Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Архивы разные »   Архивы стран ближнего зарубежья »   Архивы Украины »   Гос. архив Черниговской области (ГАЧО) »   фонд 679 - Черниговская духовная консистория
RSS


фонд 679 - Черниговская духовная консистория

Ед.хр. 16816, 1718-1930.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 [ >>>>>> ]
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

Фонд 679 Опись 10 Дело 1007. Метрическая книга Черниговского уезда за 1899 год. – 584 л.
1.Редьковка Покровская 1-55
2.Рогоща Успенская 5-81
3.Роище Михайловская 82-144
4.Рудка Георгиевская 145-174
5.Сибереж Николаевская 175-208
6.Халявин Троицкая 209-273
7.Хмельница Воскресенская 274-314
8.Юрьевка Воскресенская 315-346
9.Березное Вознесенская 347-412
10. Березное Благовещенская 413-460
11.Березное П.Павловская 461-508
12.Березное Покровская 509-545
13.Березанка Р.Богородицкая 546-584

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
Андрей Кушнир
Долгожитель форумаMalbork, Polska
Сообщений: 732
Регистрация: 14 июня 2012
Рейтинг: 389 

Морозова А.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання документів, к.і.н
Огляд фонду «Чернігівська духовна консисторія»
(Ф. 679, оп. 1-21, 17057 од. зб., 1718–1933 рр.) м. Чернігів

Джерельна база фонду Чернігівської духовної консисторії висвітлює багатовікову історію Чернігівської єпархії, 1000-річчя заснування якої відзначалося 1992 року. Спостерігала ж за діяльністю духовних правлінь, церков та монастирів духовна консисторія, виникнення якої на території Чернігівської єпархії припадає на першу чверть ХVІІІ ст.
Духовні консисторії на теренах Російської імперії постановою Загальноросійського церковного Собору 1918 року були реорганізовані у Єпархіальні ради. Чернігівська консисторія була закрита після встановлення радянської влади у губернії постановою губвиконкому від 4 березня 1919 р. [1]
Впродовж існування Чернігівської єпархії її очолювали видатні духовні діячі України, що лишили помітний слід в її історії – Лазар Баранович, Феодосій Углицький, Філарет Гумілевський та інші. На постатях деяких з них варто зупинитися.
Лазар Баранович (1620–1693) увійшов в історію як видатний громадсько-політичний, церковний та культурно-освітній діяч ХVІІ ст. Його діяльність проходила в надзвичайно складних умовах і на ній позначились національно-визвольна війна, а потім лиха Руїна. 1657 р. гетьманом Богданом Хмельницьким була надана Лазареві Барановичу жалувана грамота на маєтності чернігівської архієрейської лаври. Саме з цього часу він стає чернігівським та новгород-сіверським єпископом, а з 1666 р. – архієпископом.
Під час його єпископства з Новгорода-Сіверського до Чернігова була переведена школа (1689 р.), яка стала фундаментом відкритого 1700 р. колегіуму.
Л. Баранович організував у Новгороді-Сіверському і Чернігові друкарні, в яких було надруковано близько 50 назв книжок.
Становлення церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині в середині ХІХ ст. пов’язане з ім’ям Філарета Гумілевського (1805-1866), який 1859 р. був призначений на єпископську кафедру до Чернігова.
Протягом 60-х рр. ХІХ ст. за розпорядженням архієпископа Філарета в єпархії було відкрито сотні парафіяльних шкіл, а також Стародубське повітове духовне (1861) і Чернігівське єпархіальне жіноче (1866) училища. Завдяки піклуванню Філарета було відновлено комплекси споруд Єлецького монастиря і Чернігівської духовної семінарії, ремонтувалися церкви.
Після прибуття у Чернігів, Гумілевський ознайомився з місцевими архівами і був вражений їхнім багатством. Чимало цінних історичних документів зберігалося навіть у парафіяльних церквах. У липні 1861 р. за безпосередньої участі Філарета було засновано часопис “Черниговские епархиальные известия”, основна частина історико-краєзнавчих нарисів і статей в якому належала перу самого Філарета Гумілевського. Публікувалися й окремі документи ХVII-XVIII століть, які зберігалися у консисторії. Саме завдяки цьому виданню тепер ми маємо можливість ознайомитись з документами з історії єпархії, які не збереглися до нашого часу у фонді духовної консисторії.
На жаль, у фонді Чернігівської духовної консисторії не збереглися документи, пов’язані з діяльністю цих діячів. Взагалі, в держархіві є лише один документ з автографом Філарета Гумілевського – це лист до губернатора від 16 квітня 1863 р. про заборону євреям мати прислугу з христіан (ф. 127, оп. 7 а, спр. 2026).
Духовна консисторія – це частка духовного і культурного життя українського народу впродовж тривалого часу його історії. У документах фонду знайшли своє відображення усі переломні моменти історичної долі України.
Вивченню історії Чернігівської єпархії, окремих монастирів, церков, розташованих на її території, життєдіяльності окремих представників духівництва присвячено чимало монографій. Більшість з них була опублі-кована до 1917 р., невелика кількість з’являлась до 30-х рр. [2]. Після цього тривалий час ця тема була закрита і лише останнє десятиріччя почали публікуватися дослідження, нариси з історії монастирів та церков, окремих діячів церкви [3].
В цілому ж комплекс документів фонду Чернігівської духовної консисторії, який зберігається у Державному архіві Чернігівської області, потребує всебічного і об'єктивного вивчення. Майже 17 тисяч документів, що описані у 21-ому опису, є важливими джерелами з історії Чернігівської єпархії, починаючи з перших десятиліть XVIII ст. і до 1919 року. Вони свідчать про її місце і роль в історії української духовності.
Відзначимо, що документи після 1919 р. у фонді – це виключно метричні книги та книги реєстрації актів громадянського стану населених пунктів губернії.
Документи фонду надійшли на зберігання до держархіву Чернігівської області ще на початку 20-тих років ХХ ст. (точна дата невідома) і налічували понад 1916 метрів за корінцями за 1724-1916 рр. [4]
У 1941 р. напередодні війни фонд нараховував 200432 справи [5].
Разом з цими документами надійшли фонди монастирів (описані, до речі, П. Федоренком [6]), Чернігівського братства Св. Михайла, Чернігівського Спасо-Преображенського собору, Чернігівського архієрейського дому за період з 1661 до 1919 рр. [4]
Більшість цих документів загинула під час окупації міста німецько-фашистськими загарбниками з вересня 1941 по вересень 1943 рр. Рештки були об’єднані та станом на 1945 р. їх налічувалося 7931 справа та близько 3000 кг розсипу. Справи були розпорошені, не мали заголовків. Поступово документи пройшли науково-технічне опрацювання та були описані.
1976 р. до фонду були приєднані документи 64 фондів церков губернії (оп.12) та фонди духовних правлінь і благочинних (оп.13), а 2000 року – 18 фондів церков та духовних правлінь Чернігівської єпархії, що зберігалися у відділах Держархіву Чернігівської області в містах Ніжині та Прилуках, з метою збереженості цілісності архівного фонду, що характеризували діяльність релігійних установ, поліпшення їх використання.
1976 ж року документи фонду були закаталогізовані на рівні справ і складені систематичний, географічний та іменний покажчики. В зв’язку з розширенням використання документів фонду останнього часу були складені тематичні картотеки: метричні та сповідні книги (крім оп. 10, 17 – 21; ці картотеки – на рівні окремих населених пунктів), клірові відомості церков та послужні списки церковнослужителів (за повітами). Зараз здійснюється введення інформації з послужних списків церковнослужителів до комп’ютерної бази даних.
У 2000 році був складений огляд фонду «Чернігівської духовної консисторії», який оприлюднений на сторінках «Студій з архівної справи та документознавства» [7]. Але після цього у складі фонду сталися значні зміни, що й викликало потребу у доповненні огляду.
Звичайно, в межах одного огляду неможливо докладно охарактеризувати усі документи фонду. Тому віддається перевага великим комплексам документів та найбільш цікавим окремим документам.

Андрей Кушнир
Долгожитель форумаMalbork, Polska
Сообщений: 732
Регистрация: 14 июня 2012
Рейтинг: 389 

У фонді збереглися Укази Синоду православної церкви Росії та Чернігівського єпископа (1721–1904; оп. 1, спр. 579, 581, 582, 585, 587, 591, 592, 595, 614, 616-624, 626-631, 643, 652, 665-674, 677, 678, 716, 722-725, 732, 733, 738-740, 745, 751-753, 777-781 а, 783, 795-797, 799-801, 810, 817, 818, 820, 821, 846, 864 а, 1070, 1073, 1277, 1496, 1544, 1546, 1580, 1584; оп. 4, спр. 13, 14, 26, 43, 64, 71, 128, 131, 153, 161; оп. 5, спр. 5, 8, 14; оп.8, спр.1, 3; оп. 9, спр. 20, 31: оп. 11, спр. 3, 5, 7-15, 17, 19, 23, 27; оп. 13, спр. 28, 30, 58, 73, 86, 87, 89; оп. 15, спр. 287; оп. 16, спр. 1, 14; оп. 18, спр. 148, 150, 151, 261-265, 290, 296-298, 319, 363, 364, 405-407, 413, 416, 457; оп. 19, спр. 16-24, 109, 151-153, 162, 169, 171, 176), окремі Укази, маніфести російських імператорів та Сенату (1718–1889; оп. 1, спр. 661, 666, 733, 737, 738, 745, 778, 781 а, 847, 962-964, 998, 1074, 1076, 1589; оп. 2, спр. 4992; оп. 4, спр. 24, 42, 72, 104-106, 112, 128, 138, 139, 778, 1688; оп. 8, спр. 2; оп. 9 спр. 7; оп. 11, спр. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18-24; оп. 12, спр. 8, 13, 15, 333, 335, 337, 339; оп.13, спр. 53; оп. 14, спр. 213; оп. 18, спр. 138, 237-247).
Серед документів фонду є Укази Чернігівської та Київської духовних консисторій (1724–1906; оп. 1, спр. 716, 818, 1068, 1069, 1071-1073; оп. 2, спр. 1, 2694-2696; оп. 4, спр. 4, 48, 104, 107, 127, 154, 183, 1294, 1545; оп. 3, спр. 944; оп. 5, спр. 8, 12, 29; оп. 8, спр. 4; оп. 9, спр. 39; оп. 13, спр. 1, 3, 51, 55, 74, 76, 77, 79, 80; оп. 14, спр. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 24, 27-31, 38-42, 210, 213, 262-282, 303, 685, 692, 693, 695, 705, 706, 708, 715, 723, 732, 735, 739, 743, 747, 750, 752, 757, 759, 768, 773, 779, 782, 784, 789, 791, 793, 798, 801, 804, 807, 810, 816, 823, 830, 834, 837, 841, 845, 852, 874, 877, 882, 892, 897, 899, 921, 924, 1047, 1162; оп. 15, спр. 277; оп. 18, спр. 319), укази та постанови духовних правлінь (1780–1863; оп. 2, спр. 12 а; оп. 8, спр. 5, 11; оп. 13, спр. 7, 10, 12, 14-18, 22-24, 26).
Неабиякий інтерес для дослідників історії єпархії становлять звіти про її стан (1847–1882; оп. 2, спр. 4791, 4872, 4880, 4906, 4917, 4919, 4921 а, 4933, 4937, 4949, 4957-4962, 4966, 5147) та відомості про історію Чернігівської єпархії, зібрані та відправлені до Москви для використання при складанні історії Росії (1774; оп. 1, спр. 1600).
У фонді висвітлено питання будівництва (1753–1896; оп. 1, спр. 680, 719, 773-775, 803, 850, 877, 931-933, 936, 966-969, 1000, 1048, 1078, 1079, 1122, 1137, 1164, 1196, 1208, 1209, 1011, 1212, 1267, 1280, 1291, 1413, 1557, 1570, 1588; оп. 2, спр. 2-4, 23, 26, 107, 113, 222, 988, 990, 993-995, 998-1002, 1018, 2239, 2240, 2244, 2246, 2249, 2602-2604, 2949, 2950, 3243-3245, 3525-3527, 4176, 4462, 4832, 4923, 4932, 4936, 4958 а, 4993, 5015; оп. 4, спр. 174, 400, 1563; оп. 5, спр. 11; оп. 14, спр. 1, 993, 1020, 1023, 1033-1035, 1117), ремонту (1745–1872; оп. 1, спр. 633, 681, 776, 816, 851, 937, 938, 1088, 1089, 1123, 1139, 1207, 1210, 1349, 1557; оп. 2, спр. 24, 25, 148-154, 220, 337, 338, 475, 997, 1004, 1006-1008, 1011-1016, 1019-1035, 1378-1388, 1645, 1648-1652, 2245, 2250-2255, 2257, 2258, 2260-2281, 2433-2435, 2606-2614, 2616, 2701, 2946, 2947, 2951, 3350, 3528, 3529, 3670-3672, 3825-3827, 3894, 4162-4164, 4348, 4489, 4501, 4682, 4687, 4693, 4694, 4823, 4923, 4932, 5006; оп. 4, спр. 137, 142, 464, 689, 823-825, 888, 1228, 1445, 1511, 1533; оп. 5, спр. 30, 31; оп. 14, спр. 1030), відкриття (1745–1896; оп. 1, спр. 632, 679, 682, 685, 802, 934, 935, 965, 1001, 1077, 1080-1087, 1138, 1198-1206, 1238, 1290, 1298, 1347, 1440, 1505, 1557; оп. 14, спр. 1010) та закриття (1788, 1801; оп. 2, спр. 20; оп. 4, спр. 446) церков та монастирів.
Зазначимо, що додаткову інформацію щодо ремонту та будівництва храмів, монастирів (плани, креслення, листування) містять в собі документи фондів Чернігівського губернського правління (ф.127 – будівельне відділення) та Чернігівської губернської будівельної та шляхової комісії (ф.179).
Цікаві відомості про історію створення, діяльність та особовий склад причту містять в собі клірові відомості церков (1741–1918; оп. 1, спр. 807, 1038, 1561; оп. 2, спр. 283, 287-289, 296-297, 320, 440, 441, 451, 1485, 1486, 2344, 2345, 2438, 3064, 3865, 3867, 3938, 4287, 4410, 4411, 4437, 4466, 4472, 4482, 4495, 4508, 4519, 4534, 4548, 4776, 4782а, 4783, 4849, 4888, 4889, 4922 а, 4947, 4974, 4977, 4978, 4881, 4984-4987, 4991, 5091, 5099, 5133; оп. 3 спр. 5-8 а, 14, 16, 68, 252, 376, 377, 382, 385-389, 394, 395, 398, 947, 951, 957, 962; оп. 4, спр. 344, 851, 1327, 1346, 1394, 1526, 1566 а, 1626, 1627; оп. 5, спр. 123-125; оп. 7, спр. 34-37; оп. 11, спр. 35, 39; оп. 12, спр. 39, 66 76, 85, 102, 148, 149, 215, 227, 244, 358, 364, 370, 387, 390, 391, 400, 405, 407, 423; оп. 13, спр. 56, 99; оп. 14, спр. 614, 727, 729, 731, 734, 736, 741, 744, 745, 749, 754, 755, 760, 763, 764, 771, 774, 786, 853, 860, 867, 868, 871, 875, 879, 884, 889, 894, 898, 904-906, 909, 910, 912-914, 917, 920, 922, 926, 929, 930, 933, 936, 938, 941, 945, 947, 1164-1177; оп. 18, спр. 234-236, 272, 273, 436, 452; оп. 19, спр. 161, 184, 191-196, 238-240), описи монастирів, зібрані для топографічного описання Росії, яке готувала Російська Академія Наук (1781; оп. 1, спр. 1217, 1276). Окремо хочеться відзначити літописи парафій с. Шабалинів Сосницького повіту (зараз Корюківського району Чернігівської області; 1878–1919; оп. 12, спр. 553), с. Печі Борзенського повіту (зараз Борзнянського району Чернігівської області; оп. 15, спр. 194), с. Шаповалівка Борзенського повіту (зараз Борзнянського району Чернігівської області; оп. 15, спр. 284), с. Лихачів Козелецького повіту (зараз Носівського району Чернігівської області; 1867 – 1896; оп. 16, спр. 16), с. Заньки Ніжинського повіту (зараз Ніжинського району; 1783 – 1910; оп. 18, спр. 147), м. Ніжин (Іоанно-Богословської церкви; 1868 – 1916; оп. 19, спр. 70; Греко-Михайлівської церкви; оп. 19, спр. 128) та с. Ксензівки Кролевецького повіту (зараз Сумської області; 1867–1915; оп. 12, спр. 344, 345). У цих документах знайшли відображення не лише факти з релігійного життя громад сіл, але й спостереження священиків за ставленням населення до тих чи інших подій в країні протягом десятиліть, зламом релігійного світогляду людей внаслідок бурхливих подій початку ХХ ст. Витяги Шабалинівського парафіяльного літопису були оприлюднені й викликали інтерес місцевих істориків та краєзнавців [8].
Андрей Кушнир
Долгожитель форумаMalbork, Polska
Сообщений: 732
Регистрация: 14 июня 2012
Рейтинг: 389 

У фонді зберігається великий за обсягом комплекс документів щодо церковнослужителів. Це й ревізькі реєстри (1779–1858; оп. 1, спр. 1188; оп. 2, спр. 2685, 2698; оп. 4, спр. 851, 1336; оп. 5, спр. 17-27, 35; оп. 8, спр. 6; оп. 12, спр. 78), списки та послужні списки настоятелів, ченців та послушників монастирів (ХІХ, 1768–1917; оп. 1, спр. 942, 943, 1194; оп. 2, спр. 79, 300, 319, 477, 1043, 1733, 2350, 2423, 2707, 3342, 3377, 3677, 4349, 4415, 4439, 4470, 4471, 5002; оп. 3, спр. 4, 10-12, 367, 375, 964; оп. 4, спр. 456, 469, 660-662, 695, 698, 710, 711, 769, 1599), відомості та послужні списки церковнослужителів (1777–1915; оп. 1, спр. 1190, 1195, 1197, 1300, 1301, 1367, 1369, 1370, 1430, 1442, 1511, 1605; оп. 2, спр. 7, 78, 83-86, 144, 286, 298, 299, 450, 478, 479, 1716, 2346-2349, 2706, 3341, 3343, 3344, 3378-3380, 3696, 3744-3746, 3862-3864, 3868-3870, 3940, 4288, 4415, 4778-4781, 4783, 4864, 7990, 5049, 5160; оп. 4 спр. 663, 696, 736, 1095-1099, 1113, 1114, 1184, 1260, 1360, 1572, 1573; оп. 9, спр. 19; оп. 11, спр. 29, 39; оп. 14, спр. 703), справи про призначення, переміщення та звільнення церковнослужителів (1732–1916; оп. 1, спр. 600, 635, 686-694, 696, 721, 726, 727, 734, 743, 749, 754-756, 759-761, 771, 823, 824, 863, 868, 869, 871-876, 879, 881-893, 895-899, 901-913, 917, 918, 921, 1040-1044, 1046, 1047, 1049-1061, 1091, 1121, 1128-1133, 1143-1146, 1157-1159, 1213-1216, 1219-1223, 1227-1235, 1239-1242, 1249, 1259, 1260, 1278, 1284, 1294, 1303, 1305-1308, 1313-1318, 1320-1327, 1329-1331, 1334-1336, 1381-1387, 1398-1403, 1405-1409, 1418, 1420, 1431-1435, 1453, 1464-1466, 1468-1470, 1483, 1497, 1498, 1500-1504, 1508-1510, 1558, 1574, 1581, 1593, 1594; оп. 2, спр. 5-6, 33, 48-75, 115, 116, 118-124, 130, 131, 165-158, 161-181, 184, 225-232, 234, 236-255, 257-263, 265-267, 271, 291, 292, 304-309, 378-391, 393-412, 416-419, 421, 422, 446, 462-465, 468, 470-472, 483-564, 566-569, 572-574, 576, 579-589, 591-611, 613, 614, 616-630, 632-642, 645-649, 651-657, 659-666-673, 675-676, 679-703, 705-716, 718, 720-734, 737-803, 805-816, 818-867, 869-871, 876, 881-883, 886-896, 901-916, 1251,1252, 1254-1256, 1258-1321, 1223, 1225, 1326, 1328-1347, 1349-1359, 1362-1371, 1374, 1376, 1491-1497, 1499-1511, 1513-1515, 1517, 1519-1527, 1530, 1532, 1535-1558, 1561, 1564, 1617-1624, 1626, 1628 1630, 1634, 1635, 1744-1746, 1749-1849, 1951-1926, 1931-1932, 1934-1940, 1942-1950, 1953-1957, 1982, 1985, 1986, 1993-1995, 2038-2040, 2042-2046, 2048-2050, 2054-2055, 2057, 2059, 2060, 2064-2066, 2069, 2071-2073, 2077, 2079-2088, 2090-2092, 2094, 2128, 2129, 2373-2387, 2390-2392, 2394-2408, 2411-2416, 2418, 2467-2488; 2498-2499, 2516, 2518-2520; 2522-2533, 2535-2538, 2541-2544, 2546-2552, 2557, 2558, 2560, 2563-2574, 2576, 2577, 2585-2586, 2692, 2712, 2713, 2715-2728, 2730, 2732, 2735, 2737-2740, 2742-2747, 2786-2801, 2803-2826, 2828-2834, 2836-2845, 2847-2864, 2872-2878, 2880-2884, 2886-2899, 2901-2904, 2910, 2918, 2920, 2921, 3067, 3069-3142, 3144-3145, 3148, 3149, 3152-3155, 3157, 3165, 3170, 3172, 3173, 3177-3179, 3182, 3183, 3186, 3196, 3199, 3202, 3352-3354, 3381-3414, 3416-3428, 3430, 3432-3450; 3452-3457, 3466-3468, 3475, 3477, 3478, 3485, 3486, 3489, 3490, 3492-3497, 3499-3501, 3507, 3508, 3510, 3512-3516, 3645, 3647-3651, 3656, 3658, 3659, 3691, 3731-3734, 3828, 3830-3843, 3850-3852, 3895-3900, 3903-3908, 3933, 3967, 3982-4055, 4057-4067, 4069-4091, 4093, 4097-4105, 4107-4110, 4124-4128, 4135-4138, 4140-4143, 4146, 4147, 4150, 4304-4308, 4311, 4313-4315, 4320, 4321, 4367, 4369-4376, 4380-4382, 4434, 4468, 4483, 4494, 4493, 4499, 4522-4528, 4545, 4556, 4571, 4572, 4576, 4581, 4582, 4584-4603, 4606-4610, 4613-4615, 4617-4633, 4635-4040, 4648, 4649, 4651, 4652, 4654, 4656-4658, 4660, 4663-4669, 4716, 4824, 4826, 4869, 4870, 4874, 4884, 4886, 4915, 4919 а, 4994, 4995, 4996, 5009, 5010, 5017, 5018, 5024, 5028, 5039, 5046-5048, 5051-5053, 5058-5062, 5074, 5083, 5088, 5100, 5116; оп. 4, спр. 15, 16, 21, 23, 30, 49, 59, 84, 85, 87, 121, 125, 135, 170, 193, 195, 196, 205, 210, 219, 220, 234, 235, 239, 248, 289, 291, 377, 416-421, 451, 568, 658, 659, 679-682, 706, 751, 766-768, 815, 816, 870-872, 876, 877, 907, 914-916, 955-958, 963-966, 1032, 1082-1086, 1127-1130, 1416, 1558, 1640; оп. 14, спр. 4, 6, 10, 18, 26, 44, 271, 677, 681, 694, 1017, 1028, 1031, 1055, 1085, 1092, 1094, 1098, 1102, 1112).
На наш погляд, цікаві й документи про обвинувачення священиків, козаків у чаклунстві (1753–1775, 1817; оп. 2, спр. 2945; оп. 4, спр. 79, 97, 122, 186, 242).
Церкви та монастирі відігравали чималу роль в економічному житті краю. На жаль, документів про їхню господарську діяльність збреглося зовсім мало. Відзначимо лише документи про передачу в оренду скляного заводу, який належав Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю (1785; оп. 5, спр. 28); секуляризацію земель Чернігівського та Новгород-Сіверського архієрей-ських будинків (1798; оп. 4, спр. 538) та наділення їх новими землями (1801; оп. 4, спр. 688); діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1876–1883; оп. 9, спр. 55); конфіскацію млина на р. Білоус, який належав Чернігівському Єлецькому Успенському монастирю (1917–1918; оп. 3, спр. 400).
У фонді наявні описи майна монастирів та церков ХVIII-ХХ ст. (оп. 1, спр. 650; оп. 2, спр. 4512, 4851, 4930, 4976; оп. 3, спр. 3, 378; оп. 4, спр. 172, 646, 1344; оп. 5, спр. 3; оп. 12, спр. 346), акти обліку та описання церковних земель Носівського благочинія (1807; оп. 13, спр. 104), Стародубського та Новоміст-ського повітів (1807; оп. 9, спр. 18), відомості про рухоме та нерухоме майно монастирів (1767; оп. 1, спр. 867).
Є відомості про пожертвування на користь Біблійного товариства (1814–1821; оп. 2, спр. 2370), Палестинського православного товариства (1902; оп. 3, спр. 940), постраждалим під час Вітчизняної війни 1812 р. (1812–1814; оп. 2, спр. 1654, 5072) та воїнів, поранених під час війни у Китаї (1900–1901; оп. 13, спр. 57, 103), збирання коштів на спорудження пам’ятника Олександру І (1814; оп. 2, спр. 5080).
Інтерес становить справа про набір хлопчиків для придворної співацької капели у Санкт-Петербурзі (1832–1838; оп. 2, спр. 5116). В цій справі зберігається лист російського композитора М.І. Глинки від 26 травня 1838 р. до Чернігівської духовної консисторії з його автографом (арк. 18).
У фонді зберігаються документи, які висвітлюють існування на теренах єпархії інших релігійних конфесій. Це матеріали про діяльність єдиновірських церков (1800–1900; оп. 9, спр. 15, 19; оп. 12, спр. 267), відомості та списки розкольників (1851–1879, 1900; оп. 7, спр. 29; оп. 9, спр. 45), справи про прийняття православ’я особами інших віросповідань (1755–1872; оп. 1, спр. 736, 1119, 1455, 1456, 1603; оп. 2, спр. 28, 29, 137-140, 1441, 2940, 3660, 3887, 4497, 4936, 5008, 5139; оп. 4, спр. 274, 294) та перехід з православ’я до римо-католицького (1912; оп. 3, спр. 959) та іудейського (1900; оп. 3, спр. 2) віросповідань, старообрядництва (1811, 1818; оп. 2, спр. 1115, 1309), секти євангельських християн-баптистів (1911–1912; оп. 3, спр. 959).
Про прагнення всіляко зміцнювати позиції російської православної церкви на східно-українських землях свідчать документи про переміщення ченців-українців з православних монастирів на території Польщі до монастирів Чернігівської єпархії (1758–1779; оп. 1, спр. 757, 920, 1149).
Становить інтерес група документів про діяльність духовних та парафіяльних училищ, духовної семінарії, cлов’яно-латинського колегіуму. Це відомості про діяльність семінарії (1804; оп. 2, спр. 213), відкриття духовних училищ (1816; оп. 2, спр. 2700), списки та відомості про викладачів семінарії (1798–1812; оп. 2, спр. 284, 917, 1375; оп. 4, спр. 537), духовних та парафіяльних училищ Новгород-Сіверського повіту (1849; оп. 9, спр. 41), відомості про учнів колегіуму (1768–1783; оп. 1, спр. 941, 1247, 1253, 1254, 1293), семінарії (1785–1826; оп. 1, спр. 1352, 1478; оп. 2, спр. 80, 81, 103, 129, 160, 186, 272-274, 284-285, 466, 575, 631, 932, 935, 936, 942, 946, 948, 949, 968, 1042, 1616, 1633, 1997, 2099, 2105, 2123, 2352, 2556, 2582, 2583, 2922, 2923, 2925, 2926, 2956-2958, 3203, 3209, 4188, 5021), духовних училищ (1867; оп. 4, спр. 1527), документи про направлення учнів колегіуму та семінарії до медико-хірургічної академії (1774–1815; оп. 1, спр. 1065, 1067; оп. 2, спр. 182, 392, 940, 1933, 1987, 1988, 2540, 2748).
Відзначимо, що ці документи доповнюють матеріали фонду ф. 682 – «Чернігівська духовна семінарія».
Андрей Кушнир
Долгожитель форумаMalbork, Polska
Сообщений: 732
Регистрация: 14 июня 2012
Рейтинг: 389 

Для демографів, генеалогів неабиякий інтерес становлять метричні книги, в т. ч. єврейські та римо-католицькі, та книги реєстрації актових записів (1722–1933; оп. 1, спр. 1-300, 577, 819, 1031, 1075, 1512-1514, 1516, 1517, 1543, 1545, 1563, 1608; оп. 2, спр. 4948, 4968, 4969, 4971, 4972, 4988, 5020, 5087, 5092, 5093, 5095, 5102, 5109, 5111, 5125, 5126, 5130, 5136, 5138, 5144; оп. 3, спр. 5, 383, 531, 539; оп. 4, спр. 2, 7, 29, 34, 45, 166, 224, 243, 281, 324, 326, 332, 345-348, 357, 358, 367-371, 382, 388, 401, 413, 425, 449, 459-461, 466, 471, 478-482, 488, 495-531, 534, 539-563, 570, 581, 611, 639, 640, 647-652, 664, 665, 699-701, 713-717, 724, 729-731, 737, 738, 774, 779, 780, 786, 852-869, 897-902, 926, 999, 1029, 1030, 1045, 1073-1075, 1149-1156, 1168, 1169, 1180, 1243-1248, 1262, 1275, 1282, 1291-1293, 1319, 1331, 1340, 1355-1359, 1374, 1375, 1384-1386, 1396, 1399-1401, 1403-1415, 1419, 1496, 1497, 1513-1515, 1517, 1517 а, 1522, 1531, 1536, 1542, 1574-1580, 1594-1596, оп. 5, спр. 36-45, 47-121; оп. 6, спр. 2-33; оп. 7, спр. 9, 13, 28; оп. 9, спр. 17, 25-28, 33, 35, 37, 38, 44, 46, 47, 76; оп. 10, спр. 1-3909; оп. 11, спр. 28, 36- 38; оп. 12, спр. 1-7, 9, 11, 12, 14, 16, 44, 54, 56, 58, 61, 62, 65, 70, 73, 74, 114-119, 122, 123, 131, 123, 139, 146, 147, 150, 151, 154-159, 185-200, 203-207, 254-266, 268-318, 320-326, 332, 334, 336, 338, 340-343, 347-357, 359-363, 374, 376, 427-440, 443-471, 517- 519, 521-526, 529, 530, 532-535, 545-552, 554-557, 559-567, 569, 570, 572-592; оп. 13, спр. 8; оп. 14, спр. 49-53,. 56-107, 110-209, 211, 212, 214-261, 308-311, 313-437, 439-557, 559-613, 615-676, 949; оп. 15, спр. 1-15, 17-25, 27-63, 65-69, 72-142, 149-193, 195-205, 207-211, 217-223, 225-235, 237-240, 242-272, 274, 279, 280; оп. 16, спр. 2-11, 17-49, 51-86; оп. 17, спр. 1-17; оп. 18, спр. 1-37, 39-136, 142,. 144, 152-222, 224-233, 251-260, 266-269, 277-289, 291-293, 299-317, 320-362, 365-367, 371, 374-404, 417, 418, 422, 423, 437-451, 453-456, 504, 517-596; оп. 19, спр. 1-15, 65, 116-122, 124-127, 129-150, 166, 170, 180, 181, 188, 189, 204-210, 215-231, 233,. 264-266, 268-275, 277-284, 286-289, 291, 293-299, 301, 303, 304, 306, 307, 309-312, 314-321, 323-334, 336-338, 340, 342-345, 347, 348, 350, 352-354, 356-358, 360-362, 364-369, 371, 372, 374-378, 380-386, 388-390, 392, 394, 395, 397-403, 405-415, 417, 418, 420, 422-429, 431, 432, 435-462, 464; оп. 20, спр. 1-8, 11-27; оп. 21, спр. 1, 2), сповідні книги (1739–1917; оп. 1, спр. 301-576, 1518-1542, 1564, 1569, 1991; оп. 2, спр. 4945, 4956, 5105-5108, 5113, 5127, 5135; оп. 4, спр. 31, 32, 40, 46, 52, 53, 61, 62, 73, 109, 113-119, 143-146, 155-157, 162, 167, 168, 173, 178-180, 184, 212, 213, 225, 226, 238, 244, 252, 282, 293, 296, 299, 303, 313, 328, 334, 349, 350, 352, 359, 360, 372-376, 389, 402-410, 414, 426-430, 450, 462, 467, 475, 483-487, 489, 490, 532, 533, 535, 536, 564-567, 571, 572, 575-579, 582-603, 612-637, 641-644, 653-656, 666-668, 702, 703, 718, 725, 732-734, 739-748, 752, 753, 787-795, 803-806, 903-906, 927, 928, 1117, 1181, 1186, 1249-1251, 1276, 1320, 1369, 1370, 1397, 1549, 1569-1570, 1581-1592, 1601, 1602; оп. 5, спр. 7, 16; оп. 7, спр. 12, 14, 24, 25; оп. 9, спр. 1-5, 9-14, 21, 22; оп. 11, спр. 26, 31, 33, 34; оп. 12, спр. 473-503, 505-515; оп. 13, спр. 2; оп. 14, спр. 47, 305-307, 558, 678, 761, 765, 769, 775, 780, 785, 792, 795, 797, 802, 856, 886, 907, 908, 911, 915, 918, 919, 923, 925, 928, 931, 934, 935, 937, 940, 942, 963-984, 1178-1184, 1194-1197, 1201, 1202; оп. 15, спр, 236; оп. 18, спр. 408, 410, 411, 414, 419, 424-435, 463-490, 505-515; оп. 19, спр. 25-33, 71-106, 179, 202, 242-262), справи про розірвання шлюбу (1732–1919; оп. 1, спр. 611, 1297, 1461; оп. 2, спр.142, 1246, 1247, 4774, 4975, 5031; оп. 3, спр. 70-175, 258-362, 368-373, 379-381, 390, 393, 401-446, 452-457, 530, 532-534, 540, 542-931, 934, 935, 948-950, 958, 965; оп. 4, спр. 17, 295, 685-687, 1639, 1641, 1642, 1653-1662, 1664-1682, 1684, 1687; оп. 14, спр. 1052) та видачу метричних свідоцтв (1732–1918; оп. 1, спр. 1457; оп. 2, спр. 98, 99, 1121, 1642, 1711, 1712, 2029, 3338, 4416-4424, 4440-4442, 4469, 4480, 4487, 4492, 4493, 4506, 4659, 4726-4753, 4784, 4785, 4797-4804, 4817, 4827-4828, 4834, 4840, 4852, 4879, 4918а, 5032; оп. 3, спр. 932, 937; оп. 4, спр.20, 182, 569, 723, 887, 1167, 1273, 1306-1318, 1325, 1326, 1328-1330, 1337, 1339, 1347-1354, 1366-1368, 1418, 1439, 1440, 1456-1494, 1502-1510, 1524; оп. 7, спр. 16; оп. 13, спр. 40-45).
Відображено у фонді роботу архіву консисторії. Це записка чернігівського регента В. Левицького про необхідність упорядкування архіву (кін. XVIII; оп. 4, спр. 609) та справа про підбір архівних кадрів до Чернігівської духовної консисторії (1768; оп. 9, спр. 6).
Розглянувши комплекс документів фонду Чернігівської духовної консисторії, треба відзначити їх велику науково-історичну цінність. Хоч зараз і активізувалось їхнє використання в зв’язку із зростанням інтересу до історії духовного життя народу, але більшість документів ще чекають на своїх дослідників, які зможуть ввести їх у науковий обіг.
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

Фонд 679 Оп.10 Дело 999. Метрические книги Черниговского уезда за 1898 год. – 1898 – 549 л.
Внутренняя опись.
1.Кувечичи Святодуховская 1-31
2.Масаны Рожд.-Богородицкая 32-63
3.Мохнатин Покровская 64-96
4.Новый Белоус Троицкая 97-127
5.Петрушин Рожд.-Богородицкая 128-186
6.Полуботки Николаевская 187-212
7.Роище Михайловская 213-238(без окончания)
8.Рудка … 239-263(без начала)
9.Редьковка Покровская 264-326
10.Сибереж Николаевская 327-…-400
11.Роище (продолж.)… 347-376
12.Рудка Георгиевская(продолж.) 377-378
13.Сибереж (продолж.) 379-400
14.Хмельница Воскресенская 401-436
15.Холявин Троицкая 437-486
16.Юрьевка Воскресенская 488-514
17.Березное Благовещенская 515-550
Выписки

Фонд 679 Оп.10 Дело 990. Метрические книги Черниговского уезда за 1896 год. – 1896 – 672 л.
Внутрення опись.
1.Хмельница Воскресенская 1-34
2.Редьковка Покровская 35-81
3.Роище Михайловская 82-152
4.Халявин Троицкая 153-204
5.Сибереж Николаевская 205-238
6.Полуботки Николаевская 239-264
7.Новый Белоус Троицкая 265-292
8.Рудка Георгиевская 293-320
9.Рогоща Успенская 321-345
10.Юрьевка Воскресенская 346-368
11. Мохнатин Покровская 369-398
12.Довжик Р.-Богородицкая 399-434
13.Кувечичи Св.-Духовская 435-464
14.Борисоглебовка Николаевская 465-510
15.Масаны Р.-Богородикцая 511-537
16.Анисов Георгиевская 538-585
17.Количевка Р.-Богородицкая 586-628
18.Яновка Покровская 629-671
Выписки

Фонд 679 Оп.10 Дело 994. Метрические книги церквей Черниговского уезда за 1897 год. – 1897 – 661 л.
Внутренняя опись.
1.Редьковка Покровская 1-46
2.Борисоглебовка Николаевская 47-89
3.Кези Р.Богородицкая 90-132
4.Кувечичи Св.Духовская 133-160
5.Довжик Р.Богородицкая 161-193
6.Мохнатин Покровская 194-224
7.Новый Белоус Троицкая 225-259
8.Масаны Р.Богородицкая 260-295
9.Полуботки Николаевская 296-321
10.Петрушин Р.Богородицкая 322-388
11.Гучин Троицкая 389-423
12.Локнистое Николаевская 424-481
13.Рудка Георгиевская 482-507
14.Холявин Троицкая 508-562
15.Роище Михайловская 563-617
16.Хмельница Воскресенская 618-657
Выписки

Фонд 697 Оп.10 Дело 986. Метрические книги церквей Черниговского уезда за 1895 год. – 1895 – 590 л.
Внутрення опись.
1.Сибереж Николаевская 1-30
2.Кези Р.-Богородицкая 31-74
3.Довжик Р.-Богородицкая 75-107
4.Рогоща Успенская 108-131
5.Новый Белоус Троицкая 132-162
6.Хмельница Воскресенская 163-193
7.Холявин Троицкая 194-251
8.Мохнатин Покровская 252-284
9.Юрьевка Воскресенская 285-317
10.Редьковка Покровская 318-363
11.Авдеевка Иоанно-Богословская 364-396
12.Буда Николаевская 397-427
13.Выбли Троицкая 428-500
14.Горбов Р.-Богородицкая 501-552
15.Грабовка Троицкая 553-584
Выписки

Фонд 697 Оп.10 Дело 980. Метрические книги церквей Черниговского уезда за 1894 год. – 1894 – 573 л.
Внутрення опись.
1.Чернигов Екатерино-Покровская 1-41
2.Гучин Троицкая 47-85
3.Рогоща Успенская 86-113
4.Борисоглебовка Николаевская 114-163
5.Кувечичи Св.-Духовская 164-197
6.Редьковка Покровская 198-257
7.Сибереж Николаевская 258-288
8.Довжик Р.0Богородицкая 289-323
9.Роище Михайловская 324-390
10.Новый Белоус Св.Троицкая 391-416
11.Полуботки Николаевская 417-446
12.Рудка Георгиевская 447-481
13.Юрьевка Воскресенская 482-517
14.Халявин Троицкая 518-573
15.Чернигов Елецкий монастырь 42-46
Выписки

Фонд 697 Оп.10 Дело 1013. Метрические книги Черниговского уезда за 1900 год. – 1900 – 724 л.
Внутрення опись.
1.Халявин Троицкая 1-58
2.Юрьевка Воскресенская 59-93
3.Сахновка Васильевская 94-134
4.Бегач Троицкая 135-156
5.Клочков Николаевская 157-200
6.Березанка Р.-Богородицкая 201-235
7.Боромыки Троицкая 236-272
8.Брусилов Михайловская 273-316
9.Локнистое Николаевская 317-393
10.Березное Петропавловская 394-442
11.Березное Покровская 443-481
12.Березное Вознесенская 482-536
13.Седнев Воскресенская 537-570
14.Седнев Успенская 571-592
15.Седнев Георгиевская 593-667
16.Жуковка Николаевская 668-724
Выписки

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

Фонд 679 Оп.1 Дело 312. Исповедные книги церквей Стародубского полка. – 1756 – 315 л.
Внутренняя опись. (где не указано - Стародубский уезд)
с.Азаровка Воскресенская 168-183
с.Андрейковичи Рождественская 246-261
с.Архиповка Н.-Северского уезда Рождественская 130-147
м.Горск Городнянского уезда Николаевская, Благовещенская 106-117
с.Демянки Николаевская 208-235
с.Железный Мост Н.-Северского уезда Рождественская 118-129
с.Кистер, с.Сухолеевка Покровская 283-292, Георгиевская 293-308 Троицкая 309-322
с.Клюсы Городнянского уезда Троицкая 94-99
с.Костобобр Н.-Северского уезда Покровская 148-167
с.Курковичи Преображенская 184-207
с.Куршановичи Благовещенская 30-35
с.Машево Троицкая 323-333
с.Понуровка Троицкая 236-245
м.Ропск Николаевская 1-15
Слобода Андрейковичи Николаевская 262-282
с.Соловьевка Н.-Северского уезда Николаевская 16-29
с.Хоромное Николаевская 36-93
с.Хреновка Покровская 100-109

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

Фонд 679 Оп.1 Дело 311. Исповедные книги церквей Стародубского полка. – 1754 – 685 л.
Внутренняя опись.
Белый Колодезь Успенская 327-340
Гардеевка Рождественская 253-314
Душкино Рождественская 621-645
Жовнец Успенская315-326
Замышево Покровская 601-620
Засуха Рождеств. 469-482
Кривец Троицкая 457-468
Кропивно Николаевская 430-436
Горчаки Трицкая 437-444
Кустичи Никол. 511-522
Логоватое Похвалы Богородицы 402-415
Лотаки Рождеств. 368-379
Лучковичи Троицкая 262-277
Людковщина Рождеств. 278-283
Медведово Св. Арх. Михаила 341-350
Нижнее Рождеств. 203-227
Нижнее Покровская 535-556
Топаль Малая Св. Никол. 523-534
Туросна Св. Варвары 416-429
Удебное Никол. 445-456
Ущербье Св. Никол. 646-688
Халевичи Никол. 242-261
Чубковичи Зачатия Богородицы 228-241
Шкрябино Трех Святых 362-367
г.Стародуб Св. Арх. Михаила 88-99
Богоявленская 100-115
Покровская 116-127
Успенская 128-141
Св. Иоанна Богослова 142-153
Св. Симеона 154-165
Петропавловская 166-179
Вознесенская 180-202
Троицкая 457-468
Сош. Св. Духа 1-9
Рождествен. 10-23
Рождество- Богородицкая 60-75
Св. Николая 24-59
Св. Афанасия 76-87
Старые Халевичи Св. Никол. 351-361
Сытая Буда Вознесен. 483-490
Осколково Св. Стефана 380-401
Пятовск Св. Ильи 586-600
Рыловичи (Возможно-Ярыловичи) Рождеств. 557-585
Сергеевск Рождеств. 284-292
Синий Колодезь Св. Арх. Михаила 491-510

Фонд 679 Оп. 1 Дело 310. Исповедные книги церквей Стародубского полка. – 1750 – 256 л.
Внутренняя опись
Азарово Мглинского уезда Воскресенская 1756 г. 55-66
Барыки Мглинского уезд Рождеств. 1750 11-19
??? 49-54 (неизвестная исповедка без начала и конца)
Карповичи Новг.-Северского уезда Св. Арх. Михаила 1756 236-255
Найтоновичи Стародубского у. Успенская 1750 20-31
м. Ропск Новг.-Северск. у. Борисоглебская 1756 103-111
Семеновка Сосницкого уезда Покровская 1775 32-48
Св. Арх. Михаила 1775 85-95
Св. Никол. 1756 170-190
Спиридонова Буда Новг.- Северского у. Троицкая 1756 224-235
м.Старый Ропск Новг.-Сев. у. Рождеств. 1756 67-84, 95а-102
Стратива Стародубского у. Василия Великого 1756 158-169
Хотеевка Новг.-Сев. у. Покровская 1756 112-143
Чолхов Новг.-Сев. у. Св. Никол. 1756 208-223
Шуморово Мглинского у. Св. георгия 1750 1-10
Щербиничи Щербиничи овг.- Сев. у. Св. Николая 1756 191-207
Янджуловка Новг.-Сев. у. Рождеств. 1756 144-157

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

Фонд 679 Оп.10 Д.972. Метрические книги Черниговского уезда. - 1893 - 648 л.
Внутренняя опись.
Чернигов Св. Преображ. собор 1-8, Николаевская 9-43, Екатерино-Покровская 44-77, Параскевинская 78-93, Вознесенская 94-129, Кресто Воздвиженская 130-159, Воскресенская 160-194, Ильинская 195-223, Казанская 224-269, Михайловская 270-278, Бобровица Георгиевская 279-327, Рудка Георгиевская 328-358, Редьковка Покровская 359- 410, Халявин Троицкая 411-466, Борисоглебка Николаевская 467-506, Кези Рожд.-Богородицкая 580-613, Мохнатин Покровская 614-648

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
Budash
Долгожитель форумаКиев, Украина
Сообщений: 784
Регистрация: 24 июня 2010
Рейтинг: 541 

ГАЧО. Фонд 679 О.10 Д.1040. Метрические книги церквей Черниговского уезда. – 1905 – 346 л.
Внутренняя опись.
Новый Белоус Троицкая 1-40, Мохнатин Покровская 41-71, Масаны Рожд. Богородицкая 72-108, Кувечичи Св. Михайловская 109-141, Кези Рожд. Богородицкая 142-186, Довжик Рожд. Богородицкая 187-212, Гучин Троицкая 213-247, Борисоглебовка Николаевская 248-294, Хмельница Воскресенская 295-326

ГАЧО. Фонд 679 О.10 Д.1041. Метрические книги церквей Черниговского уезда. – 1905 – 247 л.
Внутренняя опись.
Сибереж Николаевская 1-33, Редьковка Покровская 34-106, Рудка Георгиевская 107-136, Роище Михайловская 137-191, Рогоща Успенская 192-217, Полуботки Николаевская 218-247

---
Будаш, Усольцевы, Мехед, Барбаш, Половецкие, Куделя, Сарнавские
Мои поиски http://forum.vgd.ru/post/207/31226/p691129.htm#pp691129
Моя родословная http://www.myheritage.com/site-family-tree-125541051/budash?lang=RU
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 [ >>>>>> ]
Генеалогический форум ВГД »   Архивы разные »   Архивы стран ближнего зарубежья »   Архивы Украины »   Гос. архив Черниговской области (ГАЧО) »   фонд 679 - Черниговская духовная консистория
RSS

Реклама от YouDo
Курьер на час: курьер в Чертаново Центральное: варианты по ссылке.
Смотрите тут - вызвать курьера отправить документы, подробное описание здесь.