Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS


Левковские

Создание общей родословной.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 240 241 242 243 244 245 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Левковские и Невмержицкие в Деле Можаровских:

Ирена Рыхликова. Польский историк, есть у неё такая работа „Deklasacja drobnej szlachty w Cesarstwie Rosyjskim”, на которую ссылается Байор. Но на самом деле в работе «Деклассация мелкой шляхты польской в Российской империи» есть продолжение в названии работы, а именно: «Спор (критика) на Даниэля Бовуа «La trappe aux nobles» (с фр. Ловушка на дворянство). Ловушка на дворянство – так назвал Бовуа второй раздел своей работы «Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863). Київ, 1996. Интересно то, что Можаровских поддержали Невмержицкие и Левковские. Правда в том, что была ожесточённая борьба Можаровских с капитулом за шляхетство, но нигде не сказано, что они происходят от князей Можайских. Я думаю тогда и позже - это была их месть капитулу – отобрать у него и его правового наследника В. Потоцкого землю Каменьщизну за все издевательства над ними. А в советской историографии эта борьба прошла, как крестьянский бунт, поскольку в официальных документах это так и звучало.


Rychlikowa, Irena
Deklasacja szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spór o "Pułapkę na szlachtę" Daniela Beauvois. Przegląd historyczny, Том 79, Выпуск 1. Państwowe Wydawn. Naukowe, 1988, S. 130-131
:

[q]
Przypomnijmy choćby pokrótce historię zmagań „o majątek i rodowitość” szlachty możarowskiej, nie tej uzależnionej od starostów owruckich43, ale od kapituły wileńskiej, właścicieli tzw. Kamieńszczyzny. Wystąpienia jej trwały całe stulecie. Kapituła używała wszelkich środków, aby zniszczyć plebejskich aspirantów do szlacheckiego klejnotu wyzuwając „swoich wieluńskich poddanych” z prerogatyw szlacheckich i z ziemi. Już w 1773 r. kanonicy Krzysztof Białłozor i Jerzy Ancuta „za skargę zaniesioną do Żytomierza zbrojnych ludzi na domy nasłali” . Mało tego: „kilku możarowskich do jam y wtrącono i bito nieznośnie za to, że jako szlachta na sejmikach się znajdowali”44. Dopóki w walce z kapitułą brali udział sami mieszkańcy Możar, kończyło się na biciu, najazdach, rabunkach mienia, gwałtach. Ale kiedy W 1754 r. „szlachta niemierzyniecka i lewkowska przyjęła stronę możarowskiej” , zbrojny oddział skierowany przez kapitułę spalił wieś, stojące w polu zboża, a nawet cerkiew. W następnym roku możarowscy wspierani przez szlachtę powiatu oraz chłopów „zajechali i zniszczyli wszystko kapitulne” . W odwecie hetman Michał Radziwiłł „dał rozkaz chorągwiom pancernym do poskromienia wszczętego rozruchu” . Buntowników wbijano na pal, wieszano na szubienicach, a uciekających „po lasach tatarowie i kozacy mil kilka szukali i dobijali dzidami, ciała ich na pastwę zostawując zwierzętom”45. Jeśli zaufać relacjom skarżącej się szlachty, kapituła niszczyła ślady pretendujących do szlachectwa nawet po cmentarzach: „kamienie grobowe, na których imienia Możarowskich starożytnie wydrążone, były, wywiezione” . W 1773 r. w czasie kolejnego zrywu szlachty owruckiej przeciwko zbuntowanym wysłano regularne wojsko z działami. Rok później, dekret komisji sądowej z 7 czerwca 1774 r. „odsądził Możarowskich od czci i honoru. Zapisani w poddanych, skazani na infamię, ścigani banicją, oddani w zupełną wolę kapituły”46 doczekali upadku Rzeczypospolitej. Po wcieleniu Kijowszczyzny do Cesarstwa cała szlachta owrucka już w 1795 r. została zapisana w „skazkach” poddańczych. Możarowscy pozbawieni własności i praw stanu próbowali dotrzeć do Aleksandra I. W 1805 r. rozpoczęli proces o zwolnienie z poddaństwa i o prawo do ziemi. Sprawa z Izby Wołyńskiej trafiła do Rządzącego Senatu, wreszcie do Rady Państwa. W 1820 r. Rada Państwa odmówiła im praw do m ajątku „wyłączając jednakże z poddaństwa prawujących się Możarowskich z ich sadybą i używanymi cząstkami ziemi we wsi Możarach, zostawiając ich dziedzicami tej ziemi i potom ną szlachtą”47.


42 J. Jedlicki, op. cit., s. 75 n. O antagoniźnie obywateli względem szlachty czynszowej, zależnej, poddańczej, brukowej, luźnej oraz próbach jej wyeliminowania z życia politycznego w dobie stanisławowskiej zob. s. 134-182.

43 Tamże. s. 145, 146, 158, 160. Ale mowa tu o fragmencie konfliktu. Spory ciągnące się od XVII w. między bojarami owruckimi (na mocy konfirmacji przywileju Stefana Batorego z 161 lr. „nieśli służbę szlachecką, ziemską”) a starostami owruckimi, usiłującymi „utrzymać bojarów w podległości swojej” przedstawia obszernie rękopis BJag. nr 6049, k. 57-61. Problem zatargów szlachecko- -magnackich po unii lubelskiej w północnej, poleskiej części woj. kijowskiego sygnalizuje Z. A n u si k, Struktura społeczna szlachty braclawskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 r., PH t. LXXVI, 1985, z. 2, s. 250. Szerzej o tym W. Sienkiewicz, op. cit., s. 53-56, 84-85, 108-111.

44 BJag., rkps 6049, k. 87v. O bojarach nad Kamienicą w XVI w. wówczas w dobrach Tyszkiewiczów, zob. BAN Wilno, rkps T F 248. W 1584 r. bojarowie spod Żytomierza, Owrucza, Zwiahla „prysluchajut i stehajutse do zamku Slobodyszcze”.

45 BJag., rkps 6049, k. 88-89

46 Tamże, k. 90. Również J. Bartoszewicz, Sprawa Możarowskich z kapitułą wileńską, „K ronika W iadomości Krajowych i Zagranicznych” 1857; A. Przezdziecki, Podole, Wołyń, Ukraina t. II, W ilno 1841, s. 112.

47 BJag., rkps 6049, k. 90v. Kamieńszczynę kupioną od kapituły przez biskupa Massalskiego odziedziczyła Helena ks. de Ligne, 2° voto Wincentowa Potocka
[/q]

Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Нашёл полного Георгиевского кавалера, думаю из наших Невмержицких:

"Немержицкий Павел Иванович - Полный георг.кавалер. Ст. унтер-офицер 196-го пехотного Инсарского полка. ; WW1: 1914-1917. пех."

Запись внизу WW1расшифровать не могу. Может кто-то знает что это значит?
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Найден новый документ об истории борьбы с влиятельным соседом (Веледники) - Кмитой Чернобыльским.
В Архиве ЮЗР, Ч.8, Т. 5, стр. 212-214 идёт продолжение истории между Кмитой Чернобыльским и нашими предками: Стефан Баторий говорит об отложении до следующего сейма дела между Кмитою и Кобылинцами, Левковцами и Невмеринцами. Здесь суть в том, что они доказывают, что они бояре, а не слуги путные.

В этой истории может быть интересное продолжение, но пока нет документов.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Мне давно пришла в голову очень простая мысль. Смотрим грамоту:

«...жаловали намъ тыи бояре Вруцкого повета вилавскии Малко а Андреи Доротичи, а Сенютичи, а Нестергеивич на дворанина нашого Сурина...",

раскладываем слово Нестергеивич на две части: Нестер Геивич – вот Вам и родоначальник Геевских. Правда, вопрос, чей он сын? Геивич скорее от Геевской земли, вряд ли было имя Гей, в Давыда такого не было, и в Киево-Печерском помянике также нет такого лица (а Яковенко писала что есть) И не тот ли потом Нестер поселился в Левковичах-Невмерицах?

Хотя в Помяннике Киево-Печерской лавры расписан род Покалевской Стефаниды Денисовны с Овруча — родной сестры Опраньи Денисовны (ветка по женской линии Покалевских). Из известных мне имён есть Огапья (кажется позже названа Невмержицкой).
Левковский
Почетный участникСообщений: 185
Регистрация: 2007
Рейтинг: 117 

WW1- я думаю на английском Мировая война 1 (года)
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Возможно, но это должно указывать на определённый источник, который так расшифровывается.
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

Дело Можаровских: правда и вымысел.

Недавно изучал Архив Сангушков в Львовском издании (7 томов). К сожалению, по Левковским нет ни одного документа. Зато есть документы по Можаровским (смотрите мою статью в Википедии "Дело Можаровских" : По словам самих Можаровских, " Можаровские происходят от Ивана Володимировича; ему пожалована была земля Смольняная, в которой находится теперь имение Каменщизна. Он имел трёх сыновей: Александра-Гаврилу, Мартына и Семёна. По смерти его, земля эта осталась во владении его жены, а король польский Казимир грамотою 7004 года, утвердил её за сыном их Семёном." )

Я нашёл грамоты на которые ссылались Можаровские: но в них речь идёт о князьях Бельских и Острожских, а не Можайских, земля Смольняна, которую Можаровские назвали своей Каменщизной, находилась в Оршанском повете (Могилёвской губернии, сейчас Витебской области ), об этом напрямую сказано в документах: Архив Сангушков - "Привилей воеводе троцкому, гетману князю Константину Ивановичу Острожскому и сыну его Илье на двор Смольняны в Оршанском повете" в очень хорошем читаемом виде на старобеларусском (Т. 3, стр. 242), а также в других авторитетных источниках . Также есть грамота Семёну Ивановичу Володимировичу&#65279; на Смольняны (Т.1, стр, 238) Что интересно, что в следующих документах (изучил Литовскую метрику) на которые ссылались Можаровские (1496, 1525) речь уже шла о князьях Чарторыйских (Александр, Семён, правда Авдотья Можайская из Чарторыйских), а не Можайских, как утверждали Можаровские, а за ними и Байор. А земли в этих документах с похожими названиями (Каменец, Новый дворец, Осташин, Плещеничи, Будиничи, Логожеск и т.д. ) находились в Новогродском и Логойском поветах в Беларуси, а не в овруцком повете. Здесь авторы фальсификации пошли дальше, утверждая. что в 15 веке населённые пункты были переименованы - Логожеск в Городец, Осташин в Петрашин, Споров в Бегунь, Колодязи в Листвин, Новодворец в Словечно. На это даже купились польские авторы, утверждая подобное в 19 веке (Александр Яблоновский, который ссылался на "Справу Можаровских", напечатанную Подберезким (то же Дело Можаровских находится в рукописном варианте в Ягеллонской библиотеке, автор неизвестен) -Żródła Dziejowe, Том 22, с. 566, а эта "Справа" не что иное как "Конклюзия.." - замкнутый круг, то есть фальсификат исходил от Можаровских). Влияние фальсификата на Яблоновского объясняется тем, что "Справа Можаровских" имела широкий общественный резонанс и вызывала сочувствие польской и волынской шляхты и интилигенции. История следующая. Ромуальд Подберезский – литератор. Он издал 4 литературных ежегодника, один из которых в 1846 году в Петербурге, где была напечатана "Sprawa urodzonych Możarowskich z Kapitułą Wileńską", но уже под авторством Анджея Подберезкого (см. Rocznik Literacki: pismo zbiorowe. Rok trzeci - Страница 127-152). А в 1857 году польский историк Бартошевич – преподаватель истории в гимназии также написал статью о Можаровских: J. Bartoszewicz, Sprawa Możarowskich z kapitułą wileńską, „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" 1857; Также дело Можаровских описал некий Michał Grabowski . Симпатии к Можаровским на тот момент могут быть ещё связаны с историческими событиями (общественно–политический подъём после войны 1812 года и восстания декабристов) и негативным отношениям к клерикальным обогащениям и землевладениям (виленскому капитулу). Критика в адрес Можаровских ( в отличие от сегодняшнего дня ) была редкостью.
В Выписке из Коронной Метрики от 14 августа 1571 года Гридковичи и Сидковичи Невмержицкие со слов «подстаросты овруцкого Ивана Ласко», называются Можаровскими: «... земяне господарские Овруцкие Можаровские, Гринь и Оникий Сидковичи с братией своей Фёдором, Андреем, Иваном, Сахном, Степаном Гридковичами... отримали остров Максимовский, названый Слушов... Выписка сделана перед урядом господарским овруцким и его милостью князем, Андреем Тимофеевичем Капустою, каштеляном брацлавским, старостою овруцким... » В том же привилее, но уже из оригинала Литовской Метрики (я его видел своими глазами, а позже и скопировал, см. лист 210 об.), очевидно, что фамилия Можаровские сфальсифицирована (исправлена), что и подтвердилось в процессе по Делу Можаровских. В конце концов Можаровские подделали купчую В. Соломирецкого 1529 года, не представив подлинных документов, а лишь сомнительную выписку, указав будто овруцкие гродские книги сгорели. А сама "Конклюзия урожд. Можаровских..." - это лишь набор пустых тезисов. (документы 1-8) Вот к примеру документ по наследственных имениях Соломирицких, показывающий, что Осташин и Плещеницы на момент 1582 года были во владении Соломирицких (в Белоруссии, на стр. 41 они указаны внизу) и никак не могли находиться в Каменьщине, а тем более быть проданными Можаровским

В действительности же, вся правда о Деле Можаровских находится в документах Государственного Совета (1819) : Можаровские были шляхтой (хотя не найдено ни одного прямого документа о королевских пожалованиях, лишь косвенные доказательства), но не князьями (тем более Можайскими), а откуда у них средства на эту судебную тяжбу, это совсем другой вопрос (может у них осело исчезнувшее золото Левковского монастыря?). По моим подсчётам только на одно дело в Сенате Можаровские истратили 3000 рублей (сейчас это около полмиллиона амер. долларов), а ещё были местные суды с середины 18 века, кроме того Можаровские согласны были заплатить графу В. Потоцкому всю стоимость Каменьщизны, лишь бы он отказался от неё (а это уже потянет на десятки миллионов долл.) да плюс взятки чиновникам и архивным работникам. Поистине, если разобраться, то с такой суммой можно было стать не только князьями... Причина видимо, как и всегда бывает, лежит на поверхности: на каждого мошенника находится ещё более ловкий мошенник - Можаровских просто обобрали и оставили с носом. ..(хотя они и остались шляхтой, получив 9000 га земли (А. Байор), но главной цели своей не достигли - не получили княжеского титула и всей Каменщизны).

Приведу некоторые документы, из которых видно что Можаровские хотели пристроить своё происхождение под известные исторические события и населённые пункты с похожими названиями, которые были в Беларуси:

Лиетувос метрика: : Книги 12
1525 04 12 Потверженье кн(я)зю Василю Ивановичу Соломерецкому на именья Осташин и Плещиничи, на вечность, водлугъ листу едналного Федка Гневошевича а Василя Тишковича

Жикгимонт.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ лис- томъ и далей. Билъ намъ чолом державца могилевскии княз Василеи Ивановичъ Соломириискин и покладалъ перед нами листъ на паркгамине дворанъ нашихъ Федка Гневошевича а Василья Тишковича и их жонъ, дочок кн(я)зя Семена Алексанъдровича Чарториского, у которомъ жо стоить, штож тетка тых жонъ их кнегини Анъдреевая Можамская кнегини Овдотья для недостатьку своего и для долъговъ, и тежъ выправуючи слугъ на службу земскую, позычила у того сестренъца своег(о), брата жонъ ихъ, у кн(я)зя Василя Соломирицского п(е)н(я)зи, шаты, кони и иньш речи такъ много, сумою всего шестьсоть копъ грошем, в котором же суме записала ему два дворы свои - Колодези а Плещиничы – со всимъ, а к тому онъ окупилъ своими властными п(е)н(я)зъми именье Осташинъ, которое было от кн(я)зя Чарторииского, которое ж именье мы дали были в том суме держати Богдану Левковичу за то, што есмо ему на кн(я)зи Семене Чарторискомъ присудили полъпята ста копъ и тридцать копъ и пятънадцать копъ грошем за Ортыл и к тому земли Осташинъекое неколко ему ж присудили есмо напротивко земли ортылское, ино небощикъ князъ Семенъ початокъ тое сумы п(е)н(я)зем сто копъ и пятнадцать копъ грошем Богдану Левковичу заплатилъ, а што на звышъ остало было тое сумы п(е)н(я)зеи, ино Богданъ Левковичъ тые п(е)н(я)зи полъ- четверта ста копъ грошем безъ полъторы копы и без пяти грошем у кн(я)зя Василя Соломирецъекого взялъ. А за тую землю, которая была тому Левковичу присужона, онъ взялъ у кн(я)зя Василья ж полътретя ста копъ и полъторы копы и пять грошем. Того всего княз Василем Соломсре^ским за Осташинъ далъ шестьсо/и копъ грошем. Ино тые дворане наши Федъко Гневошевичъ а Василем Тишковичъ и зъ жонами своими ачколвек по тьсти своемъ кн(я)зи Семене Чарторискомъ и по те/ице жонъ своих кне-гини Овдотьи Можамское к тымъ именьямъ Плещиничомъ а к Колодезел» близкостью жонъ своихъ могли бы примти, нижли бачачи они зашлость тыхъ именем у князя Василья Соломирицского у великом суме п(е)н(я)зем и к тому наполъняючи тетки жонъ своих с нимъ ся згодили едналнымъ обычаемъ до- броволне пришодши зъ жонами своими перед воеводу виленьского, канъцълера нашего, старосту бельского и мозырского, п(а)на Олбрагга Мартиновича Кгаштолъта, князь Василем Соломирицъским принялъ в томъ во всемъ вышем мененом суме п(е)н(я)зем на вечность тые именя Осташинъ со всимъ, какъ княз Семенъ Чарториским держалъ, з бояри и з людми того двора, и со всими землями ихъ, а Плещеничи со всемы селы, которые к тому двору прислухаютъ, з Домжиричи и з Будиничи, и з людьми, которые живутъ, в оселищахъ, с всеми приселки, и з землями пашными и бортными, и з озеромъ Ротаемъ, и з тою половицою, што перед тымъ к Лого- иску волочивали, тыхъ обеюхъ половиц озера они кн(я)зю Василью ся поступили, а люди того || [325у] Федка Гневошевича и Васильевы Тишковиче у тое озеро не мают никоторого уступу мети, и к тому з ынши- ми озеры и пожи/яками тыхъ именем, и со всимъ по тому, какъ кн(я)гини Овдотья, тетъка жонъ их, тыи именья держала, кромъ тыхъ людей и бояр логомскихъ, котории будуть седети у Плещиничахъ и у в иншихъ сельцохъ, то тыи бояре пред ся мають дер- жати, што будуть перед тымъ за кн(я)гиню Овдотью держали, а котории села логомские у заставе, в тые села кн(я)зь Василем такъже ничимъ ся не маеть уступовати, нижли тыи дворане наши Федко Гневошевичъ а Василем Тишкович мають тые села повыкуповати подлугъ близкости жонъ своих. И княз Василем Соломирицским по животе тое тешки жонъ их кнегини Овдотьи Можамское посту- пилъ имъ именья Колодезем также со всимъ, што было ему записано в записе кнегини Оедотиномъ в шестисотъ копахъ грошем. А к тому они у кн(я)зя Василья доняли сто копъ грошем, з доброю волею своею тых вышем реченъныхъ именем Осташина а Плещиничъ с тыми всими вышем писаными селцы и с озери, какъ тетъка жонъ их держала, вырекли ся и кн(я)зю Василью их отступили ся вечно и навеки непорушно, ему самому и его кн(я)гини, и их детемъ, и на- потомъ будучимъ их щадкомъ и блиленимъ, и потомъкомъ ихъ. И вжо маеть то быти молъчано от них самыхъ и от жонъ и детей, и внучатъ, и блиленихъ их на вечный часы. Котором же ихъ згоде, листу едналному, панъ Ольбрахтъ его м(и)л(о)сть воевода вилен- ским и з иншими некоторими паны и врядниками нашими печати свои прикладали.

И билъ намъ чоломъ кн(я)зь Василек Соломи- рицскин, абыхмо на то дали ему нашъ листъ и тые имена вышей писаный потвердили имъ нашимъ листомъ на вечность. Ино мы, вглянувши в тотъ их листъ ед- нальньш || [326(222)] и з ласки нашое, на его чоломъбитье, то вчинили: на то дали ему сесъ нашъ листъ и тыи именья Осташинъ а Плещиничи подлугъ того ихъ еднанья и змовы, и листу, потвержаемъ сим нашимъ листомъ вечно кн(я)зю Василью Соломирецскому и его кнегини, и их детемъ, и напотомъ будучимъ щадкомъ их, и ближнимъ, со всими людми тыхъ именем и их всими землями пашньшн и бортными, и сеножатьми, з гаи и лесы, и дубровы, и з ловы зверынъными и пташыми, и с озеры, и з реками, и з речками, и ставы, и з млины и их вымелки, и з бобровыми гоны, и зъ службами и входы0 всими тыхъ людей и земль, и з даньми грошовыми и медовыми, и з бобровыми и ку- ничными, и з дяклы оржаными и овъсяными, и со всими иными платы и доходы, и по- житъки, которими колвекъ имены могуть названы або менены быти. Нехан княз Василеи и его потомки тыи именья вышем писаный деръжать со всимъ с тымъ подле еднанья их и листу едналного тыл: дворанъ нашихъ Федка Гневошсвича а Василья Тишковича. И воленъ онъ и его потомки тамъ дворы и ставы справовати и люди осаживати, и прибавляти, и розширати, и к своему лепъшому и вжиточному обороча- ти, какъ сами налепем розумеючи. А на твердость того и печать нашу казали есмо привесити к сему нашому листу. П(и)сан у Кракове, под лет Божег(о) нарож(енья) 1000 пятсот 25, м(е)с(е)ца апреля 12 д(е)нь, индик(т) 13. Рука королевская. Ивашко Горностаи, писар, наместник дорсунишский.

Лиетувос метрика: : Книги 12

1524 04 08 Потъверженье кн(я)гини Семеновой Чорторьшскои кн(я)гини Ульяне на за- писанье вена ее на именю Спорове и на некоторые статки и речы рухомые, огь мужа ее ем записаные, вечностью

Жыкгимонтъ. Чынимъ знаменито симъ нашымъ листомъ, хто на него посмо/иры/и або чтучы его вслышыть, н(и)нешънимъ и напотомъ бу- дучьш, кому будеть потребъ того ведати. Била намъ чоломъ кнегини Семеновая Чоръ- торьшекая, кн(я)гини Ульяна, и поведила перед нами, штожъ мужъ ее, ... кн(я)зь Семенъ Алекъ- санъдровичъ Чоръторьшским записалъ ей вена шестьсоть копъ грошем на именьи сво- емъ Спорове со въсимъ с тымъ, как ся тое именье Спорово здавъна само в собе и в границах ся своих маеть и какъ самъ онъ тое именье на себе держал, и къ тому записав ем по своемъ жывоте статъки свои, рухо- мьш речи, которым бы с(я) по его жывоте в нее зостали. И на то она запис мужа своег(о) перед нами вказывала и била намъ чоломъ, абыхмо ем на то дали нашъ листъ и тое вено ееа, шестьсоть копъ грошем, на томъ именьи и теле ста/яки, рухомьш речы, которым бы с(я) по см(е)рти мужа ее в нее..поити, и мает она на всих именьех мужа своего князя Семеновых на вдовъем столцы мешкати до своего живота водлугъ обычая и права земъского, а по животе своемъ волна она тое вено свое на томъ именьи Спорове записати кому будетъ ее воля. А естъли бы она за другого мужа пошъла, а похотяю ли дети або близским кн(я)зя Семеновы тое именье Спорово къ своем руце мети, и они мають первем тую суму, шестьсотъ копъ грошей, кн(я)гини Ульяне або тому, кому она по жывоте своемъ то... А не похо- чет ли она по смерти мужа своего за другого пойти, и мает она на всих именьехъ мужа своего кн(я)зя Семеновых на въдовъем столцы мешкати до своего жывота ведлугъ обычая и права земъского, а по жывоте своемъ волна она тое вено свое на томъ именьи Спорове записати кому будетъ ее воля....

13 января 1525 года – Королевское подтверждение отказной записи княгини Евдокии Можайской на третью часть именья Каменец в пользу Виленского воеводы Ольбрахта Гаштольда. Источник: Акты, относящиеся къ истории южной и западной России, Том 1, стр. 66-67 Здесь указаны именья: Колодези, Плещиничи, Домжарычи, Будиничи, Мглиничи, именье Каменец «напротивку» местечка Свержна, что её муж небожчик Андрей Можайский выслужил. Свержень – это между Минском и Клецком на реке Неман - карта: , а Каменец возле Логожска ( а не наш Камень в Каменьщизне). Про Свержень можно помотреть и здесь к примеру Овдотья Можайская прожила долго, так как упоминалась ещё в 1528 году в Переписи войска ВКЛ, как Авдотья Каменецкая Можайская, и выставляла 14 коней, то есть до её смерти она владела Каменцем (доживотно), о чём также указано в Вольфа стр. 20-21

Духовное завещание Василия Тышкевича от 1570 года (Акты Виленской археограф. Комиссии, Т. 22 , стр 388-392 ) и два последующие документа Тышкевичей в том же томе, не оставляют ни одного шанса для абсурдных измышлений панов Можаровских.

И наконец, если посмотреть 2-а тома Литовской метрики в издании Леонтовича , то становится очевидным, что

Первый том - №38, стр. 20 (кстати, грамота Семену Ивановичу Володимировичу 1484 года на имение Смольняне), №77, стр.33. Второй том №602 и в конце 2-го тома, даже в указателе томов, Смольняне – имение в Полоцком повете.

Колодези, Осташин, Новый Дворец, Каменец - №318 (это привилей Семену Чарторыжскому 1496 года) – в указателе второго тома идут как села в Логожском повете. Кроме того, Колодези в №681 также как имение в Логожском повете.

Во всех документах, в том числе Авдотье Можайской, и В. Соломерецкому речь идёт об одних и тех же землях в Беларусии и естественно Можаровские и Каменьщизна не имеют к этому никакого отношения. А самое главное, в Люстрации Овручского замка от 1545 года, сказано, что село Можары, Дыхарин (Тхорин), Листвин, Бегунь входят в волость Каменицкую, которая отдана на капитулу костёла Виленского. и Каменьщизна на карте (страница справа, нижний левый угол - увеличить +)

И в завершение. Полный инвентарь хорошо нам известного имения Смольнян в Оршанском повете за 1594 год, которое после Бельских, Острожских, оказалось у Сангушков, показывает нам, что никакой Каменщизной и Можарами тут и не пахло . Также из Архива Виленской капитулы следует, что все документы Можаровичей или служат другим фамилиям или поддельны. А документы капитулы настоящие и находятся в её архиве, копии которых есть в Литовской метрике, а один в оригинале, а также в изданиях Длугоша (польский историк 1415 - 1480) и других серьёзных источниках. Так, в Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507), Semkowiczа, Władysławа Aleksanderа. Kraków, 1932-1948 приводятся следующие документы, которые навсегда ставят точку в Деле Можаровичей:

1. Грамота Витовта 1415 года Виленской капитуле на Каменщину (в Киевском повете), которая до этого принадлежала княгине Степанской.Стр. 98-99
2. Грамота Владислава Ягайла 1430 года на Каменщину. Стр. 136-139
3. Грамота Александра 1500 года капитуле на Каменщину, в которой идёт перечисление сёл Каменщины на Киевской земле - Бегуня, Листвин, Куликовичи, Тхорин, Можаровичи, Залеские, Тинна, Озеряны, Вайковичи, Вязовляне. Стр. 550-553
4. Акт разграничения Каменецкой и Уботской волости 1474 года, где пограничными координатами есть реки Плотница и Локница. Стр. 335-336, он же в Актах Южной и западной России, Т. 2, стр. 109.

Технология фальсификации хорошо раскрыта в Русский вѣстник Москва: журнал литературный и политический, Том 51


Разъяснения:

1. Плещеницы и Козаровичи. В делах Сената указано имения, или Каменецкой вотчины в Киевской земле состоящей, селений: Бигумия, Литвина, Цуликович, Торина, Козарович, Залеского, Тинного, Мирян, Войкович, Вязовляня и Плещенич.

Село Козаровичи не что иное, как Можаровичи, как и указано в грамоте великого князя Александра 1500 года, хотя в другом издании этого же документа было Козаровичи (опечатка). Село Плещеницы указано в грамоте 1500 года капитуле, но не в отношении именья Каменец в Киевком повете, а в отношении именья Трушович - Трушковщизна на восток от местечка Ильи, наданные капитуле ещё в 1395 году (стр. 40- 42 «Кодекса дипломатичного»). Действительно, это Плещаницы в Борисовском повете – те же самые, о которых речь шла в документах 1525 года Соломерецкому и Гаштольду. Но вся суть в том, что на тот момент это было не простое сельце, а очень большое, так называемая Плещенецкая волость (кстати теперь Плещеницы называют третьей столицей Беларуси). По-видимому капитулу принадлежала западная часть, что тянет к Корженю с присёлками, а Авдотье – та что тянет к Логожску (Логойску, Беларусь) с присёлками Домжарычи, Будиничи и селом Колодези и с озером Ротаем (теперь это Войховское водохранилище в Плещеницах).

2. Документы против Можаровичей.
Можаровские утверждали, что они происходят от Ивана Володимировича; ему пожалована была земля Смольняная, в которой находится теперь имение Каменщизна.

Но, нам известно, что имение Смольняны Оршанского повета при Казимире и в первые годы княжения Александра принадлежало князьям Бельским (Архив Сангушков, Т. 1), а потом спало на господаря. Который дал его во владение супруге своей Елене, по смерти её спало на короля Сигизмунда, который отдал его Константину Ивановичу Острожскому по родству его с домом князей Бельских (Акты Зап. России, Часть 2., №118)

Можаровские утверждали, что «Когда же Андрей умер безпотомно, то упомянутым имением владела жена его, княгиня Авдотья Можайская. В это время брат её мужа, Семён Александрович, выпросил в великого князя Александра вышеупомянутую грамоту 7004 года, из-за чего княгиня Авдотья Можайская продала было третью часть того именья воеводе Гаштольду. Но эта продажа не была действительной, так как княгиня имела лишь пожизненное право на имение. После её смерти имение досталось по праву наследства, сыну Семёна Александровича, Гавриле Можаровичу, который вступив в брак с Анною Андреевою Солтановною, прижил с ней четырёх сыновей: Андрея, Степана, Ивана и Афанасия и перед смертью своею поручил их и жену свою в опеку епископу Жмуйдскому, а он умирая передал эту опеку епископу Киевскому Солтану. В это время Виленский капитул, пользуясь малолетством наследников Гаврилы Можаровича и небрежностью опекунов, присвоил часть Каменщинского их имения, присоединив её к Убортской своей волости и изобрёл способы к присвоению остального. Однако, наследники Гаврилы Можаровича, на основании вышеупомянутых документов, владели селом Можарами до 1659 года и далее, и о насильном присвоении Виленским капитулом Каменщинского имения, и после того года, были подаваемы от них многие жалобы, но в 1684 году Овручские акты сгорели, и иметь их невозможно. Виленский капитул присоединил после этого к Каменьщизне и село Можары, насылая на их домы вооружённых людей, и причинял им разные обиды.»

Совершенная чепуха. Переход Смольняного от Белських, было Острожским, потом, Сангушкам-Любартовичам. А документы приводимые Можаровскими, касаются дальше князей Можайских и Чарторыйских, что к ним не имеет отношения.

1525. 01. 13. «Княгиня Авдотья Можайская, вдова Андрея Можайского по своей доброй воле завещала виленскому воеводе Ольбрахту Гаштольду третью часть имений своих: Колодезей, Плещенич, Домжарыч, Будинич, Мглинич, данников именье свое Каменец за третью часть которое князь Александр дал ей напротивку Свержня, который Свержень её муж А. Можайский выслужил у Казимира.» То есть, Свержень стал великокняжеским владением при Александре, за что Авдотья получила взамен вышеназванные именья. По всей видимости, здесь нельзя отождествлять Колодезей, Плещенич, Домжарыч, Будинич, Мглинич с имением Каменец – это перечень разных владений.

1525. 04. 12. « Тётка жон Федька Гневошевича и Василья Тышкевича, дочек князя Семёна Александровича Чарторыйского – Авдотья Можайская, отправляя слуг на службу земскую позычыла у сестренца своего, брата жон их Василия Соломирицкогопенязи, шаты и кони и иные речи суммою в 600 коп грошей, и за это записала ему два дворы свои Колодези и Плещеничи, а именье Осташин он купил за собственный счёт. Осташин было от князя Чарторыйского, и его король поручил держать Богдану Левковичу за то, что Семён Чарторыйский должен был ему 295 коп грошей за Ортыл и король присудил вместо Ортыла неколко Осташина (часть) Богдану Левковичу, поскольку небощик князь Семён часть суммы в 115 грошей Богдану Левковичу заплатил, а остачу суммы и сверх неё Богдан Левкович взял у Василия Соломирицкого – 600 коп грошей.

Федько Гневошевич и Василий Тышкевич с жонами потесте своём князе Семене Чарторыйском и по тётце жон своих княгине Овдотье Можайской на тые именья Плещеничи и Колодези могли бы претендовать по близости жон своих, но поскольку они перешли Василию Соломерецкому по заставе Авдотьи Можайской, то они добровольно. В присутствии Ольбрахта Гаштольда , воеводы виленского, старосты бельского и мозырского, подписали еднальный лист (мировое соглашение), по которому Василию Соломерецкому поступили именья: Осташин, которое раньше держал Семён Чарторыйский, Плещеничи со всеми сёлами к тому двору, т. е. з Домжиричи и з Будиничи, з озером Ротаем, и с той половиной того озера, что раньше к Логожску была.»

До этого, в 1428 году Витовт записал Новгородок с его поветом жене своей Ульяне за вено в пожизненное владение. Запись Витовта определяла и территорию Новгородского княжества: Новое Село или Кубарка, Городечна, Бретена, Басино, Полбрег, Долятичи, Любч, Осташин, Негневичи, Полонная, Кореличи, Свержно, Цырма, Полонка. Почапов, Ляхово и Бобр. (Codex epistolaris Vitoldi, №MCCCXXI). Двор Осташин у Новгородской волости в 1446 году пожалован был королем Казимиром князю Василью Фёдоровичу Острожскому (Лит. Метр. Кн. Зап. 3, лист 51). В конце 15 века Осташин был уже владением князя Семёна Чарторыйского, как это следует из акта, содержащего в себе «справу межи Федьком Григорьевичем с князем Семёном Чарторыйским о побранье дерева с пущи Любецкое» (Там же, Лист 154).

Логожеск и Каменец король Казимир пожаловал князю Александру Чарторыйскому, а великий князь Александр в 1496 году подтвердил их своим листом на вечность сыну его князю Семёну вместе с выслугами князя Александра в Новгородском повете (Осташин, Споров), а также люди Логожского повета на имя Колодези и Новый Дворец (Лит. Метр. Кн. Зап. 6, лист 85). После смерти князя Семёна замок Логожеск и двор Каменец спал на его дочерей Александру (жена В. Тышкевича) и Софью. Софья в 1528 году продала свою часть Василью Тышкевичу. Король утвердил за паном Тышкевичем эту покупку и «теж тую половицу того замку, што на жону его Александру в делу от тое сестры ей пришло» (Лит. Метр. Кн. 12, Лист 385, 386).

Все вышеприведённые документы, которые пытались использовать Можаровские, касаются имений в Беларуссии.

Каменщина в Киевском повете была собственностью виленского капитула по жалованной грамоте великого князя литовского Витовта, выданной 22 апреля 1415 года (Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507), Semkowiczа, Władysławа Aleksanderа. Kraków, 1932-1948 Стр. 98-99)
В этом документе она названа «дистриктом или территорией нашей, называемой Каменец, расположенной в нашей земле Киевской». К тому же, отмечено в грамоте, что раньше Каменец принадлежал княгине Степанской. Я нашёл этот загадочный город Степань, который находился на Норыни между Вручаем и Чарторыйском, согласно древнему "Списоку русских городов дальних и ближних: "В основу текста положен Археографический список Новгородской 1 летописи младшего извода, варианты даны по Ермолинской летопи¬си (Е), Воскресенской летописи (В) и Новгородско-Софийскому сборнику (НС) : "На Припете Чернобыль 49). Копыль. Мозырь. Переров. Смедин. Туров. На Метлици. Иванов. Вручии. Житомель. Коречь. А се Волыньскыи: Степань. На Горыни." Смотрите и карту здесь


Грамота короля Владислава Ягайла 1430 года подтверждала права капитулы на Каменщину. (Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507), Semkowiczа, Władysławа Aleksanderа. Kraków, 1932-1948 Стр. 136-139)

Грамота великого князя Александра 1500 года капитуле на Каменщину, в которой впервые идёт перечисление сёл Каменщины на Киевской земле - Бегуня, Листвин, Куликовичи, Тхорин, Можаровичи, Залеские, Тинна, Озеряны, Вайковичи, Вязовляне. (Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507), Semkowiczа, Władysławа Aleksanderа. Kraków, 1932-1948 Стр. 550-553)

Е. Охманский считает, что посёлка Каменец в Каменьщине ни в 15 веке, ни позднее не было, по его убеждению, Каменец название исключительно топографическое. А с начала 17 века административным центром Каменьщины было местечко Словечна, наиболее раннее упоминание о котором находится в инвентаре 1620 года.( Jerzy Ochmański. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego, 1387-1550, Uniwersytet im. A. Mickiewicz, 1963, стр. 51)

Jerzy Ochmański. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego, 1387-1550, Uniwersytet im. A. Mickiewicz, 1963:

... Miasteozko Sławeczna powstało dopiero w poozątku w. XVII , gdyż inwentarza tej włości z końca w. XVI jeszcze go nie znają. Po raz pierwszy występuje ono w inwentarzu z r. 1620, zob. Regestr włości kamienieckiej wybierania czynszów w r. 1620. Liczyło ono wóweras 50 placów, z tego obsadzonych placów 29. reszta słobody i pustki j' sło- bód było 5, dwa plaoe wolne, razem osadzony oh 36 placów-dymów. Ogółem Rzemieślników Sławęozna miała 10. Ogółem włość kamieniecka liczyła w r.1620 około 513 dymów. Wydaje się więc wątpliwe istnienie Sławeozny jut w w. XVI, jak by wynikało z Mapy W. Ks. Litewskiego w połowie w. XVI (Kraków 1928) opracowanej przez J. Jakubowskiego, który zresztą dane o włośoi kamienieckiej zaczerpnął od J. Jabłonowskiego, Atlas ziem ruskioh Rzeczypospolitej, karta...


Jerzy Ochmański. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu, Uniwersytet im. A. Mickiewicz, 1972:

...W r. 1391 kapituła na mocy przywileju Jagiełły weszła w posiadanie rozleglej włości strzeszyńskiej nad środkowym Dnieprem, po obu jego brzegach rozciągniętej 465. W r. 1559 włość ta liczyła 104,5 sochy, 10 ziem i 2 ogrody, w sumie około 120 dymów 468. Bogate uposażenie w postaci włości kamienieckiej otrzymała też kapituła wileńska od Witolda w r. 1415 . Leżała ona w ziemi kijowskiej iw połowie XVI...

Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 90-92. Warszawa, 1894
Кроме того, согласно Выписки из Книг земских киевских от 19 января 1622 года, в 1622 году комиссары по разграничению Мозырского и Овруцкого поветов в своей поездке по дороге до волынской пяты 16 декабря ( по старому стилю) прыбыли в Каменщину, то есть до местечка Словечны, там не застали никого с капитулы Виленской, только урядника Марцинкевича. Спрашивали его документы на добра капитулы, чтобы определить к какому повету относится Каменщизна. На что управляющий отвечал, что капитула неподсудна светской власти, Каменщина вместе с Убортской волостью принадлежит Виленской капитуле и подлежит княжеству Литовскому, а документы находятся в Вильно в канцелярии капитулы. Но зато показал документы с подписями и печатями о проверке этих добр литовскими комиссарами... Хотя они отнесли Каменьщину и к Киевскому повету, но неподсудну овруцкому суду, окончательное решение по юрисдикции Каменьщины комиссары положили на королевское решение...(Сейм в 1625 году вопреки решению комиссаров, отнёс её к Мозырскому повету).

Прикрепленный файл Снимок экрана 2017-01-30 в 22.28.30.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

СОБИРАЕМ ВСЁ О ВЕЛАВСКИХ (ОВРУЦКИХ) БОЯРАХ

Лиетувос метрика, Книги 3

Листъ воеводе Киевскому, князю Дмитрию Путятичу. Пожаловаше господарскому дворянину Сурину села Соколовичи въ Киевскомъ повете съ людьми.

20 октября 1493 года.

Самъ Александръ.
Воеводе киевъскому кн(я)зю Дмитрею Путятичу. Бил намъ чоломъ дворанин нашъ Суринъ и просил в нас села в Киевъскомъ повете, на имя Соколовичов, з людьми. Ино мы ему тое село Соколовичи с тыми людьми дали; нехай онъ тое село и люди держит со всимъ по тому, што здавна к тому селу слухало, а намъ с того служить.

П(и)сан в Лиде, октября) 20 ден, инъдик(т) И.

Лиетувос метрика: : Книги 8

Краков. Лист Сурину Путятичу на местечко для постройки дома в Скольникох, в Киеве...

Лиетувос метрика, Книги 12

1523 год. Жикгимонт, Божю милостью корол полскии.

"Били намъ чоломъ дворяне н(а) ши Грыцко а Солтанъ а Богданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што братъ н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людем у Киевъскомъ повете у Олевъском волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потвердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилем на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которым тым именья з Грыцкомъ Стецковичомъ въ.. ."

Литьхуаньян метрика, Книги 14

"Кrokuva. [1525 08 23 -10 05] Листъ до воеводы киевъекого на дворан Солътана а Гришка, а Богдана, Ставецких, што жъ ему кривды великий се деють в землях пашных и бортных, и в сеножатех именья спольного Велавъского. Абы на тыи земли кого судею выслалъ и казалъ межи ними досмотрети. П(и)сан у Кракове. Копоть." .

Литьхуаньян метрика, Книги 14:

В справе мещанина вруцкого Макара Ивановича (тот самый что получил Нестеровщину и Ешутивщону в Левковичах):

(239) [1524 03 08-04 20] Жикгимош?. Листь до воеводы киевского. Жаловал мешчанин вруцкии Макаръ Ивановичъ о томъ, што жъ тамъ мешчанинъ вруцким жо Василь Поскребъта позывать его перед его м(и)л(о)сть о дерево бортное. И панъ воевода казалъ о томъ межи ними досмотреTM наместнику вруцкому пану пану Халецкому. И панъ Халецким потомъ поехалъ до Литвы, и поручилъ то судити земяномъ Богдану Коташовичу а Михаилу Коркошъце, и наместнику своему вруцкому. Ино тые земяне отъехали были на тотъ час прочъ. Ино тоть наместник пана Халецкого съ служебникомъ пана воеводинымъ Онофреемъ, моцно его перед собою поставивъши, и с тымъ Василь- емъ судили, у чомъ жо он перед тыми судами ку праву стати не хотелъ, и тоть судъ отказали перед его м(и)л(о)гтю. Ино он подлугъ суда всказалъ на немъ двадцать копъ грошем, кгды жъ онъ перед ними не хотел ся ста- новити, а к тому ся дереву не зналъ; абы на немъ кгвалъту не въсказывали никоторого. Для того он тыми разы взял в нас на тое дело съ своее руки судею дворанина, пана Дмитра Ивашонцовича, а Поскреба - кого похочет. Копоть, писар.

[1525 08 23 -10 05] В справе мещанина вруцкого Макара Ивановича з другие мещанином Поскребтою о кривды в землях бортных .

Листъ до воеводы киевъекого. Вжо неоднокроть жалуеть нам мешчанин вруцким Макар Ивановичъ на мешчанина вруцког(о) Василя Поскребъту, што жъ ему великий кривды поделалъ в земляхъ его борътных, и бъчолы ему подралъ черес заруку. Какъ жо перъвен взял былъ судами на тото съ своее руки пана Дмитра Ивашонъцовича а пана Ивана Немерича, о чомъ жо до его м(и)л(о)сти писали, абы з руки того Поскребты кого судгами на тыи земли выслалъ. И его м(и)л(о)тз, рокъ положивъши, на тыи земли з руки поскребътины суди выслалъ. И Макаръ за некоторою неспешностью своею съ судами своими на тыи земли не сталъ и за то его м(и)л(о)сш Макара видного знашолъ. А такъ тое право ему обложили того суди и перъвое и дозволили ему тых жо судеи знову на тыи земли вывести, абы его м(и)л(о)ст рокъ положилъ, и з руки того Поскребъты кого судгами выслалъ и казалъ межи ними справедливость учинити.
Писан в Кракове.
Копотъ, писар.

Лиетувос метрика, Книги 14

1525 год. Жикгимонт, Божю милостью корол полскии.

"Листъ до воеводы киевъского.

Жаловали дворяне Гришко а Богданъ Стецковичи на брата своего Солтана, што ж мель з ними дель вы именъкахъ дядковшчине у Киевъскомъ повете у Велавъску, у Собичине а у Давыдковичахъ перед полюбовъными дельчими, и шлюбомъ завезали се гакъ тыи дельчии межи ними поделять, такъ мели принята. Ино тотъ Солътанъ дем, теперь тую часть свою спустошивъ, и тотъ делъ узрываеть. Абы приказалъ, ижъбы того делу не възры- валъ подлугъ умовы и шлюбу свого перед тыми делчими. А была л бы ему в то,и кривда, ино какъ, дасть Богъ, будемъ у Великомъ Кн(я)зьстве Литовъскомъ, мы тьш дельчимъ ихъ кажом перед собою стати и ихъ опытати, и тому справедливость учинимъ. П(и)сан у Петрикове. Копоть писар."


Лиетувос метрика, Книги 14

[1525 03 27-31] Грицку, Солтану а Богдану, Стецковичом, до земенки вруцкое Скобеиковое о деся/п ложок сребрных дядковны их

Листъ до земянки вруцкое Федиско Бемковои. Жаловали... Грицко а Солтанъ, а Богданъ, Стецковичи, о десят ложокъ серебреных, што взяла съ статъковъ дядковны ихъ рожоное Ганъны, и того отдати им не хочет. Для чого жъ послали дворанина Федора Елцовича, абы тую десят ложокъ дядка ихъ имъ верънула перед тымъ дворанином. Пак ли жъ бы не хотела отдати, ино казали дворанину моцъно отправите . Горностам, писаръ.

Грамота Сигизмунда 1538 года на Высокое , Котчищи и Велавск Матвею Угриновскому :

Лиетувос метрика: : Книги 12

1523 07 01 Прывилеи Грыцку, Солтану а Богьдану Стецковичомъ Шишъкиным на некоторые части имен их по дядку их небощыу Грыцку Ивановичу спалые у Киевъскомъ и во Вруцкомь повете Жыкгимонтъ, Божю м(и)л(о)стью. Били намъ чоломъ дворяне н(а)ши Грыцко а Солтанъ, а Богъданъ Стецъковичы Шишъкины о томъ, што братъ н(а)шъ славъное памяти Але/ссанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грьп/ку Ивановичу а Грыику


Лиетувос метрика: : Книги 12

1525 03 30 Листь даньш пану Федору Ельцовичу на сеножат на имя Заднюю Руду у во Въруцъкомъ повете || [320у]

Жыкгимон/и, Болею м(и)л(о)стью корол. Билъ намъ чоломъ дворанинъ н(а)шъ панъ Федор Ельцовичъ и поведилъ перед нами, , штожъ мы перъвеи сего дали сеножать у во Въруцъкомъ повете дворанину нашому небощыку Сеньку Костюшъковичу Заднюю Руду и привилъем нашымъ то есъмо ему на вечностъ потвердили. Ино того Сенъка Костюшъковича в животе не стало, а тая сеножатъ спала на нас, г(о)с(по)д(а)ра. И онъ билъ намъ чоломъ, абышо тую сеножать Заднюю Руду ему дали. А што перво сего дали были есмо ему тамъ жо во Вруцкомъ повете сеножать Середнюю Руду, онъ тое сеножати Середнее Руды намъ ся поступилъ.

Ино кгды ж тая сеножать спала на нас, мы, з ласки нашое, тую сеножать Заднюю Руду ему дали со всимъ с тымъ, какъ ся тая сеножать здавна в собе маеть. И ты бы Федора Елцевича у тую сеножать Заднюю Руду увязалъ, а тую сеножать Середнюю Руду держалъ къ замку нашому Вруцъскому. И на то есмо ему дали сес нашъ листъ з нашою печатью. П(и)санъ у Кракове, под летъ Боже(го) нарож(енья) 1000 пятъсотъ двадцатъ пятого, месяца марта 30 денъ, индиктъ 13.

Лиетувос метрика: : Книги 12

1523 07 01 Листъ писаный до дворянина Семена Костушъковича е(с, абы Грыцку а Сол- тану а Богдану Сте»<ковичу Шишъкиномъ на некоторые люди в розных волостях и поветехъ Жыкгимонтъ, Болею м(и)л(о)стью. || [204у] Дворянину н(а)шому Семену...

Владения Велавских бояр, согласно Люстрации Овруцкого замка 1545 года:

Прокопа Угриновского село Котчищи дымов 6, служба, у Велявску дым 1, служба, заставные люди в Ширине

Ивана и Гневоша Гриньковичовь - село Собечинов дымов 20, служб 4, село Велявско дымов 11, служб 2, село Давидковичи дымов 3, полслужбы

Солтана Стецковича - село Выступовичи дымов 8, служба, Белокоровичи 6 служб, наймя Давыдковское (Черниговщизна) у мили от замку Овруцкого, дворище в Овруче, село Велявско дымов 2, полслужбы, село Давидковичи дымов 3, служба, пустотины Рогалевская и Хоминская

Богдана Стежневича - село Белукоровичи выслуга, 2 службы, село Веловско выслуга, дымов 12, полторы службы

Станислава а Немира Суриновичовъ

Орены Костюшъковны

Звера Тышковича

Ивана Олехновича

Василя Панковича в том числе селце Булгаковское а жеребей (20 десятин) в пусте лежит Было и другое село Булгаковское на Мстиславщине бояр Окуловичей

Сёла Горловщина. Вспомним, что "...князь Семенъ, на его деда Давыда и на его батька Павла и на дядьки его розъгневався, и внявъ въ нихъ дедизну и вчизну ихъ, и далъ пану Федьку Горловичу..." и Горловичъ


Лиетувос метрика, Книги 7

Список королевских выдач дворянам

1510. ..."Андрею Кушинскому 6 копъ тамъ. Левши 12 копь тамъ. Сасину 10 копь тамъ. Васку, дьяку, 10 копъ тамъ. Туру Корънилу 15 копъ тамъ. Ивашку Туру 15 копъ тамъ. Заранку 1 0 копъ тамъ. Куцуку Сестренцу 10 копъ тамъ. Воине Б(о)говитиновичу 10 копъ тамъ. Васку Кричовъскому 20 копъ тамъ. Стецъку, брату его, 5 копъ тамъ. || /462 (446)1 Офанасу Москвитину 6 копъ тамъ. Дробышу 5 копъ тамъ. Кн(я)зю Юрью Глинскому 25 копъ тамъ. Андрею Бобровичу 10 копъ тамъ. Якубу Ивановичу 5 копъ тамъ. Костушку 5 копъ тамъ. Чешеику на 10 копъ [с] скар(бу) ошмен(а). Ивашъку Радобылскому 6 копъ тамъ. Андрею, брату его, 6 копъ тамъ. Уръкулу Волошину 10 копъ тамъ. Васку Волошину 7 копъ тамъ. Некгулу Волошыну 7 копъ тамъ. Богдану Яцъковичу с Кричова 7 копъ тамъ. Петрашъку Калусовъскому 7 копъ тамъ. Ивану Сычковъскому б копъ тамъ. А то ты я, што со Тески м ездили к Воло- хомъ: Кн(я)зю Василью Жилинскому 35 копъ тамъ (же с] скар(бу). П(а)ну Алексанъдру Солътановичу 40 копъ тамъ. Кн(я)зю Ивану Сенъскому 30 копъ тамъ. Кн(я)зю Ивану Полубеньскому 25 копъ тамъ. Богдану, конюшого сыну пана Мартинову. 20 копъ с скарбу ж. [462у(446у)] Кн(я)зю Петру Масалскому 12 копъ тамъ. Вежкгаилу Яну 12 копъ тамъ. Миклашу Дорогичанину 10 копъ тамъ. Олехъну Дорогичанину 8 копъ тамъ. Матею Петровичу 8 копъ тамъ. Панку Воротынцу 1 0 копъ тамъ. Кулневу Федку 10 копъ тамъ. Станку Стецъковичу 10 копъ тамъ. Михаилу Куреишову 10 копъ тамъ. Пану Алексанъдру Солътановичу 14 локоть одамапгьки [с] скарбу на шату. Тарновъскому 10 копъ тамъ. Машясу з Берестья 10 копъ тамъ Солтану Шишъкину 8 копъ тамъ. Ивану Коланътаеву 1 0 копъ тамъ. Михаилу Федгкевичу 7 копъ тамъ. Олеши Живото ву 10 копъ тамъ. Ивану Москвитину 7 копъ тамъ. Данилу Москвитину 6 коп тамъ. Петру Минуте 8 копъ тамъ. А тын с Пронскимъ ездили: Кн(я)зю Пронскому 40 копъ |с] скар(бу). || [463(447)] Шеметовичу Яну 1 5 копъ тамъ. Станиславу Сиревичу 20 копъ тамъ. Фурсу Пинянину 10 копъ тамъ. Яну Подолянину 6 копъ тамъ Татаромъ Казимировичомъ Тивешу а Войтку, а Майку, а Давыду, а Довлешу 25 копъ (с) скарбу. Ленарту 1 0 копъ тамъ. тамъ. Олеши Живото ву 10 копъ тамъ. Ивану Москвитину 7 копъ тамъ..."

Лиетувос метрика: : Книги 30

"(119.) 1546. 06. 30. Рашэнне Жыг1монта Аугуста 1 Паноу Рады зацвердзщь прысуд 61с. луц. 1 берасц. кн. Юрыя Фальчэускага па справе зям. валын. Пракопа Угрыноускага са с-там жыт. кн. Богушам Фёдарав1чам Карэцк1м аб збщш жонк1 П. Угрыноускага \ выплаце за гэта кампенсацьп («навезки») у памеры сарака коп грошай 1 дваццащ калод мёду

Справа Прокопа Угрыновского с кн(я)зёмъ Богушомъ Корецъкимъ о бой жоны его.
Лето Божего нароженя 1546, месяца июнь, 30 день, индикт 4.

Г(о)с(по)д(а)рь король его милость казалъ записати. Жаловалъ его ми|лости земянинъ земли Волынъское Прокопъ Угриновъский | на старосту житомиръского, князя Богуша Федоровича Корёг/|кого о томъ, ижъ што князь Юрей Фаль- чевъский, бискупъ луикий | и берестейский, за росказаньемъ и листомъ короля его милости | смотрёлъ его с нимъ и присудилъ ему на ней за бой жоны его сорок | копъ грошей а за десять колодъ меду пресного з навезъкою, | то естъ двадцать колодъ. Под тымъ обычаем, ижъ онъ мел оную двадцать колодъ меду пресного доброго ему дати безъ кождого фальшу, который бы се ему и инъшимъ людем добрим посторонънимъ подобати мелъ. А естли бы ся ему и инъшим людем добрим посторонънимъ видело медъ злый ему бытъ не гожий, и колько бы колод того меду ему бытъ не гожого было узнано, тогды за кождую колоду по осъми копъ грошей литовъское монеты такъ, яко онъ то собе ценил, маетъ ему за|платити. На чомъ жо он з жоною своею и присегу телесную | вчинилъ. На што жъ князь бискупъ и лист свой судовый ему дал | и роки ... А веджо кгды | тые роки прыйдуть, тогды онъ не пенезми маеть ему за мед | платити, але медомъ же добрымъ тую двадъцать колод | ему отдати. Для чого жъ и дворенинъ ему приданъ, и лист его | милости..."

Предъявление нашей Ириной Болбасовной закладной записи умершаго мужа своего, Прокопа Матвеевича Угриновскаго, на имеше п крестьянъ, въ селах* Котчищахъ и Велавску. 1554 г., октября 10 дня.

Лиетувос метрика: : Книги 15

1531 06 08 Привилен Петру Гринковичу Чешеику на вомтосство в месте Городенскомъ до его живота Жыкгимонтъ. Чынимъ гавъно тымъ-то н(а)шимъ лис- томъ. Билъ намъ чоломъ дворанинъ н(а)шъ Петръ Гринъковичъ Чешемко и просил в нас, абыхмо дали ему воитовъство у месте н(а)- шомъ Городеньскомъ, которое отъ нас дер- жалъ мещанинъ места Городенского Павелъ Лесневъским и ...

1608 год ..бывшее у владении пана Ивана Солтана и Давида Солтана именье Жировичи Слонимского повета

Лиетувос метрика: : Книги 30

Листъ до воеводы киевского. чтобы земянам киевским жодных кривд не чинилъ.
(Солтан Стецкович и Стась Сурин выступают в роли депутатов к великому князю от бояр Киевской земли по жалобе на воеводу Ф. Пронского).
Жыкгимонт Августъ, Ъожю милостью корол и великий князь [...]. |Воеводе киевскому, державъцы остръскому, князю Фредриху Глебо|вичу Пронскому и инымъ воеводамъ киевъскимъ, хто и напотомъ | будеть тотъ замокъ нашъ отъ насъ держати. Што тыхъ часовъ, будучы | тобе при насъ, г(о)с(по)д(а)ри, прысылали до насъ вси князи, и Панове, и земяне повету | Киевского дворянъ нашыхъ, братью своею, Солтана Стегцковича, Стася Сури|новича, которыи с тобою перед нами очевистое мовенье мели и жаловали | о томъ, ижъ ты, наехавъшы отъ насъ на тое воеводство Киевъское, почал | кривъды и втисьненья великии имъ чынити и новины уводити | черезъ привиля и водности ихъ, отъ предковъ нашыхъ славънос памети | королей и великихъ князей ихъ милости и от короля его милости, || [163 (136)] пана отъца нашого, имъ наданыи...

Архив ЮЗР, 1876 г. Ч. 6 Т. 1
"..ковь святого Николы даннпка своего, во Вруцкомъ повете, въ Тв> мошевичохъ, на имя Двовця Хомина, ... какъ ся тая очпзна у собтз маетъ, ничого на томъ собъ- не оставляючи Светому Николе на монастырь Пустын- скии по души своей и листы на того человека твердости свои, ка- залъ есми его милости, игумену Светого Николы, Герасиму, дата вечпо п непорушно. При томъ были и тому добре свздомы, панъ Федоръ Елецъ, а панъ Салганъ Стецкевичъ, а панъ Станиславъ Сурин..."

Интересные паралели. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв: документы и материалы. Академия наук СССР, Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт - 1957 "...зыевым, чтоб оне Малова Нагаю князь Касаевы половины Солтана и Навруза мурз с улусами их у себя не держали, ... Как де он || ныне был в Кабарде у Алегуки и у Ходождуки мурз Казыевых и в Малом Нагае у Солтана и у Навруза мурз князь с улусами их у себя не держали, а отпустили их под Крым. А прежде сего бывал тот Малой Нагай — холопи их и служили им. А Ураковы де, государь.."


Лиетувос метрика, Книги 51
...ему от нас, з ласки н(а)шое г(о)с(по)д(а)ръ- ское, опатренья. И на то дали есмо пану Богдану Стецковичу сес нашъ листъ с под- писомъ руки н(а)шое г(о)с(по)д(а)ръское и з нашою печатью. Писанъ у Варшаве, лета Божьего наро- женья тисеча пятьсоть семъдесятъ второго, м(е)с(е)ца июня деветнаЭцатого дня.

Лиетувос метрика: : Книги 8

1509.02.26 Привилен пану Семену Федоровичу По- лозовича на имели по кн(я)зю Василю Николскол/, зрадцы, а меновите Котчял, то ест Деречян, Гостомль, Ставокъ, Глял- ковичи н две земли пустолских зо всям на лее, на вечно ст Во имя Боже, Всякий речы цнот- ливых справ, который ж для годъности и заслугъ ку высокимъ паномъ отъ них заплату знамените и щедриве ачъколве прьшмують, а ведъ жо для невъетавичъ- ности света с часомъ памяти вышли были, в забытность остаточную сплынули бы, вечъностю писма у прышълыи лета ку памяти не прыведены были. А прото ку вечъ- нои тое речы памяти, мы, Жыкгимонтъ, Божю м(и)л(о)стью корол польский, великий князь литовский, рускии, княжа прус- кое, жомоитскии и иныхъ, чынимъ знаменито симъ нашымъ листомъ, хто на него посмотрыт або чтучы его ... служъбу з давъныхъ лет ку отъцу нашому славъное памяти королю Казимиру и къ брату нашому королю Алексанъдру,

Лиетувос метрика: : Книги 12

1522 07 26 Потверженье земянце киевъекоы Сурыновой Духне Волковъне и с(ы)ну ее Стасю Сурыновичу на именья Ваверцы и Сеньковщыну, и местъце во Вручомъ, водлугь суду пана воеводы виленьског(о)

Жыкгимонътъ, Бож-ю м(и)л(о)стью.
Била намъ чоломъ земянъка киевъекая Сурыновая Духна Волковъна и зъ сыномъ своимъ Стасемъ Сурыновичомъ о томъ, штож первем сего будучы намъ в Городне з розсказанья н(а)шого смотрели их воевода виленьским, канъцлер н(а)шъ, деръжавъца мозырскии, панъ Олбрахтъ Мартинович Кгашътолтъ з бояры слуцъкими и з Бугу- шомъ Борсуковичол< а Солвомъ Зверови- чол<, а зъ земяны киевъекими зъ Ямкомъ а Федкомъ Елцевичы о именье дядка ее Булгака Лисиченъка, о Ваверцы а о Сенъковъ- щыну, а о местъцо во Въручол<, имъ тыи именя и местъцо во Вручомъ, и съ сыном...


Лиетувос метрика: : Книги 7

1507.07.14 Лист бояром вруцким Федору а Гринку Петрашевичом на землицу Чагалаевъскую во Вруцком повете

Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол и великий княз.
Наместнику вруцкому пану Сеньку Романовичу.
Били нам ч(о)лом бояре вруцъкие Федор а Грин Петрошевичи и просили в насъ || [178(161)] землицы во Вруцъкомъ повете на имя Чегалаевъское а поведали намъ, штожъ деи наследковъ къ той земли никого не остало ся, нижли деи ч(о)л(о)в(е)къ прихожыи на имя Яковъ тыми разы тую землю заведаеть, и самъ писал еси о томъ к нам поведаючы, иж они нам слуги добрые, абыхмо их поместемъ каким осмотрели. Ино будеть ли къ той землицы наследка никого не остало, а ч(о)л(о)в(е)къ прихожыи ее заведаеть, и мы имъ тую землицу дали со всим с тым, што зъдавна къ той землицы прислухало, а они мають нам с тое земли земскую службу заступовати, и ты бы имъ в тую землицу увязанье дал.
Писан у Вилни, июл 14 день, инъдикт 10.

Лиетувос метрика: : Книги 12

1523 09 16 Листъ писаный до воеводы киевъского е(с. пана Анъдрея Немировича, абы земянину вруцкому Шабуне на землю на имя Чагалевъскую, о которую онъ жаловал з братомъ своимъ, ему не поступилъ Жыкгимонтъ, Болею м(и)л(о)стью. Воеводе киевъекому, державъцы свис- лоцкому, пану Анъдрею Нсмеровичу. Жаловал намъ земянинъ вруцъкин Ша- буна на брата своего Федора Петрашъко- вича о томъ, штожъ деи онъ упросил в нас землю брата ихъ старшого Чагалаевъскую,


Лиетувос метрика, Книги 10

[1521]. 08. 18 Привиле// земенину вруцкому Довмату на землю Исаевъщину в Киевскомъ повете е1с. Жыкгимонт.
Билъ намъ чолом земенин вруцкии До- вматъ и поведилъ перед нами, штожъ воевода киевскии пан Анъдреи Немирович далъ ему землю пустую Исаевъщину у Киевъскомъ повете до воли нашое, на штожъ онъ и листъ воеводы киевског(о)...


Литьхуаньян метрика: : Книги 14

Жалов&т намъ земенин вруцким на имя Василеи Семашкович, што ж кн(я)зь Семен Александровичъ дал деду его 1аику село в Овъруцкомъ повете на имя Ноздрышъ и з землями, и зъ озеры, и зъ бобровыми гоны, и со всш< с тымъ, што к тому селуБояре Левковичи (не наши)

Лиетувос метрика: : Книги 7

1509.02.20 Потве/юкенье Сидору Левковичу на людцы и земли на Версоце и теж земли въ Еяписком, Раду веком и Коневском 1 повете, на вечность Жыкгимонт. Билъ намъ чоломъ дворянин напгь Си- доръ Левкович || [276(259)1 и клалъ передъ нами листъ отъца нашого славъное памяти Казимира, короля его м(и)л(о)сти, на то, штожъ его м(и)л(о)сть дал небожъчы- ку отъцу его Левъку людци и земли на имя 4-4 1509. 1 СаНта регзкаИуИ 1г кЫр Коведскомъ. на Версоце, и тежъ земли въ ЕишышсКомъ и Радуньскомъ, и в Коневскомъ повете, которые жъ люди и земли деръжалъ небожъ- чыкъ Левъко и тежъ што ч(о)л(о)в(е)къ Ра- дуньског(о) повета на имя Веикнъ на тых жо земляхъ его за ним жывет, а к тому што дали есмо ему землю въ Еишышъ- скомъ повете на имя Довкшевщину, на которой же земли седели два сыны Довъкше- вы Олехно а Якуб, и билъ намъ чоломъ, абыхмо то потверъдили ему нашымъ ли- стомъ на вечность...

Лиетувос метрика: : Книги 28

[1541] Посланье Богдана Левковича для спозываня не/которых особъ о забране людей, земль и пущи Марковское. / М(е)с(я)ца марта 1 1 дня ..

Поручение дворянину Богдану Левковичу Мертвецу позвать в суд князя Слуцкого, воеводиную виленскую, воеводиную трокскую, пана Заберезинского для подтверждения их прав на присвоенные ими земли, ...

Нестеровичи?

Лиетувос метрика: : Книги 12

н(а)шом, королевой ем м(и)л(о)сти Алекъ- санъдровом Алены, на имя у Нестера. А тоть деи дод/ брат н(а)шъ славъном памяти Алекъ- санъдръ, корол его м(и)л(о)сть, далъ былъ кравцу Гулъку. И на то онъ листь купъчыи того Нестера и по/ивержене брата н(а)шого, што тому Нестеру его м(и)л(о)сть был поте вердилъ, перед нами вказывал и билъ намъ чолол/, абыхмо ему на то дали н(а)шъ лист и по/ивердили то ему н[а]шымъ листомъ...
Литьхуаньян метрика: : Книги 14
1526 год
Жалов&т намъ земенин вруцким на имя Василеи Семашкович, што ж кн(я)зь Семен Александровичъ дал деду его Яцку село в Овъруцкомъ повете на имя Ноздрышъ и з землями, и зъ озеры, и зъ бобровыми гоны, и со всш< с тымъ, што к тому селуLietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524—1529): Užrašymų knyga 14 / Parengė D. Antanavičius ir L. Karalius. Vilnius, 2008.

Прикрепленный файл Снимок экрана 2018-11-23 в 23.52.31.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6580 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЛИТОВСКОЙ И КОРОННОЙ МЕТРИКЕ.

Родоначальник Левковских, Геевских, Булгаковских-Верповских, Доротичей, Покалевских – Давыд Велавский. Он получил свою землю Велавскую (предположительно Велавск, Давыдки, Скородное, возможно части, а другие части Солтаны и др. родственники, собираемые в предыдущем сообщении) от своего отца (имя неизвестно). Не ранее 1455 года и не позже 1465 года (так как было время на переезд и прыбывание на Волыни) Давыд вместе с сыновьми и жонами, потеряв свою землю, отправился на Волынь (тогда в это понятие входили и киевские и волынские земли). Вернулся обратно и поселился в Литовском острове (позже с. Доротичи есть в польских документах) и между 1471—1475 его сын Булгак Белавский (а возможно там был вписан и Давид, так как это звучало как отчина Булгака) получил грамоту Гаштольда на Смольчанскую землю, которую ему же подтвердил Казимир в 1486 году. В то же самое время, Давыд получил грамоту от того же Гаштольда на Литовский остров, который перешёл в наследство Павлу, его жене Дорот и детям, а также племяннику (чей сын не знаем). Далее подтверждение Александром в 1496 году за Доротичами Литовского острова. Одновременно грамоты от Казимира получил Андрей Глушко Велавский и Яков Покалевский на Покалев и возможно часть Давыдковичей (так как в польск. источн. Покалевские в числе владельцев Покалева и Давидковичей). Значит где-то должен быть в метрике соответствующий документ. Булгак, естественно получил Смольчанскую землю (Левковичи, Верпе, возможно Геевичи). Кто такой Вольнянец и какую он получил землю, неизвестно. Булгак (он же Ларион) в 1450 году в молодом возрасте стал боярином, а после изгнания и возвращения стал именоваться Булгаком (возможно, чтоб не вызвать гнев православных Олельковичей). Нелипа был сыном Булгака и отцом Макара Геевича и Зинка. Ну а дальше по статье: У Макара Геевича — Иван Ловдыковский (уп. 1597), Родивон, Августин (Устим), Афим или Охрим. у Зинка — Клим, Олехна, Григорий, Томило и Фёдор (уп. в привилее 1592, где Григорий, Томило, Фёдор, Клим и Олехна названы Зиневич-Нелиповичами Левковскими). А по польским источникам, Зинко — сын Серка (уп. 1571). Это ключевые фигуры. Левковичи от Гудыма, кроме Гербовника Урусского ничем не подтверждаются пока. Существование Левка не прослеживается. Значит Левковичи не от Левка, а одно из двух или существовали раньше, или от Левковской земли. Геевичи-Ловдыковские идут от Нелипы и возможно от Нестергеевича, который скорее всего от кого-то из братьев Булгака. Эта фигура уже связывается с Невмержицкими. Гея тоже никакого не было, возможно был Ловдык-Людвик (может сын Вольнянца или он сам), а название Геевской земли не от фамилий наших предков, а скорее наоборот или же от татарского "Ногай" - Огай - Гай -Гаевичи -Геевичи, поскольку зятя Ивана Доротича польские источники именуют Росметком Огаевичем.. Булгаковские, а позже Верповские происходят от внука Булгака – Ивана, его сыновья Павел и Семён и живут в Смольчанской земле, та злополучная Верпе, которую нам нужно найти (я на форуме писал ранее). Нужно помнить, что фамилии тогда не всегда отвечали происхождению, например Геевские – это те что жили в Геевичах, Левковские те что в Левковичах и т. д. В одном селе могли проживать и с разными фамилиями, хотя должны принадлежать к одному родовому клану.

Дело Левковских то, что в архиве составлялось не историками, а с целью подтвердить дворянское происхождение, но не исследовать точно в подробностях родословную, поэтому могут быть расхождения. В нас главные источники – Литовская метрика, в том числе 1592 года, где Гридко, Томило –сыновья Зинка и внуки Нелипы , хотя в Деле они - дети Нелипы.

Я не ищу Лариона. Раньше я вообще думал, что это мифическая (выдуманная фигура). Но поскольку нашлась не выписка, а грамота из метрики 1574 года (выписанная Грушевским), то очевидно, что эта фигура была. Меня больше всего интересует отец Давыда, который первым выслужил Велавскую землю и в этой связи могут быть полезны фигуры Велавских бояр, выложенных в предыдущем сообщении. Если узнаем отца можно будет 100 процентов определить происхождение, участие в Грюнвальде, и вообще откуда наши предки взялись. Так как татарское происхождение пока точными документами не определено, хотя я в этом не сомневаюсь, но понимаю, то лучше иметь более веские доводы. Кстати, монголы и татары – это не одно и то же.

Далее, согласно свидетельства Немиры, Давыд и все братья получили земли от Казимира: А дядьку того Доротича, Анъдрею Глушку Велавъскому далъ господаръ Казимиръ король землю зъ братомъ его Яковомъ Покалевъскимъ, а другому дядьку его, Вольнянце, далъ господаръ другую землю, а третему дядьку его, Булъгаку, далъ господаръ третюю землю. Документы на 2 имения у нас имеются, хотя и не все (возможно есть привилей и Казимира Давиду на Смольчанскую землю, поскольку И господаръ король Казимиръ далъ деду и оцу и всимъ дядькомъ его (Доротича), напротивъ ихъ вчизны, тыи земли,). Также должен быть в Метрике привилей Казимира Давыду может быть вместе с Доротичами на Литовский остров. Вспомним, что в документе 1496 г. вел. князь Александр подчёркивал: отецъ нашъ е. м. подлугъ суда пана Мартинова на то имъ и листъ свой далъ. И тотъ листъ отца нашого передъ нами вказывали. Я уже не говорю о том, что было бы прекрасно, если бы нашлась грамота Лариону Валевскому, ведь она существует, поскольку разница времени с момента её упоминания около 100 лет и это упоминание зафиксировано в Литовской метрике, что исключает фальсификацию. Она должна быть в Киевском архиве, так же как и грамоты Гаштольда. Остальные документы в Литовской метрике. Вот бы их найти…

Для примера:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Index albo Regestr Przywilejów y Dekretów Czterech Województw Kijowskiego, Wołyńskiego, Bracławskiego i Czernichowskiego w Xsięgach Metryki Koronnej począwszy od Roku 1569 aż do Roku 1673 Pod panowaniem wiekopomney pamięci Nayiaśniejszych Królów Polskich Zygmunta Augusta, Henryka, Stefana, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza y Michała znaydujących się Przez Imć Pana Jana Franciszka Cywińskiego tejże Metryki Koronnej Regenta zebrany w Warszawie Roku Pańskiego 1761 (стр. 1-40)
Левковский
Почетный участникСообщений: 185
Регистрация: 2007
Рейтинг: 117 

Я заказал в Киевском архиве микрофильм с документами литовской метрики за 1440-1510года. Буду смотреть, стараюсь ездить каждую неделю.
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 240 241 242 243 244 245 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS

Реклама от YouDo