Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS


Левковские

Создание общей родословной.


<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Подольская отчизна Немиричей. Пан Кальницкий Брацлавец (продолжение).

А. Винниченко отыскал копию документа княжны Зофии Ивановны Заславской в отделе рукописей ЛНБ, а мне удалось найти эти копии в опубликованных фотокопиях ЛНБ:

[q]
1575 р., серпня 9. Заслав. — Зізнання Софії Іванівни княжни Заславської, дружини Олехна Загоровського, про своїх родичів та їхні землеволодіння на Брацлавщині

Wiadomość odemnie Oliechnowy Zahorowskiey xiezny Zofy Iwanowny Zasławskiey o rodzicach moich, tedy matka moia była kniazna Czetwertynska, a matki moiey matka panna Kalwicka, z Brasławia. A ten pan Kalwicki nimiał synów, tylko miał cztery córki, iednę dał za dziada mego kniazia Czetwertynskiego, drugą dał za kniazia Hlinskiego a trzecią za kniazia Masalskiego a czwartą za Janczynskiego, tedy tym wszystkim po dwanaście maiętnosci podawał. Babce moiey kniahyni Czetwertynskiey pod Brasławiem dał te maiętnosci, co kniaź Zbaraski trzyma, tedy matka moia te maiętnosci z bratem swym kniaziem Wasilem Czetwertynskim trzymała, matka moia powiedziała mnie, bo ia tego nie pamiętam, kiedy w sokalskiey bitwie, tedy wuia mego kniazia Wasilia Czetwertynskiego, brata matki mey tatarowie wzięli, tedy matka moia wykupowała z Ordy, tedy on tę czesc swoię matce mey spuscił, tedy matka moia te maiętnosci w pokoiu trzymała. A kiedy mnie za mąż oddali za pana Zahorowskiego, tedy te maiętnosci panu memu matka moia oddała, pan moy w pokoiu ie trzymał, a kiedy pan małżonek moy zeszłey pamięci umarł, tedy kniaź Czetwertinski Matfy, syn kniazia Wasilow, brat moy, ociec tey woiewodziney zeszłey brasławskiey, tedy on te maiętnosci pobrał, kiedy pan moy umarł, potym zaraz y kniaź Matfy rychło umarł, a po panie moim, tedy syn iego kniaź Janusz te maiętnosci trzymał y z macochą swoią kniahynią Czetwertynska Matfiiową, tedym ia upominalne listy pobrała na kniahynią Matfieiową Czetwertynską y na kniazia Janusza Czetwertynskiego. Bo kniaź Janusz niemiał potomstwa, ieno miał siostrę, która poszła za pana woiewodę brasławskiego y te maiętnosci pobrała, y te listy upominalne, com była pobrała, do WM posyłam prze [z] WM Waskoskiego.

Linia potomkow pana Kalnickiego Brasławca, który synów nimiał, ieno córek cztery.
Z tych starsza panna Kalnicka była za kniaziem Fedorem Czetwertyn- [skim], ta spłodziła syna kniazia Wasila Czetwertynskiego, pradziada teraźnie[y]szych panów woiewodzicow brasławskich, ktorego tatarowie pod Sokalem poimali y do Ordy zawiedli, zkąd onego wykupiła siostra jego rodzona kniahynia Oliena Iwanowa Juriewicza Zasławskiego, za co on jey spusci[ł] połowice maiętnosci swoich macierzystich pod Brasławiem, które na iego y na siostrę jego rodzoną kniahynią Zasławską po połowicy prawem macier[zy]stym spadli byli. (C. 74)
A ten kniaź Wasil Czetwertynski wyszedszy z Ordy spłodził syna kniazia Matfieia.
Kniaź Matfy Czetwertynski spłodził syna kniazia Janusza z pierwszą zoną swoią, który bez potomstwa umarł, a córkę kniaznę Annę, który była za Januszem, woiewodą bracławskiem. Tey ociec kniaź Matfy Czetwertinski po śmierci kniazia Kuzmy Zasławskiego począł się ustempowac wzwysz pomięnione maiętnosci bracławskie, a po nim zięc jego pan woiewodą bracławski w roku 1575 zamek y miasto Niemirow włością osadził, z którym zona jego spłodziła synów dwóch kniazia Jrzego y kniazia Krysztofa Zbaraskich, teraznieyszych woiewodzicow bracławskich.

A córkę kniazia Olenę* Alexandrę Czetwertynską, prababkę teraznieyszego pana woiewody podlaskiego, która brata swego rodzonego kniazia Wasila Czetwertynskiego z Ordy, pod Sokalem poymanego, piniędzmy swemi wy­ kupiła, będąc za kniaziem Iwanem** Juriewiczem Zasłaskiem*, za co on iey puścił połowicę tych maiętnosci swoich macierzystych pod Bracławiem, które na onę y na tego brata jey kniazia Wasila Czetwertynskiego połowicę prawem macierzystym spadli byli, iakosz tych maiętnosci do żywota swego w spo- koynym trzymaniu y używaniu była, a od wzwysz pomięnionego brata swego kniazia Wasila Czetwertynskiego y syna jego kniazia Matfieia Czetwertyn- skiego, bratowicza swego, przeszkody zadney niemiała.______________________
Ta spłodziła synów dwóch kniazia Michała y kniazia Kuzmę Zasławskich y mnie Zahorowską y kniahynią Swistelecką y inne córki, które bezpotomnie zeszły.
A kniaź Kuzma, brat moy, spłodził kniazia Janusza y do śmierci swey tych maiętnosci pod Bracławiem sąm ieden używał, od ktorego do zeyscia jego niebosczyk Kudło stary urzędnikiem był.
A ta wiadomość drugich córek pana Kalnickiego. Wtóra panna Kalnicka była za kniaziem Hlinskim, o tey potomstwie wiadomości niemasz.
Trzecia była za kniaziem Masalskim, o ktorey także wiadomości niemasz.
Czwarta była za panem Iwaskem Janczynskim, chorążym włodzimirskim, pradziadem terazneyszego pana Piotra y Prokowa Janczynskich. (C. 75)

Wiadomość maiętnosci pana Kalnickiego.
Naprzód Niemirow s przysiółkami.
Sioło osiadłe Chwestowe dymów — — — SiołoBobłowdymów — — — —
Sioło Metweza dymów — — — —
Sioło chorodiszcze Łuka nad Tamiernicą dymów —
Sioło Sokoliec na Bohu dymów — — —
Sioło Bołoczkowce nazwane Sorokotyca dymów —
Sioło Bugrabincy nazwane Zarudnici dymów —
Sioło Sydkowce dymów — — — —
Sioło Zywodow na rzecie Rusie nieosiadłe._________________________ Siedliszcze Obuchowce puste na rzece bobrawemi s pasiekami y lasami. Siedliszcze Stawy z rzeką Bersadią y z gony bobrowemi.
Te wszystkie wzwyz mianowane sioła niebosczyk kniaź Kuzma a po nim Je0 M K Janusz Zasławski po połowicy z kniaziem Cz[e]twertynskim w trzymaniu byli przez dwadzieścia lat, a teraz po kniaziu Czetwertynskim Je M p. woiewoda bracławski wsawolne*** nad prawo pospolite połowicę wszystkich maiętnosci Je M. kniazia Zasławskiego wziął у w ręka[ch] swoich ma, trzymaiąc urzędniki swoie na nich.
Pisań w Zasławiu roku 1575 miesiąca augusta 9 dnia.
Регестовий запис на звороті (С. 76):
Informacya od JeyMci pani Zahorowskiey z domu x[ięz]ny Zasławskiey, która informuie iakim sposobem niemirowskie dobra dostały się w dom xiąząt Czetwertynskich у daley
ta w roku 1575 dnia 9 augusta w Zasławiu pisana.

Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України, відділ рукописів; ф. 5 (Оссолінські), спр. 4257/111, с. 73— 76. Польськомовна копія XVII ст. (?)
[/q]


Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy.
Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 5.
RĘKOPISY BIBLIOTEKI ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
4257/III. Archiwum Grabowskich. Zbiór genealogii rodzin polskich. XVIII w. S. 73-76.:

Прикрепленный файл Снимок экрана 2018-12-23 в 18.13.44.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Подольская отчизна Немиричей. Пан Кальницкий Брацлавец (продолжение).

Таким образом, имеем следующую картину. Некий пан Кальницкий Брацлавец, которого князь Й. Пузина отождествляет с представителем рода Немир Резановичей, где-то на вторую половину XV века владеет огромными имениями в Брацлавской земле (48 сел), в том числе Немировом и Сокольцем, которые очевидно принадлежали ранее Гриньку Соколецкому и, вероятно, его сыну Немире (Петру) Бакотскому, прозванному Черным на Подолье.

Не знаю, можно ли отождествлять пана Кальницкого Брацлавца с потомком Гринька Соколецкого или Черного Немири, но для меня очевидно другое: князья из рода Рюриковичей (Четвертинские, Мосальские и возможно Глинские) - это именно те ветки, которые были непосредственно связаны, как с Гриньком Соколецким, так и с Немиричами, и, которые путем брачных связей и пытались вернуть родовые имения Рюриковичей на Подолье. Есть и другие княжеские роды, переплетенные с Немиричами и связанные с этими ветками.

Итак, пан Кальницкий Брацлавец (середина - вторая половина XV века?) имел четырех дочерей, одна из которых вышла замуж за князя Федора Михайловича Четвертинского, их общая дочь кн. Елена Федоровна Четвертинская замужем за кн. Иваном Юрьевичем Заславским, а внучка (авторка сознанья) кн. Зофия Ивановна Заславская - вдова по Олехну Богдановичу Загоровскому. Брат Зофии - кн. Кузьма Заславский, женат на Настасье Юрьевне Гольшанской, известной фундаторке Пересопницкого Евангелия (внучка Анны Михайловны Чарторыйской и правнучка Марии Немирич-Резанович), см. также Вольф, стр. 597-598, 605.

Еще интересные факты, не приведенные в документе, см. также Вольфа родная сестра кн. Елены Федоровны Четвертинской - кн. Богдана замужем за Иваном Андреевичем, подскарбием дворным, а двоюродные сестры кн. Федька замужем за Хребтовичем, а Ганна за Оношком, которые судились с Русином (см. Русиновичи и Хребтовичи ). Сын кн. Василия - кн. Матвей Четвертинский с второй женой Евдокией Вагановской был дедич Немировщизны, Погребищ, Ободовский, Дашова, Животова, Кальника, Княжего и Талатина (Талалаи?), о чем писал К. Несецкий (S. 264 - Matwiej syn pierwszy książe Swiatopełk Czetwertyński, dziedzic Niemierowszczyzny, Pohrebysz, Obodowski, Daszowa, Zywotowa, Kalnika, Kniazy, i Talatyna, był zaślubiony z Eudoxyą Hahanowską). Здесь же Несецкий писал, что кн. Федор Четвертинский имел жену "Kalwicka".

Кн. Анна Матвеевна Четвертинская была замужем за князем Янушем Миколаевичем Збаражским (правнучатый племянник кн. Марии Ровенской, 1576 года воевода брацлавский, умер в 1608 году) - сыном известного кн. Миколая Андреевича Збаражского, владевшего частью отчизны Немир Резановичей на Волыни (Роснов, Бискупичи, Жасковичи). В 1574 году кн. Анна Матвеевна Четвертинская записала мужу своему кн. Янушу Збаражскому актом вечистой даровизны половину добр Немирова, Хвастовцов, Боблова и т. д. , Седлище и Животов, теперь Животовка Оратовский район (умерла 1581 год) - Вольф, стр. 38. Сыновья кн. Януша Збаражского были кн. Криштоф и Юрий (Криштоф подарил все добра Юрию в 1611 году). Юрий умер в 1631 году, а имения отчизные и материзные перешли 1) на потомков тетки его, сестры отца Маруши Загоровской; 2) на князей Четвертинских, братьев и сестер стрыечных его матери: князя Януша Вишневецкого и сестру его Елену, выдана потом за Станислава Варжицкого, на князя Стефана, подкоморчего брацлавского, Григория и Федора Четвертинских, на дочек князя Якова Четвертинского, лесничего пинского, хотя в основном брацлавские имения остались на кн. Янушу Вишневецком (Вольф, стр. 618).

Еще одна сестра кн. Василия и Елены Федоровичей Четвертинских была замужем за кн. Андреем Ивановичем Лукомским, дочь которых Аграфена-Духна замужем за Семеном Кмитой (Кмита от нее взял герб Корчак) и в тестаменте 1554 года называет подскарбию Ивановую Андреевича Богдану Федоровну, теткой своей. От Михаила Михайловича на Соколе пошли князья Сокольские, в которых был Матвей Миткович Скуйбеда Угриновский (1489, 1509), «племенник» князей Василия, Солтана и Юрия Сокольских (1516).

Князья Мосальские - это та же отрасль Рюриковичей, что и князь Андриян Звенигородский (см. также мое сообщение: Вороновичи - это Рюриковичи по женской линии? ).

Упоминания в актах о князьях Мосальских на Подолье приводит тот же А. Винниченко:

[q]
Перший документ — це облята, здійснена у Вінницькому земстві 28 січня 1632 р. Вона містила недатований акт поділу маєтків на Брацлавщині між Федором і Василем Четвертинськими та Богушем Масальським, у результаті чого останньому дісталися половини «Толочківців» (очевидно спотворена назва Болочків- ців), «Фастівців» (Хвостівців), Немирова і Сокільця (з пасіками)39:
Eadfeml. Die 28january w ziem[stwie] winn[ickim]. Między x[ię]ciem Bohuszem // Massalskim (dobr nizey wyrażonych połowę wydzielona) a xx. Fedorem у Wasylem Czetwertynskiemi, którym takoż połowę obydwom, jakową x[ię]ciu Massalskiemu samemu działem wyznaczono, to iest siedliszcza w powiecie bracł[awskim] połowice siedliszcza Tołoczkowcow, połowice siedliszcza Fastowcow, połowice siedliszcza Niemirowa, połowice siedliszcza Sokolca, z pasziekami extraktu ruskiego z kopiamy polskiemi 2 —
— — — — Oblata
У другому випадку під датою 19 квітня 1633 р. йшлося про конфір­мацію (підтвердження) заповіту Федора Івановича Четвертинського, укладеного в Яровиці40:
EadTeml. Die 19 ejusdem w Jarowicy. Testament przez x. Fedora Iwanowicza Czetwertynskiego nadania ziemi, jeziora, młyna у sianozęci pod // manasterem у poddanych sześć z robotą, danią miodową у groszową przez dziada tegoż x. Fedora manasterowi czetwertynskiemu, na kopiy pol[skiey] z xięgi Ewangeliy teyze cerkwi wydanym — — — Konfirmacya
Tamże wyraża, ze dobra Zywotow, Sitkówce, Szkomoroszkow al[ias] z uroczyskami nad rzeką Dochną у Berszadą ku Dniestrowi wysłużył u hospodara. Także wyraża, ze po córce swey, za x[ię]cia Zbarazkiego wydaney, w posagu dobra wypuścił, iakie non specificat (ale s tych podobno wysłużonych uhospodara alias króla, które się byli u dom xx. Zbarazkich dostali), po siostrze zas przyrodniey, z Owdotyą spłodzoney, a za x. Massalskiego wydaney, w summię posagowey 100 kup groszy lit[ewskich] w dobrach Fostowcach у Bobłowie poddanych puścił do wykupna, w teyze Ewangeliy bydz mianuie xx. Czetwertynskich genealogię.
[/q]


Кем был в таком случае пан Кальницкий? Трудно ответить, но думаю, что потомок князей Болоховских, скорее всего тюркского происхождения, как и собственно, Гринько Соколецкий (хазарин), поскольку в Помянике Киево-Печерской лавры указан многочисленный род Андрея Кальницкого и пани Кальницкой, а некалендарные имена Жихоря, Батура и Кудин говорят сами за себя (см. Голубев С.Т. Древний помянник Киево-Печерской Лавры (конца XV и начала XVI столетия) / / Чтения в историческом обществе Нестора летописца. — К., 1892. — Кн. 6. — Отд. III. — С. 26-27; 13— 14):

[q]
Рід Кальницьких відомий в історіографії головно завдяки двом записам у Пом'янику Києво-Печерського монастиря: в одному поминаль­ ному реєстрі, озаглавленому «Рід Андрія Кальницького», названо понад 360 його покійних предків16, в іншому, під заголовком «Рід пані Кальницької», поіменовано 80 осіб17. Саме багаточисельність згаданих представ­ ників цього роду, який не представлений в актових джерелах, дають підстави твердити про старожитність Кальницьких, етимологія їх прізви­ ща (від містечка Кальник на Брацлавщині) — про автохтонність чи давню осілість тут, а записані в пом'янику некалендарні імена [Батура, Жихорь) — про татарське коріння роду18. Вказані моменти назагал добре корелю- ються з розповіддю Софії Іванівни, яка суттєво доповнює і корегує наші знання про Кальницьких.
[/q]


Князья Глинские, очевидно, не оставили следов в актовых записях по Брацлавщине, поскольку в начале XVI века уехали на службу к московскому царю после провала мятежа, который они возглавляли. См. также о вероятности принадлежности Глинских к Рюриковичам в моем сообщении:
Локализация Литовского острова. "Ювжин колодезь."

Прикрепленный файл Снимок экрана 2018-12-23 в 20.09.53.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Генеалогия Казимира Малевича

(см. также мой черновик в Википедии )

Буквально недавно мне удалось выяснить, что всемирно известный художник и основоположник супрематизма — абстрактного искусства новейшего времени, Казимир Малевич, происходит из нашего рода овручских бояр Велавских и Левковских, а точнее от их ответвления, земян-бояр Доротичей.

О Доротичах мне не раз приходилось писать, как на форуме ВГД, так и в Википедии. Напомним основные моменты их истории. Фамилию Доротичи они получили в конце XV века по своей матери Дороте, вдове Павла Давыдовича Велавского, владели Литовским островом, селом Доротичи (по-другому частью с. Гаевичи) в Овручском повете. Согласно документам Литовской метрики, сыновьями Давыда Велавского были: Булгак, Павел, Яков Покалевский, Андрей Глушко Велавский, Вольнянец. Сынами Павла с женой Доротой были Малко, Пётр, Антон, Андрей Доротичи (1496, 1510), а их «деверечич» Михайло (вероятно, сын Вольнянца), в которых потомки сын Андрея Доротича Велавского — Васько Андреевич Велавский с. Булгаки в Заушье, 1542 год; Иван (1571), Логмин и Артём Доротичи (1614).

См. также: Бояре Доротичи. Село Доротичи: четыре разных села

В результате суда киевского воеводы Мартина Гаштовта между овручскими боярами Русиновичами[1] и боярами Велавскими, Литовский остров был присуждён Давыду Велавскому, а после вырока короля Александра — Доротичам:

[q]
«[1496 г.] июля 27. Вильна.

Вырок земѧном вруцким Васкȣ и братȣ его Рȣсино|вичом зъ земѧнкою вруцкою ж Павъловою Доротою | и девером ее Михаилом ω Ѡстров Литовъскии. |

Самъ Александръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. | Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ земенинъ вруцкии Васко и з братомъ | своимъ Рȣсиновичи на земѧнкȣ вруцкȣю на Павловȣю Доротȣ и на сыновъ ее, на | Петра а на Антона а на Андреика и на деверичича ее на Михаила, што ж ωни | держать ωтчину их на имѧ Литовъскии Ѡстровъ. И ωни вказали перед нами | листъ пана Мартиновъ Кгастовтовича, што ж деда их Давыда Велавского | з дедомъ Рȣсиновичовъ з Митьком Петровичомъ ω томъ судил з бояри киев|скими, и тот Ѡстровъ Велавъским присȣдил, старины сѧ доведавшы. И тот | суд свои ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти, ωтписалъ. И ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, | подлугъ сȣда пана Мартинова на то им и листъ свои дал. И тот листъ ωтца | нашого перед нами вказывали. И мы того досмотревши, тот Ѡстров Литов|скии Павъловои Дороте и детем ее и деверичичȣ ее Михаилу есмо присȣдили | подлугъ листу ωтца нашого и сȣда пана Мартинова. Нехаи ωни тотъ Ѡстров | держать со всимъ по томȣ, какъ и переж того держали, а намъ с того службȣ | слȣжать по-давъномȣ. А тым Рȣсиновичомъ в то вже не надобе ȣстȣ|пати сѧ.

Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. Индиктъ 14. |»[2]
[/q]


Сосед и родственник Велавских по Лисичах и Солтанах, дворянин господарский Павел Сурин[3], ввёл в заблуждение великокняжескую канцелярию и выпросил в короля овручских бояр Велавских и их земли в свою собственность. Началась судебная тяжба, о которой сохранился документ в Литовской метрике с изложением родословной бояр Велавских:

[q]
Без даты (ок. 1509—1510 гг.) Описанье сведецтва, учиненого черезъ Немиру, въ справе Суриново зъ Доротичомъ, которие се на него сослали о земъли, от того Сурина подъ Доротичомъ упрошоные.

«Што Суринъ а Доротичъ сослалися на мене, на Немиру, а я тое светъчу, што запомню: Перъво, за князя Семена Киевъского, дедъ и отецъ и дядьки его седели на отчизне своей; и князь Семенъ, на его деда Давыда и на его батька Павла и на дядьки его розъгневався, и отнявъ въ нихъ дедизну и отчизну ихъ, и отдалъ пану Федьку Горловичу; а ихъ самыхъ головами не далъ; и они пошли прочъ, къ Волыню, зъ жонами и зъ детьми и со со всими статки своими. И потомъ князь Семенъ Киевъски умеръ; ино его дедъ Давыдъ и отецъ его Павелъ и всии дядьки его били чоломъ господару Казимеру королю, абы имъ далъ, напротивъ тое ихъ отчизны, на чомъ седети. И господаръ король Казимиръ далъ деду и отцу и всимъ дядькомъ его, напротивъ ихъ отчизны, тыи земли, што теперь Суринъ у господаря его милости выпросилъ. Ино дедъ и отецъ и дядьки того Доротича съ тое отчизны своее, што въ нихъ князь Семенъ отнялъ, служивали коньми а въ панцырахъ, посполу зъ бояры Вруцкими; а съ коланъными людьми и съ слугами Ордынъскими не служивали, и жадного потягу не тягнули. А што имъ далъ господаръ Казимиръ король, напротив их отчизны, земли, и они съ тыхъ землъ по тому жъ служили, какъ и съ первое отчизны своее, а колану такежъ жадного не служивали. А после деда и отца и дядьковъ его, имъ Доротичомъ, тыи земли осталися, и они съ тыхъ земль, дедизны и отчизны своее, тепере по тому жъ конемъ служать, а колану жадного не служать. А какъ я запомню, за своее памяти, штожъ то и зъ веку слывуть бояре Велавскии. А для лепъшого сведомъя, ешче старей мене, во Вручомъ панъ Мезъ а Костюшко Митьковичъ, и мещанъ много старыхъ: нехай господаръ кажеть надто опытати ихъ, бо они ещё большей помнять. А дядьку того Доротича, Анъдрею Глушку Велавъскому далъ господаръ Казимиръ король землю зъ братомъ его Яковомъ Покалевъскимъ, а другому дядьку его, Вольнянце, далъ господаръ другую землю, а третему дядьку его, Булъгаку, далъ господаръ третюю землю. А то господаръ давалъ имъ, напротивъ ихъ отчизны, што въ нихъ князь Семенъ за гневъ свой отнялъ. А тыи всии дядьки его калану не служать, а ни кому ещё господаръ ихъ не роздавалъ».[4]
[/q]


В 1510 году после свидетельства Немиры Грицкевича, писем Яцька Мезя и Костюшка Митковича и других старожилов овручских на имя господаря, и после поездки Велавских в Краков на аудиенцию к королю, противостояние Сурина и Велавских завершилось их полной победой:

[q]
1510.08.18 Вырокъ межи бояри Вруцкого повета вилавскими а межи дворенином г(оспо)д(а)ръским Суриномъ, которые их былъ упросил за простых людей.

«Жикгимонт, Божю милостью корол полскии. Смотрели есмо того дела, стояли перед нами очевисто, жаловали намъ тыи бояре Вруцкого повета вилавскии Малко а Андреи Доротичи, а Сенютичи, а Нестер Геивич на дворанина нашого Сурина, штож онъ выпросилъ их в насъ за простых людей, а они поведили передъ нами, штожъ они звечныи бояре вилавскии, и сослали ся о томъ на всих бояръ вруцких. Ино панъ Янко Мезь и Костюшко Митковичъ, и иншии земяне и мещане вруцкии писали к намъ поведаючи, штожъ они бояре звечные а не простыи люди, а служать намъ посполъ з ынъшими земяны вруцкими. И мы, того межи ними досмотревши, подлугъ сведоства пана Мезева и земянъ, и мещанъ вруцъких, при томъ теки есмо их зоставили и казали им зася намъ служит по-старому службою бояръскою, а Суринъ вжо в них не маеть вступати ся вечно. И на то есмо имъ дали сесь нашъ листъ судовый з нашою печатю. Писан в Кракове, августа 18 день, индикт 13».[5]
[/q]


Три листа господаря Сигизмунда Старого в Метрике Литовской свидетельствуют, что землю одного из сыновей Давыда Велавского — Вольнянца , находившуюся в районе села Горлович (теперь район с. Клинец), первоначально получил овручский земянин Федько Омельянович Вешняк. Но в 1524 году эта земля уже перешла Геевским (Доротичам и Невмирицким), Ложчичам (Лозкам?), Покалевским и Сенютичам (Верповским?), как ближайшим родственникам Вольнянца.

[q]
Лист первый: от 1523 сентября 16 дня. Листъ писаный до наместника вруцъкого пана Михаила Михаиловича Халецкого, абы Федку Омеляновичу на земълю пустую путьную на имя Волненицкую и на дворыщо пустое в месте Вруцъкомъ увязанье далъ.

«Жыкгимонтъ, Божю милостъю. Наместнику вруцкому пану Михаилу Михаиловичу Халецъкому и инымъ наместъникомъ, хто будетъ от нас Вручеи держати. Жаловал намъ слуга н(а)шъ вруцкии Федко Омеляновичъ о томъ, што есмо перъво сего дали ему землю пустовъскую путьную во Въруцъком повете на имя Волненицкую близко Горловичъ на особъливую службу дворыщо пустое в месте н(а)шомъ Вруцъкомъ на имя Зеньковъское Пострыгалова, и писали есмо до наместьника вруцъкого пана Семена Полозовича, ажъбы его в тую землю и въ дворыщо увязал, и он деи его не въ[в]язывалъ. А потомъ и до тебе есьмо о томъ писали, ажъбы еси его увязал. И ты деи его такъжо в то не въвазывал. И тын онъ листы н(а)ши перед нами вказывалъ. Ино тыми разы мещане вруцкии поведили перед нами, штож то земля и дворыщо пустыи, а намъ с нихъ службы никоторое нетъ. Ино кгды жъ тая земля и дворыщо пустыи, прыказуемъ тобе, ажъбы еси его в то увязал. Пакъ ли жъ бы еси в то увезати его не хотел, и мы казали дворянину н(а)шому Грынку Збранъниковичу его в тую земълю у Волненицкую и въ дворыщо увезати. А который будуть поля и сеножати тое земли Вольненицъкое запроданы, ино естли они будуть закупили без дозъволенья н(а)шого, мы казали его в то увязати. А тыи нехаи собе п(е)н(я)зеи своихъ на истъцах смотрят, кому ихъ давали. А онъ нехаи тую землю Волненицкую и дворыщо Зенъковъское держыть со въсим по тому, какъ то здавъна в собе ся маеть, а намъ с того служъбу служыть конём водлуг перъвое данины и листу нашого. Писанъ у Кракове, под лет Божего нароженъя 1000 пятъсотъ 23, месяца сенътября, 16 дня».[6]

Лист второй: от 29 сентября 1524 года. Вырок подданным господарским: вруцких и велавских, певнымъ особамъ, з Федком Вешняком о упрошенье под ними земли их Волненское за пусто.

«Жыкгимонт. Смотрели есмо того дела, стояли перед нами очивисто, жаловали нам тые подданные наши, вруцкие и велавские: Богданъ Поколевский а Гришко Сенютич, а Нестер, а „Зан“ Гейвичи[7], а Малко, а Андрей — Доротичи, а Федко Ложчичъ на слугу вруцкого ж Федка Вешника о том, што ж он въпросил под ними землю, близкость их, за пусто, на ймя Волненъскую. И мы казали о том межи ними досмотрети и справедливость тому вчинити воеводе троцкому, гетману нашому навыжшому, старосте браславскому и веницкому, князю Костянтину Ивановичу Острозкому. И его милость межи ними досмотрел. И тые велавские покладали перед его милостью лист судовый державцы вруцкого, пана Михайла Михайловича Халецкого, а державцы речыцкого, пана Семена Полозовича, и иншихъ земян наших вруцкихъ, в котором жо стоит, иж они с тым Вешняком о тую землю Волненъскую перед нами ся правовали, и доводу жадного тот Федко Вешнякъ перед тыми судями не вчинилъ, ижбы то земля была пустая. И выводили ся тые велавские перед тыми судями листы старими первых наместниковъ вруцкихъ, и пана Мезов тэж листъ перед ними покладали, што ж он з ыншими земяны нашими вруцкими писал за ними до брата нашого Александра, короля, его милости, коли их Сурин упросил был у брата нашого Александра, короля, его милости за простых людей, иж они звеку суть бояре велавские, и в том княз Костянтинъ, его милость, их досмотревши, и, подле того листу судового, тых велавскихъ правых знашол, тую землю Волненскую имъ присудил, и тот суд свой перед нами отказывалъ. И мы, водле суда и отказу князя воеводы, его милости, троцкого, тых велавъских при той земли Волненской зоставили, нехай они тую землю держат со всимъ с тым, как ся тая земля их здавна в собе мает, подле листу судового пана Михайла Халецкого а пана Сенка Полозовича и подле суда и отказу князя Костянтина, его милости. А тот Вешняк не мает вжо через то в тую землю ихъ ничим ся уступовати. И на то есмо тым велавскимъ дали сесь наш листъ судовый з нашою печатью. Писан у Львове, под леты Божего нароженья 1000 пятьсот 24, месяца сентября 29 день, индикт 13. Копоть, писарь».[8]

Лист третий: от 7 октября 1524 года. Листъ даныи земянину вруцъкому Федку Омельяновичу Вешъняку на земълю пустую и на дворыщо пустое Зенковское в месте Вруцъкомъ, во Въруцком же повете.

«Жыкгимонтъ. Державъцы вруцъкому пану Михаилу Михаиловичу Халецъкому. Бил намъ чоломъ земянинъ вруцъкин Федко Омеляновичъ Вешъняк о томъ, штожъ есьмо дали были ему земълю пустовъскую путъную во Въруцъкомъ повете Вольненицъкую а дворыщо пустое ж в месте нашомъ Вручцъкомъ Зенъковъское, ино к той земъли близскии ся выискали на имя Геевичы а Ложчычы, о чомъ жо ты межы ними смотрел и тую земълю водле их близскости имъ прысудилъ и листъ свои судовыи на то имъ далъ, как же они с тымъ листомъ твоимъ к намъ здеся прыездили, и мы водлуг суда и листу твоего судового тых Геевичовъ а Ложчычъ такъжо пры той земли зоставили. И тоть Федко билъ намъ чоломъ, абыхмо напротивку тое земъли инъшую земълю пустую ему дали тамъ жо во Въручскомъ повете у Чорногубовичах на имя Беховскую, а поведал намъ, штож тая земъля пуста а служъбы намъ з неё неть. Ино коли намъ с тое земъли служъбы неть, мы тую земълю Беховскую напротивъку тое земли Волненицъкое ему дали со въсимъ с тымъ, какъ ся тая земъля зъдавна в собе маеть, и ты бы ему в тую земълю увязанье далъ. А што ся дотычеть того дворыща Зеньковъского, ино деи ты того дворыща ему не дал для того, штожъ онъ его просилъ за пусто, а на том дворыщы вдова мешъкаеть. Ино штобы еси напротивъку того дворыща обыскал ему инъде пустое дворыщо во Въручомъ и в то его увязал. Писанъ у Львове, под лет Божьего нарож (енья) 1000 пятьсоть 24, м(е)с(е)ца октября) 7, инъдыкъ[т] 13. В томъ листе рука королевская. Копот, писар»[9]
[/q]


Следующий документ даёт возможность расставить некоторые акценты в родословной бояр Велавских:

«…еевич» — это обрывок слова «Геевич», ведь этот документ оборван, как написал на полях переписчик оригинальной книги Литовской метрики: «Выдарло се». В 1530 году этим Геевичем мог быть только Макар Геевич, поскольку Нестер и Яшута в 1525 году уже не упоминаются в Левковичах, а в 1571 году о разделе острова Максимовского, названного Слушов между Гридковичами и Сидковичами Невмерицкими проходят свидетелями «…бояре господарские Овруцкие Макар Геевич, а сын его Радивон», то есть в Макара тогда уже взрослый сын, а следовательно в 1530 году сам Макар мог быть жалобщиком, будучи в возрасте от 20 до 30 лет. «Яцко Малкович» — это сын Малка Доротича и родоначальник Малковичей (Малевичей) и бояр Малковичей-Ходаковских[10]. «Сидор Левцевич» — это Сидор Булгакович из селища Левковичи, названного по имени его старшего брата Львея. Этот Сидор был братом Нестера и Яшуты и отцом Солуяна Невмержицкого и Зиновия Левковского. Также очевиден факт отсутствия в Велавских оригинала грамоты их родоначальнику Лариону Валевскому не только в 1574 году, но и ещё в 1530 году.

[q]
1530. 08. 13 В жалобе некоторих бояр вруцких о кривды их и примушанье до службы тяглое.

«Жыкгимонт. Державъцы вруцкому, пану Михайлу Михайловичу Халецкому, и иншым державъцам вручскимъ, хто и на потом будет от насъ тот замокъ держати. Жаловали нам тые вручане, на ймя… еевич а Яцко Малкович, а Сидор Левъцевичъ, о том… косою и с топоромъ ходити и стат… и подачки давати, и иные службы…, як предкове их не служывали николи…, служывали нам службою военьною… з бояры тамошными, на што жъ вказывали лист князя Алекъсандра Володимеровича, въ котором…, ижъ предком их, на йме Ларивону Валавъскому, служобъ тяглых служыти и поплатковъ, и иных пошлинъ, и в Чорнобыли недели с подводами стеречи, а велелъ… зъ бояры, за которым жо дей, листомъ предокъ их николи тяглых не служывалъ и подачокъ не дайвали. Нижли, дей, тот лист был в нихъ зъгинулъ. В тот, дей часъ вы, державъцы, наши, им в том новину уводити и къ службам тяглымъ приворочати, в томъ ся, дей, им кривда и тяжкость великая дееть. А естли будет так, какъ они жаловали намъ, будут ли они… их люди добрыи и предкове их служобъ тяглыхъ… и в том перед тымъ не служывали и подачокъ не давали, яко державъцы наши почали будут их недавно к тому…, а то будет имъ новина, приказуем вам, ажъбы есте имъ кривъды не делали и новины не вводили, и служобъ тяглых служыти зъ сохою и с косою, и топором ходить… (и ставу) сыпати, и недели Чорнобыльское стеречи не казали, и къ инъшымъ никоторымъ тяглымъ служъбамъ не верънули, и подачокъ з них жадных не брали, и дали имъ в том покой, и заховали бы есте, водлугъ того листу князя Алекъсандрова, конечно. Нехай бы они нам служъбою военъною служыли по тому, какъ будут перед тым… Писан у Кракове, под леты Божего нароженья 1530, месяца… (августа?) 13 день, индикт 3».[11]
[/q]


Васько Андреевич Велавский — сын Андрея Доротича и внук Павла Давидовича Велавского в 1542 году выигривает дело в Василия Панковича о земле Булгаковской в Заушье, о чём сохранился вырок господаря в Литовской метрике:

[q]
«Вырок боярину киевскому Васку Вилавскому з Василем Панковичом о землю Болгаковскую у Заушъи.

Жикгимонт, Божою млстю.

Смотрели есмо того дела с Паны Радами нашими. Стояли перед нами очевисто, жаловал нам боярин киевский Васко Андреевич Вилавский зъ Заушъя на боярина киевского ж Василя Панковича о том, што ж которую землю пустовскую Болкаковскую там жо у Завшъи он за листом и даниною небожчика пана Андрея Якобовича Немировича, воеводы киевского, через немалый час къ рукам своим до воли нашое держит и с того нам службу земскую служит, то пак тот Василей Панкович тое ж земли Болгаковское под ним у пана воеводы киевского подпросилъ, менячи быти за пусто, на што ж и потверженье нашо с того был прислал. Где ж яко оныи Васко Андреевич, так и тот Василей Панкович листы своё з обу сторон на то перед нами покладали. А так мы тых листов пана воеводиных огледавши, и бачачы, то иж он первей тую землю Болгаковскую оному Васку Вилавскому дал, которую он через немалые часы держалъ, а потом оный Панкович тое ж земли под ним ся подпросил. Тогды мы оного Васка Андреевича Вилавского при тои земли Болгаковскои водле першои данины и листу пана воеводина зоставуем. Мает вжо он тую землю Болгаковскую на себе держати и её вживати со всим с тым, яко ся она здавна у соби мает, а нам с того службу земскую мает служыти. А тые листы оного Панковича, яко пана воеводы киевского, так и потверженье нашо на тую землю, на сторону есмо отложили и в ни во што обернули. И не мает вжо оный Панкович через то у тую землю ся уступати, и на то дали есмо ему сес наш лист судовый з нашою печатю.

Писан в Вилни, под лето Божого нароженья 1542 года, месяца февраля 15 дня, индикта 15. При том были: князь Юрий Фальчевский, бискуп Луцкий; князь Венцлавъ, бискуп Жомойтский; воевода Витебский, маршалок наш, державца Велковыский панъ Матвей Войтехович Яновича; воевода Новгородский Станиславъ Олбрахтовичъ Кгаштолтъ.

Михайло, писарь».[12]
[/q]


Таким образом, именно потомки Малка Доротича, став наиболее многочисленной веткой Доротичей, стали называться Малковичи-Доротичи и Малевичи-Доротичи (Яцко Малкович, 1530; Кузьма Малевич, 1555; Василий Малкович, 1570; Кондрат Малевич, около 1566—1569), а позже и просто Малевичи.

Одним из аргументов в пользу того, что род Малевичей происходит от Доротичей есть следующие документы:

Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 17: Книга Житомирская гродская записовая и поточная, 1646 года / сост.: И. П. Новицкий и О. И. Левицкий. - 1884. - С. 50:

[q]
638. 23 сентября 1646 года. Донесение возного о вручении трибунальских позовов дв. Вороничам, Ободенским, Ласкам, Белому или Коркушке и Тимировскому-Малевичу по жалобам князя Доминика Заславского, дв. Прокопа Верещаки и дв. Мочульских. - Листы 769-771.
[/q]

На 1650 год Доротич-Малевичи скорее всего покинули Литовский остров, поскольку уже владеют имением Глубочки Киевского воеводства (под Житомиром):

Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 19: Житомирская гродская, записовая и поточная книга 1649 и 1650 г. / сост.: А. Т. Белоусов. - 1878. - С. 18:

[q]
Номера нет. 1650 года декабря 30 дня // 1650 года мая 30 дня. Заставная запись дв. Доротычъ-Малевича дв. Николаю Сокульскому на имение Глубочки Киевского воеводства. - См. ЦГИАК: Фонд 11, Опись 1, Дело 13. Листы: 257-258.

322. 1650 года июля 7 дня. Присяга подданных дв. Станислава Скаржинского относительно подымного в с. Глубочки - Листы: 350-350 об.
[/q]

Станислав Скаржинский также державца с. Глубочок (не собственник), см. ЦГИАК, Ф. 11, оп. 1, дело 13, л. 350-350 об. или Архив Юго-Западной России: Часть 7. Том II. Киев, 1890. C. 424.

Документ от 1713 года фиксирует конфликт между Геевскими-Ловдыковскими и вдовой Марианной Кнегининской из Ростоцких с одной стороны и Казимиром Прушинским, подстолием и судьей гродским Житомирским с другой стороны за нарушение границ Литовского острова:

ЦГИАК Фонд 2 Киевский гродский суд Опись 1 Дело 15, Листы 174-175

[q]
Протестация их милостей панов Геевских, против действий пана Прушинского, подстолия Житомирского.

Року 1713 месяца Августа 14 дня.

На уряде кгродском в месте его королевской милости Овручом передо мною Михалем Сынгаевским, коморником граничным, наместником подвоеводства, регентом кгродским, енералу воеводства Киевского и книгами нинешними кгродскими Киевскими, явившийся персонально уроджоный его милость пан Ян Геевский Ловдыковский своим и уроджоным их милостей панов Яцентия и Теодора Геевских Ловдыковских братии свои роджоных добр острова Литовского дедичей, якже урожоной ее милости панеи Марианны Кнегининского Ростоцкой вдовы, Егор Юрьевич, ее милости тего острова Литовского части дедички именем, подстерегаючи целости тых же добр своих, противко уроджоному его милости пану Казимирови Прушинскому подстольему и судье гродскому Житомирскому и подданным его милости Скороденским, то есть Василию Терещенку, Ивану Ющенку, Назару Кузьменку войту и иным, сведчил и протестовал о том, что его милость Прушинский, подстолий Житомирский, набувши правом дедичным село Скородное, и оне тримаючи, как и его раньше предшественники держали те ж добра села Скородного и с протестантами жили мирно, и до границ их острова Литовского не вдиралися и неинтеросовалися, подданных своих вдираться не допускали и не позволяли. Когда же эти добра в Скородном набыл его милость пан Прушинский, то своим вышей помененным подданным Скороденским позволил до помененного острова Литовского протестантов вдираться за границы стародавние и оне заходить и одеймать позволил, якож недавними часы з помененного острова Литовского протестантов дедичного одграниченого вдерлися и гвалтовне следующие насильства вчинили: дерево бортне и небортне, с пчёлами и без пчёл поодеймовали, стали знамена стародавние на деревах бортных и угладах вытинать и выпалять, а свои знамена неналежаче накладать и борти робить, бобры с позволенья пана свого в речце Ясенцу в зеремях в границе протестантов ловить и иные кривды чинить, что принесло шкоды немалые, о чем в книги гродские вписано есть протестация противко подстолия и судьи Житомирского Казимира Прушинского, которую протестацию просил вписать от имени братии своей, что и отримал, пан Ян Геевский Ловдыковский.
[/q]


См. также мою статью: Локализация Литовского острова. "Ювжин колодезь."

Очевидно, к Геевичам и Литовскому острову относилось и село Мелевщина (Малевщина, Маловщина), которое ранее принадлежало потомкам Малка Доротича, Малевичам-Доротичам, а затем перешло Марьяне Ростоцкой (часть?):

[q]
19. 25 января 1700 года. Уступочная запись овручского войского Барановского дв. Ростоцкой на часть с. Малевщизны. - Листы: 166-165 об. (Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 22: Книга Киевская гродская записовая, поточная и декретовая 1700 г. / сост.: Г. В. Донцов. - 1880. - С. 7)
[/q]


Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 27: Книга Киевская гродская, записовая и поточная, 1709 и 1710 годов / сост.: А. Т. Белоусов. - 1881. - С. 14:

[q]
53. 1709 года сентября 20 дня. Жалоба вдовы Марфы Кнегининской и ее дочери вдовы Марьяны Ростоцкой о захвате бортных деревьев на Литовском Острове, грабеже сена и хлеба и потраве полей в с. Мелевщине житомирским подстолием Казимиром Прушинским и его женой, грозившими полным отнятием этого села у жалобщиц. Свидетельство о том возного. См. ЦГИАК: Фонд 2 Опись 1 Дело 12 Листы: 141-142.
[/q]


Малевщина также ставала, очевидно, и объектом залога Марьяны Ростоцкой. Так, когда Ян Трипольский заложил свои части в с. Высоком и Велавску Александру Должкевичу (с. Ласки), в актах мы наблюдаем следующий документ:

[q]
4. 16 февраля 1709 года. Жалоба того же Должкевича и Збиковского (киевский земский регент) о захвате у них полей и сенокосов, грабеже сена и прочего в имении Мелевщине вдовой дв. Марьяной Ростоцкой. - Листы: 91-92. (Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 27: Книга Киевская гродская, записовая и поточная, 1709 и 1710 годов / сост.: А. Т. Белоусов. - 1881. - С. 9).
[/q]


Поскольку Прушинские были родственны с Каменскими (Анна Прушинская замужем за Францем Каменским, см. Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 37: Киевская гродская поточная и записовая книга 1723 года / сост. Е. П. Диаковский. - 1906. - С. 10, док№58), то Каменские также имели конфликты с Доротичами-Малевичами, и, вероятно, купили в Марьяны Ростоцкой с. Малевщизну, став именоваться при этом «z Ladzkich Kamionek na Malowszczyznie Kamiński»; родовое гнездо этих Каменских (герба Слеповрон - см. Adam Boniecki. Herbarz polski: Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Том 9. S. 198) - это теперь Камянки Ляцкие в Мазовецком воеводстве на Подляшье (Kamianki Lackie); до их имения Малевщизны в Овручском повете было не менее 500 км:

1722 год. XIII Жалоба дворянина Лаврентия Стефана Каминского на войта и всю громаду местечка Радомышля о том, что они отказались выдать крестьян Каминского, бежавших из его села – Малевщины... Архив Юго-Западной России: Часть 3. Том III.Киев: 1876. С. 25-28

Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 37: Киевская гродская поточная и записовая книга 1723 года / сост. Е. П. Диаковский. - 1906. - С. 22:

[q]
155. 7 мая 1723 года. Позов к суду дв. Александры и других Каминских по обвинению их дв. Федором и другими Мочульскими в нарушении границы имений Малевщины и Шуликовщины и в разных насилиях. Листы 289 - 290 об.
[/q]


Очевидно, что соседи Каминских на Малевщине овручские бояре Завяличи-Мочульские получили части Пещаницы и Мочульни (Губаревский грунт) по Белошицких, Ясинских и Коркошках, там имели поля и Прушинские и другие совладельцы, в том числе Марьяна Ростоцкая см. док. №76 и №107 (здесь не Потоцкой а Ростоцкой!), а также №54, №53, №68 и №12 и мою статью: Кто такие Коркошки.

В 1734 году Федор Каминский жаловался на своего брата Фому Каминского о том, что он отчуждает имение Малевщизну в Овручском повете, недалеко от сел Геевич и Покалева («Owrucky powiat, dobra Malewczyzne»), в пользу Михаила Щениевского, подчашего теребовлянского, который «wszystkie zboża et, quaeque reperiri poterant, mobilia z Malowczyzny do wsi Pokalewa pozawozić kazał», принадлежавшее детям третьего их брата Стефана Каминского, убитого вместе с женой гайдамаками в с. Казатине (Архив Юго-Западной России: Часть 3. Том III.Киев: 1876. С. 89-90), а в 1735 году известна встречная жалоба Фомы Каминского на Федора Каминского (Архив Юго-Западной России: Часть 3. Том III.Киев: 1876. С. 191-193).

Вряд ли Малевичи (Малковичи-Доротичи) были родственны Прушинским:

[q]
87. 22-30 декабря 1718 года. Предбрачный договор между вдовою житомирского скарбника Аполлонией Прушинской и дв. Петром Милковичем? при выдаче ею свей дочери замуж за последнего. Листы: 96 об. - 97 об. См. Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. Киевская гродская записовая и поточная книга 1718 года / Сост. И.В. Тарнопольский. - 1906. - С. 14.
[/q]


Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku относит Малевщину к селу Пещанице Овручского повета:

[q]
Wieś Pieszczanica z Malewszczyzną, szesnastka i chałup sześć. Do grodu złotych cztery, groszy jeden, na milicję złotych szesnaście, groszy cztery.

См. Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku. oprac. Konrad Rzemieniecki. Biała Cerkiew, 2015. S. 181.
[/q]


То, что Малевичи происходят от овручских бояр Доротичей также очевидно из Дела ВДДС о дворянском происхождении Малевичей и Родословной книги дворян Волынской губернии, которые, к счастью, уже частично опубликованы:

Папета С. Документы по истории семьи Малевичей. // Малевич. Классический авангард. – Витебск: Экономпресс, 2003. - №7. - С. 58-71.
Папета С. Родословная и предки Казимира Малевича. // В кн.: Малевич о себе. Современники о Малевиче. – М.: RA, 2004. – Т.1. - С. 372-385.
Горбачов Д. «Він та я були Українці». Малевич та Україна. – К.: Сім студія, 2006.
Коляда І. Казимир Малевич. Харків: "Фоліо", 2018.:

[q]
Папета С. Документы по истории семьи Малевичей. // Малевич. Классический авангард. – Витебск: Экономпресс, 2003. - №7. - С. 58-71:

Государственный архив в Житомирской области. Ф. 146, оп. 1, д. 442. Родословная книга Волынского дворянства. Часть 6. Буква «М». С 1801 по 1829 гг.

Родословная и Доказательства о Дворянстве Рода Доротич Малевичей (Описание герба) В красном поле, белый гриф которого передняя половина от головы орла изображает с искривленным клювом, вываленным языком, с двумя когтями вверх поднятыми, с двумя крыльями к полету поднесенными, другая половина — льва с лапами, на которых стоит, с хвостом вверх поднятым, ноги передние и клюв желтый, передом влево щита обращенный, над которою половина орла с трубою без когтя.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. Привилегия польским королем Сигизмундом III, утверждающая письмо князя Павла Ивановича Сапеги Кондрату Малевичу за верные услуги республике 1604-го августа 29-го в Кракове, Милостивейше пожалованная в 1631-м сентября 1-го числа в актах славного трибунала Киевского Воеводства заявленная.

[q]
В другом источнике: Горбачов Д. «Він та я були Українці». Малевич та Україна. – К.: Сім студія, 2006. С. 177:

1. Привилегия польским королем Сигизмундом III, утверждающая письмо князя Павла Ивановича Сапеги Кондрату даные дешко Малевичу [Ецко(вичу) Малевичу? - Иван Левковский] за верные услуги республике [услуги Речи Посполитой? - Иван Левковский] на группе Сянозятска прожки [на грунте Литовском острове? - Иван Левковский] 1604-го августа 29-го в Кракове Милостивейше пожалованная а 1631-го годов сентября 1-го числа в актах славного трибунала [Главного трибунала? - Иван Левковский] Киевского Воеводства заявленная.
[/q]


2. Квитанция между дворянином Артемом Малевичем и прочими и овручским Градским подстаростим Славецким [подстаростим Ставецким? Хотя известно, что за год до этого, в 1616 году подстароста овруцкий был Иван Ласко: Jan Lasko, podstarosta owrucki 1616 r. - Rodzina, herbarz szlachty polskiej - Том 9 - Страница 269 - Иван Левковский] о всякия тяжбы и прочий претонции обще 1617-го года апреля 18 числа в книгах главных трибунальских брацлавского воеводства признанная.

[q]
[Артем Доротич-Малевич упоминается также в актовых записях.
Так, в 1614 году в Варшаве было издано пять декретов королевскаго суда, выданных по иску старосты овруцкого князя Михаила Корибута Вишневецкого к различным группам держателей королевских сёл в старостве о том, что эти держатели, владея землями, обложенными службою боярской путной и поляницкой, уклоняются от исполнения её и тянут с землями своими в земство. В числе других бояр названы многие потомки Давыда Велавского: «…вамъ Пашку Истимовичу, Мартину Гридковичу, Яцку Тумиловичу, Оникию Хыневичу Ледковцомъ, Тишку Диаконовичу, Степану а Ивану Невмирицкимъ, бояромъ нашимъ, также иншой шляхте и всимъ державцомъ и поплечникомъ села Ледковцовъ, до староства нашого и присуду замку Овруцкого належачихъ, …вамъ Захарку, Яцку и Семенови Верповицомъ, бояромъ нашимъ, также шляхте державцомъ и поплечникомъ всимъ вашимъ села Верповъ; …вамъ Ивану, Васку и Богдану Геевичомъ Лондиковцомъ, Логмину, Артемю Доротичомъ и Росметкомъ, бояромъ нашимъ, также шляхте державцомъ а поплечникомъ всимъ села Геевичъ, до староства нашого и присуду Овруцкого належачимъ…» (См. Книга Коронных Записей XVI, Листы 19-26, 51 на обор.- 60. Опубликовано: Архив ЮЗР, Ч. 8, Т. 5., стр. 404—427).

Уже в 1615 году овручская шляхта одержала победу в Люблинском Трибунале над старостою овруцким Михаилом Вишневецким:
[q]
Року 1615 августа 14 дня.
Декрет Люблинского Трибунала между шляхетными Иваном, Степаном Невмирицкими, Мартином, Пашком, Оникием, Яцком Левковскими, Семеном, Захарьишом Верповскими Булгаковскими, Семеном, Яцком, Гаврилом Кубылинскими, Иваном, Еском Геевичами Ловдыковскими, Артемом Малевичом Доротичом, Иваном Веревкой Блищановичом, Евхимом Бехом, Иваном, Остапом Закусилами, Василем Бараном Губичом, Лаврином и Александром Завяличами Мочульскими и братией их стрыечной Коркошками, там же мешкаючими на грунте Губаревском, и Андреем Быковским и другими братией и участниками его поводами, а вельможным его милостью князем Михайлом Корибутиом Вишневецким, старостой овруцким, позванным...
суд нынешний при вольностях их зоставивши за шляхту старожитную узнавает и узнавати наказует и от повинности замковой, до которой их позванные бояре и мещане овруцкие з паном старостою овруцким процессом задворным и овруцким неналежне одержанным притягуют, выймует и нынешним Декретом выневши при старожитных свободах и вольностях их зоставует...
См. 29/630/0/1.85/972: Sukcesja papierów po Sapiehach linii siewierskiej: d) Akta osobiste i majątkowe Łukasza i Zofii z Chodkiewiczów Sapiehów, odziedziczone przez Lwa Sapiehę, oraz papiery Kmitów Czarnobylskich z l. 1505–1630 i Pawszów z l. 1511–1598
scan: 420-424.jpg
[/q]
- Иван Левковский].
[/q]


3. Уступка Дрожденским ксенздом Василием Малевичем дворянину Якову Малевичу сыну своему в разсуждении всего имущества и имения 1797-го апреля 15-го в Дрожнях учиненная того же года июля 21-го числа в Ковельском поветовом суде заявленная.

4. Протест от имени ксенза Якова Малевича о сгорении всех документов, векселей и всех движимостей 1797 июля 21-го в Ковельские поветовые акты занесенный.

5. Дарственная запись дворянином Войцехом Гулевичем в пользу ксензда Якова Малевича на некоторый грунт в имении Дрожнях лежащий 1799 июня 14-го в Ковельском поветовом суде признанная.

6. Дарственная запись дворянином Кастаном Сестршевитовским ксензду Якову Малевичу на некоторую часть грунта в селении Дрожнях состоящею 1799 июля 30-го в подгородном учиненная а 1801 годов сентября 24 числа в Ковельском поветовом суде признанная.

7. Свидетельство от 12 помещиков Волынской губернии дворянину Николаю Степанову сыну Малевичу, а Феликса Малевича внуку о несомнительном дворянском его происхождении и что род оного преимуществом дворянским защищаясь гербом Гриф пользовался 1800-го года августа 22-го в Луцке данное.

8. Свидетельство от чиновников и помещиков Ковельского повета дворянам Ивану Семену Степану и Якову Доротыч Малевичам дворянина Василия Малевича сыновьям а дворянина Ивана Малевича внукам равно Степану Василию и Ивану Григория Малевича сыновьям а Якова Малевича внукам, а всем дворянина Ивана Малевича правнукам о несомнительном дворянском их происхождении 1801 (?) ноября 12-го данное а того же года ноября 14-го числа Ковельским поветовым судом утвержденное.

9. Свидетельство от острогского поветового маршала Франца Чернецкого Коллежскому регистратору Максимилиану Даниелю Семену и Осифу Изаяшова сыновьям родным между собою братьям Малевичам в том, что род их в острогском повете с давнего времени жительствуя жизнь ведет дворянскую и нигде к подушному окладу не принадлежит 1807 года мая 30 числа в Подлясках данное.

10. Свидетельство из учрежденной в поветом городе Виннице ревизской комиссии за подписом поветового маршала Игнатия Щениовского дворянину Станиславу Иванову сыну Малевичу в том, что он о себе и родных своих братьях ревизские дворянские сказки в оную комиссию представил 1811 года сентября 30 числа за №97 выданное.

11. Свидетельство из той же комиссии дворянину Марцелию Малевичу в том, что он вместе с братьями и всем родом его вселении Залеванщизне в ревизские дворянские сказки занесен 1816 марта 13 за No 161 выданное.

12. Ревизская дворянская сказка в статьи дворянина Ивана Иванова сына Малевича, что он с сыновьями своими Марцелием Станиславом Осифом и Иваном по генеральной ревизии 1795 в числе не оседлых дворян в селении Микулинцах есть записан Подольской губернии из Литинского нижнего земского суда 1811 сентября 23 за № 83 в выпись выданная а 1817 годов января 23 в Винницком поветовом суде заявленная.

13. Показание Луцкого кафедрального каноника Василия Малевича своим и родного своего брата Былынского приходского ксензда Ивана Малевича именем действующего в том что Иван Иванов сын Малевич есть оных двоюродный брат, а сыновья того же с дворянкою Анною из Веселовских супругою прижиты дворяне Марцелий, Станислав, Осиф, Иван и Антон (дед Казимира Малевича) есть оных же родными племянниками и что из одного рода происходят. 1817 г. августа 24-го в Луцком поветовом суде при двух свидетелях учиненная.

14. Справка Волынского Дворянского Депутатского Собрания. На которой Волынское Губернское Правление подписав переслало копию формулярного списка о службе титулярного советника Луки Степанова сына Малевича в котором между прочим изъяснено, что оный Малевич происходит из дворян имеет сыновей Александра 16 лет и Виктора 13 лет. 1828 марта 13 за №124 составленная а того же года месяца 15 числа из поясненного Губернского Правления во Дворянское Собрание возвращенная.

По сим таковых доказательств имени дворян Якова, Ивана, Семена и Степана Васильевых сыновей вместе с сыновьями от Якова Степаном, Иваном-Казимиром 2-х имен, от Ивана Геронимом и Онуфрием, от Семена Александром, Осифом и Николаем и от Степана титулярным советником Лукою, Николаем и Григорием, равно от сего Луки Степанова сыновьями Александром и Виктором, также Якова племянников коллежского регистратора Максимилиана, Даниеля, Семена и Осифа Изаяшовых сыновей, также Степана, Василия, Ивана Григорьевых сыновей, вместе с сыновьями от Степана Николаем, равным образом двоюродных братьев Ивана Иванова сына вместе с сыновьями Марцелием, Станиславом, Иосифом, Иваном и Антоном (дед Казимира Малевича), и Николая Степанова сына Доротич Малевичей. Четырьмя определениями Волынского дворянского депутатского собрания 1) 1803 марта 28 No 946; 2) 1808 сентября 24 No 12; 3) 1818 августа 8 за No 109; 4) 1828 марта 17 за No 157. Состоявшимся дворянской родословной книги в 6 часть внесть постановлено.

Государственный архив в Житомирской области. Ф. 146, оп. 1, д. 3650 Дело Волынского дворянского депутатского собрания о Дворянском происхождении рода Малевичей. По 2-му столу. Началось 1803 года. Кончено 14 августа 1906 года. На 395 листах.

С. 241 Записка 2-го стола о сопричислении к родословной и представлению в Герольдию дела о дворянстве род Малевичей 4 сентября 1858 г. Бердичевский Уездный Предводитель Дворянства при отношении от 29 июля 1853 года за No 962, препровождая 10 документов служащих на дворянство рода Малевичей и прошение дворянина Антона Иванова сына Малевича поданное к нему Предводителю об исходотайствовании причисления сынов его Тита, Люциана, Поликарпа, Северина и Болеслава к роду его утвержденному в дворянстве в 1838 и 1849 годах. По неимениже в деле о дворянстве рода Малевичей метрик о рождении и крещении Антона Иванова Малевича и сына его Тита, а также сказок о записке его по ревизиям 1795, 1811 и 1816 годов в числе дворян [...] (далее речь идет о переписке с Киевской и Луцко-Житомирской Римско-Католической духовной консисторией, Подольской и Киевской казенными палатами и Бердичевским уездным предводителем дворянства — С.П.) Вследствие чего получены удовлетворительные уведомления а именно: Киевская казенная палата отношением от 21 сентября 1856 года за No 5149 уведомила собрание, что Антон Иванов Малевич с сыновьями: Титусом, Люцианом, Поликарпом, Северином и Болеславом по Бердичевскому уезду в подушном окладе не состоят, Подольская казенная палата отношением от 14 декабря того же года за No 21322 уведомила, что по ревизии 1795 года Литинского уезда пос. Микулинцах между шляхтою никого из рода Малевичей запискою не значится, в ревизских же сказках 1811 г. Винницкого уезда пос. Уладовке между чиншевою шляхтою показаны Станислав Янов сын Малевич 27 лет, братья Станиславовы Марцелин 29, Осип 24, Ян 22, Антоний 7 лет (дед Казимира Малевича, ум. 7 апреля 1859 г. — С.П.), в сказках 1816 г. в числе шляхты Винницкого уезда с. Заливанщины значатся: Марцелий Янов Малевич 32, Марцелия братья: Станислав 30, Иосиф 27, Ян 25, Антоний 10, Марцелия сестра Павлина 15, Станислава жена Варвара 21 год, отца же сих в записке при них вовсе не значится. Киевская Духовная Консистория при отношении 26 июня 1857 года за No74515 препроводила метрическое свидетельство о рождении и крещении Дворянина Антона Йванова Малевича надлежаще выданное оною Консисториею [неразборчиво. С.П.], Киевская Казенная палата, Луцко-Житомирская Римско-Католическая Консистория при отношении от 13 февраля 1858 года за No876 препроводили такое же метрическое свидетельство о рождении и крещении Титуса Антонова Малевича и наконец Бердичевский уездный Предводитель дворянства отношением от 26 февраля того же года за No171 уведомил, что из семейства Антона Иванова Малевича находятся в живых Титус, Люциан, Поликарп, Северин и Болеслав, которые силою закона прав дворянства лишены не были. Присланные же Бердичевским Уездным Предводителем Дворянства и востребованные сим собранием метрики суть следующие:

1. Метрическое свидетельство надлежаще выданное Киевскою Духовною Консисториею от 26 июня 1857 года за No4516 о рождении и крещении Антона 1801 года августа 25 дня в Сквирском приходе от законных супругов дворян Ивана и Анны из Веселовских Малевичей.

2. Таковое же свидетельство выданное Луцко-Житомирскою римско-католическою Консисториею от 13 февраля 1858 года за №875 о рождении и крещении Титуса 1834 года декабря 6 дня в Вахновском приходском костеле от законных супругов дворян Антона и Фортунаты из Тафелов Малевичей.

3. Таковое же о рождении и крещении Люциана 1836 года января 7 дня от законных супругов Антона и Фортунаты из Тафелов Малевичей в Вахновском приходском костеле.

4. Таковое же о рождении и крещении Поликарпа 1840 года января 26 дня от законных супругов дворян Антона и Фортунаты из Тафелов Малевичей в Вахновском приходском костеле.

5. Таковое же о рождении и крещении Северина 1844 года января 8 дня от законных супругов дворян Антона и Юлии из Папроцких Малевичей в Вахновском приходском костеле.

6. Таковое же о рождении и крещении Болеслава 1846 года марта 15 дня от законных супругов дворян Антона и Юлии из Папроцких Малевичей в Вахновском приходском костеле.

7. Свидетельство выданное б.Махновскою Ревизскою Комиссией от 26 марта 1836 года за No 518 законному владельцу части села Турбова оного уезда Антону Иванову сыну Малевичу о представлении их в оную комиссию фамилийного списка, из коего видно, что означенный Малевич с сыном своим Титусом по той ревизии записан в числе дворян I разряда.

8. Таковое же выданное Исправляющим должность б. Махновского Уездного Предводителя 16 февраля 1844 года за No 79 дворянину Антону Иванову сыну Малевичу о записке его с сыновьями Титусом и Люцианом по ревизии 1834 года в числе дворян I разряда Махновского уезда и о исполнении им должностей возлагаемых на него дворянством того уезда.

Предводителю Дворянства. Сего же уезда Дворянина 1 Разряда Антона Иванова сына Малевича.

Прошение

В прошлом 1852 году я имел честь утруждать Ваше Высокоблагородие просьбою о выдаче мне свидетельства о несостоянии моем в подушном окладе и нелишении прав дворянства и силою закона, ныне в дополнение означенной моей просьбы вторично покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие просимое мною свидетельство с удостоверением о несостоянии рода моего в подушном окладе, препроводить прямо от себя в Волынское Дворянское депутатское собрание с представляемыми при сем подлинными 10-ми документами для сопричисления меня с сыновьями моими Титом, Люцианом, Поликарпом, Северином и Болеславом, который в дворянстве утвержден 1818 и 1849 годов. Дворянин Бердичевского уезда 1-го разряда Антон Иванов сын Малевич.

С. 189 М.В.Д. Бердичевского уездного предводителя Дворянства. 29 июля 1853 г. No 962 г. Бердичева 7 августа 1853 г. 8 Волынское Дворянское Депутатское собрание Житель Бердичевского уезда с. Турбова дворянин Антон Иванов сын Малевич поданным в прошлом 1852 г. прошением изъясняет, что к дополнению дела о дворянском происхождении рода его требуется свидетельство о несостоянии в подушном окладе, основанное на справке Киевской Казенной палаты просит по забратии надлежащих справок таковое свидетельство ему выдать. [...]

С. 233. Командир Полоцкого пехотного полка №4027 23 июня 1858 года Г. Кельце. О высылке копии об утверждении в дворянстве унтер-офицера Малевича. В Волынское Дворянское Депутатское Собрание. Вверенного мне полка унтер-офицер из вольноопределяющихся Тит Малевич просит моего ходатайства о истребовании копии с определения Дворянского депутатского собрания. [...]
[/q]


Список дворян Волынской губернии, Житомир. 1906 год:

[q]
VI часть (стр. 350-351): Малевичи

1) №8174 // 1838 года июня 2 дня // Мартин и Станислав, сыновья Ивана, внуки Ивана, правнуки Ивана Артемова.

2) №6045 // 1849 года сентября 12 дня // Иван, сын Ивана, внук Ивана Иванова, с сыном Станиславом-Александром.

3) №3743 // 1859 года апреля 7 дня // Титус, Люциан, Поликарп, Северин и Болеслав, сыновья Антона, внуки Ивана Иванова.

4) №52 // 1897 года января 8 дня // Ромуальд и Людвик, сыновья Анастасия-Николая-Язона, внуки Мартина-Марцелия Иванова.

5) №658 // 1903 года февраля 24 дня // Станислав, сын Болеслава, внук Антона Иванова.

6) №1143 // 1905 года марта 31 дня // Александр, Мария и Петр, дети Ромуальда Анастасиева-Николаева-Язонова.

III часть (стр. 209): Малевичи

№1475 // 1898 года мая 26 дня // Никодим, Гедеон, с сыном Гергием, Христофор, с сыном Михаилом и Илия с сыном Николаем, сыновья Николая Степанова.
[/q]


Несмотря на то, что в Родословной книге сказано, что Малевичи пользовались гербом Гриф, утвержденным с 1800-го года, сестра Казимира Малевича в своих воспоминаниях утверждала, что в их предков в родословном гербе был бараний рог:

Малевич о себе. Современники о Малевиче : письма. документы. воспоминания. критика: в 2 т. / Авт.-сост.: И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. - М. : RA, 2004 (ОАО Тип. Новости). Том 2. С. 5:

Публикация А. Е. Парниса. комментарии И. А. Вакар и А. Е. Парниса. |А. П.] Зайцева (урожд. Малевич) Виктория Севериновна (1895/1896-1984), младшая сестра Малевича, во время Первой мировой войны сестра милосердия, впоследствии домохозяйка. Родилась в Киеве, жила в Москве, после замужества (в 1916 году) - в Киеве, селе Лукашовка Винницкой области, Бердичеве, Житомире. В середине 1970-х годов публикатор неоднократно бывал в сестры художника на окраине Киева (в Вышгороде).

[q]
В. С. Зайцева. Воспоминания о брате:

Казимир Северинович Малевич родился 4 марта 1878 года в г. Киеве в доме его тетки Марии Антоновны Оржеховской. Отец К. С. Малевича - Северин Антонович - работал директором сахарного завода. Мать - Людвига Александровна - была домашней хозяйкой. Отец был римско-католического вероисповедания, а мать - православного. Отец и мать были потомственные дворяне, в родословном гербе был бараний рог (Коментарий публикаторов: Отец Малевича происходил из польского рода Доротич-Малевичей, приписанных к Волынскому дворянству (см. раздел «Документы») В гербе этого рода изображен не бараний рог, а белый гриф с «трубою без кохтя»). Всю свою жизнь до брака родители К. С., а также их предки жили в Киеве. У родителей было восемь детей: Казимир, Ванда, Мечислав, Северина, Антон, Мария, Болеслав и Виктория. М. А. Оржеховская, сестра Северина Антоновича Малевича, была крестной матерью К. С. Малевича...
[/q]


Возможно, что герб бараний рог или козерог использовали и очень далекие предки Малевичей - Доротичи, а также их сябры Розсмейковичи, поскольку в одном из документов пан Розсмейко назван Козой, а его часть в с. Геевичах (теперь Гаевичах) Козевщиной:

Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 27: Книга Киевская гродская, записовая и поточная, 1709 и 1710 годов / сост.: А. Т. Белоусов. - 1881. - С. 13.:

[q]
38. 1709 года июля 12 дня. Объявление дв. Яна Геевского Ловдиковского о пропаже у него, во время смут в крае, 3-х актов: 1) записи о продаже дв. Розсмейкой-Козой части в с. Геевичах Розсмейковщины, или Козевщины; 2) записи на 30 пол. коп, относительно шапки и заставы нивы в том же селе дв. Савоном Геевским-Ловдиковским дв. Сидору Геевскому-Ловдиковскому; 3) записи в силу которой дв. Ян Невмирицкий, вместо уплаты присужденных с него в пользу дв. Геевского-Ловдиковского 50 пол. зл. уступил последнему в заставу часть с. Филиповщины. - См. ЦГИАК: Фонд 2 Опись 1 Дело 12. Док.№38 Листы 126-127.
[/q]


О Новоселецкой ветке Малевичей (тех же Доротичей?) сохранились следующие документальные свидетельства (опубликовано: РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА: Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569—1673; Київ, 2002):

[q]
Книга РМ 6
РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 195: 36). 13.VII.1578. Львов. Потверженъе права Малевичомъ на селище Новоселицу. Листы 57 - 57 об. H: Prawo na sieliscze Nowosielice. C: Potwierdzenie prawa Malewiczom na sieliszczo Nowosielice, na Nastawce, w woiewodztwie kijowskim lezace (с. 326).

Книга РМ 5
РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 216: 206). 23.X.1582. Варшава. Привилей Федору Малеевичу Кишляку на Новоселицу, названое Настасцы, у повете Киевском лежачую. Листы 294 об. - 295 об. H: Przywiley Fedorowi Malewiczowi Kislakowi na Nowosielice nazwane Nastawce w powiecie kijowskim. C: Przywiley Fedoru Maleiewiczu synu Kislakowu na sieliszcze nazwanoie Nowosielica na Nastascy, pry zamku belocerkiewskim lezace [294] (с. 310)

Книга РМ 16
РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 204: 68). (Без даты и места). Потверженье листу короля его милости Стефана Малевичом под Белою Церквоюна Новоселицу под датою у Варшаве на соиме вальном Коронном року 1605 месяца марца 1-го дня, на службе земскои военной, с печатью и подписом руки его королевской милости. Лист 95. H: Prawo od krola Stefana na Nowosielice Мalewiczom. C: Potwierdzenie listu krola Stefana Malewiczom pod Beloiu Cerkowiu na Nowosielicu (с. 529)
[/q]


Люстрация староств Киевского воеводства, 1616 года:

[q]
Starostwo Białoczerkiewskie Tegoż lustracya była roku 1616, dnia 29 Februarii.

Wsi Boiarskie do starostwa tego należące: Nowosielicza. Tych dobr possessorami szlachetni Malewiczowie, boiarowie zamku Białocerkiewśkiego, na którą pokazali prawo wieczne od ś. p. króla Augusta, de data w Wilnie, w roku 1555, ieszcze przed unią przodkom ich dane; którą daninę potym tak ś. p. krol Stefan w roku 1578, iako y dzisieyszy kroi iegomość pan nasz, w Warszawie na seyinie walnym, roku 1608, konfirmował, względem czego służbę woienną przy panu staroście Białocerkieskim albo na miesniku iego odprawować powinni, czemu że dosyć czynią, iako sami y urząd zamkowy przyznawa, prawo ich dobre, lustracyi nie podległe. (Архив Юго-Западной России: Часть 7. Том I. Киев, 1886. C. 292)
[/q]


Опись актовой книги Киевскаго центральнаго архива [Текст] : (оффициальное издание архива). - Киев : в Университетской тип., 1869-1907. - 23 см. № 20: Житомирская гродская, записовая и поточная книга 1651 и 1652 годов / сост.: И. П. Новицкий. - 1876. - С. 4:

[q]
18. 18 января 1651 года. Жалоба дв. Лоицкого на дв. Бесмяна и Маловичей-Новоселецких о похищении некоторых отданных им на сохранение документов. Стр. 46-47.
[/q]


27 ноября 1663 года польский король Ян Казимир в лагере под Гоголевом приказал внести в Русскую метрику свой привилей от 25 октября 1663 года выданый в Белой Церкви братьям Грегору и Максимилиану, Степану Жихальскому, Степану Кислому и Якобу Панцевичу Маловичам (Малевичам) Новоселецким, с одной линии идучим (т. е. с одного рода) на селище Новоселицу на Насташце. При этом Малевичи покладали лист Стефана Батория Петру, Левку, Косляку Кузьмичам Малевичам от 13.VII.1578., помещающий в себе лист Сигизмунда Августа от 15 февраля 1555 года их отцу Кузьме Малевичу на то же селище Новоселицу на Насташце при замке Белоцерковском, выданного на основании листа воеводы киевского Фридриха Глебовича Пронского (см. «Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652—1673 pp.» / Упорядник: П. Кулаковський. — Острог-Варшава-Москва, 1999. док. №123, С. 321-326).

Новоселица бояр Малевичей - это, очевидно, современное село Наста́шка (на реке Насташка) — село, входит в Ракитнянский район Киевской области. В той же более подробной Люстрации Киевского воеводства 1616 года в издании А. Яблоновского это четко видно: Wsi bojarskie: Nowosielica na rzece Nastasce. ( Żródła Dziejowe - Том 5 - Страница 138) Церковь в Насташках известна с 1722 года (Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Книга пятнадцатая, С. 69). В Описании староства Белоцерковского в 1765 году в селе Насташки было уже 163 хаты: Wies Nastaszka. W tey wsi liczy sig do intraty chalup 163 (Архив Юго-западной России, Ч. 7, Т. 3. - Киев : 1905. C. 101).

См. также: КИЇВ ПІД ЗНАКОМ МАЛЕВИЧА

Примечания:

1. Русиновичи, как и Солтаны Стецковичи, были и земянами Волынской земли. Так, в ревизии Владимирского замка 1545 года указана городня Андрея Русиновича и его брата (Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. Т.4. — К., 1859, стр. 106).
2. РГАДА, Фонд 389, оп. 1, Дело 6, Листы: 131 об.—132. Публ.: Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1(6). Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика / Сост., коммент., вспом. указ. : М. Е. Бычкова (отв. сост.), О. И. Хоруженко, А. В. Виноградов; отв. ред. тома С. М. Каштанов. СПб., 2012. Док. №195, стр. 137—138; Акты Литовской метрики, Том I, 1413—1498 гг., собр. проф. Ф. Леонтовичем. Варшава, 1896. №304, стр. 118; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494—1506): Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis. Vilnius: LII leidykla, 2007, стр. 147.
3. Имя этого Сурина просматривается из актовой записи от 3 апреля 1504 года: «На страстной недели в середу дворянину королевскому Павлу Сурыну пять локоть сукна лунского зелёного дано». (Скарбовая книга. Литовские упоминки татарским ордам / Подг. М. В. Довнар-Запольский // Известия Таврической учёной архивной комиссии. Вып. 28. Симферополь, 1898, стр. 41)
4. Литовская метрика. Том I. Книга судных дел II, Лист 348—349 (482), стр. 1190—1192. Новые регесты: РГАДА, Фонд 389, оп.1, Дело 222, Лист 348 об. — 349 об. Опубл.: Русская историческая библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Том XX, Петербургъ, 1903
5. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. Uzrasymu knyga 8 (1499—1514) [Литовская Метрика. Книга Записей, 8]. / Parenge A. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius. — Vilnius: Ibidem, 1995. — 710 р. Knyga Nr. 8. Uzrasymu knyga 8 (1499—1514) [Литовская Метрика. Книга Записей, 8]. / Parenge A. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius. — Vilnius: Ibidem, 1995., стр. 371
6. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522—1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 247
7. Это известные братья Нестер и Янь (Яшута) Геевичи (Велавские): Янь и Яшута, как формы имени Яков (см. Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. Рипол Классик, 2014).
8. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 224 (1522—1530): 4-oji Teismų bylų knyga. Vilnius, 1997. Акт № 140
9. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522—1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 333
10. См. документ «Приговор киевского гродского суда по делу о владении Ходаковскою землею, оспариваемою киевским хорунжим Ремияном Ельцом у дворян Ходаковских и восстановив их генеалогию, признал Ельцу право только на пятую часть Ходаковской земли, четыре же части её признал собственностью Ходаковских. 1646 Мая 18» (Арх. ЮЗР Ч. 4. Т. 1. стр. 88-92), в котором сказано, что в 1570 Василий Малкевич получил королевский привилей на землю Ходаковскую. Учитывая все эти факты, Ходаковские были потомками Доротичей-Велавских: Малко Доротич----Яцко Малкович----- Василий Малкович-Ходаковский---------Ходаковские.
11. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 224 (1522—1530): 4-oji Teismų bylų knyga. Vilnius, 1997. Акт № 523
12. РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 24, Листы 196—196 об.
13. Иван Левковский. Статьи в Википедии и статьи на форуме ВГД
14. И. Левковский. Неужели воевода Иванко Захарьич Казарин (1106 г.) из знатного рода Анса (Ашина?)
15. «Вороновичи — это Рюриковичи по женской линии?»
16. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich › Tom IV › strona 416
17. Криштоф Кмита не оставил по себе потомства (см. Архив Юго-Западной России: Часть 8. Том VI. Киев: 1911. С. 158—159).
18. «Генеалогическая легенда и реальность: есть ли взаимосвязь?»
19. Silviu Andrieş-Tabac. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionul Ocniţa Tyragetia, serie nouă, vol. VII (XXII), nr. 2, Istorie. Muzeologie. — Геральдические символы сельской коммуны Липник Окницкого района. Рис. 1—2. Гербовые печати пана Вылчи из Липника: 1421 и 1434 гг. С. 318. Печать Михайла Волчковича 1499 года полностью совпадает с печатями пана Вилчи из Липника (см. «Українські особові печатки ХV—ХVІІ ст. за матеріалами київських архівосховищ» / О. Алфьоров, О. Однороженко. — Харків, 2008. С. 25); Грамоти XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — С. 118—149 (№82); Однороженко О. А. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.): Автореф. дисс. … докт. іст. наук. — К., 2009.
20. Kasper Niesiecki. Herbarz polski, Том 3. S. 226.
21. Uruski Seweryn. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. 12., Warszawa, 1915. S. 102.
22. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 231 (1540—1543): 12-oji Teismų bylų knyga / Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007. С. 150—151.
23. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547): Užrašymų knyga 22 / Parengė A. Blanucsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius, 2010, стр. 29.
24. 1555 год, октября 10. Заставная запись Прокопа Матвеевича Угриновского жене его Орине Болбасовне на село Котчищи и Велавск (см. Архив Юго-Западной России: Часть 8. Том VI. С. 44).
25. Известно также Лядо или «Lado» Лучанки над реками Словечна и Рудница панов Невмирицких (см. ЦГИАК Ф. 2 Оп.1 Дело 22 (Киевский гродский суд 1728—1729) Л. 568—571.), которое было одной из частей большой бортной земли (острова) Лада, что находилась в районе села Медведного и Лучанок. Другая часть этой бортной земли Леди (Лада) и село Скородное, что по описанию 1552 принадлежали Орене Костюшковне («Орены Костюшъковны дворище в месте Овруцкомъ, на которомъ сама живетъ, дворецъ у Мешковцахъ, пашня, наймомъ пашетъ, на Норини чотыри чоловика, подачки, ани службы жадное з нихъ нетъ, бобровые гоны есть; въ селе Скороденскомъ службы чотыри, подачки грошей, пол кади меду; земля бортная, именемъ Лада, наймомъ ее ходитъ», см. Архив Юго-Западной России. Часть IV. Том 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. Киев, 1867, разд. X, С. 47.), в 1578—1579 годах фигурировали как спорные владения Есифа Немирича и киевского ротмистра Каспера Стужинского. В 1581 году фиксируются три владельца: Василий Мощеницкий, N. Ласко и Пустынно-Никольский монастырь. Позже Есифу удалось доказать своё право на эти имения, по крайней мере он заставил своему сыну Матвею имение Лада, Медведно, часть в Скородном (Демковщине), Довгоселье, Сновидовичах и Кисоричах. Залог продолжался как минимум до 1618 года (см. Задорожна О. Формування і територіальний склад Олевської волості Немиричів (XVI — середина XVII століття) / О. Задорожна // Teatrum Humanae Vitae : Студії на пошану Наталі Яковенко . — К. : Laurus, 2012. — C. 253).
26. Отчизные имения этой ветки Немиричей: Кузьмичи, Добрынь и Медведное по традиции ещё на рубеже XVI—XVII вв. считались составной частью добр Котчищ (см. «О первичной отчизне Немиричей»)
27. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький: монографія // В. Ульяновський. — Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. — Вип. 2. C. 24.
28. Грушевский А. Пинское полесье. Directmedia, 2013. С. 79—80.
29. "...въ Рѣчицы—до Богдана Солтана, судьи земского Рѣчицкого..." (см. Akty Brestskago grodskago suda, Том 1. С. 275).
30. В листе Сигизмунда I от 31 августа 1518 года по спору за родовые владения с сестрой Семёна Полоза, то есть женой брата Духны Суриновны, Михайла Волчковича — Михайловой (её имя было Огреня: «Била намъ чоломъ пани Михаиловая Волчковича Огреня о томъ, што отецъ мужа её панъ Волчко купилъ был у земянина киевъского у Грыцъка Абрамовича именье его на имя Годотимль со въсимъ» (см. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522—1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius, 2001. стр. 242), вдове Суриновой Духне с детьми были присуждены имения в Овручском и Киевском поветах: «…Выступовичъ половицу, а Ильинцов половицу, а Шепеличъ половицу; которую ж половину Шепеличъ панъ Сенюшко на церковъ Пречистое Богоматери Печерское Киевъское въ шестидесятъ копахъ грошей записалъ; а в поли селишча: Дмитровичы, а Морулинъ, а Рокитное, а Ольшаницу, а на Роси езъ, а два члвки въ Солътегаеве…» (см. Литовская Метрика. Книга Судных Делъ II (1505—1523), № 297, Лист 256—258 об. Опубл.: Русская историческая библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Том XX, Петербургъ, 1903.). «Солътегаев» или «Soltajew» (см. Архив Сангушков, Т. 3, стр. 175), о котором идёт речь в документе — это Малая Солтановка на реке Стугне, в 1518 году называлась ещё Соловьевка (см. Źródła dziejowe, Т. XXI, Варшава, 1897. S. 40, 80, 93, 152). В 1548 году части Соловьевки и Княжич получил Василий Данилович Трипольский по жене своей Соломониде Суриновне (см. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich › Tom XII › strona 534), а его сыновья Фёдор, Ждан, Гапон и Фёдор младший Трипольские обменяли их с Солтанами Стецковичами на Давыдковичи и Черниговцы под Овручем: «...землю Давы(д)ковскую и Черъниговскую, которую, де(и), есми выменя(л) и до(с)талъ о(т) пна Ивана Со(л)тана за (и)менье мое Кнжичи...» (см. ЦГИАК, фонд 4, оп. 1, Дело 1, Листы 101 об.—102 об.; Źródła dziejowe, Т. XXI, Варшава, 1897. S. 473). Рядом с Малой Солтановкой (бывшая Соловьевка) паны Солтаны заложили и Великую Солтановку (см. Źródła dziejowe. Т. XXII, Warszawa, 1897, S. 614).
31. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI—XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: зб. док. / ред.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, П. С. Сохань; уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 2011. — С. 169, 171; док. №№ 128, 129.
32. «Куда исчезли бояре Покалевские?»
33. «Кияномъ, Ивану а Величку Левъковичомъ, 6 копъ грошей з мыта Киевъского...» (см. Кн. Запис. 4, Русская ист. библ. Т. 27, стб. 314).
34. «Xiąg ziemskich i grodzkich Kijowskich w Kijowskim magistracie znajdujących się zacząwszy od roku 1571 aż do roku 1646 z datą i essencją wypisana kwerenda; Powtorna kwerenda w Kijowie reszty tranzakcyj rόżnych, kwerenda xiąg ziemskich i grodzkich w magistracie Kijowskim najdujących się od roku 1570 do roku 1640».\\ — ІР НБУВ. — Ф. 1. — Спр. 4104.
35. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. — Київ: Стилос, 2002. С. 14.
36. Знак (x) означает, что потомки неизвестны, знак ″ — знак повтора, знак ∞ — супруг(а), знак (†) — умер(ла).

Иван Левковский: Генеалогия Казимира Малевича

Прикрепленный файл Снимок экрана 2018-12-26 в 21.55.02.png
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Списки населенных пунктов Волынской губернии за 1859 и 1906 годы

1859 год:

1) Сведения о населенных местах Волынской губернии, собранные губернским статистическим комитетом МВД по предписанию Министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., Часть I Место хранения оригинала: РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 88

справа вверху над документом можно вставить и найти нужную страницу

страницы 459-469 - населенные места Овручского уезда Волынской губернии, пропущенные в списке (есть много хуторов, в том числе на стр. 460 - Возничи).

Сам список находится во второй части:

2) Сведения о населенных местах Волынской губернии, собранные губернским статистическим комитетом МВД по предписанию Министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания Полного списка населенных мест Российской Империи. Часть II Место хранения оригинала: РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 89

Овручский уезд (стр. 331-468) разделен на 4 станы. Со страницы 370 начинается 3-й стан:
стр. 377 - Геевичи,
стр. 378 - Сирковщина (Ширковщина)
стр. 379 - Левковичи (Невмиричи), православная церковь
стр. 383 - Лученки (Луцки), деревяная водяная мельница

стр. 434 - Левковский приход, включающий село Левковичи, деревни: Лучанки (Луцки), Верпу, Белку, хутора Возничи и Мацки.

стр. 439 - Можаровский приход, включающий Верпу.

3) Сведения о населенных местах Волынской губернии, собранные губернским статистическим комитетом МВД по предписанию Министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания Полного списка населенных мест Российской Империи. Часть II - Оригинальный заголовок дела: По Староконстантиновскому уезду . Место хранения оригинала: РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д.117

1906 год

4) Список населенных мест Волынской губернии / Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир: Волынская губернская типография. – 1906. – 222 с.

На стр. 160-177 - Овручский уезд.


Прикрепленный файл Снимок экрана 2019-01-10 в 15.10.23.png
Czernichowski
Долгожитель форумаЕкатеринбург
Сообщений: 1401
Регистрация: 2012
Рейтинг: 798 

Ivan Levkovskiy

Огромная благодарность за наводку на списки 1859 года.
Никак не ожидал, что найду что-то новое для себя, но приятно удивился.
Что важно.
Во-первых (и главное) приведены двойные названия деревень, что разрешило некоторые вопросы. В свое время я помучился с двойным названием Шишаловка-Михайловка, а теперь оказалось, что еще две деревни семьи имели двойные названия, и в документах встречаются оба. В результате часть документов с ранее неизвестными мне названиями выпала из поля зрения.
Сведения о вероисповедании также интересны. Выяснил, что во владениях семьи были две деревни полностью раскольнические (Дермановка, Бродник), и две полностью католические (Хрипля, Шишаловка). Остальные практически целиком православные.

Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Локализация сел Каменщизны - владений виленской капитулы

В грамота короля Александра от 1500 года капитуле виленской на Каменщину идёт перечисление сёл Каменщины на Киевской земле - Бегуня, Листвин, Куликовичи, Тхорин, Можаровичи, Залеские, Тинна, Озеряны, Вайковичи, Вязовляне (см. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, (1387-1507), Semkowiczа, Władysławа Aleksanderа. Kraków, 1932-1948. S. 550-553 ). В Деле Можаровских, граф Викентий Потоцкий указывает на эту же грамоту
[q]
"великого князя литовского Александра в городе Вильне, в присутствии Виленского воеводы Николая Радзивиловича и маршала Григория Осцековича, на утверждение во владение капитула, в числе прочих имений, имения, или Каменецкой вотчины в Киевской земле состоящей, селений: Бигумия, Литвина, Цуликович, Торина, Козарович, Залеского, Тинного, Мирян, Войкович, Вязовляня и Плещенич".
[/q]

Кстати, село Плещеницы, указанное в грамоте 1500 года капитуле, на самом деле указано не в отношении именья Каменец в Киевком повете, а в отношении именья Трушович - Трушковщизна на восток от местечка Ильи, наданные капитуле ещё в 1395 году (см. Kodeks dyplomatyczny...S. 40-42). Действительно, это Плещаницы в Борисовском повете – те же самые, о которых речь шла в документах 1525 года Соломерецкому и Гаштольду. Но вся суть в том, что на тот момент это было не простое сельце, а очень большое, так называемая Плещенецкая волость (кстати теперь Плещеницы называют третьей столицей Беларуси). По-видимому капитулу принадлежала западная часть, что тянет к Корженю с присёлками, а Авдотье – та что тянет к Логожску (Логойску, Беларусь) с присёлками Домжарычи, Будиничи и селом Колодези и с озером Ротаем (теперь это Войховское водохранилище в Плещеницах).

В том же Деле Можаровских указано, что
[q]
"во владение Можаровских отказаны были имения: Можары, Новый Дворец (Словешна тож), Осташин (Петрашин тож), Колодяжин (Листвин тож), Логожеск (Городец тож), Кулики, Тхорин, Зарудье, Споров (или Бегунь), Антоновичи, Озеряны и Руда..."
[/q]


Люстрация Овручского замка 1552 года:
[q]
Волость, Каменицкая, которая отдана на капитулу костела Виленского: село Дыхаринъ, Можары, Листвинъ, Бегунъ и иншие села, также осмъ сотъ человѣка поведаютъ.
[/q]


Из поборовых книг 1581 года известно, что капитуле виленской принадлежало 12 сёл в Киевском повете:

[q]
«1581. Regestr wybierania pobordw Ziemie Kijowskie.
I. m. kapituła Wileńska, dali pobór z imion, z tych wsi mianawicie, które leżą w powiecie kijowskim. Naprzód ze wsi: Horodca, Brytowinców, Biehuna, Torynia, Możarow, Listwina, Zalesza, Waskowa, Timochow, Ozieran, Wojkowicz, Kulikow.»

См. Zrodła Dziejowe, T. XX, s. 38. Warszawa, 1894. S. 38.
[/q]


Инвентарь капитульных доходов сел Каменщизны от 1538 года указывает нам также 12 сел: Бегунь, Городок (Городец), Можаровичи, Тхорин, Озеряны, Бритавин, Залещина, Войковичи, Тинна, Кулиговичи, Вязки, Листвин (см. Jan Kurczewski. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 2, Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych. 1910, S. 187-192):

[q]
Registrum omnium proventuum venerabilis capituli vilnen. una cum proventibus dominorum equittantium Ex Wloscz kamyeynyeczka

Divisis tameo proventibus venerabilis capituli vilnen. a proventibus dominorum Equittantium ut patet inferius Existentihus tunc procuratoribus venerabilis capi tuli vilnen. Reverendis ac Venerabilibus dominis Venceslao doctore Czyrka et Joanne Kuniczki canonicis vilnen. scilicet anno Domini Millesimo quingentesimo tricesimo octavo [1538 год]: et patrimonio fundusch.

Proventus Venerabilis capituli vilnen. ex terra sive villa cognomine bichunya.

Choczko Vasilyewycz, Sidor Styepanowycz chwyeczko thvrczynowycz Myelyech solverunt et anno quolibet solvere tenentur pro Venerabili capitulo vilnen. tributi 3 1/2 sexagenas grossos 26. Kzyn kolyesnyk solvit et anno quolibet solvere tenetuI' tributi pro mardvre Capustowska octo gr. Ex insula vulgo dicta hala homines domini skvmin ex chorzen Expullerunt videlicet minis (?) iuste subditos venerabilis, capituli vilnen. ville byechunya et solverunt ex praedicta insula hala tributi 24 grossos pro capitulo.- Jn eadem villa bychunya isto anno erant duo homines extranei vulgo dicti skopyczy unus Voyczyeszko alter vero Andreyecz solverunt a sua skopyna 12 gr. actamen huiusmodi homines nihil aliud dant praeter hoc pro capitulo. Tributarii ecciam iam illud tributum ad locum illorum non dant neque dare tenentur.

Proventus venerabilis capituli vilnen. ex villa sive terra hrodek.

Vasil Voynyvk solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo ex patrimonio 16 gr. Idem Vasil cum filio suo osthapko divisus solvit tributi ex terra vulgo dicta lyewkowska 38 gr. Idem vasil Voynyvk solvit ex terra cognomine dicta Zyenkowska 38 gr. - Pawel Pylypowycz solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo ex terra synyczynska 16 gr. - Chodor Oxentheyow solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo ex terra zanyewska 38 gr. Onanya cum fratre suo Sidor solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi 98 gr. - Hrydzko cum homine dicto nahvm solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo ex patrimonia 65 gr. Hrydzko Mordas Nahvm choma solvit tributi pro capitulo ex terra axentheyowszczyzna 65 gr. Mordas choma Malyecz solverunt tributum pro capitulo ex patrimonio 61 gr. - Hrydzko cum Mordas solverunt tributi pro capitulo ex terra popyeszowska 16 gr. - Tota Villa sive terra hrodek solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi ex insula cognomine hala 24 gr.

Мой перевод:
[q]
Результаты сбора доходов капитулы виленской с села Городец.

Василий Войнак (Война?) ежегодно платит для капитулы за свою вотчину 16 грошей. Тот же Василий с сыном Остапко отдельно платят подать на землю, называемую Левковская - 38 грошей. Тот же Василий Войнак платит за землю, называемая Зеньковская - 38 грошей. Павел Пилипович ежегодно платит подать для капитулы из земли Синичинской 16 грошей. - Ходор Оксентьев ежегодно платит подать для капитулы из земли Заневской 38 гр. Онаней и его брат Сидор ежегодно платят подать для капитулы 98 грошей. Гридко с человеком Нахимом ежегодно платят подать для капитулы за вотчину 65 грошей. Гридко, Мордас, Нахим, Хома платят подать для капитулы за землю Аксентьевщизну 65 грошей, а Мордас и Хома Малеч платят подать для капитулы за вотчину 61 грош. - Гридко с Мордасом платят дань капитуле за землю Попешовскую 16 грошей. Всё село Городок ежегодно платит подать для капитулы за остров Гала (Вгал) 24 гроши.
[/q]


Proventus Venerabilis capituli vilnen. ex terra sive villa cognomine dieta Moszarowycze.

Thrvhan Vyesznycz Makaw wyesznyez Onanya Raschuk solverunt tributi pro capitulo et anno quolibet solvore tenentur 3 1/2 sexagenas grossos 18. - Sczyepan Svpron Sanyecz Klymyecz borys olyexyeyowicz solverunt tributi pro capitulo et anno quolibei solvere tenentur 3 1/2 sexegenas grossos 18. - Pythrasch skopicz seminavit siliginem apud hominem dictum thruchan solvit a skopnyna 6 gr.

Proventus Venerabilis capituli vilnen. ex terra sive Villa cognomine dicta Thchorzyn.

Kzyn Syczko yssakowicz solus per se solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo 1 1/2 sexagenas gr. 14.- Omelyan issakowycz olyecchnyey wyedziecz Sachowycz solverunt tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenentur 1 1/2 sexagen. gros. 14.- Jaczko Jaczkowycz Myschko Zyacz Szymkowey Sczyepan Malczowycz danylowicz nacoy de lysthwyn philipyecz szymkowycz solverunt tributi et anno quolibet solvere tenentur pro capitulo 3 sexagenas gr. 28.- Myszko Zyacz szymkowey cum vicino suo philypiecz ambo superius descripti solverunt et anno quolibet solvere tenentur tributi pro capitulo pro Mardvre Vyelynska 30 gross.

Proventus Venerabilis capituli vilnen. ex terra sive Villa Ozierani.

Iwan Manyvkowicz Lyewonyecz Malyecz hrynyewycz Malyecz oruczym Darosch oruczym solverunt omnes tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenentur 2 1/2 sexagenas grossos 29.- Myschko onysymowycz cum fratre suo sawka onysymowycz solverunt tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenentur 14 gros. Jaczko cum fratre suo kanon et filio eius olyszko solverunt tributi pro capitulo ex patrimonio 49 gr. Isti iidem homines superius descripti solverunt tributi ex addata terra ignathowczyzna 57 gr. - Myschko onysymowycz cum vicino suo Jaczko superius descripti solverunt tributi pro Mardvre sthranowska sex gros. - Andrey Lvkyanycz cum fratre suo pavlo solverunt tributi pro capitulo et anno quolibot solvere tenentur ex patrimonio 25 gr. Isti iidem superius descripti videlicet paulus cum andrey solverunt tributi simul cum homine dicto wyszko ex terra cognomine dicta Sobolowsczyzna 57 gr. - Tota terra ozyerany sine Villa solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi ex terra cognomine dicta schylowska 57 gr.

Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex terra sive Villa Brytawyn.

Choma Carpowicz, Maczyey Nyelyd Janko lythwyn solverunt et anno quolibet solvere tenentur pro capitulo tributi 2 1/2 sexag. gr. 15.- Syenko popowycz Andrey Podwoysky Dronyecz solverunt et anno quolibet solvere tenentur tributi pro capitulo vilnen. centum grossos. - Szymko lythwyn cum vicino suo chodor moratur in hrodek et terram inambulant in terra brythawynska solverunt tributi pro capitulo quinquaginta grossos. - Hrydzko Romanowicz cum choma moratur in hrodek in terram inambulant in Villa Brytawynska solverunt tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenentur quinquaginta gr. - Alyexyey przychoszi habet quartam partem terre carpowczysny cognomine szpakowska eiusdem Ville Brytawyn Ex qua solvit tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenentur 55 gr. - In eadem Villa moratur skopycz apud hominem hrydzko: cognomine czyth solvit a sua skopyna sex gross pro capitulo skopiczi tamen non perpetuantur morantes in Villis tantum per annum aliquando per duos annos actam praeter hoc nil aliud solvunt.


Proventus Venerabilis capituli ex terra sive Villa cognomine dicta Zalyeszczysna.

Ostap Slyepi Bakvn chil Jarmola ywanyecz isti omnes morantur in lystwyn sed terram inambulant in VilIa Zalyesczyna solverunt tributi pro Mardvre maczkowska 29 gr. Et quatuor grossi eiusdem mardvris in libertate apud yow parszyn ad annum domini 1539. Kurilo, cum vicino suo Iaczko solvit tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenetur 1 1/2 sexagen. isti morantur in Zalyesczyzna, Iarmola cum suis filiis happono Iwanyecz et andreyecz solvit tributi ex terra sowczyna in Zalyesky 1 1/2 sexagen solus moratur in lysthwyn. Vsczym moratur in Zalyesczysna solvit solus per se et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo 60 gros. Ostap Slyepi Iarmola Bakvn Iwanyecz superius descripti viri morantur in lysthwyn et terram inambulant in Villa Zalyeczyzna solverunt tributi pro capitulo 3 sexagen. gros. 15 ex terra cognomine dicta Makowska. Eiusdem terre 45 grossi in libertate apud yow ad annum domini Millesimum Quingentesimum tricesimum 9. In eadem Villa Zalyesczyzna due terre deserte vna vocatur Iesipowszczyzna alia vocatur chodorowszczyzna ista terra continent in se 4 sexagenas tributi.


Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex terra sive Villa Voykowicze cum ierris Dobrylowska et Szkurdowska ac terra prope terras Szylpvkowska.

Lyewonyecz cum filio suo krenyecz et aliis coadiutoribus Iesip choma et nahvm solverunt tributi pro capitulo sexagen. 2. 80 gross. Prokopya Malysch Schatilo Radzywon Pronyecz Sidor solverunt tributi pro capitulo 2 sexag. gr. 6. Ivan Zyenkowycz cum fratre suo choma solverunt tributi pro capitulo ex patrimonio suo 60 gros. Radzywon cum prokopya solverunt pro duabus Marduribus chomynska et brechvnowska 12 gr. Lyewonyecz pro Mardvre szczedrynyczska cum suis coadiutoribus choma Iwanyecz Iesip Nahvm Krenyecz Marczyn solvit 12 gross. Iwan yvszkow cum filio tributi pro capitulo solvit et anno quolibet solvere tenetur 25 gr. denarios 6. Marczyn yvszkow tributi pro capitulo solvit et anno quolibet solvere tenetur per se solus 13 1/2 gr. denar. 3 1/2. Babicz cum suo coadiutore Zyenyecz tributi pro capitulo solvit et anno quolibet solvere tenetur 60 gr.


Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex Villa sive terra thynna cum Medietate alterius terre czabelynska.

Stharzecz chynyecz Ky Olysyey syemyonowycz kusma pawlow solverunt tributi pro capitulo sexagenam unam. Lykyan hyrczyn solvit tributi pro capitulo 33 gr. Chodos Iwanow cum vicino suo sak solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 30 gr. Iakob Makar Vasilyecz solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 25 gr. Iwan hreczka ylyeycz Sidor solverunt et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi 60 gr. Hrynyecz chwyedziecz solverunt et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi 15 gr. Prys Mykytha Syenyecz solverunt et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 15 gr. Chwyedzyecz Perchvdow Syenko Sebesthian solverunt et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 41 gr. Arczyvch Klymyecz solverunt et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi ex terra kowalewszczyna 44 gr. Thvrczyn cum fratre suo Vyeriha solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 80 gr. Ibidem in thynna Navigium in flumine Slucz zelyaszna ex quo Navigio solvit senior thelonei 25 gr. aliquando potest assipi magis, aliquando minus.

Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex Villa sive terra Kuligowycze.

Vasil Kalyenyk solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo ex patrimonio 44 gr. et ex terra anthonowska seorsive solvit 43 gr. Iuszko Carabanow solvit et anno quolibet solvere tenetur tributi pro capitulo 81 gr. Iewthuch filius dmythr solvit et anno quolibet solvere tenetur pro capitulo tributi 22 gr. Kvsma osthapkowycz cum fratre suo Lvkyan onysymowicz solverunt tributi pro capitulo ex patrimonio 44 gr. et pro residuitate terrae dictae kozlowska alias vczynek solverunt 20 gr. Idem Kvsma cum Lvkyano solverunt ex adatis terris tributi puta ex kozlowczyna 51 gr. et ex terra dicta Mothorowska [Mozhorowska?] 30 gr. Kvsma osthapkowycz cum homine schymko susceperunt duos viros extraneos in terram cognomine dictum panczyelyeyowska vnus Vocatur Mykytha Kywalyowicz alter vero Mykolay qyam terram antea soli possidebant et soli pro illis facti sunt fideiiussores Solverunt ex suprascripta terra tributi pro capitulo solvit et anno quolibet solvere tenetur 2 1/2 sexagen. gr. 24.

Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex terra sive Villa Vyasky.

Sczyepan pyothraschewycz ex lysthwyn inambulat terram in Vyaski cognomine dictam androsowczyna ex qua solvit tributi pro capitulo 46 gr. Parschuk ex lysthwyn inambulat terram in Vyaski dictam Makarowska cum homine dicto Iachym myloschewyanyn eiusdem Ville Vyasky solverunt tributi pro capitulo 36 gr. Dmythr filius hominis dicti Malyecz residet in Villa Vyasky solvit tributi pro capitulo 31 gr. Iachym Myloschewyanyn cum vicino suo ygawyecz manent ambo in Vyasky solverunt tributi pro capitulo ex patrimonio 31 gr. Moysyey ex listhwyn inambulat terram in Villa Vyasky cum homine dicto dmythr eiusdem Ville Vyasky solverunt tributi pro capitulo 30 gr. et pro nosathka seorsive solverunt 6 gross.

Proventus Venerabilis capituli Vilnen. ex terra sive Villa Listhwyn.

Osthap cecus cum suis coadiutoribus chyl Sczyepan, Iarmola Iwanyecz Kusma solverunt tributi pro capitulo 1 1/2 sexagen. gr. 19 yyow parschyn eorumque coadiutor eiusdem tributi habet libertatem super 10 gr. exepta supra descripta solucione ad annum domini 1539. Moysyey Kalywonow cum Sczyepano bueshusi et Mysch ko solverunt tributi pro capitulo et anno quolibet solvere tenetur 1 1/2 sexag. gr. 29. Myszko przechoszi solus per se solvit tributi pro capitulo pro Mardure chlystalowska 10 gr. Chil solus per se solvit tributi pro capitulo pro Mardure sakowska 16 gr. Iwanyecz Skopycz isto anno erat apud Sczyepan beshusi solvit a sua siligine Skopnyny 6 gr. aaliud nihil dat talis homo. Chwyeczko skopycz isto anno erat apud Moysyey Solvit a sua siligine skopnyny 6 gr.
[/q]


К Каменщизне мы также должны отнести с. Словечно (центральная усадьба). Кроме того, к селу Озерянам относилась Рудня Озерянская (Źródła dziejowe, Т. XXI, Warszawa, 1897, S. 334), а к граничной с Убортью северной части Каменецкой волости - "Воробьева Корчма", позднее названная слобода Селизовка, та самая Корчма, где в действительности и был подписан разграничительный Акт от 21 сентября 1474 года:

Таким образом, мы имеем 15 населенных пунктов, входившие раньше в Каменщизну:

1. Бегу́нь (укр. Бігунь) — село в Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
2. Тхорин (укр. Тхорин) — село в Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
3. Городе́ц (укр. Городець) — село в Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
4. Листви́н (укр. Листвин) — село в Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
5. Можары́ (укр. Можари) — село в Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
6. Бритовинцы — сейчас не существует, ранее Бритавинская земля входила в Городецкую землю (см. Jan Kurczewski. Kościół Zamkowy... Cz. 2. S. 189).
7. Залесье — сейчас не существует, ранее земля близ Листвина (некоторые держатели земель тесно связаны с Листвином), очевидно современное село Антоновичи в Овручском районе Житомирской области (см. Там же).
8. Вязки (Васков, Вязовляне) — сейчас не существует, ранее земля близ Листвина, очевидно Петраши, поскольку все держатели земель - крестьяне из Листвина (см. Там же, S. 191), есть на карте Шуберта
9. Куликовичи — сейчас не существует, ранее село южнее Городца, в 1538 году крестьяне с Куликов владели частями Можаровской и Антоновской земли (см. Там же, S. 191). На карте Шуберта обозначено село Кулики
10. Войковичи (Войтковичи) — сейчас село Каменное (укр. Кам'яне) Рокитновского района Ровненской области Украины.
В разграничении между поветом Овручским и поветом Мозырским в 1622 году указано село Войтковичи Виленского капитула:
[q]
А от р. Случи дукт пограничный Киевского [воево] дства с Великим Княжеством Литов [ским] - проводя к селу Ракитному через р. Ствигу к селу Сновидовичи, и с Сновидович к селу Беловежа, с Беловеж до Собечина, к селу Войткевичи Виленск [ого] капитула, с Войткевич к селу Глушкевичи, с Глушкевич через р. Уборть к селу Кошчычи и к землям Каменецкой волости.
[/q]
С помощью вот этой карты Шуберта можно с легкостью найти эти Войтковичи и вычислить на гугловской карте, что это современное село Каменное Рокитновского района Ровненской области.
11. Озеряны — это современная Новоозеря́нка (укр. Новоозерянка), посёлок городского типа в Олевском районе Житомирской области Украины. Подтвердит это та же карта Шуберта
12. Рудня Озерянская — современная Рудня-Озерянская (укр. Рудня-Озерянська), находится в Олевском районе Житомирской области.
13. Корчма (Воробьева Корчма), известна с 1474 года (см. карту Генштаба от 1931 года: М-35-21-А-Селизовка). Название Корчмы "Воробьева", видимо, трансформация из топонима "Брод Воробьев Мост" в околицах слободы Сализовки, см. карта Шуберта: Волынская губерния (Олевский район). Ряд XX, Лист 6 , а в "Списке населенных мест Волынской губернии / Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир: Волынская губернская типография. – 1906. – С. 173" названной, как слобода Селизовка. См. также мое сообщение, 2-я версия
14. Тинное — современное село Тынное (укр. Тинне) Сарненского района Ровненской области Украины.
Так, в Инвентаре капитульных доходов сел Каменщизны от 1538 года, сказано, что крестьяне села Тинного совершают навигацию по реке Случь:

[q]
...in thynna Navigium in flumine Slucz zelyaszna ex quo Navigio solvit senior thelonei...

См. Jan Kurczewski. Kościół Zamkowy... Cz. 2. S. 190-191.
[/q]


В разграничении между поветом Овручским и поветом Мозырским в 1622 году сказано:

[q]
Тогда приехали над р. Случь к селу Каменному их м [илостей] п [анов] Бабинских дня 22 того месяца декабря и там, на том самом месте, взяв определенную ведомость от их м [илостей] п [анов] обывателей, что на то время при нас были, также от подданных старых и мужей села Тынного Виленского капитула над р. Случь, с этой стороны расположенного, и из села Каменного, и с деревней, там мы пяту встановили над р. Случь. То есть, начиная от устья реки Бобра, что впадает в р. Случь, вниз идя к селу Каменному, владений их м [илостей] п [анов] Бабинских, которые до Киев [ского] [воево] дства издавна принадлежат, вниз села Тынного Виленского капитула.
[/q]


Кстати, указанное комиссарами в этом разграничении село Каменное панов Бабинских - это современное село Каменно-Случанское, Ровенская область, что очевидно с этой карты Шуберта, где указано с. Каменное на реке Случи

Тинное в 1636 году уже принадлежало князю Альбрехту Радзивиллу, полученному им от виленской капитулы в результате обмена (см. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року) – Т. 2. – Вінніпег, 1986. – С. 444).

Есть интересный факт (см. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Wyd. nakładem właściciela pod kier. Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka. – Lwów, 1887. – T. 1: 1366–1506. S. 55), что село Тынное (Луцкого повета) также входило в отчизну князей Несвижских-Збаражских, перешедшее князю Семену Васильевичу Збаражскому, потом его вдове княгини Марии Ровенской, а в 1518 году князю Константину Ивановичу Острожскому:
[q]
У першій половині 50-х років ХV ст. сини Федька Несвіцького, князі Василь і Юрій, повернули втрачені батьком маєтки [24, с. 233]. До початку 60-х років ХV ст. перший із братів, який осів у Збаражі, помер. 9 липня 1463 р. його сини – Василь, Семен і Солтан, – „отчичи и дедичи Збаразскии”, поділили батькову спадщину, головна складова якої нараховувала 2 городи, 68,5 сіл, 1 дворище й 1 селище, розташовані компактною групою на півдні Волині, і становила окремий Збаразький повіт. Город Збараж і 30,5 сіл отримав Василь Васильович, город Колоден і 20 сіл відійшли Семенові Васильовичу, а решта 20 поселень (у тому числі два Вишневці), але без города, залишилися Солтану Васильовичу [28, s. 54– 55]. Крім Збаразького повіту, Несвіцьким належало кілька поселень у Луцькому повіті в районі на північ від нинішнього міста Рівного. У дільчому листі 1463 р. згадуються розташовані тут двори Двірець і Городок та села Караєвичі, Обарів, Тинне й Студеняківці [28, s. 55], а по сусідству лежали села Забороль, один і другий Житин та дворище Перушовича, які 1467 р. належали князю Юрію Несвіцькому [7, кн. 196, л. 224]. Давніше всі ці поселення становили, очевидно, єдиний комплекс.

См. Собчук В. Д. Замки князів Несвіцьких та похідних від них князів Збаразьких, Вишневецьких і Порицьких на Волині (XV – перша половина XVII ст.) / В. Д. Собчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 571 : Держава та армія. – С. 134–143.
[/q]


Но, как оказалось это совсем другое село, расположенное в юго-западной околице Ровно, что также можно увидеть с помощью карты Шуберта:

А село Тинное на Случи, бывшее крайней восточной точкой Степанского княжества (на півночі це поліське князівство впиралося в Дубровицьку волость (з якої, можливо, і виділилося), на півдні сягало волостей городів Пересопниця й Дорогобуж, на заході стикалося з Чорторийською волостю, на сході доходило десь до Случі, далі були малолюдні лісові простори, - см. Собчук В. Степанська волость...С. 15), досталось каноникам виленским, очевидно, в начале второй половины XV века (1460 год) в результате потери родового гнезда княгиней Марией Степанской :
[q]
На початку другої половини XV ст. князі Степанські втратили своє родове гніздо й належні до нього землі. Перехід їхніх володінь у чужі руки за життя вказаної вище спадкоємиці Марії міг зумовлюватися репресивними заходами Вільна, спрямованими на придушення сепаратистських настроїв верхівки Волині, частина якої після смерті Свидригайла пробувала чинити опір зусиллям віленського двору, спрямованим на закріплення спадщини останнього з Ольгердовичів за Великим князівством Литовським, і восени 1453 р. вступила в антиурядову змову [34, s. 221–224]. Аристократичні роди, з яких походили обидва чоловіки княжни Степанської, у 50–60‑х роках XV ст. почували себе не дуже впевнено. Батько першого чоловіка очолював змовників [34, s. 221–224], а другий свекор тільки-но повернув собі Збаразький повіт та інші родові маєтки, конфісковані Свидригайлом у 30‑х роках у бунтівного князя Федька Несвіцького, його батька [32, c. 233]. Відтак клопотатися за Степань не було як, а пізніше питання втратило актуальність. Десь у 50‑х чи в 60‑х роках XV ст. город Степань опинився разом із підпорядкованою йому округою в руках князя Юрія Семеновича Гольшанського, що володів уже розташованою по сусідству Дубровицькою волостю.

См. Собчук В. Степанська волость і її власники (до кінця 60-х років XVI ст.) / В. Собчук // Нау-кові записки. — Острог : вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. — Вип. 18. — С. 18
[/q]


15. Каменец (Словечно) — современное село Слове́чно (укр. Слове́чне), находится в Овручском районе Житомирской области, где был возведен укрепленный замок в период с 1554 по 1593 год, (см. «1554 г. Июля 17. Наказъ отъ всехъ прелатовъ канониковъ главнаго Виленскаго костела Станислава начальнику Каменицкой волости Проню объ укреплении Каменицъ подъ угрозою смертной казни»; Книга РМ 11, РГАДА, фонд 389, опись 1, Дело 200: 125). 31. V. 1593. Варшава. Ярмарки въ Новом Каменцу, Листы 107 —107 об. H: Jarmarki w Nowym Kamiencu 107 C: Danina jarmarkow miasteczku Nowemu Kamiencu do kapituly wilenskiey nalezacemu 107).

Хотя в архивных фондах капитулы об этом есть сведения ещё с 3 октября 1538 года: «Подданные в Каменщизне бунтуют и не хотят позволять строить замок; капитула приказала их лишить свободы на 2 месяца, а в порядке возмещения ущерба заплатить штраф в размере 30 коп грошей литовских» и 3 октября 1552 года: «Рада капитульная в Каменщизне. Ивенский жаловался, что он пострадал и капитула поручила прокуратору рассмотреть то дело. Подданные с Каменщизны обжалованы о сожжении на 30 коп дерева, приготовленного к строительству замка: они оправдываются, что дерево якобы сгорело случайно». (См. Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska: w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Cz. 3, Streszczenie aktów kapituły wileńskiej. Wilno, 1913, S. 36, 40, 41). Этот замок-местечко в Каменецкой волости — в 1620 (см. Jerzy Ochmański. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego, 1387—1550: ze studiów nad rozwojem wielkiej własności na Litwie i Białorusi w średniowieczu. Uniwersytet im. A. Mickiewicz, 1963, S. 51) и 1622 годах (см. Źródła dziejowe, T. XX, Warszawa, 1894, S. 89—93.), называлось Словечно ("приехали к Каменщине, костельным владениям Виленского капитула, т. е.. до местечка Словечно" - см. Выпис с книг земских воеводства Киевского Лета Божего нароженья 1622 месяца января 19 дня).

Каменец, хотя еще и без замка, уже существовал в 1552 году, см. "Облята делу комисарского межи их милостями панами Невмирицъкими" ( здесь указана дорога от Овручского замка до Каменца, то есть до Словечно):
[q]
напервей привелъ до речки Коннорога ку дорогe, которая одъ замку идетъ до Каменца, то есть пета, а отъ дороги речкою внизъ привелъ, где впала въ болото, которое называють Коннорозкое, а одъ болота сеножатю къ лозѣ коннорозкой, а лозою къ леску Борковому, а лескомъ до болота Боркового жъ, а болотомъ въ лесъ Есенецкий, въ речку Еceнецъ, а речкою Есенцемъ у верхъ, до дороги Каменецкое
[/q]
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Интернет-публикация сборника научной конференции об овручской шляхте

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского разместила в интернете электронную копию сборника статей, авторами которых были также и некоторые участники (выделены) данной темы на форуме :

Шляхетство полісся України. Старовинні роди Овруцької шляхти: матеріали науково-практичної конференції [Електронний ресурс] : матеріали науково-практичної конференції / , ред. В. Ф. Баранівський ; Міжнародна громадська організація «Земляцтво житомирян», Інститут історії НАН України, ВНЗ «Національна академія управління». - суспільно-науковий проект «Шляхетство як історико-культурний та державо-творчий феномен України». - Київ : ТОВ «НПВ Інтерсервіс», 2018. - 216 с.


ЗМІСТ
Пленарне засідання
Барановський В.М. – Голова оргкомітету. Вступне слово. Від замислу
до реалізації проекту конференції…………………………………………..…. 6
Баранівський В.Ф. Древлянщина як передісторія наших предків…………. 8
Баранівський В.Ф., Баранівський В.В. Боротьба овруцької шляхти за
свої права в умовах Речі Посполитої та Російської імперії………………….. 15
Степовик Д.В. Митрополит Іларіон Огієнко – краєзнавець – патріот рідної
Житомирщини…………………………………………………………………… 25
Томашевський А.П. Результати та перспективи комплексного історикоархеологічного дослідження феномену Овруцької околичної шляхти в
Овруцькому проекті…………………………………………………………… 35
Шляхетство на теренах України як історико-культурний
феномен
Білоус Н.О. Шляхта Овруцького повіту за даними «Кверенд з київських
гродських і земських книг 1571-1648 рр.»…………………………………….. 44
Васянович О.О. Прояви соціальної ідентичності околичної шляхти
Житомирщини: огляд традиційної матеріальної та духовної культури…….. 53
Медвідь Ф. М., Медвідь А.М. Українська шляхта як історико-культурний
феномен………………………………………………………………………….. 61
Мойсієнко В. М. Мовна свідомість поліщука в різні історичні періоди. 67
Поліщук В.В. Документи овруцьких зем’ян Невмирицьких останньої
третини ХV–ХVІ ст. з Руської (Волинської) Метрики: джерелознавчий
аналіз …………………………………………………………………………….. 77

Старовинні роди овруцької шляхти, їх минуле та сучасне
Барановський В.М. Історія села Гошів. Рід Барановських в історії
Овруцької шляхти……………………………………………………………….. 86
Баранівська О. В. Анотація до книги «Родовід Баранівського Василя
Федоровича та його близьких родичів…»…………………………………….. 98
Коновальчук О.М. Затвердження в дворянстві роду Лучиців-Виговських
Герольдією Урядового Сенату у 1838 році……………………………………. 103

Левківський І.С. Левковские – непокорная шляхта Овручского староства.. 114
Невмержицький С.О. Невмержицькі – старовинний рід овруцької
шляхти, їх минуле……………………………………………………………….. 128

Невмержицький В.М. Рід Невмержицьких (Невмерицьких) в історії 149
Овруцької шляхти………………………………………………………………..
Недашківський І. М., Тимошенко В. І. Історія шляхетних сіл Заушшя,
села Недашки і Зелений Гай. Малинський район Житомирська область….. 156
Перегуда В. П. Короткий нарис історії смт.Чоповичі та церкви св. Трійці
до XX ст………………………………………………………………………….. 169
Ходаківський В.П. Чоповицька шляхта: історія двох родів.. ………………. 176
Шкуратовський О.В. Заушська шляхта на теренах Васильківського повіту
в кінці ХУІІІ – на початку ХІХ століття (на прикладі родини Скуратівських
(Шкуратівських) герба Беліна з відміною)……………………………………. 189
Чоповський-Кононученко Ю.М. Про «річку Чопівку» і роботу
Л.Долгополової «Історія фальшивого Дворянства» (Уривок з праці «Історія
Чопович на ріці Ірша», 2016 р.) 198
Довідка про авторів…………………………………………………………… 212
Nevmer
Долгожитель форумаСообщений: 535
Регистрация: 2008
Рейтинг: 262 

Иван Левковский писал:

А исходя из имеющихся сведений, получается, что на Подолье примерно с 1392 года (поскольку этот ярлык копировал все предыдущие ярлыки, начиная от Тохтамыша - этот тезиз доказан историками, а в привилее Гриньку Соколецкому эти города не указаны) существовало два разных города: Немиръ и Немир Мушачъ, которые явно были расположены близко один от другого. Город Немир - это современный Немиров Винницкой области, а локализовать Немир-Мушач вряд ли удастся.

У 1388 року Петро I Мушат, позичив Яґайлови 3000 талярів, за що той надав Петру І та його братові Роману І Галич та землі, які пізніше назвали Покуттям. Ця грамота була написана Петру I у Луцьку.


Так вот, что же произошло. Немира до 1388 года владел селом Немирчин на речке Прут ( эта информацыя содержиться в молдавской грамоте от 1437 года). После получения Петром Мушатом, Покуття, князья Кориятовичи отдают этому Немире город Бакоту в том же 1388 году. Потому в ярлыке указаны два города Немирь, один Немир под Виницей, а другой Немир в Покутье, а поскольку он перешел к Петру Мушате, то в ярлыке он указан как Немир Мушат.

Теперь можно уверенно сказать, что Немира владел Немировым под Виницей, Немирчином на Покутье и Бакотой. Немира имел сыновей - Петра, Яцька, Ивана.
Serhij Shynkar Snikers
Долгожитель форумаКиев
Сообщений: 269
Регистрация: 2009
Рейтинг: 247 

Брачная запись от 6 марта 1720 года в Веледницком костёле между Даниэлем Левковским, регентом гродским Овручским, скарбником Овручским и Софией Брестянкой. Свидетелями были жена Овручского старосты Катерина Потоцка и стольник Житомирский Иван Сурин
(спасибо Александру Коновальчуку)

Прикрепленный файл F 178-51-0091  0008.JPG
Ivan Levkovskiy
Долгожитель форума


Ivan Levkovskiy

Украина
Сообщений: 1320
Регистрация: 2009
Рейтинг: 6579 

Спасибо большое, Сергей.

Но, раньше Вы правильно прочитали были год, 1712, и здесь также "Anno Domini Millesimo Septingentesimo Duodecimo" переводится как "В год тысяча семьсот двенадцатый".

Теперь уже совершенно очевидно, что София Бржесцянская это та же Барбара Бржесцянская ("Barbara Brzescianska") - жена Даниэля Левковского, которая как католичка имела два имени, где Варвара было условно светским (повседневным), а София церковным именем.
<<Назад  Вперед>>[ <<<<< ] Страницы: 1 2 3 4 5 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [ >>>>>> ]
Модераторы: Vodnik_dnepr, Радомир
Генеалогический форум ВГД »   Поиск предков, родичей и/или однофамильцев »   Л »   Ла - Лё »   Левковские
RSS

Реклама от YouDo