Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

СОБОЛЕВСКИЕ герба ЛАДА ( SOBOLEWSKI herbu LADA).

Создание общей родословной.

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15  16 17 18 Вперед →
Модератор: Marina Sobol
Marina Sobol
Модератор раздела

Marina Sobol

Сообщений: 1032
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 453

severinn написал:
[q]
>> Ответ на сообщение пользователя Klim2018 от 16 октября 2021 17:08

именно об этой линии у вышеприведенных Соболевских из Пиетки (Sobolewskі de Pietki), т..е линия герба Лада и герба Слеповрон - одни и те же
такое часто
[/q]


Переезд произошел около 1500-1600-ых годов. 200 - 300 лет род прожил в Жемайтском княжестве, затем в на территории Латвии, Литвы. Затем переезд в Украину.
Этот период до сих пор мало исследован.

Углубляться в польскую историю - это утонуть в информации.)
Поэтому очерчивание исследования гербом Лада- это моя гарантия, что я не отвлекусь в дебри, и не потеряюсь в родословных.

Поэтому - только герб Лада.)

---
ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;
МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.
severinn

Сообщений: 7074
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2117
судя по информации И.Смутка на Волыни и Подолии Соболевские герба Лада из Галиции. И.Смуток специализируется по русинским родам Галиции.
Marina Sobol
Модератор раздела

Marina Sobol

Сообщений: 1032
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 453

severinn написал:
[q]
судя по информации И.Смутка на Волыни и Подолии Соболевские герба Лада из Галиции. И.Смуток специализируется по русинским родам Галиции.
[/q]


Пороюсь в своих записях. У меня была иная информация об этом гербе.. Самой стало интересно.)

Самые ранние ссылки на провозглашение герба касаются 1401 года - это судебные рекорды, а герб герба найден в документе Торунского договора от 1466 года.

Według polskich dokumentów ród Łada wywodzi się z Mazowsza. Mazowiecka historia rodu Łada herbu Łada – sięga czasów średniowiecza, początków XIII w. Pierwszym protoplastą całego rodu Łada był Piotr Plich, może Pełko herbu Jastrzębiec – należał on do starej, szeroko znanej i cenionej rodziny mazowieckiej. Był kasztelanem czerskim i zaufanym księcia Konrada. Około r. 1220 za zasługi otrzymał od księcia znaczne nadania, w których znajdowała się miejscowość Łada. Za zgodą księcia zmienił swe dotychczasowe stare nazwisko, herb, i przyjął od nowo otrzymanego majątku – nazwisko Łada i herb Łada. Syn jego Jakub będący dowódcą w zamku lędzkim, idąc za przykładem ojca w r. 1248, również przyjął nowe nazwisko i herb. W owym czasie dowódcą wojsk mazowieckich był Władysław Łada herbu Łada – syn Piotra. Doświadczony dowódca z łatwością rozbijał najeźdźców Jaćwingów i Prusów. Za odwagę i waleczność otrzymał od księcia Bolesława w r. 1248 na ziemi łomżyńskiej znaczne włości które nazwał Łada. Według Uryskiego – brat Władysława, Jakusz, czyli Janusz Łada, syn Piotra – kasztelan czerwiński, za zasługi otrzymał od księcia Bolesława w r. 1248 włości położone po lewej i prawej stronie brzegu Wisły, (i te&#380a_003.gif nazwał je dobrami Łady.
Według Długosza – przodkowie imieniem Łada posiadali własny herb. Wspomina on dalej, że piastowali wysokie stanowiska. Jeden z rodziny był kadronem, czyli administratorem zarządzającym, sędzią i kasztelanem zakroczyńskim. Brat jego Grzegorz Łada w r. 1387 był kapelanem księżnej – żony Jana, księcia mazowieckiego.


Согласно польским документам, семья Лада происходит от Мазовии. Мазовецкая история семьи Łada герб Лада - восходит к средневековью, в начале XIII века.

Первым предком всей семьи Лада был Петр Плич, может быть, герб Ястрзюца - он принадлежал к старой, широко известной и ценной семье Мазовии. Он был кастелляном Черского и доверенным принцем Конрадом. Около 1220 за заслуги он получил от князя значительные задания, в которых находилась Лада. С согласия князя он сменил свое прежнее имя, герб и принял из вновь полученного имущества - имя Лада и герб Лада. Его сын Якуб, который был командиром в замке Лёдзки, после примера его отца в 1248 году, также принял новое имя и герб. В то время командиром мазовецкой армии был Владислав Лада, герб Лада - сын Петра. Опытный командир легко разгромил захватчиков йотвянцев и пруссаков. За мужество и храбрость он получил от принца Болеслава в 1248 году на земле Ломжа, значительную недвижимость, которую он назвал Лада. По словам брата Урыского - Владислава, Якуша или Януша Лада, сына Петра - кастеллана Чзервве, за услуги, которые он получил от принца Болеслава в 1248 году, поместья с левой и правой стороны банка Вислы, а также назвали их товарами Łada.

По словам Длугоша - у предков по имени Лада был свой собственный герб. Он далее упоминает, что они занимали высокие посты. Одной из семей был кадрон, то есть управляющий администратор, судья и кастелян Закроцин. Его братом Гжегожем Лада в 1387 году был капеллан герцогини - жены Яна, князя Мазовии.

Rodzina Ładów rozrastała się silnymi konarami w potężne drzewo rodowe. Z czasem ten wielki i znaczny ród rozdzielił się na 34 odrębne rodziny (nadal jednak posługujące się herbem Łada, acz różnymi nazwiskami) tj.: Bieńkowski, Bogdanowicz, Borzymowski, Brodowski, Czerniakowski, Dobrzyszewski, Gnatowski, Grądzki, Grodzicki, Galatowski, Kłodnicki, Koronowski, Kowalski, Lipski, Łada, Ładzic, Łazowski, Moczarski, Proszkowski, Noskowski, Radoński, Radostowski, Rędzina, Rędziński, Skrzyński, Służewiecki, Sobolewski, Smarzewski, Walicki, Wąsowski, Zabłocki, Zawistowski i Żarciszewski. Potomkowie rodu męskiego Łada tworząc swoje rodziny przyjmowali (te&#380a_003.gif nazwiska żony, lub od nazwy dziedziczonych miejscowości: np. Jędrzej Łada – pojął za żonę Skrzyńską Barbarę, dziedziczkę Skrzynna i przyjął nazwisko Łada – Skrzyński. Walerian Łada poślubił pannę Noskowską i zaczął się pisać Łada – Noskowski. Inny z Ładów poślubił pannę z Lipia i Krzemienicy przyjmując nazwisko – Lipski herbu Łada (itp.)
Z drzewa rodowego Ładów herbu Łada, przy starym nazwisku pozostały tylko trzy konary – linie. Pierwsza – wywodzi się od pierwszego protoplasty Piotra Łady (dawniej zwany Plich, lub Pełko), która osiadła około 1220 r. w swoich dobrach Łada – położonych na terenie kasztelani czerskiej. Dziś jeszcze istnieje w spisie miejscowość – wieś Łada, leżąca w granicach Osiedla Raszyn, stołecznego miasta Warszawy. Druga linia – rodu Łada osiadła w 1248 r. na ziemi czerwińskiej w dobrach Łady. Założycielem tej linii był Janusz Łada, syn Piotra – kasztelan czerwiński i starosta lędzki.
Miejscowość Łada położona jest w widłach Wisły i Bzury, w ziemi ciechanowskiej. Trzecia linia – tego rodu w r. 1248 osiadła w ziemi łomżyńskiej w dobrach Łada. Założycielem tego rodu był Władysław Łada syn Piotra, hetman książęcy wojsk mazowieckich. Ci Ładowie byli szlachtą zagrodową. Cechą ich jest ogromny patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Świadczą o tym zapiski historyczne i epitafia kościelne. Ponadto posiadali wielkie przywiązanie do ziemi. Majątek rodowy Łada od r. 1248 był i jest bez przerwy aż do dnia dzisiejszego, choć bardzo rozdrobniony – przez 740 lat, w prawowitym posiadaniu tego samego rodu Łada. Z tego konaru łomżyńskiego, jedna linia Łada osiedliła się w r. 1620 na Rusi Czerwonej, gdzie założyła swoje nowe siedlisko Łada – (byłe) województwo zamojskie. Linia ta wydała wielu urzędników ziemskich, a druga osiedliła się w województwie wołyńskim i podolskim. [...]
Семья Ładów росла с сильными ветвями в мощное родословное дерево. Со временем, это великое и значительное родословная разделен на 34 различных семейств (все еще, однако, которые используют герб Lada, хотя разные имена), а именно:. Bienkowski, Богданович, Borzymowski, Бродовский, Черняков, Dobrzyszewski, Gnatowski Grądzki, Grodzitski, Galatowski, Клодники Koronowski Kowalski, Лейпциг, Лада, Ładzice, Łazowski, Moczarski, Prószkowski, Noskowski Радонски, Radostowski, Redzin, Rędziński, Skrzyński, Służewiecka, Соболевский Smarzewski, Валицкий Wasowski, Заблоцкий, Zawistowski и Żarciszewski. Самцы потомки семейства Lada создает свою семью получил (а) имена его жены, или унаследованы от названия города: например, Jędrzej Ладу - он женился на Барбаре Skrzyńska, наследница Skrzynno и принял имя Lada - Skrzyński.. Валериан Лада женился на мисс Носковска и Ладе - Носковски начал писать. Другой из Ładów женился на девушке из Липии и Krzemienica, взяв фамилию - герб Lipski Łada (и т. Д.),

Из фамильного дерева Ладиса герба Лада, только три ветви - линии - остались по старому имени. Первый - происходит от первых протопластов Питер Лада (прежнее название Plich или PELKO), которые обосновались вокруг 1220. Ладу в своем имении - расположенных в пределах castellany Черска. Сегодня в списке еще есть деревня - деревня Łada, расположенная в поместье Рашин, столица Варшавы. Вторая линия - семья Лада - поселилась в 1248 году на земле Червувской в поместьях Лада. Основателем этой линии был Януш Лада, сын Петра - кастелян Броды и староста Лёдзки.

Łada находится в вилке Вислы и Бзуры, в Цеханув. Третья линия - эта семья в 1248 году - поселилась в земле Ломша в поместьях Лада. Основателем этой семьи был Владислав Лада, сын Петра, княжеский капитан мазовецкой армии. Эти хады были фермерами. Их характеристикой является огромный патриотизм и любовь к родине. Об этом свидетельствуют исторические записи и церковные эпитафии. Кроме того, они имели большую привязанность к земле. Семейное поместье Лады с 1248 года было и остается до сегодняшнего дня, хотя и очень фрагментировано - в течение 740 лет, в законном владении той же семьи Łada. Из этой ветви Łomża одна линия Лада обосновалась в 1620 году на Красной Руси, где она установила свою новую среду обитания Łada - (бывшую) провинцию Замош. Эта линия выдала много государственных служащих, а вторая поселилась в Волынском и Подольском воеводствах. [...]
---
ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;
МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.
Klim2018

Klim2018

Сообщений: 13495
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 18224

Marina Sobol написал:
[q]
Углубляться в польскую историю - это утонуть в информации.)
Поэтому очерчивание исследования гербом Лада- это моя гарантия, что я не отвлекусь в дебри, и не потеряюсь в родословных.

Поэтому - только герб Лада.)
[/q]
Есть ещё без указания герба.

Соболевський (Sobolewskі)
Адальберт

Львівський гродський суд, 28.10.1782.
ЦДІАЛ України. Ф. 165, оп. 6 а, спр. 27, с. 306 – 307.


Соболевський (Sobolewskі)
Базилій

Львівський земський суд, 27.06.1783.
ЦДІАЛ України. Ф. 165, оп. 6 а, спр. 29, с. 499.


Соболевський (Sobolewskі)
Йоан Конти, Йоан Хреститель

Львівський гродський суд, 11.10.1782.
ЦДІАЛ України. Ф. 165, оп. 6 а, спр. 32, с. 19.


Соболевський (Sobolewskі) Якоб
Миколая і Анастасії Стеблицької син,
Станіслава і Маріанни N онук
Галицький гродський суд, 04.09.1783.
ЦДІАЛ України. Ф. 165, оп. 6 а, спр. 35, с. 192.


Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Т. 1. Легітимації 1776-1817 рр. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2016. С. 394.
---
Знания - сила
Marina Sobol
Модератор раздела

Marina Sobol

Сообщений: 1032
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 453
Klim2018, благодарю вас!)
---
ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;
МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.
severinn

Сообщений: 7074
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2117
[ˈꞬɔrai̯] это деревня в Билгорайский уезд, Люблинское воеводство, в восточной Польше.[1] Это резиденция гмина (административный район) называется Гмина Горадж. Он находится в историческом Малая Польша, примерно в 20 км к северу от Билгорай и 60 км (37 миль) к югу от столицы региона Люблин. В селе проживает 1048 человек. Горадж раньше был городом. Он получил права города в 14 веке и утратил их в 1869 году.

Название села, вероятно, происходит от польского слова «гора» (гора) и связано с расположением Горай среди холмов Roztocze. В 1377 г., Горей. Документ выдан Кингом Людовик I, упоминает, что два члена местных благородство, получили "castrum nostrum Goray alio Lada ... cum villis Lada, Radziecin ...". Средневековый замок Горай, который еще называли замком Лада, вероятно, был окружен деревней, в которой жили слуги и ремесленники. Неизвестно, когда село было предоставлено Магдебургское право, это, вероятно, произошло в начале 1370-х годов, поскольку в документе 1373 года упоминается человек по имени Деметрио де Горе, что предполагает, что это уже был город в том году. В 1389 г. король Владислав Ягайло подтвердил устав Гораджа. До 1508 года город принадлежал роду Горайских, а в 16 веке он был собственностью нескольких дворянских семей - Фирлей, Сиененских, Трояновских, а в 1595 году его купил один из самых могущественных магнатов в речь Посполитая, Ян Замойский, который в 1596 году включил Горай в свою земельную собственность, Ordynacja Zamojska (Замостье Имущество).

https://wiki2.wiki/wiki/Goraj,_Lublin_Voivodeship

эти двое бояре Перемышльские с Горая (Горайские) о них в теме
https://forum.vgd.ru/2521/79423/
Marina Sobol
Модератор раздела

Marina Sobol

Сообщений: 1032
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 453
severinn, я в восторге! Как же вы глубоко все увидели! Огромная благодарность! rose.gif
---
ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;
МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.
Klim2018

Klim2018

Сообщений: 13495
На сайте с 2018 г.
Рейтинг: 18224

Marina Sobol написал:
[q]
Поэтому очерчивание исследования гербом Лада- это моя гарантия, что я не отвлекусь в дебри, и не потеряюсь в родословных.

Поэтому - только герб Лада.)
[/q]Marina Sobol написал:
[q]
Klim2018, благодарю вас!)
[/q]
Осталось 4 рода Соболевских г. Слеповрон.
Я так понял, что эта информация Вам пока не нужна.

---
Знания - сила
Marina Sobol
Модератор раздела

Marina Sobol

Сообщений: 1032
На сайте с 2011 г.
Рейтинг: 453
Klim2018, да.. Не хочу запутаться.)
---
ГУРОВЫ; КРАСОВСКИЕ,ЛЫСЕНКО;
МУЗЫЧЕНКО; МЫРЗА; НИКОЛЕНКО; ПЕНЯЗЬ; РЫБАКОВЫ; СОБОЛЕВСКИЕ; ТЕРЕХОВЫ; ТОЛКУШКИНЫ, ЕВДОКИМОВЫ, АБДУРАМАНЧИКОВЫ; КОНДРАТЮК; ФАУСТОВЫ; ЧЕРНОУСОВЫ.
severinn

Сообщений: 7074
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 2117
стоит сравнить поименно представителеЙ и герба Лада и герба Слеповрон: Пионтковские герба Помян писались и герба Правдич, гербы могли меняться
← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15  16 17 18 Вперед →
Модератор: Marina Sobol
Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Marishka Sobol » СОБОЛЕВСКИЕ герба ЛАДА ( SOBOLEWSKI herbu LADA). [тема №78678]
Вверх ⇈