogiński h. Ogiński * 1739 † 1787

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Krzysztof Sapieha h. Lis * 1625 † 1665

Paweł Stefan Sapieha h. Lis * 1565 † 1635

Oszmiana — strażnik
Jan Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1608 † ca. 1658

Onufry Byszyński * ca. 1734 † ca. 1779

Marcin Fiedorowicz

Marcin Fiedorowicz * ca. 1700 † ca. 1745

Krzysztof Gizbert h. Korczak * ca. 1725 † ca. 1770

Aleksander Florian Kamiński h. Odrowąż * ca. 1712 † ca. 1762

Antoni Kamiński h. Odrowąż * ca. 1746 † ca. 1796

Samuel Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1661 † ca. 1718

Antoni Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1723 † ca. 1768

Jerzy Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1734 † ca. 1808

Józef Łokuciejewski h. Żnin * ca. 1735 † ca. 1781

N. Popławski * ca. 1705 † ca. 1755

Oszmiana — strukczaszy
Michał Bieńkuński h. Bajbuza * ca. 1744 † ca. 1789

Józef Jasiewicz h. Rawicz * ca. 1718 † ca. 1763

Oszmiana — surrogator
Hieronim Komar h. Komar * ca. 1671 † ca. 1722

Oszmiana — wicemarszałek
Wincenty Sowa-Korsak h. Lis * 1769 † ca. 1819

Oszmiana — wojski
Hieronim Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1571 † ca. 1616

Marcin Bieńkowski z Bieńków h. Łada * ca. 1739 † ca. 1784

N. Biesiecki h. Kornic * ca. 1627 † ca. 1672

Stanisław Kazimierz Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1646 † ca. 1712

Józef Hutor h. Hutor * ca. 1763 † ca. 1808

Karol Piotr Isajkowski h. Prus * ca. 1598 † ca. 1652

Jerzy Kamieński h. Jastrzębiec * ca. 1653 † ca. 1727

Krzysztof Kamieński h. Jastrzębiec * ca. 1670 † ca. 1731

Jan Kierdej h. Bełty * ca. 1589 † ca. 1646

Krzysztof Korzeniowski h. Lis * ca. 1540 † ca. 1590

Antoni J. F. "Rędziejewski" Rędziejowski-Łojko h. Wąż * ca. 1703 † ca. 1750

Paweł Osiński * ca. 1616 † ca. 1661

Oszmiana — woźny
Piotr Kwiatkowski z Kwiatkowic h. Gryf * ca. 1790 † ca. 1840

Oszmiana — woźny generalny powiatowy
Maciej Łaniewski h. Korczak * ca. 1693 † ca. 1738

Raduń
Raduń — chorąży
Jan Konewnik

Lenard Kotrym * ca. 1506 † ca. 1551

Raduń — ciwun
Szymon Andruszewicz h. Doliwa * ca. 1458 † ca. 1503

Raduń — dzierżawca
Jan Hercyk h. Hercyk * ca. 1539 † ca. 1584

Szymon Mackiewicz h. Kościesza * ca. 1475 † 1542

Raduń — horodniczy
Ludwik Drohinicz

Raduń — proboszcz
Daniel Łodziata h. Wadwicz

Raduń — starosta
N. Hercyk h. Hercyk * ca. 1590 † ca. 1640
Wilejka
Wilejka — adwokat
Tadeusz Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1822 † ca. 1872

Wilejka — chorąży
Franciszek Burczak-Abramowicz h. Lubicz * ca. 1806 † ca. 1856

Franciszek Abramowicz-Łyżyński h. Lubicz * ca. 1768 † ca. 1813

Wilejka — dowódca oddziału
12.136.200 Wincenty Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1813 † 1863

Wilejka — komornik
Józef Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1822 † ca. 1872

Walerian Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1822 † ca. 1872

Wilejka — komornik graniczny
Maciej Krajewski-Kukiel h. Leliwa * ca. 1760 † ca. 1819

Wilejka — marszałek
Aleksander Stefan Domeyko h. Dangiel * 1804 † ca. 1876

Józef Kalasanty Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1745 † ca. 1795

Zenon Lubański z Lubani h. Grzymała * ca. 1816 † 1854

Wilejka — marszałek powiatowy
Hipolit Gieczewicz h. Leliwa * 1800 † 1846

Wilejka — marszałek szlachty powiatu
Hipolit Gieczewicz h. Leliwa * 1800 † 1846

Wilejka — pisarz ziemski powiatowy
Ignacy Wincenty Kijakowski z Kijakowa h. Kościesza * ca. 1770 † ca. 1820

Wilejka — podkomorzy
Wincenty Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1758 † 1840

Wilejka — podsędek powiatowy
Tadeusz Domeyko h. Dangiel * ca. 1758 † ca. 1832

Wilejka — regent
Justyn Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1822 † ca. 1872

Wilejka — sekretarz sądu powiatowego
Wincenty Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1822 † ca. 1872

Wilejka — sędzia
Kajetan Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1779 † ca. 1829

Wilejka — sędzia graniczny
Franciszek Borgiasz Litawor-Aramowicz h. Odrowąż * 1785 † ca. 1832

Leon Onufry Kotwicz h. Kotwicz * ca. 1790 † ca. 1840

Jan Paweł Kowerski h. Białynia * 1786 † 1838

Wilejka — sędzia graniczny powiatu
Klemens Kijakowski z Kijakowa h. Kościesza * ca. 1770 † ca. 1820

Wilejka — starosta
Andrzej Kosiński z Kosianki h. Rawicz * ca. 1616 † ca. 1661

Ignacy Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1734 † ca. 1808

Mikołaj Andrzej Pac h. Gozdawa * ca. 1670 † ca. 1715
Wilno
Wilno — administrator apostolski diecezji
Wiktor Frąckiewicz h. Brodzic * 1835 † ca. 1917

Wilno — administrator diecezji
Jan Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1810 † 1846

Jan Domanowski z Domanowa * ca. 1516 † 1563

Antoni Fijałkowski h. Ślepowron * ca. 1816 † ca. 1875

Bogusław Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1670 † 1744

Wilno — adwokat
Jan Łopata h. Mogiła * ca. 1804 † ca. 1849

Wilno — adwokat izby cywilnej
Jakub Jan Justyn Ignacy Kotwicz h. Kotwicz * ca. 1790 † ca. 1840

Wilno — akademik
Jan ks. Drucki-Horski h. Druck * ca. 1586 † ca. 1631

Wilno — archidiakon
Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1732 † 1774

Józef Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1513 † ca. 1558

Walerian Stanisław Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1673

Wincenty Lipski z Lipego h. Grabie * 1796 † 1875

Wilno — archimandryta
Makary * ca. 1465 † 1497

Aleksy Dubowicz * ca. 1615 † ca. 1660

Rafał Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1598 † 1642

Leon Kreuza * ca. 1590 † ca. 1635

Jan Jozafat Kuncewicz h. Poraj * 1580 † 1623

Wilno — asesor izby cywilnej
Franciszek Konoplański h. Nowina * ca. 1807 † ca. 1857

Wilno — asesor sądu głównego
Franciszek Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1790 † ca. 1840

Mateusz Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1790 † ca. 1840

Wilno — biskup
Jakub * ca. 1368 † ca. 1413

Jan

Maciej * ca. 1387 † 1453

Mikołaj z Gorzkowa h. Gierałt * ca. 1352 † 1414

Andrzej "II" h. Szeliga * ca. 1451 † ca. 1506

Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1628 † 1665

Konstanty Kazimierz Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1631 † 1722

Jan Ceceniewski * ca. 1503 † ca. 1548

Jan Dedko

Jan Denisko h. Wukry * ca. 1503 † ca. 1548

Paweł ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1474 † 1555

Karol Hryniewiecki z Hryniewic h. Przeginia * ca. 1853 † ca. 1918

Jan Ilinicz h. Korczak

Jan "z książąt litewskich" Jagiellon * ca. 1489 † 1538

Maciej Koreywa h. Dębno

Jan Nepomucen Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1753 † 1808

Aleksander Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † 1686

Adam Stanisław Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * 1810 † 1891

Jan Kuchmistrzowicz h. Leliwa

Piotr Kustynia z Kustynia * ca. 1386 † ca. 1436

Jan Łosowicz h. Rozmiar * ca. 1432 † 1481

Bernard Maciejowski z Maciejowic h. Ciołek * 1548 † 1608

Andrzej Wasiło * ca. 1358 † ca. 1403

Wilno — biskup sufragan
Tadeusz Kundzicz h. Pogonia * 1747 † ca. 1825

Wilno — budowniczy
Michał Eytmin h. Rogala * ca. 1735 † ca. 1780

Wilno — chorąży
Justyn Burczak-Abramowicz h. Lubicz * ca. 1771 † ca. 1821

Jan Celeski?? * ca. 1672 † ca. 1717

N. Dorgal * ca. 1401 † ca. 1446

Stanisław Dowgiałło * ca. 1506 † ca. 1556

Marcin Górski h. Radwan * ca. 1583 † ca. 1628

Antoni Dyzma Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1758 † ca. 1822

Justyn Abramowicz-Łyżyński h. Lubicz * ca. 1778 † ca. 1823

Wilno — chorąży powiatowy
Michał Bieliński h. Junosza * 1748 † ca. 1798

Wilno — ciwun
NN. * ca. 1494 † ca. 1539

Jan Denhoff h. Denhoff * ca. 1618 † 1685

Paweł ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1505 † ca. 1560

Wojciech Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1508 † ca. 1570

Wojciech Jundziłł h. Łabędź * ca. 1511 † ca. 1557

Marcin Michał Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † 1700

Mikołaj Lewsz * ca. 1477 † ca. 1522

Jan Lubza * ca. 1476 † ca. 1521

Szymon Mackiewicz h. Kościesza * ca. 1475 † 1542

Stanisław Naruszewicz * ca. 1553 † ca. 1598

Mateusz ks. Ogiński * ca. 1514 † 1564

Jan Pac h. Gozdawa * ca. 1550 † 1610

Karol Stanisław ks. Radziwiłł h. Trąby * 1669 † 1719

Jerzy Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1698 † 1735

Wilno — cześnik
Samuel Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1667 † ca. 1723

Kazimierz Chojecki h. Lubicz * ca. 1633 † ca. 1678

Kazimierz Stanisław Dąbrowski h. Junosza * ca. 1633 † ca. 1706

Krzysztof Eperyeszy

Józef ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1759 † ca. 1808

Stanisław ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1735 † ca. 1780

Marcin Januszewicz h. Lubicz * ca. 1639 † ca. 1684

Jan Kamiński * ca. 1677 † ca. 1727

Władysław Komar h. Komar * ca. 1652 † ca. 1702

Karol Jan Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1640 † ca. 1733


Wilno — członek sądu głównego gubernii
Justyn Dowgiałło h. Zadora * ca. 1748 † 1829

Wilno — członek sądu powiatowego
Adam Kociełł h. Pelikan * 1815 † 1883

Wilno — derewniczy
Ludwik Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Grużewski h. Lubicz * ca. 1754 † ca. 1799

Jan "Dołmat" Isajkowski h. Prus * ca. 1562 † ca. 1638

Andrzej Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † ca. 1694

Wilno — dworzanin skarbowy
Tadeusz Antoni Burczak-Abramowicz h. Jastrzębiec * 1740 † ca. 1804

Wilno — dziekan
Piotr Arciechowski h. Grabie * ca. 1520 † ca. 1577

Jan Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1810 † 1846

Bogusław Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1670 † 1744

Wilno — dziekan katedralny
Mikołaj Deciusz h. Topór * ca. 1571 † 1629

Mamert Herburt z Fulsztyna h. Herburt * 1789 † 1873

Wilno — horodniczy
Paweł ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1505 † ca. 1560

Benedykt Haraburda h. Awdaniec * ca. 1667 † ca. 1712

Michał Karol Haraburda h. Awdaniec * ca. 1636 † ca. 1714

Herman Herman * ca. 1427 † ca. 1477

Michał Horain h. Śreniawa * ca. 1734 † ca. 1780

Jan Hoziusz z Bezdan h. Hoziusz * 1502 † 1595

Ulryk Ulrich Ulrych Hoziusz z Bezdan h. Hoziusz * ca. 1485 † 1535

Michał Janicki z Janic h. Rola * ca. 1689 † ca. 1734

Wojciech Jundziłł h. Łabędź * ca. 1511 † ca. 1557

Andrzej Michał ks. Juraha-Juraha * ca. 1679 † ca. 1738

Teodor Kolenda h. Bełty * ca. 1520 † ca. 1565

Andrzej Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † ca. 1694

Szymon Mackiewicz h. Kościesza * ca. 1475 † 1542

Wilno — kanclerz
Antoni Bukaty h. Bukaty * ca. 1745 † ca. 1790

Jan Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1685 † ca. 1735

Wilno — kanclerz kapituły
Tadeusz Kundzicz h. Pogonia * 1747 † ca. 1825

Wilno — kanonik
Adam z Kotry * ca. 1462 † ca. 1525

Jan Kazimierz Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1725

Maciej Józef Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1738

Adam Białozor h. Wieniawa * ca. 1721 † ca. 1766

Antoni Białozor h. Wieniawa * ca. 1704 † ca. 1754

Krzysztof Białozor h. Wieniawa * ca. 1681 † ca. 1813

Paweł Bojanecki z Bojanczyc h. Strzemię * ca. 1397 † ca. 1442

Konstanty Kazimierz Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1631 † 1722

Jan Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1685 † ca. 1735

Aleksander Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1604 † 1676

Michał Chomiński h. Lis * ca. 1734 † ca. 1805

Erazm Ciołek h. Sulima * ca. 1465 † ca. 1518

Kazimierz Florian ks. Czartoryski h. Pogoń Litewska * ca. 1590 † 1674

Kazimierz Michał Mikołaj ks. Czartoryski na Korcu i Oleksińcach h. Pogoń Li * ca. 1647 † 1685

Jakub Ignacy Dederko h. Dederkało * 1751 † 1829

Maciej Dobratycki h. Łodzia * ca. 1529 † ca. 1574

Mikołaj Dyrmont h. Awdaniec * ca. 1597 † ca. 1645

Jan Filipowicz h. Pobóg * ca. 1480 † ca. 1537

Stanisław Fogelweder h. Fogelweder * ca. 1546 † 1603

Franciszek Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1684 † ca. 1729

Franciszek Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1697 † ca. 1747

Tomasz Girski h. Łabędź * ca. 1637 † ca. 1682

Łukasz Gornicki h. Ogończyk * ca. 1601 † 1651

Paweł Gornicki h. Ogończyk * ca. 1582 † 1632

Franciszek Gzowski h. Junosza * ca. 1744 † ca. 1797

Samuel Kazimierz Hladowicki z Hladowicz h. Prus * ca. 1647 † 1697

Ignacy Houwalt h. Houwalt * ca. 1745 † ca. 1790

Andrzej Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1610 † ca. 1660

Stefan Jałbrzykowski z Jałbrzyk h. Grabie * ca. 1491 † ca. 1539

Maciej Kalecki h. Kotwicz * ca. 1526 † 1576

Franciszek Karp h. Karp * ca. 1708 † 1758

Karol Karp h. Karp * ca. 1734 † 1766

Piotr Karp h. Karp * ca. 1670 † 1720

Antoni Karwowski z Karwowa h. Pniejnia * ca. 1729 † ca. 1779

Bartłomiej Kiedrzycki * ca. 1544 † 1594

Adam Kopeć h. Kroje * 1608 † ca. 1658

Tomasz Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1732 † ca. 1777

Mikołaj Koryzna h. Koryzna * ca. 1556 † 1598

Józef Kazimierz Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1738 † ca. 1809

Jan Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1760 † ca. 1805

Regis Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1746 † ca. 1796

Eustachy Kotowicz h. Korczak * ca. 1646 † 1700

Jakub Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1787 † ca. 1837

Franciszek Kazimierz Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † ca. 1684
Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1657 † 1708

Stanisław Krzycki z Krzycka h. Kotwicz * ca. 1576 † ca. 1621

Marcin Lubecki z Lubczy, z Polski * ca. 1431 † ca. 1476

Józef "Tuczapski" Łaszcz na Łaszczowie i Warężu h. Prawdzic * ca. 1690 † 1748

Jan Dominik Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1709 † 1778

Józef Leon Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1751 † 1803

Mikołaj Łukomski z Łukoma h. Dryja * ca. 1474 † ca. 1519

N. Poraziński

Wilno — kanonik kapituły
Wiktor Frąckiewicz h. Brodzic * 1835 † ca. 1917

Wilno — kanonik katedralny
Jan Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1578 † ca. 1628

Adam Stanisław Korwin-Krasiński z Krasnego h. Ślepowron * 1810 † 1891

Wilno — kantor
Michał Bohusz h. Odyniec * ca. 1761 † ca. 1806

Bogusław Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1670 † 1744

Wilno — kasztelan
Kieżgajło * ca. 1415 † ca. 1460

Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * 1560 † 1617
Jan Kazimierz Karol Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1603 † 1660

Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1580 † 1652
Jan Hieronim hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * ca. 1526 † 1579

Fryderyk Michał ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Lit * 1696 † 1775
Kazimierz ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Lit * 1674 † 1741

Ernest Denhoff h. Denhoff * ca. 1639 † 1693
Szymon Gedygołd * ca. 1421 † ca. 1466

Mikołaj Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1574 † 1632

Aleksander ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1455 † 1511

Sudiwoj Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1402 † ca. 1466

Jan Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1499
Kieżgał Michał Kieżgaiło Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1380 † ca. 1463

Stanisław Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1542
Jan Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1533 † 1591
Andrzej Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † ca. 1694
Paweł Pac h. Gozdawa * ca. 1536 † 1595

Ludwik Konstanty Pociej h. Waga * ca. 1667 † 1730

N. Radziwiłł

N. Radziwiłł

Jerzy Radziwiłł h. Trąby * ca. 1480 † 1541

Krzysztof ks. Radziwiłł h. Trąby * 1585 † 1640

Michał Kazimierz Rybeńko ks. Radziwiłł h. Trąby * 1702 † 1762
Maciej ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1749 † 1800
Michał Hieronim ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1744 † 1831
Andrzej Stanisław Sapieha h. Lis * ca. 1593 † 1646

Mikołaj Sapieha h. Lis * ca. 1581 † 1644

Józef Bogusław Słuszko * ca. 1641 † ca. 1691

Jan Antoni ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1678 † 1741
Michał Serwacy ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1680 † 1743
N. Wołłowicz * ca. 1505 † ca. 1555

Wilno — klucznik
Stanisław Bejnart h. Bejnart * ca. 1591 † ca. 1657

Franciszek Chrzczonowicz * ca. 1755 † ca. 1800

Onikiej Onikej Hornostaj h. Hipocentaur * ca. 1499 † 1566

Grzegorz Hromyka h. Awdaniec * ca. 1469 † ca. 1548

Jan "Dołmat" Isajkowski h. Prus * ca. 1562 † ca. 1638

Wilno — koadiutor biskupa
Józef Kazimierz Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1738 † ca. 1809

Wilno — komornik
Franciszek Chrzczonowicz * ca. 1755 † ca. 1800

Dominik Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * 1765 † ca. 1811

Stanisław Jatowt * ca. 1667 † ca. 1712

Andrzej Klemens Aleksander Lindsay h. Balcarasse * 1778 † ca. 1828

Maciej Ławrynowicz * ca. 1758 † ca. 1803

Wilno — komornik graniczny
Jan Piotr de Haberfeldt-Habermann h. Rola * 1711 † ca. 1765

Wilno — komornik wojewódzki
Stanisław Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1744 † ca. 1797

Ludwik Kreutz * ca. 1734 † ca. 1779

Wilno — koniuszy
Michał

Kasper Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1756 † 1825

Andrzej Drozcza * ca. 1466 † ca. 1520

Michał Wahanowski

Wilno — krajczy
Franciszek Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1735 † ca. 1780

Wincenty Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1758 † 1840

Jan Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1735 † ca. 1780

Wilno — kurator uniwersytetu
Adam Jerzy ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Lit * 1770 † 1861
.
Wilno — kustosz
Maciej Józef Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1738

Jan Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1589 † 1631

Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1628 † 1665

Jerzy Michał Bieniecki z Bienicy h. Natarcz * ca. 1630 † ca. 1675

N. Filipowicz

Jan Filipowicz h. Pobóg * ca. 1480 † ca. 1537

Melchior ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1545 † 1609

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1680 † 1735

Franciszek Isajkowski h. Prus * ca. 1593 † 1654

Walerian Stanisław Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1673

Józef Michał Karp h. Karp * ca. 1673 † 1739

Józef Stanisław Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1700 † ca. 1745

Wilno — lekarz
Piotr Behm h. Behm * ca. 1675 † ca. 1725

Wilno — łowczy
Krzysztof Dobkiewicz * ca. 1633 † ca. 1683

Jerzy ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1659 † ca. 1704

N. Janczyński * ca. 1654 † ca. 1704

Marcin Kazimierz Joczyński * ca. 1668 † ca. 1713

Antoni Franciszek Komar h. Komar * ca. 1718 † ca. 1763

Jerzy Komar h. Komar * ca. 1669 † ca. 1719

Ferdynand Kontrym h. Konopacki * ca. 1759 † ca. 1808

Stefan Kostrowski h. Wąż * ca. 1653 † ca. 1698

Wilno — marszałek
Antoni Dyzma Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1758 † ca. 1822

Aleksander Łęski h. Ostoja * 1799 † 1876

Wilno — marszałek powiatowy
Ignacy Dominik Baliński z Balina h. Jastrzębiec * 1784 † ca. 1835

Kasper Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1756 † 1825

Wilno — marszałek szlachty gubernii
Kasper Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1756 † 1825

Aleksander Stefan Domeyko h. Dangiel * 1804 † ca. 1876

Jan ks. Gedrojc h. Gedrojc

Józef Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1797 † ca. 1847

Eustachy Karp h. Karp * ca. 1790 † 1825

Wilno — miecznik
Ignacy Bohusz h. Odyniec * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Bohusz h. Odyniec * ca. 1722 † ca. 1767

Antoni Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1734 † ca. 1781

Jan Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1755 † ca. 1800

Franciszek Górski z Góry h. Łodzia * ca. 1693 † ca. 1738

Michał Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1720 † ca. 1765

Aleksander Michał Hordziejowski h. Korab * ca. 1667 † ca. 1712

Benedykt Januszewicz h. Lubicz * ca. 1682 † ca. 1727

Jakub Stanisław Jaspers?? * ca. 1671 † ca. 1716

Wilno — mytnik
Jan Jermoła h. Zaremba * ca. 1516 † ca. 1564

Wilno — namiestnik
Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1540 † ca. 1611

Jan Dowmont * ca. 1584 † ca. 1629

Mateusz ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1517 † ca. 1575

Stecko Hajko h. Ogończyk * ca. 1498 † ca. 1543

Stanisław Homszej h. Sulima * ca. 1518 † ca. 1582

Wilno — oboźny
Mateusz Michał Haniewicz * ca. 1666 † ca. 1711

Wilno — oficjał
Jan Kazimierz Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1725

Maciej Józef Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1738

Jan Cywiński z Cywina h. Puchała * ca. 1810 † 1846

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1680 † 1735

Florian Hrebnicki * ca. 1685 † 1762

Karol Karp h. Karp * ca. 1734 † 1766

Wilno — opat
Barłaam Koziński * ca. 1635 † ca. 1680

Wilno — pisarz
Aleksander Konczewski h. Jasieńczyk * ca. 1720 † ca. 1765

Michał Koszczyc h. Poraj * ca. 1657 † ca. 1724

Wilno — pisarz grodzki
Szczęsny Bogumatko * ca. 1563 † ca. 1608

Kazimierz Stanisław Dąbrowski h. Junosza * ca. 1633 † ca. 1706

Stanisław ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1735 † ca. 1780

Stefan Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1781 † ca. 1843

Filip Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1747 † ca. 1802

Tadeusz Górski h. Radwan * ca. 1739 † ca. 1784

Jan Hercyk h. Hercyk * ca. 1539 † ca. 1584

Jan Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1690 † 1777

Michał Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1720 † ca. 1765

Andrzej Kołodziejski * ca. 1636 † ca. 1681

Sebastian Koryzna h. Koryzna * ca. 1549 † ca. 1594

Krzysztof Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1737 † ca. 1798

Krzysztof Aleksander Łosowski h. Prus

Wilno — pisarz kapituły
Maciej Alojzy Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1637 † ca. 1682

Wilno — pisarz mennicy
Stanisław Miłoszewski h. Kościesza * ca. 1533 † 1589

Wilno — pisarz sądu kapturowego
Ignacy Horodyński z Horodna h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1780

Wilno — pisarz wojewody
Marcin Maćkiewicz * ca. 1522 † 1555

Mikołaj Wilczek * ca. 1527 † ca. 1577

Wilno — pisarz ziemski
Jan Kolenda h. Bełty * ca. 1579 † ca. 1648

Ignacy Kończa h. Ogończyk * ca. 1737 † ca. 1798

Michał Koszczyc h. Poraj * ca. 1657 † ca. 1724

Andrzej Maćkiewicz * ca. 1538 † ca. 1586

Wilno — pisarz ziemski i grodzki
Andrzej Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1717 † ca. 1776

Wilno — poborca
Mikołaj ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1547 † ca. 1592

Piotr Haraburda h. Awdaniec * ca. 1540 † ca. 1604

Wilno — podczaszy
Jerzy Władysław Borejko h. Jastrzębiec

Benedykt Bronic h. Bronic * ca. 1729 † ca. 1780

Mateusz Stanisław Ignacy "Wardomski" Bronic h. Bronic

N. Broniec

Paweł Garliński z Garlina h. Pobóg * ca. 1634 † ca. 1679

Jan Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1690 † 1777

Władysław Iwanowski h. Rogala * ca. 1644 † ca. 1689

Władysław Komar h. Komar * ca. 1618 † ca. 1712

Mikołaj Szołkowski * ca. 1631 † ca. 1681

Wilno — podhorodniczy
Michał Bułharowski * ca. 1734 † ca. 1779

Wilno — podkluczy
Stanisław Bejnart h. Bejnart * ca. 1591 † ca. 1657

Jan "Dołmat" Isajkowski h. Prus * ca. 1562 † ca. 1638

Piotr Kłopocki z Kłopoczyna h. Rawicz * ca. 1498 † ca. 1543

Aleksy Krzywiec h. Ostoja * ca. 1495 † ca. 1561

Andrzej ks. Nelediński * ca. 1538 † ca. 1583

Wilno — podkomorzy
N. Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1625 † ca. 1675

Hilary Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1611 † ca. 1668

Kazimierz Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1641 † ca. 1686

Kazimierz Stanisław Dąbrowski h. Junosza * ca. 1633 † ca. 1706

Krzysztof ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1734 † ca. 1807

N. Horain * ca. 1705 † ca. 1755

Jan Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1690 † 1777

Michał Horain h. Śreniawa * ca. 1734 † ca. 1780

Jan Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1602 † ca. 1647

Mikołaj Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1532 † ca. 1612

Gedeon Jeleński h. Korczak * 1787 † ca. 1854

Samuel Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1689

Jan Alfons Lacki h. Lacki * ca. 1581 † 1645

Michał Jan Tyzenhauz * ca. 1680 † ca. 1730

Wilno — podkomorzy powiatowy
Mateusz Domeyko h. Dangiel * ca. 1781 † ca. 1826

Wilno — podkoniuszy
Jan "Doroszkowicz" Bouffał h. Bouffał * ca. 1452 † ca. 1522

Jan Doroszkiewicz h. Doroszkiewicz * ca. 1452 † ca. 1522

Szymon Mackiewicz h. Kościesza * ca. 1475 † 1542

Wilno — podsędek
Stefan Borejko h. Borejko * ca. 1650 † 1701

Paweł Danilewicz h. Ostoja * ca. 1618 † ca. 1678

Grzegorz ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1550 † ca. 1595

Marcin ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1575 † ca. 1662

Władysław ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1565 † ca. 1610

Zygmunt ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1566 † ca. 1627

Michał Konstanty Kolenda h. Bełty * ca. 1602 † ca. 1695

Andrzej Kosikowski * ca. 1650 † ca. 1695

Stanisław Kosiński h. Amadej * ca. 1547 † ca. 1592

N. Zaleski

Wilno — podstarości
Grzegorz Chomiński h. Poraj * ca. 1639 † ca. 1684

Józef Kazimierz Gliniecki z Glinek h. Korab

Józef Kazimierz Hliniecki * ca. 1644 † ca. 1711

Kazimierz Hliniecki * ca. 1654 † ca. 1699

Wilno — podstoli
Benedykt Bronic h. Bronic * ca. 1729 † ca. 1780

Jan Hilary Bronic h. Bronic * ca. 1759 † ca. 1807

Aleksander Czernicki h. Jastrzębiec * ca. 1618 † ca. 1684

Kazimierz Stanisław Dąbrowski h. Junosza * ca. 1633 † ca. 1706

Stanisław Kazimierz Dowgiałło h. Zadora * ca. 1644 † ca. 1689

Michał Rafał Dzierżgowski z Dzierżgowa h. Jastrzębiec * ca. 1667 † ca. 1712

N. Gecewicz * ca. 1689 † ca. 1739

Benedykt ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1700 † ca. 1750

Jan ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1659 † ca. 1733

Nikodem Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1697 † ca. 1773

Aleksander Horain h. Śreniawa * ca. 1734 † ca. 1780

Samuel Pietkiewicz * ca. 1590 † ca. 1640

Wilno — podwojewodzi
Jerzy Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1720 † 1763

Stefan Bielikowicz h. Bielikowicz * ca. 1621 † ca. 1666

Ignacy Bohusz h. Odyniec * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1736 † ca. 1805

Michał Rafał Dzierżgowski z Dzierżgowa h. Jastrzębiec * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Antoni Horain h. Śreniawa * ca. 1690 † 1777

Kazimierz Ludwik Jewłaszewski h. Topór * ca. 1612 † ca. 1679

Dymitr Karp h. Karp * ca. 1574 † ca. 1620

Jan ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1620 † 1684

Wilno — prałat
Walerian Stanisław Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1673

Józef Michał Karp h. Karp * ca. 1673 † 1739

Tadeusz Kundzicz h. Pogonia * 1747 † ca. 1825

Tadeusz Kundzicz h. Pogonia * ca. 1795 † ca. 1845

Wilno — prałat katedralny
Józef Kazimierz Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1738 † ca. 1809

Wilno — prezes sądu głównego
Józef Bieliński h. Junosza * ca. 1777 † 1831

Wilno — prezydent graniczny
Józef Białozor h. Wieniawa * ca. 1773 † ca. 1823

Wilno — prezydent sądu głównego
Józef Komar z Bejsagola [!] h. Komar * ca. 1797 † 1847

Wilno — prezydent sądu granicznego
Antoni ks. Gedrojc h. Gedrojc

Ksawery Ludwik Alojzy Stanisław Kotwicz h. Kotwicz * ca. 1805 † ca. 1850

Wilno — proboszcz
Maciej * ca. 1387 † 1453

Jan Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1589 † 1631

Erazm Ciołek h. Sulima * ca. 1465 † ca. 1518

Jan Domanowski z Domanowa * ca. 1516 † 1563

Stefan ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1734 † 1801

Franciszek Isajkowski h. Prus * ca. 1593 † 1654

Maciej Kłodziński z Kłodna h. Łada * ca. 1546 † ca. 1597

Wilno — proboszcz koadiutor
Antoni ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1754 † ca. 1799

Wilno — profesor architektury uniwersytetu
Michał Kado * 1765 † 1824

Wilno — profesor botaniki uniwersytetu
Józef Jundziłł h. Łabędź * 1790 † 1877

Wilno — profesor uniwersytetu
Kalikst Daniłowicz h. Sas * ca. 1765 † ca. 1815

Bonifacy Stanisław Jundziłł h. Łabędź * 1761 † 1847

Wilno — rajca
Piotr Kopeć h. Kroje * ca. 1669 † ca. 1714

Wilno — regent deputacji szlacheckiej
Adolf Łyszczyński z Łyszczyc h. Korczak * ca. 1769 † ca. 1819

Wilno — regent graniczny
Feliks Krajewski-Kukiel h. Leliwa * ca. 1760 † ca. 1874

Wilno — regent ziemski
Antoni Borejko h. Jastrzębiec * ca. 1703 † ca. 1748

Ludwik Chodźkiewicz * ca. 1735 † ca. 1784

Władysław Kimbar h. Siekierz * ca. 1740 † ca. 1785

Wilno — regent ziemski i grodzki
Ksawery ks. Juraha * ca. 1758 † ca. 1803

Józef ks. Juraha-Juraha * ca. 1753 † ca. 1798

Wilno — rektor kolegium
Jerzy Rafał Daniłowicz h. Sas * ca. 1765 † ca. 1815

Wilno — rotmistrz
Tadeusz Antoni Burczak-Abramowicz h. Jastrzębiec * 1740 † ca. 1804

Ignacy Baliński z Balina h. Jastrzębiec * ca. 1754 † ca. 1833

Marcin Dąbrowski h. Junosza * ca. 1755 † ca. 1800

Jan Giecewicz h. Kościesza * ca. 1745 † ca. 1790

Antoni Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1734 † ca. 1781

Michał Kordziuk h. Bawola Głowa * ca. 1753 † ca. 1800

Ignacy Korsak h. Korsak * ca. 1734 † ca. 1779

Leonard Karol Wincenty Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1756 † ca. 1806

Maciej Krajewski-Kukiel h. Leliwa * ca. 1760 † ca. 1819

Kazimierz Kulikowski z Kulikówka h. Drogomir * ca. 1755 † ca. 1800

Ignacy Lenkowski h. Lubicz * ca. 1755 † ca. 1800

Franciszek Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1748 † ca. 1798

Wilno — rotmistrz wojewódzki
Antoni Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1737 † ca. 1787

Wilno — rotmistrz województwa
Ignacy Baliński z Balina h. Przosna * ca. 1757 † ca. 1802

Feliks Huszcza h. Podkowa * ca. 1771 † ca. 1821

Kazimierz Królikowski h. Poraj * ca. 1682 † ca. 1748

Józef Zachariasz Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1757 † ca. 1832

Wilno — scholastyk
Stefan Grabia z Grabic h. Grabie * ca. 1501 † ca. 1580

Stanisław Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1578 † 1626

Aleksander Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † 1686

Wincenty Lipski z Lipego h. Grabie * 1796 † 1875

Jan Dominik Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1709 † 1778

Józef Leon Piotr Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1751 † 1803

Wilno — senior kalwinów
Baltazar Łabęcki * ca. 1606 † 1645

Wilno — sędzia
Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1540 † ca. 1585

Joachim Ikierat h. Świnka

Jerzy Prewysz-Kwinto h. Dryja * ca. 1795 † ca. 1845

Jan Lewoń h. Gozdawa

Wilno — sędzia graniczny
Marcin Białozor h. Wieniawa * ca. 1760 † ca. 1810

Gabriel Houwalt h. Houwalt * ca. 1738 † ca. 1820

Antoni Kiersnowski z Kierznowa h. Pobóg * ca. 1789 † ca. 1839

Wilno — sędzia graniczny powiatu
Teodor Naczko-Iłłakowicz h. Doliwa * ca. 1759 † ca. 1814

Jakub Kołb h. Koło * ca. 1789 † ca. 1834

Wilno — sędzia graniczny wyższej instancyi gubernii
Adam Kociełł h. Pelikan * 1778 † ca. 1834

Wilno — sędzia grodzki
Stanisław Chalecki h. Chalecki * ca. 1741 † ca. 1786

Bogusław Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1703 † ca. 1748

Adam Karol Danilewicz h. Ostoja * ca. 1652 † ca. 1702

Stanisław Homszej h. Sulima * ca. 1518 † ca. 1582

Stanisław Kamiński * ca. 1740 † ca. 1785

Ignacy Kończa h. Ogończyk * ca. 1737 † ca. 1798

Jan Łowejko h. Łowejko * ca. 1555 † ca. 1613

Stefan Mikołaj Szwykowski * ca. 1679 † ca. 1724

Michał Towiański * ca. 1683 † ca. 1733

Wilno — sędzia kapturowy
Ludwik Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1734 † ca. 1779

Adam Bronic h. Bronic * ca. 1734 † ca. 1779

Jan ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Gieczewicz h. Leliwa * ca. 1734 † ca. 1781

Józef "Merło" Januszkiewicz h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1779

Michał Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1734 † ca. 1784

Ludwik Klimaszewski h. Wieniawa * ca. 1734 † ca. 1779

Ignacy Korsak h. Korsak * ca. 1734 † ca. 1779

N. Maćkiewicz * ca. 1734 † ca. 1779

Wilno — sędzia kapturowy wojewódzki
Tadeusz Horain h. Śreniawa * ca. 1734 † ca. 1779

Wilno — sędzia kapturowy województwa
Tomasz Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1734 † ca. 1779

Stefan Horodyński z Horodna h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1779

Michał Karęga h. Karęga * ca. 1734 † ca. 1779

Wilno — sędzia ziemski
Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1539 † ca. 1584

Ludwik Chodźkiewicz * ca. 1735 † ca. 1784

Franciszek Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1735 † ca. 1780

Ksawery ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1773 † ca. 1818

Marcin ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1575 † ca. 1662

Ignacy Horodyński z Horodna h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1780

Michał Horodyński z Horodna h. Korczak * ca. 1699 † ca. 1765

Michał Horodyński z Horodna h. Korczak * ca. 1764 † ca. 1809

Dominik Kamiński * ca. 1747 † ca. 1792

Antoni Kolenda h. Bełty * ca. 1667 † ca. 1712

Tadeusz Sowa-Korsak h. Korsak * 1741 † ca. 1809

Jan Kosiński * ca. 1579 † ca. 1629

Wilno — sędzic grodzki
Józef Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba

Wilno — sędzic ziemski
Krzysztof Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1668 † ca. 1713

Wilno — skarbnik
Andrzej Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1633 † ca. 1683

Paweł Ciundziewicki h. Następ-Rudnica * ca. 1720 † ca. 1799

Maksymilian Dąbrowski h. Junosza * ca. 1685 † ca. 1730

Adam Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1689 † ca. 1739

Filip Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1747 † ca. 1802

Dadźbog Grotkowski z Grotkowa h. Ogończyk * ca. 1644 † ca. 1689

Felicjan Jeleński h. Korczak * ca. 1663 † ca. 1708

Walenty Józef Kijakowski z Kijakowa h. Kościesza * ca. 1736 † ca. 1781

Tobiasz Lipski z Lipego h. Grabie * ca. 1682 † ca. 1727

Wilno — stanowniczy
Jan Chmielewski h. Wieniawa * ca. 1703 † ca. 1748

Wilno — starosta
Andrzej Gasztold h. Awdaniec * ca. 1357 † ca. 1416

Wojciech Stanisław ks. Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu h. Trąby * 1595 † 1656

Wilno — starosta czyli namiestnik
Hanul * ca. 1355 † ca. 1400

Wilno — stolnik
Andrzej Abramowicz h. Jastrzębiec * ca. 1717 † ca. 1776

Cyprian Paweł Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1574 † 1688

Kazimierz Chociecki * ca. 1641 † ca. 1686

Jan Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1667 † ca. 1712

Antoni ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1735 † ca. 1797

Benedykt ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1700 † ca. 1750

Krzysztof ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1734 † ca. 1807

Marcin ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1757 † ca. 1806

Wilno — strażnik
Józef Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba

Samuel Gadowski z Gadowa * ca. 1637 † ca. 1682

Wilno — strażnik wojewódzki
Mateusz Stanisław Ignacy "Wardomski" Bronic h. Bronic

Wilno — sufragan
Jan Kazimierz Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1725

Maciej Józef Ancuta h. Ancuta * ca. 1675 † ca. 1738

Wilno — superintendent kalwinów
Samuel Lutomierski z Lutomierska h. Jastrzębiec * ca. 1667 † 1717

Wilno — surrogator
Krzysztof Komoniaka h. Komoniaka * ca. 1637 † ca. 1683

Wilno — surrogator wojewódzki
Jan "Dołmat" Isajkowski h. Prus * ca. 1562 † ca. 1638

Wilno — wicegubernator
N. Daniłow

Wilno — wicesgerens
Łukasz Belski z Belska v. Bedlska h. Przerowa * ca. 1515 † ca. 1560

Wilno — wizytator szkół gubernii
Jan Chodźko h. Kościesza * ca. 1821 † ca. 1866

Wilno — wojewoda
Gasztołd

Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1580 † 1652

Jan Karol hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * 1561 † 1621
Dowgird Jan Dowgird * ca. 1404 † ca. 1452
Andrzej Gasztold h. Awdaniec * ca. 1357 † ca. 1416
Jan Gasztold h. Awdaniec * ca. 1383 † 1458
Piotr Gasztold h. Awdaniec * ca. 1401 † ca. 1537
Wojciech Gasztołd Gasztold h. Awdaniec * ca. 1470 † 1539
Jerzy Gedygołd Gedygołd * ca. 1385 † ca. 1447
Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1486 † 1549
Jerzy Karol Hlebowicz na Dąbrownie i Zasławiu h. Leliwa * ca. 1603 † 1669
Michał Kieżgajło z Dawiłtowa h. Łabędź * ca. 1416 † ca. 1491
Kieżgał Michał Kieżgaiło Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1380 † ca. 1463
Michał Kazimierz ks. Ogiński h. Ogiński * 1728 † 1800
Ludwik Konstanty Pociej h. Waga * ca. 1667 † 1730

Mikołaj Radziwiłł

Krzysztof ks. Radziwiłł h. Trąby * 1585 † 1640

Michał Kazimierz Rybeńko ks. Radziwiłł h. Trąby * 1702 † 1762

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Michał Hieronim ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 1744 † 1831

Karol Stanisław ks. Panie Kochanku-Radziwiłł h. Trąby * 1734 † 1773

Kazimierz Jan Sapieha h. Lis * 1637 † 1720

Leon Sapieha h. Lis * 1557 † 1633
Paweł Jan Sapieha h. Lis * ca. 1605 † 1665
Jan "Skumin" Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1572 † 1642

Aleksy von Wesisken z Chożowa * ca. 1438 † ca. 1505
Jan Antoni ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1678 † 1741
Michał Serwacy ks. Korybut-Wiśniowiecki h. Korybut * 1680 † 1743
Wilno — wojski
Jan Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1540 † ca. 1611

Walenty Gorecki h. Dołęga * ca. 1747 † ca. 1815

Krzysztof Grużewski h. Lubicz * ca. 1640 † ca. 1690

N. Horain * ca. 1705 † ca. 1755

N. Horain h. Śreniawa

Ignacy Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1750 † ca. 1804

Fabian Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1588 † ca. 1664

Jan Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1597 † ca. 1642

Jan ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1516 † ca. 1583

Wilno — woskowniczy
NN. * ca. 1534 † ca. 1589

Wilno — wójt
Tomasz Bildziukiewicz * ca. 1616 † ca. 1661

Paweł Boim * ca. 1618 † ca. 1689

Feliks "Langjurga" Krupka h. Krupka * ca. 1507 † ca. 1552


Wiłkomierz
Wiłkomierz — budowniczy
Adam Krukowski h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1779

Adam Krukowski h. Ślepowron * ca. 1735 † ca. 1788

Józef Kupść h. Kościesza * ca. 1744 † ca. 1808

Wiłkomierz — chorąży
Józef Socha-Chomętowski h. Bończa * ca. 1667 † ca. 1712

Ignacy Tadeusz Dąbrowski h. Junosza * ca. 1702 † ca. 1780

Marcin Józef Dąbrowski h. Junosza * ca. 1671 † ca. 1738

Jan Dowmont * ca. 1584 † ca. 1629

Onufry Klimowicz h. Kościesza * 1777 † ca. 1827

Stanisław Korwin-Kochanowski z Kochanowa h. Ślepowron * ca. 1677 † ca. 1722

Eliasz Komorowski h. Dołęga * ca. 1618 † 1659

Krzysztof Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1710

Samuel Komorowski h. Dołęga * ca. 1602 † 1659

Jan Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1735 † ca. 1780

Kazimierz Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1746 † ca. 1807

Rafał Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1606 † ca. 1661

Ignacy Mikułowski * ca. 1728 † ca. 1778

Wiłkomierz — cześnik
Antoni Babiłło

Gabriel Białozor h. Wieniawa * ca. 1648 † ca. 1693

Antoni Towiłło-Bolcewicz h. Pogonia * ca. 1762 † ca. 1807

Jerzy Mateusz Bortkiewicz h. Lubicz * ca. 1695 † ca. 1740

Jan Dowgiałło h. Zadora * ca. 1759 † ca. 1804

Ignacy "Dałło" Fedorowicz * ca. 1735 † ca. 1780

Stanisław Gintowt h. Trąby * ca. 1715 † ca. 1760

Rafał Groński * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Janowicz h. Radwan * ca. 1734 † ca. 1779

Marcin Janowicz h. Radwan * ca. 1739 † ca. 1803

Antoni Kiimowicz * ca. 1709 † ca. 1759

Antoni Klimowicz h. Kościesza * ca. 1707 † ca. 1757

Eliasz Komorowski h. Dołęga * ca. 1618 † 1659

Trojan Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1673 † ca. 1718

Feliks Owsiany * ca. 1702 † ca. 1752

Wiłkomierz — dzierżawca
Wojciech Kmita Sokołowicz-Kmita h. Jelita * ca. 1478 † ca. 1528

Wojciech Kmita "Kmita" Sokołowicz-Kuncewicz h. Jelita * ca. 1492 † ca. 1562

Wiłkomierz — horodniczy
Kazimierz Dowgiałło h. Zadora * ca. 1750 † ca. 1806

Konstanty Marcin Dowgiałło h. Zadora * ca. 1706 † ca. 1781

Antoni Kiełpsz * ca. 1734 † ca. 1779

Kazimierz Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1673 † ca. 1718

Józef Kuczewski z Kuczowa h. Poraj * ca. 1758 † ca. 1805

Wiłkomierz — kasztelan
Ignacy Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1739 † ca. 1808

Wiłkomierz — komisarz cywilno-wojskowy
Kazimierz Dowgiałło h. Zadora * ca. 1750 † ca. 1806

Józef Dominik hr. Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1771 † 1840

Wiłkomierz — komisarz cywilno-wojskowy powiatu
Franciszek Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1771 † ca. 1820

Wiłkomierz — komornik
Mikołaj Abakanowicz h. Awdaniec * 1772 † ca. 1810

Dominik Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * 1765 † ca. 1811

Hieronim Groński * ca. 1745 † ca. 1790

Wiłkomierz — koniuszy
Adam Bohusz h. Odyniec * ca. 1760 † ca. 1805

Mateusz Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1744 † ca. 1789

Mikołaj Kościałkowski h. Syrokomla

Wiłkomierz — krajczy
Józef Gierkowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Antoni Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1735 † ca. 1780

Jan Krukowski h. Ślepowron * ca. 1733 † ca. 1778

Tadeusz Kurmin h. Lacki-Smok * ca. 1741 † ca. 1797

Jan Łukaszewicz h. Łuk * ca. 1684 † ca. 1729

Wiłkomierz — łowczy
Jan Downarowicz h. Przyjaciel

Jerzy Gross h. Gryf * ca. 1734 † ca. 1779

Aleksander Kałuszowski h. Kałuszowski * ca. 1686 † ca. 1733

Józef Stanisław Koplewski h. Awdaniec

Tadeusz Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1749 † ca. 1823

Ignacy Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1750 † ca. 1808

Tadeusz Legowicz h. Przyjaciel

Michał Zaranowski-Łuskin h. Łuskin * ca. 1660 † ca. 1705

N. Pomarnacki

Wiłkomierz — marszałek
Marcin Józef Dąbrowski h. Junosza * ca. 1671 † ca. 1738

Jerzy Monwid-Irzykowicz h. Leliwa * ca. 1623 † ca. 1676

Medard Kończa h. Ogończyk * 1808 † 1899

N. Kościałkowski * ca. 1740 † ca. 1790

Franciszek Zyndram Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1723 † ca. 1779

Ignacy Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1739 † ca. 1808

Mikołaj Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1735 † ca. 1788

Nikodem Kupść h. Kościesza * ca. 1782 † ca. 1832

Wiłkomierz — marszałek powiatowy
Konstanty Komar z Bejsagola [!] h. Komar * ca. 1830 † 1880

Wiłkomierz — marszałek sądów kapturowych powiatu
Jan Eperyeszy * ca. 1734 † ca. 1780

Wiłkomierz — marszałek szlachty powiatu
Medard Kończa h. Ogończyk * 1808 † 1899

Wiłkomierz — miecznik
Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1660 † ca. 1730

Michał Dominik Białozor h. Wieniawa * ca. 1667 † ca. 1751

Ignacy Butler h. Butler * ca. 1737 † ca. 1785

Ignacy Butler h. Butler * ca. 1747 † ca. 1792

Mikołaj Danilewicz h. Ostoja * ca. 1642 † ca. 1687

Samuel Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby

Aleksander Heycking h. Heycking * ca. 1740 † ca. 1785

Antoni Komar h. Komar * ca. 1735 † ca. 1791

Hektor Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1710 † ca. 1760

Wiłkomierz — mostowniczy
Antoni Groński

Józef Kurmin h. Lacki-Smok * ca. 1744 † ca. 1790

Józef? Lacki h. Lacki * ca. 1743 † ca. 1788

Jan Łabuński * ca. 1734 † ca. 1779

Wiłkomierz — namiestnik
Borys * ca. 1469 † ca. 1516

Jerzy Dowojna h. Szeliga * ca. 1477 † ca. 1537

Kieżgał Michał Kieżgaiło Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1380 † ca. 1463

Wiłkomierz — namiestnik grodzki
Konstanty Marcin Dowgiałło h. Zadora * ca. 1706 † ca. 1781

Wiłkomierz — oboźny
Dominik Bohusz h. Odyniec * ca. 1735 † ca. 1803

Antoni Florian Bronic h. Bronic * ca. 1717 † ca. 1762

Andrzej Kierkiłło * ca. 1644 † ca. 1689

Andrzej Kirkiło * ca. 1644 † ca. 1689

N. Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź * ca. 1763 † ca. 1808

Stefan Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1681 † ca. 1731

N. Radzimiński * ca. 1676 † ca. 1726

Wiłkomierz — pisarz grodzki
Jerzy Dowgiałło h. Zadora * ca. 1696 † ca. 1766

Andrzej Kaczyński z Kaczyna h. Pomian

Władysław Komajewski h. Trąby * ca. 1618 † 1694

Andrzej Kończa h. Ogończyk * ca. 1566 † ca. 1611

Adam Kościałkowski h. Syrokomla * 1601 † ca. 1651

Józef Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1729 † ca. 1790

Antoni Dyzma Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1758 † ca. 1822

Władysław Michał Łuczko * ca. 1660 † ca. 1715

Wiłkomierz — pisarz ziemski
Jan Komorowski h. Dołęga * ca. 1604 † 1661

Jan Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1635 † ca. 1698

Antoni Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1757 † ca. 1822

Wiłkomierz — podczaszy
Adam Bronic h. Bronic * ca. 1734 † ca. 1796

Paweł Czarnecki

N. Czernicki * ca. 1692 † ca. 1742

Teodor Hulewicz h. Nowina * ca. 1671 † ca. 1716

Eustachy Kazimierz Jachimowicz

Władysław Karęga h. Karęga * ca. 1618 † ca. 1663

N. Kiełpsz * ca. 1723 † ca. 1768

Jerzy Kiełpsz * ca. 1702 † ca. 1752

Stanisław "Talat" Kiełpsz * ca. 1683 † ca. 1728

Samuel Komorowski h. Dołęga * ca. 1602 † 1659

Samuel Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1689

Bartłomiej Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1712 † ca. 1773

N. Kończa h. Ogończyk * ca. 1736 † ca. 1781

Adam Kończa h. Ogończyk * ca. 1744 † ca. 1789

Michał Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1700 † ca. 1750

Andrzej ks. Kurbski * ca. 1621 † 1668

Tomasz Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1735 † ca. 1781

N. Łubiański * ca. 1634 † ca. 1684

Wiłkomierz — podkomorzy
Władysław Białozor h. Wieniawa * ca. 1618 † ca. 1740

Jan Dąbrowski h. Junosza * ca. 1735 † ca. 1783

Ignacy Dołobowski h. Dołęga * ca. 1754 † ca. 1804

N. Kamiński * ca. 1604 † ca. 1649

Jan Kamiński * ca. 1631 † ca. 1681

Aleksander Kaweczyński z Kawęczyna h. Ostoja * ca. 1583 † 1633

Jerzy Komajewski h. Trąby * ca. 1565 † 1615

Jan Komorowski h. Dołęga * ca. 1604 † 1661

Jerzy Komorowski h. Dołęga * ca. 1577 † ca. 1649

Franciszek Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1722 † 1762

Kazimierz Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1746 † ca. 1807

Józef Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * 1769 † 1850

Mateusz Łukaszewicz h. Pomian * ca. 1719 † ca. 1769

N. Morykoni * ca. 1737 † ca. 1787

Stefan Siesicki * ca. 1520 † ca. 1565

Wiłkomierz — podsędek
Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1610 † ca. 1677

N. Brzozowski * ca. 1638 † ca. 1688

Jerzy ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1568 † ca. 1622

Wiłkomierz — podstarości
Jerzy Mateusz Bortkiewicz h. Lubicz * ca. 1695 † ca. 1740

Ignacy Tadeusz Dąbrowski h. Junosza * ca. 1702 † ca. 1780

Melchior Gineyt h. Gierałt * ca. 1564 † ca. 1609

Tomasz Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1735 † ca. 1781

Wiłkomierz — podstoli
Teodor Billewicz h. Mogiła * ca. 1735 † ca. 1780

Marcin Józef Dąbrowski h. Junosza * ca. 1671 † ca. 1738

Władysław Iwanowski h. Rogala

Hektor Władysław Karęga h. Karęga * ca. 1655 † ca. 1705

Jan Koplewski h. Awdaniec * ca. 1572 † ca. 1617

Michał Kościa h. Leliwa * ca. 1669 † ca. 1714

N. Kościałkowski h. Syrokomla

Krzysztof Morykoni

Wiłkomierz — prezes sądu
Adam Kołyszko h. Jelita * 1796 † 1870

Wiłkomierz — prezydent
Ambroży Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1787 † ca. 1837

Wiłkomierz — prezydent sądu powiatowego
Onufry Klimowicz h. Kościesza * 1777 † ca. 1827

Wiłkomierz — pułkownik generalny powiatu
Ignacy Tadeusz Dąbrowski h. Junosza * ca. 1702 † ca. 1780

Wiłkomierz — regent grodzki
Konstanty Marcin Dowgiałło h. Zadora * ca. 1706 † ca. 1781

Jan Korsak h. Korsak * ca. 1758 † ca. 1806

Wiłkomierz — regent ziemski
Leonard Ciszkiewicz * ca. 1744 † ca. 1789

Jan Filipowicz h. Prawdzic * ca. 1775 † ca. 1825

Wincenty Filipowicz h. Prawdzic * ca. 1758 † ca. 1803

Marcin Janowicz h. Radwan * ca. 1737 † ca. 1784

Józef Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1763 † ca. 1808

Jan Kiełpsz * ca. 1762 † ca. 1807

Benedykt Kordziuk h. Bawola Głowa * ca. 1787 † ca. 1837

Andrzej "Montygiert" Montygierd-Łojba h. Wadwicz * ca. 1752 † ca. 1806

Wiłkomierz — regent ziemski i grodzki
Józef Piottuch-Kublicki h. Kublicki * ca. 1729 † ca. 1790

Wiłkomierz — rotmistrz
Jan Bartoszewicz * ca. 1753 † ca. 1803

Jerzy Chrościcki * ca. 1667 † ca. 1712

Michał Ciszkiewicz * ca. 1734 † ca. 1779

Rajmund Ciszkiewicz * ca. 1741 † ca. 1786

Dominik Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * 1765 † ca. 1811

Józef Dąbrowski h. Junosza * ca. 1733 † ca. 1796

Józef Hoppen * ca. 1744 † ca. 1789

Antoni Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1734 † ca. 1779

N. Pietrzkiewicz * ca. 1734 † ca. 1784

Michał Sempliński * ca. 1727 † ca. 1777

Wiłkomierz — rotmistrz powiatu
Leonard Azarycz * ca. 1745 † ca. 1794

Kazimierz Bronic h. Bronic * ca. 1733 † ca. 1778

Stanisław Dąbrowski h. Junosza * ca. 1733 † ca. 1778

Wit Janowicz h. Radwan * ca. 1734 † ca. 1779

N. Klukowicz * ca. 1745 † ca. 1790

Ignacy Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1734 † ca. 1779

Wincenty Kwiatkowski z Kwiatkowic h. Gryf * ca. 1773 † ca. 1818

Otto Jan Lizander h. Lizander * ca. 1738 † ca. 1783

Wiłkomierz — sędzia
N. Bronisz

Jan Hołownia h. Hołownia * ca. 1560 † ca. 1605

Michał Hoppen * ca. 1762 † ca. 1807

Ignacy Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1779 † ca. 1829

Paweł Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1821 † 1871

Alojzy Kurmin h. Lacki-Smok * ca. 1777 † ca. 1822

Wiłkomierz — sędzia graniczny
Adam Sykstus Dąbrowski h. Junosza * 1793 † ca. 1843

Wiłkomierz — sędzia grodzki
Jan Bartoszewski * ca. 1734 † ca. 1782

Antoni Bohusz h. Odyniec * ca. 1744 † ca. 1789

Hilary Michał Ciszkiewicz * ca. 1711 † ca. 1756

Stanisław Dawidowicz h. Trąby * ca. 1618 † ca. 1663

Ignacy Dąbrowski h. Junosza * ca. 1756 † ca. 1816

Michał Gąsecki z Gąsek h. Bożawola * ca. 1737 † ca. 1790

Michał Gierecki * ca. 1747 † ca. 1792

Medard Kończa h. Ogończyk * ca. 1774 † ca. 1824

N. Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1729 † ca. 1774

Michał Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1754 † ca. 1801

N. Tomaszewicz * ca. 1689 † ca. 1739

Wiłkomierz — sędzia pokoju honorowy powiatu
Piotr Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * 1848 † 1897

Wiłkomierz — sędzia pokoju powiatowy
Stanisław Kazimierz Aleksander Władysław Alojzy hr. Korwin-Kossakowski z Wojtkuszek h. Ślepowron * 1837 † 1905

Wiłkomierz — sędzia ziemski
Marcin Hrehorowicz h. Lubicz * ca. 1644 † ca. 1689

Rafał Jeleński h. Korczak * ca. 1708 † 1780

Andrzej Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1635 † ca. 1680

Ignacy Komar h. Komar * ca. 1737 † ca. 1789

Jerzy Komorowski h. Dołęga * ca. 1577 † ca. 1649

Antoni Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1747 † ca. 1792

Józef Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1740 † ca. 1791

Paweł Dowmont-Siesicki * ca. 1569 † ca. 1614

Roman Sumorok * ca. 1617 † ca. 1667

Wiłkomierz — sędzina
Marcjanna Gołuchowski * ca. 1727 † ca. 1772

Wiłkomierz — skarbnik
N. Babiłło * ca. 1700 † ca. 1750

Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1660 † ca. 1710

Ignacy Bohusz h. Odyniec * ca. 1748 † ca. 1793

Michał Stefan Chmielewski h. Wieniawa * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Dobużyński * ca. 1734 † ca. 1779

N. Downarowicz * ca. 1696 † ca. 1746

Piotr Guzelf * ca. 1689 † ca. 1734

N. Ilcewicz * ca. 1700 † ca. 1750

Kazimierz Jarmołowicz h. Kościesza * ca. 1679 † ca. 1724

Ignacy Jawgiełło h. Łabędź * ca. 1732 † ca. 1779

Bogusław "Talat" Kiełpsz * ca. 1707 † ca. 1752

Jakub Kończa h. Ogończyk * ca. 1715 † ca. 1765

Władysław Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1667 † ca. 1717

Józef Kukciński * ca. 1735 † ca. 1780

Józef Kulwiński z Kulwy v. Kułwy h. Bończa * ca. 1737 † ca. 1782

Stanisław Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1716 † ca. 1766

Wiłkomierz — starosta
Jan Eperyeszy * ca. 1734 † ca. 1780

Marcin ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1556 † 1621

Szedibor Matys Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1388 † ca. 1440

Mikołaj Kiszka z Ciechanowa h. Dąbrowa * ca. 1587 † 1644

Jan Sokołowicz-Kmita h. Jelita * ca. 1512 † ca. 1569

Samuel Komorowski h. Dołęga * ca. 1602 † 1659

Jan "Kmicic" Sokołowicz-Kuncewicz h. Jelita * ca. 1493 † 1563

Stanisław Radziwiłł h. Trąby * ca. 1497 † 1531

Mikołaj Dowmont-Siesicki * ca. 1663 † ca. 1713

Wiłkomierz — stolnik
Marcin Bieliński h. Junosza * ca. 1603 † ca. 1653

Salomon Dawidowicz z Gania h. Trąby * ca. 1608 † ca. 1653

Jan Dąbrowski h. Junosza * ca. 1735 † ca. 1783

Daniel Gajewski * ca. 1684 † ca. 1734

Marcin Janowicz h. Radwan * ca. 1739 † ca. 1803

Melchior Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1656 † ca. 1706

Wojciech Jeżewski h. Lis * ca. 1667 † ca. 1733

Krzysztof Komorowski h. Dołęga * ca. 1644 † 1710

Mikołaj Kopeć h. Kroje * ca. 1696 † 1735

Antoni Dyzma Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1758 † ca. 1822

N. Legowicz h. Przyjaciel * ca. 1711 † ca. 1761

Józef Jozafat Legowicz h. Przyjaciel * ca. 1722 † ca. 1782

Daniel Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1565 † ca. 1612

Stanisław Ogrodziński * ca. 1691 † ca. 1736

Józef Oziembłowski * ca. 1661 † ca. 1711

Jan Suzin * ca. 1697 † ca. 1742

N. Wiszniewski * ca. 1778 † ca. 1828

Wiłkomierz — strażnik
Samuel Buchowiecki h. Ogończyk

Michał Buyło * ca. 1733 † ca. 1778

Bartłomiej Dąbrowski h. Junosza * ca. 1754 † ca. 1799

Jan Dobużyński * ca. 1757 † ca. 1802

Franciszek Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1710 † ca. 1820

Jerzy Kościałkowski z Zyndrama h. Syrokomla * ca. 1639 † ca. 1689

Wiłkomierz — strukczaszy
Krzysztof Towiłło-Bolcewicz h. Pogonia * ca. 1734 † ca. 1779

Stanisław Klimański * ca. 1737 † ca. 1782

Wiłkomierz — wojski
Michał Gabriel Gintowt h. Leliwa * ca. 1663 † ca. 1708

Paweł Władysław Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1687 † ca. 1747

Władysław Kierdej h. Bełty * ca. 1632 † ca. 1677

Antoni Komorowski z Komorowa h. Korczak * ca. 1734 † ca. 1796

N. Kościałkowski h. Syrokomla * ca. 1700 † ca. 1750

Chwalibóg Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1599 † ca. 1649

Krzysztof Lwowicz h. Kostrowiec * ca. 1565 † ca. 1615

Jerzy Romer


Zawilie
Zawilie — marszałek
Ludwik Chodźko h. Kościesza * ca. 1766 † ca. 1816

Ignacy Czechowicz h. Ostoja * ca. 1749 † ca. 1812

Zawilie — pisarz grodzki
Onufry Houwalt h. Houwalt * ca. 1733 † ca. 1783

Zawilie — podkomorzy
Wincenty Dowgiałło h. Zadora * ca. 1754 † 1859

Zawilie — podstoli
Onufry Houwalt h. Houwalt * ca. 1733 † ca. 1783

Zawilie — prezydent powiatowy
Krzysztof Maćkiewicz h. Pobóg * ca. 1788 † ca. 1878
,
Zawilie — prezydent sądu granicznego
Władysław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * 1815 † 1890

Zawilie — prezydent sądu grodzkiego
Antoni Dowgiałło h. Zadora * 1744 † ca. 1821

Zawilie — prezydent sądu ziemskiego
Wincenty Dowgiałło h. Zadora * ca. 1754 † 1859

Zawilie — regent powiatowy
Aleksander Kajetan Kondratowicz h. Syrokomla * 1783 † ca. 1833

Zawilie — regent ziemski
Józef Łazowski z Łazowa h. Krzywda * ca. 1774 † ca. 1824

Zawilie — rotmistrz powiatowy
N. Piewcewicz * ca. 1760 † ca. 1810

Zawilie — sędzia
Józef Janiszewski * ca. 1824 † ca. 1874

Zawilie — sędzia graniczny
Adolf Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1817 † ca. 1867

Józef Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja * ca. 1805 † ca. 1850

Zawilie — sędzia powiatowy
Daniel Buczyński * ca. 1756 † ca. 1819

Zawilie — sędzia ziemski
Justyn Dowgiałło h. Zadora * ca. 1748 † 1829

Narcyz Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1753 † ca. 1798

Zawilie — sędzia ziemski powiatowy
Antoni Kociełł h. Pelikan * ca. 1789 † ca. 1834

Zawilie — sędzia ziemski powiatu
Feliks Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1768 † ca. 1813

Zawilie — stolnik
Józef Kulwieć * ca. 1749 † ca. 1809

---
john1
Ìîäåðàòîð ðàçäåëà

Ñîîáùåíèé: 2863
Íà ñàéòå ñ 2008 ã.
Ðåéòèíã: 1731
Urzędnicy woj. Trockiego

Grodno

Grodno — administrator ekonomii
Nikodem Kiernożycki * ca. 1689 † ca. 1734

Jan Karol Kopeć h. Kroje * ca. 1611 † 1680

Grodno — archimandryta
Bogdan Klemens Godkiński * ca. 1561 † ca. 1606

Michał Makary Godkiński * ca. 1581 † ca. 1626

Paweł Kotowicz h. Korczak * ca. 1525 † ca. 1595

Florian Wołk-Łaniewski h. Korczak * ca. 1670 † ca. 1717

Grodno — budowniczy
Piotr Bouffał h. Bouffał * ca. 1734 † ca. 1792

Michał Eysmont h. Korab * ca. 1743 † ca. 1788

Grodno — chorąży
Marcin Dańkiewicz h. Prawdzic * ca. 1744 † ca. 1828

Stanisław Isajkowski h. Prus * ca. 1650 † ca. 1695

Józef Jelski h. Pielesz * ca. 1734 † ca. 1788

Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Jan Kazimierz Kierdej z Radziwanowic h. Bełty * ca. 1618 † 1685

Jakub Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź * ca. 1583 † ca. 1628

Teodor Ginnejd-Koncewicz h. Łabędź * ca. 1548 † ca. 1593

Jakub Kuncewicz * ca. 1549 † ca. 1634

Teodor Kuncewicz * ca. 1520 † ca. 1599

Grodno — chorąży powiatowy
Michał Eysmont h. Korab * ca. 1734 † ca. 1779

Grodno — chorąży ziemski tatarski powiatu
Aleksander Murza-Krzeczowski * ca. 1735 † ca. 1780

Grodno — cześnik
Bogusław Bokiej h. Bokiej

Dobrogost Bouffał h. Bouffał * ca. 1619 † ca. 1664

Józef Bouffał h. Bouffał * ca. 1760 † ca. 1805

Antoni Dzierżyński * ca. 1746 † ca. 1791

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1756 † ca. 1801

Jan Kazimierz Eysmont h. Korab * ca. 1680 † ca. 1725

N. Godaczewski z Godaczów h. Gozdawa * ca. 1646 † ca. 1696

N. Scipion * ca. 1542 † ca. 1592

Grodno — ekonom
Stefan Bielawski z Bielaw h. Jastrzębiec * ca. 1538 † 1596

Jerzy Antoni Dunin-Borkowski z Borkowic h. Łabędź * ca. 1724 † ca. 1790

Gotard Wilhelm Butler h. Butler * ca. 1594 † 1660

Grodno — gubernator cywilny
Michał Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1793 † ca. 1838

Ksawery Franciszek ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1778 † 1846

Grodno — horodniczy
Franciszek Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1754 † ca. 1799

Teodor Fedorowicz * ca. 1469 † ca. 1519

Aleksander Jodkowski h. Nałęcz * ca. 1703 † ca. 1748

Kazimierz Kowalewski * ca. 1683 † ca. 1735

Grodno — klucznik
Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz

Ofanas Dudka * ca. 1475 † ca. 1520

Mikołaj Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1484 † ca. 1529

Grodno — komornik
Jakub Branicki h. Korczak

Krzysztof Eysmont h. Korab

Michał Maciejowski h. Ciołek * ca. 1745 † ca. 1790

Grodno — komornik ziemski
5.600.68 Wawrzyniec Michał Eysmont h. Korab * ca. 1681 † ca. 1726

Grodno — koniuszy
Benedykt Bouffał h. Bouffał * ca. 1724 † ca. 1781

N. Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1735 † ca. 1780

Stanisław Czeszejko * ca. 1680 † ca. 1725

Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Ludwik Kazimierz "Korybut" Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1725 † ca. 1798

Adam Hajk * ca. 1569 † ca. 1619

Jan Hajko h. Ogończyk * ca. 1516 † ca. 1592

Mikołaj "Szymkowicz" Jundziłł h. Łabędź * ca. 1509 † ca. 1556

N. Kalenkiewicz * ca. 1705 † ca. 1750

Stefan Kołb h. Koło * ca. 1752 † ca. 1802

Grodno — krajczy
Andrzej Glindzicz * ca. 1734 † ca. 1779

Hieronim Michał Jankowski z Jankowa h. Jastrzębiec * ca. 1677 † ca. 1722

N. Kuncewicz * ca. 1716 † ca. 1766

Grodno — leśniczy
Jakub Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1465 † ca. 1538

Grodno — łowczy
Stanisław Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1735 † ca. 1785

Jan Kazimierz Gazuba h. Poraj * ca. 1644 † ca. 1689

Michał Jurgielewski h. Jurgielewski * ca. 1683 † ca. 1736

Zygmunt Łychowski z Łychowa h. Jasieńczyk * ca. 1661 † ca. 1713

Florian Machwic h. Machwic * ca. 1668 † ca. 1713

Florian Władysław Machwic h. Machwic * ca. 1681 † ca. 1730

Grodno — marszałek
Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1589 † ca. 1643

Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1734 † ca. 1779

Stefan Eustachy Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1644 † ca. 1713

Krzysztof Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1618 † ca. 1681

Tadeusz Jundziłł h. Łabędź * ca. 1720 † ca. 1790

Władysław Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1647

Jan Kazimierz Kierdej z Radziwanowic h. Bełty * ca. 1618 † 1685

Jan Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1639 † ca. 1719

Józef Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1846 † 1896

Roman Lachnicki h. Lachnicki * ca. 1820 † ca. 1869

Jan ks. Massalski h. Massalski * ca. 1647 † 1706

Karol Załęski * ca. 1780 † ca. 1830

Grodno — marszałek powiatowy
Aleksander Medard Franciszek Ksawery ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1827 † 1908

Ksawery Franciszek ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1778 † 1846

Grodno — marszałek szlachty gubernii
Paweł Borejsza h. Wadwicz * ca. 1796 † ca. 1846

Konstanty ks. Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska * 1792 † ca. 1842

Ksawery Franciszek ks. Drucki-Lubecki h. Lubecki * 1778 † 1846

Kalikst Mierzejewski * ca. 1780 † ca. 1830

Grodno — marszałek szlachty powiatu
Stefan Niezabytowski * ca. 1800 † ca. 1850

Grodno — miecznik
Jakub Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1694 † ca. 1765

Tomasz Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1720 † ca. 1780

Jozafat Kłanicki z Kłanina * ca. 1743 † ca. 1792

Felicjan Karol Kuczborski z Kuczborka h. Ogończyk * ca. 1644 † 1702

Franciszek Sopoćka * ca. 1701 † ca. 1746

Grodno — mostowniczy
N. Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Krzysztof Eysmont h. Korab * ca. 1747 † ca. 1792

Józef Kamiński

Bazyli Kozłowski z Kozłowa h. Jastrzębiec * ca. 1710 † ca. 1755

Grodno — namiestnik
Lalusz v. Laluszyk * ca. 1422 † ca. 1467

Aleksander ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1455 † 1511

Stanisław Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1434 † ca. 1493

Kazimierz Kobyliński z Kobylina * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Kuczuk * ca. 1440 † ca. 1493

N. Lelusz * ca. 1422 † ca. 1467

Aleksy von Wesisken z Chożowa * ca. 1438 † ca. 1505

Grodno — namiestnik sądowy
Stanisław Kotowicz h. Korczak * ca. 1709 † ca. 1778

Grodno — oboźny
Bazyli Bronicki h. Bronic * ca. 1733 † ca. 1779

Antoni Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1747 † ca. 1799

Jakub Dzierżyński * ca. 1740 † ca. 1785

Michał Maciej Eysmont h. Korab * ca. 1702 † ca. 1747

Michał Maciejowski h. Ciołek * ca. 1666 † ca. 1711

Grodno — opat
Józefat Jachimowicz * ca. 1692 † ca. 1737

Maciej Korń h. Korń * ca. 1771 † ca. 1821

Grodno — pisarz
N. Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1650 † ca. 1700

Grodno — pisarz grodzki
Michał Borzęcki z Borzęcina h. Półkozic * ca. 1756 † ca. 1801

Dobrogost Kazimierz Bouffał h. Bouffał * ca. 1691 † ca. 1762

Franciszek Bouffał h. Bouffał * ca. 1734 † ca. 1792

Józef Bouffał h. Bouffał * ca. 1723 † ca. 1777

Mikołaj Michał Eysmont h. Korab * ca. 1619 † ca. 1664

Stanisław Houwalt h. Houwalt * ca. 1753 † ca. 1812

Filon Kozłowicki * ca. 1586 † ca. 1631

Grodno — pisarz ziemski
Konstanty Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1618 † ca. 1677

Adam Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1616 † ca. 1673

Zygmunt Aleksy Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1680 † ca. 1725

Karol Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1717 † ca. 1801

Eustachy Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1661

Władysław Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1647

Andrzej Kotowicz h. Korczak * ca. 1548 † ca. 1593

Stanisław Kotowicz h. Korczak * ca. 1709 † ca. 1778

Teodor Kuncewicz * ca. 1520 † ca. 1599

Grodno — poborca
Michał Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1760 † ca. 1805

Jakub Kuncewicz * ca. 1549 † ca. 1634

Teodor Kuncewicz * ca. 1520 † ca. 1599

Grodno — podczaszy
Marcin Czernicki h. Jastrzębiec * ca. 1639 † ca. 1689

Stanisław Czeszejko * ca. 1653 † ca. 1698

Władysław Czeszejko * ca. 1644 † ca. 1689

Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Kazimierz Gumowski * ca. 1725 † ca. 1770

Bazyli Sasin-Kaleczycki * ca. 1596 † ca. 1646

Ignacy Kukiewicz h. Prawdzic

Bartosz Łoknicki z Łoknicy h. Nieczuja

Grodno — podkomorzy
Aleksander Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1619 † ca. 1664

Franciszek Jundziłł h. Łabędź * ca. 1754 † 1818

Tadeusz Jundziłł h. Łabędź * ca. 1720 † ca. 1790

N. Klimański

Marcin Klimański * ca. 1734 † ca. 1795

Paweł Kotowicz h. Korczak * ca. 1525 † ca. 1595

Grzegorz Massalski h. Massalski * ca. 1536 † ca. 1586

Leon Sapieha h. Lis * ca. 1554 † 1611

Mikołaj Sapieha h. Lis * ca. 1552 † 1611

Jerzy Scypion

Grodno — podsędek
Jan Bouffał h. Bouffał * ca. 1571 † ca. 1616

Piotr Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1632 † ca. 1689

Krzysztof Wiktoryn Jundziłł h. Łabędź * ca. 1666 † ca. 1735

Grodno — podskarbi sądu kapturowego
3.200.492 Ignacy Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1734 † ca. 1797

Grodno — podstarości
Hieronim Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1743 † ca. 1793

Łukasz Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1668 † ca. 1732

Zygmunt Bouffał h. Bouffał * ca. 1681 † ca. 1755

Antoni Florian Bronic h. Bronic * ca. 1717 † ca. 1762

Piotr Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1632 † ca. 1689

Wojciech Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1668 † ca. 1713

Aleksander Michał Eysmont h. Korab * ca. 1747 † ca. 1803

Mikołaj Gnojnicki h. Drogomir * ca. 1563 † ca. 1608

Jan Jerzy Grothus h. Grothus * ca. 1676 † ca. 1721

Władysław Kierdej h. Bełty * ca. 1596 † 1647

Adam Kołycz * ca. 1619 † ca. 1664

Jan Kotowicz h. Korczak * ca. 1639 † ca. 1697

Grodno — podstoli
Jan Apolinary Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1669 † ca. 1714

Ignacy Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1734 † ca. 1797

Ignacy Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1739 † ca. 1804

Józef Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1733 † ca. 1803

Bogdan Klemens Godkiński * ca. 1561 † ca. 1606

Jan Kazimierz Hladowicki h. Prus * ca. 1644 † ca. 1689

Samuel Hladowicki h. Prus

Ignacy Ihnatowicz h. Godziemba * ca. 1734 † ca. 1799

Franciszek Jelski h. Pielesz * ca. 1747 † ca. 1827

Aleksander Lewald-Jezierski h. Rogala * ca. 1677 † ca. 1722

Adam Kołycz * ca. 1619 † ca. 1664

Antoni Kazimierz Łoknicki z Łoknicy h. Nieczuja * ca. 1657 † ca. 1712

Grodno — porucznik powiatowy
Ignacy Ihnatowicz h. Godziemba * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Jelski h. Pielesz * ca. 1734 † ca. 1788

Grodno — prezydent departamentu
Michał Łaszkiewicz * ca. 1777 † ca. 1822

Grodno — proboszcz
Józef Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1718 † ca. 1763

Franciszek Isajkowski h. Prus * ca. 1593 † 1654

Stanisław Krzycki z Krzycka h. Kotwicz * ca. 1576 † ca. 1621

Grodno — regent grodzki
N. Kotowicz h. Korczak * ca. 1737 † ca. 1782

Jerzy Ludwik Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1755 † ca. 1812

Leopold Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1767 † ca. 1812

Grodno — regent ziemski
Anzelm Eysmont h. Korab * ca. 1758 † ca. 1803

Zygmunt Dunin-Głuszyński z Głuszyny h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1793

Dominik Florian Kisłowski * ca. 1734 † ca. 1787

Grodno — regent ziemski i grodzki
Stanisław Grabski z Grabi h. Pomian * ca. 1737 † ca. 1782

Stanisław Kotowicz h. Korczak * ca. 1709 † ca. 1778

Grodno — rotmistrz
Stanisław Aleksandrowicz

Kazimierz Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1773 † ca. 1823

Mateusz Bylewski * ca. 1754 † ca. 1799

Wincenty Maciej Daczewski h. Ślepowron * 1756 † ca. 1816

Stanisław Dołobowski h. Dołęga * ca. 1754 † ca. 1799

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1750 † ca. 1795

Piotr Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1745 † ca. 1790

Ksawery Krzywicki * ca. 1756 † ca. 1811

Daniel Lipnicki z Lipnika h. Hołobok * ca. 1733 † ca. 1788

Grodno — rotmistrz powiatu
Ignacy Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1720 † ca. 1765

Tomasz Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1720 † ca. 1780

Tadeusz Glindzicz * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Gorzkowski * ca. 1750 † ca. 1795

Kazimierz Horodnicki * ca. 1750 † ca. 1795

Wojciech Kiełkiewicz h. Trąby * ca. 1750 † ca. 1795

Tadeusz Kotarbski h. Pniejnia * ca. 1750 † ca. 1795

Józef Krupowicz h. Lubicz * ca. 1750 † ca. 1795

Stanisław Krupowicz h. Lubicz * ca. 1734 † ca. 1779

Grodno — sekretarz sejmu
Jan Nepomucen Jeziorkowski h. Kościesza * ca. 1757 † ca. 1803

Grodno — sędzia graniczny
Marcin Dańkiewicz h. Prawdzic * ca. 1744 † ca. 1828

Grodno — sędzia graniczny powiatu
Ignacy Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1784 † ca. 1829

Jan Hoffman h. Grzymała

Grodno — sędzia grodzki
Zygmunt Bouffał h. Bouffał * ca. 1681 † ca. 1755

Wiktoryn Buchowiecki h. Ogończyk * ca. 1735 † ca. 1780

Wawrzyniec Chlewiński z Chlewni h. Radwan * ca. 1724 † ca. 1769

Jakub Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1694 † ca. 1765

Leopold Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1643 † ca. 1693

Andrzej Mintowt-Czyż z Woronny h. Godziemba * ca. 1583 † ca. 1628

Ludwik Kazimierz "Korybut" Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1725 † ca. 1798

Aleksander Michał Eysmont h. Korab * ca. 1747 † ca. 1803

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1602 † ca. 1647

Józef Jeleński z Jelnej h. Odrowąż odm. * ca. 1743 † ca. 1788

Józef Kazimierz Kaczanowski h. Ostoja * ca. 1700 † ca. 1745

Stanisław Kotowicz h. Korczak * ca. 1709 † ca. 1778

Władysław Łazowy * ca. 1660 † ca. 1705

Grodno — sędzia kapturowy
Kazimierz Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1734 † ca. 1804
,
Grodno — sędzia kapturowy powiatu
Piotr Bouffał h. Bouffał * ca. 1734 † ca. 1792

Grodno — sędzia ziemski
Adam Teodor Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1749 † ca. 1794

Eustachy Michał Benedykt Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1690 † ca. 1762

Tadeusz Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1739 † ca. 1792

Adam Buchowiecki h. Buchowiecki * ca. 1616 † ca. 1673

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1760 † ca. 1805

N. Massalski

Leon Sapieha h. Lis * ca. 1554 † 1611

N. Wołkowicki * ca. 1767 † ca. 1812

N. Zawistowski * ca. 1716 † ca. 1766

Grodno — sędzia ziemski powiatowy
Antoni Majewski h. Mogiła * ca. 1787 † ca. 1832

Grodno — sędzic grodki
Samuel Łazowy * ca. 1677 † 1738

Grodno — skarbnik
Tadeusz Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1739 † ca. 1792

Stanisław Tomasz "Osim" Borowski * ca. 1643 † ca. 1688

Michał Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1677 † ca. 1808

Marcin Dańkiewicz h. Prawdzic * ca. 1744 † ca. 1828

Marcin Daszkiewicz h. Korybut * ca. 1756 † ca. 1801

Stanisław Eysmont h. Korab * ca. 1754 † ca. 1799

Jan Kazimierz "Kuncewicz" Ginett h. Zaremba * ca. 1734 † ca. 1779

Jan Hladowicki h. Prus

Franciszek Jelski h. Pielesz * ca. 1747 † ca. 1827

Jan Ładowicki

Stanisław Nielubowicz * ca. 1685 † ca. 1730

Grodno — stanowniczy
Kazimierz Gorzkowski * ca. 1733 † ca. 1780

Grodno — starosta
Aleksander Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1546 † 1578
Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1572
Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1580 † 1652
Karol Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1717 † ca. 1801
Fryderyk Michał ks. Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h. Pogoń Lit * 1696 † 1775
Sebastian Dybowski z Dybówki h. Nałęcz * ca. 1527 † ca. 1575
Aleksander ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1455 † 1511
Grzegorz Kimbar h. Siekierz * ca. 1503 † ca. 1548
Stanisław "Strumiłło Kiszczyc Kiszka" Kiszka z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1459 † ca. 1522
Jan Klukowski * ca. 1539 † ca. 1606
Wojciech Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1463 † 1514
Grzegorz Józef Kotowicz * ca. 1676 † ca. 1725
Andrzej Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1622 † ca. 1694
Jan Franciszek Kotowicz h. Korczak * ca. 1639 † ca. 1719
Jan ks. Massalski h. Massalski * ca. 1647 † 1706
Józef ks. Massalski h. Massalski * ca. 1722 † 1765
Jerzy Radziwiłł h. Trąby * ca. 1480 † 1541
Fryderyk Sapieha h. Lis * ca. 1590 † 1650
Teodor Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1538 † 1618
Jan Wołłowicz * ca. 1524 † ca. 1574
Grodno — stolnik
Łukasz Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1720 † ca. 1779

N. Bieniecki z Bienicy h. Natarcz * ca. 1627 † ca. 1672

Wojciech Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1668 † ca. 1713

N. Eysmont h. Korab * ca. 1776 † ca. 1826

Andrzej Eysmont h. Korab * ca. 1754 † ca. 1799

Maciej Eysmont h. Korab * ca. 1759 † ca. 1804

Michał Eysmont h. Korab * ca. 1724 † ca. 1779

Samuel Kępiński z Kęmpna h. Niesobia * ca. 1714 † ca. 1759

Stefan Kępiński z Kęmpna h. Niesobia * ca. 1728 † ca. 1778

Michał Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1676 † ca. 1726

Grodno — stolnik (czy nie stolnikowicz)
Jerzy Grzegorz Eysmont h. Korab * ca. 1724 † ca. 1774

Grodno — strażnik
Franciszek Bouffał h. Bouffał * ca. 1734 † ca. 1792

Marek Franciszek Grobicki z Grobic h. Trąby * ca. 1680 † ca. 1747

Grodno — strukczaszy
Alojzy Kamiński * ca. 1751 † ca. 1796

Grodno — wiceregent
Antoni Wiktor Ipohorski-Lenkiewicz * ca. 1750 † ca. 1795

Grodno — wiceregent ziemski
Walerian Anastazy Kudorowski h. Bełty * ca. 1781 † ca. 1831

Grodno — wojski
Kazimierz Dobrogost Bouffał

Jan Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1569 † ca. 1614

Aleksander Michał Eysmont h. Korab * ca. 1747 † ca. 1803

Michał Eysmont h. Korab * ca. 1734 † ca. 1779

Zygmunt Gzowski h. Junosza * ca. 1610 † 1660

Ignacy Ihnatowicz * ca. 1745 † ca. 1790

Mikołaj "Szymkowicz" Jundziłł h. Łabędź * ca. 1509 † ca. 1556

Jan Karp h. Karp * ca. 1700 † ca. 1748

Stanisław Kukiewicz h. Prawdzic * ca. 1667 † ca. 1712

Samuel Łazowy * ca. 1677 † 1738

Jan Oziembłowski * ca. 1608 † ca. 1658

Benedykt Protaszewicz

Paweł Stryjeński * ca. 1653 † ca. 1703

Grodno — wójt
Jan Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1589 † ca. 1643

Stefan Eustachy Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz * ca. 1644 † ca. 1713

Piotr Czeszejko * ca. 1501 † ca. 1546

Kowno
Kowno — asesor sądu ziemskiego
Antoni Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1778 † ca. 1835

Florian Antoni Kołyszko h. Jelita

Kowno — budowniczy
Michał Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1745 † ca. 1814

Kowno — chorąży
Ludwik Chełchowski z Chełchów h. Lubicz * ca. 1700 † ca. 1750

Jan Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1577 † ca. 1629

Mikołaj Korff h. Korff * ca. 1666 † ca. 1713

Antoni Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1735 † 1798

Michał Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1769 † ca. 1812

Józef Medeksza * ca. 1722 † ca. 1772

Ignacy Zabiełło * ca. 1744 † ca. 1789

Kowno — cześnik
Antoni Babecki z Babca h. Cholewa * ca. 1737 † ca. 1782

Jan Malcher Billewicz h. Mogiła * ca. 1643 † ca. 1689

Antoni Borewicz h. Prus * ca. 1683 † ca. 1728

Ignacy Koziełło h. Kozieł * ca. 1703 † ca. 1748

Hieronim Montrym * ca. 1707 † ca. 1752

Hieronim Dowojna-Sołłohub * ca. 1663 † ca. 1713

Mateusz Wodoradzki * ca. 1591 † ca. 1641

Kowno — gubernator
Stanisław Chomiński h. Lis

Kowno — horodniczy
Hieronim Bohusz z Towska h. Odyniec * ca. 1667 † ca. 1712
Stefan Borejko h. Borejko * ca. 1650 † 1701
Antoni Czerniewicz h. Lubicz * ca. 1699 † ca. 1744
Marcin Czerniewicz h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1783
Jan Daszkiewicz * ca. 1481 † ca. 1533
Abraham Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † 1519
Jan Klukowski * ca. 1546 † ca. 1591
Michał Kończa h. Ogończyk * ca. 1675 † ca. 1732
Jan Kudrewicz h. Łabędź * ca. 1756 † ca. 1801
Kowno — kasztelan
Ignacy Zabiełło * ca. 1782 † ca. 1832

Kowno — klucznik
Józef Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1759 † ca. 1804

Kowno — komornik
Rafał Bieńkuński h. Bajbuza * ca. 1779 † ca. 1829

Wincenty Dauksza h. Pierzchała * ca. 1667 † ca. 1712

Jakub Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1709 † ca. 1785

Józef Duszakiewicz h. Ostoja * ca. 1770 † ca. 1815

Antoni Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1756 † ca. 1801

Ignacy Horn h. Oksza * ca. 1750 † ca. 1795

Jan Maćkiewicz

Kowno — komornik graniczny
Michał Józef de Haberfeldt-Habermann h. Rola * ca. 1757 † ca. 1802

Kowno — koniuszy
Antoni Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1801

Kowno — krajczy
Józef Fergis h. Fergis * 1758 † ca. 1806

Jan Bogusław Jasieński h. Jastrzębiec * ca. 1727 † ca. 1780

Kowno — łowczy
Kazimierz Bejnart h. Bejnart * ca. 1644 † ca. 1689

Kazimierz "Lwowicz" Beynar * ca. 1644 † ca. 1689

Jan Blinstrub h. Łabędź * ca. 1757 † ca. 1803

Antoni Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1801

Michał Krassowski * ca. 1640 † ca. 1685

N. Papliński * ca. 1641 † ca. 1686

Kazimierz Skot * ca. 1712 † ca. 1762

Aleksander Worłowski * ca. 1656 † ca. 1701

N. Zawisza

N. Zawisza * ca. 1736 † ca. 1786

Kowno — marszałek
Jan Krzysztof Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1635 † ca. 1689

Hieronim Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1618 † ca. 1691

Rafał Skorulski

N. Wizgird * ca. 1588 † ca. 1638

Kowno — marszałek gubernialny
N. Dowgird * ca. 1839 † ca. 1889

Kowno — marszałek powiatowy
N. Janczewski h. Dołęga * ca. 1838 † ca. 1888

Franciszek Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1778 † 1848

Kowno — marszałek szlachty gubernii
Klet Burba * ca. 1805 † ca. 1855

Adolf hr. Czapski h. Leliwa * ca. 1833 † 1883

Marian Czapski h. Leliwa * ca. 1816 † ca. 1866

Józef Dowgird * ca. 1839 † ca. 1889

Felicjan Karp z Rykiowa h. Karp * ca. 1833 † ca. 1889

Kowno — marszałek szlachty powiatu
Kleofas Burba h. Burba

Michał Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1769 † ca. 1812

Kowno — miecznik
Antoni Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1747 † ca. 1801

Michał Czajewski h. Świnka * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Lindeman * ca. 1703 † ca. 1771

Wiktoryn Michał Lindeman * ca. 1668 † ca. 1713

Mikołaj Franciszek Sopoćka * ca. 1707 † ca. 1752

Kowno — mostowniczy
Antoni Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1734 † ca. 1808

Maciej Jusewicz * ca. 1737 † ca. 1791

Jan Kulwieć * ca. 1758 † ca. 1803

Michał Kulwieć * ca. 1739 † ca. 1802

Kowno — mytnik
Ulryk Hoziusz z Bezdan h. Hoziusz * 1551 † ca. 1601

Andrzej Iłgowski h. Iłgowski

Jan Kuncewicz * ca. 1506 † ca. 1574

Kasper Libnar * ca. 1518 † ca. 1563

Kowno — namiestnik
Sudiwoj Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1402 † ca. 1466

Wojciech Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1463 † 1514

Kowno — namiestnik sądu grodzkiego
Nikodem Białuski * ca. 1766 † ca. 1811

Kowno — oboźny
Teodor Blinstrub h. Łabędź * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Chrapicki h. Rola * ca. 1762 † ca. 1807

Tomasz Ilinicz h. Korczak * ca. 1741 † ca. 1807

Karol Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1647 † ca. 1697

Józef Lugajło * ca. 1735 † ca. 1785

Kowno — pisarz grodzki
Jan Czaplic h. Kierdeja * ca. 1690 † ca. 1735

Jerzy Giedgowd h. Łabędź * ca. 1570 † ca. 1615

Bartłomiej Jachnowski * ca. 1604 † ca. 1649

Mikołaj Kulwiński z Kulwy v. Kułwy h. Bończa * ca. 1554 † ca. 1599

Kowno — pisarz ziemski
Mikołaj Kudrewicz h. Łabędź * ca. 1618 † ca. 1698

Kazimierz Kulwiński z Kulwy v. Kułwy h. Bończa

Michał Zabiełło * ca. 1673 † ca. 1723

Kowno — poborca
Wojciech Kulwiński z Kulwy v. Kułwy h. Bończa * ca. 1559 † ca. 1604

Abraham Kuncewicz * ca. 1531 † 1562

Kowno — podczaszy
Nikodem Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1687 † ca. 1737

Samuel Bogdan Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1657 † ca. 1702

Ignacy Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1757 † ca. 1802

Józef Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1758 † ca. 1803

Józef Kazimierz Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1738 † ca. 1809

Szymon Marcin Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1808

Kowno — podkomorzy
Wojciech Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1536 † ca. 1591

Kasper ks. Gedrojc h. Gedrojc * ca. 1533 † ca. 1596

Michał Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1769 † ca. 1812

Szymon Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1777 † 1828

Kowno — podsędek
Grzegorz Bejnart h. Bejnart * ca. 1552 † ca. 1597

Jan Gimbut h. Nałęcz * ca. 1606 † ca. 1651

Zygmunt Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1666 † ca. 1711

Kowno — podstarości
Józef Karęga h. Karęga * ca. 1745 † ca. 1790

Dominik Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1714 † ca. 1759

Dominik Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1711 † 1743

N. Lawdbor h. Pobóg * ca. 1570 † ca. 1615

Hieronim Szaszewicz * ca. 1627 † ca. 1677

Kowno — podstoli
Antoni Blinstrub h. Łabędź * ca. 1760 † ca. 1805

Krzysztof Eperyeszy * ca. 1618 † ca. 1663

Piotr Michał Gradowski h. Półkozic * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Kłodzki z Kłody * ca. 1594 † ca. 1649

Jakub Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1751 † ca. 1796

Michał Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1734 † ca. 1779

Walerian Krzyżanowski z Krzyżanowic h. Dębno * ca. 1673 † ca. 1718

Hieronim Laudański h. Jastrzębiec * ca. 1695 † ca. 1740

Piotr Szukszta * ca. 1565 † ca. 1611

Kowno — porucznik powiatowy
Dyzma Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1701 † ca. 1796

Jerzy Dymsza h. Dymsza * ca. 1746 † ca. 1814

Jan Juchnowicz h. Leliwa * ca. 1757 † ca. 1802

Kowno — prezes sądu granicznego apelacyjnego
Szymon Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1777 † 1828

Kowno — regent graniczny
Franciszek Dąbrowski * ca. 1752 † ca. 1797

Kowno — regent grodzki
Jan Wawrzyniec Jachimowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Adam Lugajło * ca. 1755 † ca. 1804

Andrzej Lugajło * ca. 1755 † ca. 1800

Kowno — regent ziemski
Wincenty Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1763 † ca. 1816

Aleksander Koreywa h. Dębno * ca. 1754 † ca. 1799

Adam Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1737 † ca. 1782

Adam Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1734 † ca. 1805

Józef Kożuchowski z Kożuchowa h. Doliwa * ca. 1749 † ca. 1794

Kowno — rotmistrz
Kazimierz Boniecki z Bończy h. Bończa * ca. 1749 † ca. 1809

Michał Czajewski h. Świnka * ca. 1667 † ca. 1712

Józef Dąbrowski h. Junosza * 1758 † ca. 1816

Ludwik Dominik Dobrowolski h. Drzewica * ca. 1759 † ca. 1804

Antoni Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1734 † ca. 1808

Dyzma Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1701 † ca. 1796

Ignacy Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1778 † ca. 1828

Michał Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1733 † ca. 1807

Antoni Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1735 † 1798

Adam Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1745 † ca. 1795

Jan Kulwieć * ca. 1758 † ca. 1803

Kowno — rotmistrz powiatu
Antoni Kamieński h. Cholewa * ca. 1749 † ca. 1794

Kowno — sędzia
Jan * ca. 1674 † ca. 1724

Jan Mikołaj Kossakowski * ca. 1659 † ca. 1709

Kowno — sędzia graniczny
Leopold Edward Dąbrowski h. Junosza * 1789 † ca. 1839

Kowno — sędzia grodzki
Grzegorz Borejsza h. Wadwicz * ca. 1554 † ca. 1599

Marcin Czerniewicz h. Lubicz * ca. 1735 † ca. 1783

Michał Grothus h. Grothus * ca. 1718 † ca. 1779

Ludwik Koreywa h. Dębno * ca. 1746 † ca. 1791

Jan Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * ca. 1651 † ca. 1701

Jan Mikołaj Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * ca. 1653 † ca. 1712

Michał Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1750 † ca. 1795

Maciej Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1753 † ca. 1800

Kowno — sędzia pokoju z wyborów powiatu
Wiktor Komorowski z Komorowa h. Korczak * 1821 † ca. 1877

Kowno — sędzia powiatowy
Michał Juszkiewicz h. Ślepowron * ca. 1554 † ca. 1599

Kowno — sędzia ziemski
Józef Borewicz h. Prus * ca. 1735 † ca. 1780

Antoni Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1778 † ca. 1835

Michał Domeyko z Żomojtkań-Domejek h. Dołęga * ca. 1733 † ca. 1807

Jan Krzysztof Skarbek-Kiełczewski z Kiełczewic h. Awdaniec * ca. 1635 † ca. 1689

Dominik Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1711 † 1743

Samuel Jan Kowalski * ca. 1641 † ca. 1686

Adam Krupek-Kozakowski h. Lilia Darta * ca. 1734 † ca. 1805

Mikołaj Kudrewicz h. Łabędź * ca. 1618 † ca. 1698

Marcin Lawdbor h. Pobóg * ca. 1566 † ca. 1611

Józef Meysztowicz z Pojościa * ca. 1725 † ca. 1775

Kowno — skarbnik
Marcin Danilewicz h. Ostoja * ca. 1716 † ca. 1765

Piotr Daniel Downarowicz h. Przyjaciel * ca. 1640 † ca. 1685

Piotr Ginett h. Zaremba * ca. 1734 † ca. 1780

Józef Kocięcki z Kocięcina h. Nieczuja * ca. 1670 † ca. 1715

Józef Kończa h. Ogończyk * ca. 1735 † ca. 1780

Michał Łosiński * ca. 1756 † ca. 1801

Kowno — starosta
Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1572
Jan Hieronim hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * ca. 1526 † 1579
Jan Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1616 † 1666
Jarosław ks. Hołowczyński h. Łabędź * ca. 1519 † 1567
Jerzy Ilinicz h. Korczak * ca. 1471 † ca. 1551
N. Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † ca. 1515
Abraham Hlebicki-Józefowicz h. Leliwa * ca. 1465 † 1519
Szedibor Matys Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1388 † ca. 1440
Jan "Stankowicz" Komajewski h. Trąby * ca. 1518 † ca. 1572
N. Kostewicz * ca. 1493 † ca. 1538
Jan Kostewicz h. Leliwa * ca. 1468 † ca. 1541
Stanisław Kostewicz h. Leliwa * ca. 1456 † ca. 1513
Mikołaj Andrzej Pac h. Gozdawa * ca. 1670 † ca. 1715
Michał Kazimierz Rybeńko ks. Radziwiłł h. Trąby * 1702 † 1762

Kowno — stolnik
Ludwik Chełchowski z Chełchów h. Lubicz * ca. 1700 † ca. 1750

Kazimierz Hładunowicz-Dubiski * ca. 1708 † ca. 1753

Stanisław Dziatkowski z Dziatkowic * ca. 1564 † ca. 1609

Jakub Estka h. Estken * ca. 1683 † ca. 1728

Jan Grothus h. Grothus

Jan Aleksander "Łubiański" Ihnatowicz h. Ihnatowicz * ca. 1633 † ca. 1684

Jan Mikołaj Kossakowski * ca. 1659 † ca. 1709

Jan Aleksander Ihnatowicz-Lubiański h. Godziemba * ca. 1633 † ca. 1684

Kowno — strażnik
Jan Korff h. Korff * ca. 1735 † ca. 1780

Dominik Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1711 † 1743

Salomon Łabuński * ca. 1667 † ca. 1712

Kowno — strukczaszy
Józef Kulwieć * ca. 1758 † ca. 1803

Piotr Kulwiński z Kulwy v. Kułwy h. Bończa * ca. 1667 † ca. 1712

Kowno — wojski
Karol Blinstrub h. Łabędź * ca. 1732 † ca. 1777

Andrzej Bobrownicki z Bobrownik h. Doliwa * ca. 1552 † ca. 1597

Zibut Hanskopowicz * ca. 1564 † ca. 1609

Trojan Kazimierz Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1637 † ca. 1696

Stanisław Prozor * ca. 1688 † ca. 1738

Hieronim Szaszewicz * ca. 1627 † ca. 1677

Kowno — woźny
Jerzy Kulikowski z Kulikówka h. Drogomir * ca. 1718 † ca. 1763

Kowno — wójt
Jan Boniuszko * ca. 1604 † ca. 1649

Prużany
Prużany — chorąży
Wincenty Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1779 † ca. 1829

Prużany — marszałek
Ignacy Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1745 † ca. 1810

N. Lewkowicz h. Ogończyk * ca. 1766 † ca. 1816

Prużany — regent graniczny
Józef Bruno Dąbrowski h. Junosza * 1774 † ca. 1821

Prużany — sędzia apelacyjny
Karol Rafał Grabowski z Grabówki h. Oksza * ca. 1796 † 1857

Prużany — sędzia graniczny
Alojzy Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf * ca. 1782 † ca. 1832

Prużany — sędzia ziemski
Grzegorz Kulikowski z Kulikówka h. Drogomir * ca. 1777 † ca. 1822

Puńsk
Puńsk — dzierżawca
Sebastian "Szymkowicz" Jundziłł h. Łabędź * ca. 1511 † 1551

Puńsk — leśniczy
Hieronim Lacki h. Lacki * ca. 1639 † 1703

Puńsk — namiestnik
Aleksander Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1457 † 1549

Puńsk — pleban
Ignacy Łukaszewicz * ca. 1759 † 1809

Puńsk — starosta
Michał Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1711 † ca. 1782
Michał Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1761 † ca. 1806
Aleksander Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1457 † 1549
Jerzy Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1519 † 1569
Jan Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1456 † 1514
Jan Karol ks. Czartoryski na Korcu i Oleksińcach h. Pogoń Li * ca. 1631 † 1680
Józef ks. Czartoryski na Korcu i Oleksińcach h. Pogoń Li * ca. 1668 † 1750

Aleksander Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1567 † ca. 1646
Wincenty Korwin-Gosiewski z Gosi h. Ślepowron * ca. 1616 † ca. 1669
Paweł ks. Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1474 † 1555
Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1644 † 1704
Jan Franciszek Lubowicki z Lubowic h. Śreniawa * ca. 1611 † 1674
Ludwik Konstanty Pociej h. Waga * ca. 1667 † 1730
Troki
Troki — asesor sądu ziemski
Józef Korsak h. Korsak * ca. 1790 † ca. 1835

Troki — budowniczy
Antoni Dowgiałło h. Zadora * 1744 † ca. 1821

Troki — chorąży
Andrzej Bohdanowicz * ca. 1498 † ca. 1543

Michał Mikołaj Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1648 † ca. 1705

Kuszoman ks. Chodyrewicz * ca. 1495 † ca. 1548

Krzysztof Dzierżek h. Nieczuja * ca. 1546 † ca. 1619

Jerzy Dziewiałtowski * ca. 1556 † ca. 1606

Dominik Gintowt-Dziewiałtowski h. Trąby * ca. 1667 † ca. 1712

Aleksander Ogiński h. Ogiński * ca. 1596 † 1667

Marcin Ogiński h. Ogiński * 1632 † 1690

Kazimierz Aleksander Pociej h. Waga * ca. 1666 † 1728

Troki — ciwun
Zygmunt Bokiej h. Bokiej * ca. 1680 † ca. 1727

Leon Bokun ab Alten h. Kuszaba * ca. 1681 † ca. 1739

Michał Mikołaj Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1648 † ca. 1705

Józef Eytmin h. Rogala * ca. 1727 † ca. 1785

Dymitr Huszcza h. Podkowa

Józef Jeleński h. Korczak * ca. 1738 † ca. 1808

Jan Jermoła h. Zaremba * ca. 1516 † ca. 1564

Walter Korff h. Korff * ca. 1627 † ca. 1672

Aleksy Krzywiec h. Ostoja * ca. 1495 † ca. 1561

Maciej Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1464 † ca. 1544

Kasper Libnar * ca. 1518 † ca. 1563

Samuel Leon ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1589 † 1657

Bonifacy Teofil Pac h. Gozdawa * ca. 1635 † 1678

Troki — cześnik
N. Aranowicz * ca. 1699 † ca. 1749

Jan Górski z Góry h. Nałęcz * ca. 1693 † ca. 1738

Benedykt Katowski z Katowic h. Kornicz?? * ca. 1681 † ca. 1731

Józef Kłopocki z Kłopoczyna h. Rawicz * ca. 1702 † ca. 1749

Maciej Kłopocki z Kłopoczyna h. Rawicz * ca. 1695 † ca. 1788

Paweł Józef Kłopocki z Kłopoczyna h. Rawicz * ca. 1658 † ca. 1728

Adam Kazimierz Krzczonowicz h. Szeliga * ca. 1618 † ca. 1663

Ignacy Kuczewski z Kuczowa h. Poraj * ca. 1735 † ca. 1803

Troki — horodniczy
Boguchwał Bghuchwał Boguchwał * ca. 1475 † ca. 1543

Bogusz Michał Bohowityn h. Pelikan * ca. 1476 † ca. 1537

Tomasz Bronisz z Bronisz * ca. 1662 † ca. 1707

Piotr ks. Hołownia * ca. 1466 † ca. 1553

Jan Iwaszkiewicz h. Gozdawa * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Jermoła h. Zaremba * ca. 1516 † ca. 1564

Stret Stretowicz-Kmita * ca. 1461 † ca. 1506

Aleksy Krzywiec h. Ostoja * ca. 1495 † ca. 1561

Ignacy Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1736 † ca. 1785

Kasper Libnar * ca. 1518 † ca. 1563

Jan Sapieha h. Lis * ca. 1481 † 1546

Troki — instygator
Bartłomiej Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * 1710 † ca. 1786

Troki — kasztelan
Jerzy

Tadeusz Billewicz h. Mogiła * ca. 1746 † ca. 1801
Cyprian Paweł Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1574 † 1688
Jan Władysław Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * 1646 † 1710
Grzegorz Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1508 † 1572

Hieronim Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1500 † 1561

Jerzy Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1519 † 1569
Krzysztof Chodkiewicz h. Kościesza * ca. 1580 † 1652

Piotr Ciechanowiecki z Ciechanowca h. Dąbrowa * ca. 1485 † 1534
Aleksy Dowojna h. Szeliga * ca. 1402 † ca. 1474
Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1532 † 1590
Jan Sebastian Kęsztort h. Kęsztort * ca. 1626 † 1670
Jan Kazimierz Kierdej z Radziwanowic h. Bełty * ca. 1618 † 1685
Jan Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1499
Stanisław Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1435 † ca. 1542
Stanisław Janowicz-Kieżgajło z Dawiołtowa h. Łabędź * ca. 1497 † ca. 1544
Mikołaj Kiszka z Ciechanowa h. Dąbrowa * ca. 1587 † 1644
Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1644 † 1722

Jan Karol Kopeć h. Kroje * ca. 1611 † 1680
Marcin Michał Kryszpin-Kirszensztein h. Kryszpin-Kirszensztein * ca. 1630 † 1700
Aleksander Ogiński h. Ogiński * ca. 1596 † 1667

Andrzej ks. Ogiński h. Ogiński * 1739 † 1787

Mikołaj Franciszek ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1649 † 1715
N. Plater * ca. 1720 † ca. 1770
August Jacek Plater z Broelu * ca. 1725 † ca. 1775

Kazimierz Aleksander Pociej h. Waga * ca. 1666 † 1728

Aleksander ks. Proński * ca. 1566 † ca. 1611
Jan Mikołaj Radziwiłł h. Trąby * ca. 1462 † 1522

Jan Jerzy ks. Radziwiłł h. Trąby * 1588 † 1625

Jerzy Radziwiłł h. Trąby * ca. 1480 † 1541
Michał Kazimierz Rybeńko ks. Radziwiłł h. Trąby * 1702 † 1762
Władysław Sapieha * ca. 1660 † ca. 1710
Andrzej Stanisław Sapieha h. Lis * ca. 1593 † 1646

Kazimierz Władysław Sapieha h. Lis * 1650 † 1703

Jan Anzelm Wilczek * ca. 1631 † ca. 1681
Stefan ks. Korybut-Zbaraski h. Korybut * ca. 1513 † 1585

Troki — klucznik
Wieliczko Diakowicz * ca. 1472 † ca. 1517

Benedykt Protasewicz * ca. 1517 † ca. 1567

Troki — komornik
Dominik Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1756 † ca. 1801

Antoni Adamowicz h. Adamowicz * ca. 1757 † ca. 1802

Stanisław Daniszewski z Daniszewa h. Cholewa * ca. 1722 † ca. 1772

Michał Juniewicz h. Łabędź * ca. 1756 † ca. 1801

Jerzy Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1727 † ca. 1772

Kazimierz Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja * ca. 1693 † ca. 1743

Józef Wincenty Maćkiewicz h. Pogonia * ca. 1734 † ca. 1779

Troki — komornik wojewódzki
Dominik Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1741 † ca. 1812

Jan Dąbrowski h. Bawola Głowa * ca. 1749 † ca. 1810

Adam Jan Gronostajski z Gronostaj h. Jezierza * ca. 1631 † ca. 1717

Troki — koniuszy
Marcin Chreptowicz h. Odrowąż * ca. 1465 † ca. 1541

Wincenty Desztrunck * ca. 1760 † ca. 1805

Aleksander Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Aleksander Iwaszkiewicz h. Trąby

Kazimierz Izdebski z Izdebek h. Pomian * ca. 1667 † ca. 1712

N. Jermoła h. Zaremba

Wawrzyniec Kaszyc * ca. 1681 † ca. 1726

Jan Wawrzyniec Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1680 † ca. 1725

Szymon Kibortowicz * ca. 1476 † ca. 1521

Michał Kłoczko h. Ogończyk * ca. 1466 † ca. 1516

Jakub Kuncewicz h. Łabędź * ca. 1465 † ca. 1538

Szymon Mackiewicz h. Kościesza * ca. 1475 † 1542

Troki — krajczy
Marcin Beyner * ca. 1676 † ca. 1726

Józef Eytmin h. Rogala * ca. 1727 † ca. 1785

Feliks Jagmin z Jagmin h. Pelikan * 1745 † ca. 1795

Troki — kuchmistrz
Jan Klidzia z Klidzi * ca. 1747 † ca. 1792

Troki — łowczy
Jakub Buczyński * ca. 1701 † ca. 1751

Antoni Gosiecki * ca. 1733 † ca. 1789

Zygmunt Kurzeniecki z Kurzeńca h. Kurzeniecki * ca. 1667 † 1742

Antoni Lisowski z Lisowa h. Bończa * ca. 1729 † ca. 1810

Troki — marszałek
Ludwik Jerzy Jeleński h. Korczak * 1817 † ca. 1867

Troki — marszałek powiatowy
Ludwik Dąbrowski h. Junosza * ca. 1800 † ca. 1845

Antoni Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1775 † ca. 1822

Troki — marszałek szlachty powiatu
Cezary ks. Gedrojc h. Gedrojc * 1836 † ca. 1914

Troki — miecznik
Józef Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1743 † ca. 1788

Wincenty Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1754 † ca. 1803

Krzysztof Kazimierz Grotowski * ca. 1638 † ca. 1683

Stanisław Ihnatowicz h. Ihnatowicz * ca. 1701 † ca. 1751

Stefan Krechowiecki z Krechowiec h. Sas * ca. 1718 † ca. 1768

Adam Złoty-Kwaśnicki h. Pielesz

Krzysztof Łapa z Łap h. Lubicz * ca. 1644 † ca. 1689

Troki — mostowniczy
Ignacy Jakubowski z Jakubowic h. Topór * ca. 1733 † ca. 1778

Józef Karłowicz h. Karłowicz * ca. 1754 † ca. 1802

Troki — namiestnik
Jan Baka h. Massalski * ca. 1547 † ca. 1628

Krzysztof Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1585 † ca. 1630

Troki — oboźny
Antoni Godaczewski z Godaczów h. Gozdawa * ca. 1703 † ca. 1748

Hieronim Kopeć h. Kroje * ca. 1667 † ca. 1714

Alojzy Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1759 † ca. 1806

Troki — pisarz grodzki
Józef Bakowski * ca. 1754 † ca. 1799

Jan Stanisław Bokiej h. Bokiej * ca. 1663 † ca. 1711

Dymitr Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1585 † ca. 1648

Kazimierz Dederko h. Dederkało * ca. 1738 † ca. 1799

Jan Maćkiewicz * ca. 1555 † ca. 1601

Troki — pisarz ziemski
Mateusz Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1641 † ca. 1686

Jan Gudziański * ca. 1548 † ca. 1593

Piotr Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1754 † ca. 1833

Troki — poborca
Eustachy Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1560 † ca. 1640

Troki — podczaszy
Bazyli Kazimierz Baka h. Massalski

Adam Władysław Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1668 † ca. 1713

Jan Stanisław Bokiej h. Bokiej * ca. 1663 † ca. 1711

Antoni Dauksza h. Pierzchała * ca. 1718 † ca. 1768

Franciszek de Raës * ca. 1722 † ca. 1772

Aleksander Hilchen h. Jelita * ca. 1641 † ca. 1691

Antoni Karol Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1737 † ca. 1799

Krzysztof Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1667 † ca. 1737

Józef Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1757 † ca. 1802

Piotr Korsak h. Korsak * ca. 1703 † ca. 1748

Paweł Michałowski

N. Nowicki * ca. 1698 † ca. 1748

Troki — podkomorzy
Andrzej Dzierżek Dzierżek h. Nieczuja * ca. 1538 † ca. 1583

Piotr Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1754 † ca. 1833

Piotr Kazimierz Lacki h. Lacki * ca. 1618 † ca. 1664

Mateusz Romer * ca. 1655 † ca. 1705

Troki — podsędek
Jan Stanisław Bokiej h. Bokiej * ca. 1663 † ca. 1711

Dymitr Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1585 † ca. 1648

Adam Chrapowicki h. Gozdawa * ca. 1583 † ca. 1628

Jan Władysław Lasocki z Lasotek h. Dołęga * ca. 1620 † 1674

Troki — podstarości
Antoni Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Troki — podstoli
Samuel Billewicz h. Mogiła * ca. 1591 † ca. 1636

Marcin Bogdanowicz h. Łada * ca. 1664 † ca. 1709

Stanisław Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1658 † ca. 1708

Jan Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1667 † ca. 1712

Felicjan Karol Kuczborski z Kuczborka h. Ogończyk * ca. 1644 † 1702

Tadeusz Kuczewski z Kuczowa h. Poraj * ca. 1745 † ca. 1790

Franciszek Lacki h. Lacki * ca. 1735 † 1785

Mateusz Römer * ca. 1667 † ca. 1717

Troki — podwojewodzi
Stanisław Jan Antonowicz h. Hełm * ca. 1650 † ca. 1695

N. Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1639 † ca. 1684

Kazimierz Charmański h. Rogala * ca. 1664 † ca. 1709

Józef Mikołaj de Lassy * ca. 1730 † ca. 1775

Krzysztof Kaszyc h. Kaszyc * ca. 1667 † ca. 1737

Enoch Kolenda h. Bełty * ca. 1591 † ca. 1652

Marcin Andrzej Korwin-Kossakowski h. Ślepowron * 1533 † ca. 1601

Krzysztof Koszczyc h. Poraj * ca. 1693 † ca. 1738

Jan Władysław Lasocki z Lasotek h. Dołęga * ca. 1620 † 1674

Troki — porucznik wojewódzki
Andrzej Antonowicz h. Hełm * ca. 1743 † ca. 1788

Troki — proboszcz
Walerian Stanisław Judycki h. Judycki * ca. 1623 † 1673

Józef Michał Karp h. Karp * ca. 1673 † 1739

Troki — regent
Mikołaj Białozor h. Wieniawa * 1794 † ca. 1843

Mikołaj Bieniecki z Bieniędzic h. Łodzia * 1794 † ca. 1843

Troki — regent grodzki
Józef Bakowski * ca. 1754 † ca. 1799

Antoni Dederko h. Dederkało * ca. 1758 † ca. 1803

Onufry Dederko h. Dederkało * ca. 1754 † ca. 1799

Stanisław Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1744 † ca. 1797

Maciej Krzywobłocki h. Leliwa * ca. 1753 † ca. 1800

Troki — regent ziemski
Józef Karłowicz h. Karłowicz * ca. 1754 † ca. 1802

Troki — regent ziemski i grodzki
Antoni Karol Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1737 † ca. 1799

Tadeusz Kijuć h. Ślepowron * ca. 1741 † ca. 1786

Troki — rotmistrz
Michał Abłamowicz h. Awdaniec * 1775 † ca. 1831

Jan Baranowicz z Jałowa h. Baranowicz * ca. 1678 † ca. 1753

Andrzej Chłusowicz h. Gozdawa * ca. 1758 † ca. 1803

Szymon Danilewicz h. Ostoja * ca. 1745 † ca. 1790

Marcin Daukiewicz * ca. 1749 † ca. 1794

Andrzej Dąbrowski h. Junosza * ca. 1764 † ca. 1809

Antoni Gosiecki * ca. 1733 † ca. 1789

Kazimierz Kirklewski * ca. 1745 † ca. 1790

Dominik Lacki h. Lacki * 1755 † ca. 1790

Troki — rotmistrz powiatu
Dominik Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1741 † ca. 1812

Mateusz Bergen * ca. 1758 † ca. 1803

Stanisław Leonowicz h. Gozdawa * ca. 1774 † ca. 1824

Troki — rotmistrz wojewódzki
Felicjan Dominik Lacki h. Lacki * ca. 1655 † ca. 1713

Troki — rotmistrz województwa
Karol Abłamowicz h. Awdaniec * ca. 1743 † ca. 1795

Maciej Stanisław Bielakowski h. Zaremba * ca. 1755 † ca. 1800

Antoni Dajnowski z Dajnowa h. Krzywda * ca. 1751 † ca. 1809

Tadeusz Danilewicz h. Ostoja * ca. 1745 † ca. 1800

Marcin Dańkiewicz h. Prawdzic * ca. 1744 † ca. 1828

Tomasz Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Troki — sędzia
Adam Chrapowicki * ca. 1558 † ca. 1608

Augustyn Dominik Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1680 † ca. 1725

Troki — sędzia grodzki
Eustachy Baka h. Massalski * ca. 1582 † ca. 1627

N. Dowojna h. Szeliga * ca. 1729 † ca. 1774

Mikołaj Ursyn Dowojna h. Szeliga * ca. 1715 † ca. 1760

Jan Gabriel Grotowski * ca. 1607 † ca. 1663

Mikołaj Gudelewski * ca. 1564 † ca. 1609

Józef Jeleński h. Korczak * ca. 1738 † ca. 1808

Michał Kolenda h. Bełty * ca. 1613 † ca. 1658

Troki — sędzia grodzki powiatowy
Józef Korsak h. Korsak * ca. 1790 † ca. 1835

Troki — sędzia kapturowy
Jerzy Kirklewski * ca. 1733 † ca. 1779

Troki — sędzia kapturowy województwa
Michał Kazimierz Borodzicz h. Brodzic * ca. 1667 † ca. 1712

Troki — sędzia ziemski
Razmus Dowgird * ca. 1538 † ca. 1583

Józef Piotr Eytmin h. Rogala * ca. 1735 † ca. 1780

Jakub Godaczewski z Godaczów h. Gozdawa * ca. 1757 † ca. 1802

Antoni Karol Legiecki-Hryniewicz h. Przyjaciel * ca. 1737 † ca. 1799

Józef Jeleński h. Korczak * ca. 1738 † ca. 1808

Michał Juniewicz h. Łabędź * ca. 1752 † ca. 1802

Troki — skarbnik
Franciszek Baranowski * ca. 1738 † ca. 1783

Tomasz Bossowski h. Ślepowron * ca. 1718 † ca. 1763

Teodor Buczyński * ca. 1692 † ca. 1737

Jan Bychowiec h. Bychowiec * ca. 1667 † ca. 1712

Jan Stanisław Giejsztor z Giejsztorów h. Giejsztor * ca. 1601 † ca. 1650

Antoni Humnicki z Humnisk h. Gozdawa * ca. 1700 † ca. 1745

Kajetan Humnicki z Humnisk h. Gozdawa * ca. 1730 † ca. 1775

Konstanty Jarmołowicz h. Kościesza * ca. 1639 † ca. 1689

Władysław Karęga h. Karęga * ca. 1618 † ca. 1663

Tadeusz Kazimierski z Małej Kazimierzy h. Biberstein * ca. 1729 † ca. 1795

N. Kirklewski * ca. 1710 † ca. 1760

Antoni Kleczkowski h. Trzaska * ca. 1745 † 1818

Piotr Kołątaj h. Kołątaj * ca. 1667 † ca. 1712

Franciszek Kosielski h. Topór * ca. 1715 † ca. 1765

Dymitr Krechowiecki z Krechowiec h. Sas * ca. 1752 † ca. 1797

Bogusław Kuczborski z Kuczborka h. Ogończyk

Bogusław Kudźkowski * ca. 1681 † ca. 1731

Stanisław Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1643 † ca. 1700

Józef Lipiński h. Liniewski * ca. 1752 † 1791

Józef Franciszek Majewski h. Jastrzębiec * ca. 1727 † ca. 1791

N. Sieheni * ca. 1638 † ca. 1688

N. Tuszowski

Troki — skarbny
Jan Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1480 † ca. 1525

Troki — starosta (wojewoda)
Kimunt Ginewił * ca. 1368 † ca. 1413

Troki — stolnik
Jerzy Blinstrub h. Łabędź * ca. 1659 † ca. 1709

Leon Bokun ab Alten h. Kuszaba * ca. 1681 † ca. 1739

Jan Brzozowski z Brzozowa h. Belina * ca. 1690 † ca. 1760

N. Chmielewski

Wojciech Dąbrowski * ca. 1668 † ca. 1718

Mikołaj Dowojna h. Szeliga * ca. 1688 † ca. 1733

Onufry Lacki h. Lacki * ca. 1729 † 1782

Mikołaj Łyszkiewicz h. Łyszkiewicz * ca. 1657 † ca. 1702

Marcin Ogiński h. Ogiński * 1632 † 1690

Samuel Leon ks. Ogiński h. Ogiński * ca. 1589 † 1657

Teodor Szaniawski * ca. 1663 † 1713

Troki — strażnik
Aleksander Budny z Budnego h. Jastrzębiec

Piotr Godaczewski z Godaczów h. Gozdawa

Franciszek Ksawery Jacuński z Jacunów h. Sulima * ca. 1708 † ca. 1753

Michał Stanisław Jacuński z Jacunów h. Sulima * ca. 1682 † ca. 1732

Troki — strukczaszy
Maciej Eysmont h. Korab * ca. 1757 † ca. 1802

Troki — sufragan
Franciszek Gzowski h. Junosza * ca. 1744 † ca. 1797

Józef Kazimierz Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron * 1738 † ca. 1809

Troki — tatarzyn
Ajsa ks. Kułakowski h. Kułakowski * ca. 1608 † ca. 1653

Troki — wojewoda
Mikołaj Abramowicz na Wornianach h. Jastrzębiec * ca. 1604 † ca. 1662

Cyprian Paweł Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * ca. 1574 † 1688

Aleksander hr. Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy h. Kościesza * 1560 † 1626

Jan Gasztold h. Awdaniec * ca. 1383 † 1458

Marcin Gasztold h. Awdaniec * ca. 1434 † 1483

Stanisław Gasztold h. Awdaniec * ca. 1492 † 1542
Wojciech Gasztołd Gasztold h. Awdaniec * ca. 1470 † 1539
Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1532 † 1590

Jan ks. Holszański-Holszański z Holszan h. Hipocentaur * ca. 1510 † ca. 1562

N. Jawnuta h. Zadora * ca. 1383 † ca. 1448

Stanisław Kieżgajło h. Łabędź * ca. 1434 † ca. 1493
Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1644 † 1722
Michał Kazimierz Kociełł h. Pelikan * ca. 1673 † 1716
Piotr Lelusz * ca. 1404 † ca. 1455

Piotr Mondigerd * ca. 1473 † ca. 1537

Andrzej ks. Ogiński h. Ogiński * 1739 † 1787

Marcin Ogiński h. Ogiński * 1632 † 1690

N. Ościk * ca. 1452 † ca. 1502

Grzegorz Ościkowicz * ca. 1508 † ca. 1558

Hieronim Dominik Pac h. Gozdawa * ca. 1622 † ca. 1667
Piotr Pac h. Gozdawa * ca. 1583 † 1642

Michał Kazimierz Rybeńko ks. Radziwiłł h. Trąby * 1702 † 1762

Mikołaj Rudy Radziwiłł h. Trąby * 1512 † 1584

Mikołaj Radziwiłł h. Trąby * 1546 † 1589

Kazimierz Jan Sapieha h. Lis * 1637 † 1720

Kazimierz Władysław Sapieha h. Lis * 1650 † 1703
N. Słuszcz

Aleksander Słuszko * ca. 1625 † ca. 1675

Jan Tyszkiewicz

Jan "Skumin" Tyszkiewicz h. Leliwa * ca. 1572 † 1642
Jan Zabrzeziński * ca. 1437 † ca. 1487

Stefan ks. Korybut-Zbaraski h. Korybut * ca. 1513 † 1585
Troki — wojski
Józef Mikołaj de Lassy * ca. 1730 † ca. 1775

Mikołaj Ursyn Dowojna h. Szeliga * ca. 1715 † ca. 1760

Władysław Leon Frąckiewicz h. Brodzic

Michał Kolenda h. Bełty * ca. 1549 † ca. 1594

Jerzy Władysław Kosiło * ca. 1639 † ca. 1685

Stanisław Skupieński

Bernard Szwykowski? Szwykowski * ca. 1740 † ca. 1790

Troki — woźny
Antoni Laskowski z Laskowa h. Leszczyc * ca. 1757 † ca. 1802

Upita
Upita — budowniczy
Kazimierz Borodzicz h. Brodzic * ca. 1745 † ca. 1790

Roch Gombrowicz * ca. 1737 † ca. 1782

Upita — chorąży
Krzysztof Białozor h. Wieniawa * ca. 1633 † ca. 1700

Mikołaj Butkiewicz * ca. 1503 † ca. 1548

Sebastian Jawgiełło h. Łabędź * ca. 1583 † ca. 1628

Benedykt Karp h. Karp * ca. 1734 † ca. 1780

Felicjan Karp h. Karp * ca. 1750 † ca. 1822

N. Karpi

Jan Lewoń h. Gozdawa

Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1740 † ca. 1829

Michał ks. Puzyna * ca. 1701 † ca. 1751

Mikołaj Stirpejka * ca. 1515 † ca. 1565

Mikołaj Wizgird

Upita — cześnik
Antoni Baczański * ca. 1733 † ca. 1778

Krzysztof Samuel Berk-Rzeżycki * ca. 1644 † ca. 1694

Tomasz Groński * ca. 1734 † ca. 1779

Jakub Karp h. Karp * ca. 1647 † ca. 1697

Teofil Kociełł h. Pelikan * ca. 1691 † ca. 1736

Ignacy Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Krzysztof Kulesza z Kulesz h. Ślepowron

Józef Proniewski * ca. 1734 † ca. 1784

N. Stachowski * ca. 1643 † ca. 1693

Upita — horodniczy
Andrzej Białozor h. Wieniawa * ca. 1696 † ca. 1763

Michał Czerniawski h. Jastrzębiec * ca. 1719 † ca. 1764

Aleksander Hoppen * ca. 1757 † ca. 1802

Józef Wijuk-Kojałowicz h. Kojałowicz * ca. 1742 † ca. 1787

Leopold Koreywa h. Dębno * ca. 1703 † 1753

Piotr Maćkiewicz

Upita — kasztelan
Michał Straszewicz * ca. 1737 † ca. 1787

Upita — komisarz cywilno-wojskowy
Dominik Bystram h. Tarnawa * ca. 1750 † ca. 1809

Upita — komisarz cywilno-wojskowy powiatu
Tomasz Bystram h. Tarnawa * ca. 1760 † ca. 1811
,
Upita — komornik
Antoni Dowgiałło h. Zadora * ca. 1757 † ca. 1802

Jerzy Maćkiewicz * ca. 1601 † ca. 1646

Upita — komornik ziemski
Wincenty Łątkiewicz h. Prus * ca. 1789 † ca. 1834
,
Upita — koniuszy
N. Karp h. Karp * ca. 1734 † ca. 1779

Józef Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1745 † ca. 1808

N. Marcinkiewicz * ca. 1715 † ca. 1760

Upita — krajczy
Stefan Michał Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1675 † ca. 1733

Upita — łowczy
Michał Gombrowicz

Ludwik Leparski h. Leparski * ca. 1705 † ca. 1750

Upita — marszałek
Krzysztof Białous * ca. 1613 † ca. 1658

Kazimierz Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1631 † ca. 1682

Krzysztof Konstanty Białozor h. Wieniawa * ca. 1598 † 1644

Krzysztof Białozor h. Wieniawa * ca. 1633 † ca. 1700

Michał Karol Bitofft h. Gryf * ca. 1734 † ca. 1789

N. Jawgiełło h. Łabędź * ca. 1658 † ca. 1703

Michał Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1694 † ca. 1748

Andrzej ks. Kurbski * ca. 1621 † 1668

Hieronim Puzyna

Upita — miecznik
Józef Bortkiewicz h. Lubicz * ca. 1753 † ca. 1798

Rafał Jawgiełło z Mongaiła h. Łabędź * ca. 1644 † ca. 1689

Adam Ignacy Sowa-Korsak h. Korsak * ca. 1754 † ca. 1809

N. Koryzna h. Koryzna * ca. 1739 † ca. 1784

Tomasz Koryzna h. Koryzna * ca. 1745 † ca. 1790

Jan Lisowski z Lisowa h. Jeż * ca. 1595 † ca. 1661

Upita — mostowniczy
Andrzej "Oginiec" Dowgiałło h. Zadora * ca. 1702 † ca. 1747

Adam Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1738 † ca. 1796

Upita — namiestnik
Dachno Dachnowicz h. Korczak * ca. 1499 † 1538

Jan ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1516 † ca. 1583

Mikołaj Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1539 † ca. 1604

Upita — oboźny
Teodor Blinstrub z Totwiłów h. Łabędź * ca. 1653 † ca. 1736

Leon Borowski * ca. 1745 † ca. 1802

Paweł Chryzostom Karp h. Karp * ca. 1678 † ca. 1744

Aleksander Kulesza z Kulesz h. Ślepowron * ca. 1655 † ca. 1700

Upita — pisarz grodzki
Jan Borowski * ca. 1735 † ca. 1780

Karol Brunnow h. Trzy Belki * ca. 1755 † ca. 1800

Józef Kimbar h. Siekierz * ca. 1745 † ca. 1802

Michał Kuprel * ca. 1556 † ca. 1628

Jan Eustachy ks. Kurbski * ca. 1617 † ca. 1701

Jan Ludkiewicz h. Doliwa * ca. 1556 † ca. 1601

Jan Maćkiewicz * ca. 1555 † ca. 1601

Józef ks. Puzyna * ca. 1792 † ca. 1842

Upita — pisarz ziemski
Jan Burniewicz * ca. 1752 † ca. 1802

Krzysztof Dąmbski z Dąbia h. Godziemba * ca. 1693 † ca. 1764

Roch Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1743 † ca. 1809

N. Szukści

Upita — poborca
Mikołaj Karaczon * ca. 1558 † ca. 1605

Upita — podczaszy
Jan Klopman * ca. 1706 † ca. 1751

Samuel Kotłubaj h. Kot * ca. 1644 † ca. 1689

Upita — podkomorzy
Gabriel Gabriel? Białozor h. Wieniawa * ca. 1575 † ca. 1676

Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1560 † ca. 1626

Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1643 † ca. 1688

Paweł Chryzostom Karp h. Karp * ca. 1678 † ca. 1744

Andrzej ks. Kurbski * ca. 1621 † 1668

Jerzy Leparski z Hannusza h. Leparski * ca. 1731 † ca. 1797

N. Łopaciński

Krzysztof Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1573 † ca. 1623

N. Wizgerd * ca. 1567 † ca. 1617

Upita — podsędek
Florian Bejnart h. Bejnart * ca. 1563 † ca. 1622

Franciszek Białłozor * ca. 1714 † ca. 1759

Bartłomiej Blus h. Kościesza * ca. 1560 † ca. 1605

Jakub Kiełpsz * ca. 1540 † ca. 1585

Michał Kuprel * ca. 1556 † ca. 1628

N. Mleczko * ca. 1525 † ca. 1575

Upita — podskarbi
Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1532 † 1590
.
Upita — podstarości
Tadeusz Agryppa * ca. 1733 † ca. 1778

Stanisław Dawidowicz h. Trąby * ca. 1565 † ca. 1610

Krzysztof Koreywa h. Dębno * ca. 1607 † ca. 1652

Bazyli Krzysztof Krukowski h. Ślepowron * ca. 1652 † ca. 1697

Kazimierz Krukowski h. Wieniawa * ca. 1626 † ca. 1671

Upita — podstoli
Jan Białozor h. Wieniawa * ca. 1607 † ca. 1652

Jan Białozor h. Wieniawa * ca. 1684 † ca. 1729

Karol Białozor h. Wieniawa

Karol Białozor h. Wieniawa * ca. 1660 † ca. 1730

Kazimierz Stefan Białozor h. Wieniawa * ca. 1685 † ca. 1753

Krzysztof Białozor h. Wieniawa * ca. 1633 † ca. 1700

Daniel Bogusław * ca. 1608 † ca. 1653

Jan Borowski * ca. 1748 † ca. 1798

Leon Borowski * ca. 1745 † ca. 1802

Adam Antoni Karp h. Karp * ca. 1686 † ca. 1731

Antoni Kruszyński h. Pomian * ca. 1739 † ca. 1789

Jan Eustachy ks. Kurbski * ca. 1617 † ca. 1701

Jerzy Leparski z Hannusza h. Leparski * ca. 1731 † ca. 1797

Upita — porucznik
Tadeusz Antoni Burczak-Abramowicz h. Jastrzębiec * 1740 † ca. 1804

Upita — regent grodzki
Tomasz Jankiewicz h. Jelita * ca. 1747 † ca. 1792

Józef Korzeniowski h. Nałęcz

Upita — regent sądów granicznych apelacyjnych powiatu
Józef Ignacy Dowgiałło h. Zadora * 1804 † ca. 1854

Upita — regent ziemski
Józef Kujelewicz * ca. 1734 † ca. 1779

Upita — regent ziemski i grodzki
Ludwik Dowgiałłowicz h. Awdaniec * ca. 1740 † ca. 1785

Jan Kliński von Rautenberg z Klińcza h. Junosza * ca. 1740 † ca. 1785

Upita — rotmistrz
Bartłomiej Bystram h. Tarnawa * ca. 1728 † ca. 1780

Samuel Grzegorzewski * ca. 1737 † ca. 1782

Jan Houwalt h. Houwalt * ca. 1748 † ca. 1793

Mikołaj Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1773 † ca. 1823

Upita — rotmistrz powiatu
Tadeusz Bujwid * ca. 1733 † ca. 1778

Józef Fergis h. Fergis * 1758 † ca. 1806

Karol Koryzna h. Koryzna

Tomasz Koryzna h. Koryzna * ca. 1734 † ca. 1779

Antoni Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1714 † ca. 1792

Upita — sędzia
N. Lisowski z Lisowa h. Jeż

Mikołaj Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1573 † ca. 1623

N. Wołmiński * ca. 1645 † ca. 1695

Upita — sędzia graniczny
Karol Bystram h. Tarnawa * ca. 1778 † ca. 1828

Upita — sędzia grodzki
Ludwik Białozor h. Wieniawa * ca. 1711 † ca. 1756

N. Bitofft h. Gryf * ca. 1729 † ca. 1774

Felicjan Dowgiałłowicz h. Awdaniec * ca. 1735 † ca. 1780

Jozafat Erdmann h. Szczaplina * ca. 1791 † ca. 1836

Tadeusz Frąckiewicz h. Ślepowron * ca. 1746 † ca. 1791

Kasper Gruzdź * ca. 1561 † ca. 1606

Michał Kościuszko h. Pierzchała * ca. 1747 † ca. 1792

Roch Kuszelewski z Kuszelewa * ca. 1743 † ca. 1809

Franciszek Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1703 † ca. 1748

Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1680 † ca. 1725

Upita — sędzia ziemiański
Franciszek Bystram h. Tarnawa * ca. 1760 † ca. 1807

Upita — sędzia ziemski
Stanisław Białozor h. Wieniawa * ca. 1560 † ca. 1626

Stanisław Boban h. Pobóg * ca. 1754 † ca. 1812

Bartłomiej Bystram h. Tarnawa * ca. 1728 † ca. 1780

Michał Dauksza h. Pierzchała * ca. 1735 † ca. 1780

Hieronim Dąmbski z Dąbia h. Godziemba * ca. 1753 † ca. 1798

Bartłomiej Lewoń h. Gozdawa * ca. 1540 † ca. 1585

Antoni Stanisław Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1714 † ca. 1792

Upita — sędzia ziemski prezydujący
Tomasz Bystram h. Tarnawa * ca. 1760 † ca. 1811

Upita — skarbnik
Józef Białozor h. Wieniawa * ca. 1740 † ca. 1789

Krzysztof Bohuszewicz h. Gozdawa * ca. 1730 † ca. 1775

Wojciech Kaczyński z Kaczyna h. Pomian * ca. 1667 † ca. 1712

Władysław Krukowski h. Ślepowron * ca. 1685 † ca. 1730

Krzysztof Landsberg h. Landsberg * ca. 1737 † ca. 1782

Upita — starosta
Krzysztof Białozor h. Wieniawa * ca. 1633 † ca. 1700

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1532 † 1590

Jan Hlebowicz h. Leliwa * ca. 1560 † 1604

Jerzy ks. Horski h. Druck * ca. 1609 † ca. 1655

Jan ks. Kroszyński h. Kroszyński * ca. 1516 † ca. 1583

Eustachy Kurcz h. Radwan * ca. 1564 † ca. 1662

Krzysztof ks. Puzyna * ca. 1730 † ca. 1775

Aleksander Ludwik ks. Radziwiłł h. Trąby * 1594 † 1654

Upita — stolnik
Jan Felicjan Berg z Karmelu h. Berg * ca. 1708 † ca. 1753

Aleksander Białozor * ca. 1691 † ca. 1741

Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1657 † 1724

Jerzy Andrzej Białozor h. Wieniawa * ca. 1691 † ca. 1759

Jan Bucholtz * ca. 1690 † ca. 1735

Mikołaj Isajkowski h. Prus * ca. 1604 † 1668

Jerzy Michał Kęsowski h. Poraj * ca. 1640 † ca. 1696

Józef Kimbar h. Siekierz * ca. 1745 † ca. 1802

Kazimierz Poklewski-Koziełł h. Kozieł * ca. 1606 † ca. 1690

Bazyli Krzysztof Krukowski h. Ślepowron * ca. 1652 † ca. 1697

Jan Łopaciński z Łopacina h. Lubicz * ca. 1584 † ca. 1634

Upita — strażnik
N. Białopiotrowicz h. Awdaniec * ca. 1738 † ca. 1783

Józef Antoni Eysmont h. Korab * ca. 1719 † ca. 1767

Michał Godlewski z Godlewa h. Gozdawa * ca. 1687 † ca. 1737

Andrzej Korzeniowski h. Nałęcz * ca. 1755 † ca. 1800

Kazimierz Kurmin h. Lacki-Smok * ca. 1703 † ca. 1748

Rafał Landsberg h. Landsberg * ca. 1733 † ca. 1809

Bogusław Lipiński z Lipna h. Poraj * ca. 1712 † ca. 1768

Upita — strukczaszy
Feliks Iwaszkiewicz h. Trąby * ca. 1752 † ca. 1797

Upita — wojski
Jerzy Białozor h. Wieniawa * ca. 1724 † ca. 1769

Onufry Białozor h. Wieniawa * ca. 1720 † ca. 1770

Onufry Białozor h. Wieniawa * ca. 1735 † ca. 1780

Teodor Blinstrub h. Łabędź * ca. 1633 † ca. 1678

Stanisław Brunnow h. Trzy Belki * ca. 1762 † ca. 1807

Mikołaj Stanisław Karp h. Karp * ca. 1667 † ca. 1725

Dymitr Mikołaj ks. Kurbski * 1582 † ca. 1665

N. Szyszłł * ca. 1761 † ca. 1811

Upita — woźny powiatowy
Paweł Maciejewicz


---
← Íàçàä    Âïåðåä →Ñòðàíèöû:  1 2 Âïåðåä →
Ìîäåðàòîð: john1
Ãåíåàëîãè÷åñêèé ôîðóì » Äíåâíèêè ó÷àñòíèêîâ » Äíåâíèêè ó÷àñòíèêîâ » Äíåâíèê john1 » Urzędnicy wojewódstw èç ïîëüñêîé øëÿõòû [òåìà ¹81569]
Ââåðõ ⇈