Всероссийское Генеалогическое Древо
На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!
Вниз ⇊

Соколовские герба Кораб

Витебская, Виленская и Ковенская губернии

← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3  4 5 Вперед →
Модератор: kras
milira

Сообщений: 4253
На сайте с 2009 г.
Рейтинг: 2042
Sokołowski Michał h. Korab (zm. 1666), major królewskiej gwardii dragońskiej. Pochodził z rodziny mazowieckiej, której gniazdem były Janki-Sokołowo w ziemi warszawskiej, z jej gałęzi osiadłej na Litwie. Był najstarszym synem Adama, właściciela Hausen Pohostu w Inflantach, i jego pierwszej żony Urszuli z Konarskich, bratem Władysława (zob.).

S. zaciągnął się do gwardii kor. zapewne podczas wojny z Moskwą, gdy w trakcie zimowo-wiosennej kampanii hetmana w. lit. Janusza Radziwiłła w r. 1655 na Litwę przybyły posiłki kor. Służył w regimencie gwardii dragońskiej pod komendą Fryderyka Mohla, a po jego śmierci – Jana Henryka Bokuma.

Далее не могу скопировать....


https://www.ipsb.nina.gov.pl/a...ki-h-korab


Комментарий модератора:
Большое спасибо!

kras
Модератор раздела

kras

г.Москва
Сообщений: 2117
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1868
Sokołowski Michał h. Korab (zm. 1666), major królewskiej gwardii dragońskiej. Pochodził z rodziny mazowieckiej, której gniazdem były Janki-Sokołowo w ziemi warszawskiej, z jej gałęzi osiadłej na Litwie. Był najstarszym synem Adama, właściciela Hausen Pohostu w Inflantach, i jego pierwszej żony Urszuli z Konarskich, bratem Władysława (zob.).

S. zaciągnął się do gwardii kor. zapewne podczas wojny z Moskwą, gdy w trakcie zimowo-wiosennej kampanii hetmana w. lit. Janusza Radziwiłła w r. 1655 na Litwę przybyły posiłki kor. Służył w regimencie gwardii dragońskiej pod komendą Fryderyka Mohla, a po jego śmierci – Jana Henryka Bokuma. Po zakończeniu kampanii lit. stacjonował w Malborku aż do kapitulacji twierdzy przed Szwedami w marcu 1656. Walczył następnie w trzydniowej bitwie warszawskiej (28–30 VII). Eskortował króla Jana Kazimierza w podróży do Gdańska, a potem do Częstochowy (luty 1657). Latem 1657 uczestniczył w oblężeniu Krakowa, a w 2. poł. 1658 – Torunia i wziął udział w szturmie generalnym na miasto (16/17 XI). Od marca 1659 walczył w Prusach Królewskich pod komendą gen. artylerii kor. Krzysztofa Grodzickiego, a następnie hetmana polnego kor. Jerzego S. Lubomirskiego. W t.r. dowodził kompanią dragonii jako kapitan lejbregimentu gwardii konnej Jana Kazimierza. Jego jednostka, nieopłacana na czas, czyniła znaczne szkody w dobrach szlacheckich. W r. 1660 wziął S. udział w kampanii ukrainnej: w bitwach pod Cudnowem i Słobodyszczami, odznaczył się zwłaszcza podczas obrony zamku cudnowskiego 27 IX t.r. Wobec zawiązania w r. 1661 konfederacji wojska kor. gwardia dragońska została ściągnięta z leż zimowych w ekonomii samborskiej w pobliże Warszawy. Jego pułk wszedł do opowiadającego się za dworem królewskim Związku Pobożnego. Jesienią 1661 uczestniczył S. w wyprawie Jana Kazimierza na Litwę, walczył w bitwie pod Kuszlikami 4 XI t.r. Eskortował następnie króla do Wilna i Nowego Dworu pod Grodnem, a w r. 1662 jego dragonia towarzyszyła Janowi Kazimierzowi w drodze z Warszawy do Lwowa. W r. 1663 król wysłał go do Wielkopolski dla egzekucji poboru zaległych podatków. Często był deputatem swej jednostki do odbioru żołdu.

S. uczestniczył w wyprawie zadnieprzańskiej Jana Kazimierza na przełomie l. 1663 i 1664. Jego kompania poniosła duże straty w styczniu i lutym 1664 podczas szturmów Głuchowa. Odznaczył się w tych działaniach, a także w walkach na przeprawach przez Desnę. W t.r. eskortował króla w podróży przez Mohylów n. Dnieprem i Mińsk do Wilna. Na początku 1665, w związku ze spodziewanymi niepokojami po skazaniu J. S. Lubomirskiego na banicję przez sąd sejmowy, regiment S-ego, już majora gwardii, działał w woj. krakowskim. Wyrządził tu poważne szkody w majątkach szlachty i dobrach opactwa tynieckiego. W maju t.r. zaplanowano koncentrację wojsk królewskich w Janowcu nad Wisłą. W poł. maja S. zajął zamek w Janowcu (leżący w dobrach żony J. S. Lubomirskiego) i przez miesiąc pełnił tam funkcję komendanta. Brał następnie udział w walkach sił królewskich z rokoszanami Lubomirskiego, a na przełomie l. 1665 i 1666 obsadził swą kompanią dragonii Poznań. Jako komendant Poznania strzegł miasta przed zajęciem go przez pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej. W maju 1666 dołączył do wojsk królewskich, 13 VII wziął udział w bitwie z siłami Lubomirskiego pod Mątwami; wspólnie z pozostałymi kompaniami regimentu gwardii dragońskiej J. H. Bokuma przeprawił się na drugi brzeg Noteci. Zginął wraz z prawie całą swoją jednostką podczas szarży rokoszan.

S. był dziedzicem dóbr Rogów i Rokiszki w pow. wiłkomierskim, miał królewszczyzny w Inflantach («Dryany mojza, Pilcin, Rezow et Puder»).

S. był żonaty zapewne z Heleną z Mazowskich; nie pozostawił potomstwa. Już po jego śmierci (31 XII 1666) król dał obojgu małżonkom zgodę na cesję dóbr w Inflantach.Niesiecki; Święcki, Historyczne pamiątki, II 125; – Majewski W., Bitwa pod Mątwami, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., T. 7: 1961 cz. 1 s. 74–5; Nagielski M., Działania zbrojne rokoszu Jerzego Lubomirskiego w 1665 r., tamże, T. 34: 1991 s. 116–17; tenże, Funkcje oddziałów gwardii królewskiej za dwóch ostatnich Wazów, tamże, T. 33: 1990 s. 81; tenże, Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648–1668), W. 1989 s. 120, 122, 158–9, 191; tenże, Opinia szlachecka o gwardii królewskiej w l. 1632–1668, „Kwart. Hist.” R. 92/93: 1985 s. 566–7; tenże, Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 r., W. 1994 s. 170–1; Rachuba A., Uwagi do genealogii Sokołowskich h. Korab, „Archeion” T. 91: 1993 s. 175–6; Sadkowska C., Źródła archiwalne do genealogii Sokołowskich herbu Korab, tamże T. 85: 1989 s. 154–5, 164–5 (błędna identyfikacja); – Akta sejmikowe woj. krak., III 105; Pamiętniki do dziejów polskich, [Wyd.] W. Broel-Plater, W. 1859 IV 141–2; Poczobut-Odlanicki W., Pamiętnik 1640–1684, W. 1877 s. 95–6; – AGAD: Arch. Branickich z Suchej, nr 42/56 s. 423–424, Arch. Radziwiłłów, Dz. II ks. 21 k. 435, ASK, dz. VI ks. 5 k. 693, ks. 8 k. 34, ks. 10 k. 34, ASW, dz. 86 nr 52 k. 512–514, nr 55 k. 104–105, nr 57 k. 235–236, nr 58 k. 148, Metryka Kor., Sig. nr 2 k. 37–55v., 63, nr 3 k. 26, 40, nr 5 k. 17, nr 6 k. 61v., Sieradz grodzkie relacje nr 33B (1659) k. 10v., 385–387, nr 37 k. 22v–23; AP w Kr.: Cast. Crac. Rel., nr 92A s. 161–165, 221–225, 338–343, 394, 432–434, Cast. Biec. Rel., nr 192 s. 922–923, 961–962, Cast. Sand. Rel., nr 130 s. 103–106, Cast. Osvienc. Rel., nr 108 s. 528, 543; AP w Gd.: sygn. 300, 29/155 k. 32; AP w P.: Gniezno grodzkie relacje, ks. 74 k. 777, 780, Kalisz grodzkie relacje, ks. 285 k. 84–85, Pyzdry grodzkie relacje, ks. 86 k. 40–41v.; B. Czart: rkp. 159 k. 157–160, rkp. 160 k. 759–762, 827–831, 849–853, 855–856, rkp. 399 s. 81–84, 246–252, rkp. 1656 s. 52–55; B. Jag.: rkp. 724–726; B. Kórn.: rkp. 358 k. 26, rkp. 1558 k. 18; B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: Teki Czermaka, nr 8682 s. 15–16, Teki Ulanowskiego, nr 8616 s. 217; B. Ossol.: rkp. 228 k. 128v.–129, rkp. 5767 k. 157–160.

Mirosław Nagielski
---
Все личные данные,мои и моих предков,размещены на сайте добровольно.
Изюмские, Минины, Некоз (Кубань), Красовские, Соколовские, Бобашинские, Толвинские, Юревич, Истомины, Окулич-Казарины, Бениславские, Буйницкие (Витебская губерния), Ламтихины
Duve

Duve

Украина. г. Тернополь
Сообщений: 184
На сайте с 2005 г.
Рейтинг: 112

Планы дач генерального и специального межевания 1746-1917. (коллекция). РГАДА. Фонд 1354. Опись 40. Часть 2.. Губерния Витебская, уезд Невельский.

31 Июля 1888 г.. Реблио озера 2-я часть. Владения наследников покойного помещика Фадея Фадеева Соколовского , Николая, Ивана и Константина Фадеевых Соколовских.
---
Ищу всё о Дуве, Бенеке фон Дуве, фон Шильдер, Ильинских, Михайловских, Полницких, фон Штокмар, фон Полль, Виноградских.
kras
Модератор раздела

kras

г.Москва
Сообщений: 2117
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1868

Duve написал:
[q]

Планы дач генерального и специального межевания 1746-1917. (коллекция). РГАДА. Фонд 1354. Опись 40. Часть 2.. Губерния Витебская, уезд Невельский.

31 Июля 1888 г.. Реблио озера 2-я часть. Владения наследников покойного помещика Фадея Фадеева Соколовского , Николая, Ивана и Константина Фадеевых Соколовских.
[/q]Спасибо большое!
---
Все личные данные,мои и моих предков,размещены на сайте добровольно.
Изюмские, Минины, Некоз (Кубань), Красовские, Соколовские, Бобашинские, Толвинские, Юревич, Истомины, Окулич-Казарины, Бениславские, Буйницкие (Витебская губерния), Ламтихины
Sipsikiarch

Сообщений: 561
На сайте с 2019 г.
Рейтинг: 117

kras написал:
[q]

В книге Ивана Грезина «Русское кладбище Кокад в Ницце»есть информация о захоронении Анатолия Францевича Соколовского:
«СОКОЛОВСКИЙ (гр. Помян-СОКОЛОВСКИЙ / Pomian-Sokolowski) АНАТОЛИЙ Францевич / Anatole Francois, полковник, крестник Императора Александра II, Царское Село С.-Петербургской губ. 26.3.1856 - Ницца 11/24.12.1943 (№581).
Указано, что на памятнике есть фотография, но в книге ее нет.
Соответственно, в Ницце похоронен не Андрей, как писал Sipsikiarch, а его брат АНАТОЛИЙ.
[/q]


Староста Православной Церкви Святых Николая и Александры в Ницце Алексис Оболенский любезно обещал прислать фотографии портрета с памятника и самого надгробия. Собственно, фото, имевшееся у него в архиве, он уже прислал. Правда, это общее фото нескольких могил и на нем не все видно.
Но, в любом случае, очень приятна такая открытость к общению с его стороны.
---
Ищу информацию о:
Черновых, Карельских (д. Образцово Бронницкого уезда Московской губ.);
Пахомовых, Гришиных, Демешевых (Соболевская волость Пронского уезда Рязанской губ.);
Кулаковых, Николаевых, Пенягиных (с. Вишневое, д. Фроловка Козловского уезда Тамбовской губ.);
Enman, Pander, Brunn
kras
Модератор раздела

kras

г.Москва
Сообщений: 2117
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1868
[ Ответ на сообщение Sipsikiarch ]


Это очень хорошая новость!
---
Все личные данные,мои и моих предков,размещены на сайте добровольно.
Изюмские, Минины, Некоз (Кубань), Красовские, Соколовские, Бобашинские, Толвинские, Юревич, Истомины, Окулич-Казарины, Бениславские, Буйницкие (Витебская губерния), Ламтихины
lena533007
Участник

Сообщений: 57
На сайте с 2016 г.
Рейтинг: 17
Здравствуйте! Мой прадед Антон Викторович Соколовский 1909 г.р. Потомственный дворянин ( шляхтич). Был женат на Александре Федоровне Иодко-Наркевич . До ВОВ проживал в м. Греск Слуцкого уезда Минской губернии. Работал в Бобруйском облвоенкомате. Его отец Виктор Григорьевич после 1917 года ( по данным переписи населения 1924-1927 года) проживал в д. Фадеевка Греской воласти Слуцкого уезда Минской губернии. Вместе с ним в данной деревни проживали его родной брат Соколовский Иван Григорьевич с семьей, его родной брат Соколовский Даниил Григорьевич,его двоюродные братья с семьями : Соколовский Адам Даниилович, Соколовский Николай Иванович, Соколовский Михаил Иосифович.

Прикрепленный файл: image (13).jpg
kras
Модератор раздела

kras

г.Москва
Сообщений: 2117
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1868
>> Ответ на сообщение пользователя lena533007 от 4 марта 2020 19:13
Добрый вечер! Мои в большинстве из Витебской губернии. А Вы уверены, что Ваши предки имели герб Кораб? Было несколько родов Соколовских с разными гербами и в разных губерниях.

---
Все личные данные,мои и моих предков,размещены на сайте добровольно.
Изюмские, Минины, Некоз (Кубань), Красовские, Соколовские, Бобашинские, Толвинские, Юревич, Истомины, Окулич-Казарины, Бениславские, Буйницкие (Витебская губерния), Ламтихины
kras
Модератор раздела

kras

г.Москва
Сообщений: 2117
На сайте с 2007 г.
Рейтинг: 1868
В РГИА в фонде 1343 опись 29 хранятся дворянские дела Соколовских Минской губернии (N 4939 - 4950). Можно посмотреть ещё Описи 36 и 37 в этом фонде. Все описи есть в открытом доступе на сайте архива.
---
Все личные данные,мои и моих предков,размещены на сайте добровольно.
Изюмские, Минины, Некоз (Кубань), Красовские, Соколовские, Бобашинские, Толвинские, Юревич, Истомины, Окулич-Казарины, Бениславские, Буйницкие (Витебская губерния), Ламтихины
Лайк (1)
Catherine0206
Новичок

Одесса
Сообщений: 3
На сайте с 2020 г.
Рейтинг: 2
Здравствуйте! Не Ваш ли родственник Соколовский был помещиком в Бирзуловской волости Ананьевского уезда?
← Назад    Вперед →Страницы: ← Назад 1 2 3  4 5 Вперед →
Модератор: kras
Вверх ⇈