Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   П »   Па - Пе »   Петровский/Петровський,Петрівський/Пятроўскі/Piоtrowski
RSS

Петровский/Петровський,Петрівський/Пятроўскі/Piоtrowski

в настоящее время известные местности - кубанские станицы Бакинская и Старонижестеблиевская


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 * 7 [ >>>>>> ]
Модератор: Радомир
Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Петровский Гинек герба Слеповрон, Обертын, 1531

Plewczyński M. Obertyn 1531. – Warszawa: Wyd-wo Bellona. 1994. – 235 s.

S. 111
RYCERSTWO OBERTYŃSKIE

S. 139
PIECHOTA

S. 142
5. Rota Hynka Piotrowskiego herbu Ślepowron licząca 113 pieszych i 1 jeźdźca.
Piotrowski był wójtem buskim i wojskim horodelskim. Pochodził z Mazowsza, ale osiadł w województwie bełskim i był właścicielem części wsi. Przez 12 lat rotmistrzował wjeździe i piechocie (w okresie 1529 - 1548).

S. 143
Cudzoziemców w piechocie koronnej było niewielu. W rejestrach popisowych znaleźć można 35 piechurów z popularnymi na Węgrzech imionami „Miklos", „Mikulas" lub z określeniem węgierskiego miejsca ich pochodzenia. Z grupy tej 7 strzelców służyło w rocie Wojciecha Polaka z Oleśnicy, po 5 u Mikołaja Iskrzyckiego, Hynka Piotrowskiego i Lamberta Gnoyeńskiego. Piechurów ze Śląska było co najmniej 34, w tym z posiadłości ks. Jana opolskiego 15. Z Opola pochodziło 11 żołnierzy, z Mistka 5, z Opawy i Raciborza po 3. Najliczniej Ślązacy reprezentowani byli w rocie Leonarda Jacimirskiego (13), Balcera Rusieckiego (7) i Mikołaja Iskrzyckiego (6). Zbliżony był udział w służbie koronnej Czechów i Morawian na ogół 30 - 35 żołnierzy, a więc zaledwie około 3% całej piechoty
S. 144
użytej w kampanii obertyńskiej. Z grupy tej 13 popisanych zostało w rocie Mikołaja Iskrzyckiego (m.in. dziesiętnicy Zygmunt z Nachodu i Jerzyk z Ujazdu), 6 w rocie Balcera Rusieckiego (dziesiętnicy Paweł z Pragi i Irzyk z Paszkowa), 4 w rocie Hieronima Noskowskiego (dziesiętnik Jan z Pragi), 3 u Hynka Piotrowskiego, 2 u Leonarda Jacimirskiego i 1 u Feliksa Ziemnickiego. Możliwe, że niektórzy z Morawian i Słowaków to ludzie przybyli już wcześniej zza Karpat i osiedli w Małopolsce i na Rusi (ziemia sanocka). Sprzyjały tego typu osadnictwu zarówno migracje ludności związane ze spustoszeniem Słowacji przez Turków w latach 1529 - 1530, jak i związki z Polską takich pogranicznych panów, jak Łascy czy Thurzonowie.

S. 175
Piechotą należało więc obsadzić około 18 wozów południowo-wschodniej ściany taboru i przeszło 90 wozów południowo-zachodniej. W tym celu hetman wydzielił z piechoty trzy roty i „po woziech strzelcom [...] stać i gotowymi być kazał". Pochodzili oni zapewne z oddziałów Hynka Piotrowskiego (118 piechurów), Hieronima Noskowskiego (119) i Balcera Rusieckiego (80).

S. 178
Przed południową ścianą taboru pojawili się hospodarscy harcownicy. Krzykiem, drwinami i łajaniem „wywabiali na harc, wykładając naszych obyczaje". Wódz polski zabronił jednak jeźdźcom występować z obozu w pole. Tylko piechurzy z rot Piotrowskiego, Noskowskiego i Rusieckiego wymykali się pojedynczo z wozów u ściany południowo-zachodniej i cicho skradając się rowami za usypanym wałem strzelali z rusznic do znajdujących się w pobliżu nieprzyjacielskich jeźdźców.

S. 210
Tymczasem hetman Tarnowski, natychmiast po wysłaniu w pole hufu czelnego, począł wydawać kolejne rozkazy. Rotmistrzowi Hieronimowi Noskowskiemu, obsadzającemu ze swoją rotą oraz oddziałami Hynka Piotrowskiego i Balcera Rusieckiego (317 piechoty) przeszło 100 wozów u południowo-zachodniej ściany taboru, dał rozkaz otworzenia ognia z broni palnej do około 7 tysięcy jazdy i 15 dział przesuwanych właśnie przez hospodara na lewe skrzydło mołdawskie przed tylną bramę taboru.

S. 212
Puszkarze polscy skierowali tymczasem zdobyczne działa mołdawskie w kierunku zachodnim i zaczęli ostrzeliwać nieprzyjacielskie centrum, rażone jednocześnie ogniem artylerii polskiej z taboru. Chorągwie Sieniawskiego, Pileckiego i ochotnicy oraz roty Noskowskiego, Piotrowskiego i Rusieckiego (około 450 jazdy i 300 piechoty) pozostałe na
S. 213
polu walki szykowały się do ponownego boju. Porządkowano szyki, wymieniano konie, uzupełniano zapasy kopi i strzał.


Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Пйотровські чи Петровські г. Сліповрон
(рос. "о Піотровскомъ")

Клопотання до Київського дворянського депутатського зібрання подавали тричі без дати і були легітимізовані по Васильківському повіту 09.11.1811 р. з внесенням до першої частини родовідної книги дворян Київської губернії Легітимізація перевірена "Комиссией Высочайше учрежденной для ревизии действий Киевского дворянского депутатского собрания" 15.03.1839 р. з негативним висновком.
Найдавніший документ у справі про дворянське походження від 05.02.1753 р.: метрика про вінчання Яна Пйотровського з Аполонією Ляссотовою.
По ревізії 1795 р. записані у Васильківському повіті.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 13, арк. 769-772

Пйотровські чи Петровські г. Сліповрон
(рос. "о Піотровскомъ")

Клопотання до Київського дворянського депутатського зібрання подавали 02.02.1803 та 19.02.1817 і були легітимізовані по Київському повіту 03.06.1815 р. та 13.08.1819 р. з внесенням до першої частини родовідної книги дворян Київської губернії Легітимізація перевірена "Комиссией Высочайше учрежденной для ревизии действий Киевского дворянского депутатского собрания" 24.04.1839 р. з негативним висновком.
Найдавніший документ у справі про дворянське походження від 08.05.1776 р.: метрика про хрещення в церуві с. Волошки Яна, сина Войцеха і Катаржини Пйотровських.
Андрій, дід Івана, священик у с. Дідовщина.
Войцех, син Юзефа, онук Якуба, правнук Павла-Станіслава, служив у коронному війську (зг. 1777 р.)
Никифор, священик, с. Вільня (зг. 1782 р.)
Іван, син Никифора, онук Андрія, священик у Сквирському пов. (зг. 1816)
Під час ревізії 1795 р. мешкали в с. Вульшки Київського пов., але не були записані.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 13, арк. 1125-1128 зв.

Пйотровські г. Юноша
(рос. "о Піотровскомъ")

Клопотання до Київського дворянського депутатського зібрання подавали 28.11.1802 та 30.06.1815 рр. і були легітимізовані по Васильківському повіту 12.04.1815 р. з внесенням до першої частини родовідної книги дворян Київської губернії Легітимізація перевірена "Комиссией Высочайше учрежденной для ревизии действий Киевского дворянского депутатского собрания" 28.04.1839 р. з негативним висновком.
Найдавніший документ у справі про дворянське походження від 01.04.1769 р.: метрика про поховання з Фастівського костьолу Яна Пйотровського.
Павел, син Яна, товариш коронних ("польських") війск (зг. близько 1802 р.)
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 13, арк. 1197-1198 зв.

Пйотровські г. Юноша
(рос. "о Піотровскомъ")

Клопотання до Київського дворянського депутатського зібрання подавли 17.11.1802 р. і були легітимізовані по Черкаському повіту 03.03.1814 р. з внесенням до першої частини родовідної книги дворян Київської губернії. Легітимізація перевірена "Комиссией Высочайше учрежденной для ревизии действий Киевского дворянского депутатского собрания" 14.04.1839 р. з негативним висновком.
Найдавніший документ у справі про дворянське походження від 08.10.1717 р.: "Протест учиненный в Кременецком гродском суде Михайлом Пиотровском от имени своего и жены его Констанции, урожденной Зарудской, да матери Анны Пиотровской, урожденной Ярославской, против високого подстолия Ивана Дедеркала об учиненных им разных насилий и обид".
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 13, арк. 1003-1005 зв.

Правобережний гербівник. Укладач Євген Чернецький. Том ІV.Петровські
2. Серед дворян 1-го та 2-го розрядів по Волинській губернії не значаться.
4. ... 1803 № 904, ч. 1
5. ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 279, арк. 123 зв. - 124

Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII - середина XIX ст.) Том V. Список легітимованої шляхти Волинської губернії. Укладачі Сергій Лисенко, Євген Чернецький


Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

V. О ЛИЦАХЪ, СОСЛАННЫХЪ ВЪ ТОБОЛЬСКЪ ЗА 1654—1662 гг.

Печатаемые здѣсь три документа заимствованы изъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи, изъ столбца Сибирскаго приказа № 577. Появленіе второго изъ нихъ вызвано было указомъ, излагаемымъ въ началѣ воеводской отписки. Указъ подобнаго же содержания о лицахъ, сосланныхъ въ Астрахань и на Терекъ, напечатанъ въ Актахъ Историческихъ т. IV, № 157.

1.— О сосланныхъ въ Тобольскъ въ 168 и 169 годахъ, (Отписка Тобольскихъ воеводъ 1661 г.: получена въ Москвѣ 25 сентября 1661 г.).
Государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, и государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі. холопи ваши Івашко Хилковъ, Гараска Головнинъ, Сенка Румянцовъ челом бьют. В прошлом, государи, во 168-м і в нынешнем во 169-м годѣх в розных мѣсяцех і числѣх по вашему великого государя царя і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі самодержца, і государя благовѣрного царевича і великого князя Алексѣя Алексеевича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі, указу присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные руские, и полские, и литовские, і немецкие люди, і черкасы, и татаровя з женами и з детьми; а иные многие ссылные люди холостые с приставы и с провожатыми с тоболскими и Тоболского розряду городов и остроговъ с служилыми людьми. А хто імяны ссыльных людей, і тѣм людемъ под вашими государевыми грамотами присланы к нам, холопем вашимъ, росписи. А в Тоболску по вашему великих государей указу велено мнѣ, холопу вашему Івашку, тѣх руских, і полскихъ, и литовских, і немецких людей, і черкасъ, і татар розобрать и поверстать их в службу, хто в какую пригодитца, и оклады им вашего великих государей жалованья денег и хлѣба и соли учинить по своему разсмотренью; а розобравъ и учиня им ваше великих государей жалованье и хлѣбные и соляные оклады и сколко человѣкъ доведетца оставить ис тѣх ссыльных людей в Тоболску, в тѣх велено оставить в Тоболску, а достальных ссыльных же людей но вашему великих, государей указу и по росписямъ, а иных по моему холопа вашего Івашкову разсмотренью, велено послать ис Тоболска с приставы и с провожатыми в Сибирские в розные понизовые городы и остроги, гдѣ ково и сколко человѣкъ послать доведетца, и къ воеводам об них і о окладех их велено мнѣ, холопу вашему Івашку, от себя отписать. И по вашему великого государи царя і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі самодержца, і государя благовѣрного царевича і великого князя Алексия Алексеевича, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі, указу тѣх ссылных руских, і полских, и литовских, і немецких людей, и черкас, і татар в Тоболску я, холопъ вашъ Івашко, розбирал; а розобрав поверстал их в вашу великих государей службу, и оклады им вашего великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья учинил, примѣряся к прежним вашим великих государей указомъ і к верстанью, которые ссылные же люди верстаны в Тоболску при боярине і воеводе при князе Юрье Яншѣевиче Сулешеве и посланы в Сибирские ж понизовые городы в Томской город і Томского розряду в остроги. А учиня им вашего великих государей жалованья денежные и хлѣбные и соляные оклады, и ис тѣх ссылныхъ людей, которые довелися оставить в Тоболску, и тѣм ссылным людемъ, велѣли мы, холопи ваши, быть в Тоболску; а достальных ссылных же людей послали ис Тоболска в Сибирские в розные понизовые городы и острога с тоболскими приставы и с провожатыми с служилыми людьми, в нынешнем же во 109-м году в розных мѣсяцех и числѣх. А ково, государи, именемъ і в которые городы ис тѣх ссылных людей по вашему великих государей указу і по росписям послали мы, холопи ваши, в Сибирские понизовые городи и ково имянемъ ссылных же людей по вашему великих государей указу я, холопъ вашъ Івашко, по своему разсмотренью в Тоболску оставил і ис Тоболска в Сибирские понизовые городы послал, и кому в какой службе быть велѣлъ, и что кому вашего великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья оклады учинил и хто имяны ссылные ж люди против вашего государева указу в Тоболескъ не довезены, и у ково у приставов ссылные ж люди ѣдучи дорогою збѣжали, і и Тоболску и дорогою же померли, и тому послалі к вамъ великому государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, і государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі, мы, холопи ваши, к Москве роспись под сею отпискою за нашими холопей ваших Гараскиною и Сенкиною руками; а отписку, государи, и роспись велѣли подать в Сибирскомь приказе боярину князю Алексѣю Никитичю Трубецкому да дьякомь Григорью Протопопову да Миките Юдину.

***
В прошлом во 168-м году октября въ 2 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди: белоруской попъ Влас, а по государеве грамоте в Тоболску отослан он попъ Власъ к Симеону архиепископу сибирскому і тоболскому, і тот ссылной попъ Влас по скаске соборного протодьякона Неѳеда в Тоболску пострижен и служит ныне у церкви в архиепископове селе Івановскомъ. - Тое ж присылки ссылные ж люди порутчик черкаской Янко Щебревъ, сотникъ казачей Станиславко Щелупина, черкасы: Лавринко Трубовъ, Стенка Тимоѳѣев, Гришка Коспирка, Васка Борботка, Савка Петровъ, Ѳедка Савельевъ, Борисовского уѣзду Ондрюшка Кросимов, татаровя пашенные люди: Адамко Рогавъской, Янко Алешевской, Мустоѳа Заблоцкой, крестьяне: Хриштопко Петровской, Станиславко Вербицкой, Янко Волковъской, Адамко Песецкой, Мартынко Хриштопов, измѣнникъ Рословского уѣзду крестьянин Ѳедка Быхов, мещанин Ілюшка Григорьевъ; да сверхъ государевы грамоты и росписи привезен в Тоболеск с тѣми ж ссылными іноземьцы иноземецъ же Янка Тишковской. І по государеве грамоте тѣ ссылные литовские люди посланы всѣ іс Тоболска въ Енисѣйской острог. - Да тоѣ ж присылки ссылной же человѣкъ Якимко Іванов прислан был в Тоболескъ; а по государеве грамоте велено было ево послать іс Тоболска въ Енисѣйской острог, і тот ссылной человѣкъ в Тоболску умер. - Да по той же государеве грамоте не довезены с Верхотурья в Тоболескъ ссылные люди сотники казачьи (Тимоѳѣй Рыбаков, Харитонко Зубовичъ, черкасы: Самошка Степанов, Конавко Леонтьевъ, Васка Григорьевъ коновал, Ромашка Ондрѣевъ, Мосѣйко Саѳьянов; а в верхотурской отписке столника і воеводы Івана Камынина написано: по скаске казансково пристава Якова Пыхачова, что тѣ ссылные люди, ѣдучи іс Казани, у него ушли на Каме рекѣ, не доѣхав Сарапула.

***
Ѳевраля въ 28 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ, выходецъ крымский полоняник Литовские земьли Барского повѣту шляхтичь Васка, во крещениі Івашко, Витовской; і по государево грамоте тот выходецъ Васка Витовской посланъ іс Тоболска в Томской город и томъ же во 168-м году.
Маия въ 24 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди шляхта Юрья Гаврилов сын Свирловъ, Микулай Лаврентьев сын Петровской, Буслав сын Салтанов, Петръ Янов сын Юрьевъ; а по государеве грамоте сосланы они іс Тоболска в Томской город. — Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Семен Ондрѣевъ сынъ Подборской, Самойло Григорьевъ сынъ Дацковской, Ігнат Лазарев сынъ Детковской; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска в Кузнецкой острог. — Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Мартын Семенов сын Шаплинской, Степан Данилова сын Вершицкой, Михаило Юзовъ сынъ Чижевскиі, Степан Ондрѣевъ сын Сколкулской; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска вь Енисѣйской острог. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Юрья Христопов сын Купа, нѣмцы: каптинармус Ян Ѳронцов сынъ Шукта, Андрѣй Эндрикь Шихтин; а по государеве грамоте тѣ ссылные люди всѣ посланы іс Тоболска на Красной Яр в прошлом же во 168-м году.

***
[Сергѣй Ал. Бѣлокуровъ. Изъ духовной жизни московскаго общества XVII в. Москва. 1902 [1903]. С. 39-75; Приложенія V. О лицахъ, сосланныхъ въ Тобольскъ за 1654-1662 гг. // Бѣлокуровъ С. А. Юрiй Крижаничъ въ Россiи. (По новымъ документамъ). Москва. 1901. С. 48, 70; ПриложеніяV. О лицахъ, сосланныхъ в Тобольскъ за 1654-1662 гг. [Дейст. Члена С. А. Бѣлокурова. Юрій Крижаничъ в Россіи.] // Чтения в Императорском обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Кн. 3 (206). Москва. 1903. С. 48, 70.]Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

1655 г., 3 апреля. Челобитная и послужной список охочих и служилых амурских казаков, пришедших на Амур с Е. Хабаровым, Т. Чечигиным, Д. Зиновьевым, П. Бекетовым, И. Кашинцем

Лета 7163 апреля в 3 день на государеве Цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии службе в дальной его государеве вотчине на Великой реке Амуре список послужной имянной Якутцкого острогу служилым и охочим амурским казакам со 161 году, как приезжал дворянин Дмитрей Иванов сын Зиновьев, и которые оставлены после Дмитрея Зиновьева розных городов тобольские и тюменские и сургутцкие и верхотурские и Туринсково острогу служивые люди и Верхоленского острожку служивые и охочие амурские служивые люди, да Енисейского острогу служилых людей тритцать человек и которые пришли охочие служилые люди с служивым человеком с Мишкою Ортемьевым Кашинцом и которые пришли с верх-Шилки-реки с енисейским с сыном боярским с Петрушкою з Бекетовым Енисейского острогу служивые и охочие служивые ж люди дватцать восемь человек. А служили те служивые и охочие амурские казаки государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии на Великой реке Амуре и по иным сторонным розным рекам на боях в походах в прежных годех [135] преж приезду енисейского сына боярского Петрушки Бекетова з дватцатью с осмью человеки и сидели в осаде от богдойских воинских людей и от иных розных земель собранья в Усть-Комарском острожке всеми амурскими служилыми и с охочими амурскими казаки и с енисейским сыном боярским с Петрушкою з Бекетовым з дватцатью с осмью человеки и билися явственно. И тем всем служилым людем написаны имяна их в сем в послужном списку порознь по статьям, хто в котором году на Великой реке Амуре учал государеву службу служить:
Приказной человек Онофрей Степанов бился явственно (далее — б. я.). Служилой человек, вместо подьячих Богдашко Габышев б. я. Ясаул Тимошка Федотов б. я. Ясаул Олешка Кирилов б. я.
Служилые люди и вольные охочие казаки, которые пришли в прежных годех с приказным человеком с Ярофеем Хабаровым: Ортюшка Филипов Петриловской б. я, толмач Логинко Ярофеев б. я, Ондрюшка Дмитреев б. я, Семейка Федоров Бойдонов б. я, Первушка Нефедов б. я, Ярофейко Яковлев б. я, Микитка Терентьев б. я, Ондрюшка Петров б. я, Ивашко Григорьев Протопопов б. я, Семейка Григорьев Бердонос б. я, Марчко Ондреев б. я, Захарко Кузьмин Грибанов б. я, Ивашко Иванов Торопыга б. я, Ивашко Михайлов Чупров б. я, Филка Иванов Высокой б. я, Федотко Дорофеев Кивокурец б. я, Ивашко Калинин Пачезер б. я, Трошка Карпов Южан б. я, Фомка Ильин б. я, Лучка Иванов Коргов б. я, Митька Микитин Хохряков б. я, Кондрашка Иванов б. я, Семейка Федоров Тюменец б. я, Родька Махин б. я, Ондрюшка Степанов Потаповых б. я, и на той выласке Ондрюшка схватил языка, Максимка Иванов б. я, Гришка Таушкан б. я, Митька Алексеев Кочкин б. я, Петрушка Данилов Остяк б. я, Микифорко Данилов б. я, Тимошка Исаев б. я, Тренка Вахромеев б. я, Кормашко Иванов б. я, Харка Федосеев б. я, Демка Лукьянов б. я, Мишка Монзик б. я, Ивашко Иванов Мезени б. я, Сергушка Киприянов б. я.
Якутцкого острогу служилые люди, которые пришли в другой приход с Ярофеем же с Хабаровым: Мишка Ортемьев Кашинец б. я, Филка Емельянов Табаков б. я, Ондрюшка Орефьев б. я, Васька Куржумов б. я, Оверка Микифоров б. я, Микулайко Юрьев б. я, Трофимко Микитин б. я, Ивашко Олексеев Шубан б. я, Кузька Гиляк б. я, Ивашко Иванов Дуда б. я, Максимко Михайлов Барабанщик б. я, Лучка Иванов б. я, Федька Кондратьев б. я, Федька Иванов Серебреник б. я, Савастьянко Никитин б. я, Ивашко Мартемьянов Сухой б. я, Ондрюшка Иванов б. я, Пашко Максимов б. я, Ивашко Карпов б. я, Ярофейко Михайлов б. я, Богдашко Онисимов б. я, Ивашко Оверкьев б. я, Ерофейко Степанов б. я, Климко Микитин Корела б. я, Баженко Евсивьев б. я, Федотко Онаньин б. я, Омелка Сарафан б. я, Лучка Кондратьев Оморен б. я, Ивашко Федоров Чермной б. я, Оска Федосеев б. я, Семейка Прокопьев б. я, Васка Иванов Козлов б. я, писан ниже сего. Пронка да Ивашко Тарасовы бились явственно, Сенка Понкратов Мотоход б. я, Гришка Онтонов Шуйской б. я, Федька Максимов Коркин б. я, Сенька Иванов б. я, Федька Елизарьев Скосырь б. я, Васька Верхотур б. я, Васька Григорьев б. я.
Красноярские казаки того ж приходу: Кирилко Игнатьев б. я, Стенка Савин б. я.
Охочие амурские казаки того ж приходу: Нефедко Ермолин б. я, Андрюшко Васильев Строганов б. я, Федька Алимпиев б. я, Ивашко Иванов Южак б. я, Фарафенко Тимофеев б. я, Ивашко Лаврентьев Шарабара б. я, Омелька Григорьев Горлан б. я, Олешка Марков б. я, Ивашко Ларионов Малой б. я, Исачко Кирилов б. я, Кулька Микитин Москва б. я, Насонко Кузьмин б. я, Ивашков Сергеев [136] б. я, Ивашко Ондреев Горин б. я, Васка Корела б. я, Огапитко Трофимов Салдат б. я, Стафейко Семенов б. я, Пронка Мартемьянов б. я, Стенка Леонтьев Новогородец б. я, Васка Иванов Митрополщина б. я. Оська Трофимов б. я, Петрушка Пакул б. я, Баженко Измайлов б. я, Исачко Васильев б. я, Исачко Лукьянов б. я Сенка Ондреев б. я, Тимошка Семенов Старик б. я, Андрюшка Федоров б. я, Гаврилко Герасимов Кайгород б. я, Кондрашко Панфилов б. я, Тимошка Семенов Жуков б. я, Филка Филипов б. я, Ортюшка Осипов Пьяной б. я, Постничко Меркурьев Бушовало б. я, Якунка Пимонов Кокушка б. я, Якунка Федоров Куниловской б. я, Арсючко Гордиев б. я, Гришка Юрьев Даровин б. я, Оська Яковлев Оленев б. я, Никитка Амосов Пестов б. я, Ивашко Парфенов б. я, Титко Леонтьев б. я, Калинка Леонтьев б. я, Ивашко Терентьев Годовиков б. я, Васка Федоров Киселев б. я, Онтонко Евсевьев б. я, Ларка Евтифеев б. я, Федотко Леонтьев Бурдук б. я, Федотко Лукьянов б. я, Савка Ортемьев б. я, Баженко Алексеев б. я, Аниска Федоров б. я., Ивашко Григорьев Сумин б. я, Мишка Семенов Донщина б. я, Вторко Иванов Теленок б. я, Митька Назаров Тютя б. я, Климко Ондреев Салдат б. я, Ивашко Елфимов Квашнин б. я, Васка Дмитриев б. я, Васка Карпов б. я, Васка Иванов Козлов б. я, Ивашко Никифоров б. я, Еришка да Ондрюшка Земаревы б. я, Митка Селиванов б. я.
Служилые люди, которые пришли с Тренкою с Чечигиным да с Ортюшкою Петриловским: Ивашко Малафеев б. я, Ондрюшка Шипицин б. я, Сенка Сажин б. я, Ивашко Самойлов Молоков б. я, Гордюшка Кузьмин б. я, Ондрюшка Иванов б. я, Якунка Парфенов б. я, Ондрюшка Семенов б. я, Ивашко Игнатьев Манзурьев б. я, Сергушка Березовский б. я, Олешка Пелезаров б. я, Васка Ондреев Бегун б. я, Олешка Микитин Самороков б. я, Кузька Мартемьянов б. я, Никитка Павлов б. я, Мартынко Ларионов б. я, Першка Ондреев б. я.
Охочие амурские служилые люди: Онофрейко Дмитриев Солдат б. я, Гришка Акипсимов б. я, Мишка Огафонов Свечник б. я, Ивашко Васильев Пан б. я, Олешка Яковлев б. я, Мишка Яковлев б. я, Якимко Яковлев б. я, Федько Офонасьев Шергин б. я, Ивашко Евсевьев Долгой б. я, Тимошка Иванов Касимовец б. я, Тренка Федоров Кузнец б. я, Тараско Никитин б. я, Гришка Иванов Бобаевской б. я, Овдокимко Южак б. я, Тренка Титов б. я, Васка Иванов Пушма б. я, Безсонко Васильев б. я, Кипрушка Иванов б. я, Стенка Павлов Буслаев б. я, Ивашко Стефанов б. я, Гришка Прокопьев б. я, Тимошка Пиминов б. я, Фомка Парфенов б. я, Савка Иванов Коркин б. я, Ондрюшка Ортемьев б. я, Калинка Ондреев б. я, Костька Патрикеев б. я, Волотка Тимофеев б. я, Ивашко Яковлев б. я, Якунка Савин б. я, Ивашко Лукьянов б. я, Овдейко Иванов б. я, Нифачко Прохоров б. я, Шестачко Офонасьев б. я, Еремка Харитонов б. я, Ивашко Захаров б. я, Семейка Захаров б, я, Гришка Васильев б. я, Парфенко Огафонов б. я, Петрушка Остафьев Шадра б. я, Гришка Иванов Дунаев б. я, Петрушка Максимов Рожа б. я, Ивашко Фофанов б. я, Сенька Михайлов б. я, Фетька Орефьев б. я, Ортюшка Яковлев б. я, Богдашко Федоров б. я, Ивашко Харитонов б. я, Ивашко Кирилов Козоеб б. я, Евсейко Фатьянов б. я, Левка Васильев б. я, Якунка Варламов б. я, Порошка Васильев б. я, Елфимко Матвеев б. я, Елизарко Игнатьев б. я, Трошка Якимов б. я, Федотко Микитин б. я, Пятуяка Сергеев б. я, Пронка Петров Крашенинник б. я, Офонка Честиков б. я, Митка Иванов Тюменец б. я, Кондрашка Ондреев б. я, Малашко Парфенов б. я, Митка Микитин б. я, Софонко Тимофеев б. я, Ивашко Офонасьев Зырян б. я, Олешка Матвеев б. я, Федька Кузьмин б. я, Трофимко Васильев б. я, Евсийко Фотиев Гурылев б. я, Якунка Григорьев Южак б. я, на том бою ис пушки ранен в левую [137] лопатку. Ортюшка Вахромеев Сажин б. я, Ивашко Иванов Рудаков б. я, Дмитрейко Фотиев б. я, Гришка Мартынов б. я, Лучка Семенов б. я, Ларка Стефанов б. я, Трофимко Онтропов б. я, Филка Карпов б. я, Васка Дмитреев Колмогор б. я, Васка Дементьев Бычек б. я, Никитка Григорьев б. я, Парфенко Прохоров б. я.
Тобольские служилые люди, которые пришли с Дмитреем Зиновьевым в прошлом во 161 году: Мишка Сидоров Рагозин б. я, Ивашко Сидоров Рагозинников б. я, Ивашко Иванов Круглой б. я, Артюшка Юрьев б. я, Васка Иванов Новопашенной б. я, Лучка Васильев б. я, Логинко Кондратьев б. я, Микулко Иванов б. я, Трошка Ондреев б. я, Федка Иванов Желиборской б. я, Митка Иванов Щербак б. я, Нестерко Васильев б. я, Олешка Игнатьев б. я, Ивашко Яковлев Юрга б. я, Тимошка Стефанов б, я, Левка Матвеев б. я, Ивашко Чурка б. я, Тихонко Колупаев б. я, Никитка Михайлов б. я, Оска Ондреев б. я, Симанко Захаров б. я, Ивашко Дмитреев Чолпановской б. я, Пятунка Петров б. я, Кирилко Онтонов Кособоров б. я, Фетка Осипов б. я, Ивашко Онтропов Кубышкин б. я, Ивашко Олексеев Зай б. я, Ивашко Петров б. я, Мишка Иванов Серебреник б. я, Ивашко Миронов Серебреник б. я, Гришка Олексеев б. я, Федка Александров б. я, Ивашко Харитонов Широкой б. я, Ермолка Ортемьев б. я, Сергушка Титов б. я, Данилко Спиридонов б. я, Бориско Епифанов б. я, Оничка Иванов Крапивин б. я, Васка Киприянов б. я, Левка Матвеев Талыга б. я, Филка Степанов Лопатка б. я, Дениско Вахромеев б. я, Ларка Григорьев Сорокин б. я, Макарко Софронов б. я, Фролко Акилов б. я, Онтонко Никифоров б. я, Митка Сергеев Шигунин б. я, Олешка Пантелеев б. я, Ивашко Гаврилов Москва б. я, Огафонко Самойлов б. я, Васка Микитин б. я, Оничка Федотов б. я, Кондрашко Филипов б. я, Петрушка Родионов б. я.
Тюменские служилые люди: Митка Михайлов Чухачов б. я, Ондрюшка Костянтинов б. я, Ивашко Шелпяков б. я, Тимошка Иванов Май б. я, Сергушка Никифоров б. я, Сергушка Иванов б, я, Митка Самойлов Гурьев б. я, Потапка Клементьев б. я, Гришка Фомин б. я, Васка Дмитреев б. я, Сенка Иванов Кузнец б. я, Сенка Григорьев Голой б. я, Первушка Мякинин б. я, Нехорошко Турнос б. я, Ивашко Васильев б. я, Филка Орефьев б. я, Онисимко Кондратьев б. я.
Сургутцкие служилые люди: Федка Дмитреев Козел б. я, Якунка Ортемьев б. я, Федка Иванов Попов б. я, Якимко Иванов Челыщев б. я, Никитка Нифантьев б. я, Гришка Мокеев б, я, Ондрюшка Офонасьев б. я, Ондрюшка Перфирьев б. я, Гришка Федотов б. я, Парфенко Иванов б. я, Ивашко Степанов б. я, Ондрюшка Федоров Парунин б. я, Федотко Насонов б. я, Стенка Романов б. я, Левка Иванов Остяк б. я, Ондрюшка Воинов Шелех б. я, Сидорко Ортемьев б. я, Пашко Исаков б. я, Федка Карпов б. я, Силка Парфенов б. я, Васка Сидоров б. я, Ивашко Игнатьев Кудря б. я.
Верхотурские служилые люди: Мишка Леонтьев б. я, Якунка Степанов б. я, Елеска Онтропьев б. я, Васка Родионов б. я, Кузька Иванов б. я, Ивашко Яковлев б. я.
Туринского острожку служилые люди: Мишка Никифоров б. я, Кирилко Пиминов б. я, Ивашко Онисимов б. я, Гаврилко Петров б. я, Меркушка Степанов б. я, Мишка Иевлев б. я, Данилко Олексеев б. я, Гаврилко Степанов б. я.
Охочие служилые люди: Савка Микитин б. я, Лучка Иванов б. я, Ивашко Пиминов б. я, Федка Михайлов б. я, Кузька Яковлев б. я, Пятунка Панкратьев б. я, Фетка Григорьев б. я, Гаврилко Нестеров б. я, Тимошка Михиев б. я, Тимошка Устинов б. я.
Верхоленского острожку служилые люди: Пронка Кислов б. я, Мелешка [138] Архипов б. я, Федка Львов б. я, Тимошка Федотов Муха б. я, Семейка Иванов б. я, Офонка Данилов б. я, Захарка Леонтьев б. я, Офонка Гаврилов б. я, Фомка Васильев Постоев б. я, Семейка Иванов Зырян б. я, Гришка Павлов б. я, Левка Ярофеев б. я, Мартынко Киприянов б. я.
Охочие амурские служилые люди: Миронко Федотов б. я, Силка Федотов б. я, Евтюшка Матвеев б. я, Ивашко Ярофеев б. я, Климко Иванов Городец б. я, Федка Иванов Леденцов б. я, Стенка Стефанов б. я, Офонко Осипов б. я, Ивашко Уваров б. я, Богдашко Павлов б. я, Мишка Федоров б. я, Фалка Иванов б. я, Климко Созонов б. я, Харка Исаев б. я, Ермолка Прокопьев б. я, Сидорко Дементьев б. я, Семейка Иванов Шило б. я, Филка Григорьев б. я, Федка Аврамов б. я, Ивашко Федоров Оглоблин б. я, Лучка Федоров б. я, Тихонко Федоров б. я, Васка Федоров б. я, Матюшка Лазарев б. я, Кирилко Семенов б. я, Ивашко Офонасьев б. я, Ивашко Филипов б. я, Васка Кирилов б. я, Гаранка Федоров б. я, Ивашко Пиминов б. я.
Охочие служилые люди, которые приплыли с служилым человеком с Мишкою Ортемьевым Кашинцом во 162-м году: Якунко Микитин б. я, Матюшка Хворостинин б. я, Климко Семенов б. я, Семейка Никонов б. я, Трошка Черепан б. я, Онтонко Емельянов б. я, Юшко Иванов б. я, Нестерко Григорьев б. я, Ивашко Карпов б. я, Левка Михайлов б. я, Илюшка Терентьев б. я, Микитка Елфимов б. я, Федка Антипин б. я, Давыдко Ондреев б. я, Кузька Денисов б. я, Гришка Микитин б. я, Евдокимко Филатов б. я, Ондрюшка Елфимов б. я, Мишка Аврамов б. я, Ивашко Костянтинов б. я, Игнашко Григорьев б. я, Пашко Киприянов б. я, Митка Ондреев б. я, Филка Конанов б. я. Пашко Петров б. я, Матюшка Васильев б. я, Федка Моисеев б. я, Кузька Иванов б. я, Огафонко Яковлев б. я, Патрушка Иванов б. я, Максимко Иванов б. я, Тренка Семенов б. я, Митка Ортемьев б. я, Оксенко Самсонов б. я, Марчко Семенов б. я, Якунка Клементьев б. я, Оска Гаврилов б. я, Федка Ларионов б. я, Васка Иевлев б. я, Гаврилко Максимов б. я, Васка Лаврентьев б. я, Терешка Васильев б. я, Урлапко Агиев б. я, Пронка Тимофеев б. я, Ивашко Юрьев б. я.
Енисейские служилые люди, которые приплыли от енисейского сына боярского Петрушки Бекетова в том же во 162-м году: Онтипка Черкашенин б. я, Васка Кирилов б. я, Сидорко Тимофеев б. я, Олешка Семенов б. я, Сергушка Петров б. я, Гаврилко Фефилатьев б. я, Дорошка Елфимов б. я, Ивашко Иванов б. я, Савка Кочин б. я, Матюшка Кочин б. я, Фомка Спиридонов б. я, Гришка Олексеев Олень б. я, Оска Иванов б. я, Офонка Григорьев б. я, Петрушка Иванов б. я, Омелька Савин б. я, Васка Леонтьев б. я, Елизарко Волынкин б. я, Ивашко Емельянов б. я, Митка Ефимов б. я, Ивашко Титов б. я, Оска Насонов б. я, Лаврушка Осипов б. я, Гаврилко Ефимов б. я, Волотка Омельянов б. я, Ондрюшка Осипов б. я, Ивашко Леонтьев б. я, Гришка Лукьянов б. я, Ивашко Тимофеев Кузнец б. я, Мишка Давыдов б. я.
Енисейские служилые люди, которые приплыли с енисейским сыном боярским с Петрушкою Бекетовым в том же во 162-м году в другом приезде: енисейской сын боярской Петрушка Бекетов б. я, десятник Ивашко Гарасимов Чабучаков б. я, Нифантейко Смольянинов б. я, Любимко Павлов б. я, Федоско Васильев б. я, Васка Лукин Оленев б. я, Митка Яковлев Бархат б. я, Парфенко Домощекин б. я, Федка Семенов Мангуров б. я, Ивашко Фомин б. я, Ивашко Ощепков б. я, Осташко Хиценков б. я, Ивашко Петровской б. я, Семейка Бермятин б. я, Якимка Мергень б. я, Давыдка Остафьев Дуброва б. я.
Охочие служилые люди: Офонко Мантуров б. я, Федка Данилов б. я, Мишка [139] Костянтинов б. я, Терешка Григорьев б. я, Ивашко Иевлев б. я, Ивашко Семенов б, я, Логинко Никитин Колмак б. я, Поздейко Яковлев б. я, Ивашко Михайлов б. я, Левка Петров б. я, Гришка Иванов б. я, Пятунка Ульянов б. я.
И все служилые люди розных сибирских городов и охочие служилые амурские казаки, которые писаны в сем послужном списке, служили государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии и билися явственно, оприч приезду енисейского сына боярского Петрушки Бекетова з дватцатью с осмью человеки в прошлом во 162-м году на Усть-Шингалу-реки. И в Шингале-реке з богдойскими воинскими людми струговым боем и божию милостью, а государьским счастьем на том бою многих богдойских людей побили. И в нынешнем во 162-м году в Усть-Комарском острожке богдойские воинские люди — собранье розных земель, которые под ево, богдойскою областью, приехав, обсадили и снаряд ис пушек били по всякой день и ночь по острожку. И служилых людей и охочих амурских казаков от пушечново бою бог помиловал, острог отсидели. И на выласку те служилые и охочие амурские казаки выходили и много богдойские силы побили, и порох, и ядра, и оружье отбили и языков на той выласке поймали раненых. И после их отъезда служилые и охочие амурские казаки ходили в их таборы богдойские. И которых богдойских людей побили под стеною, и тех убитых людей ис под стены волочили, и по своей оне вере тех убитых богдойских людей жгли на своих оне куренях много. А иных многих убитых богдойских людей от острогу в приступное время волочить не успели.
А сидело в осаде в Усть-Комарском острожке от богдойских воинских людей всех розных городов тобольские и тюменские и сургутцкие и верхотурские и Туринсково острожку и Верхоленского Братцкого острожку и Енисейского острогу пятьсот тритцать человек служилых людей и охочие все амурские казаки, которые служат государю царю на Великой реке Амуре своими подъемами, да Енисейского острогу сын боярской Петрушка Бекетов з дватцатью с осмью человек. И те все
служивые и охочие амурские казаки написаны поименно в сем послужном списку выше сего.

На обороте послужного списка имеются рукоприкладства:
К сему послужному списку енисейской казак Васка Кирилов Горбун вместо ясаулов Тимофея Федотова да Олексея Кирилова по их велению руку приложил. К сему послужному списку Митка Микитин руку приложил. К сему послужному списку Захарко Козьмин руку приложил. К сему послужному списку Семейка Федотов руку приложил. К сей послужной челобитной вместо служилых людей, кои имяны писаны, Михайла Артемьева с товарищи, по их велению амурской охочей казак Алешка Яковлев руку приложил. К сей послужной челобитной вместо охочих казаков Нефедка Ермолина и в его место десятка и за собя Ивашко Иванов Южак руку приложил. К сему послужному списку вместо Козьмы Никитина и десятчан ево Васка Кирилов руку приложил. К сему послужному списку вместо Гаврила Герасимова по его веленью Митка Микитин руку приложил. К послужному списку вместо Федота Левотьева и десенчан ево по его велению Сергейко Титов руку приложил. К сему послужному списку Митка Селифанов руку приложил. К сему послужному списку и челобитной вместо служилых людей Ивашка Молокова с товарищи семнацати человек по их веленью Алешка Яковлев охочей казак руку приложил. К сему послужному списку и челобитной вместо служилых людей Ивашка Васильева Пана с товарищи за двадцеть человек по их велению и за соба Мишка Агафонов руку приложил. К сей челобитной и [140] вместо Онофрейка Дмитреева по его веленью и вместо собя Мишка Яковлев руку приложил. К сему послужному списку и к челобитной вместо амурских охочих казаков Дениска Яковлева двацати человек с товарищи дватцати человек Алешка Яковлев и за собя руку приложил. К сей челобитной и послужному списку вместо двацети человек, кои в сем послужном списке имяны написаны, и за себя Ивашко Евсевьев руку приложил. К сей послужной челобитной вместо четырнацети человек Евсийка Фотиева Гурылева с товарищи Ивашко Иванов и за собя по их веленью руку приложил. К сему послужному списку десятника Левки и десятчан ево Гаврилко Петров сын руку приложил. К сему послужному списку вместо Михайла Сидорова и десетчан ево по их веленью Сергушка Титов руку приложил. К сему послужному списку десетник Сергушка Титов и вместо десетчан по их веленью Сергуша Титов руку приложил. К сему послужному списку вместо тюменских служилых людей семинатцети человек по их велению Ивашко Костентинов Колоколник руку приложил. К сему послужному списку вместо сургуцких служилых людей и за себя Ондрюшка Офонасьев руку приложил. К сему послужному списку вместо верхотурских служилых людей, которые в сем списке писаны, по их велению Ивашко Яковлев руку приложил. К сему послужному списку вместо десяти человек служилых людей и за себя Гаврилко Петров руку приложил. К сему послужному списку вместо десяти человек Захарко Козьмин руку приложил. К сему послужному списку вместо верхоленских служилых людей Пронки Дементиева, Омелки Архипова, Тимошки Федотова и за собя служилой человек Федка Семенов Лвовых руку приложил. К сему послужному списку верхоленских служилых десети человек велинию Митька Селифанов руку приложил. К сему послужному списку вместо десяти человек и за собя Фетка Иванов руку приложил. К сему послужному списку охочей амурской казак Ивашко Костентинов и вместо охочих же амурских казаков, которые пришли с Михайлом Кашинцом пятидесяти человек, и в свое место Колоколник руку приложил. К сему послужному списку вместо енисейских служилых людей и казачьих наемщиков охочих казаков тритцати трех человек и за собя Васька Кирилов Горбун руку приложил. К сему послужному списку вместо енисейских служилых людей казачьих наемщиков пятинатцети человек и за собя енисейской казачий десятник Ивашко Герасимов Чебучаков руку приложил. К сему послужному списку за четыри человеки Офонка Семенов за себа руку приложил.

ЦГАДА: СП. — Стб. 556. — Л. 49-72, 81
Текст воспроизведен по изданию: Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М. Просвещение. 1991
© текст - Леонтьева Г. А. 1991
© сетевая версия - Тhietmar. 2012
© OCR - Николаева Е. В. 2012
© дизайн - Войтехович А. 2001
© Просвещение. 1991


Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Главная / Достопримечательности / Полтавская / Чернухинский / Белоусовка / Усадьба Петровских

Усадьба Петровских
дворец/усадьба, XIX в.

Координаты: 50°22'0.12''N, 32°53'11.54''E
с. Белоусовка, ул. Мележика, 52
+38 (05340) 5-56-40

Бывшая помещичья усадьба в Белоусовке заложена в XIX в. До 1845 г. имение принадлежало помещику С. Петровскому, сын которого Петр учился в Петербургской академии вместе с Т. Шевченко. Его сестре Парскеве поэт посвятил поэму "Тополя". По легенде, Шевченко бывал в Белоусовке во время поездок по Украине в 1843-45 гг. Якобы, здесь он написал картину "Ночь на Мартосовщине". Дом одноэтажный, четырехкомнатный. Перед входом веранда с колоннадой. Последним хозяином имения был А. Андерсон, зять (по другим данным - приемный сын) белоусовского помещика Бебеля. Сейчас это Белоусовская общеобразовательная школа.


Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Обратил внимание, что в Памятной книжке Кубанской области 1881 года на странице 14 упоминается Лютов Александр Галактионович, губ. сек., и.д. Судебного Следователя Ключевого участка.

А в метрической книге Покровской церкви станицы Бакинской Кубанской области для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1881 год имеется следующая запись о рождении 12 апреля, крещении 25 апреля Василия (моего прапрадеда), родителями которого были отставной старший писарь инженерного ведомства Александр Аркадьевич Петровский и законная жена его Васса Афанасьевна, оба православного вероисповедания.
Cвященник Григорий Златоустовский, и.д. псаломщика Елисей Дуля; восприемники: губернский секретарь Александр Галактионович Лютоев и приходского священника жена Надежда Дмитриевна Златоустовская.

Архив Горячего Ключа. Основание: метрическая книга Покровской церкви станицы Бакинской Кубанской области за 1876-1886 годы.
Фонд – 20, опись - 1, дело – 55, лист – 181, 182.
Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Николаевское кавалерийское училище

Выпускники (продолжение)

Выпуск 1.07.1833 г.

1. Петровский Борис (из вахмистров в Кавалергардский полк)
Петровский
УчастникСообщений: 92
Регистрация: 27 мар. 2013
Рейтинг: 41 

Петровские, Малороссийский родословник

Малороссийский родословник. Том 4 (стр. 1-219)

Модзалевский Вадим Львович. "Малороссийский родословник". Том 4 (стр. 1-219, Парпуры – Пушкаренки).
Публикуется по изданию: В. Л. Модзалевский. "Малороссийский родословник". Том четвертый. П. – С. С 40 портретами и 3 снимками. Киев. Типо-Литография "С. В. Кульженко". Пушкинская № 4. 1914.
Опубликовано: Электронная библиотека «Научное наследие России».
Перевод в html-формат и составление именного указателя Борис Тристанов. Портреты из книги расположены на ненумерованных страницах. Дополнения (см. стр. 828-832) учтены в основном тексте.


Петровские — 25
Петровские
(Миньковичи-Петровские).

І.
1. Иван Кучевич-Минковский
 • , сначала войт (1648), затем полковник Паволоцкий (1651); один из комиссаров, подписавших 28 сент. 1651 г. Белоцерковский трактат *); владел с. Минковцами, с. Вербовкой, с. Верховней и др. имениями около м. Паволочи; † до 1657 г.
  Иван Кучевич-Минковский, будучи до 1648 г. простым войтом в м. Паволочи, выдвигается благодаря своей энергии и таланту. "Uczyniwszy się panem w okolicy sioł w Pawołowszcznie będących", он скоро приобретает широкую популярность своей борьбой с польской шляхтой. Кучевич не ограничивался разорением только ближайших шляхетских гнезд, но преследовал шляхтичей всюду. Даже Войцех Мястковский, автор Диариуша, веденного им во время своей поездки в числе прочих королевских комиссаров к Хмельницкому, в начале 1649 г., для заключения мирного договора, упоминает о Паволочском войте, причинявшем много препятствий комиссарам ("szkodził nam bardzo") и посадившем будто бы арендатора м. Паволочи, Томиславского, в оковы. Благодаря своей отваге и неутомимой деятельности Иван Кучевич создал из своего отряда особый полк, входящий в состав казацкого войска. Он становится близок к Хмельницкому и пользуется его доверием; об этом мы имеем следующее свидетельство: в 1651 году, был послан из Москвы к писарю Запорож. войскаВыговскому с соболями гонец, подьячий Григорий Богданов; выполнив данное ему поручение 7-го августа и возвратясь в Москву, он давал в Посольском приказе отчет о виденном и слышанном, и, между прочим, представил 5 писем, полученных, вероятно, от Выговского; в числе этих писем находится и письмо шляхтича Станислава Яницкого к Паволочскому полковнику. Автор письма уговаривает Ив. Кучевича отстать от Хмельницкого, напоминает о прежней верности своему пану, "а ныне", пишет Яницкий, "вижу — другим Хмельницким учинился, универсалы расписываешь по волости, дозорщиком пишешься Хмельницкого, которого булава и гетманство утонули в болоте под Берестечком; блюдися, чтобы и твое полковничество не утонуло там же". В приведенном письме не только ярко выступает горячая преданность Ив. Кучевича русскому делу, преданность, не поддающаяся ни на какие уговоры, на что так легко поддался Мих. Крыса (и друг. полковники, как напр. Ганжа, Забузский), но вместе с тем очерчивается и деятельность Паволочского полковника по возбуждению населения к войне в тяжелую для казачества годину Берестечского боя". Из предисловия И. М. Каманина к Архиву Юго-Западной России, ч. III, т. 4.
  II.
  2. \ Давид Иванович Минковский, 19 июня 1657 г., в Чигирине, получил с братьями и сестрой два универсала гетмана Богдана Хмельницкого: 1) "Маючи мы респект особливий на потомки небожчика Ивана Минковского, бывшого полковника Паволоцкого, село Верховню, его власное, потомком позосталим приворочаем, мети хочем теди, аби в держаню и заживаню того села нехто найменшое не важился чинити кривди и шарпанини, чого Микола (?) Иванович, опекун, яко ближший кревний, постерегати мает"; 2) "Маючи ми респект особливий на потомки небожчика Ивана Минковского, бывшого полковника Паволоцкого, село Минковци, по небожчику отцу детем, яко сукцесором, так же и другое село Вербовку приворочаем, мети хотечи, аби не од кого, меновите так старшини, яко и черни войска нашого Запорожского, найменшая незбувалася кривда и перешкода, того всего Михайло (?) Иванович, опекун, яко ближайший кревний, догледати и пожитки на виживлене потомков помененних збирати мает, никого иншого а не з близких а не з далеких кревних не припускуючи"; 1 авг. 1659 г., "з табору з под Гадяча", получил с братьями и сестрой универсал

  *) Памятники, изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов, изд. второе, т. I и II. стр. 602.
 • С изменениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 828-829).

  Петровские — 26
  гетмана Ивана Выговского: "Маючи мы взгляд и респект на позосталие потомки небозчика пана Ивана Минковского, а видаючи то, же посполите комедий з добр своих тешитися мает и оних ведлуг уподобаня заживати и диспоновати, зачим позосталие добра по небожчику Иоану Минковскому потомком его тепер буду чи м, по отце своем, яко дедичом, приворочаем: село, называемое Минковцы, Вербовку и Верховню зо всеми их належними яко здавна власностями, до того в месте Паволочи доми, комори, млин, за суму отца их купление, лежачие, з броваром и солодовнею, и все футори, фолварки и сеножати, ово згола все грунта коло Паволочи небозчика отца их зостоючие, которих он колвек заживал, пущаем и до спокойного подаем держання, приказавши всей старшине и черни войска Запорожского, аби нихто оним позосталим потомком, Давидови Минковскому и другим з ним братом и сестре его, в привернених от нас им добр обънятю и спокойном держаню и уживаню, до жадних пожитков и грунту не втручаючися, а ни их пустошачи, не чинил кривди и перешкоди" *); † бездетным.. 1.
  3. \ Петр Иванович Минковский, владел с. Минковцами, Вербовкой и Верховней; "подчас бывших в давних годах с турками чрез войни смятений и народних угнетений и неспокойствия, оставя тамо в Полще все те свои жалованнии и купленние маетности, перешол с сыном своим Стефаном на сю сторону Днепра, в Малую Россию, в Лубенский полк, где восприяв оседлость в местечку Городище, всероссийскому императорскому престолу службу отправлял, именуясь фамилией Минковским по его смерть" (показание бунч. тов. Максима Минковича-Петровского (№ 11) 1784 г)............ 1.
  4. \ Семен Иванович Минковский † бездетным....... 1.
  – \ ___ Ивановна Минковская, упоминается в 1659 г.. 1.
  III.
  5. \ Степан Петрович, оставшись после смерти отца своего в малолетстве, "назван жителми по отцу его Петру Петренком, а якого прозвания, по простоте тогдашнего времени, Стефан з возраста своего начал зватся и писатися Петровским, а природную свою фамилию Минкович оставил"; Лубенский полковой есаул (июль 1671); бывший есаул полковой Лубенский

  *) Копии этих трех универсалов находится в деле о дворянстве рода Петровских в Архиве Полтавского Двор. Депут. Собрания.

  Петровские — 27
  (июнь 1672); товарищ войсковой (май 1673 — сент. 1688); в мае 1673 г. послан Лубенским полковником Иваном Федоровичем Сербином в Куренку с известием о приказе гетмана "абы млыны все иле в полку (Лубенском) много знайдуется, на час невеликий од всего товарыства одобрать и приходячие з них пожытки, кроме части мелницкое, в запас на уз (?) панский збырать в спрят, по пилной и певной потребе войсковой"; "учтивый пан, товариш войсковый и житель Городиский" (1683); Лубенский наказной полковник от Максима Ильяшенка по универсалу его от 29 мая 1677 (?) года: "Пану атаманове городовому Лубенскому и войтове зо всем посполством тамошним доброго од Господа Бога здоровя узичивши вам, сим нашим ознаймуемо уневерсалом: иж за ухвалы всех полку нашего панов сотников, абы у полку нашом, меновито в самом городе Лубнах, слушний был порядок, от боку нашого и на месцу нашом наказним полковником звоими (?) в Лубне пана Стефана Петровского посилаемо, которий кгди там в Лубни прибудет, абысте яко мне самому вшелякое, так старшина, яко и все посполство, отдавали послушенство и во всем ему, яко старшому, повиновалися, а хтоби який не послушен, ему даемо нашу моц такового карати, а доброго миловати; тое всем вашмосцем милостем (?) пылно приказую и Богу поручаю (дан с табуру на Артополоте)"; сотник Городиский (1687); 3 июля 1671 г. получил универсал Лубенского полковника Андрея Нестеренка на с. Луговики: "Вглядаючи ми на щоденние фатикги пана Стефана Поповича *), асаула нашого полкового, же зостаючи при боку нашом, не меет неякого контенту, теди умыслилисмо село Луговики для вшелякое ему в дому его вигоди надати"; 21 июн. 1672 г. получил универсал гетмана Самойловича: "Респектуючи мы на верние у войску Запорозком заслуги пана Стефана Петровского, бывшого асаула полкового Лубенского, которие в розних оказиях военних а одвагою здоровя своего и утраченем власности, за достоинство его царского пресветлого величества отправовал, а приохочуючи теж оного и до далших войску его царского пресветлого величества прислуг, пригортаем его до ласки нашой войсковое и беремо его под свою охорону, зачим пилно кождому приказуем повогою нашею гетманскою,

  *) Название Петровского в этом первом из дошедших до нас о нем документов Поповичем указывает на то, что отец его, по всей вероятности, был священником после перехода своего на левый берег Днепра.

  Петровские — 28
  аби жаден ему найменшое в дому и во всех его кгрунтах не важилися чинити кривди и жадной перешкоди, теж так счо (?) у его под час отмени (змени?) бывшого полковника Лубенского власности порабовано и побрано, аби тое все от мала до велика поворочали, пилно и сурово упоминаем; особливе што пан полковник теперешний Лубенский коляси (?) его власной, под час того ж термину взятого дерева и засевку збирати, в селе Луговиках найдуючогося, ему позволить до часу сего не хочет, пилно жадаем и упоминаем, аби тое все дерево, так колясу (?), яко и присевок повернувши, болш не до чого его не хотел (?) интересоватися" *); 31 янв. 1673 г. получил универсал Лубенского полковникаИвана Сербина на войсковую часть в двух млинах на Куренской гребле: "Видячи ми здавна и тепер знатную пана Стефана Петрувского, товариша войскового, в войску Запорожском прислугу а що (?) завше звиклая по нас того витягает повинность, абисмо людем зацним а иле в войску Запорожском заслужоним войсковою за их щирие услуги завдячали ласкою, так тепер оной чинячи досить, надаемо пану Стефану Петрувскому на виживленье на реци Удаи, на гребли Куренской, в млинах у двох, уСавином Малютином и в Купчишином, с каменей двох и из ступ (?), позволяючи вшелякого войсковую часть припадаючого розмеру в тих млинах одбирати и спокойне заживати"; 4 мая 1679 г. получил следующий универсал Лубенского полковника Максима Ильяшенка: "Взыраючи я на годность и заслуги всегдашные войсковые пана Стефана Петровского, товарыша войскового полку моего и обывателя Городиского, на жадане его з бачности (?) моее позволилем ему волные ставки (сливет Панские), Лозоватую и Руду, под Воронками, в свою область обняти и гребелку фундовати, на которой и млин ку своему пожиткови реставровати и яко хотя, быле бы без людзкое было крывды, владети"; 17 дек. 1691 г., гетман Мазепа, "знаючи пана Стефана Петровского, от давних час у войску Запорозком добре заслужоного товари-

  *) С неисправной копии, находящейся в Полтав. Двор. Депут. Собрании. В универсале Генеральной Войсковой Канцелярии от 18 сент 1735 г. Филиппу Петровскому (№ 11) сказано, что дед его Степан Петровский в 1672 г. получил универсал Самойловича на принятие его "под бунчук" и с тех пор служил "в гетманской протекции под бунчуком". Отсюда видно, что термин "гетманской охороны" или "протекции", встречающийся уже в универсале 1672 г., означал, что лицо, "окрытое" таким покровительством гетмана, служило в числе бунчуковых товарищей.

  Петровские — 29
  ша", недаль ему "з ласки войсковой село Ждани, в уезде Сенчанском лежачое, з слушними до него приналежностями"; жил в м. Городище; жив в 1694 году; † до июня 1697 г.. .. 3.
  Ж. – ___ , жива в 1702 г.
  ІV.
  6. \ Андрей Степанович, в службе с 1678 г. в Чигиринском походе, в котором был с отцом своим; "сотник полку Лубенского", ездил в Москву с "товариством осемнадцать человек", при чем для возвратного пути получил от гетмана Мазепы паспорт на получение по дороге "живности звичайной и подвод двадцать и две"; с 1694 по 1700 г. — сотник Городиский; Лубенский полковой есаул (июнь 1700 — апр. 1717); 30 дек. 1713 г. послан "в конвуях" при курьере Григории Коверине и подьячем Иване Борисове к генерал-майору Федору Владимировичу Шидловскому, с правом взимать четыре подводы; знатный войсковой товарищ (май 1721); знатный полку Лубенского товарищ (окт. 1722); бунчуковый товарищ (сент. 1724 — окт. 1735); в окт. 1722 г., вместе со Степаном Уманцом, послан Генеральной Войсковой Канцелярией в с. Чертории для разбора земельного спора между Степаном Миклашевским и жителями того села. В его "доношении в службе ея импер. величеству, як сталем служить в походах военних, в року 1678" *), находятся следующие сведения: "1) Поход мой под Чигирин, когда Турчин взял Чигирин, билем с отцом своим на той службе; 2) Як намеровал турчин под Киев прийти, тогда в войску бил; и посилано нас, вибравши с полков, с Павлом Папугою, ватогом, казаком полтавским, и ходилисмо за Буг и взяли татар человека двух на Куялниках, якие татаре сказали, же турчин повернулся назад к Царюгороду, и тих язиков отдали гетману Ивану Самуйловичу; 3) ЯкГригорий Григориевич Ромодановский ходил под Козацку Дуброву и пакта мирнии с турчином и з ордою постановили, на тот час и я бил; 4) Як Василий Василиевич Голицин з гетманом Иваном Самуйловичем пошли били на Крим и вернулися от великого луга, и я в том походи бил;

  *) Доношение сохранилось в двух списках, из которых один был написан гораздо раньше другого; сведения из последнего, дополняющего первый, приведены в скобках; документ этот был напечатан А. М. Лазаревским в "Киевск. Стар." 1899 г., апрель, стр. 7-12.

  Петровские — 30
  5) Як Самар робили город, чрез все лето, и я в том походе бил (1688 г.); 6) Повторе, когда Василий Василиевич Голицин ходил под Перекуп з гетманом Мазепою и под Перекопом били, и я там бил (1689 г.); 7) Поход завжды хожувалем у поля з ватагамы Плякою, Кулимом, Ковалчиком и Рубаном, по полях диких татарских, искаючи татар, и розбивали их и отдавали гетману Мазепе; зо всеми тими ватагами и я ходил (Из Иваном Плякою полтавским посилали нас для язика и взяли человека восем татар на... (неразобрано) и отдали гетману Самойловичу, и с тими ж язики и на Москву ходили); 8) Поход, як Петрик виходил в летку из ордою и городки по-над Орелю попривертал бил под себе он,Петрик, прелестью своею, гетман посилал з войсками вибранними теперешнего ясневелможного пана гетмана (полковника Миргородского Апостола) противку Петрика, як з ордами вибили и прогнали з Украины, и я в том походе бил (1692 г. И много татар побили и живцем побрали, також и ясир отбили мног); 9) Як виходил Батейча з ордами и вдарил в полк Переяславский на села, наш полк Лубенский стоял на Веремеевце на тот час, а они виправили с кошем... вдарили под нас, теди ми тогда (sic) их много покололи, а живых взяли человека 30, в яком походи я бил (1694 г. Як орда била под Переясловям, сел много попаливши и людей подрали, а под Веремеевку на нас ударила, тоди ми вибегши, тамо много под Переяславям орди побили...); 10) гетман посилал Илию Новицкого под Очаков и нашого полку Лубенского приданно ему тисячу под коменду его; и ходили под Очакув и посад спалили и ясиру много побрали. Тогди в том походе я бил сотником (И я тогда жалован сотником); 11) Як гетман посилал под Казикермен полк наш Лубенский и (с?) Палеем и тогда стретились над Ингулцем з ордою, и там взяли человека вусемнадцать, и под Казикермен пришедши, посад спалили и много ясиру побрали. И я там бил сотником (Як Палей ходил под Казикермен зимного часу, тогди и нашему полку Лубенскому приказано ити з оним же Палеем и тогда били орду на Гардарской (?) и много татар побрали там, а пришедши под Казикермен, посад спалили и коло города все спустошили); 12) Як посилал гетман Якова Лизогуба, полковника Черниговского, с полками и с Палеем за Днестр, под паланку, якую паланку добули и сел много попалили и ясиру много набрали, в

  Петровские — 31
  яком походе я бил сотником (1694 г.); 13) Когда Борис Петрович Шереметов з гетманом ходил под Казикермен, в том походе Казикермен добули и людей посадских совсем побрали, в том походе и я бил сотником (1695 года); 14) Як Петрик виходил зимою и под Говтвою Гадячский полк разбил и все орди под Миргород пришли, тогда полковник Свечка, придавши мне двадцать человек, послал мене з Миргорода, и там я татарина поймал, який татарин сказал: уже все орди мают вернутися, поневаж реки не мерзли. И я там бил сотником (1696 г.); 15) Когда бил указ достойной и блаженной памяти его императорского величества Петра Алексеевича до гетмана, аби з Украины дал войска под Озов, а под Озовом сидели в шанцах шесть недель, добуваючи Озова. И там приказал Алексей Семенович Шеин полковнику. Свечке аби под... (неясно написанное слово; м. б. раскат) подкопался; и мне полковник Свечка приказал тое. Теди я з своею сотнею и приданних до тоей сотни Чорнусскую и Сенецкую, с которыми стали про... чинити; потом подкопавшись под раскат, гармати канатами повитягали, бой превеликий учинили с турками и з роскату их вибили; и я з своею корогвою сел на валу, а бой бил от обеда до полночи, не толко стрелбою, но и ручно бились каменям; а в свете (?), третой години, стали проситись на мир, и вишло три аги, а мене с товарищи дали взамену в Озов, поки они переговор у..нили (учинили?) в шатре государевом. Тогда я бил сотником (1696 г.); 16) Як били князе Долгорукие в Белгороде, тогда велели полком судна на море робити гетману, и тие суда я и спускал чрез дванадцять порогов; и тогда бил Протасьев Неплюев, спускал суда государевы з запасами. Тогда я бил сотником; 17) Когда табор оставили великороссийское и малороссийское войско, тогда послал мене гетман на страж в Качкас, аби орда не вдарила. Там я бил (Як князи Долгорукие били в Белгороде и тогда я суд (суда?) спускалем через пороги при Семену Протасиеву Неплюеву, а спустивши суда через пороги, поставил мене гетман на стражи в Качкаси, а сам пошол водою до Таване, на якой службе я бил сотником); 18) Поход с полковником Стародубовским Миклашевским, посилано и наш Лубенский ему придано с прочими полками, под Бихов и Билцекевича взяли, в якой службе бил я асаулом полковим (1702 г. Под Биховом бил, як добували Беличевича; когда виход (Быхов?) хотел зда-

  Петровские — 32
  тися и вислали сюда Змару (?) и Александровича, и Косташа, а мене дали взамену в Бихов); 19) Под Печерами под Песковом (Псковом) посилан наш полк Лубенский перве Подалистов (?) и приказал Шереметов, чтоб ударили на самый празник Рождества Христова, а придал до нас Лоиуха самопять; 20) потом велел нам Шереметов ити в поход з собою под Юрьев Леонский (т. е. Ливонский) и розбили там генерала шведского, и там я бил асаулом полковим Лубенским (Гди указ бил к гетману, жеби висилал войско под Печеры противку шведа, теперешнего ясневелможного пана гетмана Апостола назначено било нам комендером; а ишлисмо под команду его превосходительства господина генерала Бориса Петровича Шереметова, где по все лето и зиму чинилисмо баталеи под Листовом и в прочиих мизах); 21) Як Михайло Иванович Гонцов (Кольцов?) Масалский бил у Белогороде и получил указ, жеби запаси виберать з Казикермена и з Таване, и городки порозбивать, бил я там асаулом полковим; 22) Як у Полщу ходили, тогда сам бил император в Тунску (Минску?) и посилал Менщикова, Григория Федоровича Долгорукова князя, и тогда велено нашему войску Лубенскому ити з ними до Угродни ити... висвобождаючи войска великороссийские, и мене ординовали туда, давши мне 150 человек. И пошли передом до Угродна с князми и висвободивши войска з Угродна и запаси великие побравши, пришли до Киева вцелости. И там я был асаулом полковим; 23) Под Полтавою на баталеи бил и до Русской Косы за шведом гонили с княземВолохонским, и там я был асаулом полковим (Приказано нашему полку и Переясловскому гонити за шведом с князем Волохонским и гонили до Русской Коси и там не малое число узяли шведов в Русской Коси); 24) Когда ходили до Камяного Затону з генералом Бутурлиным, запаси повиберали и Самар роскидали и Кодак розгребли (sic), бил я там асаулом полковим Лубенским (1711 г.); 25) Як с полковником Церцовим на той бок Днепра ходили и там Чигирин, Вороновку и Крилов спалили, людей на сю сторону от тудова перегнали, и там я бил асаулом полковим (1712 г.?); 26) Когда запорожникПинчук, зобравши собе своеволников и...вщиков, против его императорского величества многие пакости людем чинил: кременцуцким, уласовским, городиским, криловским, подпадаючи подъездами, добра их забирали, и самих людей забираючи, в неволю туркам и татарам про-

  Петровские — 33
  давали, послано нас, двух асаулов полковых, мене и Клима, полку Миргородского, за якими гонили двое суток и догнали его на Саксагане, и там его осадивши, добували целие сутки, и забили их сорок человек и одного, а тридцять человек взяли живцем, и самого ватага Пинчука припроводивши и отдали теперешнему гетману". — 6 окт. 1696 г. купил у Марии Малючихи в м. Городище поле "во всех трох руках нив десят" за три копы; 3 июня 1697 г. получил следующий универсал Лубенского полковника Леонтия Свечки: "Як воля на том есть рейментарская, же державци всегда держат в аренде своей маетности, так и в селе Жданах на местцу отцевскому пану Андрею Петрувскому, сотникове Городискому, позволилисмо на сей рок настоящий горилку держати в аренде и тютюн и деготь без жадной перешкоды, а на заведене тих арендових шинков ему-ж, пану сотникови Городискому, сее писмо видавши, абы без жадной перепоны тот шинк давався"; 11 февр. 1699 г., вместе с мельником Городиским Корнеем Яценком, продал генеральному писарю Василию Кочубею"греблю на реце Многой, лежачую под Городищем, в полку Лубенском найдуючимся, и на ней стоячий млин, меючий в собе осадов каменних два, и другую клеть из ступами, там же на той гребли под местом стоячую", за 100 талярей и 10 коп, "а особно теж лесок до тоей гребли на зруб за золотих сем ис трома шагами"; 30 июн. 1700 г. получил универсал от Лубенского полковника Дмитрия Зеленского к жителям с. Сухоносовки, чтобы они "на его (Андрея Петровского) власних луках, под Городищем будучих, уробили сена з потребу, где там укажут"; 11 янв. 1702 г., с матерью, получил подтвердительный универсал Лубенского полковника Дмитрия Зеленского на людей с. Жданов; 2 окт. 1702 г. получил универсал гетмана Мазепы на два ставка под с. Воронками и Мелехами с правом засыпать греблю и построить на ней млины; 29 янв. 1704 г. получил подтвердительный универсал Лубенского полковника Дмитрия Зеленского "на заняте двох ставков под селом Воронками и Мелехами, на Лозоватой и Руде, на яких урочищах засипавши гребле, меет и млини построити"; 12 янв. 1709 г. получил универсал гетмана Скоропадского на возвращение ему его разграбленного имущества в Лубнах и хуторах; 30 мая 1709 г. получил подтвердительный универсал Лубенского полковникаВасилия Савича на с. Сухоносовку, данное ему гетманом Скоропадским; 29 авг. 1712 г. получил гетманский универсал на с. Белоусовку, Чорнуской сотни; 23 августа

  Петровские — 34
  1713 г. получил, "яко наследник по отцу своему", грамоту от Киевского митрополита Иоасафа Кроковского на обновление церкви во имя святителя Николая "под местом Городищем, на загребеллю"; "патент" Лазаря Барановича на "фундоване" этой церкви был выдан его покойному отцуСтефану Петровскому, но ныне (1713) "для давности времени оная церков обветшала и требует обновления"; этой же грамотой ему разрешено обновить и другую обветшалую церковь во имя Покрова Богородицы в маетности его с. Сухоносовке; 14 мая 1716 г. получил универсал Лубенского полковника Андрея Марковича на "наслугу" ему двух "рибалок" Городиских, кравца, кушнера и коваля; 9 апр. 1717 г. тот же полковник определил ему "в Городищу, на загребеле, для потребних посилок и поездов его-ж казаков шесть конних, яких пан сотник и атаман покажет, которих жебы не до яких послуг и потреб городових не потягано, опроч належитих и здавна ухваленних повинностей, яко то на полевие стороже, на ралец обыклий и прочая, от чого они попрежнему не мают быти отмовними, так же и в приключаючихся заводних справах не паном асаулом, але старшиною городовою судими повинни будут"; 30 авг. 1719 г. купил у Марии Омельчихи долину в с. Белоусовке за 14 золотых; 20 апр. 1721 г. купил у Параски Петрички, жительки Чорнуской, долину за с. Гольцами за 55 золотых; 19 окт. 1722 г. получил универсал от наказного гетмана Павла Полуботка и генеральной старшины на послушенство жителей с. Белоусовки, которые отказывались от повинностей; 20 апр. 1723 г. купил уИвана Корнеенка леваду с хатой в м. Городище за 12 золотых; 13 сент. 1724 г. получил универсал Генеральной Войсковой Канцелярии на право иметь только ему одному "горилчание шинки" в своих маетностях с. Жданах и Белоусовке; 8 окт. 1728 г. получил подтвердительный гетманский универсал на с. Жданы и с. Белоусовку; в 1735 г. "за крайною своею старостию и болезнею служить весма не может"; приходился (1726) дядей бунчуковому товарищу Федору Савичу............... 5.
  Ж. – (1699) ___.
  7. \ Карп Степанович, значковой товарищ (?),....... 5.
  V.
  8. \ Филипп Андреевич, в службе с 1725 г. в течение пяти лет в Гилянском Низовом походе в числе бунчуковых товарищей; 18 сент. 1735 г. получил универсал Генеральной

  Петровские — 35
  Войсковой Канцелярии на звание бунчукового товарища; 10 сент. 1738 г. получил от генерала А. И. Румянцева аттестат о своей службе в походе; с 1740 по конец 1763 г. — сотник Городиский, Лубенского полка; с 16 дек. 1763 г. — Лубенский полковой обозный на место Василия Кулябки, определенного Лубенским подкоморием; был на этом уряде еще в 1766 г.; за ним Чорнуской сотни в с. Белоусовке 30 и Сенчанской сотни в с. Жданах 14 дворов (1745); жил в м. Городище (1745); 28 сент. 1761 г. продал Татьяне Федоровне, жене Сумского полковника Романа Ивановича Романова, с. Васильевку, Межирицкого у., Сумского полка, за 900 руб. *) † до 1785 **) ...... 6.
  Ж. – 1) (1738) Ульяна Алексеевна Дмитрашко-Райча, дочь Алексея Марковича Дм.-Райчи(заметки А. М. Лазаревского и "Киевск. Стар." 1899 г., апр., стр. 4-5 ***);
  2) Ульяна Петровна ___, род. около 1723 г., жила в м. Городище в 1785 г. (Исповедные росписи Пирятинской протопопии за 1785 г.).
  9. \ Леонтий Андреевич, упоминается в 1726 г.; сотник Городиский † до 1745 г.; у него был двор в Городище (1745); приходился "братом" бунчуковому товарищу Федору Савичу (1726)............................. 6.
  10. \ Антон Карпович, жил в с. Авдеевке, Березинского у. 7.
  VI.
  11. \ Максим Филиппович, род. около 1730-1733 г.; значковой товарищ Лубенского полка (1763); с 16 дек. 1763 г. — сотник Городисский на место отца; был на этом уряде еще в 1766 г.; бунчуковый товарищ (1784-1786; депутат в Черниговском Дворянском Депутатском Собрании (1784); майор; за ним в Лохвицком у. обоего пола 865 наследственных душ (1786); жил в м. Городище (1785); † до 1803............ 8.
  Ж. – Евдокия Карповна Значко-Яворская, род. около 1743 г., дочь Лубенского полкового есаула; за нею с детьми в Лубенском

  *) Архив Леонида Михайловича Савелова, картон 95, № 4136.
  **) Приходился "братом" Сумскому полковому обозному Василию Лукьянову († до 1762), женатому на Прасковии Михайловне, и "братом" же Роману Романову (Сумскому полковнику в 1762 г.?).
  ***) Любопытное письмо ее матери, Анастасии Забеловны Алексеевой Думитрашковоий, к № 8-му напечатано А. М. Лазаревским в "Киевск. Старине" 1899, апр., стр. 4-5.

  Петровские — 36
  и Пирятинском поветах м. п. 560, ж. п. 600 душ (1803); жива в 1803 г.
  12. \ Матвей Филиппович, род. около 1736-1741 г.; в службе с 1759 г.; сотенный атаман Лубенского полка (1784); 1 января 1784 г. — войсковой товарищ при отставке; за ним с братом Акимом(№ 13) в Лохвицком у. обоего пола 55 наследственных душ (1786); жил в м. Городище (1785); холост в 1786 г............................ 8.
  13. \ Аким Филиппович, род. около 1754-1757 г.; в службе с 1769 г.; значковой товарищ Лубенского полка (1783); 6 авг. 1783 г. — войсковой товарищ; то же в 1786 году; холост в 1786 г............................ 8.
  – \ Прасковья, дочь полкового обозного; упоминается в 1786 году............................. 8?
  За Яковом Назариевичем Сахно-Устимовичем, полковым есаулом в отставке, род. около 1724 г.
  – \ Прасковья, дочь полкового обозного; упоминается в 1786 году............................. 8?
  За Григорием Ивановичем Ляховичем, премьер-майором в отставке, род. около 1739 г.
  – \ Анастасия Филипповна, род. около 1762 г.; девица в 1785 году......................... 8.
  За (1791) Матвеем ___Ордой, секунд-майором (1791) *).
  – \ Александра Филипповна, род. около 1764 г.; девица в 1785 году................■ .. . •........ 8.
  – \ Екатерина Филипповна, род. около 1766 г.; девица в 1791 году............................. 8.
  – \ Ульяна Филипповна, род. около 1768 г.; девица в 1785 г.. 8.
  14. \ Григорий Леонтьевич, род. около 1715 г.; значковой товар. (1785); войсковой товарищ в отставке (1786); за ним Лохвицкого у. наследственных обоего пола 108 душ (1786); жил в м. Городище (1785)...................... 9.
  Ж. – Мария Ивановна Грабянка, род. около 1725 г., дочь войскового товарища.
  15. \ Андрей Леонтьевич, род. около 1716 года; в службе с 1757 г.; значковой товарищ Лубенского полка (1784); 1 января 1784 г. — войсковой товарищ при отставке; тоже в 1801 г.; за ним Лохвицкого у. наследственных обоего пола 169 душ (1786); за ним Лубенского повета в с. Белоусовке м. п. 43,

  *) А. М. Ю., Роменского у. суда. кн. № 54.

  Петровские — 37
  Ж. – п. 56, м. Городище м. п. 3, ж. п. 2, Пирятинского повета в дер. Носовой Слободке м. п. 8, ж. п. 8 душ (1801); жил в м. Городище (1785-1801).................... 9.
  Ж. – Феврония Ивановна Кучер, род. около 1733 г., дочь сотника; † до 1801 г.
  16. \ Максим Антонович................... 10.
  17. \ Петр Антонович, казак с. Авдеевки (1791)...... 10.
  18. \ Антон Антонович................... 10.
  VII.
  19. \ Андрей Максимович, род. около 1764-1765 г.; с 1776 г. в службе "к письменным делам бывшего гродского Лубенского суда", где произведен канцеляристом; затем был сотенным атаманом; в 1784 г. поступил на службу в л.-гв. Измайловский полк; с 1787 г. поручик в отставке; то же в 1827 г.; комиссар Лохвицкого земского суда (1807); подкоморий Лохвицкого у. (1809); с сент. 1820 по сент. 1826 г. — Лохвицкий уездный предводитель дворянства; имел в Лохвицком у. родовых 108 душ; † 3 июля 1827 г............... 11.
  Ж. – Мария Ивановна Сахновская, за нею имение в с. Феськовке и Жоведи; в 1-м браке была заИваном ___ Лашкевичем-Бутовичем, отставным поручиком † в 1804 году бездетным *).
  20. \ Михаил Максимович, род. около 1766 г.; капитан (1800-1803); депутат дворян в Малоросс. Дворянском Депутатском Собрании (1800); майор (1813).............. 11.
  21. \ Василий Максимович, род. около 1767 г.; капитан (1803). 11.
  22. \ Алексей Максимович, род. около 1774 г.; унтер-офицер (1803)............................. 11.
  23. \ Филипп Максимович, род. около 1776 г.; унтер-офицер (1803); прапорщик (1816-1819); † до 1828 г.......... 11.
  Ж. – Мария Михайловна Гамалея, дочь секунд-майора; жила в с. Белоусовке, Лохвицкого повета (1828 г.).
  – \ Анна Максимовна.................... 11.
  За Андреем Лукьяновичем Самойловичем, войсковым товарищем (1786).
  24. \ Павел Григорьевич, род. около 1756 г.; упоминается в 1786 г......................... .. ■ 14.

  *) Бумаги Черниг. Архивной Комиссии.

  Петровские — 38
  25. \ Максим Григорьевич, род. около 1759 г.; колл. секретарь (1786); секретарь в Киевском Двор. Депутатском Собрании (1788-1789); колл. асессор, депутат во 2-м департаменте Полтавского Генерального Суда (1803-1807); надворный советник, судья Лохвицкого поветового суда (1809)............ 14.
  26. \ Петр Григорьевич, род. около 1760 г.; упоминается в 1786 г.....................'....... 14.
  Ж. – Мария ___.
  27. \ Михаил Григорьевич, род. около 1771 г......... 14.
  28. \ Иван Григорьевич, род. около 1773 г.; в службе с 7 апр. 1784 г. в Лохвицком нижнем земском суде; 10 дек. 1787 г. — колл. канцелярист; 13 июня 1789 г. — повытчик в Лохвицкой нижней расправе; в 1797 г. уволен; 6 дек. 1809 г. — городовой секретарь при отставке; с 1818 г. — коморник Лохвицкого подкоморского суда; то же в 1828 г.; 31 дек. 1823 г. — губ. секретарь; за ним Лохвицкого у. в хуторах Друковском и Улизковском м. п. 20 душ (1828); жил в хут. Друковском, близ с. Юсковец (1818)............... 14.
  Ж. – Прасковия ___.
  29. \ Матвей Григорьевич, род. около 1775 г......... 14.
  30. \ Мокий Андреевич, род. около 1771 г.; жив в 1803 г.. 15.
  Ж. – Мария ___, "дочь дворянская".
  31. \ Трофим Андреевич, род. около 1774 г.; жив в 1803 г. 15.
  32. \ Федор Андреевич, род. около 1780 г.; жив в 1803 г.. 15.
  – \ Анна Андреевна, род. около 1770 г............ 15.
  – \ Евдокия Андреевна, род. около 1773 г.......... 15.
  – \ Прасковья Андреевна, род. около 1781 г......... 15.
  – \ Ирина Андреевна, род. около 1783 г........... 15.
  33. \ Моисей Максимович, канцелярист Черниговской Консистории (1791)......................... 16.
  34. \ Павел Максимович.
  35. \ Козьма Максимович.
  36. \ Андрей Максимович.
  37. \ Иван Максимович.
  казаки с. Авдеевки (1791).. . 16.
  38. \ Никифор Антонович, казак с. Авдеевки (1791) .... 18.
  VIII.
  39. \ Василий Андреевич, род. около 1818 г.; воспитывался в Полтавском Кадетском Корпусе; в службе с 5 сент. 1837 г. прапорщиком в легкой № 7 батарее 6 артиллер. бригады; 30

  Петровские — 39
  июн. 1839 г. — подпоручик; 26 апр. 1843 г. — бригадный квартирмейстер; 7 дек. 1844 г. — поручик при отставке....... 19.
  Ж. – Анна Николаевна ___.
  40. \ Александр Андреевич, род. около 1819 г.; воспитывался в Дворянском полку; в службе с 2 авг. 1836 г. в Рязанском (Ряжском?) пех. полку; 29 сент. 1836 г. — в Суздальский пех. полк; 5 апр. 1837 г. — полковой адъютант; 25 апр. 1837 г. — подпоручик; 1 дек. 1838 г. — адъютант 1-ой бригады 16-ой пех. дивизии; 31 авг. 1839 г. — поручик; 20 июня 1841 г. — штабс-капитан; 27 июл. 1845 г. — капитан; 22 июн. 1848 г. — отчислен от должности адъютанта и прикомандирован к Московскому пех. полку; 13 апр. 1849 г. — майор Владимирского пех. полка; 31 мар. 1849 г. (?) — старший адъютант Штаба 6-го пех. корпуса; 22 окт. 1851 г. — подполковник; 1 янв. 1855 г. — дежурный штаб-офицер при Штабе того же корпуса; 1 дек. 1855 г. — полковник (за отличие в сражении); 9 мар. 1856 г. — командующий Егерским вел. кн. Михаила Николаевича (в 1860 г. — Казанский пех.) полком; 4 нояб. 1861 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ. за содействие к прекращению неповиновения крестьян в Чембарском и Керенском у.у.; 27 авг. 1863 г. — генерал-майор при отставке; был в походах: 1854 г. — у Балаклавы; 1855 г. — в сражении на р. Черной и Федюхиных горах; у него родовое имение в Лохвицком у. 293 души, следующее в раздел между матерью, двумя братьями и двумя сестрами (1860); за матерью его родовых в Прилукском у. 45 душ (1860); за ним родовых в Прилукском у. 45 душ и 300 дес. земли (1863)....... 19?
  Ж. – (с 17 апр. 1857 г. в с. Сергиевском, Нижнеломовского у.) Елисавета Алексеевна Арбузова, род. около 1825 г.; в 1-м браке была за Александром Николаевичем Лачиновым, титул. советником; за нею Нижнеломовского и Наровчатского у.у. 219 душ и 1,100 дес. земли (1863); дочь генерал-адъютанта.
  41. \ Степан Андреевич, окончил курс уездного училища и до 1836 г. служил в Канцелярии 3 департамента Сената; сенатский регистратор (1848-1849); в 1847-1848 и 1851-1856 г.г. — Лохвицкий уездный судья; почетный мировой судья; с 1869 по 1874 г. — председатель уездной земской управы и с мая 1870 по сент. 1874 г. — Лохвицкий уездный предводитель дворянства . 19.
  – \ Вера Андреевна, жива в 1889 г............ 19.
  За (с 19 мая 1835 г. в м. Городище, Лохвицкого у.) Дмитрием Ивановичем Куколь-Яснопольским, штабс-капитаном, помещиком Сумского у., род. около 1800 г.

  Петровские — 40
  – \ Мария Андреевна.................... 19.
  За (1847) Михаилом Григорьевичем Александровичем, колл. регистратором, служившим в Прилукском межевом суде.
  42. \ Яков Филиппович, род. 21 мар. 1811 г. в с. Безсалах, Лохвицкого у., в доме своей бабкиМарии Гамалеевой; в 1828 г. просился в военную службу................ 23.
  43. \ Максим Филиппович, род. 21 янв. 1813 года в с Белоусовке; восприемник майор Михаил Петровский (№ 20); в 1828 г. просился в военную службу............ 23.
  44. \ Павел Филиппович, род. около 1816 г.; окончил курс Лохвицкого уездного училища; в службе с 26 окт. 1832 г. в Каргопольском драгунском полку; 14 дек. 1833 г. — юнкер; 28 мар. 1836 г. — уволен от службы; 14 июл. 1837 г. — к делам Лохвицкого межевого суда; 10 окт. 1847 г. — депутат для наблюдения за раздробительной продажей горячих напитков по Лохвицкому у.; 5 окт. 1849 г. — колл. регистратор; 4 янв. 1851 г. — попечитель хлебных запасных магазинов Лохвицкого у.; то же в 1854 г.; 30 окт. 1852 г. — губ. секретарь; за ним родовых в Лохвицком у. 43 души и 180 дес. земли (1854)....... 23.
  Ж. – Екатерина Ивановна Юдзевич, дочь надв. советника.
  45. \ Егор Филиппович, штабс-ротмистр Александрийского гусарского полка (1842-1843)................. 23?
  – \ Марина Петровна, род. около 1784 г........... 26.
  46. \ Максим Иванович, род, 12 авг. 1803 г.; прапорщик 3 артилл. бригады (1828); поручик ракетной № 1 батареи (1837) . 28.
  47. \ Григорий Иванович, род. 18 нояб. 1807 г.; канцелярист Лохвицкого поветового суда (1828)............. 28.
  48. \ Павел Иванович, род. 6 нояб. 1812 г.; в Лохвицком поветовом училище (1828); канцелярист (1836).. .. .. 28.
  49. \ Иван Иванович, род. 28 янв. 1818 года в хут. Друковском; восприемник поручик Степан Слюз; канцелярист в Канцелярии Временного Общего Собрания Правительств. Сената (1837)............................ 28.
  – \ Пелагея Ивановна, род. около 1805 года; упоминается в 1828 г.. .......................... 28.
  – \ Евфимия Ивановна, род. около 1810 года; упоминается в 1828 г........................... 28.
  – \ Ксения Ивановна, род. около 1815 года; упоминается в 1828 г............................ 28.
  50. \ Андрей Мокиевич, род. около 1801 г........... 30.
  – \ Агриппина Мокиевна, род. около 1800 г.......... 30.

  Петровские — 41
  IX.
  51. \ Андрей Васильевич, род. 17 окт. 1848 года в с. Белоусовке............................ 39.
  52. \ Николай Васильевич, род. 25 сент. 1849 года в с. Белоусовке.......................... 39.
  53. \ Василий Васильевич, род. 25 дек. 1862 г......... 39.
  – \ Мария Васильевна.................. 39.
  – \ Вера Васильевна.................... 39.
  54. \ Андрей Александрович, род. 14 дек. 1857 г.; 25 янв. 1862 г. зачислен в пажи; 10 авг. 1876 г. — прапорщик л.-гв. Конногренадерского полка (из камер-пажей)........... 40.
  55. \ Михаил Александрович, род. 14 окт. 1858 г....... 40.
  56. \ Алексей Александрович, род. 16 июн. 1862 г.; с 13 окт. 1895 по 10 окт. 1901 года — председатель Прилукской земской управы........................... 40.
  57. \ Николай Александрович, род. 17 авг. 1863 г.; 14 авг. 1884 г. из пажей — старший корнет 27 драгунского Киевского Е. И. В. Вел. Кн. Николая Максимиллиановича полка; в 1886 г. уволен в 11-месячный отпуск, а затем в запас; с 1888 г. — участковый мировой судья Нижнеломовского округа; с 1891 г. — земский начальник Нижнеломовского у.; с 1892 г. — член Пензенской Губернской Земской Управы; с 3 окт. 1895 г. по 2 апр. 1900 г. — земский начальник Прилукского у.; в 1894 г. продал имение в Пензенской губ. *).................... 40.
  – \ Ольга Александровна
 • , род. 17 апр. 1860 г.; вдова, начальница Института благородн. девиц в г. Белостоке; переведена с 17 января 1913 г. начальницей Донского Института благородных девиц в г. Новочеркасске..... 40.
  За ___ Милорадовичем.
  За Григорием Ильичом Милорадовичем, земским начальником Прилукского уезда (1 сент. 1890 — 12 июня 1895).
  58. \ Анатолий Яковлевич . ,................ 42.
  59. \ Дмитрий Павлович, род. 25 окт. 1844 г. в с. Белоусовке; † до 1854 г........................ 44.
  – \ Наталия Павловна, род. 10-11 янв. 1842 года в с. Белоусовке; в Полтавском Институте благородных девиц (1854). 44.
  – \ Александра Павловна, род. 3 февр. 1843 года в с Белоусовке............................ 44.

  *) О. фон-Фрейман, Пажи за 185 лет, Фридрихсгамн, 1897, стр. 682, 719, 858; тут же и портрет его.
 • С изменениями, внесенными В.Л. Модзалевским (см. стр. 829).

  Петровские — 42
  В роспись не вошли:
  1. Федор Миньковский, реестровый казак м. Паволочи, Белоцерковского полка (1649).
  2. \ Татьяна П., дочь бунчукового товарища; за Федором Алексеевичем Козловским-Базилевичем, священником (1786), род. около 1737 г.
  3. \ Наталия Степановна М.-П.; за Георгием Осиповичем Геращенком, врачом Таможенного департамента † 1908.
  4. \ Андрей Маркович М.-П. (?) Ж. Прасковья Степановна Милорадович, дочь секунд-майора.
  Неизвестно, принадлежат ли следуюшие лица к помещенному выше роду:
  1. Федор П.
  2. \ Петр Федорович, род. около 1809 г.; 24 февр. 1821 г. — кадет 2 Кадетского Корпуса; 25 июн. 1827 г. — прапорщик Великолуцкого пех. полка; 30 окт. 1828 г. — в 1 учебный карабинерный полк; 2 дек. 1828 г. — подпоручик; 9 янв. 1831 г. — поручик при отставке; 5 авг. 1831 года — Лохвицкий уездный казначей; 11 февраля 1848 года — надвор. советник; 23 августа 1848 года — асессор Полтавской Казенной Палаты; 3 июня 1850 г. — Полтавский губернский казначей; 16 декабря 1852 года — директор Полтавского губернского попечительного о тюрьмах Комитета; 3 мар. 1853 г. — колл. советник; 26 авг. 1856 г. — статский советник; у него родовых в Лохвицком у. 9 душ и 300 дес. земли (1850); в 1857 г. — имения нет........ 1.
  Ж. – Варвара Степановна ___.
  3. \ Николай Петрович, род. 23 нояб. 1836 г.; в 1 Московском Кадетском Корпусе (1850); † до 1857............ 2.
  4. \ Александр Петрович, род. 23 дек. 1847 года в Лохвице; окончил Полтавский Кадетский Корпус; председатель Лохвицкой уездной земской управы (1884-1886)............ 2.
  5. \ Владимир Петрович, род. 21 февраля 1855 г. в Полтаве; врач †.......................... 2.
  – \ Юлия Петровна, род. 2 февр. 1840 г........... 2.
  – \ Лидия Петровна, род. 23 нояб. 1843 г. в Лохвице... 2.
  – \ Мария Петровна, род. 1 нояб. 1849 г.; в Полтавском Институте благородных девиц (1857)............. 2.
  – \ София Петровна, род. 1 авг. 1851 г........... 2.

  Петровские — 43
  – \ Елена Петровна, род. 10 янв. 1853 г.. ;......у . 2.
  6. \ Николай Александрович................ 4.
  7. \ Павел Александрович................. 4.
  8. \ Никита П., поручик, заседатель Глинского уездного суда (1791-1792).
  9. \ Иван П., дворянин (1803). Ж. Евдокия Кондратьевна Яновская, дочь войскового товарища.
  10. \ Иван Андреевич П., колл. советник; 25 дек. 1806 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ.
  Совершенно другого происхождения следующие ветви и лица рода Петровских:
  I.
  1. Лука (Лукаш) Петровский, Переяславский полковой писарь (авг. 1692, 1696-1706); в 1706 г. взят в плен шведами (вместе с Переяславским полковником Иваном Мировичем); по освобождении в 1712 г. из плена, поставлен Переяславским полковім сотником и был на этом уряде в 1712-1715 г.г.; владел с. Скопцами, данным ему в 1696 г. Мазепой.
  Ж. – (?) Ирина Ивановна Берло, дочь Переяславского полкового судьи.
  II.
  – \ Евдокия Лукинична................... 1.
  За (1721) Степаном Петровичем Максимовичем, войсковым товарищем † до 1750 г., бездетным.
  – \ Анна Лукинична.................... 1.
  За Александром Бахчевским, выкрестом из евреев, служившим у Переяславского епископа Шумлянского и получившим за эту службу сан священника (их сын — Иван Бахчевский, известный делец в Переяславщине в конце XVIII века) *).

  *) А. М. Лазаревский, Из семейной хроники Берлов, "Киевская Старина" 1899 г., янв., стр. 101-133.

  Петровские — 44
  I.
  1. Иван Петровский, в службе с 1755 г.; находился в ново-формирующемся из Малороссийских компанейских втором компанейском полку; полковой писарь 3 компан. полка (1774); 9 апр. 1774 к. — полковой обозный 2 компан. полка; 28 апр. 1776 г. — капитан; был в Турецком походе; 30 апр. 1778 г. уволен от службы; † до 1784.
  Ж. – Анастасия ___, вдова в 1784 г.
  П.
  2. \ Иван Иванович, упоминается в 1784 г......... 1.
  3. \ Василий Иванович, упоминается в 1784 г.; штабс-капитан † до 1817........................ 1.
  4. \ Григорий Иванович, упоминается в 1784 г........ 1.
  5. \ Платон Иванович, упоминается в 1784 г........ 1.
  6. \ Алексей П., племянник № 1-го; унтер-офицер л.-гв. Драгунского полка и помещик Золотоношского у. (1818); прапорщик Нарвского драгунского полка (1819); его родственник — титул. советник Михаил Иващенко (1818).
  III.
  7. \ Егор Васильевич, род. около 1803 г.; портупей-прапорщик Вятского пех. полка (1823).............. 3.
  8. \ Лаврентий Васильевич, род. около 1806 г......... 3.
  1. Иван П., товарищ Стародубовского полка (1717). Ж. Ксения.
  2. \ Иван П., род. около 1739 г. в с. Чеховке; сын бунчукового товарища Петра Степанова (майора); с 1 сент. 1755 года воспитывался в Академической Гимназии; с 1760 г. — студент Академического Университета; 1 апр. 1764 г. определен учителем в нижний латинский класс Академической Гимназии (Арх. Конференции Импер. Академии Наук, кн. 825 и 827); его родственниками были: армии поручик и лейб-компании гренадер Павел П. и Двора Ее И. В. лакей Василий П. (1755).
  3. \ Иван П., коллежский канцелярист, житель г. Мглина, где у него 2 м. п. души (1783). Ж. Мария Матвеевна Матвеева, дочь колл. канцеляриста.
  4. \ Василий Иванович, упоминается в 1783 г........ 2.

  Петровские — 45
  5. \ Григорий Петрович П., в службе с 1736 г. при Черниговской Полковой Канцелярии; войсковой товарищ (1784); с 1784 г. — бунчуковый товарищ; у него в Соснице м. 7, ж. 6 душ (1783). Ж. Варвара___, дочь мещанина.
  6. \ Василий Григорьевич, род. около 1748; прапорщик в отставке (1783)......................... 5.
  7. \ Никифор Григорьевич, род. около 1752; сотенный атаман (1783)............................ 5.
  8. \ Иван Григорьевич, род. около 1759; в Москве при Сенате геодезистом (1783)................... 5.
  – \ Прасковья Григорьевна, род. около 1765 года; девица в 1783 г............................ 5.
  9. \ Иван П., бунчук. товарищ; † до 1757.
  Ж. – Евдокия Федоровна, жителька Конотопская (1757).
  10. \ Федор Иванович, священник ц. Вознесения в Козельце (1757)............................ 9.
  Существует еще много родов Петровских позднейшего происхождения *)

  *) См. о них Родосл. книгу Чернигов. дворянства графа Г. А. Милорадовича, ч. II и III.


 • Петровский
  Участник  Сообщений: 92
  Регистрация: 27 мар. 2013
  Рейтинг: 41 

  Государственный архив Краснодарского края

  Ф.318, оп.2, д.520. О зачислении в Кубанское казачье войско дворянина Павла Петровскаго. 1861-1864гг. 17л.

  л.1.
  Командующему Войсками Кубанской и Терской областей, Господину Генерал-Адъютанту и Кавалеру Графу Евдокимову.

  Временно исправляющаго должность
  Начальника Штаба Кубанскаго Войска,
  Полковника Борзыкова.

  Рапорт.

  Неслужащий дворянин Харьковской губернии, Павел Петровский, обратился с просьбою о зачислении его с семейством, заключающимся из него 42 лет, жены Татьяны 40, детей Елены 16, Савелия 9, Василия 7, и Ольги 5-ти лет, в казачье сословие, с водворением в станице Новолабинской 2-й бригады, для совместнаго жительства с родным братом, уволенным от службы из Унтер-офицеров с чином
  л.1об.
  Коллежскаго Регистратора, Федором Петровским, зачисленным в казачье сословие по разрешению Г. Военнаго Министра 3-го сентября 1856 года № 2661, сообщенному в отзыве Начальника Главнаго Штаба бывшаго Отдельнаго Кавказскаго Корпуса Наказному Атаману бывшаго Кавказскаго линейнаго войска 22-го ноября 1856 года № 3595
  .
  Представляя при сем копию с грамоты о дворянском достоинстве покойнаго отца его Ивана Петровскаго за № 989, две подписки: одну о желании его поступить в казачье сословие и оставаться в нем навсегда и с потомством, а другую о непринадлежности его к массонским ложам, метрическое свидетельство о рождении его за № 20-м и медицинское свидетельство о здоровом телосложении его за № 255-м, имею честь покорнейше просить ходатайства Вашего Сиятельства о зачислении дворянина Павла Петровскаго в казачье сословие для совместнаго жительства с братом его отставным Коллежским Регистратором Петровским.
  Полковник Борзыков.
  № 289-й.
  7 мая 1861 года
  г.Екатеринодар.
  О зачислении в казачье сословие
  дворянина Павла Петровскаго.

  л.2-11. Переписка о зачислении, перечень представленных документов и переписка об их доставлении (но самих документов нет, указано что они препровождены в Ставропольское дворянское собрание).

  л.12.
  Штаб войск Дежурному Генералу Кавказской Армии.
  Кубанской области
  23 марта 1864г.

  Из полученнаго ныне от Черниговскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, при отзыве от 24 декабря, в копии Указа Правительствующаго Сената, по Департаменту Герольдии, последовавшаго в то Собрание, от 28 апреля 1860 года за № 3594, усматривается, что род Петровских, к которому принадлежит определенный на службу в Кубанское казачье войско, с зачислением в казачье сословие, навсегда и с потомством, Павел Иванов сын Петровский
  л.12об.
  исключен из дворянской родословной книги, по случаю отказа, происшедших из того рода Андрея Петровскаго и вдовы Анны Борщевой, от представления дополнительных документов о дворянстве предков их.
  Вследствие сего, препровождая при сем Вашему Превосходительству, как означенный Указ Правительствующаго сената в копии, так и документы о Павле Петровском, вместе с копиями с них, по особой описи, прошу уведомления: какими правами должен пользоваться на службе в Кубанском войске казак Петровский, дворянство котораго не разрешено Герольдиею.
  Начальник Штаба, Генерал-майор Заб….

  л.13, 14. Опись документов, переписка.

  л.15.
  Министерство военное Начальнику Главнаго Штаба Кавказской Армии.
  Управление иррегулярных
  войск.
  17 октября 1864г.

  Зачисленный в Кубанское казачье войско, именующий себя дворянином, Павел Петровский, роду котораго по Указу Правительствующаго Сената, последовавшему в Черниговское Дворянское Депутатское Собрание от 28-го апреля 1860 года, в дворянстве отказано, - должен пользоваться правами по службе вольноопределяющихся третьяго разряда, на основании V пунк. 27 ст. 1 книг. II част. Свода Военных Постановлений (изд. 1859 г.) если не предоставит дополнительных на дворянское свое происхождение документов.
  Справка: Документы по описи о происхождении Петровскаго при сем возвращаются.
  Начальник Управления, генерал-лейтенант …

  л.16-17. Опись документов, переписка.

  Петровский
  Участник  Сообщений: 92
  Регистрация: 27 мар. 2013
  Рейтинг: 41 

  Петровский Пётр Алексеевич, хорунжий, 1-й Полтавский конный полк Кубанского казачьего войска, 1874

  ПРИЛОЖЕНІЯ
  КЪ ИСТОРІИ
  1-го Полтавскаго Кошевого атамана
  СИДОРЯ БЪЛАГО
  ПОЛКА
  Кубанскаго казачьяго войска.

  - 79 -
  СПИСОКЪ
  штабъ и оберъ-офицерамъ 1-го Полтавскаго коннаго полка Кубанскаго казачьяго войска.

  - 80 -
  1874 годъ.

  Хорунжіе: Петръ Алексъевичъ Петровскій.

  В записях за 1871, 1876 годы и в других частях книги упоминание отсутствует.

  Источник
  Гулыга, Иван Емельянович.
  1-ый Полтавский кошевого атамана Сидора Белого полк Кубанского казачьего войска. 1788-1912 / Сост. ген.-майор И.Е. Гулыга. - Тифлис : тип. Штаба Кавк. воен. окр., цинкогр. Согомонян и Сютчьян, 1913. - [4], 266, 106 с., 11 л. портр., карт. : ил., карт.; 29.
  На обл. авт. не указан
  <<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 6 * 7 [ >>>>>> ]
  Модератор: Радомир
  Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   П »   Па - Пе »   Петровский/Петровський,Петрівський/Пятроўскі/Piоtrowski
  RSS