Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Opisy parafii diecezji wileńskiej с 1784 г.
RSS

Opisy parafii diecezji wileńskiej с 1784 г.

T. 1 Dekanat Brasław. - Opracował K. Jodczyk


<<Назад  Вперед>>Модератор: Bianca
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

Opisy parafii diecezji wileńskiej с 1784 г.

просмотр - /https://yadi.sk/i/u6i7C-5O3GBxBM/

Źródła do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. Pod redakcją Józefa Maroszka REPOZYTORIUM WIEDZY Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 1 Dekanat Brasław. Opracował mgr Krzysztof Jodczyk. „Opisy parafii diecezji wileńskiej z roku 1784 – edycja źródła” pod red. Józefa Maroszka. Białystok 2009

1. BELMONT (FILIA BRASŁAWSKA).........................................................................32
2. BRASŁAW ............................................................................................................. 35
3. DAUGIELISZKI....................................................................................................... 44
4. DRUJA.....................................................................................................................57
5. DRYŚWIATY............................................................................................................ 67
6. HODUCISZKI ..........................................................................................................79
7. IKAŹŃ ..................................................................................................................... 86
8. JEZIOROSY ........................................................................................................... 109
9. KOŁTYNIANY.......................................................................................................... 125
10. KUKUCISZKI ...................................................................................................... ..131
11. ŁABONARY.......................................................................................................... 139
12. ŁYNGMIANY....................................................................................................... 154
13. MIELEGIANY...................................................................................................... 165
14. MIORY.................................................................................................................. 171
15. OPSA (FILIA DRYŚWIADZKA) ....................................................................... 179
16. PELIKANY ........................................................................................................... 184
17. PLUSY (FILIA BRASŁAWSKA) ....................................................................... 190
18. POHOST................................................................................................................ 199
19. POŁUSZE.............................................................................................................. 226
20. POSZUMIEŃ ........................................................................................................ 233
21. RACZKOWSZCZYZNA..................................................................................... 238
22. SMOŁWY.............................................................................................................. 246
23. SOŁOKI................................................................................................................. 253
24. STRUNOJCIE....................................................................................................... 275
25. SUWIEKI (FILIA JEZIOROSKA) .................................................................... 280
26. ŚWIĘCIANY......................................................................................................... 285
27. TAUROGINIE ...................................................................................................... 296
28. TWERECZ............................................................................................................ 308
29. WIDZE................................................................................................................... 316
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH ................................................................. 334
INDEKS NAZW OSOBOWYCH.............................................................................. 398
ANEKS......................................................................................................................... 407
NOTKI BIOGRAFICZNE......................................................................................... 427
BIBLIOGRAFIA: ....................................................................................................... 454Wstęp
Dekanat brasławski w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej.
Obecność kościoła rzymskokatolickiego na terenie Brasławszczyzny miała swój początek w pierwszym półwieczu funkcjonowania biskupstwa wileńskiego. Należałoby jednak w tym miejscu przypomnieć, że diecezja wileńska była powoływana do życia dwukrotnie. Po raz pierwszy ją erygowano w połowie XIII stulecia. Papież Innocenty IV, bullą z 22 VIII 1253 r., upoważnił arcyksięcia ryskiego Alberta do powołania biskupstwa. Pomimo podejmowanych prób chrystianizacji Litwy, oraz obecności kościołów i zakonów, nie udało się wprowadzić struktur kościoła rzymskiego na całym terenie Litwya
Dopiero chrzest Jagiełły stworzył bardzo realną możliwość schrystianizowania tego kraju, co pociągało za sobą konieczność utworzenia organizacji kościelnej. Do tego niezbędna była ponowna erekcja upadłego kiedyś biskupstwa. W tym celu, Jagiełło, 17 II 1387 r. wydał przywilej fundacyjny biskupstwa wileńskiego, w którym informowano, że król wyposażył kościół św. Stanisława i św. Władysława, przeznaczając go na katedrę.
b
Do 1392 r. na Litwie powstało jedenaście kościołów fundowanych przez wielkiego księcia Jagiełłę, które zlokalizowane były głównie na terenie księstwa wileńskiego, które było jego ojcowizną. Oprócz Wiłkomierza, Krewa, Merecza, które położone były na obrzeżach tego księstwa, większość parafii znajdowała się w niewielkiej Wilna. W grupie najwcześniej fundowanych kościołów znalazł się kościół parafialny pw. św. Jerzego w Tauroginach, ufundowany w 1387 r. przez Jagiełłę.
c
Chrystianizacja Litwy prowadzona była nadal głównie poprzez fundacje kościołów. Po objęciu władzy wielkoksiążęcej Witold kontynuował zakładanie nowych parafii. Parafia w Tauroginach, od momentu powstania stanowiaca dobra stołowe biskupów wileńskich, po latach znalazła się w obszarze dekanatu brasławskiego.
d
a Kurczewski Jan, Biskupstwo wileńskie: od jego założenia aż do chwil obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej oraz wykaz kościołów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912, (dalej: Biskupstwo wileńskie), s. 20-22. b Kodeks Dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej, t. I, z.1-3, Kraków 1932 (dalej: KDKW), s. 1. c KDKW, s. 46; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego [dalej: SGKP], t. 12, Warszawa 1882, s. 264. d Jedną z najwcześniejszych (tj. sprzed października 1430 r.) fundacji wielkiego księcia Witolda był kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Święcianach. KDKW, s. 141. . W okresie chrystianizacji obok fundacji książęcych (Jagiełły, Witolda czy

Zygmunta), pojawiły się także prywatne. Do tych ostatnich należy zaliczyć fundację kościoła w Brasławiu datowaną na rok 1423 a przypisywaną w źródłach Wojciechowi Moniwidowi. Był on bojarem i członkiem rady panów litewskich przy wielkim księciu Witoldzie. W tamtym okresie odgrywał znaczącą rolę w otoczeniu Witolda i za swoje zasługi wynagradzany był dobrami ziemskimi i dzierżawami, a Brasław, który otrzymał w dożywocie, był właśnie jedną z nich. Ze źródeł wiadomo, że „pan Moniwid derżaczy Brasław u otczynu, założył cerkow Matki Bożoy w miestie Brasławskom y fundował tuju cerkow, nadajuczy ziemlami pasznemi y bortnemi y sienożatmi y oziery y rekami y ludmi słobodnemi (…)”a. Kościół w Brasławiu był jedną z trzech fundacji prywatnych, które obok wyżej wspomnianych fundacji królewskich i książęcych, pojawiły się w diecezji wileńskiej do 1430 r.b
Jednym z przykładów najwcześniejszytch fundacji dokonanych przez bojarów na Brasławszczyźnie ale i całej diecezji wileńskiej, może być fundacja kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Widzach, ufundowanego w 1481 r. przez Cwietka i Hanusza Dawgirdowiczów. W kolejnych dziesięcioleciach aż do końca XV w., liczba fundowanych parafii zwiększała się znacznie z uwagi na fakt włączania się w akcje fundacyjne także bojarów litewskich i ruskich.
c
Jeżeli przyjrzymy się fundacjom kościołów na obszarze, który w wiekach późniejszych został ujęty w ramy administracyjne dekanatu, to możemy zauważyć, że najwięcej kościołów powstało w I połowie XVI w.. Obok wspomnianego wyżej kościoła w Twereczu, dwa kościoły - w Dryświatach (1514). Kolejny kościół na obszarze dekanatu brasławskiego w Twereczu (1501 r.) rozpoczął fundacje biskupów wileńskich.
d i Łyngmianach (1517), powstały z fundacji króla Zygmunta Starego. Dwa inne zostały ufundowane przez bojarów - w Ikaźni, przez Iwana (Jana) Siemionowicza Sapiehę (1509) oraz w Sieniszkach alias Daugieliszkach przez Barbarę Narbutowiczową (1511)e
a Akty Izdavaemyje Vilenskoju Komissieju dla razbora drevnich aktov (dalej: AIVK) t. 33, Vilna 1908, s. 17-20; Krupska Anna, Moniwid Wojciech, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 21, Wrocław 1976, s. 658-670. b Olczak Stanisław K., Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej w: Studia Teologiczne, Białystok-Drohiczyn-Łomża, 5-6 (1987-1988), s.107. c Nowokonsekrowany kościół pw. Narodzenia NMP, śś. Jana Chrzciciela, Jakuba Apostoła i Katarzyny Panny, otrzymywał od fundatorów 12 ludzi, 10 służebnych, 10 pudów miodu, dziesięcinę zbożową i ogrodową, karczmę oraz ziemię orną obok kościoła z przeznaczeniem dla plebana. KDKW, s. 373-373; SGKP, t. 13, s. 294. d AVAK, t. 33, s. 20-21. e Błaszczyk Grzegorz, Regesty dokumentów diecezji wileńskiej z lat 1507-1522 Jana Fijałka i Władysława Semkowicza, w: Lituano-Slavica Posnaniensia, t. 9 (2003), s. 254. .

Na uwagę zasługuje fundacja kościoła w Ikaźni, a zwłaszcza osoba jego fundatora. Okoliczności powstania parafii w tej miejscowości przybliżają nam kontekst społeczno-religijny, jaki towarzyszył tworzeniu się sieci parafialnej na terenie schrystianizowanego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Fundator kościoła w Ikaźni – bojar Iwan (Jan) Sapieha, był członkiem dworu wielkoksiążęcego Jagiellonów, na którym od 1486 r. pełnił istotne funkcje kancelaryjne. W kolejnych latach kilkakrotnie był angażowany przez Kazimierza Jagiellończyka oraz Aleksandra Jagiellończyka do odpowiedzialnych misji dyplomatycznych wysyłanych do Moskwy oraz Rzymu. W trakcie pełnienia tych ostatnich przeszedł na katolicyzm w 1491 r. Przez wiele lat był kanclerzem królowej Heleny, żony Aleksandra Jagiellończyka. Jego oddanie dworowi wielkoksiążęcemu owocowało licznymi nadaniami ziemskimi rozrzuconymi od Smoleńszczyzny aż po Podlasie. Poszerzająć swoje włości drogą nadań bądź też kupna, Sapieha dbał także o ludność zamieszkującą jego majątki poprzez fundacje kościołów. Akty fundacyjne wydawane przez Sapiehę (gorącego zwolennika unii kościelnej), uwzględniały wieloletnie współistnienie na tych terenach wyznania rzymskiego i greckiego. Jan Sapieha przy okazji funduszu kościoła w Ikaźni w 1501 r. uzyskał od ówczesnego papieża Aleksandra VI zgodę na budowę kościoła pw. Ducha Św. Papież zezwolił także, aby w kościele parafialnym nabożeństwa obok księży katolickich mogli odprawiać księżą ruscy posłuszni Kościołowi katolickiemua
a Podobną praktykę zastosował Jan Sapieha także w innych swoich dobrach - miasteczku Boćki na Podlasiu. Na podobieństwo organizacji struktury parafialnej w obu dobrach należących do Sapiehy zwrócił uwagę Józef Maroszek w publikacji Kościół Katolicki na Podlasiu, t. 2, Boćki. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych, Białystok 1999. . Diecezja wileńska, od momentu swego założenia aż do 1783 r., przetrwała niemal w niezmienionych granicach. Pod względem zajmowanego obszaru była największa w Europie, gdyż liczyła 226 tys. km2. Było to 7,5 krotnie więcej niż wypadała średnia dla pozostałych diecezji w Rzeczypospolitej. Rozwój sieci parafialnej na przestrzeni kolejnych dziesiątków lat spowodował konieczność powołania jednostek administracyjnych w postaci dekanatów. Pierwsze wzmianki w źródłach kościelnych mówiące o istnieniu podziału administracyjnego w diecezji wileńskiej, pochodzą z synodu diecezjalnego w 1555 r.. W dokumentach kościelnych z tego okresu występuje pojęcie „klucza”, który badacze przyjmują jako początkową formę dekanatów.

Z dokumentów wiemy, iż dekanat brasławski istniał już w I poł. XVII w.. Potwierdzone informacje o nim znajdują w Relationes status dioecesum un Magna Ducatu Lithuanie z 1635 r. Są to sprawozdania biskupa wileńskiego Abrahama Wojny dla Stolicy Apostolskiej. W dokumencie tym obok Knyszyna, Grodna, Kowna, Nieświeża, Wołkowyska, Mińska, Lidy, Wiłkomierza i Szkłowa biskup wymienia także Brasław jako siedzibę dekanatów już istniejących na terenie diecezji dekanatówa. Do 1669 r. uformował się podział na 26 dekanatów, który utrzymał się aż do czasu rozbiorówb
Kolejnym dokumentem informującym dokładniej o zasięgu dekanatu brasławskiego jest rejestr kościołów sporządzony na synodzie zwołanym przez biskupa Michała Zienkowicza. Był to ostatni synod okresu przedrozbiorowego i odbył się w Wilnie w dniach 10-12 II 1744 r.. Wśród uchwał oraz mów synodalnych znalazł się artykuł noszący tytuł O rozgraniczeniu parafii. Podawał on wykaz dekanatów i parafii oraz wyszczególniał miejscowości leżące na obszarze tych ostatnich. Według tego rejestru w skład dekanatu brasławskiego wchodziło 16 parafii, 4 filie oraz 8 kaplic.
c
Na gęstość sieci parafialnej w dekanacie brasławskim w XVIII w., podobnie jak w całej diecezji wileńskiej, zasadniczy wpływ miały dwa czynniki. Pierwszym z nich była gęstość zasiedlenia ludności a drugim wyznawane przez tę ludność religie: katolicka, prawosławna a następnie unicka. Jeżeli spojrzymy na mapę i rozmieszczenie parafii wchodzących w skład dekanatu brasławskiego w tym okresie, zauważymy, że zagęszczenie parafii zmniejsza się z kierunku zachodniego do wschodniego. W XVIII w. na jeden dekanat w diecezji wileńskiej przypadało średnio 16,3 kościoła. Jeśli przyjrzymy się danym z całej diecezji, według tego kryterium, to okaże się, iż dekanat brasławski lokował się wówczas w grupie dekanatów, które miały na swoim terenie najwięcej kościołów w diecezji. Zestawienie dokonane przez Stanisława Litaka w jego monumentalnej pracy Atlas kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII w. pokazuje, że na terenie dekanatu brasławskiegow II połowie XVIII w. znajdowały się 23 parafie oraz 22 inne placówki duszpasterskie.

a Krahel Tadeusz, Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej, w: Studia Teologiczne, t. 5-6 (1987-88), s. 15. b Ibidem. c Biskupstwo wileńskie, s. 180; Synodus dioecesana Vilnensis ab [...] Michaele Joanne Zienkowicz [...] episcopo Vilnensi in ecclesia cathedrali sua anno Domini MDCCXLIV diebus 10, 11, 13 mensis Februarii celebrata, Wilno 1744, (dalej: Synod 1744), s. 79-86. d Litak Stanisław, Atlas kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII w., Lublin 2006 (dalej: Atlas kościoła łacińskiego), s. 299-300. . Spośród pozostałych dekanatów diecezji wileńskiej podobnym zagęszczeniem kościołów i kaplic wyróżniał
8
się dekanat wileński. Biorąc pod uwagę ilość samych parafii znajdujących się na obszarze dekanatu, dekanat brasławski znajdował się na czwartym miejscua
Dalszy rozwój terytorialny dekanatu brasławskiego można prześledzić porównując dokumenty kościelne powstałe po synodzie biskupa Zienkowicza. Od momentu objęcia stolicy biskupiej przez Ignacego Massalskiego w 1762 r., nie został zwołany (aczkolwiek biskup Massalski dwukrotnie ogłaszał taki zamiar) ani jeden synod. Pomimo braku dokumentów synodalnych, informacje na temat dekanatu możemy czerpać z wykazów parafii sporządzonych przez biskupa Massalskiego w 1774 r.. Porównując zestawienie parafii zamieszczone w dokumentach synodalnych z 1744 r. z wykazami biskupa Massalskiego, w dokumentach biskupich pojawia się po raz pierwszy parafia Połusze oraz filia brasławska w Belmoncie.
b
Jakkolwiek dotychczas analizowano liczebność placówek duszpasterskich na przestrzeni lat funkcjonowania dekanatu brasławskiego w granicach diecezji wileńskiej, nie można pominąć zmian, jakie nastąpiły w efekcie I rozbioru Polski przeprowadzonego w 1772 r. Przesunięcie północno-wschodniej granicy Rzeczpospolitej z Cesarstwem Rosyjskim na linię rzeki Dźwiny spowodowało odcięcie północno-wschodniej części obszaru dekanatu brasławskiego, który dotychczas znajdował się w granicach parafii Druja.
c. Zagarnięcie przez Rosję znacznego obszaru Rzeczpospolitej spowodowało wymierne konsekwencje gospodarcze dla właścicieli ziemskich pozbawiając ich rodzinnego majątku, który jednak mieli możliwość odzyskać kosztem pewnych ustępstwd
Władze kościelne, które także nie chciały tracić kontroli nad swoimi dobrami, które dawały materialną podstawę do pracy duszpasterskiej nierzadko musiały uciekać się do nietypowych działań.
e
a Olczak S.K., op. cit, s. 115. b Litak S., op.cit. Należy dodać, iż w wykazie tym zabrakło kościoła filialnego w Plusach ufundowanego w 1770 r. przez Michała i Antoninę Salmonowiczów, starostów niegrodowych pluskich. SGKP, t. 8, s. 271. c Spośród miejscowości wymienionych w parafii drujskiej w 1744 r. 15 położonych było za Dźwiną i znalazło się w granicach administracyjnych Rosji. Synod 1744, s. 84. d Kazimierz Konstanty Plater, starosta inflancki (w okresie powstania Opisów parafii starosta daugieliski) po utracie dóbr w woj. połockim i utracie starostwa inflanckiego, dla zachowania własności zdecydował się złożyć przysięgę wierności Katarzynie II. Zob. Zielińska Zofia, Plater (Broel Plater) Kazimierz Konstanty, PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 665-672. Także Józef Jerzy Hylzen, starosta grodowy brasławski interweniował w sprawie zajętych dóbr rodzinnych. Rostworowski Emanuel, Hylzen Józef Jerzy, PSB, t. 10, Wrocław 1962-64, s. 130-133..
e W wizytacji parafii miorskiej dekanatu brasławskiego z 1783 r.mowa jest o folwarku Leszczyłowo, należącego do funduszu tejże parafii, który położony był za Dźwiną w okolicach miasteczka Dzisna. Z uwagi na trudności jakie napotykało korzystanie z dochodów tego folwarku przez proboszcza miorskiego, ks. Ludwika Mirskiego, arcybiskup mohylewski utworzył w Leszczyłowie samodzielną parafię, którą ks.

Kolejne rozbiory w olbrzymim stopniu odbiły się na funkcjonowaniu kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po drugim rozbiorze diecezja wileńska zmniejszyła się prawie o połowę (województwo mińskie, część nowogródzkiego i wileńskiego). Po upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. pozostałą część diecezji przecięły dwa kordony: pruski i rosyjski. Na zagarniętych przez Rosję terenach znalazłu się w częściowo lub w całości parafie z dekanatów: połockiego, witebskiego, bobrujskiego, orszańskiego, mińskiego, radoszowickiego i brasławskiegoa
Część terytorium dekanatu brasławskiego została w tym czasie, razem z częścią innych dekanatów, m.in. Bobrujsk, Mińsk, Nowogródek, Połock, Radoszkowice, Świr, Różana i Witebsk włączona do nowo powołanej diecezji mińskiej. W efekcie tych historycznych zawirowań, diecezja wileńska w ciągu niespełna 30 lat straciła około 50% swojego terytorium. 17 IX 1795 r. caryca Katarzyna wydała ukaz znoszący diecezję wileńską, która od śmierci biskupa Massalskiego pozostawała nieobsadzona. Przyłączono ją do szczątkowej terytorialnie diecezji inflanckiej. Jakkolwiek istnienie diecezji wileńskiej w kanonicznym rozumieniu nie zostało przerwane, to jednak w sensie praktycznym jej działalność została zawieszona na trzy lata. Rozwiązanie tego stanu zawieszenia pojawiło się po śmierci Katarzyny II. Na mocy układu Rosji z Rzymem została zreorganizowana struktura kościoła łacińskiego na obszarze cesarstwa. Na mocy dekretu nuncjusza apostolskiego Wawrzyńca Litty z 8 VIII 1798, diecezja wileńska została włączona do archidiecezji mohylewskiej, do której przyłączono jeszcze cztery diecezje leżące na obszarze cesarstwa.
b
2. Sytuacja wyznaniowa na ziemiach dekanatu brasławskiego w II poł. XVIII w..


..... — .....
Indeks nazw osobowych


Adamowicz Tadeusz ks., proboszcz parafii św. Barbary, 36
Aftanazy Roman, 92, 135, 221
Aleksander Witold, książe litewski, 285
Alexandrowicz Dominik, koniuszy W.K.L., 316, 322, 325

Bagiński a.n. ks., 297
Balewicz Szymon, komornik brasławski, 222
Baranowski Józef ks., komendarz filii belmonckiej, 34
Batory Stefan, król polski, 180
Bazylewski Józef ks., proboszcz połuski, 226
Benign od św. Apollinarego ks., karmelita bosy, kaznodzieja poszumieński, 237
Besiekierski Andrzej, 325 Besiekierski Jan, ekonom widzki, 325
Besiekierski Tadeusz, 325
Białozorówna Anna, starościanka nowomłyńska, 275
Białozorówna z Zabiełłów Konstancja, starościanka nowomłyńska, 275
Biegańska z Bereśniewiczów Bogumiła, podstolina brasławska, 317
Biegański Jan, podstoli brasławski, 316, 318,320, 321, 325, 330
Biegański Józef, podstoli brasławski, 316
Biegański Wincenty, podstolic brasławski, 317, 319, 320, 323, 324, 332
Bielikowicz Adam, strażnik brasławski, 165, 166
Bielikowicz Andrzej, strażnikowicz brasławski, 165, 166
Bielikowicz Franciszek, cześnik brasławski, 256, 259, 260, 262, 264
Bielikowicz Józef, strażnikowicz brasławski,165, 166
Bielikowicz Karol, strażnikowicz brasławski,165, 166
Bielikowicz Kazimierz, strażnikowicz brasławski, 165, 166
Bielikowicz Leonard, pisarz grodzki brasławski, 254, 255, 257, 258, 263
Bielikowicz Michał, strażnikowicz brasławski, 165, 166
Bielikowicz Stefan Jozafat, podkomorzy brasławski, 174, 207
Bielikowicz Wincenty, sędzia grodzki brasławski, 264, 266, 269, 271, 306
Bielikowicze (Biellikowicze), strażnikowicze brasławscy, 165, 166
Bielikowiczowa Franciszka, podkomorzyna brasławska, 174, 176, 201, 205, 207
Biesiekierscy, rodzina, 325
Bladucha Teodor ks., paroch unicki par. Szarkowszczyzna Nowa, 208
Błażejewicz Ignacy, 288
Błażejewicz Krzysztof, 288
Błażejewicz Maciej, 288
Błażejewicz Onufry, 288
Błażejewicz Tomasz, 288
Błażejewiczowie, rodzina, 289
Boniecki Adam, 82, 86, 87, 88, 227, 228, 238, 288, 298, 316
Borch Jan Jędrzej, podkanclerzy W.K.L., starosta daugieliski, 45
Borowski Leon (Leopold), oboźny upicki, 89
Borowski Stefan ks., kapelan miorski, 174
Bortkiewicz a.n., 286, 288, 289, 291, 294
Bortkiewicz Antoni, rotmistrz brasławski,227
Bortkiewicz Jan, 286
Bortkiewicz Józef, miecznik upicki, 227
Bortkiewicz Marcin, 227
Bortkiewicz Mateusz, rotmistrz brasławski, 227, 228, 229

Bortkiewiczowa z Klottów Teresa,rotmistrzowa brasławska, 227
Broel Plater Daniel Gotard, pisarz ziemski inflancki, 92
Broel Plater Wilhelm Jan, sędzia ziemski inflancki, 92
Broel Platerowa z Nagórskich Petronela, sędzina ziemska inflancka, 92
Broel Platerowa z Platerów Rozalia, 92
Broel Platerowa z Wołłowiczów Ludwika, pisarzowa ziemska inflancka, 92
Broel-Plater Jan Ludwik, 89
Brzostowska z Platerów Anna, szambelanowa JKMci, 223
Brzostowski Konstantyn Kazimierz ks., biskup wileński, 132
Brzostowski Robert, szambelan JKMci, płk.wojsk litew., 207, 223
Bukowska a.n., 140, 152
Bukowski a.n., stolnik parnawski, 287, 288, 290, 291
Bury Jan, sędzia brasławski, 270, 332
Bury Józef, sędzia grodzki brasławski, dworzanin JKMci, 254, 256, 260, 263
Bury Michał, stolnikowicz brasławski, 258
Burzyński Ignacy, wojewodzic miński, starosta krasnosielski, zachalski, 34, 40, 41, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 105, 108, 182, 200, 202, 203, 204,206, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 217, 220
Burzyński Stanisław, kasztelan smoleński,jezuita, 34, 200
Butler Jan, cześnik brasławski, 258
Butlerowa z Drozdowskich Helena, cześnikowa brasławska, 258

Chalecki Stanisław, sędzia grodzki wileński, 287, 288, 290, 291
Charzewski Stanisław, 250
Chmielewska a. n., mostowniczyna oszmiańska, 185
Chmielewska a.n., mostowniczynabrasławska, 187
Chmielewska Anna, stanowniczyna wileńska, 185
Chmielewski Józef, starosta gorżdowski, mostowniczy oszmiański, 185
Chockiewicz a.n., pleban strunojski, 279
Chodkiewicz Karol, starosta daugieliski, 45
Chrzczonowicz Franciszek, klucznik woj. wileńskiego, 69, 70, 72
Chrzczonowicz Justyn, chorąży JKMci, 72
Chrzczonowicz Michał, chorąży JKMci, 69, 72
Cichan a.n., 322
Ciechanowiecka ze Strutyńskich Jadwiga, starościna opeska, 179
Ciemnołąski Stanisław, Patrz Ciemnołoński Stanisław
Ciemnołońska z Sadłuckich Bogumiła, regentowa ziemska grodzieńska, 72
Ciemnołoński Stanisław, regent ziemski grodzieński, 71, 72, 76
Cyprian a Sanctissima Maria ks., karmelita bosy, wikariusz strunojski, 279
Czarnocka z Waldenów Rozalia, Patrz Kwintowa z Waldenów Rozalia, rotmistrzowa brasławska
Czarnocki Ignacy, komornikowicz brasławski, 246
Czarnocki Jerzy, komornik brasławski, 246 Czarnocki Józef, regent graniczny brasławski, 249
Czarnocki Tadeusz, komornikowicz brasławski, 246
Czaykowski Franciszek ks., kapelan raczkowski, 245
Czaykowski Leon, 46, 52
Czechowicz Antoni Michał, pułkownik husarski, 54, 235, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 275, 276, 278, 292, 294
Czechowicz Lachowicki Filip Ignacy, starosta rosseliski, 233, 234, 286, 289
Czechowicz Lachowicki Ignacy, skarbnik oszmiański, 288, 290
Czyż Stanisław, rotmistrz oszmiański, 46, 286


Dalecki Michał, regent graniczny brasławski, 87, 95
Dąbrowa Adam, miecznikowicz brasławski, 33
Dąbrowa Mateusz, miecznikowicz brasławski, 34
Dąbrowa Stefan, miecznikowicz brasławski, 33
Dąbrowa z Cieszejków Franciszka, miecznikowiczowa brasławska, 34
Dąbrowa, rodzina, 105
Dembski Dominik ks., komendarz filii pluskiej, 199
Dewojna Szymon ks., pleban sołocki, 274
Dmochowska ze Świętochowskich Róża, regentowa podkomorska brasławska, 98
Dmochowski Alojzy, regent podkomorski brasławski, 98, 99
Dowgiałło Kazimierz, horodniczyc wiłkomierski, 128, 129, 234, 236, 241, 292
Dydyński Józef, stolnik mścisławski, 296, 297, 298, 299, 301, 304
Dziwlewscy, rodzina, 236
Dziwlewski Dominik, rotmistrz oszmiański, 236


Eysmont a.n., 46
Eysmont Krzysztof, komornik grodzieński,288
Eysmont Stefan o., dominikanin, proboszcz parafii drujskiej, 66
Eysmont Tadeusz, 288
Eysymont Andrzej Stanisław, skarbnik grodzieński, 288

Felkierzamb Antoni, chorążyc inflancki, 201
Francuzewicz Michał, regent trocki, sędzia grodzki wiłkomierski, 110, 112, 113, 114, 115


Gallenbach De Andr. ks., pleban strunojski, 279
Gasztołd Marcinowicz Olbracht, wojewoda wileński, 46
Gasztołd Stanisław, wojewoda nowogródzki,44
Gasztołdowa z Radziwiłłów Barbara,wojewodzina nowogródzka, 44, 54
Gasztołdowie ród litewski, 54
Giecewicz Antoni, rotmistrz województwa wileńskiego, miecznik wileński, 300, 305
Giedroyciowa z Kiełpszów Rozalia, podstolina brasławska, 70, 247, 249
Giedroyć Benedykt, podstolic brasławski, 247, 248
Giedroyć Jan Stefan ks., biskup żmudzki, 241, 277
Giedroyć Józef, podstoli brasławski, 70, 247,249, 250
Giedroyć Kazimierz, starosta dubinowski, 190, 191, 194, 195, 249
Giedroyć Romuald, wicekomendant brygady husarskiej, 70
Glimowski a.n., 240
Górski Antoni ks., pleban święciański, 233,295, 311
Grochowski a.n., 288, 290
Grothus Ignacy, starosta pokretoński, 234, 236, 239, 243, 285, 291


Hedemann Otton, 54, 86, 88, 98, 126, 226, 247, 298, 320
Helena, wielka księżna litewska, 36
Hornowski Kazimierz, skarbnik orszański, 132, 133, 134, 143
Houwalt Ignacy ks., proboszcz daugieliski, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56
Howski a.n., chorąży husarski, 228, 234
Hrebnicka Konstancja, 238, 239, 241, 242, 275, 277, 278, 292
Hrebnicki Jan Nepomucen, gen. wojsk litew., 275
Hrebnicki Michał, strażnik połocki, 238
Hrebnicki Mikołaj, strażnik połocki, 238
Hryncewicz Antoni, rotmistrz brasławski, 72
Hryncewiczowa Barbara z Bielikowiczów, starościna upecka, 184, 185, 186
Hryncewiczowie, rodzina, 331
Hylzen Józef Jerzy, wojewoda mścisławski, starosta brasławski, 32, 35, 36, 37, 39, 73,106, 190, 191, 192, 193, 194
Hylzenowa Teresa z Potockich, 82, 240, 243,244, 276, 286, 292, 294Jagiellończyk Aleksander, król polski, 36
Jagiellończyk Aleksander, król polski, 35
Jakimowicz Benedykt, 296, 306
Jakimowicz Jan, 306
Jakimowicz Jan, cześnik podlaski, 296
Jankowicz, Patrz Jakimowicz
Jankowski Czesław, 46, 82, 142, 237, 286, 316
Janowicz Marcjan, podstoli wiłkomirski, 132
Januszewscy, rodzina,50
Jarocka z Żynków Teresa, cześnikowa brasławska, 185, 186, 318, 320, 321
Jarocki Antoni, cześnik brasławski, 186, 317
Jelski Antoni Józef, komornik grodzieński,113
Jelski Franciszek, komornik grodzieński, 113
Jelski Jerzy, cześnik grodzieński, 113
Jelski Jerzy, krajczy grodzieński, 113
Jelski Józef, rzekomy podczaszy grodzieński,113
Jelski Michał, komornik grodzieński, 113
Jelski Mikołaj, komornik grodzieński, 111,113, 115
Jelski Mikołaj, rotmistrz powiatu grodzieńskiego, 110
Jelski Tomasz, skarbnik grodzieński, 113
Jeśman Jan, miecznik brasławski, 288
Jeśman Maciej, podczaszyc upicki, 288Kamieniecki a.n., strażnik starodubowski,287, 288, 291
Kamiński a.n., 45
Kassianowicz Nikodem, rotmistrz brasławski, 88, 91, 92, 98, 100, 105, 106,108
Kawecki Benedykt, rotmistrz brasławski, kapitan wojsk JKMci, 85, 167, 168, 170
Kazimierz Ostaniewicz, 185
Kibort a. n., strażnikowicz wiłkomierski, 319
Kibort Franciszek, strażnik zatorski, 323
Kibort Franciszek, strażnikowicz wiłkomierski (?), strażnik zatorski (?), 127, 323
Kiełpsz Franciszek, oboźny brasławski, 91, 270
Kiełpsz Jan, regent grodzki brasławski, 254, 263
Kimbar Jan, regent W. K. L., 32
Kimbar Józef, starosta tarwidowski, sędzia grodzki, 330
Kimbarowie a.n., rotmistrzowie brasławscy, 311, 313, 315
Kiszka Stanisław ks., biskup żmudzki, 79
Kleczkowski Stanisław, miecznik oszmiański,60
Klott Adam, sędzia ziemski brasławski, 86, 87, 94, 95, 107
Klott Feliks, pułkownik brasławski, 88, 98
Klott Jan Albrycht, stolnik brasławski, 94
Klott Józef, oboźnic brasławski, 89, 93, 99,100, 218
Klott Maksymilian, oboźnic brasławski, 89
Klott Michał, oboźny smoleński, 88, 91, 92,174, 200, 208, 218, 220
Klott Stanisław, oboźny brasławski, 89
Klottowa Marcyanna, mieczna inflancka, 173

Klottowa z Odyńców Franciszka, mieczna inflancka, 218
Klottowa z Przecławskich Klara, sędzina brasławska, 86, 107
Klottowie, rodzina, 98, 105, 220
Kononowicz Agata, 298
Kononowicz Bogusław, 298
Kononowicz Konstanty, skarbnik czernichowski, 298
Kononowicz Siemionowicz Samuel Teodor, skarbnik brasławski, 298, 300, 301, 303,307
Konoplański Franciszek, komornik brasławski, 202, 206, 216
Konstantynowicz Piotr, strażnik brasławski, 113, 114
Kontowtt Józef ks., podproboszcz brasławski,44
Kopeć Wincenty, chorążyc husarski W.K.L., 68, 69, 70, 71, 77, 180, 181
Korwin Piotrowski Dominik, strażnik smoleński, 311
Korwin Piotrowski Franciszek, pisarzewicz smoleński, 311
Korwin Piotrowski Karol., horodniczy smoleński, 311
Korwin Piotrowski Michał Józef ks., doktor teologii, 311
Korzun Jan ks., paroch uhorski, 182
Kossakowski Józef ks., kustosz Kapituły Wileńskiej, 296
Kościałkowski a.n. ks., kanonik wileński, 81
Kowzan Antoni, 228
Kowzan Ignacy, 228
Kowzan Michał Klemens, 228
Kraśnicki Józef, komornik grodzieński, 248
Kruhelski Franciszek ks., pleban mielegiański, 170
Krupski a.n., 316
Kruszewski Jan ks, proboszcz widzki, 322
Kublicka z Dąbrowskich Justyna , wojska inflancka, 83, 165, 166, 167, 169, 170, 312
Kublicki Kazimierz Piotr, wojski inflancki, 83, 165, 166, 167, 169, 170, 292, 312
Kurczewski Jan ks., 22, 128, 143, 157, 168, 192, 255, 274, 296
Kurkliński Wincenty ks., proboszcz miorski, 178
Kwinta Prewysz Antoni, pisarz ziemski brasławski, 33, 73, 182, 184, 186, 188, 248, 250, 252
Kwinta Prewysz Antoni, podczaszy brasławski, 44, 51, 246
Kwinta Prewysz Benedykt, budowniczyc brasławski, 248
Kwinta Prewysz Florian, budowniczyc brasławski, 248, 250
Kwinta Prewysz Jan, miecznikowicz brasławski, 248

Kwinta Prewysz Jozafat, podczaszy brasławski, starosta świderski, 97
Kwinta Prewysz Józef, miecznik brasławski, rotmistrz brasławski, 247, 248, 250
Kwinta Prewysz Józef, pisarz ziemski brasławski, 247
Kwinta Prewysz Rafał, budowniczy brasławski, 248
Kwinta Prewysz Stanisław, podczaszy brasławski, 44, 48, 51, 53
Kwintowa a.n., miecznikowa brasławska, 247, 248, 251
Kwintowa z Klottów Joanna, podczaszycowa brasławska, 86, 97

Kwintowa z Waldenów Rozalia,rotmistrzowa brasławska, 246

Larson Franciszek, 317
Larson z Mazalskich Katarzyna, 317 Larsonowie, rodzina, 321
Lenartowicz Andrzej ks., dziekan brasławski, pleban taurogiński i tauropilski, 307
Leśniowski a.n., rotmistrz lidzki, 165, 166,167, 169, 170
Leśniowski Ignacy, skarbnik lidzki, 165 Leśniowski Józef, skarbnik lidzki, 165
Litak Stanisław, 83
Łabudź Teodor, rotmistrz brasławski, 261
Łappa Antoni, krajczy starodubowski, krajczy preński, sędzia ziemski preński, 53
Łappa Józef, koniuszy smoleński, 53, 54
Łastowski Zygmunt ks., proboszcz ikaźnieński rzym.-kat., 87, 108, 109
Ławrynowicz a.n., bojar brasławski, 71
Łepkowska z Buczyńskich Bogumiła, podstolina wiska, 92
Łepkowska z Kimbarów Józefa, komornikowa wiska, 92
Łopacińscy, rodzina, 65
Łopacińska z Ogińskich Helena, starościna mścisławska, 202
Łopacińska z Prozorów Judyta, pisarzowa skarbowa litewska, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 141
Łopaciński Jan Nikodem, starosta mścisławski, łoździejski, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 200, 202, 203, 206, 208, 209, 214, 216,224
Łowejko Kazimierz, 323
Łowejko Stanisław, 323


Maciejewski a.n., 269, 273
Makowscy, rodzina, 111
Makowski a.n., 114
Makowski Jakub, 282
Malukiewicz a.n. ks., prezbiter ikaźnieński prawosławny, 99
Manuzzi Mikołaj, starosta opeski, 36, 37, 39,40, 73, 179, 181, 183, 187, 327
Mańczycowie, rodzina, 287
Marcinowscy, rodzina, 87
Marcinowski Franciszek, 91

Markowski Franciszek, skarbnik oszmiański, 228, 229
Maroszek Józef, 255
Masłowski a.n., 266
Masłowski Antoni, rotmistrz brasławski, 248,254, 255, 259, 260, 271
Masłowski Bonifacy, sędzia grodzki brasławski, 259
Masłowski Karol, skarbnik brasławski, 247,248
Masłowski Stanisław, 259
Massalscy, rodzina, 57
Massalski Ignacy Jakub ks., biskup wileński, 79, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 127,128, 132, 135, 140, 141, 143, 144, 145, 148,150, 151, 152, 158, 182, 185, 187, 241, 253,254, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265,267, 268, 273, 302, 304, 317, 318, 319, 321,325, 329, 330
Massalski Ignacy ks., biskup wileński, 126
Massalski Michał, 289
Matulewicz Jan ks., proboszcz łabonarski,153
Matulewicz Józef Antoni ks., proboszcz kukuciski, 153
Matusewicz Józef ks., wikariusz miorski, 178
Michniewicz Kazimierz ks., proboszcz połuski, 128, 232
Mieński Tadeusz, skarbnik wiłkomirski, 254
Mikuttowicz Jan Wincenty ks., komendarz fili opeskiej, 183
Miłaszewicz a.n., 281
Miniak Kazimierz, podproboszcz hoduciski, 86
Mohl Franciszek, komornik inflancki, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 284,316, 321, 322, 323, 324
Moniwid Wojciech, wojewoda wileński, starosta brasławski, 35
Morykoni a.n., 280, 282
Morykoni Franciszek, chorąży wiłkomierski, 133, 143, 151
Możejko Joachim, łowczy trocki, 227, 229,232
Możejkowie, rodzina, 229
Münster Jakub, kpt. wojsk litew., komisarz królewski, 248
Münster Jakub, kpt. wojsk litewskich, komisarz królewski, 250
Murawski Grzegorz ks., paroch parafii unickiej św. Ducha w Drui, 64


Narbutowicz z Gasztołdów Barbara, 52
Narbutt Jan, sędzia ziemski lidzki, 125
Narbutt Stanisław, skarbnik oszmiański, 233
Narkiewicz Teofil ks., kanonik regularny, proboszcz sołocki, 253, 275
Naszczokin a.n., pułkownik wojsk rosyjskich,57
Nerezjusz Hieronim o., opat monasteru xx. Bazylianów w Brasławiu, 36, 37
Niesiecki Kasper, 69, 73, 248, 286
Niewęgłowska Franciszka, rotmistrzowa brasławska, 66, 173, 176
Niewęgłowski Michał, rotmistrz brasławski,66
Niewęgłowski Michał, rotmistrz brasławski, 65
Niewęgłowski Tadeusz Onufry, chorąży husarski, 58, 59, 60, 62, 63, 176
Nohiszko Jan, 94
Nohiszko Michał, 94
Nowohońska a. n., rotmistrzowa brasławska261
Nowohoński Antoni, 261
Nowohoyski, skarbnik brzeski, 261


Odoliński Wojciech ks., pleban mielegiański,170
Oganowski a.n., koniuszyc województwa wileńskiego, 297, 299, 301, 305
Ogińska z Rudominów Katarzyna, starościna uświatska, 82
Ogiński Dymitr, 63
Ogiński Michał ks., marszałek brasławski, 36, 38, 39
Okminski Franciszek, 317
Okrajcie, rodzina, 126, 128
Okrajć a.n., 151
Okrajć Anna, 126
Okrajć Eustachy, 126, 148
Orzeszkowska a.n., 95
Orzeszkowski Cyprian, rotmistrz woj. wileńskiego, 97
Oskierka Marcin, marszałek oszmiański, 221
Ossędowski Józef ks., proboszcz łabonarski, 153
Ostaniewicze, rodzina, 33Pac Feliks, podkomorzy W. K. L., 308
Pałaszewska z Matusewiczów Małgorzata, chorążowa JKMci, 257, 259, 261
Pałaszewski Jakub, regent grodzki brasławski, 259, 261
Pałaszewski Jakub, regent ziemski brasławski, 54, 141, 143, 151
Pałaszewski Jan, chorąży JKM, 259
Paszewicz Stanisław, bojar brasławski, 70
Paszewicze, rodzina, 70
Paszkiewicz Jan ks., proboszcz kołtyniański, 131
Pawlikowski a.n., 273
Pieślak a.n. ks., proboszcz pohoski, 200
Pietkiewicz Ignacy, podstarości sądowy wiłkomirski, marszałkowicz wiłkomirski, 117
Pietkiewiczowie, rodzina, 253
Piewcewicz Antoni, skarbnik brasławski, 275
Piewcewicz Michał, skarbnik smoleński, 275
Piewcewiczowa a.n., 275, 276, 278
Piewcewiczowa z Choroszewskich Rozalia, skarbnikowa brasławska, 275

Piotrowicz Jan, skarbnik smoleński, 289, 290, 291, 292, 294
Piotrowicz Mikołaj, rotmistrz brasławski, 203, 204, 220
Piotrowscy a.n., pisarzowie smoleńscy, 311, 315
Piotrowski, Patrz Korwin Piotrowski Plater Kazimierz Konstanty, starosta daugieliski, 44, 45, 46, 50, 68, 73, 77, 114,
117, 141, 152, 234, 239, 264, 268, 276, 280, 281, 286, 287, 290, 292, 327
Platerowa z Borchów Izabela, starościna daugieliska, 34
Platerowie, rodzina, 89, 92, 97, 99, 100, 101, 108
Plath a.n. ks., proboszcz wobolnicki, kanonik inflantski, 153
Pląskowski Ignacy, strukczaszy kowieński, 288
Pobiedziński Wawrzyniec ks., wikariusz brasławski, 44
Pociej Ludwik Konstanty, kasztelan, hetman wielki litewski, wojewoda wileński, 67
Podberescy, rodzina, 264
Podbereski Samson Antoni, rotmistrz brasławski, 247, 249
Podbereski Samson Antoni, starościc szwintyński, 247
Podbereski Samson Jakub, starosta hliński, 247, 249, 250
Podbereski Samson Jan Mikołajewicz, sędzia ziemski brasławski, 246
Podbereski Samson Jerzy, rotmistrz brasławski, 73, 117, 246, 247, 248, 252
Podolski Kazimierz, 51
Polkowski, Patrz Rulikowski Michał
Poniatowscy, rodzina, 48
Poniatowski Stanisław August, król polski,208
Proński Aleksander, 82
Prusewicz Szymon Jan ks., pleban łyngmiański, 164, 231
Pruszak Hipolit, 298
Pruszak Karol, 298, 301, 305
Puzynina z Potockich Zofia, chorążowa nadworna litewska, 253
Radowidzki Medard Felicjan, podczaszy smoleński, 226, 232
Radziwiłł Hieronim, podkomorzy litewski, 67
Radziwiłł Karol Stanisław, wojewoda wileński, 54, 89, 126, 127, 184, 185, 255
Radziwiłł Karol Stanisław,wojewoda wileński, 35, 37, 39, 40, 42, 48, 50, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 134, 140, 141, 142, 146, 147, 172, 173, 174, 176, 186, 239, 241, 243, 248, 250, 254, 260, 262, 264, 276, 286, 291, 302, 327
Radziwiłł Maciej, podkomorzy litewski, kasztelan wileński, 219, 264
Radziwiłł Mikołaj, gen. wojsk litewskich, 172

Rahoza Kazimierz Jan, horodniczy brasławski, 45, 48, 52, 53, 54, 56, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Ratomski a.n., skarbnik brasławski, 256, 257
Ratomski Romuald, chorąży petyhorski, sędzia grodzki brasławski, 316, 324, 330
Ratomski Romuald, sędzia grodzki brasławski, 260
Rawa Jan Wincenty, woźny sądu brasławskiego, 286, 288
Rehbinder Jan, porucznik wojsk ros., 257, 260, 265
Rehbinder Jan, porucznik wojsk rosyjkich, 256
Rewkowski a.n., łowczy brasławski, 150
Rewkowski a.n., strażnik wendeński, 154, 157, 162, 163
Rodziewicz Gedeon, rotmistrz brasławski, 88, 98, 100, 105, 106
Ropp Jan, chorąży JKM, 247
Rozkoła a.n., 281
Rudnicka z Dąbrowskich Ewa, starościna sugijska, 98
Rudnicki Jan Gwalbert, starosta sugijski, 58, 59, 60, 62, 98
Rudomina Dusiacki Antoni Ludwik, podkomorzy brasławski, 89
Rudomina Dusiacki Jan Mikołaj, marszałek brasławski, 89
Rudomina Dusiacki Józef, jezuita, 255
Rudomina Dusiacki Józef, marszałkowicz brasławski, starosta bernatowski, 45, 49, 58, 59, 61, 63, 65, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 99, 104, 107, 255
Rudomina Dusiacki Mikołaj, marszałek brasławski, 255
Rudomina Tomasz, 82
Rudomina-Dusiacki Jan, wojski brasławski, 82
Rudominowa Rozalia z Platerów, marszałkowa brasławska, 47, 49, 52, 54, 253, 260, 261, 265, 270
Rudominowa Teresa, Patrz Rudominowa z Platerów Rozalia
Rudominowa Teresa, chorążowa brasławska, 260
Rudominowa z Platerów Rozalia, marszałkowa brasławska, 255
Rudzińscy, rodzina, 237
Rudziński Bonifacy, skarbnik oszmiański, 47, 50, 52
Rulikowscy, rodzina, 235
Rulikowski Michał, podczaszy bełzki, 233, 234, 236, 239
Rusiecki a.n., podczaszy połocki, 254
Ruszczyc Kazimierz, generał litewski, 157
Ruszczycowa Kunegunda, starościna poroska, 126, 127, 128, 129, 154, 155, 157, 161, 163, 229, 231, 235
Rybinicze, bojarzy brasławscy, 180
Rybiński Piotr ks., podproboszcz brasławski,43


Salmonowicz Jan, łowczy starodubowski, 318, 319, 322, 323, 326, 330, 331, 332
Salmonowicz Michał, starosta (niegrodowy) pluski, 40, 190, 191, 192, 193, 194
Salmonowicz Tadeusz, rotmistrz brasławski, 89, 97, 99, 107
Sapieha Aleksander, kanclerz wielki W. K. L., 40, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 96, 101, 171, 173, 175, 177
Sapieha Lew, kanclerz wielki W.K.L., wojewoda wileński, hetman wielki, 57, 86,200
Satkiewicz a.n., 126, 130
Sawicka a.n., komornikowa wileńska, 298
Sawicka a.n., komornikowa woj. wileńskiego,300
Sawicki Antoni, strażnik starodubowski, 287
Sawicki Franciszek, 301
Sielicki Józef, regent kancel. W.K. L., 209
Siergiej, poddany jodzki, 220
Sipowicz a.n., 227
Skirmont a.n., chorąży JKM, 229, 232

Skirmont Krzysztof Józef, sędzia grodzki oszmiański, 47
Skirmont Krzysztof, skarbnik oszmiański.,47
Skirmutt Kazimierz ks., pleban hoduciski, 86
Słupski Mikołaj ks., biskup gracyopolitański, sufragan białoruski, 308
Smogorzewski Junosza Jason ks., arcybiskup połocki unicki, 107
Soroka Józef, pisarz ziemski oszmiański, 240
Soroka Leon, pułkownik oszmiański, 240, 241
Soroka Ludwik, skarbnik oszmiański, 240
Soroka z Kalnik Józef, pisarz ziemski oszmiański, 240
Spodoba Wincenty o., 66
Spoduba Rajmund o., dominikanin, przeor klasztoru w Drui, 66
Stanisławowicz Henryk ks., komendarz daugieliski, 56
Stankiewicz Maciej, 320
Stankiewicz z Jarockich Barbara, 320
Stauryła a.n., cześnik, 140, 149
Stawiński Józef, rotmistrz upitski, 247
Strutyńscy, rodzina, 253
Strutyńska (Teresa) Felicjanna, chorążowa brasławska, 253, 264, 265, 269
Strutyńska Joanna, benedyktynka, 309
Strutyńska Teresa Felicjanna, chorążowa brasławska, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 270
Strutyński Ildefons, gen.-major wojsk koronnych, 135, 302, 304
Strutyński Jan, 253 Strutyński Jan Michał, 246
Strutyński Józef, 246

Strutyński Romuald, starosta szakinowski, chorąży brasławski, 257
Sulistrowski Krzysztof, chorąży oszmiański, 82
Sulistrowski Tadeusz, szambelan JKMci, 82

Surgowt Benedykt, 133, 134
Swatkowski Harasim o., igumen monasteru drujskiego, 64
Swirski a.n., 60
Swirzewski a.n.:, 207
Szauman Jerzy, sędzia grodzki brasławski, 57, 60, 62, 63, 88, 107, 179, 181, 183
Szmigielski Jerzy, rotmistrz brasławski, 257
Szostakowska z Platów Dorota, podstolina inflancka, 227
Szostakowski Benedykt, podstoli inflancki, 227
Szukszta Adam ks., komendarz kukuciski, 139
Szwirzewski, 216
Szymkowicz a.n., chorąży petyhorski, 289, 290
Szymkowicz Aleksander, łowczyc latyczewski, 233, 234, 285, 286, 288, 289, 290, 291
Szymkowicz Wincenty, łowczyc latyczewski, 290
Szymkowicz-Szczepanowicz Jan, 286
Szyryn Ignacy, sędzia grodzki brasławski, 200, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 215, 221
Szyrynowie, rodzina, 214
Szyszka Józef, sędzia ziemski lidzki, 235

Szyszko (Szyszka) Antoni, oboźny oszmiański, 235
Szyszło Józef, regent ziemski inflancki, 234

Śliwiński Klemens kan. reg., proboszcz twerecki, 315
Śmigielski a.n., łowczy czernichowski, 228, 229
Śmigielski Antoni, podczaszy, 127
Śmigielski Jerzy, rotmistrz brasławski, 257, 262
Śmigielski Kajetan, krajczy brasławski, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 126, 130, 226, 227, 228, 231, 265, 270, 289
Śmigielski Tadeusz, strażnik brasławski, 254, 263
Światopełk-Mirscy, rodzina, 101, 176, 177
Światopełk-Mirska a. n., koniuszyna brasławska, 172
Światopełk-Mirska z Dąbrowów Antonina, mieczna brasławska, 172
Światopełk-Mirska z Rudominów Antonina, rotmistrzowa brasławska, 172
Światopełk-Mirska z Rymszów Joanna, rotmistrzowa brasławska, 51
Światopełk-Mirska z Rymszów Joanna, rotmistrzowa brasławska, 44

Światopełk-Mirski a. n., strażnikowicz brasławski, 171
Światopełk-Mirski Aleksander, rotmistrz brasławski, 58, 59, 62
Światopełk-Mirski Antoni, łowczyc brasławski, 176, 177
Światopełk-Mirski Bogusław, podkomorzy brasławski, 35, 37, 39, 40, 42, 190, 192, 193, 194
Światopełk-Mirski Bonifacy, porucznik wojsk litewskich, 171
Światopełk-Mirski Hieronim, strażnik brasławski, 171
Światopełk-Mirski Jakub, deputat brasławski, 171
Światopełk-Mirski Jan Stanisław, rotmistrz brasławski, 44, 51
Światopełk-Mirski Jan, sędzia grodzki brasławski, 172, 176, 177
Światopełk-Mirski Leon, strażnik brasławski,171
Światopełk-Mirski Ludwik ks., pleban miorski i leszczyłowski, 171, 178
Światopełk-Mirski Paweł, cześnik brasławski, 171, 172, 174
Światopełk-Mirski Roman, podkomorzyc brasławski, 177
Światopełk-Mirski Sebastian, sędzia ziemski brasławski, 171
Światopełk-Mirski Stanisław Wojciech, pisarz W.K.L., szambelan JKMci, 87, 88,90, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 103, 105, 171, 172, 174, 175, 176, 177
Światopełk-Mirski Tadeusz, miecznik brasławski, rotmistrz brasławski, starosta janiski, 44, 48, 50, 54, 172, 202, 203
Światopełk-Mirski Tadeusz, strażnikowicz brasławski, 171
Światopełk-Mirski Teodor, koniuszyc brasławski, 173, 220
Światopełk-Mirski Tomasz, miecznikowicz brasławski, 92
Święcicki a.n., kanonik żmudzki, 96

Świętorzecka Antonina, horodniczyna słonimska, 61
Świrscy, rodzina, 65, 319
Świrska z Gabryałowiczów Teresa, 179
Świrska z Korsaków Maryanna, podczaszowa oszmiańska, 63
Świrski a.n., 63
Świrski Adam, 320
Świrski Antoni, 179, 320
Świrski Antoni Paweł, horodniczy smoleński,61
Świrski Dominik, 320
Świrski Franciszek Piotr, podczaszy smoleński, 61
Świrski Franciszek Tadeusz, podczaszy smoleński, 61
Świrski Ignacy, horodniczy smoleński, 61
Świrski Józef Kajetan, podczaszy smoleński,61
Świrski Onufry Wawrzyniec, krajczy smoleński, 61
Świrski Paweł, podczaszy oszmiański, 63 Świrski Stefan, 320


Terlecki Parteni o., koadiutor klasztoru xx. Bazylianów w Brasławiu, 36
Toczyłowski Samson Piotr ks., biskup belinneński, sufragan wileński, proboszcz brasławski i sołocki, 42, 57, 274
Tomaszewicz Dunin Antoni, sędzia grodzki wiłkomirski, 98
Tomaszewicz Dunin Bogusław, sędzia grodzki brasławski, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 247, 284
Tomaszewicz Kazimierz ks., pleban pelikański, 189
Tomkowid Bazyli ks., paroch unicki par. Stara Szarkowszczyzna, 208
Towiańska Aniela, starościna inturska, 132, 133, 142, 144
Towiański Antoni, strażnik, horodniczy wileński, starosta inturski, 132
Towiański Feliks, biskup karpazyński, 126
Trabsz Jan, 325
Truskowscy, rodzina, 110, 112, 114
Truskowski (Truszkowski) Jan, skarbnik upicki, 110
Trzeciak Józef ks., podproboszcz jezioroski, 125
Tur Michał, budowniczy brasławski, szambelan JKMci, 246, 247, 250, 252, 273
Tynhauz (Tynkhauz) Józef, stanowniczy brasławski, 68, 72
Tynhauz (Tynkhauz) Mateusz Kajetan, 68
Tyszkiewicz Skumin Józef, ciwun wileński, kasztelan mścisławski, wojewoda smoleński, 46
Tyszkiewiczowa z Pociejów Anna, wojewodzina smoleńska, 128, 144, 147, 168, 234, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 269, 271, 286, 287, 289, 290, 291
Tyzenhauz Antoni, podskarbi nadworny litewski, 168, 201, 206, 207, 223, 225, 229


Uliński Józef, cześnik Księstwa Żmudzkiego, 117, 297, 299, 303, 304, 306
Uruski Seweryn, 65, 66, 110, 171, 172, 184,248, 297
Uth Grzegorz, 22, 168, 456


Walerian od Św. Józefa ks., wikary poszemieński, 237
Wasilewski a.n., skarbnik orszański, 133,135, 144, 152, 153
Wasilewski Adam, miecznik orszański, 133
Wasilewski Tadeusz, wojski orszański, 133
Wawrzeccy, rodzina, 330, 331
Wawrzecki a.n., wojski brasławski, 291
Wawrzecki Aleksander Tadeusz, wojski brasławski, 80, 81, 85, 166, 167, 316, 317, 319, 322, 323
Wawrzecki Benedykt, gen. adiutant, 325
Wawrzecki Ignacy, podwojewodzi smoleński, 321
Wawrzecki Jan, kanonik wileński, 86
Wawrzecki Jan, wojszczyc, sędzia grodzki brasławski, podstarości brasławski, 320, 323, 324, 332
Wawrzecki Michał, wojskowicz brasławski, 320, 324
Wawrzecki Stanisław, sędzia ziemski brasławski, 319, 324, 326, 330
Wawrzecki Tadeusz, rotmistrz brasławski, 321
Wazgird Andrzej, marszałek dziśnieński, 221, 222
Wierwieński Jan Józef ks., podproboszcz widzki, 333
Witkowski a.n., 66
Witold, wielki książe litewski, 46
Władysław IV, król polski, 71
Wnorowska Franciszka, komornikowa brasławska, 247
Wnorowski Józef, komornik brasławski, 247
Wojna Abraham ks., biskup wileński, 125

Wolweran Adam ks., proboszcz pobojski,141, 143, 152
Wołłowicz Władysław, wojewoda witebski, 92
Wołosowscy, rodzina, 108, 200, 202, 204, 206, 212, 217
Wołosowska z Kassianowiczów Joanna, rotmistrzowa inflancka, 201
Wołosowski Konstanty, rotmistrz brasławski, 201
Woyżgałowicz Jerzy, 308
Wróblewski a.n., 52
Wróblewski Jan, skarbnik smoleński, 54
Wróblewski Michał, oboźny smoleński, 54
Wyrwicz Jan, 185
Wyrwicz Jerzy, 185
Wyrwicz Józef, 185
Wyrwicz Piotr, 185
Wyrwicz Stanisław, wojski inflancki, 185, 186
Wyrwicz Teofil ks., pleban dryświadzki, 68, 71, 72, 78, 185
Wyrwicz Tomasz, 185
Wyrwicze, rodzina, 185


Zabłocki a.n., 263
Zabłocki Ignacy, rotmistrz brasławski, 52

Zabłocki Jakub, 257, 258
Zabłocki Kazimierz, starosta madziuński, 289
Zabłocki Kazimierz, starosta miadziuński, 52, 289
Zabłocki Sawicz Andrzej, podczaszy oszmiański, 110, 111, 113
Zaborowski Hipolit ks., proboszcz parafii drujskiej Spasa (unickiej), 63
Zaborowski Jan ks., dziekan brasławski unicki, 107
Zaborowski Jan ks., paroch czeresski, dziekan brasławski (unicki), 63
Zaborowski Jerzy, 107
Zagórscy, rodzina, 54
Zahorscy,rodzina, 53
Zahorska z Korsaków Róża, sędzina ziemska brasławska, 34
Zahorska z Salmonowiczów Róża, rotmistrzowa brasławska, 34
Zahorski Antoni, rotmistrz brasławski, 34
Zahorski Chost Antoni, sędzia ziemski brasławski, 34, 201, 318, 320, 322, 326
Zahorski Ignacy, 321
Zahorski Jan, 321
Zaranek Józef, miecznikowicz wiłkomierski, 112, 280
Zaranek Kazimierz, miecznik wiłkomierski, 112, 116, 280, 281, 283
Zasztowt Franciszek, 179
Zasztowt Jan, 179
Zdarkiewiczowa a.n., cześnikowa brasławska, 234, 235
Zenowicz Jerzy, starosta brasławski, 35
Zienkowicz Tomasz biskup, sufragan wileński, 286, 288, 290, 291
Zienkowicz Tomasz ks., biskup, sufragan wileński, 286
Zyberg a.n., 282
Zyberg Jan, starosta bolnicki, 132, 280
Zygmunt August, król polski, 45, 54
Zygmunt I, król polski, 67
Zygmunt III, król polski, 79
Żaba Antoni Józef, łowczy brasławski, 191, 193, 194, 195
Żaba Franciszek ks., pleban pohoski, 225
Żaba Józef, łowczy brasławski, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100
Żaba Tadeusz, kasztelan połocki, 209, 224
Żakiewicz a.n., 143, 151
Żarnowscy, rodzina, 146
Żarnowski Jan, podstoli starodubowski, 140, 141, 143, 144, 145, 148, 152
Żebrowski Antoni, rotmistrz inflancki, 228, 286
Żwagin Piotr ks., proboszcz smołwieński, 252
Żychliński Teodor, 36, 44, 100, 254
Żynko Feliks, strażnik brasławski, 184, 186, 188, 317, 323, 331
Żynko Siemienowicz, 186-------------------------------

ANEKS
Wykaz miejscowości uwzględnionych w synodzie bp. Michała Zienkowiczaa, oraz
miejscowości wymienionych w Opisach parafii dekanatu brasławskiego 1784.

Miejscowość wg synodu 1744 ---Miejsowość w Opisach parafii 1784

Parafia Brasław

Asramowce----------------------- Achremowce (p. Belmont)
Arcimowicze-----------------------Arcimowicze okolica (f. Opsa)
Agonisz--- Agony
Bielany --Bielany
Brasław
Bosinicze -- Basiniej ?
Bohiń-- Bohy ? (p. Pohost)
Chosty
Dziechciary--- Dziechciary (f. Belmont)
Dowiała--- Dowiaty ? (f. Belmont)
Daubory

a Synod 1744, s. 79-86
b Na potrzeby niniejszego miejscowości podane w Synodzie 1744 zostały ułożone w porządku
alfabetycznym.

Dworzyszcze
Giriatowszczyzna--- Girjata ? (p. Miory)
Goylewicze --
Gaylesze-- Gajlesze (f. Belmont)
Jeysy --Jejscy (f. Belmont)
Junkuny Jankuły ? (f. Opsa)
Juciszki Jutyszki
Kamionka Kamionka ? (f. Plusy)
Kasperowszczyzna
Kizykowszczyzna --Kieziukowszczyzna
Kniażyna-- Kniażyna
Krasna--- Krasnosielce
Kuksiszki
Łapienicze-- Lupienicze (f. Belmont)
Macieliszki Mackieliszki (?)
Mielunce Miluńce (p. Pelikany)
Miłasze Miłasze (f. Belmont)
Mackiewicze Mackiewicze
Muraza Muraż
Miłasze Miłasze (f. Belmont)
Mizerowszczyzna Mizwowszczyzna
Murmiszki Murmiszki (p. Pelikany)
Niszcze Niszcze (f. Belmont)
Obabie Obabie (f. Plusy)
Ostaniewicze Ostaniewicze okolica (f. Belmont)
Oszaniszki Osaniszki ? (f. Pelikany)
Obolikszty Obolikszty (f. Pelikany)
Pancieleyki Panedejki

Plebance Plebańce
Purwiniszki Purwiniszki zaść (f. Opsa); Purwiniszki wieś/zaśc. (f. Belmont)
Podruksze Podruksze (p. Pelikany)
Podruksze
Puzyry Puzyry
Plusa Dwór Słobódka ? (f. Plusy)
Przemierce Przemirce (f. Belmont)
Pelikany Pelikany (f. Pelikany)
Racina Raciuny (p. Brasław); Racina (f. Opsa)
Rudawa Rudawa okolica (f. Belmont)
Suzonowicze Sażony (Sażenie) ?
Szakury Szakury (f. Belmont)
Swiła Świluki ?
Sokołowszczyzna Sokołowszczyzna
Samowolce Samowolce (f. Belmont)
Sipowicze istniejąca, nie wymieniona
Staurowo Stawarele ? (p. Pelikany)
Szawury Szaury
Szarkiszki Szarkiszki (f. Opsa)
Szałnokundzie Szałakundzie (p. Pelikany)
Szauliszki

Użarciszki
Woyniuny
Zaielenka Zajeleńce
Zasnudzie Posnudzie (f. Plusy)
Zarzecze Zarzecze
Zwirble Żwirble
Zybki Zybki

Opsa filia Brasław
Aywidowicze Ewidowicze
Aydymany Eydymiany
Ausiuciewicze Ausiuciewicze
Bieluny Bielewicze ?
Bołądzie Bałundziszki
Bohinia
Borowiki Borowiki
Buża Bużany (p. Brasław)
Bortkuny Bartkuniszki (?)
Chrusta
Dalekie Dalekie
Dubrowka
Drusiewicze Drusiewicze
Dukiele Dukiele (p. Brasław/ f. Opsa)
Doble Dauble folwark
Domasze Domasze

Dundziowszczyzna
Eysaie
Iłany Iłany (p. Brasław)
Jurewicze Jurewicze
Jurginiszki
Jakowicze Jakowicze
Kumpinie Kumpinie
Komorowszczyzna Komorowszczyzna (p. Pelikany)
Kiemiany Kiemiany
Kupczele Kupczele
Kucelowszczyzna Kuciszki ?
Kruki Kruki (p. Brasław)
Łabince Łabińce
Łukowszczyzna
Łuka
Masiule Masiulewszczyzna ? (p. Ikaź&#324;)
Mackiany
Miekiany Miekiany (p. Brasław)
Maciesze Maciesze
Miedziuki Miedziuki
Narucie Narucie
Ołbieniow
Opsa Opsa
Olochny Olechny
Ogrodniki Ogrodniki

Puży
Plikiszki Plikiszki
Pużewicze Puzewicze
Pietkunowszczyzna Pietkuny/Pietkuniszki
Poszcze Poszcze
Ratkuny Ratkuny
Rymasze Rymasze
Rozowo Rożowo

Skuriaty
Szołtenie Szałteny folwark (p. Brasław)
Uhor Uhor
Usiany Usiany (p. Brasław)
Wielikiany Wielikańce
Zaborniki
Zwiryna
Zwirble Żwirble (p. Brasław)

Parafia Widze
Buczany Buczany
Hryszkowszczyzna Hryczkowszczyzna (Gryszkowszczyzna)
Janow Janów
Jursze Jursze
Mekszty Meykszty
Macelewicze
Nowydwor Nowydwór
Podruksze Podruksze
Podzisna Podzisna
Stołpowszczyzna Stołpenszczyzna (p. Pelikany)
Widze Widze

Parafia Hoduciszki
Antoczyny Antony ?
Bogdziuny Bohdziuny
Buckany
Buczele Buczele
Dąbrowiszki
Droztele
Dowoysie Dowejsie
Dziegieliszki Dziegieliszki
Dziauguny Dziauguny
Girdiany Girdany
Gałaciszki Gałcewiaki ?
Gudele Gudele
Giluty Giłuty (p. Mielegiany)
Grodzie Grodzie
Greycie Grejcie
Grodzie
Grażule Grażuli
Gayłusze Gajluszy
Hatowki Hatowki

Hoduciszki Hoduciszki
Heybowicze Hejbowicze
Jakiele Jakiele
Kuklany
Kiryszki Kieryszki (p. Mielegiany)
Kochany Kackany ?
Lechowicze Lachowicze
Łuzdzinie Łoździnie
Łosie Łosie
Łozdziniele Łoździniele
Malkowszczyzna Malkowszczyzna (p. Mielegiany)

Mieszkinie
Milkuszki Milkuszki
Maciszki Maciszki
Miedziny Miadziuny
Milkuży Milkuny ?
Minkliszki Mirkliszki

Narele
Pociszki Pociszki
Piotrowicze Piotrowicze
Romaniuny Romanieny
Swiłany Świlany
Swiła Swiła (p. Mielegiany)
Siekieliszki
Swirki Świrki
Siwce Siwcy
Siwickie
Stuki Stuki
Sakuny Sakuny
Stoięciszki Stojaciszki
Smilginie Smilginie
Trokiele Trokiele
Untany Antony ?
Wasiuny Wasiuny
Wiłeyki Wileyty
Zaścianki
Parafia Święciany
Antesory Antesory (p. Raczkowszczyzna)
Ausztowarniszki
Abeliszki
Andreyki Andreyki (p. Strunojcie)
Bildy Byłdy
Bilściuki
Błaziszki
Biworniszki
Biwoyniszki
Bohdaniszki Bohdziuniszki ?
Bohdzienicze

Białuny
Bryndziszki Bryndziszki (p. Strunojcie)
Błakiszki Blakiszki
Boiary Boiary
Burby
Busiły Busiły
Bojary Bojary
Bubele Bubele
Chwiedoryszki Chwiederyszki (p. Poszumie&#324;)
Czułancy Czułany
Cyrkliszki Cyrkliszki
Czyrymiszki
Czynożyki Czynczyki ?
Czyżyszki
Czyżyszki
Czepuykany Czepukiany
Datyniany Datyniany (p. Raczkowszczyzna)
Daukszys Daukszyszki ?
Doukszy Dauksze
Doymiły Dowmiły
Dworzyszcze Dworzyszcze
Dworciszki Dworciszki (p. Raczkowszczyzna)
Dzibaliszki
Drustany Druściany (p. Raczkowszczyzna?)
Dzioukszty Dziaukszty
Grazule Grażule
Girdziuliszki Girdziuliszki
Girdziuliszki Girdziuliszki
Gudeliszki
Gryby Grzyby (p. Raczkowszczyzna)
Gramackie Gramackie (p. Poszumie&#324;)
Gineliszki
Hayduki Ajduki
Jaciuny Jacuny
Jachimy
Janczuny Janczuny
Janiancy Joniańce
Jasiuyny Jasiuny ?
Jodeliszki Jodeliszki
Jodziszkańce Jodziszlańce (p. Poszumie&#324;)
Jodziszki Jodziszki dwór (p. Poszumie&#324;)
Jukiszki Jukiszki
Jurszany Jurszany
Jurszany
Jurgieliszki Jurgieliszki (p. Daugieliszki)
Kaczaniszki Kaczaniszki
Kirdeyki Kirdejki (p. Raczkowszczyzna)
Kałweli Kałweliszki (p. Daugieliszki)
Kaptaruny Kaptaruny

Kaściuki
Kluki Klukiszki
Kobylniszki
Kuśliszki
Kikiszki
Kraszona Kraszona
Konciażyn Konciarzyn
Kasperyszki Gasperyszki
Kochanowka Kochanowka
Komarow Komorow
Kraszona Kraszona
Kirkucie Kirkucie
Kunigiszki Kunigiszki
Kucie Kucie
Kulniszki Kulniszki
Lunina Lulino
Łabince Łabińce
Łauki Loukie (p. Raczkowszczyzna) Lowkie (p. Strunojcie)
Łaużeniszki Loużany (p. Raczkowszczyzna) Lawszany (p. Raczkowszczyzna)
Maciuny Maciuny
Madziuny Madziuny
Markuny Markieniszki ? (p. Daugieliszki)
Maslikiszki Masliszki
Misuyny Misiuny ?
Mile Mile
Miedziuyszany
Masliszki Masliszki
Merkmiany Mierkwiany
Milagiany Mielegiany (p. Raczkowszczyzna)
Młynary
Munczele Munczele
Meszki Meszty ?
Meszymas Majszymar Górny i Dolny ?
Mamczyce
Marciuszkany
Meżany Mieżany/Mieżany Małe (p.
Raczkowszczyzna)
Milkuny Milkuny (p. Hoduciszki)
Munkuszki Munkuszki
Niemenczyniany Niemęczenięta (p. Raczkowszczyzna)
Naliwayki Naliwajki
Niewersis Niewierście
Owczyna Owczyny
Papinigi Popienigi (p. Raczkowszczyzna)
Paszkany Paszkany
Płouszkiszki Plauszki (p. Raczkowszczyzna)
Pietruszki Pietryszki (p. Raczkowszczyzna)

Pimpele
Pleukszie Plauszki (p. Poszumie&#324;)
Popiszki Popiszki
Podgrzyby
Podkasperyszki
Pokarminie Pakarwinie (p. Raczkowszczyzna i Strunojcie)
Pogireyki Pogirejki
Poykszcie
Purwiany Purwiany

Rudziany
Raczkowszczyzna Raczkowszczyzna
Ruszeliszki Ruszeliszki
Raksztele Raksztele
Rawiszki Rawiszki
Rymkiany Rynkiany
Rymkuny Rynkuny? (p. Raczkowszczyzna)
Rawiszki Rawiszki
Sałeła
Sałeły Sałały
Sory Sory (p. Raczkowszczyzna i Strunojcie)
Słobodziszki Słobodziszki (p. Poszumie&#324;)
Swincianki Święcianka
Swinciany Święciany
Swinta praedia & villas
Strunoycie Strunojcie (siedziba parafia)
Symoniszki Symoniszki (p. Strunojcie)
Szutancy Szukiańce ?
Stugle
Szyłeykowszczyzna Szyłejkiszki folwark
Szutany Szutany dwór
Sawule Saule (p. Daugieliszki)
Szyłeykiszki
Szlichta
Staszki Staszki
Szakiany
Szyłynie Szyłyńce
Szylinie Szylinie
Szeteykowszczyzna
Secile Secik ?
Szuty Szuty (p. Strunojcie)
Sory Sory (p. Strunojcie i Raczkowszczyzna)
Skinderyszki
Sudata Sudata (p. Raczkowszczyzna)
Szyłynie Szyłyńce (p. Strunojcie)
Szwintele Szwyntela (p. Poszumie&#324;)
Stugle Stugle
Szyrokie Szeraki
Traczuny Traszuny

Tebaryszki Teberyszki
Trabucie Trabucie
Undryszki Udryszki
Urbanas
Warkale Werekale
Wenaciszki
Wiele Wincele ?
Woyckuny Wojszkuny ?

Widziankiszki
Wielka wieś Wielka Wieś
Wieliczki Wieliczki
Weykucie Wejkucie
Woyckuny Wojskuny ? (p. Raczkowszczyzna)
Woyszkuny Wojszkuny
Widziankiszki
Zabłociszki Zabłociszki
Zamadziuncy
Zołoby Żałoby
Zadworniki Zadworniki
Zwirble
Parafia Daugieliszki
Biciuny Bieciuny ? (p Połusze)
Bojary Bojary
Czeykinie cum villis Cekin
Czyżyszki Czyżyszki
Daniuny Daniuny
Daugieliszki Daugieliszki
Dudy Dudy (Zadeksznie)
Daylidzie
Girniuny
Giedziuny Giedziuny
Grzybiany Grzybiany
Garszwinie Garszwinie karczma
Gilinie Gilina karczma/ Gilinia (p. Połusze)
Gierwiały Gierweliszki ? / Gierwiaty ?
Grymunty Gramontyszki ?
Haducie
Iwonance Iwanance
Jonance Janiance
Kalwesele Kalwiszki ?
Kiniuny Kiniuny
Kaczergiszki Kaczergiszki
Kiniuny Kiniuny
Kieysy
Lekie Lekie
Łaurynczuki istniejące, nie wymienione
Łabunce Łabuńce
Maximance Maximance

Mazany Mażany
Medeysze Medejsze
Nowiki Nowiki
Ostrow Ostrów
Ozany
Ożany Ożany
Pachołki
Panawy
Piotrowo Piotrowo (p. Połusze)
Podziśnie Poddziśnie
Poryngie Poryngie
Poryngie Poryngie
Praciuny Praciuny
Rudakie
Praedia etiam Nobilium Poniatow.
Klicner & Rymszany
Rymszany
Szauły Saule ?
Szułeny Szułany
Towiany Taujuny ?
Trybucie Tryburcie
Unatkmienie
Wełuny Wełuny
Widziszki Widziszki
Wigunty Wigutany ?
Zuykie Zujki (p. Połusze)
Parafia Łyngmiany
Antagowie Antogowie (p. Połusze)
Cyany Cyjany
Garbszyszki
Ginutany Ginutany
Ginutany
Kirdeykie Kirdejki
Kimbaryszki Kimbaryszki
Kowale Kowale
Krywesioło Krywasioło
Kindury Kindury
Łowczyszki
Łyngmiany Łyngmiany
Meyrany seu Rypaycie Mejrany (p. Połusze)
Mineyszany Minejszany
Ołtuksznie Antołksnie ?
Ozwinty cum villis propinquioribus Ożwinty dwór
Pałusze Połusze
Pełenie Pełenie
Pobołosze Zabołosza (Pobołosze)
Rukiszki Rukiszki
Rypaycie Rypajcie

Ryteliszki
Smieldziliszki
Syderiszki Sideryszki
Szyszkinie Szyszkinie
Tykmiany seu Rukszany
Untydryngie
Wasiliszki
Witkowiszki Witkowszczyzna
Woyszniuny Wejsniuny ? (p. Połusze)
Parafia Kołtyniany
Atkaczuny item Macieiuny Itkaczany
Berniuny Bierniuny
Białoniszki Białemiszki (p. Poszumie&#324;)
Boywidy --Bujwidy
Dorotuny Drutuny ?
Garbuny Garbuny (p. Połusze)
Jusie Jusie
Kołtyniany Kołtyniany
Kukle Kukle
Kurynie Kurynie
Leleyki Leleyki (p. Połusze)
Lileyki górne y dolne
Linkiszki Linkiszki
Macuciszki Maciuciszki
Macieiuny Maciejuny
Maszkiany Mieszkiany (p.Połusze)
Narusze Narusze
Oszkince Oszkince
Pagawiszki
Poszumienie cum capella Poszumienie
Pierwoniszki Perweniszki
Rewkucie Rekucie
Reszkuteny Raszkulany
Szakaliszki Szakaliszki
Swinteła Szwyntela (p. Poszumie&#324;)
Stagulany Stegulany (p. Łyngmiany)
Strygieliszki Strygaliszki (p. Połusze) /Strygajliszki
(p. Daugieliszki
Szuszki
Wanagele Wanagiele (p.Połusze)
Werszaki
Wieykuny Wejkuny (p. Poszumie&#324;)
Zydele Zydele (p. Połusze)
Parafia Kukuciszki
Ażustrupis Azustrupis
Andreykiany Andrejkiańce

Antodole Antodele dwór (p. Widze) ?
Boreysze Borejsze
Buytuny Bujtuny
Bielakiemie Bilakiemie
Galinis Galiniszki (p. Kukuciszki)
Grucie Grucie
Koczuny Koczuny
Kukuciszki Kukuciszki
Mintowtyszki Mintowtyszki
Miłeykiszki Mełejkiszki
Osmoty Osmoły
Papełeki Popełekis
Pagilbas Pagilbis
Pawiżynrys Pawiżyntis
Podzie
Szakie Szaki
Widziuny Widziuny
Łabonary filia Kukuciszki
Antołomieście Antołomieście (p. Łabonary)
Ażubale Ażubale (p. Łabonary)
Downary Downary (p. Tauroginie)
Drabiszki Drabiszki (p. Tauroginie)
Gadakiemie Gatakiemia (p. Łabonary)
Gimżyszki Gimżyszki (p. Kukuciszki)
Janokalnie
Kustoszyszki
Łabonary Łabonary
Łamestgalis Łamesta ?
Pietkuniszki Pietkuniszki ? (p. Tauroginy)
Płauciszki Płauciszki (p. Łabonary)
Poniewież Poniewirz
Rubeykiszki
Strakinie Strakinie (p. Tauroginy)
Styrpeykie Strypejkie (p. Tauroginy)
Trynkuny Trinkuny
Wiże Wiże (p. Tauroginy)
Worniszki Worańce ?

Parafia Tauroginie
Alżutany istniejące, nie wymienione
Antylgie Antylgie
Antobolce Antabałty ?
Dawnary Downary
Gotele Gutele
Juchniany Juchniany
Juszka
Kiemiesz Kiemesz
Klikie Klikie
Kubile Kubile
Nieczany Nieczany

Papircie Papircie
Pruszakiewicze Wiłkobłądziszki?
Rukszany Rukszany
Ryliszki Ryliszki
Strakinie Strakinie
Strypeyki Strypejki
Szaduykie Szadujkie
Szeymoty Szejmoty
Tauroginie Tauroginy
Worle Worle
Widziuny Widziuny

Parafia Sołoki
Ausztokalnie Auksztakalnie
Atkaczuny Atkaczyszki
Akremie Akremy
Baybie Bajbie
Blakie Blaki
Bikiany Bikiany
Bikiany Bikiany
Berzuny Borzuny folwark
Bojary Bojary
Berżeniki Berżeniki
Czepeiuny Czepieje ?
Daneykie Danejkie
Degucie Degucie
Degutele Degutele
Draby
Dryszkuny Dryszkuny
Dukszty Dukszty
Galminie Galminie
Gałele
Gierkany Gierkany
Gitenie
Grykopele Grykopele
Gudziszki Gudziszki
Hubiszki Hubiszki
Jakiszki Jakiszki
Jurgiany Jurgiance
Kaniuki Kaniuki
Kiemiany Kiemiany
Kieyzy Kieyży
Kławiszki Kłowiszki
Kozaczyzna Kozaczyna
Kuzmiszki cum villa Kuźmiszki
Liguny Liguny
Łodzie Lodzie
Magunki małe cum villa Mogunki
Meyłuny Meyłuny
Naruny Naruny

Pikczuny Pikciuny
Płoweie Płoweie
Poberże Paborzie
Podudzie Podudzie
Połodzie Połodzie
Pozemiszki Pożemiszki
Puśle Puśle
Rakiecie Rakiecie (p. Mielegiany)
Reynie Rejnie
Rypinskie Rypińskie
Sadziuny Sadziuny
Sakiszki Sakiszki
Sażynie Sażynie
Skiełdy Skiełdy
Sklimuntyszki Stetymontyszki ?
Soboliszki Soboliszki
Sołok Sołok
Sugardy Sagardy (Sungardy)
Symaniszki Szymoniszki
Szlepzcie Szlepecie
Tarłakiszki Tarłakiszki
Teterwinie Teterwinie
Treygie Trejgie
Trynkuszki Trynkuszki
Uzukarklinie Ażukarklino
Wardzikie Wardziakiemie
Wederynie Wiaderynce
Wezany Wieżańce ?
Wielka wieś
Wilkiszki Walkiszki
Zabłociszki Zabłociszki
Zeymy
Parafia Jeziorosy
Aiacie Ajacie (f. Suwieki)
Borkiszki Bortkiszki (p. Smołwy)
Budymie Budynie (p. Smołwy)
Ciżeliszki Czyżeliszki (p. Smołwy)
Debeyki
Dyrsie Giesie ?
Goie
Gudy Gudy (f. Suwiek)
Hołubiszki Hołubiszki
Ilgie Ilgie folwark
Jakiszki Jakiszki (p. Sołoki)
Jeziorosy Jeziorosy
Jodagaluszki Jodegajle (p. Dryświaty)
Kamaryszki Komaryszki (f. Suwiek)
Karaczuny
Kimborczyszki Kimborciszki (p. Smołwy)

Klewaniszki Kleweniszki (f. Suwiek)
Kompole Kompocie ? (p. Smołwy)
Komoryszki Komaryszki ? (p. Smołwy)
Krohrody
Kumpole
Kundraciszki
Linkiany Linkiale (p. Smołwy) Linkiszki (p. Sołoki)
Łauczuniszki Łaukieniszki (p. Widze)
Milgiecie Milgiedzie (f. Suwieki)
Nadunie Naduny
Naynie Najnie (p. Smołwy)
Ostrowszczyzna Ostrowszczyzna (f. Suwieki)
Podruksze Podruksza (p. Smołwy)
Połozdynie Połozdyń
Rudańce Rudańce
Rusteykie Rustejkie (p. Smołwy)
Samawy Samawy
Smołwy oppidum ubi ecclesia
filialis eiusdem parochilae Smołwy
Studziany Stunżany ?
Subatenie Subotyszki (p. Sołoki)
Suwiany Suwiany (f. Suwieki)
Suwiek ubi publica capella Suwiek
Szawle Szaule ?

Uliczeła
Wielka wieś Długa wieś

Parafia Dryświaty
Anisimowicze Anisimowicze
Antosicie item Wiazy Antosicia / Wiazy
Czepukany Czepukany
Dryświaty Dryświaty
Gebuśki
Girczany Gierczany
Hołowacze
Iliszki
Iłgaycie Iłgajcie
Jenełańce Jenelancy (p. Daugieliszki)
Kiemerezy Kiemeraży
Krywasele Krywasele
Kudzie n Dryświacicą
Laudzie Laudany (p. Smołwy)
Maguny Maguny
Mesoiedy Mesojedy (p. Pelikany)
Miałka Miałka
Mikołaiuncy Mikołaiunce
Misiunce Misiunce
Misztołcie Misztowcie
Niekrasze Niekraszy

Niezany Mieżany ?
Paszewicze Paszkiewicze ?
Rymaszany
Skirna Skirno
Skorobohaci Skorobohate
Staniance Staniańce
Szaszki Szaszki

Tołoczki
Trabsze Trapsze (p. Pelikany)
Tylża Karczma Tylża (p. Smołwy)
Wiazy Wiazy
Wiszniow Wiszniowa (p. Smołwy)
Zwirynie Żwirynie

Parafia Druja
Alwinowszczyzna Alwinowszczyzna (p. Ikaź&#324;)
Anduniow
Augule istniejące, nie wymienione
Armia
Barczanie
Błaszki
Bobaryki Babaryki
Bredziowo Bredziowo
Bubnielow
Bukowce Bukowo
Ciekowcy Cielowce
Czerepowo
Czapliszczyzna
Cyrmanowo
Czyryłowce
Czemiery Czemiery
Czuryłowo Czuryłowo
Czuryłowicze Czuryłowo ? (p. Miory)
Druja Druja
Druyka Drujka
Drysa za kordonem
Dukieliszki
Dzisna Dzisna
Dziedzinko Dziedzinka
Dzierki Dzieruki ? (f. Plusy)
Filipowo Filipowszczyzna ? (p. Ikaź&#324;)
Germałowo
Giłucie
Girwiaty
Harbaczow
Hramyki
Hrudzinowo Hrudzinowo
Iłgie Ilgie (p. Jeziorosy)

Jajo Jaje
Kikiszki
Kuźmiany Kuźmowszczyzna ? (p. Ikaź&#324;)
Kisielewce
Krzywosielce
Krupowszczyzna
Kołpaciszki
Krumany
Kowrele
Karcienki
Kuchty
Kałuzow
Kałuty
Koskowce
Kryczewo Krzyczewicze/Krycewicze
Lebiedziowo Lebiedziowo
Lilki
Lipowki
Łaurynowo
Łupandy
Marcinowce
Mineyty Minejty
Newlany
Nikszany
Nowiki
Nowosioło
Obręb Łysogórski Łysa Góra
Obręb Łotyszow Łotysze ?
Orce Orcy
Oświey
Piotrowszczyzna
Pieczonki Pieczonki
Pielsze
Polenowszczyzna
Pustynia
Prochownik Prochorówka ? (f. Plusy)
Podlaszkow
Pimpiszow
Pizanow
Prudniki Prudniki
Pucinow Pucinowo
Putry
Radkuny
Raxnie Rakszniowo
Rosica
Rymki
Sapieżyn Druja / Sapieżyn
Sarya
Sawiłowszczyzna

Skadzinow
Skakuny Skakuny
Skamorochy
Socznowo Szocznowo ? (p. Miory)
Stara Litwa seu Trzeciaki
Surmaczow Szermaszowo
Sucharuki
Strymki
Stayki
Szatrowo
Szczołno Szczołno (p. Miory)
Tołoiowce
Uście
Uściowkonczany
Wiata Wiata
Werdy Werdy ? (p. Ikaź&#324;)
Wołkowo
Wołkowszczyzna
Wurzle
Zamosze Zamosze
Zapołosie Zapołosie
Zmiony Uźmiony (Użmiony)
Zuczki Żuczki (p. Miory)
Zyzowszczyzna

Parafia Ikaźń
Baranowszczyzna Baranowszczyzna
Buczewicze Buciowce ?
Czerniowce Czerniewo ?
Dziedzinko Dziedzinka
Dziedzino Dziedzina
Gaydziele Gajdziele
Ikaźń Ikaźń
Isakowce
Jaucerowszczyzna Jawcierowszczyzna
Jody Jody
Kapśnie Kiapśnie
Korzenniki Korzenniki
Kowale Żurnie (Kowale)
Lewankowicze Leonkowicze
Łopiany Łopiany
Maciesze Maciesze
Mielowce Mielowce
Niwniki Niwniki (Petkuny)
Nowa wieś Nowa Wieś
Niewierowce Niewiarowo (Mapy)
Okolsk Okolsk
Petkuny Dziłkowce
Petkuny Pietkuny Leonkowickie

Podhayce Podhajce
Podziawy Podziawy
Ratkuny Radkuny
Rodziewszczyzna Rudziewszczyzna (p. Ikaź&#324;)
Rodziewszczyzna (p. Miory)
Rudawy Rudawka
Ruxie Ruksza
Rysiewicze Rysiewicze
Smułki Smulki
Sudniki
Swiderszczyzna Świderszczyzna
Szewlany Szeulany
Ukle Ukle
Wisiaty Wisiaty
Widziany Widziany
Zaborze Zaborze
Zaynowo Zajnów
Zianowo
Zatyszki
Zawiersk Zawierz ?
Zaprudzie Zaprudzie
Pohost filia Ikaźń
Czackowszczyzna Czechowszczyzna ?
Dwór (?) Dzikcieiewki Dzikiewo ?
Dwór Kaczanowski
Holeniszewo
Katy Kąty
Kupczelowo Kopczelow
Pohost Pohost
Surowce Surowcy (p. Miory)
Szarkow Szarkowszczyzna
Wuszowce Usowce
Parafia Twerecz
Babiany Babiany
Bernaty Bernaty (p. Mielegiany)
Doktory Doktory
Dzieczkowszczyzna Dzieczkowszczyzna
Ginamaia
Giełuty Giłuty (p. Mielegiany)
Gontowniki Gontowniki
Jodagale Jodegale (p. Mielegiany)
Juszkancy Juszkiańce (p. Mielegiany)
Kaczanowszczyzna Kaczanowszczyzna
Kalminy
Karaliczow Karolica
Koncypole Koncypole
Kurciszki Kurciszki

Kukucie Kukucie
Kiakszty Kiakszty
Kluki Kluki
Kiełpucie Kiełpucie
Krekiany Krykiany (p. Mielegiany)
Łazinki Łozinki
Mieciany Mieciany (p. Mielegiany)
Mielagiany Mielegiany
Mieszncy Mieszańce (p. Mielegiany)
Orzwieta Orżwenta
Ostrowiec Ostrowiec (Popówka) dwór
Paszuny Paszuny
Parszeliszki Parszeliszki
Pietraszuny Petrażuny
Paceliszki
Polesia Polesie dwór (p. Mielegiany)
Pieczurki Pieczurki
Poświle Paswile
Piwowary Piwowary
Pastuchow Pastuchy
Raściuny Raściuny
Ryzyszki Ryżyszki
Saple Saple
Swirki Świrki
Szakieliszki Szakieliszki
Szulgi Szulgie
Tumełancy Tumielańce (p. Mielegiany)
Twerecz Twerecz
Wasiewicze Wasiewicze
Weyksze item Kukucie Wejksze
Wiegielany Wigilańce (p. Mielegiany)
Wieś wielka Wielka Wieś
Wilaki Wilaki

Parafia Miory
Błaszki Błaszki
Bukowce Bukowo
Dziedzinek Dziedzinka
Gierwiaty Girjata
Krzyczewicze Krzyczewicze (p. Druja)
Maciuki Maciuki
Marcinowce Marcinowce
Masiowce Masiowce
Miory Miory
Moskalanki Ruska Wieś?
Osinowka Osinówka
Perszele Parszele
Pietraciki
Pleyki Plejki

Podhaycze Podhajce
Podielce Podjelcy
Popkow Popkow Łuh ?
Psiczkowszczyzna Pcickie
Roże Ryży ? / Ryżewszczyzna ?
Rusaczki Rusaczki
Sieliszcze Sieliszcze
Szandukowo Szynduki ?
Szczołno Szczołno dwór
Zahore Zahorze
Zubrowo Zubrowo---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

NOTKI BIOGRAFICZNE


Alexandrowicz Wincenty, komornik województwa połockiego żonaty z Marianną z Walickich. CAH Wilno F. S.A. 15425, k. 143.

Alexandrowicz Dominik h. Aleksandrowicz, pisarz ziemski lidzki (1759), poseł (1764), koniuszy WXL (1771), w tym roku otrzymał Order Św. Stanisława. Żonaty z córką Gerwazego Ludwika Oskierko, cześnika w. lit. i referendarza w. lit. Boniecki, Złota księga.

Baranowski Józef ks., komendarz fili belmonckiej „Przy filii belmonckiej x. Józef Baranowski prowiz pierwej kościoła kupiskiego, teraz w Belmoncie rok drugi mieszka. Edukował się in seminario diecesano, lat ma 30. Pensyi rocznej bierze złł poll 200, oraz ordynaryą tak ze zboża i legumin, jako i siana oraz ma stróża ustawicznego”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 7.

Benign od św. Apollinarego o., karmelita bosy, kaznodzieja poszumieński.„J.X. Waleryan od Sgo Józefa, mieszka w tym klasztorze rok szósty. Pomieniony klasztor JJXX. karmelitów bosych jest fundowany od WJmc Pana Stanisława Narbuta sędzica i skarbnika powiatu oszmiańskiego w roku 1760 na xięży dwóch, teraz zaś mieszka kapłanów 6 i laik. Z tych księży 3 na kapellaniach a 3 w klasztorze zostają i pilną parafii posługą utrzymują. Z kwesty zaś nie żyją”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 102.

Biegański Józef h. Prawdzic. Syn Krzysztofa Biegańskiego, skarbnika połockiego i Maryanny z Wawrzeckich. W 1763 r. podczaszy, a w l. 1766-1774 podstoli brasławski. Według Uruskiego Józef Biegański z małżeństwa z Teresą z Czyżow miał dwóch synów: Jana oraz Wincentego „sędziego ziemskiego brasławskiego dziedzica dóbr Chorążyce, Gierkany, Hryszkowszczyzna i in.”.
Według Bonieckiego Józef miał syna Jana, podczaszyca brasławskiego, żonatego z Justyną z Rudominów (błędnie!), których synem był Wincenty.

Biegański Jan h. Prawdzic, podstolic brasławski, od 1774 r. podstoli brasławski. Syn Józefa, podstolego brasławskiego i Teresy z Czyżów. Żonaty z Bogumiłą Bereśniewiczówną. Spisy t. I, CAH Wilno 15416 k. 333.

Biegański Wincenty h. Prawdzic, syn Jana Biegańskiego, podstolic brasławski W 1789 r. opłacał intratę z Hryszkowszczyzny. Summariusz 1789.

Bielikowicz h. własnego, Aleksander, koniuszy inflancki (1790-94);

Bielikowicz Adam, s. Michała Kazimierza, strażnik brasławski (1766). Miał syna Andrzeja żonatego z Józefą z Wyrwiczów, córką Stanisława, wojskiego inflanckiego (1792); Michała, Kazimierza Felicjana, strażnikowicza i rotmistrza; Józefa, Karola strażnikowicz CAH Wilno F.S.A. 15416, k. 229.

Bielikowicz Antoni, szambelan JKMci i poseł na sejm (1784) żonaty z Franciszką z
Kublickich;

Bielikowicz Franciszek, syn Stefana i Franciszki z Chrapowickich, cześnik brasławski (1764) i starosta miksztański. Uruski, Spisy, t. I.

Bielikowicz z Chrapowickich Franciszka, żona Stefana Jozafata Bielikowicza

Bielikowicz Michał Kazimierz, cześnik brasławski. Z żony Elżbiety z Butlerów miał synów: Stefana, pisarza grodzkiego, Leonarda, koniuszego, Adama, skarbnika, Franciszka, cześnika. CAH Wilno 15416, k. 230.

Bielikowicz Stefan Jozafat, syn Michała Kazimierza, cześnik brasł. (1740-52), pisarz gr. brasł. (1747-65), podkomorzy brasł. (1765), zm. 17 III 1765. Żonaty z Franciszką z Chrapowickich z którą miał synów: Wincentego, starostę pyszackiego, podkomorzyca brasławskiego; Joachima, chorążego gwardii pieszej litewskiej, podkomorzyca brasławskiego.

Bielikowicz Leonard, s. Michała Kazimierza, koniuszy brasławski (1752-65), pisarz grodzki brasławski (1765-1786). Miał prawdopodobnie syna Wincentego, pisarzewicza grodzkiego, sędziego ziemskiego brasławskiego (1790-92) potem sędziego ziemiańskiego Spisy, t. I, s. 580.

Bielikowicz Wincenty, s. Adama strażnika brasł., sędzia grodzki (1788) i ziemski brasławski (1790); starosta pyzacki potem hibajłowski.

Błażejewicz h. Sas, Tomasz, Krzysztof, Ignacy - synowie Jana a wnukowie Macieja, dziedzica Lubciszek w 1697 roku. Boniecki.

Bortkiewicz h. Lubicz Mateusz, rotmistrz brasławski. Żonaty z Teresą z Klottów, córką Stanisława i Tekli z Mirskich. Dziedzic dóbr Komarowa i Polesia w powiecie zawilejskim a Usian w powiecie brasławskim. Z małżeństwa pozostawił trzy córki oraz czterech synów: Stanisława, Wincentego, Dominika oraz Tadeusza Mateusza. Złota księga.

Bortkiewicz Antoni, rotmistrz brasławski (1770), Józef, miecznik upicki (1783),
Marcin (1785). Boniecki, Spisy, t. II.

Bortkiewicz Wincenty, rotmistrz oszmiański. Żonaty z Rozalią z Sulistrowskich, córką Tadeusza Sulistrowskiego (patrz niżej).

Brzostowski Robert h. Strzemię, ur. 7 VI 1748 w Michaliszkach (pow. wileński), s. Józefa, pisarza litew. i Ludwiki Sadowskiej. 8 XII 1766 został mianowany szambelanem a w kilka lat później potrzymał starostwo międzyrzeckie. We wczesnej młodości był pułkownikiem husarskim w wojsku litewskim. W 1773 roku poślubił w Krasławiu Annę Platerównę, kasztelankę trocką. W 1782 r. był posłem z pow. brasławskiego. W 1783 r. zabiegał o województwo trockie a potem o kasztelanię mińską. W 1787 r. po nieudanych staraniach o starostwo brasławskie został cześnikiem litewskim. 14 V 1790 mianowano go kasztelanem połockim po nieudanych staraniach o województwo smoleńskie i marszałkowstwo nadworne litewskie. W 1791 r. objął laskę marszałkowską trybunału litewskiego. Kawaler Orderu Św. Stanisława (1782) i Orła Białego. Z małżeństwa pozostawił dwie córki: Kordulę i Marię oraz synów: Ludwika, Pawła, Augusta i Wincentego.
Helena Waniczkówna, Brzostowski Robert, PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 56.

Bukowscy, rodzina kalwińska. W herbarzu Łodzi-Czarneckiego Herbarz podług Niesieckiego t. 1: Franciszek Bukowski podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego z powiatu kowieńskiego.W opracowaniach dotyczących Jednoty Litewskiej występuje kilku przedstawicieli tej rodziny: ks. Felicjan Bukowski, senior zawilejski (1751); Jan Bukowski, plenipotent Ks. Kurlandzkiego [Piotra Birona] (1774- 75), subdelegat JKMci (1785), subdelegat prowincji WKL (1786); Jakub Bukowski, plenipotent spraw communitatis (1778), rotmistrz woj. trockiego (1781, 1789), starosta miednicki (1793). W swojej pracy Szlachta kalwińska w Polsce, Sz. Konarski wymienia oprócz wyżej wspomnianych także Piotra, porucznika JKMci, diakona i rektora szkoły birżańskiej.
Marcin Bukowski był cześnikiem oszmiańskim (co najmniej od 25 IX 1767 do 18 III 1781 r). Miał synów Michała i Jana, cześnikowiczów. Cześnikiem oszmiańskim był w 1791 r. Jakub Bukowski. Spisy, t. I, s. 222-223.

Bury (Jan) Józef, dworzanin JKMci, sędzia grodzki brasławski (1788). Spisy, t. I, Uruski, Boniecki

Bury Michał, stolnikowicz brasławski. Być może również syn Burego N. stolnika brasławskiego z 1744 r., który miał syna Antoniego. Spisy, t. I.

Burzyński Ignacy, ur. 1765 r. h. Trzywdar, s. Tadeusza i Józefy z Platerów, wojewody mińskiego, starosta krasnosielski, zwiahelski, brasławski (od 1787 r.). Od 1758 r. dziedzic Ikaźni. Żonaty z Cecylią Żabianką, wojewodzianką połocką, 2v. Janowa(Żaba-
) Marcinkiewiczowa. SGKP, Spisy, t. I.

Chalecki h. Chalecki v. Abdank Stanisław, chorąży petyhorski, sędzia grodzki wileński w l. 1771-75, po którym syn Piotr, w 1792 r. szambelan królewski. Boniecki, Niesiecki, Uruski
Chalecki Stanisław starosta proselski, żonaty z Teodorą z Zasów CAH Wilno F. S.A.
15418 k. 332.

Chrzczonowicz (Krzczonowicz) Franciszek, komornik wileń., klucznik wileń.(1775- 92). Żonaty z Teresą Miedzichowską. Spisy, t. I.

Czarnocki Jerzy, viceregent ziemski brasławski, komornik brasławski. Z żony N.N. miał synów: Tadeusza i Ignacego. CAH Wilno F. S.A. 15413 k. 501; CAH Wilno F. S.A. 15416, k. 329

Czarnocki Józef, regent podkomorski brasławski, żonaty z Marcyanną z Klottów CAH Wilno F. S.A. 15418. Poniżej w notce Michała Klotta, wymieniana jest Emercyanna Michałowa Czarnocka, córka M. Klotta.
W Spisach, t. I wymieniany jest Józef Czarnocki, (1791-1804) strażnik brasławski, żonaty z N. Kwincianką.

Czechowicz Lachowicki Antoni Michał, od 21 IV 1760 r. skarbnik oszmiański. 24 IV 1765 awansował na podostolego oszmiańskiego, z której to funkcji zrezygnował 5 X 1774 r. Pułkownik brygad husarskich gwardii narodowej. Zmarł przed 1784 r.

Czechowicz Lachowicki Tomasz Michał, skarbnik, rotmistrz, podstarości i poseł oszmiański. Żonaty z Barbarą z Sulistrowskich z którą miał trzech synów:

Czechowicz Lachowicki Filip Ignacy, starosta rosseliski (1775).

Czechowicz Lachowicki Wiktor, podstoli oszmiański (1768), sędzia ziemski oszmiański, zm. 1795. Boniecki

Czechowicz Lachowicki Ignacy, koniuszy oszmiański (1778-83), skarbnik oszmiański (po 5 XI 1783-94), sędzia grodzki (1788-94) oraz marszałek zawilejski (po 22 II 1794) Żonaty z Różą Despotówną Zenowiczówną (1796). Spisy, t. I.

Czyż Gaspar (Kacper) h. Godziemba z przydomkiem Mintowt, syn Kazimierza, w młodości kształcił się u jezuitów w Połocku. Służbę publiczną zaczął jako dworzanin skarbu W. Ks. Litew. Był także sędzią grodzkim wileńskim, deputatem na Główny Trybunał Litew., koniuszym, posłem woj. wileńskiego na sejm 1788. W 1791 roku został podwojewodzim wileńskim. W 1792 r. otrzymał Order Św. Stanisława. Od 1797
r. trzykrotnie wybierany marszałkiem szlachty pow. wileńskiego. W l. 1805-09 był marszałkiem szlach. gub. wileńskiej.
W 1782 r. razem z Orderem Św. Anny, otrzymał od cara Pawła I dobra Kuryłowicze w starostwie dziśnieńskim, które Aleksander I zamienił na dożywotnią pensję i tytuł radcy stanu. Żonaty z Karoliną Czyżówną, sędzianką wileńską. Pozostawił sześciu synów i cztery córki. Zmarł w Woronnej 18 I 1825 r.
H. Mościcki, Czyż Gaspar (Kacper), PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 379.

Czyż Józef, strażnik wileński Kalendarz Wileński 1780.

Dalecki Michał, regent graniczny brasławski, żonaty z Barbarą z Łopacińskich (z linii upitskiej Złota księga R. 4, s. 164), z którą miał syna Jana. Jan Dalecki udowodnił swoje pochodzenie szlacheckie w Królestwie w 1845 r. Boniecki
Żychliński podaje, że M. Dalecki miał z żony Barbary jeszcze syna Pawła.

Dąbrowa
Mateusz, miecznik powiatu brasławskiego, żonaty z Franciszką z Cieszeyków.
Adam Jan miecznikowicz brasławski, właściciel Niszcza, z Florentyny Maryanny Biegańskiej pozostawił dwóch synów: Daniela i Antoniego.
Daniel, miecznikowicz brasławski, z Maryanny Śmigielskiej miał dwóch synów: Stanisława i Jozafata i córkę Katarzynę, za Antonim Łukaszewiczem. Stanisław, właściciel Rudawy sprzedał w 1783 r. część swoją Niszcza Doręgowskim. Ożeniony z Magdaleną Rudziejewską, pozostawił syna Mateusza, po którym zostali synowie: Antoni, Wincent i Kajetan. Jozafata syn Józef.
Antoni, syn Adama Jana, współdziedzić Niszcza. Z Maryanny Kruszynówny miał pięciu synów: Piotra, Ignacego, Adama i Franciszka, zmarłych bezpotomnie i Stefana. Ten ostatni sprzedał w 1785 r. część swoją Niszcza Doręgowskim, a z Justyny Salmonowiczówny córki Dominika, miał córki: Antoninę za Tadeuszem Mirskim, Maryannę i syna Michała”. Boniecki
W księgach sądowych brasławskich zapisany jest testament po Adamie Dąbrowie miecznikowiczu brasł. przedstawiony przez jego brata Stefana Dąbrowę, miecznikowicza brasł. W testamencie występują również jego bracia: Franciszek, Ignacy (zmarły) i Piotr Dąbrowa oraz siostry: Joanna z Dąbrowów Bukowska, Helena z Dąbrowów Serbejowa i Ludwika Dąbrowianka NAHB F. 1747, op. 1, dz. 13, k.71, k.73 W księgach sądowych brasławskich z 1784 znajduje się dowód arędowny wystawiony przez Stanisława i Magdalenę z Rudziewskich (Rudziejewskich) Dąbrowów oraz ich syna Mateusza dla Józefa i Zofii z Tynkhauzów Chodykinów na połowę folwarku Niszcza. CAH Wilno F. S.A. 15416, k. 325-326.

Dembski (Dębski) Dominik, ks. komendarz pluski „Przy kościele filialnym w Plusach wikariusz x. Dominik Dębski prowiz kościoła brasławskiego. Edukował się in seminario diecesano, ma lat 35. Pensyi rocznej bierze złł 200. Stół i inną przyzwoitą wygodę od WJmc Pana Salmonowicza starosty pluskiego ma we dworze”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 7.

Dewoyna Szymon ks., pleban sołocki „Proboszcz JWJmc Xiądz Piotr Toczyłowski biskup bellineński, suffragan, kantor, prałat i officiał wileński. Podproboszcz x. Szymon Dewoyna z pttu wiłkomierskiego, lat mający 42. Zostaje przy tym kościele od roku 1779. Wyświęcił się w roku 1769 na prowizyę JXdza Michała Rostockiego proboszcza witepskiego. Edukował się in Monte Salvatoris. Jest prowizem kościoła tego, innego żadnego beneficium nie ma. Jest przy tym in dignite Prothonotarittus Appostolici [protonotariuszem apostolskim]. Ma do pomocy wikaryusza z klasztoru sołockiego kan[oników] regul[arnych]. Przy filii zaś duksztańskiej jest xdz Łukasz Krzywobłocki franciszkanin. Pensyi rocznej ma tall. bitt 35”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782- 1783, s. 204-205.

Dmochowski Alojzy regent podkom. pttu brasławskiego. Żonaty z Różą ze Świętochowskich CAH Wilno S.A. 15413, k. 851

Dowgiałło Kazimierz, ur. 1740, syn Konstantego Marcina, horodniczyc powiatu wiłkomierskiego. Żonaty z Marią Hoppen, z którą miał dwóch synów: Apolinary i Dominik Wawrzyniec. Zmarł w 1800 roku Aftanazy,
Wymieniany w dokumentach jeszcze w 1806 r. Spisy, t. I, Aftanazy, Niesiecki W
Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 zapisany jako „horod. smoleński”.


Francuzewicz Michał h. Leliwa, regent trocki (1775), sędzia grodzki wiłkomierski
(1780-83). Uruski


Giecewicz (Gieczewicz) Antoni, rotmistrz woj. wileńskiego, miecznik wileński (1765- 1785). Żonaty z Bogumiłą Żarnowską. Zmarł przed 28 VIII 1785 r. Spisy, t. I.

Giecewicz h. Kościesza Jan, rotmistrz wileński, komisarz wyznaczony z sejmu do rozsądzenia Sulistrowskiego z Chomskim, Niesiecki. Miecznik wileński (1785-1792), Spisy, t. I.
„Nikodem z Gieczan Giecewicz h. Leliwa, sędzia grodzki brasławski pozostawił syna Jana, miecznika i sędziego grodzkiego wileńskiego, po którym dwaj synowie: Jan, kapitan b. wojska polskiego i Wincenty, krajczy, podkomorzy i marszałek wilejski a potem marszałek guberni wileńskiej” Złota księga, r. 4, s. 208-209.

Giedroyć Jan Stefan, biskup inflancki potem żmudzki, w 1762 roku wygłosił kazanie na konsekrację bpa Massalskiego. W 1764 mianowany biskupem inflanckim. W 1765 r. wszedł do Kapituły Wileńskiej. W tym roku był delegatem na synod unitów w Brześciu. Stronnik królewski podczas ruchów konfederackich (przygotowania powstańcze ziemian wileńskich podczas konfederacji barskiej, zadenuncjował dowództwu rosyjskiemu). W 1776 r. delegowany do komisji skarbowej litewskiej. W 1778 r. został mianowany biskupem żmudzkim. Znany był z gromadzenia beneficjów i popieraniu swoich krewnych na stanowiska kościelne. Był dwukrotnie konsyliarzem Rady Nieustającej (1788, 1780). Przeciwnik Konstytucji Majowej. W 1801 r. doznał paraliżu i zdał swoje obowiązki na koadiutora Józefa Arnolfa G. Zm. w 1803 roku w swojej rezydencji w Olsiadach pod Telszami.
Tadeusz Turkowski, Giedroyć Jan Stefan, PSB, t. 7, s. 427-428.

Giedroyć Józef, starosta obolski, podstoli brasławski. Żonaty z: 1. Róża Kiełpszówna,
2. Krystyna Golejewska, 2v. Adamowa Tadeuszowa Radowicka, łowczyna wołkowyska. Zmarł po 6 III 1766 (inna data po 3 X 1774). Spisy, t. I. Miał syna Benedykta. CAH Wilno 15416, k. 165.

Giedroyć Kazimierz, starosta dubinowski, żonaty z Zofią z Klottów, CAH Wilno F. S.A. 15418, k. 42-43.

Giedroyć Róża z Kiełpszów, podstolina brasławska posiadała w dożywociu dzierżawę
Obole nadanej przywilejem Augusta III w 1752 r.,CAH Wilno F. S.A. 3354.

Górski Antoni ks., pleban święciański „Jmc Xdz Antoni Gorski pleban i altarysta święciański z województwa wileńskiego lat ma 45. Possyduje tą plebanią od roku 1776. Wyświęcony w roku 1770 na prowizyą antecessora swego Jmc Xdza Konowicza plebana i altarysty święciańskiego. Edukował się in monte salvatoris. Prócz tych beneficium inszego nie ma. I w urzędzie innym nie zostaje. Prezentowany dwa razy, raz od Najjaśniejszego Króla Jmc na plebanią, drugi raz od WJmcPana Aleksandra Szymkowicza łowczego łatyczewskiego na altaryą. Prezenty takowe od nikogo nie były kwestionowane”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 80.

Grothus (Grothaus) Ignacy h. Grothus, syn Hieronima, pułkownika królewskiego, starosta pokretoński (1775). Uruski

Gwalbert–Rudnicki Jan Bonawentura, starosta sugiński, komisarz brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej w 1790 r., Hedemann. Żonaty z Magdaleną Knabnofówną (1793). Spisy, t. I.

Hornowski Kazimierz h. Korczak, skarbnik orszański (1775) Uruski, komisarz graniczny dóbr biskupich, wieloletni zarządca dóbr rodowych i stołowych biskupa Massalskiego.
„Trzecim aktorem w życiu Massalskiego [obok ks. Kruszewskiego i ks. Bukatego – KJ] jest p. Kazimierz Hornowski, obywatel, obrotny i śmiały, który wyrobił sobie u księcia, że wszystkie dobra, tak swoje dziedziczne jak i stołowe biskupie, oddał mu w dzierżawę, z terminem na lat 20 po sobie idących, z opłatą roczną 120 000 zł. Nie wiadomo jak się sprawował na tym urzędzie p. Hornowski, i jak się opłacał księciu przez lata dzierżawy swojej; to wiemy tylko, że zajął pod swoją wiedzę dobra seminaryjskie, tak że klerycy rozejść się musieli; zajął także wieś Liczuny, do dominikanów w Werkach należącą, za co później wielki process księciu ciż dominikanie wydali. A jakby w nagrodę tych zasług, p. generalny kommisarz otrzymał, w darze od księcia, folwark Poniewież z zaściankiem Szłopie, do żywocia jemu i jego żonie nadany”. W. Przyagłowski, Żywoty biskupów, t. 3, s. 181-182.


Hrebnicka z Białłozorów Konstancja. Kurczewski w wykazie kościołów skasowanych w 1866 r. wymienia Strunojcie: „ 5 kl. p.t. Piotra i Pawła ap., drewniany, założony 1781 r. przez Jana i Konstancję Hrebnickich. Wymurowany w 1848 r. przez Masłowskiego”. Biskupstwo wileńskie, s. 204

Białłozor Józef Montwid, zm 20 XII 1765 r. skarbnik upitski, starosta nowomłyński. Żonaty z Katarzyną Zabiełłówną h.Topór, c. pisarza ziemskiego kowieńskiego. Z tego małżeństwa dwóch synów: Józef i Michał. Córka Anna żyła w panieństwie a Konstancja wyszła za Jana Hrebnickiego. Złota księga, R. 5, s. 13-14

Hrebnicki Jan h. Nalewka, syn Antoniego-Urbana, starosty micuńskiego i Anny Korsakówny podstarościanki starodubowskiej, podpułkownik artylerii (1781), generał wojsk litewskich. Z żoną Konstancją mieli córki: Annę za Cypryanem Chaleckim, Teodorę za Wincentym Sołtanem. Uruski, t. V, s. 207
Jan Hrebnicki pisał się w r. 1781 podpułkownikiem w procesie o sukcesyą po Kierdejach, w r. 1798 już nie żył, w tym roku bowiem dnia 2 marca oddaje Konstancya z Białłozorów Hrebnicka, córkom swoim wszystkie dobra swoje i po nieboszczyku mężu z wyjątkiem 15,000 rubli, które dla siebie pozostawia. W dokumencie tym są wymienione jako dobra jej dziedziczne: Strunojcie, Sory, Giejszyszki, Białłozoryszki, kamienica w Wilnie Białłozorowską zwana, pod bramą Rudnicką leżąca i za miastem ogród zowiący się Raj, po Jezuitach; do generała zaś należące: w guberni witebskiej Brzecze, Mosarz, Podwiszeniewicze, Zaborze, Kołosznia, Rypinszczyzna, Łupieniec, Zahrodzie i Kuhaczyn; prócz tego w Witebsku dworki i place. Złota księga, R. 5, s. 13- 14.

Hryncewiczowa z Bielikowiczów Barbara, żona Stanisława, najmłodszego syna Franciszka, starosty łuksztańskiego, chorążego wojsk litewskich (1782). Hedemann, Uruski.
„Franciszek nabył w 1744 r. za konsensem królewskim z tegoż roku, starostwo Upełę, czyli Łuksztę, od Zofii z Hryncewiczów Aleksandrowiczowej, a w 1754 roku wraz z
żoną Ludwiką z Kwintów, nabył Gierejsze w brasławskim, od Zahorskich za 13,000 florenów. Spisał testament 1762 r., którym cały majątek odziedziczony po ojcu Janie i po braciach, przekazał synom: Janowi, Antoniemu i Stanisławowi. Córki Franciszka: Anna, 1-o v. Kopciowa, 2-o v. Ratomska i Teresa, 1-o v. Kimbartowa, 2-o v. Świątecka. Synowie Franciszka dopełnili działu dóbr Iłgowa, Rukszan i Gierejsz 1781 r.

Hryncewicz Antoni, rotmistrz brasławski.CAH Wilno F. S.A. 15416, k. 343.

Hylzen (Hilzen, Hülzen) Józef Jerzy h. własnego, ur. 1736, starszy syn Jana Augusta H., starosta brasławski (1757-1786), kasztelan inflancki (14 XI 1760), wojewoda miński (14 II 1767), marszałek Trybunału Litewskiego (1768), wojewoda mścisławski (14 IV 1770). Żonaty z Teresą Potocką, rozwiódł się z nią w 1769 r. „kwitował się z nią 1777 r. ze wszystkich pretensyi”. Zmarł w Rzymie 31VIII 1786 roku. Młodszy brat Justynian był gen.-majorem wojsk koronnych, starostą marienhauskim. Zmarł młodo w 1778 r.
Emanuel Rostworowski¸Hylzen Józef Jerzy, PSB, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-64, s. 130-133.

Hylzenowa z Potockich Teresa, córka Michała Potockiego h. Pilawa, pisarza polnego koronnego, wojewody wołyńskiego i Maryanny Ogińskiej, wojewodzianki witebskiej. Była zamężna z Józefem Hylzenem do rozwodu w 1777 r. Wyszła po raz drugi za mąż za Szymona Kossakowskiego, hetmana w. litewskiego Uruski, t. XIV, s. 290
Ur. ok. 1740. Wyszła za mąż za J. Hylzena w 1761 r., rozwód w 1769 r. po którym wyszła za mąż za Szymona Marcina Korwina Kossakowskiego (ur. 1741, zm. 1794). Spisy , t. II.

Janowicz Marcjan (Marcin) h. Radwan, cześnik wiłkomierski (1769), podczaszy wiłkomierski (1780), podstoli wiłkomierski (1781) i stolnik wiłkomierski (1788). Boniecki

Jarocki Antoni Nikodem, h. Rawicz, krajczy (1764-65), cześnik (1765-81) i regent ziemski brasławski, uczestnik Konfederacji Barskiej. Według Spisów, t.I zmarł przed 20 II 1781. Spisy,t. I, Hedemann
W dokumentach sądowych brasławskich występuje Teresa z Żynków Jarocka, cześnikowa brasławska oraz jej synowie – Sebastian i Ignacy, cześnikowiczowie. CAH Wilno F. S.A. 15418 k. 448.Kamieniecki Małyszewicz Józef Antoni, starosta żyrwiński, łowczy upicki (1762-73).
Żonaty z Teresą Markowską. Spisy, t. II.

Kassianowicz (Kasjanowicz) Nikodem, rotmistrz brasławski (1775), regent grodzki brasławski (1787). Boniecki, Hedemann

Kibort Franciszek, strażnik wiłkomierski CAH Wilno F. S.A. 15418 k. 434v

Kiełpsz Talat Franciszek, chorąży husarski, oboźny brasławski (1770), żonaty z Różą Wazgirdówną. Z nią miał córkę Juliannę i syna Edwarda. Zmarł przed 17 II 1785 r. Spisy, t. I, Boniecki (w Spisach wymieniany jest bez przydomku, w księgach grodzkich z przydomkiem)

Kiełpsz Jan h. Prus, przydomek Talat, rotmistrz, regent grodzki brasławski (1776), komornik woj. wileńskiego, regent ziemski brasławski (1787). Uruski, CAH Wilno S.A. 15418 k. 330.

Kimbar Józef h. własnego v. Siekierz, starosta tarwidowski (1775), pisarz grodzki upicki (1776), podczaszy (1781), podstoli (1783) w końcu stolnik upicki (1787). Boniecki
Ur. 1750 r., rotmistrz upicki, starosta tarwidowski, żonaty z Anną Kościuszkówną, kapitanówną artylerii koronnej. Niedoszły miecznik upicki (1776), pisarz grodzki upicki (1776-87), rzekomy sędzia grodzki upicki (1776), podczaszy (1781-83), podstoli (1783- 86), stolnik (1787-97). Zmarł po 1800 r. Spisy, t. II.
Według Spisów, t. I Józef Kimbar był miecznikiem brasławskim w 1764 r. Pozostali
przedstawiciele tej rodziny wyszczególnieni w Spisach żyją znacznie wcześniej.

Klott (Kloth) z Heydenfelda Adam h. własnego, syn Jana Zygmunta i Marty Billewiczówny, strażnik brasławski (1759-90), sędzia grodzki (1764-1766 )sędzia ziemski brasławski (1766-90),żonaty 1-o v. z Izabelą Broniszówną, 2-o v. Honoratą Koryznianką, 3-o v. Klarą Przecławską. Miał syna Justyna, który zmarł bezdzietnie. Spisy t. I, Boniecki.

Klott (Kloth) Antoni h. Własnego, miecznik inflancki, syn Jana Zygmunta i Zofii Chrząstowskiej. Żonaty z Franciszką z Odyńców, z którą miał dwóch synów: Jana i Ignacego.

Klott (Kloth) Feliks h. własnego, pułkownik brasławski (1771), syn Jana Zygmunta i Marty z Billewiczów. Żonaty z 1-o v. Horodeńską, 2-o v. z Franciszką Witkowską. Z drugiej żony miał trzy córki i czterech synów. Boniecki, Hedemann. W SGKP występuje Felicyan Klott.

Klott (Kloth) Józef h. własnego, syn Stanisława, oboźnego brasławskiego i Tekli Mirskiej. Ożeniony 1-o v. z Marią Teresą Szyrynówną, koniuszanką brasławską z którą miał syna Ignacego, 2-o v. z Anną Niesięgłowską z którą miał syna Alberta.

Klott (Kloth) Michał h. własnego, syn Jana Zygmunta i Marty Billewiczówny, oboźny smoleński, z sejmu 1775 r. komisarz do rozsądzenia sprawy Tura z Kwintami; żonaty z Teresą Żabianką, łowczanką brasławską. Miał z niej trzech synów: Mikołaja w zakonie Bazylianów, Augustyna i Jana oraz córki: Annę 1-o v. za Michałem Kwintą, 2-o v. za Jozafatem Kwintą; N. 1-o v. Brodowską, 2-o v. Giedrojciową, Emercyannę Michałową Czarnocką, Teresę za Antonim Kwintą, Placydę Michałową Dąbrowską. Boniecki

Klott (Kloth) Stanisław h. własnego, syn Jana Zygmunta i Marty Billewiczówny, oboźny brasławski (1748), z Tekli Mirskiej miał córkę Teresę za mężną z Mateuszem Bortkiewiczem oraz dwóch synów: Józefa i Maksymiliana. Boniecki

Kononowicz - Siemionowicz Samuel Teodor h. Radwan, skarbnik brasławski. Dwaj synowie: Dominik i Jan byli właścicielaami w 1788 r dóbr Baranowo –Jakóbowskie. Zmarł po 1788 r. Boniecki

Konoplański Franciszek h. Nowina, komornik witebski 1764 r., komornik brasławski (1775), z sejmu wyznaczony komisarzem do rozsądzenia sprawy Rodziewicza ze Steckiewiczem. Boniecki

Konstantynowicz Piotr, strażnik brasławski, żonaty z Wiktorią z Ryków Spisy, t. I

Kopeć Józefat h. Kroje, syn Mikołaja, właściciela Łuszniewa, Materiały
genealogiczne, chorąży petyhorski (1771). Hedemann

Kopeć Wincenty h. Kroje, chorążyc husarski W. K. L. Syn Jozafata Sebastiana i Zuzanny Wawrzeckiej. Miał siostrę Małgorzatę. CAH Wilno F. 15416, k. 351

Kopciowie h. Kroje, Tadeusz, Andrzej, Jerzy i Karol w pow. wiłkomierskim (1764r.), Antoni na sejmiku brasławskim (1764). Boniecki

Kossakowski Józef ur. w 1738 r. w Szyłach na Żmudzi. Kształcił się u jezuitów. W 1761 r. wstąpił do seminarium. Po otrzymaniu święceń został w 1765 roku kanonikiem Kapituły Wileńskiej a następnie kustoszem. W 1775 roku objął sufraganię trocką a w 1781 r. otrzymał biskupstwo inflanckie. W 1782 musiał ustąpić z sufraganii trockiej. W 1792 r. uzyskał sufraganię wileńską cum futura succesione. Oprócz pełnienia godności kościelnych zajmował się także literaturą. Pisał głównie komedie m.in. „Mądry Polak po szkodzie”, „Warszawianin w domu”. Został powieszony przez tłum podczas powstania 1794 w Warszawie. Biskupstwo wileńskie

Kowzan h. Trąby, Antoni, podpisał manifest szlachty litewskiej w 1763 r.; Ignacy, elektor Stanisława Augusta oraz Michał Klemens, instygator przy urzędzie marszałkowskim (1781). Boniecki

Kraśnicki Józef, komornik grodzieński CAH Wilno F. S.A. 15413 k. 918.

Kruszewski Antoni (ur. ~ 1738, zm. V 1820 Kościół zamkowy cz. 3, s. 440)
– proboszcz widzki
„Wielm[ożny] Jmc Xiądz Antoni Kruszewski kanonik kathedr[alny] wileń[ski], auditor Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci Biskupa Wileń[skiego] Sądów Zadwornych, utrzymuje na miejscu swoim w plebanii widzkiej przy kościele Jmc Xdza Jana Wiercieńskiego z powiatu wiłkomierskiego, z parafii troupieńskiej, który liczy sobie lat
45. Mieszka w Widzach rok trzeci, wyświęcony w roku 1764 w sobotę przed Świętą Trójcą. Święcił się na prowizyą WJmc Xdza Antoniego Bukatego Kanclerza Wileńskiego do Radoszkowicz. Edukował się w seminarium dawnym diecezjalnym wileńskim. Do mówienia kazań, nauk i całej posługi parafialnej dość jest zdatny. Bierze kapitulacyi złł 1000 i okcydensa kościelne jakie być mogą. Z tej kapitulacyi chowa do pomocy ustawicznego Xiędza komendarza karmelitę bosego z Poszemienia, któremu od siebie płaci kapitulacji rocznej do klasztoru złł 300 i za dwie msze obligacyjne co tydzień odprawowane osobno płaci (…) 100”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782- 1783, s. 44-45
W biografii biskupa Massalskiego wzmianka jest o tym, iż ks. Kruszewski był początkowo jezuitą a następnie się sekularyzował za namową biskupa. Ignacy Massalski, s. 376.

Kubliccy h. Ostoja,
Marcin, skarbnik inflancki (1765), sędzia ziemski inflancki (1767). Kawaler Orderu św. Stanisława (1789), dziedzic Druczan, Laudra, Ekimań. Dwukrotnie żonaty: 1-o v. Marią Juniewiczówną (z niej córka Julianna), 2-o v. Ludwika Sokołowska (z niej córki: Franciszka, Anna i Katarzyna). Zmarł w 1806 roku.
Eljasz, łowczy połocki i poseł inflancki 1764 r., elektor S. Augusta, nominowany łowczym inflanckim w 1770 roku, choć już w 1766 r. z tym tytułem podpisywał uchwały sejmiku połockiego. Ożeniony z Augustą Sołtanówną, pozostawił córkę Elżbietę (1 v-o. Benedyktową Wawrzecką, 2 v-o. Kruetzow&#261;) i syna Józefa. Boniecki, Spisy. t. I

Kublicki h. Ostoja Kazimierz Piotr, rzekomy horodniczy inflancki (1730), cześnik inflancki (1743-46), podczaszy inflancki (1746-57), pisarz gr. inflancki (1748-56), rzekomy koniuszy inflancki (1756), sędzia gr. inflancki (1756-64), podstarosta inflancki (1765-66), sędzia ziem. inflancki (1766-67), surogator gr. inflancki (1766), wojski inflancki (1770-73). Zmarł przed 7 VI 1774 r. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy s. 122 nn.)

„Kościoła w miasteczku Melegiany zwanym od dawniejszych czasów nie było, od lat dopiero dwudziestu od WJmc Pana Graffa Szlachcica Kurlandskiego z drzewa zabudowany był kaplicą publiczną. W roku zaś 1779 [18 III] taż kaplica za uczynieniem funduszu przez WJmc Panią Justynę z Dąbrowskich Kublicką wojską inflantską stała się kościołem parafialnym”. Wizytacja 1783, s. 357

Kwinta Antoni h. Drya z przydomkiem Prewysz, syn Jerzego i Teresy Giedroyciówny, strażnik brasł. (1731-1765) pisarz ziemski brasławski (1764 -1793), starosta niegrodowy miławski, wyznaczony z sejmów 1766, 1768 i 1775 do komisji mającej odgraniczyć Księstwo Żmudzkie; dziedzic Kliszeniszek, otrzymał z dóbr pojezuickich Pelikany (1774), miał syna Antoniego. Boniecki Żonaty z Teresą z Szyszłów CAH Wilno F. S.A. 3354, k. 14.

Kwinta Antoni h. Drya z przydomkiem Prewysz, podczaszy brasławski (1783-1794), syn Stanisława Prewysza Kwinty, skarbnika brasł. i podczaszego brasł. oraz Teresy Klottówny oboźnianki smoleńskiej Spisy, t. I.W biogramie Stanisława Kwinty poniżej wśród synów nie ma Antoniego.

Kwinta Jerzy h. Drya z przydomkiem Prewysz, syn Jerzego i Teresy z Giedroyciów,
rotmistrz brasławski (1751), miecznik brasławski (1770). Bezpotomny.

Wg Spisów, t. I miecznikam byli: Józef Prewysz Kwinta (1746), Jerzy Hieronim Prewysz Kwinta (~9 II 1750 – a. 10 XII 1766) oraz Józef Prewysz Kwinta, rotmistrz (1766- 1780).

Kwinta Józef h. Drya z przydomkiem Prewysz, rotmistrz brasławski (1751 Uruski), miecznik brasławski (1766 Spisy, t. I). Zmarł przed 9 III 1780. Był żonaty z Rozalią z Waldenów 1mo v-to Czarnocką, 2do v-to Kwintową rotmistrzową brasławską.

Kwinta Michał h. Drya z przydomkiem Prewysz, syn Jerzego i Teresy z Giedroyciów,
starosta świderski (1751), podczaszy brasławski (1764), podstoli brasławski (1766 –
Uruski). Żonaty z Joanną z Klottów 2-o v. Jozafatową Kwintową. oboźnianką smoleńską, z którą miał pięciu synów. Boniecki

Kwinta Stanisław h. Drya z przydomkiem Prewysz, syn Jerzego i Teresy Giedroyciówny, skarbnik brasławski (1760), podczaszy brasławski (1770), dziedzic Podciekinia (1759), nabył Spinkowszczyznę w 1802 r. Żonaty z Teresą Klottówną oboźnianką smoleńską. Z niej pozostawił córkę Teressę i synów: Stanisława, Michała, Józefa, Jana, Jerzego i drugiego Józefa. Boniecki

Kwinta Teresa z Klottów, córka Michała Klotta oboźnego smoleńskiego i Teresy Żabianki, podczaszycowa brasławska, żona Stanisława Kwinty. Boniecki

Larson Franciszek, syn Andrzeja Larsona i Maryanny Szapakiewiczówny (Szajsakiewiczówny?), właścicieli majątku w okolicy Chwosty. Z żony Katarzyny z Mazalskich (Massalskich?) miał dwóch synów – Franciszka, bezdzietnego i Jana. Jan był żonaty z Petronelą Cylewiczówną, z której miał dwóch synów – Ludwika i Wiktora. Franciszek Larson miał dwóch braci - Antoniego i Mikołaja. Jego dziad Antoni Larson był właścicielem majątku Chosty w pow. brasławskim, kupionego od Jana Chosta Zahorskiego. Materiały genealogiczne, k. 42

Lenartowicz Jan ks., proboszcz taurogiński, dziekan brasławski
„Xiądz Andrzej Jerzy Lenartowicz rodem z województwa trockiego lat mający 61. Possesyi rok 23. Wyświęcony roku 1775 na prowizyą JXdza Kazimierza Łukaszewicza proboszcza wiżuńskiego. Edukował się w Alumnacie. Inwestyowany od JWJmc Xdza Zieńkowicza Biskupa Wileń[skiego]. Kreowany na Dziekanię Brasławską od Jaśnie Oświeconego Xcia Jmci Pasterza Dobrodzieja w roku 1770 12 marca. Ma beneficium tauropilskie za prezentą Najjaśniejszego Króla Jmci Stanisława Augusta datowaną roku 1779 Xmbra 1 [1 X 1779]. Jest inwestyowanym z dyspozycyi J.O.Xcia Jmci Pasterza Dobrodzieja i possyduje to beneficium tauropilskie od roku 1782 Mca Maja 28 dnia. Utrzymuje wikaryuszów 2, jednemu rok 7, drugiemu 5. Obydwa są zdatni do usług kościelnych i parafialnych”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 176.


Łabudź Teodor
Boniecki i Uruski wymieniają kilku przedstawicieli rodziny Łabuć v. Łabudź h. Łabędź związanych z powiatem owruckim lub oszmiańskim. Hedemann (s. 145) wymienia rotmistrza brasławskiego Łabudzia uczestniczącego w potyczce z Rosjanami w 1794 koło Opsy.
Teodor Łabudź, rotmistrz brasławski, s. Józefa Bartłomiejewicza Łabudzia, miał braci: Stanisława, Tomasza, Szymona. Miał synów: Ignacego, Jerzego, Macieja, Stanisława i Arkadego z zakonu Bazylianów. Materiały genealogiczne
Spisy, t. I wymieniają Teodora Łabudzia, skarbnika wiłkomirskiego pełniącego swą funkcję po 1796 roku.

Łastowski Zygmunt ks., pleban ikaźnieński „Jmc Xdz Zygmunt Łastowski z pttu oszmiańskiego lat ma 49. Possyduje tą plebanią rok szesnasty. Wyświęcił się w roku 1759 junii 24 na prowizyą Xdza Pruszanowskiego plebana solskiego. Edukował się w seminario diecesano. Beneficium drugiego nie ma i w urzędzie innym nie zostaje. Prezentowany od JWJmc Pana Burzyńskiego kasztelana smoleńskiego, i takowa prezenta nie była kwestionowana. Wikariusza utrzymuje karmelitę od Wszystkich

Świętych z Wilna, zdatnego do posług kościoła”. Wizytacja dekanatu brasławskiego
1782-1783, s. 286.

Łepkowska Bogumiła z Buczyńskich, wdowa po Władysławie Kimbarze, regencie Głównego Trybunału WKL, który 21 I 1762 r. zapisał jej dożywocie na połowie Dowiat oraz Puciacin. (NAHB F. 1747, op.1, dz. 11, k.202). Z pierwszego małżeństwa miała syna Jana Kimbara, regentowicza oraz Józefę z Kimbarów za Pawłem Franciszkiem Łepkowskim komornikiem ziemi wiskiej. Z małżeństwa z Bernardem Łepkowskim sędzią ziemskim orszańskim miała małoletnie Kassydę Placydę i Teresę Łepkowskie podstolanki ziemi wiskiej NAHB F. 1747, op.1, dz. 13).

Łopacińska Judyta z Prozorów, córka Stanisława Prozora, wojskiego kowieńskiego i Róży z Syrkuciów; od 1752 r. żona Ignacego Błażeja Stanisława Łopacińskiego, pisarza skarbowego litewskiego. Zmarła w 1 I 1812 w Judycynie, została pochowana w Drui. Boniecki Z tego małżeństwa: Marcin Łopaciński, szambelan JKMci, Tadeusz Łopaciński, pisarzewicz skarbowy WKL, Józef Łopaciński rotmistrz kawalerii narodowej, Mikołaj Łopaciński, pisarzewicz skarbowy WKL, Katarzyna z Łopacińskich Korsakowa. CAH Wilno F. S.A. 15421, k. 426

Łopaciński Jan Nikodem h. Lubicz, ur. 15 IX 1747 r., syn Mikołaja Tadeusza i Barbary Kopciówny, wraz z ojcem podpisał elekcję S. Augusta, za cesją ojca starosta mścisławski (1767) i łoździejski (1773), starosta sądowy miński. Kawaler Orderu Św. Stanisława (1778) i Orderu Orła Białego (1792). W 1770 r. otrzymał od ojca Szarkowszczyznę. W tym roku poślubił 1-o v. Helenę Wiktoryę ks. Ogińską, starościankę dorsunicką. Po jej śmierci w 1788 r. poślubił Józefę ks. Ogińską, wojewodziankę brzeską. Umarł w 1810 r. Boniecki, Aftanazy, Złota księga, PSB, t. XVIII, s. 401.

Łowejko h. własnego. Boniecki wymienia Kazimierza Łowejkę występującego na sejmiku brasławskim w 1764 r. Jana Łowejkę, szambelana JKM, który w 1794 roku reprezentował Wyrwiczów. W Spisach, t. I występuje Józef Łowejko w 1794 roku derewniczy brasławski.
W Materiałach genealogicznych znajduje się wywód rodziny Łowejko sięgający do II połowy XVI w. i osoby Łukiana Mozyrskiego Łowejki. Na początku XIX w. dokumenty wywodowe złożyli: Tomasz, Antoni, Stanisław, Leon synowie Stanisława oraz Jan, Stanisław, Józef Teofil synowie Kazimierza. CAH Wilno, F. 391, op. 9, nr 2415.


Manuzzi Mikołaj h. Manuzzi, pochodził z włoskiej rodziny. Był posłem weneckim w Madrycie, po osiedleniu się w Polsce, zyskał względy Stanisława Augusta. W 1773 roku otrzymał indygenat. „Przy składaniu dowodów swego szlachectwa przedstawił zaświadczenia księcia Wenecji Aloizego Mocenico, ze jest hrabią i pochodzi ze starożytnej i sławnej familii”. Przez małżeństwo z Jadwigą ze Strutyńskich 1-o v. Ciechanowiecką w 1775 roku otrzymał prawem emfiteutycznym otrzymał starostwo opeskie. Zostawił syna Stanisława (1773-1823), posła na sejmy, marsz. szlachty pow. brasławskiego, targowiczanina, który w literaturze był podawany jako naturalny syn Stanisława Augusta Poniatowskiego i Jadwigi Ciechanowieckiej. Mikołaj Manuzzi zmarł w 1809 roku. Uruski

Massalski Ignacy Jakub h. Massalski, syn Michała, hetmana w. litewskiego, kanonik warszawski (1746), pisarz wielki litewski (1748), kanonik wileński, od 1754 r. referendarz wielki litewski, od 1762 r. biskup wileński.,
Kasabuła Tadeusz, Ignacy Massalski, biskup wileński, Lublin 1998

Masłowski Antoni, rotmistrz brasławski(1778), komornik brasławski Kalendarz
Wileński

Masłowski Karol h. Samson, skarbnik brasławski (1778), komisarz brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej (1790); Hedemann, Niesiecki

Masłowski Bonifacy, sędzia grodzki brasławski (1779) CAH Wilno F. S.A. 15412 k.
1477

Matulewicz Jan, proboszcz łabonarski. Plebanem łabonarskim był od roku, gdyż w Wizytacji 1783 jako pleban był wymieniany „Jmc Xiądz Józef Ossędowski w Inflantach urodzony, liczy sobie lat 54. Wyświęcony w roku 1755 na prowizyą w Bogu zeszłego Jmc Xdza Platha proboszcza wobolnickiego kanon[ik] inflantski”. W Raportach o dekanatach za 1784 r. wymieniony jest Joannes Matulewicz, wiek 44 lata, posesyja od 1 roku.

Matusewicz Józef o, dominikanin, wikariusz miorski „[w parafii miorskiej] Wikariusz jeden zakonu Sgo Dominika zostaje od roku 1782, za którego do Konwentu Świętego Jerzego w Wilnie płaci się corocznie złł 200, i trzecia część dochodu kościelnego adjutori daje się”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 336.

Michniewicz Kazimierz ks., proboszcz połuski „Jmc Xiądz Kazimierz Michniewicz z pttu wiłkom. mający lat 35 possyduje to beneficium od roku 1777. W tymże roku wyświęcony na prowizyę Jmc X. Józefa Bazylewskiego fundatora tego kościoła. Edukował się w seminarium dyecezjalnym. Oprócz tego beneficium, drugiego nie ma i w urzędzie żadnym inszym nie zostaje. Prezentowany od pomienionego fundatora. Wikaryusza żadnego nie utrzymuje”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 371

Mikuttowicz Jan Wincenty ks., komendarz kościoła filialnego w Opsie „Przy filii Opsie wikariusz x. Wincenty Mikutowicz aprowiz kościoła brasławskiego. Edukował się in seminario diecesano, lat ma 29. Pensyi rocznej bierze złł 300, siana wozów 20 i leguminy część pewną według konwencyi z starostą opeskim od którego idzie i stróż dla posługi xdza od Sgo Michała do Sgo Jana.” Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 7

Mohl Franciszek h. Trzy-Krety, komornik inflancki (1775), sędzia ziemski inflancki (1788). Uruski

Morykoni (Morykoni Pucini) h. Morykoni, Franciszek, surogator ziemski wiłkom.
(1752-65), sędzia grodzki (1765), wojski (1765-69), podstarosta (1768-69), pisarz
ziemski (1769-81), chorąży (1781-88), podkomorzy (1788-91). Żonaty z Anną Pietkiewiczówną, marszałkówną wiłkomierską, z którą miał synów: Józefa, Ignacego i Benedykta. Spisy t. I, Złota księga, t. II

Możejko Joachim Jan h. Łabędź, starościc nowosadzki, łowczy trocki (1777?-91), skarbnik trocki (1791). Zmarł w 1791 r. Spisy, t. II

Münster Jakub, kapitan wojsk litewskich (1775), komisarz królewski, szambelan
Stanisława Augusta (1787). Uruski.Niewięgłowska Franciszka z Wawrzeckich, córka Felicjana Wawrzeckiego i żona Michała z którym miała syna Justyna. W księdze dekretowej sądu ziemskiego brasławskiego z 1790 r. (19 I) wymieniana jest jako „zeszła” CAH Mińsk F. 1747, op.1, dz. 11, k.325 Syn Justyn był żonaty z Franciszką Wołodźkówną. Uruski

Niewęgłowski Michał h. Jastrzębiec, starszy syn Franciszka Felicjana wojskiego brasławskiego i Anny Sołtanówny, rotmistrz brasławski, dziedzic dóbr Szczołno. Zaślubił 1-o v. [Franciszkę]. Wawrzecką, córkę Felicjana, z której urodził się syn Justyn; 2-o v. Aloizę Rohoziankę, i z niej synowie: Jan i Kazimierz. Uruski

Niewęgłowski Tadeusz Onufry h. Jastrzębiec, młodszy syn Franciszka Felicjana, wojskiego brasławskiego i Anny Sołtanówny, chorąży husarski, deputat na Trybunał Litewski (1770), dziedzic dóbr Krycewicze. Żonaty z Bogumiłą z Szaumanów Szumską z której miał trzech synów: Jerzego, Jana i Ferdynanda żonatego z Anną z Lewandowskich, który odziedziczył dobra. Uruski W Spisach, t. I wspomniana jest córka Niewęgłowskiego, zamężna z Janem Mikołajem Żabą.

Oganowski (Ogonowski) h. Ogończyk, Benedykt, oboźny wileński i poseł (1762), chorąży petyhorski, elektor Stanisława Augusta, koniuszy wileński (1774-81), „sługa i stronnik Radziwiłłów”. Uruski Po 4 I 1782 został duchownym Spisy, t. I.

Ogiński Michał z Kozielska, marszałek brasławski, dziedzic Poszcza i Narun. Żonaty z Marcybellą Poźniakówną z którą miął trzech synów: Józefa, Tadeusza, podstarościego brasławskiego i Konstantego oraz trzy córki: Wiktoryę, Augustę Annę i Wiktoryę (?). Miał braci: Alojzego, stolnika inflanckiego i Ignacego Złota księga R. 5, s. 179

Orzeszkowski Cyprian, rotmistrz woj. wileńskiego, plenipotent Stanisława Światopełka-Mirskiego CAH Wilno, F. S.A. 3354(4019). Syn Józefa, komornika brasławskiego, a wnuk Andrzeja Orzeszkowskiego CAH Mińsk F. 1747, op. 1, dz. 11, k.100v. W 1793 r. Robert Orzeszkowski był regentem podkomorskim pow. brasławskiego. CAH Wilno F. S.A. 15421 k. 144

Oskierka Marcin Teodor, kasztelanic nowogrodzki, starosta miadziolski. Żonaty z Teresą Brzostowską, starościanką miadziolską. Marszałek oszmiański (30 III 1765-12 I 1793). Zmarł po 1796 r. Spisy

Ostaniewicze, rodzina bojarska zamieszkująca powiat brasławski od początków XVI wieku. Według dokumentów wywodowych, protoplasta rodu – Hrehory Ostoja Ostaniewicz przybył z terenu województwa smoleńskiego. 18 IV 1524 roku otrzymał do króla Zygmunta I przywilej na Bujewszczyznę i Subołowszczyznę (Subotowszczyznę?) w pow. brasławskim. W 1537 r. otrzymał przywilej na Jakubowszczyznę i Gajlesze także w pow. brasławskim. Potomkowie Hrehorego w 7. i
8. pokoleniu na przełomie XVIII i XIX w. składali dokumenty wywodowe przed

Heroldią guberni wileńskiej. Wśród nich znajdowali się: Franciszek Ostaniewicz, syn Jana, generał-major b.wojsk polskich; Antoni Ostaniewicz, syn Kazimierza, major b. wojsk polskich; Wawrzyniec, Klemens, Karol, Stanisław i Piotr, synowie Ksawerego; Ignacy, Piotr, Franciszek, synowie Hieronima, kapitana b. wojsk polskich; Józef, syn Mikołaja; Franciszek i Mateusz, synowie Karola; Piotr i Felicjan synowie Piotra. CAH Wilno F. 391, op. 9, nr 2415, k. 6-7.
W 1775 r. podymne z okolicy Ostaniewicze opłacali: Józef, Aleksander, Michał, Jan, Maciej, Antoni, Piotr, Hieronim Ostaniewicze oraz Michałowa Ostaniewiczowa Taryfa 1775, k. 11v
W 1789 r intratę z Ostaniewicz opłacał Hieronim, kapitan JKMci i Piotr
Ostaniewiczowie. Summariusz 1789, k.16.

Pałaszewski Jakub, regent ziemski i grodzki brasławski CAH Wilno F. S.A. 15418, k.
442

Pałaszewska Małgorzata z Matusewiczów, chorążyna JKM. Wdowa po Janie Pałaszowskim, chorążym JKMci zmarłym przed 24 III 1784 r. CAH Wilno F. S.A. 15416 k. 141

Paszkiewicz Jan ks., proboszcz kołtyniański, franciszkanin

Pietkiewicz Ignacy, podstarości sądowy wiłkomierski, syn Hieronima Pietkiewicza, sędziego i marszałka wiłkomierskiego oraz Elżbiety Sabińskiej.Spisy, t. I

Piotrowicz Jan h. Leliwa odm., skarbnik smoleński. Syn Adama-Feliksa, starosty mławskiego (1758), sędziego sądu kapturowego pow. brasławskiego (1764). Miał braci: Franciszka i Mikołaja. Uruski, t. XIV, s. 29, CAH Wilno F. S.A. 15418 k. 161v

Piotrowicz Mikołaj, rotmistrz brasławski, żonaty z Petronellą z Żabów, córką Antoniego łowczego brasławskiego (1773). CAH Wilno F. S.A. 15425; F. S.A. 15413 k. 421; F. S.A. 15416 k.22.

Piotrowicz a.n. skarbnik oszmiański. Żonaty z Brygidą Chmielewską w 1776 r. wdową
po nim. Spisy, t. I.

Platerowa Izabela z Borchów, córka Jana Jędrzeja Borcha, podkanclerzego, żona
Kazimierz Konstantego Broel-Platera, starosty daugieliskiego.
Z. Zielińska, Plater (Broel Plater) Kazimierz Konstanty, Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981, s. 665-672

Plater (Broel-Plater) Kazimierz Konstanty h. własnego, ur. w 1749 r. syn Konstantego Ludwika i Augusty z Ogińskich. Starosta inflancki, kasztelan trocki, pisarz polityczny, targowiczanin, ostatni podkanclerzy litewski. 19 V 1770 został szambelanem a 25 V starostą inflanckim po cesji starszego brata Józefa Wincentego. Po utracie zasekwestrowanych na skarb rosyjski Bieszenkiewicz i Obola w woj. połockim, trzymanych przez Platerów w zastawie od hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego, pozbawiony starostwa inflanckiego, dla zachowania własności dóbr dziedzicznych, które znalazły się za kordonem zdecydował się złożyć przysięgę wierności Katarzynie II, w zamian za co, jako dowód łaski, caryca zezwoliła na dożywotnie trzymanie przezeń starostwa inflanckiego.

3 IV 1773 poślubił w Warszawie Izabelę, córkę podkanclerzego Jana Jędrzeja Borcha. W wyniku małżeństwa uzyskał niegrodowe starostwo daugieliskie w pow. oszmiańskim i brasławskim. W lutym 1774 brał udział w sejmiku deputackim brasławskim, na którym kandydował do Trybunału Litewskiego jego starszy brat. Za zezwoleniem sejmu 16 XII 1774 roku fundował na dobrach Kalwik komandorię maltańską pod patronatem swojego rodu. Dzięki temu został zaliczony w poczet kawalerów-fundatorów i fundatorów św. Jana. 15 II 1776 otrzymał od króla Order Św. Stanisława a w następnym roku zajął się działem rodzinnej schedy po ojcu Konstantym Ludwiku. Z powodu długów popadł w zatarg z Okęckimi zakończony procesem. W 1777 roku wykupili oni weksle a wiosną 1783, może nawet chwilowo, zajęli starostwo daugieliskie. 13 XI 1784 Plater został ponownie wybrany do Rady Nieustającej. W latach następnych uczestniczył w Warszawie w kombinacjach przy obsadzie dygnitarii litewskich. 13 I 1787 został mianowany oboźnym litewskim, które odstąpił po 24 godzinach Karolowi Prozorowi. Mimo starań nie uzyskał starostwa brasławskiego (zabiegał o nie dla siebie i swojego szwagra R. Brzostowskiego. W kolejnych latach przebywał w otoczeniu króla, starając się (za poparciem O. Stackelberga) o ministerium. Zmarł w 1807 roku.
Z. Zielińska, Plater(Broel Plater) Kazimierz Konstanty, Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981, s. 665-672

Z małżeństwa z Izabelą posiadał potomstwo: Ludwik August Broel-Plater (ur. 1775), Jan Broel-Plater, Michał Plater – Zyberk (od 1803), Konstanty Broel-Plater, Kazimierz Broel-Plater, Stanisław Kostka Broel-Plater, Henryk Broel-Plater. Genealogia dynastyczna (www)

Podbereski (Samson-Podbereski) Jerzy h. Gozdawa, rotmistrz brasławski (1778), komisarz brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej (1790). Żonaty z Moniką z Pomarnackich. Właściciel części Smołw. CAH Wilno F. S.A. 15416, k. 306

Podbereski Jakub, oboźny brasławski, również komisarz tejże Komisji. Hedemann, Niesiecki Żonaty z Moniką z Pomarnackich CAH Wilno F. S.A. 15413 k. 301.
„W 1618 r. Jerzy Grużewski poślubił Mariannę Samson-Podbereską, wchodząc w koligacje z najznamienitszymi rodzinami ewangelickimi na Litwie. Dziadek panny młodej, Melchior Zawisza (zm. 1592), kasztelan witebski, ufundował zbory w Szydłowie i Żejmach. Córkę Dorotę wydał za marszałka brasławskiego Jerzego Samsona-Podbereskiego (zm. 1630), który wzorem teścia utrzymywał zbory reformowane we wszystkich swoich posiadłościach: Kazanhrodku, Muśnikach, Upnikach i Dziewiałtowie. Zmarł bez męskiego potomstwa, a jego dobra odziedziczyli zięciowie ewangelicy: Władysław Montwid Dorohostajski, Samuel Szwykowski oraz Jerzy Grużewski. Temu ostatniemu przypadł Dziewiałtów, gdzie zbór ufundowali w XVI w. książęta Wiśniowieccy. W 1638 r. spełnił życzenie teścia i wzniósł tam murowany kościół. Pod patronatem Grużewskich dziewiałtowska gmina reformowana przetrwała do XX w.”
Kazimierz Bem, Kielmy na Żmudzi, dzieje zboru i pewnej rodziny w: Jednota – pismo religijno-społeczne, nr 3-4/2001

Prusewicz Szymon Jan ks., pleban łyngmiański, kanonik liwoński „(…) Jmc Xiądz Szymon Jan Prusewicz, z powiatu kowieńskiego, lat ma 42. Possyduje to beneficium od roku 1771. Wyświęcony w roku 1762 na prowizyą JWJmcX Horaina sufragana
żmudzkiego Archidiakona Wileńskiego. Edukował się w seminarium diecezjalnym przez lat 4. Beneficium drugiego nie ma. Jest przy tym kanonikiem inflantskim. Prezentowany od Najjaśniejszego Króla Jegomości Stanisława Augusta, i takowa prezenta nie była kwestionowana”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 135.


Radziwiłł Karol Stanisław „Panie Kochanku” h. Trąby, ur. 27 II 1734 roku w Nieświeżu, syn Michała Kazimierza i Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich, wojewoda wileński, marszałek generalny konfederacji radomskiej, ordynat nieświeski. Od wczesnej młodości obdarzany honorami: w 1742 r. otrzymał chorągiew petyhorską w 1748 roku był posłem na sejm z pow. oszmiańskiego. W wieku 16 lat otrzymał nominację na podczaszego litew. (7 VI 1752). W czasie sejmu uzyskał nominację na miecznika. Już w tym okresie rodzice próbowali ożenić go z przedstawicielką któregoś ze znaczniejszych rodów polskich i zagranicznych. 23 X 1753 zabiegi rodziców zostały uwieńczone sukcesem i Karol Stanisław poślubił Marię Lubomirską. Po trzech latach rozpoczął się jednak proces o unieważnienie małżeństwa, zakończonym w 1760 prymasowskim dekretem unieważnia-jącym małżeństwo. Oddał się hulaszczemu trybowi życia a kolejne uzyskane godności zawdzięczał wyłącznie protekcji swego ojca Michała Kazimierza. Po śmierci ojca w 1762 stał się właścicielem kolosalnej fortuny. Jednocześnie starał się o kolejne dygnitarstwa (buławę polną litew., i województwo wileńskie). W staraniach uciekał się do poparcia rosyjskiego. Podczas sejmu 10 X 1762 otrzymał nominację na wojewodę wileńskiego (…). Zmarł w 1790 r.
J. Michalski, Radziwiłł Karol Stanisław, PSB, t 30, Wrocław 1981, s. 248-262

Radziwiłł Maciej h. Trąby, ur. w 1749 roku, podkomorzy lit., następnie kasztelan wileński, dramatopisarz, kompozytor. Syn Leona Michała i Anny Ludwiki z Mycielskich. Wczesne dzieciństwo spędził w Nieświeżu. W latach 1768-71 przebywał z rodzeństwem i matką w Dreźnie. W 1771 po śmierci matki dokonał działu dóbr z bratem Mikołajem. Przypadły na niego głównie dobra litewskie położone w pow. wiłkomierskim (dawne dobra Siesickich). Poseł na sejm z pow. brasławskiego w 1780 r. Zmarł w 1800 roku. Z. Anusik, A. Stroynowski, Radziwiłł Maciej, PSB, t. 30, s. 285- 287.

Rahoza (Rohoza) Kazimierz Jan, h. Szreniawa z Krzyżem; rotmistrz, horodniczy brasławski (1766-69?). W 1790 roku był członkiem brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej. Żonaty z Heleną Zarankówną Horbowską. Hedemann, Spisy, t. I

Ratomski Romuald h. Kościesza v. Stołbok, chorąży husarski wojsk litewskich 1775, sędzia grodzki brasławski 1771-1778 r. Uruski W 1784 r. pełnił funkcję pisarza sądowego (?) CAH Wilno F. S.A. 15413 k. 168. Żonaty z Anną z Hryncewiczów CAH Wilno 15416 k. 418

Rehbinder (de Rehbinder) Jan, z pochodzenia Niemiec. Hedemann podaje, że przodek R. otrzymał godności od biskupa wileńskiego Józefa Macieja Ancuty (1722- 23). Jan był w 1790 roku komisarzem brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno- Wojskowej. „porucznik Leyb Regimentu Najjaśniejszej Imperatorowej Jmci Rossyjskiej” CAH Wilno F. S.A 15421
„Gubernator Namiestnictwa Połockiego, Orderu Św. Anny kawaler, wojsk rossyjskich
generał porucznik” CAH Wilno F. S.A. 15416 k. 533
Według Uruskiego Rehbinder był szlachcicem inflanckim, który w 1775 roku otrzymał
indygenat.

Rehbinder (de Rehbinder) Otton Jan Waldemer „kornet Leyb Gwardii Imperatorowej Jmci“ CAH Wilno F. 15416, k.171

Rewkowski a.n., łowczy brasławski (po 1769 r. a przed 1773 r.). Żonaty z Kunegundą Franciszką Szymkowiczówną z której miał syna Rocha. Zmarł przed 1779 r. Spisy,t. I. W księgach sądowych brasławskich występuje Teresa Rewkowska, jako kredytor wobec ks. Michała Janusza Zenowicza, ex kanonika żmudzkiego CAH Mińsk F. 1747, op. 1, dz. 13.
W księgach sądowych brasławskich z 1786 r. występuje Franciszka ze Stomów Szymonowa Rewkowska, 2v-o Jakubowa Korwin Kossakowska, która owdowiała po Sz. Rewkowskim z trzema małoletnimi synami. CAH Wilno, F. S.A. 15418, k. 525


Rodziewicz Gedeon, rotmistrz brasławski wymieniany w taryfie hyberny 1775 r.
Taryfa 1775, k. 18.
W dokumentach sądowych brasławskich z 1766 r. wymienany jest Jan Rodziewicz, rotmistrz brasławski, który wraz ze swoją matką Ludwiką z Girulskich sprzedał swoją część majątku Ukle dla Ignacego Szyryna CAH Wilno, F. 15407, k. 147
W Kalendarzu Wileńskim za 1784 r. rotmistrzowie brasławscy: Tomasz i Tadeusz Rodziewiczowie.
W dokumentach z 1784 r. występuje Karol i Ludwika z Bielikowiczów Rodziewicze CAH Wilno F. 15416, k. 231

Ropp (de la Ropp) Jan – chorąży JKMci CAH Wilno F. S.A. 15413k. 914.

Rudnicki Jan Gwalbert Bonawentura, (1753-1809), starosta sugijski, rotmistrz kawalerii narod. lit.
Dziedzic majątku Kompol w wiłkomierskim, które w 1774 r. sprzedał Zybergom. W 1786 r. zakupił dobra Dziedzinka w dziśnieńskim. Był posesorem niegrodowego starostwa sugijskiego (Suginty z przyległościami).
Żonaty z Ewą z Dąmbrowskich z którą mieli syna Franciszka z Karoliną Aleksandrowiczówną oraz córkę Teresę, za Tomaszem Franciszkiem Łopacińskim Złota księga szlachty R. 4, s. 157
Z drugiego małżeństwa z Anielą z Pawłowiczów Łukiańską miał córkę za Mateuszem
Boguckim oraz syna Aleksandra dziedzica Dziedzinki.
Z. Anusik, A. Stroynowski, Rudnicki Jan Gwalbert Bonawentura, PSB, t. 32, s. 623- 624.

Rudomina Dusiacki Józef Kazimierz Maciej, ur. 5 III 1753 r., syn Mikołaja i Rozalii z Platerów, marszałkowicz brasławski, chorąży brasławski, starosta niegrodowy bernatowski. Od 3 II 1780 r. żonaty z Barbarą Petronelą Magdaleną Niemirowiczówną Szczyttówną (ur. 30 VI 1763) pisarzówną skarbową W.K.L. Od 1793 r. stolnik brasławski. Zmarł w 1813 r. Spisy, t. I.

Rudomina Dusiacki Mikołaj Andrzej, syn Antoniego podkomorzego brasławskiego [?]. Cześnik brasławski Marszałek brasławski, z żony Rozalii z Platerów miał syna Józefa. Zmarł ok. 1775 roku. Hedemann,

Rudominowa Rozalia z Platerów, żona Mikołaja Andrzeja Rudominy Dusiackiego, stolnika, podstarościego i marszałka brasławskiego; stolniczanka wiłkomirska. Córka Aleksandra Konstantego Platera, wojewodzica inflanckiego. W latach 1775-1788 dzierżawiła dobra Dukszty. Zmarła w 17 V 1788. Spisy t. I, Hedemann,
W Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 występuje Teresa Rudomina, marszałkowa brasławska.

Rulikowski Michał, syn Józefa, podczaszego bełzkiego i wnuk Michała podczaszego bełzkiego. Podczaszy bełzki, elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na sejm 1768 r. „na którym gorąco przemówił do króla za senatorami wywiezionymi na Sybir”. Żonaty z Teresą Witską, z którą miał córkę i syna Wincentego Złota księga, R. 1, s. 252.

Ruszczycowa z Matusewiczów Kunegunda w 1771 r. fundowała klasztor mariawitek w Mińsku (Biskupstwo wileńskie s. 471). Mąż – Mikołaj Ruszczyc, starosta porojski.

Ruszczyc Mikołaj, starosta tautuski i porojski, sekretarz JKM, wójt wileński (przysięgę składał 14 II 1745 r. jednak nie utrzymał si&#281;). Spisy, t. I, s. 208.Salmonowicz Jan, łowczy starodubowski, szambelan JKMci Wizytacja dekanatu
brasławskiego 1782-1783

Salmonowicz Michał, starosta pluski niegrodowy, żonaty z Antoniną z Żabów, zmarł przed 16 II 1789 roku. CAH Wilno F. S.A. 3354, k.10. Z tego małżeństwa urodził się Antoni Salmonowicz, późniejszy chorąży artylerii litewskiej. CAH Wilno F. S.A. 15425 k. 796

Salmonowicz Dominik, strukczaszy brasławski (1767-71) Spisy, t. I.

Salmonowicz Tadeusz, rotmistrz brasławski, żonaty z Eleonorą z Wroczyńskich
NAHB, F. 1747, op.1, dz. 13, k.409

Sapieha Aleksander Michał h. Lis, ur. 12 IX 1730 roku, syn Kazimierza Leona, wojewoda połocki, hetman polny, kanclerz wielki lit., marszałek konfederacji targowickiej na Litwie. Po śmierci ojca, opiekę nad nim przejął stryj Józef Stanisław, który był niestrudzonym jego protektorem do urzędów i godności. W VI 1740 S. otrzymał starostwo puńskie, w 1746 był posłem na sejm z pow. wiłkomierskiego. 24 X 1747 był marszałkiem wileńskiego sejmiku elekcyjnego. W listopadzie 1748 otrzymał pułk regimentu pieszego. 30 XI 1750 otrzymał nominację na podskarbiego nadwornego litew., 16 VII 1754 na wojewodę połockiego. Jesienią 1761 roku otrzymał rosyjski Order Św. Andrzeja, był także kawalerem Orderu Św. Huberta. X 1762 nominacja na hetmana polnego litew., w 1765 został kawalerem Orderu Św. Stanisława.; 13 IX 1775 nominowany na kanclerza wielkiego, w 1787 marszałek Trybunału Litewskiego, w 1792 marszałek konfederacji litewskiej. Żonaty z Magdaleną Lubomirską. Zmarł 28 V 1793 w Warszawie.
Z. Zielińska, Sapieha Aleksander Michał, PSB t. 34, Wrocław 1992, s. 565-569.

Sawicki Franciszek, komornik województwa wileńskiego. Wizytacja 1783, s. 193

Sielicki Jerzy, regent kancl. W. Ks. Litew, mianowany klasztelanem połockim 11 XII 1784 po Tadeuszu Żabie, zmarł 12 IV 1791 w Czerniewiczach. Wolff
W 1771 r był wojskim połockim Kalendarz Wileński 1771

Soroka Leon, pułkownik oszmiański. Kurczewski podaje, że był właścicielem kaplicy w Sorokopolu, która indult otrzymała w 1782 r. Biskupstwo, s. 480
Soroka Leon (z Skalnika, Z Kalnika, Skalnik), płk oszmiański, żonaty z Joanną Koziełłówną Poklewską 1v. Dominikową Rodziewiczową starościną rudnicką. Od 13 III 1788 r. pisarz grodzki starodubowski, potem sędzia ziemski zawilejski. Zmarł ante 7 IV 1813 r. Spisy, t. IV, s. 267
W Kalendarzu Wileńskim 1784 Ignacy Soroka, rotmistrz oszmiański.

Soroka z Kalnik Józef, miecznik, pisarz grodzki smoleński, od 1783 r. pisarz ziemski oszmiański, od 1792 r. sędzia ziemski zawilejski. Spisy, t. I, s. 256

Soroka Ludwik, występuje jako skarbnik oszmiański w 1783 r. Spisy. t. I, s. 293

Strutyńska (Teresa) Felicjanna z Karpiów, córka Jakuba Ignacego, starosty
płungiańskiego i Joanny Godebskiej. Uruski

Strutyński Romuald, chorąży brasławski, starosta szakinowski. Syn Józefa Antoniego Strutyńskiego ssty szakinowskiego i Rozalii z Platerów. 26 VII 1767 ożenił się z Felicjanną (Teres&#261;) Karpiówną, starościną płungiańską, córką Jakuba Ignacego i Joanny Godebskiej. Spisy,t. I. Uruski
W księgach sądowych ziemskich brasławskich z 1783 r. „Rozalia z Platerów matka, Teresa córka Strutyńskie starościna i starościanka seyweyskie, Teresa z Karpiów Strutyńska chorążyna brasławska synowa” CAH Mińsk F. 1747, op.1, dz. 13, k.349 Według SGKP Róża z Platerów Strutyńska na mocy decyzji sejmu 1773-5 otrzymała w emfiteuzę starostwo wiżajnskie oraz sejwejskie SGKP, t. XIII, s 688.

Sulistrowski Tadeusz, szambelan JKMci. Syn Karola, wojskiego oszmiańskiego i pierwszej żony Teresy Zenowiczówny. Żonaty z Brygittą Joanną z Łopacińskich z której miał córki: Barbarę za Danielem Buszyńskim (Buczyńskim) cześnikowicza oszmiańskiego, Rozalię za Wincentym Bortkiewiczem, oraz syna Józefa. Dziedzic Komaj, Izy i Wiszniowa. Przyrodni brat Alojzego Sulistrowskiego. Złota księga szlachty R. 4, s. 155

Szauman Jerzy Wilhelm h. własnego, sędzia grodzki brasławski od 30 IX 1765 r. Żonaty z Franciszką Mirską, łowczanką brasławską. Zmarł 1794 r. Spisy, t. I. W dokumentach sądowych tytułowany starostą niegrodowym borkowskim.

Szyryn Ignacy, s. Jana Jerzego, koniuszy brasławski (1765-1796), sędzia grodzki br. (1775-1786), starosta niegrodowy gabryiałowski, komisarz Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej. Wywodził się z chorwackiego rodu magnackiego Zrinskich (Zrinich – Złota księga) osiadłego od XVI w. na Węgrzech. Jedna z gałęzi rodu osiadła w Inflantach, gdzie szybko się spolonizowała. Po ojcu odziedziczył zaledwie dwie wioski (Nejpery i Sarkuny w Inflantach), ale będąc zarządcą majątku Józefa Hylzena

szybko dorobił się majątku (w 1782 roku kupił miasteczko Hermanowicze z dobrami w skład których wchodziły: Podolszczyzna, Biały Dwór, Przemiana i Maryampol).
Żonaty od 1768 r. z Maryanną z Jakubowskich generałówną wojsk kor. (zm. 27 X 1800) z której pozostawił syna Justyna. Zmarł w 10 VIII 1796 roku. Spisy, t. I; Hedemann; Złota księga R. 4; CAH Wilno F. S.A. 3354 [bp]

Szukszta Adam ks., komendarz urzędowy plebanii kukuciskiej. W wizytacji parafii kukuciskiej: Jmc Xdz Józef Antoni Matulewicz z powiatu kowieńskiego mający lat 55 possyduje plebanią od lat 22. Wyświęcony w roku 1756 (…) 3 Augusti na prowizyą śp. JXa Benedykta Chmielewskiego plebana jezioroskiego. Edukował się in Monte Salvatoris w Wilnie, innego prócz tego beneficium nie ma. Vice dziekanem brasławskim prowidowany od JW. śp. Zieńkowicza biskupa wileńskiego bez żadnej przeszkody. Wikarego ma jednego [ks. Adam Szukszta?], który od lat 12 na ten kościół prowidowany ma lat 42. Wyświęcił się w roku 1770 4 septembra, użyteczny i zdatny do wszelkich usług kościelnych, do kazań, katechizmów ettc. Ma rocznej pensyi złotych 200 i niektóre akcidenta”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 149-150..

Śliwiński Klemens ks., kanonik regularny, proboszcz twerecki „ks. proboszcz tego klasztoru ad prasens od zwierzchności zakonnej wyznaczony Klemens Śliwiński z Zapuszczańskiego [powiatu?] lat mający 43, rok drugi na tym miejscu mieszka samo czwart, i utrzymuje pilnie przyzwoitą posługę parafialną”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 323.

Śmigielski Łodzia z Bnina Jerzy, rotmistrz brasł., poseł brasławski (1764) podpisał elekcję S.A. Poniatowskiego, strażnik brasławski (1791).Brat stryjeczny Kajetana i Tadeusza Śmigielskich. Spisy, t. I, Summariusz 1789, Złota księga

Śmigielski (Szmigielski, Szmygielski) Łodzia Kajetan z Bnina, krajczy brasławski (1760-92). Żonaty z Anastazją Zderkiewiczówną (z Darkiewiczów, z Derkiewiczów). Zmarł przed 5 III 1792. Spisy, t. I.

Śmigielski Łodzia Tadeusz z Bnina, skarbnik brasławski, strażnik brasławski. Brat rodzony Kajetana Śmigielskiego. Złota księga

Światopełk-Mirski Aleksander, rotmistrz brasławski Wizytacja dekanatu
brasławskiego 1782-1783

Światopełk-Mirski Bogusław, wojski, sędzia sejmowy. Żonaty z Anną Mirską. Podkomorzy brasławski od 8 III 1777. Zmarł po 1800. Spisy, t. I. Syn Cypriana, wojskiego, miecznika, surogatora brasł. i Marii (Maryanny) Billewiczowej. Podkomorzy w l. 1782-84. Bracia: Tomasz, gen.-adiutant, marszałek brasł.; Józef, wojski brasł.; Kazimierz, Stanisław, pisarz W.K.L. Uruski. Bogusław ŚM miał syna Romana, który w 1789 r. opłacał intratę z majętności Zahorze Summariusz 1789

Światopełk-Mirski Jan, łowczy brasławski, rotmistrz brasławski. SGKP. Żonaty z Zofią z Szeszkiewiczów CAH Wilno F. S.A. 15417, k. 41.

Światopełk-Mirski Jan, skarbnik i łowczy brasławski, żonaty z Joanną z Rymszanką h. Gozdawa. Właściciel Zajnowa po ojcu, po dziadku Niewęgłowskim Kozakowa a jako wiano małżeńskie wziął Podziśnie. Zmarł 16 V 1761 r. i został pochowany w cerkwi w

Kozakowie. Z tego małżeństwa pozostawił Franciszkę za Jerzym Szaumanem, i siedmiu synów: Konstantego, proboszcza kublickiego; Aleksandra Paulina, szambelana JKM i prezydenta dziśnieńskiego, dziedzica Zajnowa; Ferdynanda, rotmistrza i sędziego granicznego brasławskiego; Tadeusza, miecznika i podkomorzego brasławskiego, dziedzica Poddziśnia; Korneliusza, prowincjała karmelitów bosych; Kaspra Franciszka, rotmistrza brasławskiego; Ignacego, podkomorzyca brasławskiego. Złota księga, R. 4, s. 196-197.

Światopełk-Mirski Paweł, cześnik brasławski, syn Leona strażnika brasławskiego i
Józefy. Brat Tadeusza (?).

Światopełk-Mirski Stanisław Wojciech, generał adiutant, szambelan królewski.
M. Złomska, Mirski (Światopełk-Mirski) Stanisław Wojciech, t. 21, Wrocław 1976, s.
351

Światopełk-Mirski Tadeusz, syn Teodora Światopełk-Mirskiego, koniuszyca brasławskiego i Mirskiej a.n. Uruski podaje, że dziedzicem Horanie był Tadeusz Światopełk-Mirski, w 1757 r. rotmistrz brasławski, żonaty z Antoniną Rudominianką i Antoniną Dąbrówną, z których miał trzy córki i ośmiu synów. Od 9 III 1780 roku po śmierci Józefa Kwinty miecznik brasławski, jako miecznik wymieniany jeszcze w 1793 roku. W 1789 roku Tadeusz Światopełk-Mirski opłacał intratę z dóbr Horanie. Summariusz 1789

ŚwiatopełkMirski Tadeusz, syn Jana Stanisława skarbnika i łowczego brasławskiego oraz Joanny Rymszanki; od 9 III 1780 r. miecznik brasławski. Dziedzic Poddziśnia. Żonaty z Anną Mirską z linii pisarskiej na Zawierzu, córką Cypriana i Marii z Billewiczów Mirskich. Pozostawił córkę Brygittę i synów: Józefa i Tomasza. Złota księga, R.IV, s. 197.

Światopełk-Mirski Teodor, koniuszyc brasławski, syn Władysława.

Tomaszewicz Dunin Antoni Kazimierz, strażnik wiłkomirski (1753-64), rzekomy strażnik brasławski (1764), pisarz grodzki wiłkomirski(1765-72), sędzia grodzki wiłkomirski (1773-81).

Tomaszewicz Dunin Bogusław, starosta botocki skarbnik wiłkomirski (1761-71), sędzia grodzki brasławski (1771-1787). W Spisach t. I jest wzmianka o pogrzebie w dn. 15 I 1789 r. u franciszkanów w Warszawie.

Tomaszewicz Kazimierz ks., pleban pelikański „ urodzony w Powiecie Brasławskim, edukowany w Seminarium Diecezjalnym Wileńskim. Wyświęcony w roku 1774 na prowizyą Jmc Xdza Zygmunta Łastowskiego plebana ikaźnieńskiego. Liczy sobie lat
34. Possyduje to beneficium pelikańskie od roku 1780”. Wizytacja dekanatu
brasławskiego 1782-1783, s. 353.

Tomaszewicz Dunin Zygmunt, podstoli brasławski (1786-89)

Towiańska Aniela, starościna inturska, żona Antoniego, strażnika wileńskiego, horodniczego wileńskiego, starosty inturskiego. W 1766 roku płacił hybernę ze

starostwa a w 1778 był wymieniany w herbarzach. Zmarła przed 30 III 1797 r.
Niesiecki, SGKP, IAM, s. 310.
W Spisach, t. I występuje Piotr Towiański, horodniczyc wileński. W CAH Wilno F.
S.A. 15413, k. 311 Piotr Gieralt Towiański horodniczy wileński (1780 r.) syn
Antoniego starosty inturskiego.
Karol Towiański, starościc inturski występuje w księgach sądowych brasławskich CAH Mińsk F. 1747, op.1, dz. 13, k.321
W Spisach, t. I występuje Franciszek Leon Tyzenhauz, podkomorzyc wileński, starosta inturski. Ożeniony z Barbarą. Scedowali starostwo inturskie Towiańskim 15 maja 1757
r. IAM, s. 310.

Trzeciak Józef ks., podproboszcz jezioroski „WJmc Xiądz Antoni Kruszewski kanonik wileński auditor sądów zadwornych JO. Xiążęcia Jmc Biskupa possyduje tą plebanią od roku 1780. Komendarz Jmc X. Józef Trzeciak przy tym kościele rok pierwszy, prowizem onego nie jest. Rok mający 34. Edukował się w seminarium diecezjalnym, Wyświęcony w roku 1774. Do posług kościoła i obowiązków jego zdatny”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 222.

Tur Michał budowniczy brasławski, szambelan JKMci, żonaty z Maryanną z
Freytaków (Freytagów) CAH Wilno F. S.A. 15418, k. 42

Tyszkiewiczowa Anna z Pociejów, ur. 1720 r. wojewodzina smoleńska, córka Aleksandra Pocieja, starosty trockiego. Zmarła w 1788 r. Z małżeństwa z Józefem Skuminem Tyszkiewiczem pozostawiła syna Ludwika Wolff

Tyszkiewicz Skumin Józef, ciwun wileński, 8 V 1761 został mianowany kasztelanem mścisławskim. 6 IX 1775 otrzymał nominację na wojewodę smoleńskiego.
Żonaty z NN. w 1736 oraz z Anną z Pociejów w 1748 r. Z drugiego małżeństwa zostawił troje dzieci: Aleksandra, Ludwika i Annę.
Zmarł 20 XII 1790 roku. Wolff

Tyzenhauz Antoni, ur. w 1735 roku, koniuszy litew., 15 VII 1765 mianowany podskarbim nadwornym, był przywódcą stronnictwa królewskiego na Litwie. Zmarł 31 III 1785. Wolff

Uliński Józef, cześnik księstwa żmudzkiego Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782- 1783

Wasilewski a.n., skarbnik orszański Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783. U Niesieckiego Tadeusz Wasilewski w 1778 wojski orszański; Franciszek, horodniczy orszański.

Wawrzecki Aleksander Tadeusz (Tadeusz Aleksander), s. Antoniego Tadeusza Wawrzeckiego podstarościego i stolnika brasławskiego. Stolnikowicz brasławski, starosta widejszański, żonaty z Barbarą Tyzenhauzówną starościanką szmeltyńską z którą miał syna Michała Od 1768 r. wojski brasławski, wzmiankowany jeszcze w 1792 r. Spisy, t. I; NAHB F.1747, op. 1, dz. 11, k. 339v .

Wawrzecki Benedykt gen. adiutant wojsk W.K.L. był synem Tadeusza Wawrzeckiego wojskiego brasławskiego właściciela Meykszt, marszałek brasławski (1794-1801). Żonaty z Elżbietą Kublicką, łowczanką inflancką. Summariusz z 1789

Wawrzecki Jan, podstarości brasławski (1771), uczestnik Konfederacji Barskiej. Hedemann wojszczyc brasławski, sędzia grodzki braslawski Spisy, t. I. Siostra Wiktoria Wawrzecka wojska brasł., matka Benedykta Wawrzeckiego gen. adiut.; Bogumiła Wawrzecka, wojska brasławska. Spisy, t. I

Wawrzecki Michał, wojskowicz brasławski s. Aleksandra (1771), uczestnik
Konfederacji Barskiej. Hedemann

Wawrzecki Tadeusz Aleksander, rotmistrz brasławski (1771). Hedemann

Wazgird (Wizgird) Andrzej, marszałek dziśnieński, syn Michała Wazgirda i Franciszki z Józefowiczów. Żonaty z Bogumiłą z Jeleńskich, z której córka Franciszka wyszła za mąż za Ignacego Światopełk-Mirskiego, syna Aleksandra Paulina, prezydenta dzisieńskiego. Złota księga, R.4, s. 197.

Wierwieński Jan Józef ks., podproboszcz widzki „Wielmożny Jmc Xiądz Antoni Kruszewski kanonik katedralny wileński, auditor Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci Biskupa Wileńskiego Sądów Zadwornych, utrzymuje na miejscu swoim w plebanii widzkiej przy kościele Jmc Xdza Jana Wiercieńskiego z powiatu wiłkomierskiego, z parafii troupieńskiej, który liczy sobie lat 45. Mieszka w Widzach rok trzeci, wyświęcony w roku 1764 w sobotę przed Świętą Trójcą. Święcił się na prowizyą WJmc Xdza Antoniego Bukatego Kanclerza Wileńskiego do Radoszkowicz. Edukował się w seminarium dawnym diecezjalnym wileńskim. Do mówienia kazań, nauk i całej posługi parafialnej dość jest zdatny. Bierze kapitulacyi złł 1000 i okcydensa kościelne jakie być mogą. Z tej kapitulacyi chowa do pomocy ustawicznego Xiędza komendarza karmelitę bosego z Poszemienia, któremu od siebie płaci kapitulacji rocznej do klasztoru złł 300 i za dwie msze obligacyjne co tydzień odprawowane osobno płaci (…) 100”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 45.

Wołosowski Konstanty, rotmistrz brasławski (1764-1789), komisarz brasławskiej Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej w 1790 r. Hedemann Rotmistrzewicz Księstwa Inflantskiego, syn Joanny z Kassianowiczów i Józefa Wołosowskiego, rotmistrza inflanckiego (nie żył już w 1769 r.), starosta niegrodowy krasnowski. Lustracja 1789, IAM, s. 372, CAH Mińsk F. 1747, op.1, dz.13, k.17

Wyrwicz Franciszek żonaty z Teresą z Zasztowtów (1742), mieli syna Stanisława
wojskiego inflanckiego(1778)

Wyrwicz Karol ks., ur. w 1717 r. na Żmudzi, od 1734 r. jezuita. Nauczyciel w kolegiach jezuickich. Wychowawca Józefa Hylzena z którym podróżował po Europie. Po kasacie jezuitów w 1773 r. został proboszczem par. św. Andrzeja w Warszawie. Od 1778 do 1780 byl plebanem dryświadzkim, a od 1780 r. opatem hebdowskim, zm. 1793. Encyklopedia jezuitów

Wyrwicz Wasilewicz Stanisław, wojski inflancki, właściciel dworu Wojsbuny

Wyrwicz Teofil ks., proboszcz dryświadzki, „ Jmc Xiądz Teofil Wyrwicz z pttu brasławskiego lat 29 mający. Possyduje tę plebanię od roku 1780. W tymże roku wyświęcony na prowizyą WJmcX Karola Wyrwicza opata hebdowskiego. Edukował się w Seminarium Warszawskim u Sgo Krzyża. Prócz tego, beneficium żadnego innego nie ma, i w urzędzie inszym nie zostaje. Prezentowany na tę plebanię od Najjaśniejszego Króla Jmc i takowa prezenta nie była kwestyonowana. Wikaryusza utrzymuje jednego rocznie zakonu Sgo Dominika, który ma ustąpione sobie akcydensa minoris stola, oprócz tego płaci złł 200 do Konwentu Druyskiego”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 253.

Wyrwicz Tomasz, s. Jerzego wraz z braćmi opłacał intratę z dóbr Kwidziszek
Lustracja 1789, k.17

Zabłocki Sawicz Andrzej, rotmistrz pow. oszmiańskiego. 1765-67 sędzia gr. oszm. 1768-92 pisarz sąd. 1780-90 podczaszy oszmiański. Żonaty z Marią Angelą Okuszkówną (zm. 1744/45). 4 IX 1780 r. mianowany podczaszym oszmiańskim. (Spisy) W 1789 r. został wybrany do komisji na pow. oszmiański dla zbierania ofiar dobrowolnych w Koronie i WKL (Jankowski, cz. II, s. 227) W Wizytacji dekanatu brasławskiego 1782-1783 występuje jako starosta (niegrodowy) miadziuński.

Zabłocki Stanisław, rzekomy strukczaszy oszmiański. Żonaty z Konstancją. IAM, s.
21.

Zaborowski Hipolit ks., proboszcz unickiej par. Spassa w Drui. Jego zięciami byli: ks.
Jan Adamowicz oraz ks. Grzegorz Murawski. CAH Wilno F. S.A. 15413, k. 1009-1020.

Zahorski (Zachorski) Chost Antoni h. Lubicz, mostowniczy brasławski (1746-65), sędzia ziemski brasławski (1765-85). Według autorów Spisów w 1793 roku ożenił się z Różą Salmonowiczówną. Jest to najprawdopodobniej omyłka, gdyż A.Z. sędzia ziemski brasławski był żonaty z Różą z Korsaków. Przypuszczalnie było to drugie małżeństwo
A. Zahorskiego (może rozwód?). W wizytacji parafii kowieńskiej z 1782 r. wzmiankowana jest Bogumiła Zahorska, mostowniczyna brasławska, która w 1780 r. uczyniła fundusz na jeden z ołtarzy w kościele parafialnym w Kownie. Fundusz był lokowany na dobrach Sworzany w pow. wiłkomirskim należących do jej syna Ludwika Zahorskiego, oraz na kamiennicy w Wilnie. Wizytacja dekanatu kowieńskiego 1782 r. ,
s. 8
W zestawieniach urzędników występuje również Antoni Zahorski rotmistrz, strukczaszy brasławski. Występuje tu nieścisłość, gdyż w 1787 roku strukczaszowie brasławscy Antoni i Róża z Salmonowiczów Zahorscy sprzedają majątek Rudawa i Piewce Mateuszowi i Franciszce Dąbrowom CAH Wilno F. S.A. 15419, k.487.
W dokumentach sądowych brasławskich z 1785 roku znajduje się dowód intromisji od Antoniego i Róży z Korsaków Zahorskich ex-sędziów brasławskich na majętność Rudawa i Piewce na osobę Antoniego Zahorskiego, rotmistrza brasławskiego. CAH Wilno F. S.A. 15417, k. 184.

Zahorski Tadeusz, rotmistrz brasławski, żonaty z Konstancją z Dawidsonów. CAH
Wilno F. S.A. 15425 k.25

Zieńkowicz Tomasz h. Siostrzeniec, prałat Kapituły Wileńskiej, wszedł do Kapituły w
1741 roku jako kanonik, następnie był kustoszem i dziekanem. W 1755 nominowany
sufraganem białoruskim. W 1763 został mianowany sufraganem wileńskim którym był nim do 1782 roku. Był bliskim krewnym biskupa wileńskiego Michała Zieńkowicza (1730-1762). Umarł w 1790 roku w wieku 80 lat. Biskupstwo wileńskie

Żaba Kościesza Antoni, ur. 1710. Żonaty z Joanną Mirską, łowczanką brasławską. Od 1752 r. łowczy brasławski, z którego zrezygnował na rzecz syna Józefa w 1777 r. W 1775 r. dzierżawił Drujkę i Obabie. Zmarł 24 X 1792 r. Miał synów: Mikołaja, (od 1788
r. pisarza grodz. brasł.), Józefa, łowczego brasł., Felicjana łowczego woj. smoleń.,
Piotra. Spisy,t. I, Hedemann, Złota księga

Żaba Kościesza Franciszek, pleban pohoski od 1784 r. W roku 1783 wizytator dekanatu brasławskiego pisał: „Plebana aktualnego po zejści Śp. X. Pieślaka przy tym kościele nie ma. Xdz Kontowtt podproboszcz brasławski ab officio do czasu teraz officiosam commendam utrzymuje, póki Xdz. Eberlin nominowany pleban nie przybędzie”. Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 308. W Raportach o dekanatach zaznaczone jest, że parafię posyduje od jednego roku. CAH Wilno, F. S.A. 694, op. 1, nr 59, k.19.

Żaba Kościesza Józef, ur. 1751. Syn Antoniego, łowczego brasławskiego i Joanny Mirskiej, łowczanki brasławskiej. Od 20 IX 1773 r. łowczy brasławski. Zmarł po 1809 roku jako podkomorzy brasławski Spisy, t. I. CAH Wilno F. S.A. 15413, k. 1016. Niesiecki

Żaba Kościesza Tadeusz, podkomorzy wileński, 23 XI 1776 mianowany kasztelanem połockim a 11 XII 1784 został mianowany wojewodą połockim. Niesiecki Żonaty z Ludwiką Kiełpsz, córką Jerzego, podczaszego wiłkomirskiego i Zofii Zenowiczówny. Uruski


Żwagin Piotr ks. kanonik regularny od pokuty, proboszcz smołwieński „z kapituły zakonnej naznaczony z Xięstwa Żmudzkiego, ma przy sobie do pomocy drugiego xiędza, zdatnego do pełnienia prac i obowiązków parafialnych, od zwierzchności wyznaczonego” Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783, s. 241 W Raportach o dekanatach występuje pod nazwiskiem ks. Piotr Wangin, lat 60, posesja parafii od lat 19. CAH Wilno, F. S.A. 694, op. 1, nr 59, k.19.

Żynko (Zenka) Feliks, strażnik brasławski od 30 III 1772 r. Żonaty z Julianną Zabłocką zm. przed 5 VII 1785 r. Niesiecki, Spisy-----


Bibliografia:
1. Źródła rękopiśmienne:
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD w Warszawie) Archiwum Radziwiłłowskie (AR)
Dz. II: Dokumenty historyczne Sygn. 698, 6911, 6913,
VIII: Akta dotyczące duchowieństwa
Sygn. 32, 75, 455,
XXV: Inwentarze dóbr radziwiłłowskich
Sygn. M 11731, M 11732, M 11733, M 11734, M11735, M11736,
M 12325, M 12326, M 12327, M12328
Sumariusz Metryki Litewskiej t. IV, V, VII, Polonica, Metryka Litewska:
F. 389: nr 111, 113, 114, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 584,
Archiwum Państwowe w Lublinie
Zespół: Chełmski Grekokatolicki Konstystorz
Wizytacja diecezji Polsko-Połockiej, nr 143 Centralne Archiwum Historyczne w Mińsku (CAH w Mińsku)
Trybunał Skarbowy Litewski
F. 1703 op. 1, nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6;
Sąd ziemski brasławski
F. 1747 op. 1, nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 6; nr 7; nr 8; nr 11; nr 13; nr 36; nr
37;
Podkomorski brasławski sąd
F. 1836 op. 1, nr 1; nr 2; nr 3; nr 4

Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie (BAN w Wilnie)
Kapituła Wileńska
F43-471, 475, 476, 498, 506, 509, 511
Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie (BUW w Wilnie)
F 4 – A1789; A2567; A2648; A2649; A2699; A2759; A2772; A2835; A2888; A2827; A2904
F. 57 – B53/44


Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (LPAH w Wilnie)
Główny Trybunał Litewski

F. 8, op. 4, dz. 181
Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego
F. 11 op. 1, nr 646, nr 627, nr 1587;
F. 11 op. 2, nr 11
Kapituła Wileńska
F.694, op. 1 nr 43, nr 59, nr 3379
Sąd ziemski brasławski
S.A. 13926, 15405, 15407, 15412, 15413, 15416, 15417, 15418, 15419,
15421, 15425, 15427, 15428, 15431,
Materiały genealogiczne
F. 391, op. 9, nr 2415
Źródła drukowane:
Akty izdavajemyje Vilenskoju Archeografičeskoju Komissieju dla rozbora drewnych aktow, t, 33, Wilno 1908
Akty izdavajemyje Vilenskoju Archeografičeskoju Komissieju dla rozbora drewnych
aktow, t, 35, Wilno 1910
Akty izdavajemyje Vilenskoju Archeografičeskoju Komissieju dla rozbora drewnych
aktow, t, 38, Wilno 1914
Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m., Vilnius 2008
Kalendarz Wileński 1770, 1780, 1784
Kaunos dekanato vizitacija 1782 m., Vilnius 2001
Kodeks Dyplomatyczny Katedry Wileńskiej, Kraków 1932-1948, t. I Kościół Katolicki na Podlasiu, t. 2, Boćki. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych, oprac. Józef Maroszek, Białystok 1999
Lietuvos Metrika, Knyga nr 51 (1566-1570), Vilnius 2000
Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784, opr. W.Wernerowa, w: Studia Podlaskie, t.1, Białystok 1990
Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m., Vilnius 2010
Przyszłość kultury Polaków na Kresach, t. 2, Kraj rodzinny matki mej, pod red. Józefa
Maroszka, Białystok-Drohiczyn 2000
Ukmerges dekanato vizitacija 1784 m., Vilnius 2009

Inwentarze:
Indeks alfabetyczny miejscowości Dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, cz. I A-K (Abakanowicze-Kujany), Wilno 1929
Opisanie Rukopisnogo Otdielenia Vilenskoj Publicznoj Biblioteki, t. III, Vilno 1898, Opisanie dokumentov Archiva Zapadnorusskich Uniatskich Mitropolitov 1701-1839, t. II, Sankt Petersburg 1907


Herbarze i spisy urzędników:
Boniecki Adam, Herbarz Polski, Warszawa 1899-1913, t. I-XVI Niesiecki Kasper, Herbarz Polski, Lipsk 1839- 1846, t. I-X
Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931, t. I-XV Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wiek. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy.
T. I: Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, oprac.H. Lulewicz, A. Rachuba i in. Warszawa 2004
T. II: Województwo trockie XIV-XVIII wiek, oprac.H. Lulewicz, A. Rachuba i in., Warszawa 2006
T. IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV-XVIII wiek, oprac.H. Lulewicz, A. Rachuba i in., Warszawa 2003


Wolff Józef, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795, Kraków 1885
Żychliński Teodor, Złota księga szlachty polskiej, R. 1-7, Warszawa 1879-1885---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
john1
Долгожитель форумаСообщений: 1582
Регистрация: 27 мар. 2008
Рейтинг: 621 

.

---
pol
<<Назад  Вперед>>Модератор: Bianca
Генеалогический форум ВГД »   Книги и другие источники »   Книжная полка »   географические »   Opisy parafii diecezji wileńskiej с 1784 г.
RSS

Реклама от YouDo