Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Cтраны Северной Европы »   Эстония »   ЛАУР (LAUR) в Эстонии
RSS

ЛАУР (LAUR) в Эстонии

любые данные по Лаур в Эстонии.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 * 4 [ >>>>>> ]
Модераторы: Erla, Inga Ilves
Любчинова
Долгожитель форума
Ольга

Любчинова

Омск
Сообщений: 9837
Регистрация: 11 июня 2010
Рейтинг: 3557 

fast191, а не могли эстонцев записать как немцев?

---
Любчин(ов), Пострешкин (Пострехин), Свидерский(ой)(ов), Балов, Самсонов, Тугов, Сухов(ых), Табанаков, Пакулев, Суранов, Потоцкий, Чулков, Черданце(о)в, Buck, Joa, Brinkmann, Kibbermann, Си(е)дя(е)ков, Шляпников, Вьюков, фон Йорк, Костюков и др.
zaraisabelle
Долгожитель форума

zaraisabelle

Helsinki / Tallinn
Сообщений: 442
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 250 


fast191 написал:
[q]
[/q]

Здесь данные ономастики и видно что имена менялись, всё с чем-то было связанно.С годом , с властью.
Если при какой-то власти поменял фамилию и получил корочку, документ что ты гразданин той страны, то всё.Если сам не будеш показывать свидетельство о рождении (где писали нацию, то никогда ник-то и не будет писать в документах нацию, пишут гражданин....)
Моя мама в 16 лет, это был 1956 год, должна была быбрать нацию, по маме русская или по папе финн, и разумеется тогда было важно быть русским, но в 1992 году когда решила всё же поехать жить в Финнляндию, то пришлось доказывать нацию и искать документы.И на сегодняшний день живёт в Финляндии как этническая финнка, в старом паспорте нация русская,а гражданство эстоннское.
Nimede eestistamine 1920. 1930. aastatel
Presentation Transcript
Nimede eestistamine 1920.–1930. aastail Kais Allkivi Sandra Sultsing
Perekonnanimede panek Eestis
Koos pärisorjuse kaotamisega
Liivimaa talurahvaseadus 1819: kõik peavad saama ristinime järele liignime
1835. aastaks said perekonnanime kõik eesti talupojad
Kokku ~41 000 perekonnanime
Oma-, võõr- ja segakeelsed
Hrl nimi- ja omadussõnad, nim v om käändes
Venestamine ja saksastamine
1840. aastail vene usku minek – nimede venepärastumine
Luterlaste nimed saksastusid
1853–1913 domineeris nimede saksastamine
20. saj algul rahvustunne tugevnes
Tsaaririigi ajal nimevahetus keerukas ja kulukas
Esimene tõuge nimede eestistamiseks
Perekonnanimede seadus 1926 – perekonnanimekohustus
1927 – vene nimede õigekiri
Perekonnanimede muutmise seadus – õigus muuta nime, kui võõrapärane kuju ei meeldi
Perekonnanimede korraldamise seadus 1934
Riigivanema dekreet
Põhjused ja ajendid nime muutmiseks
Toimingud, mida tuleb nimemuutmisel teha
Muutmise üle otsustas siseminister
Perekonnanimede korraldamise seadus 1934
Perekonnanime muutmise põhjused seaduses:
võõrakeelne kuju
halb või labane tähendus või halb kõla
soov eristada perekonnanime, kui see on liiga laialt tarvitusel
soov hoida alal sugukonnanime
soov mitmest perekonnanime teisendist tarvitada ainult üht perekonnanime
Muud põhjused, mida siseminister peab mõjuvaks
Perekonnanimede korraldamise seadus 1934
S ooviavaldus es pidid olema andmed perekonnaseisu kohta, naise ja laste nimed
P õhjus, miks nime soovitakse muuta ning uus nimekuju
R egistreerimise kulude ees tuli tasuda 5 krooni
Perekonnanimede korraldamise seadus 1934
Uueks perekonnanimeks ei tohtinud olla:
tuntud tegelase või sugukonna perekonnanimi
kaitseregistrisse kantud nimi
halva/labase tähenduse või kõlaga nimi
l iiga laialt tarvitusel olev nimi
Eestikeelse te perekonnanimede kirjapilti parandati
Kõik nimesoovi avaldused avalda ti Riigi Teatajas
Nimede eestistamise kampaania 1935
Nimede eestistami ne kerkis päevakorda 1930. aasta i l
Eesti perekonnanimede järgi võimatu rahvust määrata – suur osa kaal saksakeelsetel nimedel
Eestistati võõrapäraseid nimesid
Vahetati välja halvakõlalised eestikeelsed nimed
Nimede eestistamise kampaania 1935
Soovitused nime muutmisel:
nimi kodukoha järgi
e estipärased perekonnanime lõpud -stu, -sto, -maa, -soo, -väli
Nimede eestistamise kampaania 1935
Nimede kaitseregister:
1934 – määrus laialt tarvitusel olevate perekonnanimede kohta
kaitseregistrit pidas siseminister
registrisse said kanda need, kes olid oma perekonnanime eestistanud pärast 19. dets 1919
Nimesid sai anda vaid registrisse kantud inimeste sugulastele
Nimede eestistamise kampaania
Oma nime muutis u 210 000 inimest
1918–1935: nimede eestistamisi u 11 000
1936: u 23 000
1939: u 6000
Nimede eestistamise kampaania
Saksapärastest nimedest loobumine
L oobuti nimedest, mis omasid lõppe -mann,
-son, -berg, -baum, -stein, -land
A sendati eestipäraste nimelõppudega:
-mann –> -maa
-son –> -soo
-bach –> -oja; -jõe
-berg –> -pärg; -mäe, -mägi
Nimede eestistamise kampaania
Halvakõlalistest nimedest loobumine
H alvakspaneva kõla või pilkevarjundiga eestikeelsed nimed
Loomanimelised perekonnanimed: Oinas, Härg, Pull, Kass, Elevant, Ani, Kits
A uk-lõpulised: Sopaauk, Karuauk, Saviauk, Karvaauk, Räimaauk
P ilkavad: Sarvik, Tont, Koll, Käkk, Mats, Punn, Raisk, Lenin
Nimede eestistamise kampaania
Eesnimede korrastamine
K ui mõnda tähe hääldatakse pikalt, siis kahekordselt välja kirjutada
V õõrtähtede väljajuurutamine
M itteomased täheühendid: th , ph
N aiste ja meeste nimede eristamine
Võõrapärane nimi Soovitatud eestikeelne kirjapilt Nimekandja sugu Abel, Avel Aabel m Ado Aadu m Alice(Alissa) Aliis n
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Pühalepa vallavalitsuse isikutunnistuste register 01.04.1939–28.10.1940
Vallaelanike perekonnanimede muutused aastail 1935–1940
Nime muutis (enamasti eestistas) 46 peret
Enamik uutest nimedest inspireeritud loodusest
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Mann-lõpud asendati ma-/maa-lõpuga: Koger mann – Koger ma , Holl mann – Aarde maa
Tähenduslikud perekonnanimed tõlgiti
täielikult, nt Johannisbeer – Sõstar
osaliselt, nt Al berg – Alt mäe
Tõlkimisest sagedamini sarnasuspõhimõte –
kattusid esisilbid või esimesed tähed: Saue r –
Saue , Va ldmann – Va arik, Le ufeld – Le ivalt
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Vahel jäi samaks ainult nime esitäht: S ikkel – S ammal, R ebel – R ohumaa, A htsing – A vasaar, V olens – V arjula
Uuel ja vanal nimel puudus nii tähenduslik kui
ka sarnasuslik seos: Espenbaum (tlk haavapuu) – Randviir, Ahrenschild – Soosõru, Pilder – Marjapuu, Leiko – Ristmägu
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Algusest kaotati h-täht: H arusoo – Arusoo
Algusest kaotati eesti keelele ebatüüpiline konsonandiühend: Spr iit – Pr iit
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Eestistamine ei olnud:
vana kirjaviisi asendamine uuega: Villo – Vilu
Nigu – Tammekivi (vulgaarne tähendusseos?)
murdeline Perijal – kirjakeelne Pöial
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Sugulased võtsid erinevad perekonnanimed:
Ebrok – Lepamets/Tammeleht
Hellmann – Heinma/Helisma
Pruer – Pärna/Pruunlepp
Treimann – Lahe, Uuspõld
Nimede eestistamine Pühalepa vallas
Sugulaste perekonnanimed ühtlustusid
Helman/Hellmann – Heinma
Johannesbeer/Johannisbeer – Sõstar
Leifeldt/Leufeld – Leivalt
Perekonnanime muutumine Kaisi suguvõsas
Hallkivi – Allkivi
Ebrok – Lepamets (1938)
Alla – Ala (1940)
Perekonnanime muutumine Sandra suguvõsas
Täder (Tädder) – Teder (1936)
Perekonnanimede andmebaasid
Onomastika-1 – rahvarände jälgimine onomastilisel meetodil, rändeprotsesside ülevaade
Onomastika-2:
ülevaade kõigist Eesti vabariigis 1918–1940 muudetud nimedest
andmed Riigi Teatajast
andmebaas jagatud kahte ossa: 19. saj algul pandud perekonnanimed ja 1920.–1930. aastail toimunud nimevahetused
Kust veel infot leiab?
Saaga – ajalooarhiivi andmebaas
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna arhiiv
Ettekande põhiallikad:
Must, Aadu 2000. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio.
Pühalepa Vallavalitsuse isikutunnistuste register 1939–1940 . Eesti Riigiarhiiv , f. 4320, n. 1, s. 2.
Riigi Teatajad aastaist 1925–1938

---
Пауков, Бочкарев, Тюрин, Медников, Хирвонен, Сойкконен, Титов, Осипов, Потоцкая
hirvonen, soikkonen, pototski, titova, paukov, bochkareva, mednikov , ossipov, tyrin
zaraisabelle
Долгожитель форума

zaraisabelle

Helsinki / Tallinn
Сообщений: 442
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 250 Нашла кто там искал своих
Laur
Kõiv
Klaassepp

И они связанны с Украиной?..
http://www.geni.com/people/Pal...5593462236

Здесь видна переписка того Тармо , кто искал своих Лаур.

Laur
Kõiv
Klaassepp

http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=5505

Он пишет искал в 2009г. информацию о своих Лаур

....Paluks abi, kas kellegil on infot Laur'ide kohta Sangaste või Hummuli kandis.?
Ette täandes

Tarmo

....Tänan vastamast.
Tean oma vanaisa ja isegi isa kohta üsna vähe ning ka sugupuu uurimises algaja.
Tean vaid seda, et nad olid vene kiriku hingekirjas kuid millises konkreetse kiriku hingekijras seda ei tea. See link mille andsid käsitleb vist ainult Lutheri kiriku raamatuid?
Mõtlesin, et ehk keegi on juba tegelenud sealt pärit Lauridega ning oskab natuke infot anda.
Minu vanaisa oli Johan Laur aga ei oska öelda isegi sünniaega. Eeldatavalt ehk 1885-1890 või sinna kanti. Elas Tagula kandis Tindi või Raudlaane talus.

...Joann Laur, sünd. 27 ijulja 1888 :D . Loodan, et sobib:
Saaga EAA.3313.1.55:176?1105,2436,907,92,0


....Väga suur tänu Sulle. Täpselt õige.
Ise otsisin hommikuni ja tulutult. Õnneks vaatasin lõpuks siia foorumisse:)
Mis loogikat peaks neis arhiivides otsides kasutama? Näiteks kui ma nüüd tean, et Johani isa Rein Laur Jurjev p. sündis 1837? Mulle praegu jäävad segaseks need kiriku ja vallaraamatute loogikad.

ette tänades

Tarmo

...
Kas Uku või keegi teine oskab selgitada, mis on siia nr 106 alla sisse kantud:
http://www.ra.ee/dgs/browser.php?tid=34 ... 27c690f9a2

Saan aru, et Rein ja Adam on Jürri pojad aga kas oleks võimalik ka Jürri sünniaega kuidagi välja lugeda ning mida need numbrid tähendavad?

ette tänades

Tarmo

....ему отвечает Велло..

Jüri Jüri poeg Laur on eelmise revisioni aegu olnud 58 aastane ja 1858 aasta revisioni ajal 65 aastane.
Esimene number näitab vanust eelmise revisioni ajal ja teine number käesoleva revisioni ajal, samas ei pruugi need vanused olla eriti täpsed.
poeg Rein 12 aastane ja praegu 19
poeg Adam 0,5 aastane , 1855 surnud
naine Maret 58 aastane
tütar Mai 9 aastane


...
Suur tänu Vellole. Revisjoni lehed olen nüüd endale selgeks teinud. Uueks probleemiks on kiriku raamatutest aru saamine. Näiteks mis kirjutatud alltoodud lehel esimeses kastis ja mida tähendavad need kuupäevad kahes esimeses lahtris ning mida tähendab nr, 34 nime ees,


http://www.ra.ee/dgs/browser.php?tid=17 ... 40bfb36ff2
ette tänades


Tarmo

...
Esimeses tulbas on kirjas sünnikuupäev, teises ristimise kuupäev. Nr 34 nime ees on antud aasta sünni järjekorra number. Järgnevates tulpades on seaduslikust abielust sündinud poiste ja tüdrukute järjekorra numbrid, edasi vallaslaste poisid ja tüdrukud ja surnult sündinud vatavalt poisid ja tüdrukud.

...Tänan Uku. Eks segast on palju. Revisjoni lehed olen nüüdseks läbi kamminud ja oma esiisa Andres (1727) välja jõudnud kuid kirikuraamatutest, kus võiks rohkem infot saada on minu jaoks segane veel.
Helistaksin hea meelega, mis ajal Sulle paremini sobiks?


Tarmo


И все эти данные есть на гени

Ваш
http://www.geni.com/people/Joh...6169375604
Johan Laur
Sündinud: 27. juuli 1888
Surnud: umbes 1943 (55)
Lähedased:
Son of Rein Laur ja Els Ermus
Husband of Anna Laur (Lillipuu)
Father of <privaatne> Laur; Kalju Laur; Juku Laur ja Vilma Laur
Brother of Anna Laur; Ott Laur; Liis Laur ja Juuli Laur
Lisaja: Tarmo Laurhttp://www.geni.com/people/Rein-Laur/6000000006169375604
Rein Laur
Sündinud: 30. detsember 1837
Surnud: 20. aprill 1921 (83)
Lähedased:
Son of Jüri Laur ja Maret Laur (Laose-Jago Kotre t)
Husband of Els Ermus
Father of Anna Laur; Ott Laur; Liis Laur; Juuli Laur ja Johan Laur
Brother of Willem Laur; Juhan Laur; Endrik Laur; Mai Laur ja Adam Laur
Lisaja: Tarmo Laur
Statistika
Isikuid puus 565
Veresugulasi 600
Esivanemaid 6
Järeltulijaid 17
Laur, Laose-Jago Kotre t ja Ermus

http://www.geni.com/people/J%C...6169375604
Jüri Laur
Sündinud: 1792
Surnud: 8. detsember 1868 (76)
Lähedased:
Son of Märt Laur ja Juuli Laur (Hengevõtja Jaani t)
Husband of Maret Laur (Laose-Jago Kotre t)
Father of Willem Laur; Juhan Laur; Endrik Laur; Mai Laur; Adam Laur ja veel üks
Brother of Tinno Laur; Liis Laur; Tio Laur; Madli Laur ja Willem Laur
Lisaja: Tarmo Laur


http://www.geni.com/people/M%C...6177180796
Märt Laur
Sündinud: umbes 1762
Lähedased:
Son of Paltserre Andrus Laur ja Paltsere Mai Laur (Tindi talu)
Husband of Ann Laur; Juuli Laur (Hengevõtja Jaani t) ja Kirstin Laur (Lambahain)
Father of Tinno Laur; Liis Laur; Tio Laur; Madli Laur; Willem Laur; ja Jüri Laur « vähenda
Brother of Palttserre Märt Laur; Paltserre Liis Klaassepp (Laur); Madli Laose Jago (Laur); Paltserre Matli ja Paltserre Tio Kõiv (Laur)
Lisaja: Tarmo Laur


http://www.geni.com/people/Pal...6178191115


Paltserre Andrus Laur
Sündinud: umbes 1732
Paltserre, Tagula küla, Sangaste
Surnud: 24. veebruar 1800 (68)
Lähedased:
Husband of Paltsere Mai Laur (Tindi talu)
Father of Palttserre Märt Laur; Paltserre Liis Klaassepp (Laur); Madli Laose Jago (Laur); Paltserre Matli; Paltserre Tio Kõiv (Laur); ja Märt Laur « vähenda
Lisaja: Tarmo Laur (24. september 2009)
Haldaja(d): Tõnis Ivask,
Hingeraamat 1777 http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1298.2.7:46?185,260,603,50,0

И с этими данными и у других пользователей данные.

http://www.geni.com/people/Joan-Laur/6000000002403795276

Joan Laur
Sündinud: umbes 1888
Pärnumaa, Estonia
Surnud: 1958 (70)
Lähedased:
Husband of Maria Laur (Siimann)
Father of Johannes Laur
Brother of Nikolai Laur ja Juhan Laur
Lisaja: <privaatne> Lääts (10. jaanuar 2009)
Haldaja(d): Lehte Viitas, ja Kätlin Lääts «

---
Пауков, Бочкарев, Тюрин, Медников, Хирвонен, Сойкконен, Титов, Осипов, Потоцкая
hirvonen, soikkonen, pototski, titova, paukov, bochkareva, mednikov , ossipov, tyrin
fast191
НовичокХарьков
Сообщений: 13
Регистрация: 23 июня 2014
Рейтинг: 6 Да , конечно мы не исключаем, что , люди испытав на себе все "прелести" 1937 года в оккупационный период должны были как-то выживать. У меня есть одно архивное подтверждение , что Анетта Шмидт - 56 лет на 1942 г ( она сама эстонка, но была за мужем за немцем, которого в 1937 году осудили в Харькове на 10 лет лагерей, сына арестовали в сентябре 1941 года и тоже дали 8 лет ИТЛ ) , что ей оставалось делать? , как - то надо было выживать. Она записала себя для получения продуктов как "немка"

Архивного материала ОЧЕНЬ МНОГО, его конечно же надо смотреть, хотели просто понять стоит ли нам углубляться в сторону мордвы, но всё равно слишком разительные цифры относительно численности МОРДВЫ В ХАРЬКОВЕ на 1941 г. !!!

Я знаю , что немецкие оккупационные власти во время очень СТРОГО ОТНОСИЛИСЬ к чистоте рас
Немецкое население Украины даже проверяли на процентное содержание чистоты расы
( Конечно немецкое население городов Харькова, Днепропетровска, Киева в 100 % не входили, их называли полукровы, а вот сельское немецкое население , где немцы проживали компактно не вступая в браки со славянами имели статус - 100% арийской расы. ( Запорожская, Одесская области)

Вот мы и недоумении, что статус "мордва", в оккупационном Харькове мог бы сильнее "спасти" эстонцев. Ведь мордва - это практически как русские ( живут на территории России , к тому же я не думаю , что у немцев с эстонцами были определённые "тёрки" .


Интересно , а знают ли что -либо о фактах такого национального подхода оккупационных властей 1941-1944 гг. историки или архивисты в Эстонии ?
На Украине подобные вопросы задавать бесполезно ...

---
Хелен
fast191
НовичокХарьков
Сообщений: 13
Регистрация: 23 июня 2014
Рейтинг: 6 Спасибо за содействие !

А Вы знаете , мы в Харькове нашли одного финна, которого расстреляли в Харькове в 1937 году
ЛУРЕН ( ЛЕХТО) МАТИ ( МАТВЕЙ ) ВИКТОРОВИЧ

финский коммунист , 1926 году перешёл границу , получил военное образование в Ленинграде и Орегбурге.
В 1935 году направлен в Харьков в авиабригаду, заместитель начальника разведотряда
В 1989 году его реабелитировали , в 1990 реабелитировали по партийной линии , но в его деле нет запросов от родных. Семьи у него в Харькове не было , а на Родине о нём не знают.

---
Хелен
zaraisabelle
Долгожитель форума

zaraisabelle

Helsinki / Tallinn
Сообщений: 442
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 250 


fast191 написал:
[q]
[/q]


Недоходное учреждение “Фенно-Угриа” было создано в 1927 году в Эстонии для координации взаимоотношений с финно-угорскими народами. В 1940 году деятельность учреждения была запрещена, “Фенно-Угриа” возродилась в 1991 году как холдинг – “крыша” для предприятий и организаций Эстонии, заинтересованных в сотрудничестве с родственными финно-угорскими народами. В настоящее время “Фенно-Угриа” объединяет более 50 учреждений и общественных организаций.

---
Пауков, Бочкарев, Тюрин, Медников, Хирвонен, Сойкконен, Титов, Осипов, Потоцкая
hirvonen, soikkonen, pototski, titova, paukov, bochkareva, mednikov , ossipov, tyrin
zaraisabelle
Долгожитель форума

zaraisabelle

Helsinki / Tallinn
Сообщений: 442
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 250 

http://lists.memo.ru/index12.htm

На Жертвы политического террора в СССР, именно видно как пишется нация всех.

---
Пауков, Бочкарев, Тюрин, Медников, Хирвонен, Сойкконен, Титов, Осипов, Потоцкая
hirvonen, soikkonen, pototski, titova, paukov, bochkareva, mednikov , ossipov, tyrin
kalkuta321
НовичокХарьков
Сообщений: 1
Регистрация: 16 июля 2015
Рейтинг: 1 

Курт Лаур жил в гор Харькове по ул Муранова 39 до прихода немцев в город в октябре 1941года, после чего стал сразу работать на них. Не помню точно как называлась книга для служебного пользования, в которой были указаны все прдатели, изменники Родины и лица работавшие на немцев, но Курт Лаур там был как и его старший сын,помню, что там было написано, что перед войной он работал на АТС города, а после прихода немцев в город, в СД, там было указано даже его звание, не помню сейчас какое точно. Как немец или эстонец по национальности он не был арестован перед войной, не понятно, но скорее всего он был завербован НКВД, хотя в действительности уже работал на СД. Войну он пережил точно, так как последним местом жительства его указывалась Германия
vlad_lilipu
НовичокЛуганск
Сообщений: 1
Регистрация: 15 июля 2016
Рейтинг: 1 

от чего происходит фамилия Лиллипуу,ее происхождение и понятие?

---
Лилипу
zaraisabelle
Долгожитель форума

zaraisabelle

Helsinki / Tallinn
Сообщений: 442
Регистрация: 31 мая 2009
Рейтинг: 250 


vlad_lilipu написал:
[q]
Лиллипуу,
[/q]


Лилл+Пуу наверно цветок и дерево = Lillepuu

Цветочное деревоNimede panemine

Algne nimekuju
Normaliseeritud nimi
lillipuu
Kubermang
Maakond
Kihelkond
Mõisavald
Otsi Puhasta

Otsingu tulemused

Leiti 2 sobivat vastet
1 - 2 / 2
Nr Algne nimekuju Normaalkuju Kubermang Maakond Kihelkond Koht
1 Lillipu Lillipuu Liivimaa Viljandi Helme Helme
2 Lillipu Lillipuu Liivimaa Viljandi Helme Patküla

---
Пауков, Бочкарев, Тюрин, Медников, Хирвонен, Сойкконен, Титов, Осипов, Потоцкая
hirvonen, soikkonen, pototski, titova, paukov, bochkareva, mednikov , ossipov, tyrin
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 * 4 [ >>>>>> ]
Модераторы: Erla, Inga Ilves
Генеалогический форум ВГД »   СТРАНЫ И РЕГИОНЫ »   Cтраны Северной Европы »   Эстония »   ЛАУР (LAUR) в Эстонии
RSS

Реклама от YouDo